Smeg | SI1F7635B | User manual | SMEG SI1F7635B User Manual

SMEG SI1F7635B User Manual
Instrukcja
obsługi
Bruksanvisn‐
ing
Płyta grzejna
SI1F7635B
Inbyggnad‐
shäll
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2
Wskazówki dotyczące
4
bezpieczeństwa
Instalacja
7
Opis urządzenia
9
Codzienna eksploatacja
11
Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Efektywność energetyczna
16
19
22
22
25
26
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
3
•
•
•
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne
elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków,
ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne
za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na
działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
4
•
•
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć
zasilanie urządzenia. W obu przypadkach należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
• Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
• Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
• W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
• Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory chłodzące
lub obniżając wydajność układu
chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2 cm
między dolną częścią urządzenia a
elementami przechowywanymi w
szufladzie.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
5
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
• Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
• Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
• Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
• Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
• Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia lub
naczyń.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z oprawki),
wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD)
oraz styczniki.
• W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące minimum
3 mm.
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
• Z urządzenia należy korzystać w
warunkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
• Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
• Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą one
się mocno rozgrzać.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
6
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
• Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać
się do indukcyjnych pól grzejnych na
odległość mniejszą niż 30 cm.
• Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
• Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
• Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
• Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
• Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
• Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
• Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
• Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie należy
przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie
wolno go używać do innych celów,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją
czyścić.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
• Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie
obojętne środki czyszczące. Nie
używać żadnych produktów ściernych,
myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
7
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.
Numer seryjny ...........................
Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
Przewód zasilający
• Przewód zasilający jest w zestawie z
płytą grzejną.
• Uszkodzony przewód zasilający można
wymienić tylko na odpowiednią część
zamienną. W tym celu należy
skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem serwisowym.
OSTRZEŻENIE! Wszystkie
połączenia elektryczne musi
wykonać wykwalifikowany
elektryk.
UWAGA! Końcówek
przewodów nie wolno
rozwiercać ani lutować. Jest to
kategorycznie zabronione!
UWAGA! Nie podłączać
przewodów bez założonych
zacisków.
Połączenie dwufazowe
1. Usunąć zaciski z czarnego i
brązowego przewodu.
2. Zdjąć izolację z końców brązowego i
czarnego przewodu.
3. Założyć nowy zacisk 1,5 mm² na
każdym z przewodów. (Wymagane
jest specjalne narzędzie).
Przekrój kabla
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Połączenie jednofazowe – 230 V~
Połączenie dwufazowe – 400 V 2 ~ N
Zielono-żółty
Zielono-żółty
N
Niebieski i niebieski
Niebieski i niebieski
N
L
Czarny i brązowy
Czarny
L1
Brązowy
L2
8
Montaż
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm 560+1mm
min.
28 mm
Jeśli urządzenie zainstalowano
nad szufladą, podczas
gotowania układ chłodzenia
płyty grzejnej może
powodować nagrzewanie się
przedmiotów
przechowywanych w
szufladzie. Można zamontować
płytę oddzielającą, ale nie jest
to wymagane.
9
OPIS URZĄDZENIA
Układ powierzchni gotowania
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
3 Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
składa się z czterech części
1
3
2
Układ panelu sterowania
1 2 3 4 5
6
12
7
11
8
10
9
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania.
3
Flexi-Heat
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
Flexi4Zone
Przełączanie między trzema trybami funkcji.
-
Wskazanie mocy grza‐
nia
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji ze‐
gara dla poszczegól‐
nych pól grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
5
6
7
10
Pole
czujnika
8
9
-
10
11
/
-
12
Funkcja
Uwagi
Auto-Vent
Włączanie i wyłączanie trybu ręcznego funk‐
cji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
Pasek regulacji
Pokazuje ustawienie mocy grzania uniwersal‐
nego indukcyjnego pola grzejnego.
Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja Accelerator.
Włączona jest funkcja Power.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): gotowanie / pod‐
trzymywanie ciepła / ciepło resztkowe.
/
Działa funkcja Blokada /Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe naczynie
bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
/
/
Działa funkcja Flexi-Heat.
11
Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik
ciepła resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
/
/
Występuje zagrożenie
poparzeniem ciepłem
resztkowym. Wskaźnik
pokazuje poziom ciepła
resztkowego. Jeśli pole
rozgrzeje się za mocno, funkcja
może obniżyć moc grzania
sąsiednich pól.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło
potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się od
ciepła pochodzącego z naczyń.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Włączanie i wyłączanie
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza się
płyta grzejna:
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
1-3
6 godz.
Samoczynne wyłączenie
4-7
5 godz.
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
• wszystkie pola grzejne są wyłączone,
• po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,
• panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy usunąć
przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
• użyto nieodpowiedniego naczynia.
i po upływie 2
Wyświetla się symbol
minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
12
Accelerator
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania. Gdy
funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie tej
funkcji, pole grzejne musi być
zimne.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć paska regulacji po
prawej stronie (włączy się ). Szybko
dotknąć żądanego ustawienia mocy
grzania. Po upływie 3 sekund wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Funkcja Power
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie
, aż włączy się
wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić
pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik
pola grzejnego zacznie szybko migać.
Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
dotykając
. Dotknąć
lub .
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
, a następnie
grzejne za pomocą
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie 00. Pole
grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja zliczania czasu (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć paska regulacji po
prawej stronie. Włączy się .
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie
, aż włączy się
wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
zegara.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Zaświeci się . Gdy zacznie migać wolno
wskaźnik pola grzejnego, rozpocznie się
odliczanie czasu. Wyświetlacz będzie
przełączał się między
a wskazaniem
naliczonego czasu (w minutach).
Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi się
czas działania pola grzejnego.
13
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć
lub . Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako minutnika,
gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie
pracują pola grzejne. Wskazanie mocy
grzania: .
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania. Zapobiega
to przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
. Na 4
sekundy zaświeci się .Zegar pozostanie
włączony.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
.
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również wyłączenie
tej funkcji.
Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Zaświeci się . Wyłączyć płytę grzejną za
pomocą .
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Zaświeci się . Wyłączyć płytę grzejną za
pomocą .
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania: włączyć
płytę grzejną za pomocą . Zaświeci się
. Dotknąć
przez 4 sekundy. W
ciągu 10 sekund ustawić moc grzania.
Teraz można używać płyty grzejnej. Po
wyłączeniu płyty grzejnej za pomocą
funkcja będzie ponownie aktywna.
Sterowanie bez dźwięku
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez
3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub . Dotknąć
zegara, aby wybrać jedno z następujących
ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są wyłączone
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, sygnały dźwiękowe będą emitowane
tylko w następujących przypadkach:
• po dotknięciu
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
• gdy na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
Ograniczenie mocy
Początkowo płyta grzejna jest ustawiona
na najwyższą możliwą moc.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć moc:
1. Wyłączyć płytę grzejną.
14
2. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub .
4. Dotknąć
. Wyświetli się P 72.
5. Dotknąć / zegara, aby ustawić
moc.
Moc
Jeśli wartość funkcji Ograniczenie mocy
jest ustawiona na 6,0 kW lub mniej, moc
płyty grzejnej jest dzielona na wszystkie
pola grzejne.
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
Jeśli wartość funkcji Ograniczenie mocy
jest ustawiona na ponad 6,0 kW, moc
płyty grzejnej jest dzielona na dwa pola
grzejne w parze.
UWAGA! Należy upewnić się,
że wybrana moc nie
przekracza wartości
bezpieczników w instalacji
domowej.
Eco-Logic
• Pola grzejne są pogrupowane zgodnie
z umiejscowieniem i liczbą faz
podłączonych do płyty grzejnej. Patrz
rysunek.
• Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3600 W.
• Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
• Funkcja włącza się, gdy łączna moc pól
grzejnych podłączonych do jednej fazy
przekracza 3600 W.
• Funkcja zmniejsza moc pozostałych pól
grzejnych podłączonych do tej samej
fazy.
• Priorytet ma ostatnio wybrane
ustawienie mocy. Z tego powodu
ustawienie mocy pozostałych pól może
się zmniejszyć automatycznie.
Poprzednie ustawienie mocy grzania
oraz nowe ustawienie dostosowane
przez funkcję wyświetlane są
naprzemiennie przez 60 sekund.
Auto-Vent
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej z okapem Auto-Vent. Zarówno
płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej. Możliwe jest również
ręczne sterowanie okapem za
pośrednictwem płyty grzejnej.
15
W większości modeli okapów
system zdalnego sterowania
jest domyślnie wyłączony.
Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji
znajduje się w instrukcji obsługi
okapu.
Automatyczne działanie funkcji
Aby funkcja działała automatycznie,
należy dla trybu automatycznego wybrać
ustawienie H1 - H6. Pierwotne ustawienie
płyty grzejnej to H5.Okap każdorazowo
reaguje na obsługę płyty grzejnej. Płyta
grzejna będzie automatycznie
rozpoznawać temperaturę naczyń i
odpowiednio dostosowywać prędkość
wentylatora.
Tryby automatyczne
Auto‐
ma‐
tyczne
oś‐
wietle‐
nie
Goto‐
wa‐
Tryb
H0
Wył.
Wył.
Wył.
Tryb
H1
Wł.
Wył.
Wył.
Tryb
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Tryb
H3
Wł.
Wył.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Tryb
H4
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Tryb
H5
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 2
H2 3)
nie1)
Sma‐
żenie2)
Tryb
H6
Auto‐
ma‐
tyczne
oś‐
wietle‐
nie
Goto‐
wa‐
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 2
nie1)
Sma‐
żenie2)
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 3
1) Urządzenie rozpoznaje proces gotowania i urucha‐
mia wentylator zgodnie z ustawieniem trybu automa‐
tycznego.
2) Urządzenie rozpoznaje proces smażenia i urucha‐
mia wentylator zgodnie z ustawieniem trybu automa‐
tycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oświetlenia
jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybu automatycznego
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
przez 3 sekundy.
3. Dotknąć
4. Dotknąć kilkakrotnie
, aż
wyświetli się .
5. Dotknąć
zegara, aby wybrać tryb
automatyczny.
Aby sterować okapem
bezpośrednio z panelu okapu,
należy wyłączyć tryb
automatyczny funkcji.
Po zakończeniu gotowania i
wyłączeniu płyty grzejnej
wentylator okapu może nadal
pracować przez pewien czas.
Po upływie tego czasu system
wyłącza wentylator
automatycznie i zapobiega
przypadkowemu włączeniu
wentylatora przez kolejne 30
sekund.
Ręczne sterowanie prędkością
wentylatora
Działaniem funkcji można również
sterować ręcznie. W tym celu należy
16
dotknąć , gdy płyta grzejna jest
włączona. Powoduje to wyłączenie trybu
automatycznego funkcji i umożliwia ręczną
zmianę prędkości wentylatora. Naciśnięcie
powoduje zwiększenie prędkości
wentylatora o jeden poziom. Jeśli
wentylator pracuje z maksymalną
prędkością, naciśnięcie powoduje
ustawienie prędkości wentylatora na
wartość 0 i wyłączenie wentylatora. Aby
włączyć prędkość 1 wentylatora, należy
dotknąć .
Włączanie oświetlenia
Można tak ustawić płytę grzejną, aby
każde jej włączenie powodowało
automatyczne włączenie oświetlenia. W
tym celu należy wybrać dla trybu
automatycznego ustawienie H1 - H6.
Oświetlenie okapu wyłącza się
po upływie 2 minut od
wyłączenia płyty grzejnej.
Aby włączyć tryb automatyczny
funkcji, należy wyłączyć płytę
grzejną i włączyć ją ponownie.
UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Funkcja Flexi4Zone
Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
składa się z czterech sekcji. Sekcje można
połączyć w dwa pola grzejne o różnej
wielkości lub w jedno duże pole grzejne.
Kombinację pól można wybrać, określając
tryb odpowiedni do wielkości używanych
naczyń. Dostępne są trzy tryby:
Standardowy (uruchamiany
automatycznie po włączeniu płyty
grzejnej), Duża powierzchnia oraz
Maksymalna powierzchnia.
Do regulacji mocy grzania
służą dwa paski regulacji po
lewej stronie.
Przełączanie między trybami
Do przełączania między trybami służy pole
czujnika: .
Przełączenie trybu powoduje
ustawienie mocy grzania z
powrotem na 0.
Średnica i ustawianie naczyń
Wybrać tryb odpowiedni do wielkości i
kształtu naczynia. Naczynie powinno w
możliwie jak największym stopniu
zakrywać wybrany obszar. Naczynie
powinno być ustawione centralnie na
wybranym obszarze!
Naczynia o średnicy dna poniżej 160 mm
należy ustawiać centralnie na jednej
sekcji.
17
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
100-160mm
Naczynia o średnicy dna powyżej 160 mm
należy ustawiać centralnie między dwiema
sekcjami.
Flexi4Zone big mode
> 160 mm
Flexi4Zone standard mode
Tryb ten uruchamia się po włączeniu płyty
grzejnej. W tym trybie sekcje są połączone
w dwa osobne pola grzejne. Moc grzania
można ustawić osobno dla każdego pola.
Służą do tego dwa paski regulacji po lewej
stronie.
Aby włączyć tryb, należy naciskać , aż
zaświeci się wskaźnik odpowiedniego
trybu . W tym trybie trzy tylne sekcje są
połączone w jedno pole grzejne. Przednia
sekcja nie jest połączona i działa jako
osobne pole grzejne. Moc grzania można
ustawić osobno dla każdego pola. Służą
do tego dwa paski regulacji po lewej
stronie.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
Prawidłowe ustawienie naczynia:
W tym trybie należy ustawić naczynie na
trzech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż dwie sekcje, na
wyświetlaczu pojawi się , a po 2
minutach pole wyłączy się.
18
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
Flexi4Zone max mode
Aby włączyć tryb, należy naciskać , aż
zaświeci się wskaźnik odpowiedniego
trybu . W tym trybie wszystkie sekcje są
połączone w jedno pole grzejne. Do
ustawienia mocy grzania służy dowolny z
dwóch z pasków regulacji po lewej stronie.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
W tym trybie naczynie należy ustawić na
czterech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż trzy sekcje, na
wyświetlaczu pojawi się , a po 2
minutach pole wyłączy się.
Flexi-Heat
Funkcja umożliwia regulację temperatury
za pomocą przestawienia naczynia w inne
miejsce indukcyjnego pola grzejnego.
Funkcja ta powoduje podział indukcyjnego
pola grzejnego na trzy obszary o różnych
ustawieniach mocy grzania. Płyta grzejna
wykrywa położenie naczynia i
dostosowuje moc grzania do danej
pozycji. Naczynie można ustawić w
położeniu przednim, środkowym lub
tylnym. Gdy naczynie jest ustawione z
przodu, moc grzania jest największa. Aby
ją zmniejszyć, należy przesunąć naczynie
w środkowe lub tylne położenie.
Podczas korzystania z funkcji
należy używać tylko jednego
naczynia.
19
dla środkowego oraz
położenia.
dla tylnego
Informacje ogólne:
• Minimalna średnica naczynia
odpowiedniego do korzystania z tej
funkcji wynosi 160 mm.
• Wskaźnik mocy grzania lewego paska
regulacji pokazuje położenie naczynia
na indukcyjnym polu grzejnym.
Przednie
, środkowe
, tylne
.
• Wskaźnik mocy grzania lewego paska
regulacji pokazuje ustawienie mocy
grzania. Do zmiany ustawień mocy
grzania służy lewy pasek regulacji.
• Przy pierwszym uruchomieniu funkcji
wybrane są następujące ustawienia
mocy grzania:
dla przedniego,
Ustawienia mocy grzania można
zmienić osobno dla każdego położenia.
Przy następnym uruchomieniu funkcji
płyta grzejna będzie pamiętać wybrane
ostatnio ustawienia mocy grzania.
Włączanie funkcji
Aby włączyć funkcję, należy ustawić
naczynie w odpowiednim położeniu na
polu grzejnym. Dotknąć
. Zaświeci się
wskaźnik nad symbolem. Jeśli na polu
grzejnym nie zostanie ustawione
naczynie, włączy się , a po 2 minutach
uniwersalne indukcyjne pole grzejne
zostanie ustawione na .
Wyłączanie funkcji
Aby wyłączyć funkcję, dotknąć
lub
ustawić moc grzania na . Wskaźnik nad
zgaśnie.
symbolem
WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Naczynia
Silne pole elektromagnetyczne
generowane przez indukcyjne
pole grzejne nagrzewa
naczynie w bardzo krótkim
czasie.
Do gotowania na indukcyjnych
polach grzejnych należy
używać wyłącznie
odpowiednich naczyń
kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
• odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
20
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
• możliwe jest szybkie zagotowanie wody
w naczyniu postawionym na polu
grzejnym ustawionym na maksymalną
moc;
• magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii generowanej
przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
• odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
Eco-Off (zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica w
czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy
grzania nie powoduje proporcjonalnego
zwiększenia poboru mocy. Przy
ustawieniu średniej mocy grzania pole
grzejne wykorzystuje mniej niż połowę
swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Przykryć naczynie.
1-3
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
Mieszać od czasu do czasu.
21
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
1-3
Ścinanie: puszystych omletów,
smażonych jajek.
10 40
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 45
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Obrócić po upływie połowy
czasu.
12 - 13
Intensywne smażenie np. plac‐
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
5 - 15
Obrócić po upływie połowy
czasu.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso
duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
Wskazówki i porady dotyczące
korzystania z funkcji Auto-Vent
Jeśli funkcja jest włączona:
• Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
• Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
• Nie należy zasłaniać panelu sterowania
płyty grzejnej.
• Nie blokować sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. dłonią lub
uchwytem naczynia). Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
22
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać sygnał.
Nie używać innych urządzeń
sterowanych zdalnie podczas
korzystania z funkcji płyty
grzejnej.
Okapy kuchenne z funkcją Auto-Vent
Pełna lista okapów kuchennych zgodnych
z tą funkcja znajduje się na naszej stronie
internetowej.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
• Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
• Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
• Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
• Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
• Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Nadruk na uniwersalnym
indukcyjnym polu grzejnym
może ulec zabrudzeniu lub
przebarwieniu na skutek
przesuwania naczyń. Obszar
ten można czyścić w
standardowy sposób.
Czyszczenie płyty grzejnej
• Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć.
Przyłożyć specjalny skrobak pod
ostrym kątem do szklanej powierzchni i
przesuwać po niej ostrzem.
• Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady osadu
kamienia i wody, plamy tłuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrzeć
płytę grzejną wilgotną szmatką z
dodatkiem delikatnego detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką szmatką.
• Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
23
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
W ciągu 10 sekund nie usta‐
wiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowa‐
nia.
Rozlegnie się sygnał dźwię‐
kowy i urządzenie wyłączy
się.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Zakryto jedno lub więcej pól
czujników.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Auto-Vent nie działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Accelerator nie działa.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną moc
grzania
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy uruchamia‐
nej funkcji.
Działa funkcja Zarządzanie
energią.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Moc grzania przełącza się
między dwoma poziomami.
24
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwiękowych
podczas dotykania pól czuj‐
ników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wyłą‐
czone.
Włączyć sygnały dźwięko‐
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Uniwersalne indukcyjne pole
grzejne nie nagrzewa naczy‐
nia.
Naczynie znajduje się w nie‐
odpowiednim miejscu na
uniwersalnym indukcyjnym
polu grzejnym.
Ustawić naczynie w odpo‐
wiednim miejscu na uniwer‐
salnym indukcyjnym polu
grzejnym. Miejsce ustawie‐
nia naczynia zależy od włą‐
czonej funkcji lub od trybu
funkcji. Patrz „Uniwersalne
indukcyjne pole grzejne”.
Średnica dna naczynia jest
nieodpowiednia do włączo‐
nej funkcji lub trybu funkcji.
Należy użyć naczynia o
średnicy odpowiedniej do
włączonej funkcji lub trybu
funkcji. Na pojedynczej sek‐
cji uniwersalnego indukcyj‐
nego pola grzejnego należy
używać naczynia o średnicy
mniejszej niż 160 mm. Patrz
„Uniwersalne indukcyjne po‐
le grzejne”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Samoczynne
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada uru‐
chomienia lub Blokada.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu grzej‐
nym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego na‐
czynia.
Użyć odpowiedniego naczy‐
nia. Patrz „Wskazówki i po‐
rady”.
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach. Patrz
„Dane techniczne”.
25
Problem
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Działa funkcja Flexi4Zone.
Naczynie nie zakrywa co
najmniej jednej sekcji odpo‐
wiadającej włączonemu try‐
bowi funkcji.
Ustawić naczynie na odpo‐
wiedniej liczbie sekcji odpo‐
wiadających włączonemu
trybowi funkcji lub zmienić
tryb funkcji. Patrz „Uniwer‐
salne indukcyjne pole grzej‐
ne”.
Działa funkcja Flexi-Heat.
Na uniwersalnym indukcyj‐
nym polu grzejnym umie‐
szczono dwa naczynia.
Użyć tylko jednego naczy‐
nia. Patrz „Uniwersalne in‐
dukcyjne pole grzejne”.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ponownie po 30 se‐
kundach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skon‐
taktować się z autoryzowa‐
nym centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
DANE TECHNICZNE
Tabliczka znamionowa
Model SI1F7635B
Typ 62 B3A 05 AD
Numer produktu 949 594 454 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
26
Moc indukcyjna 7.2 kW
Nr seryjny .................
SMEG
Wyprodukowano w Niemczech
7.2 kW
Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Po‐
wer [W]
Maksymalny
czas funkcji
Power [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Prawe przed‐
nie
1800
3500
2800
3600
10
5
145 - 245
245 - 280
Uniwersalne
indukcyjne po‐
le grzejne
2300
3200
10
minimum 100
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego zostało
wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w tabeli.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
SI1F7635B
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna
do zabudowy
Liczba pól grzejnych
1
Liczba pól grzejnych
1
Technika grzania
Płyta indukcyj‐
na
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Prawe przednie
28,0 cm
Długość (L) i szerokość
(W) pola grzejnego
Lewe
L 45,3 cm
W 21,4 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Prawe przednie
176,5 Wh/kg
Zużycie energii przez pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe
182,6 Wh/kg
27
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli oszczędzać energię podczas
codziennej eksploatacji.
• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile
jest potrzebne.
181,1 Wh/kg
• W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
• Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
• Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
• Naczynia należy stawiać bezpośrednio
na środku pola grzejnego.
• Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
28
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Daglig användning
Flexibel induktionskokyta
28
30
32
34
36
40
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
43
45
46
48
49
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
29
•
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHETS: Tillagningsprocessen måste övervakas.
En kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och
lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten
och dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet
direkt med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla
från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen,
kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som
medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
30
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner i
botten.
• Om produkten är installerad ovanför en
låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten eller
påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det heta
kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
31
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel
i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
32
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
VARNING! Alla elektriska
anslutningar måste göras av en
behörig elektriker.
Före installationen
FÖRSIKTIGHET! Borra inte
eller löd inte trådändarna. Detta
är absolut förbjudet!
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byt endast den skadade nätsladden
med reservdelskabeln. Kontakta ditt
lokala auktoriserade servicecenter.
FÖRSIKTIGHET! Anslut inte
kabeln utan kabeländhylsa.
Tvåfasanslutning
1. Ta bort kabeländhylsan från svarta och
bruna ledningar.
2. Ta bort en bit isolering av de bruna
och svarta kabeländarna.
3. Sätt på en ny trådändhylsa på 1,5 mm²
på varje kabelände. (ett specialverktyg
krävs).
Kabel tvärsnitt
230V~
400V 2~N
N
N
L
L1
L2
Enfasanslutning - 230 V~
Tvåfasanslutning - 400 V 2 ~ N
Grön - gul
Grön - gul
N
Blå och blå
Blå och blå
N
L
Svart och brun
Svart
L1
Brun
L2
33
Montering
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm 560+1mm
min.
28 mm
Om produkten har installerats
ovanför en låda kan hällens
ventilation värma upp det som
förvaras i lådan när hällen
används. Du kan installera en
distanspanel men det är inte
obligatoriskt.
34
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
3 Flexibel induktionskokyta bestående
av fyra sektioner
1
3
2
Beskrivning av kontrollpanelen
1 2 3 4 5
6
12
7
11
8
10
9
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkring på
ugnen
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Flexi-Heat
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
Flexi4Zone
För att växla mellan funktionens tre lägen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för
kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
Auto-Vent
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
5
6
7
8
35
9
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
Inställningslist
Visa värmeläget för den flexibla induktions‐
kokzonen.
10
11
/
-
12
Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Accelerator är på.
Power-funktionen är igång.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
Eco-Heat (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhåll‐
ning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kok‐
zonen.
Automatisk avstängning är på.
/
/
Flexi-Heat är på.
Eco-Heat (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån. Om en viss
zon blir för varm kan funktionen
sänka värmeinställningen för
de närliggande zonerna.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
36
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av hällen.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen
har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En
ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör
kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
1-3
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
Värmeläge
För inställning eller ändring av värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Accelerator
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och fortsätter
därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på slutet av
inställningsfältet till höger ( tänds).
Tryck direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds .
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Power-funktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
37
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på slutet av
inställningsfältet till höger.
tänds.
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
och räknad tid (minuter).
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Timer
För att se hur länge kokzonen är igång:
välj kokzonen med
. Kokzonens
indikator börjar blinka snabbt. Displayen
visar hur länge kokzonen har varit igång.
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
För att avaktivera funktionen:Välj
kokzonen med
och tryck på
eller . Kokzonens indikator slocknar.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
.
Aktivera funktionen: tryck på
Tryck på eller
på timern för att ställa
in tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
För att stänga av ljudet: tryck på
För att se återstående tid: välj kokzonen
med
. Kokzonens indikator börjar
blinka snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
Ändra tiden: välj kokzonen med
eller .
Tryck på
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och kokzonerna
inte används. Displayen visar värmeläget
.
.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern varpå
tänds. När indikatorn för
Lås
Ställ in värmeläget först.
.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
.
CountUp-timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion av.
Barnsäkring på ugnen
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
i
38
4 sekunder.
med .
tänds. Inaktivera hällen
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med . Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
tänds.
Tryck på
Inaktivera hällen med .
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
aktiveras
funktionen igen.
OffSound-kontroll (Aktivera och
inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt för
att bekräfta ditt val.
När denna funktion är inställd på
hör
du endast ljuden när:
• du trycker på
• Signalur ringer
• Nedräkningstimer ringer
• du ställer något på kontrollpanelen.
Effektbegränsning
Hällen är ursprungligen på högsta möjliga
effektnivå.
För att minska eller öka effektnivån:
1. Stäng av hällen.
2. Tryck på
i 3 sekunder. Displayen
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
eller
tänds.
4. Tryck på
. P 72 tänds.
5. Tryck på /
på timern för att ställa
in effektnivån.
Effektnivåer
Se avsnittet "Teknisk information".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
FÖRSIKTIGHET! Se till att den
valda strömmen passar till
säkringarna i huset.
Eco-Logic
• Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3600 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
som anslutits till en fas har överskridit
3600 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Den senaste valda värmeinställningen
har prioritet. Som en konsekvens kan
värmeinställningarna på de andra
zonerna reduceras automatiskt.
Föregående värmeinställning, och den
nya som justeras av funktionen,
alternerar på displayen i 60 sekunder.
När du ställer in Effektbegränsningfunktionen till 6,0 kW eller mindre,
fördelas effekten på hällen mellan alla
kokzonerna.
39
automatiskt och justerar fläktens hastighet
därefter.
Automatiska lägen
När du ställer in Effektbegränsningfunktionen till 6,0 kW eller mer, fördelas
effekten på hällen mellan två kokzoner
som ett par.
Auto‐
ma‐
tiskt
ljus
Kok‐
Stek‐
ning1)
ning2)
Läge
H0
Av
Av
Av
Läge
H1
På
Av
Av
Läge
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H3
På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H4
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H5
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Läge
H6
På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
H23)
Auto-Vent
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en AutoVentköksfläkt. Både hällen och
köksfläkten har en infraröd
signalkommunikator. Fläktens hastighet
definieras automatiskt med utgångspunkt
från lägesinställningen och temperaturen
för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning för
mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1 –
H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.
Hällen känner av kokkärlets temperatur
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar
fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar
fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan, och går
inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
i 3 sekunder. Displayen
2. Tryck på
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
några gånger tills
tänds.
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
40
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt på
fläktpanelen.
När du är klar med
matlagningen och stänger av
hällen kan köksfläkten fortsätta
gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av
fläkten automatiskt och
förhindrar att du oavsiktligt slår
på fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på när
hällen är igång. Då inaktiveras automatiskt
styrning av funktionen och du kan ändra
fläkthastigheten manuellt. När du trycker
på ökar du fläkthastigheten med ett.
När du når en intensiv nivå och trycker på
igen ställs fläkthastigheten in på 0 igen
och då stängs köksfläkten av. Starta
fläkten igen med fläkthastighet 1 genom
att trycka på .
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att stänga
av hällen och sedan slå på den
igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in det
automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Flexi4Zone-funktion
Den flexibla induktionskokytan består av
fyra sektioner. Sektionerna kan
kombineras till två olika stora kokzoner
eller till en stor kokyta. Du väljer
kombinationen av zonerna genom att välja
lämpligt läge efter storleken på kokkärlet
som ska användas. Det finns tre lägen:
Standard (aktiveras automatiskt när du
aktiverar hällen), Big-läge och Max-läge.
Ställ in värmeläget med de två
inställningslisterna till vänster.
Växla mellan lägena
Växla mellan lägena med hjälp av
touchkontrollen: .
När du växlar mellan lägena
ställs värmeläget in på 0 igen.
Diameter och placering av kokkärlet
Välj det läge som gäller för storleken och
formen på kokkärlet. Kokkärlet ska täcka
vald yta så mycket som möjligt. Placera
kokkärlet i mitten av vald yta!
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är mindre än 160 mm mitt på en
sektion.
41
Fel placering av kokkärl:
100-160mm
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är större än 160 mm i mitten mellan
två sektioner.
Flexi4Zone big mode
> 160 mm
Flexi4Zone standard mode
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator . Det här läget
kopplar samman tre bakre sektioner till en
kokzon. Den främre sektionen är inte
ansluten utan fungerar som en separat
kokzon. Du kan ställa in värmeläget för
varje kokzon separat. Använd de två
vänstra inställningslisterna.
Det här läget aktiveras när du aktiverar
hällen. Det ansluter sektionerna till två
separata kokzoner. Du kan ställa in
värmeläget för varje zon separat. Använd
de två inställningslisterna till vänster.
Rätt placering av kokkärl:
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de tre anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl som
är mindre än två sektioner visas
på
displayen och efter 2 minuter stängs
zonen av.
42
Fel placering av kokkärl:
Fel placering av kokkärl:
Flexi4Zone max mode
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator . Det här läget
kopplar samman alla sektioner till en
kokzon. För att ställa in värmeläget,
använd en av de två inställningslisterna på
vänster sida.
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de fyra anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl som
är mindre än tre sektioner visas
på
displayen och efter 2 minuter stängs
zonen av.
Flexi-Heat
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet till
ett annat ställe på induktionshällen.
Funktionen delar in induktionshällen i tre
områden med olika värmelägen. Hällen
detekterar grytans position och justerar
värmeinställningen efter den. Du kan
placera kokkärlet i främre, mellersta eller
bakre läget. Högsta värmeläget får man
om man placerar kokkärlet i främre läget.
För att minska värmeläget, flytta kokkärlet
till det mellersta eller bakre läget.
Använd bara en kastrull när du
använder funktionen.
43
läget,
för mellersta läget och
bakre läget.
för
Allmän information:
• 160 mm är minsta diametern för
kokkärlets botten för den här
funktionen.
• Värmelägesdisplay för den vänstra
bakre inställningslisten visar
placeringen av kokkärlet på
induktionshällen. Främre
, mellersta
, bakre
.
Du kan ändra värmelägena för varje
läge separat. Hällen kommer ihåg dina
värmelägen nästa gång du aktiverar
funktionen.
Aktivera funktionen
Aktivera funktionen genom att placera
kokkärlet rätt på kokytan. Tryck på
.
Indikatorn ovanför symbolen tänds. Om du
inte ställer kokkärlet på kokytan tänds
och efter 2 minuter ställs den flexibla
induktionshällen in på .
Avaktivera funktionen
• Värmelägesdisplay för den vänstra
främre inställningslisten visar
värmeläget. Ändra värmeläget med
hjälp av vänstra främre
inställningslisten.
• När du aktiverar funktionen första
gången får du värmeläget
för första
Avaktivera funktionen genom att trycka på
eller ställa in värmeläget på .
Indikatorn ovanför symbolen
slocknar.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Använd induktionskokzonerna
med lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
44
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Se till att kastrullens botten är
ren och torr innan du sätter den
på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
Eco-Off (ECO-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 50
Minst dubbelt så mycket väts‐
ka som ris, rör om mjölkbase‐
rade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 45
Tillsätt några matskedar väts‐
ka.
45
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
7-9
Kokning av potatis.
20 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredi‐
enser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket‐
ter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. Power-funktionen aktiveras.
Råd och tips för Auto-Vent
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand eller
kokkärlshandtag). Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter kan
blockera signalen. Använd inga
fjärrstyrda produkter när du
använder funktionen på hällen.
Köksfläktar som fungerar med AutoVent-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
46
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
Trycket på den flexibla
induktionshällen kan bli
smutsigt eller ändra färg om
kokkärlen dras över ytan. Ytan
kan rengöras på vanligt sätt.
Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker. I
annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador. Sätt specialskrapan snett
mot glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk,
glänsande metalliska missfärgningar.
Rengör hällen med en fuktig duk och
icke slipande rengöringsmedel. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen. Se kopplings‐
schemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Du har inte ställt in värmelä‐
get inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 se‐
kunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kon‐
troll.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
Du har ställt något på en el‐
ler flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
En ljudsignal ljuder och häl‐
len stängs av.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
47
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Auto-Vent fungerar inte.
Du kan täcka över kontroll‐
panelen.
Avlägsna föremålet från
kontrollpanelen.
Accelerator fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in‐
ställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir var‐
ma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontrollerna.
Ljudet är avaktiverat.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Den flexibla induktionskok‐
zonen värmer inte upp kok‐
kärlet.
Kokkärlet står på fel plats på
den flexibla induktionskok‐
zonen.
Placera kokkärlet på rätt
plats på den flexibla induk‐
tionskokzonen. Placeringen
av kokkärlet beror på den
aktiverade funktionen eller
funktionsläget. Se ”Flexibel
induktionskokzon”.
Diametern för kokkärlets
botten är fel för den aktive‐
rade funktionen eller funk‐
tionsläget.
Använd kokkärl med en dia‐
meter som passar den akti‐
verade funktionen eller funk‐
tionsläget. Använd kokkärl
med en diameter som är
mindre än 160 mm på en
sektion av den flexibla in‐
duktionskokzonen. Se ”Flex‐
ibel induktionskokzon”.
tänds.
Automatisk avstängning är
på.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Barnsäkring på ugnen eller
Lås är på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zo‐
nen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
kontrollen
48
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
Flexi4Zone är på. En eller
flera sektioner för funktions‐
läget som är igång täcks inte
av kokkärlet.
Placera kokkärlet på rätt an‐
tal sektioner för funktionslä‐
get som är igång eller byt
funktionsläge. Se ”Flexibel
induktionskokzon”.
Flexi-Heat är på. Två kast‐
ruller är placerade på den
flexibla induktionskokzonen.
Använd bara en kastrull. Se
”Flexibel induktionskokzon”.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
Om
visas igen ska du
dra ur elkontakten. Sätt i el‐
kontakten igen efter 30 se‐
kunder. Kontakta auktorise‐
rat servicecenter om proble‐
met fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande som
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
TEKNISKA DATA
Typskylt
Modell SI1F7635B
Typ 62 B3A 05 AD
Induktion 7.2 kW
Serienr .................
SMEG
PNC 949 594 454 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.2 kW
49
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
Power funk‐
tion [W]
Power funk‐
tion maximal
varaktighet
[min]
Kokkärlets
diameter [mm]
Höger fram
1800
3500
2800
3600
10
5
145 - 245
245 - 280
Flexibel induk‐
tionskokzon
2300
3200
10
minst 100
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i tabellen.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
SI1F7635B
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
1
Antal kokzoner
1
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐
ner (Ø)
Höger fram
28,0 cm
Längd (L) och bredd (B) för
kokzonen
Vänster
L 45,3 cm
B 21,4 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
Höger fram
176,5 Wh/kg
Energiförbrukning för kok‐
zonen (EC electric cook‐
ing)
Vänster
182,6 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
181,1 Wh/kg
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
50
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
51
867346386-D-192019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising