Smeg | SI7633B | User manual | SMEG SI7633B Manuale utente

SMEG SI7633B Manuale utente
Gebruik‐
saanwijzing
Istruzioni per Manual de
l’uso
instrucciones
Kookplaat
SI7633B
Piano cot‐
tura
Placa de
cocción
2
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
2
4
6
8
10
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
14
17
17
20
20
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht
staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
3
•
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel
in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv.
met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom
is aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de
zekering om het apparaat van de stroom te halen. Neem in
beide gevallen contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
4
•
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn
geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
5
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de inductiekookzones
als het apparaat in werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
6
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Bij de kookplaat wordt een
aansluitkabel meegeleverd.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt u
het kabeltype: H05V2V2-F dat een
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
7
In elkaar zetten
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm 560+1mm
min.
28 mm
Als het apparaat boven een
lade wordt gemonteerd, kan de
kookplaatventilatie tijdens het
kookproces zorgen voor
opwarming van items die zich
in de lade bevinden. U kunt
een afscheidingspaneel
installeren, maar dit is niet
verplicht.
8
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
1
2
Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
10
9
6
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbe‐
veiliging van de kook‐
plaat
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgren‐
delen.
3
Pause
De functie in- en uitschakelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
Auto-Vent
De handmatige modus van functie in- en uit‐
schakelen.
-
Om de kookzone te selecteren.
4
5
6
7
8
9
Tiptoets
9
/
10
-
Functie
Opmerking
-
De tijd verlengen of verkorten.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
Kookstanddisplays
Scherm
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pause is in werking.
Accelerator is in werking.
Power-functie werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
Eco-Heat (3 staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warm‐
houdstand / restwarmte.
/
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de
kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen is in werking.
Eco-Heat (3-staps restwarmteindicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het controlelampje
geeft het niveau van de
restwarmte aan. Als een
bepaalde zone te heet wordt,
kan de functie de warmteinstelling voor de
aangrenzende zones verlagen.
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de
bodem van de pan. Het glaskeramiek
wordt verwarmd door de warmte van de
pannen.
10
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
gaat branden en na 2
symbool
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de
tijd waarna de kookplaat uitschakelt:
Kookstand
,1-3
De kookplaat
wordt uitgescha‐
keld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
Het gebruik van de kookzones
Plaats het kookgerei in het midden van de
gekozen kookzone. Inductiekookzones
passen zich tot op zekere hoogte
automatisch aan de afmeting van het
kookgerei aan.
Accelerator
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de gewenste
kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone koud
zijn.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak het einde van de
bedieningsbalk rechts aan ( gaat aan).
Raak meteen de gewenste kookstand
aan. Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
Power-functie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte tijdsduur
voor uitsluitend de inductiekookzone
11
worden geactiveerd. Daarna wordt de
inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste
kookstand.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak het einde van de
gaat aan.
bedieningsbalk rechts aan.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de kookzone
langzaam gaat knipperen, wordt de tijd
afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer de
kookzone met
. Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen:selecteer de kookzone met
. Raak
of
aan.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan.
De resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en
knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
CountUp-timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Kookzone instellen:raak
meerdere malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan.
gaat aan. Als het lampje van
de kookzone langzaam knippert, wordt de
tijd opgeteld. De display schakelt tussen
en getelde tijd (minuten).
Om in de gaten te houden hoe lang de
kookzone werkt:selecteer de kookzone
met
. Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone werkt.
De functie uitschakelen:stel de
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de kookzone
gaat uit.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont .
De functie inschakelen: raak
aan. Raak
of
van de timer aan om
de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken
is, klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
De functie heeft geen invloed
op de werking van de
kookzones.
Pause
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
12
Als de functie in werking is, zijn alle
andere symbolen op de
bedieningspanelen vergrendeld.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Raak
aan om de functie in te
schakelen.
gaat aan.De warmte-instelling wordt
verlaagd naar 1.
Voor het uitschakelen van de functie raakt
aan. De voorgaande warmteu
instelling gaat aan.
Blokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
terwijl de kookzones in werking zijn.
Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet, stopt
u deze functie ook.
Kinderbeveiliging van de
kookplaat
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met . Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met . Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat bedienen.
Als u de kookplaat uitschakelt met ,
treedt de functie weer in werking.
In-/uitschakeling geluid (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
staat, kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
• u
aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel plaatst.
Vermogensbeheer
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een enkele
fase de 3700 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen naar
de andere kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling en
de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
13
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
Auto-Vent
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
Auto-Vent-kap aansluit. Zowel de
kookplaat als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste afzuigkappen
wordt het
afstandsbedieningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie gebruikt.
Zie voor meer informatie de
gebruikershandleiding van de
afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat wordt
oorspronkelijk ingesteld op H5.De
afzuigkap reageert als u de kookplaat in
gebruik neemt. De kookplaat herkent de
temperatuur van de pannen automatisch
en stelt de snelheid van de ventilator erop
af.
Automatische modi
Auto‐
mati‐
sche
ver‐
lich‐
ting
Ko‐
Bak‐
ken1)
ken2)
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Modus
H4
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Modus
H5
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Ventila‐
torsnel‐
heid 2
Modus
H6
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 2
Ventila‐
torsnel‐
heid 3
H2 3)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert
de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische
modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert
de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische
modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting
en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
3 seconden aan. Het display
2. Raak
gaat aan en uit.
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
een paar keer aan tot
aan gaat.
5. Raak
van de timer aan om een
automatische modus te selecteren.
14
Schakel de automatische
modus van de functie uit om de
kookplaat direct te bedienen op
het kookplaatpaneel.
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de ventilator
per ongeluk de komende 30
seconden activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
bedienen. Raak daartoe aan als de
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie uit
zodat u de ventilatorsnelheid handmatig
kunt veranderen. Als u op drukt, wordt
de ventilatorsnelheid met één verhoogd.
Als u een intensief niveau bereikt en weer
op drukt, stelt u de ventilatorsnelheid in
op 0 waardoor de afzuigkapventilator
uitschakelt. Om de ventilator weer te
starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de automatische
bediening van de functie te
activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de afzuigkap
gaat uit 2 minuten nadat u de
kookplaat heeft uitgeschakeld.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookgerei
Bij een inductiekookzone zorgt
een sterk elektromagnetisch
veld ervoor dat het kookgerei
erg snel heet wordt.
Gebruik de inductiekookzones
met geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt door
de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand binnen
korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn voordat
ze op de kookplaat worden
gezet.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
15
Raadpleeg "Technische
gegevens".
Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand verhoogt,
is dit niet proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone. Het
betekent dat een kookzone op de medium
kookstand minder dan de helft van het
vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Eco-Off (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhou‐
den.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: bo‐
ter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten, ge‐
bakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melk‐
basis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
25 50
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis hal‐
verwege de procedure door.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
7-9
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
-1
16
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
7-9
Bereiden van grotere hoeveel‐
heden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediën‐
ten
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees, ko‐
teletten, rissoles, worstjes, le‐
ver, roux, eieren, pannenkoe‐
ken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opge‐
bakken aardappelen, lenden‐
biefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (gou‐
lash, stoofvlees), frituren van friet.
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Power-functie is geac‐
tiveerd.
Praktische tips voor Auto-Vent
Als u de kookplaat bedient met de functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan in
het afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het signaal
hinderen. Gebruik geen op
afstand bedienbare apparaten
op het moment dat u de functie
op de kookplaat gebruikt.
Afzuigkappen met de Auto-Vent functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken.
17
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
De kookplaat schoonmaken
suikerhoudende gerechten. Anders kan
het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te
voorkomen. Plaats de speciale
schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje niet-schurend
reinigingsmiddel. Droog de kookplaat
na reiniging af met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat moet ik doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de kookplaat niet in‐
schakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange‐
sloten op een stopcontact of
is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aan‐
sluitdiagram.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
18
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
Stel gedurende 10 secon‐
den geen kookstand in.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet‐
sen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets te‐
gelijk aan.
Pause-functie werkt.
Raadpleeg "Dagelijks ge‐
bruik".
Er ligt water of er zitten vet‐
spatten op het bedienings‐
paneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitge‐
schakeld.
Er weerklinkt een geluidssig‐
naal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoet‐
sen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is be‐
diend of de sensor bescha‐
digd is.
Als de kookzone lang ge‐
noeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klanten‐
service.
Auto-Vent werkt niet?
U dekt het bedieningspaneel
af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
Accelerator werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende af‐
koelen.
De hoogste verwarmings‐
stand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tus‐
sen twee kookstanden.
Vermogensbeheer is in
werking.
Raadpleeg "Dagelijks ge‐
bruik".
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedie‐
ningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones in‐
dien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal
wanneer u de sensorvelden
van het bedieningspaneel
aanraakt.
De signalen zijn uit.
Activeer het geluid. Raad‐
pleeg "Dagelijks gebruik".
19
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
gaat branden.
Automatisch uitschakelen is
in werking.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Kinderbeveiliging van de
kookplaat of Blokkering
werkt.
Raadpleeg "Dagelijks ge‐
bruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet ge‐
schikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raad‐
pleeg "Technische gege‐
vens".
en een getal gaat bran‐
den.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in. Als
U kunt een constant piepge‐
luid horen.
De elektrische aansluiting is
onjuist.
weer aangaat, trek dan
de stekker van de kookplaat
uit het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er
na 30 seconden weer in. Als
het probleem zich blijft voor‐
doen neem dan contact op
met een erkend servicecen‐
trum.
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Trek de stekker van de
kookplaat uit het stopcon‐
tact. Laat de installatie con‐
troleren door een erkende
elektricien.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
20
TECHNISCHE GEGEVENS
Typeplaatje
Model SI7633B
Type 61 B3A 02 AA
Inductie 7.35 kW
Ser.Nr. .................
SMEG
PNC 949 594 455 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Geproduceerd in Duitsland
7.35 kW
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal ver‐
mogen (max
warmte-in‐
stelling) [W]
Power-functie
[W]
Power-functie
voor maxima‐
le tijdsduur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3700
10
180 - 210
Linksachter
1400
2500
4
125 - 145
Rechtsvoor
1800
3500
2800
5200
5
5
145 - 245
245 - 280
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal en
de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
SI7633B
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
3
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
21,0 cm
14,5 cm
28,0 cm
Energieverbruik per kook‐
zone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
179,3 Wh / kg
183,2 Wh / kg
178,9 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
180,5 Wh / kg
21
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
22
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
22
24
26
28
30
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
Efficienza energetica
35
37
37
40
40
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone
con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani a
meno che non vi sia una supervisione continua.
Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non
costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura durante il funzionamento o
raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.
Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i
bambini sarà opportuno attivarlo.
23
•
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: L'apparecchiatura e le parti accessibili si
riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare
gli elementi riscaldanti.
Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo
remoto distinto per mettere in funzione l'apparecchiatura.
AVVERTENZA: Non lasciare mai il piano di cottura
incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e
grassi potrebbero provocare un incendio.
Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua;
spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con
un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco.
ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere
sorvegliato. Un breve processo di cottura deve essere
supervisionato senza soluzione di continuità.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio: Non conservare nulla
sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi
non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di
cottura in quanto possono diventare caldi.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Dopo l'uso, spegnere l'elemento utilizzato mediante la
corrispondente manopola, senza considerare quanto
indicato dal rilevatore di utensili.
Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle
crepe, spegnere l'apparecchiatura e scollegarla dalla
presa di corrente. Qualora l'apparecchiatura sia collegata
direttamente alla corrente mediante una scatola di
derivazione, togliere il fusibilke per scollegarlo
dall'alimentazione. Invitiamo in entrambi i casi a contattare
il Centro Servizi Autorizzato.
24
•
•
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da
una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
AVVERTENZA: Servirsi unicamente di protezioni per il
piano cottura progettate dal produttore
dell'apparecchiatura o indicate dallo stesso nelle istruzioni
d'uso, ad esempio accessori idonei o le protezioni del
piano cottura incorporate nell'apparecchiatura. L'uso
inadeguato delle protezioni può causare incidenti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• È necessario rispettare la distanza
minima dalle altre apparecchiature.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Proteggere le superfici di taglio con un
materiale di tenuta per evitare che
l'umidità causi dei rigonfiamenti.
• Proteggere la base
dell'apparecchiatura da vapore e
umidità.
• Non installare l'apparecchiatura
accanto ad una porta o sotto una
finestra, per evitare che pentole calde
cadano dall'apparecchiatura quando la
porta o la finestra sono aperte.
• Ogni apparecchiatura dispone di
ventole di raffreddamento sulla parte
inferiore.
• Se l'apparecchiatura viene installata
sopra a un cassetto:
– Non tenere oggetti di piccole
dimensioni o fogli di carta che
potrebbero essere aspirati, dato
che possono danneggiare le
ventole di raffreddamento o
guastare il funzionamento del
sistema di raffreddamento.
– Mantenere una distanza di almeno
2 cm fra la parte inferiore
dell'apparecchiatura e le
componenti conservate nel
cassetto.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Prima di qualsiasi intervento, è
necessario verificare che
l'apparecchiatura sia scollegata dalla
rete elettrica.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche dell'alimentazione.
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. L'allentamento
di un collegamento elettrico o di una
spina (ove previsti) può provocare il
surriscaldamento del terminale.
25
• Utilizzare il cavo di alimentazione
appropriato.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Assicurarsi che la protezione da scosse
elettriche sia installata.
• Utilizzare il morsetto fermacavo sul
cavo.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione
o la spina (ove prevista) non sfiori
l'apparecchiatura calda o pentole calde
quando si collega l'apparecchiatura alle
prese vicine.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina
o il cavo (ove previsti). Contattare il
nostro Centro Assistenza autorizzato o
un elettricista qualificato per sostituire
un cavo danneggiato.
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in modo
tale da non poter essere disattivati
senza l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di
isolamento adeguati: interruttori
automatici, fusibili (quelli a tappo
devono essere rimossi dal
portafusibile), sganciatori per correnti di
guasto a terra e relè.
• L'impianto elettrico deve essere dotato
di un dispositivo di isolamento che
consenta di scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di
corrente a tutti i poli. Il dispositivo di
isolamento deve avere una larghezza
dell'apertura di contatto non inferiore ai
3 mm.
Utilizzo
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, ustioni o scosse
elettriche.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio, le etichette e la pellicola
protettiva (ove presente) prima del
primo utilizzo.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un
ambiente domestico.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Accertarsi che le fessure di ventilazione
non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura
incustodita durante il funzionamento.
• Spegnere la zona di cottura dopo ogni
utilizzo.
• Non fare affidamento sul rilevatore di
pentole.
• Non appoggiare posate o coperchi
sulle zone di cottura. Possono
diventare roventi.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come
superficie di lavoro o come piano di
appoggio.
• Se la superficie dell'apparecchiatura
presenta delle incrinature, scollegare
immediatamente l'apparecchiatura
dall'alimentazione. per evitare scosse
elettriche.
• I portatori di pacemaker, devono
mantenere una distanza di almeno 30
cm dalle zone di cottura a induzione
quando l'apparecchiatura è in funzione.
• Un alimento immerso nell'olio molto
caldo può provocare degli schizzi.
AVVERTENZA! Pericolo di
incendio ed esplosioni.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare
vapori infiammabili. Mantenere fiamme
o oggetti caldi lontani da grassi e olio
quando li si utilizza per cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto caldo
possono provocare una combustione
spontanea.
26
• L'olio usato, che può contenere residui
di cibo, può liberare delle fiamme ad
una temperatura inferiore rispetto ad un
olio utilizzato per la prima volta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di danneggiare
l'apparecchiatura.
• Non poggiare pentole calde sul
pannello dei comandi.
• Non mettere coperchi caldi sulla
superficie in vetro del piano cottura.
• Non esporre al calore pentole vuote.
• Fare attenzione a non lasciar cadere
oggetti o pentole sull'apparecchiatura.
La superficie si potrebbe danneggiare.
• Non mettere in funzione le zone di
cottura in assenza di pentole o con
pentole vuote.
• Non appoggiare la pellicola di alluminio
direttamente sull'apparecchiatura.
• Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
graffiare il vetro o la vetroceramica. Per
spostare questi oggetti sollevarli
sempre dalla superficie di cottura.
• L'apparecchiatura è destinata solo alla
cottura. Non deve essere utilizzata per
altri scopi, come per esempio il
riscaldamento di un ambiente.
•
•
•
•
materiali che compongono la
superficie.
Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla
raffreddare prima di procedere con la
pulizia.
Scollegare l’apparecchiatura dalla rete
elettrica prima di eseguire le operazioni
di manutenzione.
Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi
od oggetti metallici.
Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Rivolgersi all'autorità municipale per
informazioni su come smaltire
correttamente l'elettrodomestico.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
Manutenzione e pulizia
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura,
annotare l'informazione riportata di seguito
presente sulla targhetta dei dati. La
targhetta dei dati è applicata sul lato
inferiore del piano di cottura.
Numero di serie ...........................
Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura
da incasso solo dopo l'installazione in
27
idonei piani di lavoro e mobili da incasso
conformi alle norme.
Cavo di collegamento
min.
28 mm
• Il piano di cottura è fornito con un cavo
di collegamento.
• Per sostituire il cavo di alimentazione
danneggiato, usare questo tipo di cavo:
H05V2V2-F che supporta una
temperatura di 90°C o superiore.
Contattare il Centro di Assistenza
locale.
Montaggio
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
28
Se l'apparecchiatura viene
installata sopra a un cassetto,
la ventilazione del piano cottura
riscalda gli articoli all'interno del
cassetto durante il processo di
cottura. Sarà possibile
installare un pannello di
separazione ma non è
obbligatorio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Disposizione della superficie di cottura
1
1 Zona di cottura a induzione
2 Pannello dei comandi
1
1
2
Disposizione del pannello dei comandi
1
2
3
4
5
10
9
6
7
8
Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli indicatori
ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
Tasto
sensore
Funzione
Commento
1
ON / OFF
Per attivare e disattivare il piano di cottura.
2
Blocco / Dispositivo di
Sicurezza bambini
Per bloccare/sbloccare il pannello dei coman‐
di.
29
Tasto
sensore
Funzione
Commento
Pause
Per attivare e disattivare la funzione.
-
Display livello di poten‐
za
Per mostrare il livello di potenza.
-
Spie del timer delle zo‐
ne di cottura
Indica per quale zona è impostato il tempo.
-
Display timer
Indica il tempo in minuti.
Auto-Vent
Per attivare e disattivare la modalità manuale
della funzione.
-
Per selezionare la zona di cottura.
-
Per aumentare o ridurre il tempo.
Barra dei comandi
Per impostare un livello di potenza.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
-
Display del livello di potenza
Display
Descrizione
La zona di cottura è disattivata.
La zona di cottura è in funzione.
-
Pause è attiva.
Accelerator è attiva.
La funzione Power è attiva.
+ numero
È presente un malfunzionamento.
/
Eco-Heat (indicatore di calore residuo su 3 livelli): proseguire la cottura/
tenere in caldo/calore residuo.
/
Blocco /Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.
Pentola non adeguata o troppo piccola; oppure manca la pentola sulla
zona di cottura.
Spegnimento automatico è attiva.
30
Eco-Heat (indicatore di calore
residuo su 3 livelli)
AVVERTENZA! / / Il
calore residuo può essere
causa di ustioni. La spia indica
il livello di calore residuo. Se
una determinata zona diventa
troppo calda la funzione
potrebbe ridurre il calore per le
zone vicine.
Le zone di cottura a induzione generano il
calore richiesto per la cottura direttamente
sul fondo della pentola. Il piano in
vetroceramica viene leggermente
riscaldato dal calore residuo delle pentole.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Attivazione e disattivazione
Sfiorare
per 1 secondo per accendere
o spegnere il piano di cottura.
Spegnimento automatico
La funzione spegne automaticamente il
piano di cottura se:
• tutte le zone di cottura sono disattivate,
• non è stato impostato il livello di
potenza dopo l'accensione del piano di
cottura,
• è stato versato qualcosa o appoggiato
un oggetto sul pannello dei comandi
per più di 10 secondi (un tegame, uno
straccio, ecc.). Viene emesso un
segnale acustico e il piano di cottura si
disattiva. Rimuovere l'oggetto o pulire il
pannello dei comandi.
• Il piano di cottura è surriscaldato (per
es. se si esaurisce l'acqua in
ebollizione nella pentola). Lasciare
raffreddare la zona di cottura prima di
utilizzare nuovamente il piano di
cottura.
• è stata utilizzata una pentola non
si accende e la
idonea. Il simbolo
zona di cottura si spegne
automaticamente dopo 2 minuti.
• non è stata spenta una zona di cottura
o non è stato modificato il livello di
potenza. Dopo un tempo prestabilito, si
accende
e il piano di cottura si
spegne.
Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
Livello di potenza
,1-3
Il piano di cottura
si disattiva dopo
6 ore
4-7
5 ore
8-9
4 ore
10 - 14
1,5 ora
Livello di potenza
Per impostare o modificare il livello di
potenza:
Sfiorare la barra di controllo per impostare
il livello di potenza corretto o spostare il
dito lungo la barra di controllo fino a
raggiungere il livello necessario.
Utilizzo delle zone di cottura
Posizionare le pentole al centro della zona
selezionata. Le zone di cottura a
31
induzione si adattano automaticamente
alle dimensioni del fondo della pentola.
Accelerator
Attivare questa funzione per ottenere
un'impostazione di calore desiderata in
meno tempo. Quando è accesa, la zona
funziona sull'impostazione più alta all'inizio
e poi continua a cucinare con
l'impostazione di calore desiderata.
Per attivare la funzione, la zona
di cottura deve essere fredda.
Per attivare la funzione per una zona di
cottura: toccare l'estremità della barra di
controllo sulla destra ( si accende).
Selezionare immediatamente il livello di
potenza desiderato. Dopo 3 secondi
si
accende.
Per disattivare la funzione: modificare il
livello di potenza.
funzione Power
Questa funzione aumenta la potenza
fornita alle zone di cottura a induzione.
Questa funzione si può attivare per la
zona di cottura a induzione soltanto per un
intervallo di tempo limitato. Al termine di
questo intervallo, la zona di cottura a
induzione passa automaticamente al
livello di potenza massimo impostato.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
Per attivare la funzione per una zona di
cottura: toccare l'estremità della barra di
si accende.
controllo sulla destra.
Per disattivare la funzione: modificare il
livello di potenza.
Timer
Timer del conto alla rovescia
Questa funzione consente di impostare la
durata di funzionamento della zona di
cottura per la preparazione di una
pietanza.
Come prima cosa impostare il livello di
potenza per la zona di cottura, poi
impostare la funzione.
Per impostare la zona di cottura:
sfiorare ripetutamente
finché si
accende l'indicatore della zona di cottura
desiderata.
Per attivare la funzione: sfiorare il tasto
del timer per impostare il tempo (00 99 minuti). Quando la spia della zona di
cottura lampeggia più lentamente, il tempo
scorre a ritroso.
Per visualizzare il tempo residuo:
selezionare la zona di cottura con
.
La spia della zona di cottura comincia a
lampeggiare rapidamente. Sul display
compare il tempo residuo.
Per modificare l’ora: selezionare la zona
. Premere
o .
di cottura con
Per disattivare la funzione: selezionare
la zona di cottura con
e sfiorare
. Il tempo restante esegue il conteggio
fino a 00. L'indicatore della zona cottura si
spegne.
Allo scadere del tempo
stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00
lampeggia. La zona di cottura
si disattiva.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare
.
Timer progressivo (Timer)
Utilizzare questa funzione per controllare
per quanto tempo funziona la zona di
cottura.
Per impostare la zona di cottura:
sfiorare ripetutamente
finché si
accende l'indicatore della zona di cottura
desiderata.
Per attivare la funzione: sfiorare
del
timer.
si accende. Quando la spia della
zona di cottura lampeggia lentamente,
ai
inizia il conteggio. Il display passa da
minuti.
32
Per controllare per quanto tempo
funziona la zona di cottura: selezionare
la zona di cottura con
. La spia
della zona di cottura comincia a
lampeggiare rapidamente. Il display
mostra per quanto tempo è rimasta in
funzione la zona.
Per disattivare la funzione: selezionare
la zona di cottura con
e sfiorare
o . La spia della zona di cottura si
spegne.
Contaminuti
Si può utilizzare questa funzione come
Contaminuti mentre il piano di cottura è
attivo e le zone di cottura non sono in
funzione. Il display del livello di potenza
visualizza
.
.
Per attivare la funzione: sfiorare
Sfiorare il tasto
o
del timer per
selezionare la durata. Allo scadere del
tempo stabilito, viene emesso un segnale
acustico e 00 lampeggia.
Per arrestare il segnale acustico:
.
sfiorare
La funzione non ha alcun
effetto sul funzionamento delle
zone di cottura.
Pause
La funzione imposta tutte le zone di
cottura in funzione al livello di potenza più
basso.
Quando la funzione è attiva, tutti gli altri
simboli sui pannelli di controllo sono
bloccati.
La funzione non interrompe le funzioni del
timer.
Sfiorare
per attivare la funzione.
si accende.Il livello di calore viene
abbassato a 1.
Per disattivare la funzione sfiorare
.
Il livello di calore precedente si accende.
Blocco
È possibile bloccare il pannello dei
comandi mentre le zone di cottura sono in
funzione. Questa funzione impedisce di
modificare inavvertitamente il livello di
potenza.
Impostare innanzitutto il livello di
potenza.
Per attivare la funzione: sfiorare
.
si accende per 4 secondi.Il Timer rimane
acceso.
Per disattivare la funzione: sfiorare
.
Il livello di potenza precedente si accende.
Quando si spegne il piano di
cottura, si interrompe anche
questa funzione.
Dispositivo di Sicurezza
bambini
Questa funzione impedisce l'azionamento
accidentale del piano di cottura.
Per attivare la funzione: attivare il piano
di cottura con . Non impostare alcun
livello di potenza. Sfiorare
per 4
secondi.
si accende. Disattivare il
piano di cottura con .
Per disattivare la funzione: attivare il
piano di cottura con . Non impostare
alcun livello di potenza. Sfiorare
per 4
secondi.
si accende. Disattivare il
piano di cottura con .
Per escludere la funzione per una sola
operazione di cottura: attivare il piano di
cottura con .
si accende. Sfiorare il
tasto
per 4 secondi. Impostare il
livello di potenza entro 10 secondi. È
possibile mettere in funzione il piano di
cottura. Quando si disattiva il piano di
cottura con
la funzione si riattiva.
33
Comando OffSound (Attivazione
e disattivazione dei segnali
acustici)
Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il
tasto
per 3 secondi. Il display si
accende e si spegne. Sfiorare
per 3
secondi.
o
si accendono. Sfiorare
del timer per effettuare la selezione
seguente:
•
- i segnali acustici sono spenti
•
- i segnali acustici sono attivi
Per confermare la selezione, attendere
finché il piano di cottura non si disattiva
automaticamente.
Quando la funzione è impostata su , i
segnali acustici saranno udibili soltanto
quando:
• si sfiora
• Contaminuti diminuisce
• Timer del conto alla rovescia
diminuisce
• si appoggia un oggetto sul pannello dei
comandi.
Power Management
• Le zone di cottura sono raggruppate in
base alla posizione e al numero di fasi
del piano di cottura. Vedere
l'illustrazione.
• Ciascuna fase dispone di un
assorbimento massimo di 3.700 W.
• La funzione suddivide la potenza tra
zone di cottura collegate alla stessa
fase.
• La funzione si attiva quando
l'assorbimento massimo delle zone di
cottura collegate ad una singola fase
supera i 3.700 W.
• La funzione riduce la potenza delle
altre zone di cottura collegate alla
stessa fase.
• Il display dell'impostazione di calore
delle zone ridotte alterna l'impostazione
di calore scelta e l'impostazione di
calore ridotta. Dopo un po' di tempo il
display dell'impostazione del calore
delle zone ridotte rimane
sull'impostazione di calore ridotta.
Auto-Vent
Si tratta di una funzione automatica
avanzata che collega il piano di cottura ad
una cappa Auto-Vent. Sia il piano di
cottura che la cappa dispongono di un
comunicatore di segnale a infrarossi. La
velocità della ventola viene definita
automaticamente sulla base delle
impostazioni della modalità e della
temperatura della pentola più calda sul
piano di cottura. È anche possibile
mettere in funzione la ventola dal piano di
cottura manualmente.
Per la maggior parte della
cappe, il sistema remoto è
disattivato all'origine. Attivarlo
prima di utilizzare la funzione.
Per maggiori informazioni fare
riferimento al manuale per
l'utente della cappa.
Attivazione automatica della funzione
Per attivare automaticamente la funzione,
impostare la modalità automatica da H1 a
H6. Il piano cottura viene impostato a
livello di fabbrica su H5.Il piano cottura
reagisce ogni volta che viene usato il
piano cottura. Il pianto di cottura rileva la
temperatura delle pentole
automaticamente e regola la velocità della
ventola.
34
Modalità automatiche
Illumi‐
nazio‐
ne au‐
tomati‐
ca
Ebolli‐
Frittu‐
zione1)
ra2)
Modali‐
tà H0
Off
Off
Off
Modali‐
tà H1
On
Off
Off
Modali‐
On
Veloci‐
tà ven‐
tola 1
Veloci‐
tà ven‐
tola 1
Modali‐
tà H3
On
Off
Veloci‐
tà ven‐
tola 1
Modali‐
tà H4
On
Veloci‐
tà ven‐
tola 1
Veloci‐
tà ven‐
tola 1
Modali‐
tà H5
On
Veloci‐
tà ven‐
tola 1
Veloci‐
tà ven‐
tola 2
Modali‐
tà H6
On
Veloci‐
tà ven‐
tola 2
Veloci‐
tà ven‐
tola 3
tà H2 3)
1) Il piano di cottura rileva il processo di ebollizione e
attiva la velocità della ventola in base alla modalità au‐
tomatica.
2) Il piano di cottura rileva il processo di frittura e attiva
la velocità della ventola in base alla modalità automati‐
ca.
3) Questa modalità attiva la ventola e la luce e non è
collegata alla temperatura.
Modifica della modalità automatica
1. Disattivare l'apparecchiatura.
per 3 secondi. Il
2. Sfiorare il tasto
display si accende e si spegne.
3. Sfiorare il tasto
per 3 secondi.
4. Sfiorare
alcune volte finché si
accende .
5. Sfiorare
del Timer per selezionare
una modalità automatica.
Per mettere in funzione la
cappa direttamente dal
pannello della cappa stessa,
disattivare la modalità
automatica della funzione.
Quando si termina la cottura e
si disattiva il piano di cottura, la
ventola della cappa rimane in
funzione ancora per un po'.
Trascorso questo tempo, il
sistema disattiva la ventola
automaticamente ed evita
l'attivazione accidentale della
stessa per i 30 secondi
successivi.
Funzionamento manuale della velocità
della ventola
È anche possibile attivare la funzione
manualmente. Per farlo sfiorare quando
il piano di cottura è attivo. In questo modo
si disattiva il funzionamento automatico
della funzione ed è possibile modificare la
velocità della ventola manualmente.
Quando si preme la velocità della
ventola aumenta di un livello. Quando si
raggiunge un livello elevato e si preme
nuovamente la velocità della ventola
viene impostata sullo 0 e la ventola della
cappa si disattiva. Per avviare
nuovamente la ventola con velocità 1
sfiorare .
Per attivare il funzionamento
automatico della funzione,
disattivare il piano di cottura e
riattivarlo.
Attivazione della luce
È anche possibile impostare il piano di
cottura per attivare automaticamente la
luce ogni volta che si accende il piano di
cottura. Per farlo impostare la modalità
automatica da H1 a H6.
La luce sulla cappa si disattiva
2 minuti dopo la disattivazione
del piano di cottura.
35
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pentole
Per le zone cottura a
induzione, un forte campo
elettromagnetico crea calore
nelle pentole molto
rapidamente.
Utilizzare le zone di cottura a
induzione con pentole idonee.
Materiale delle pentole
• materiali idonei: ghisa, acciaio,
acciaio smaltato, acciaio inox, fondi
multistrato (con una marcatura corretta
da parte del produttore).
• materiali non idonei: alluminio, rame,
ottone, vetro, ceramica, porcellana.
Una pentola è adatta per un piano di
cottura a induzione se:
• l'acqua raggiunge velocemente
l'ebollizione su una zona di cottura a
induzione impostata sul livello di
cottura massimo.
• una calamita si attacca al fondo delle
pentole.
Il fondo delle pentole dovrebbe
essere il più possibile spesso e
piano.
Verificare che le basi della
pentola siano asciutte prima di
collocarla sulla superficie del
piano cottura.
Dimensioni delle pentole
Le zone di cottura a induzione si adattano
automaticamente alle dimensioni del
fondo della pentola.
L'efficienza della zona di cottura dipende
dal diametro delle pentole. Una pentola
con un diametro inferiore alla zona più
piccola riceve solo una parte della
potenza generata dalla zona di cottura.
Vedere la sezione "Dati
tecnici".
I rumori durante l'uso
Se si avverte:
• crepitio: si stanno utilizzando pentole di
materiali diversi (costruzione a
sandwich).
• fischio: si stanno utilizzando la zona di
cottura a livelli di potenza elevati con
pentole di materiali diversi (costruzione
a sandwich).
• ronzio: si stanno utilizzando livelli di
potenza elevati.
• scatto: sono state accese parti
elettriche.
• sibilo, ronzio: è in funzione la ventola.
I rumori descritti sono normali e non
sono da ricondurre a un guasto del
piano di cottura.
Eco-Off (Timer Eco)
Per risparmiare energia, il riscaldatore
della zona di cottura si disattiva prima che
il timer per il conto alla rovescia emetta un
segnale acustico. La differenza nel tempo
di funzionamento dipende dal livello di
potenza e dalla durata dell'utilizzo
dell'apparecchiatura.
Esempi di impiego per la cottura
La correlazione tra il livello di potenza e il
consumo di energia della zona di cottura
non è regolare. L'aumento del livello di
potenza non è proporzionale all'aumento
del consumo di energia. Ciò significa che
una zona di cottura con un livello di
potenza medio impiega meno della metà
della propria energia.
I dati riportati in tabella sono
puramente indicativi.
36
Livello di
potenza
Usare per:
Tem‐
po
(min.)
Suggerimenti
Tenere in caldo le pietanze
cotte.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Mettere un coperchio sulla
pentola.
1-3
Salsa olandese, sciogliere:
burro, cioccolata, gelatina.
5 - 25
Mescolare di tanto in tanto.
1-3
Rassodare: omelette morbide,
uova strapazzate.
10 40
Cucinare coprendo con un co‐
perchio.
3-5
Cuocere riso e pietanze a ba‐
se di latte, riscaldare pietanze
pronte.
25 50
Aggiungere al riso almeno una
doppia quantità di liquido, me‐
scolare a metà del processo i
preparati a base di latte.
5-7
Cuocere a vapore verdure, pe‐
sce, carne.
20 45
Aggiungere un paio di cuc‐
chiai di liquido.
7-9
Cuocere al vapore le patate.
20 60
Usare al max. ¼ l di acqua per
750 g di patate.
7-9
Bollire grandi quantità di ali‐
menti, stufati e zuppe.
60 150
Fino a 3 l di liquido più gli in‐
gredienti.
9 - 12
Cottura delicata: cotolette, cor‐
don bleu, costolette, polpette,
salsicce, fegato, roux, uova,
frittelle, krapfen.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Girare a metà tempo.
12 - 13
Frittura, frittelle di patate, lom‐
bate, bistecche.
5 - 15
Girare a metà tempo.
14
Portare a ebollizione l'acqua, cuocere la pasta, rosolare la carne (gulasch,
stufati), friggere patatine.
-1
Portare a ebollizione grandi quantità d'acqua. La funzione Power è attivata.
Consigli e suggerimenti per
Auto-Vent
Quando si mette in funzione il piano di
cottura con la funzione:
• Proteggere il pannello della cappa dalla
luce diretta del sole.
• Non dirigere una luce alogena verso il
pannello della cappa.
• Non coprire il pannello di controllo del
piano cottura.
• Non interrompere il segnale tra il piano
di cottura e la cappa (ad esempio con
una mano o il manico di una pentola).
Vedere la figura.
La cappa in figura è riportata a titolo
indicativo.
37
Altri dispositivi controllati in
modalità remota potrebbero
bloccare il segnale. Non usare
le apparecchiature controllate
in modalità remota quando
viene usata la funzione sul
piano cottura.
Cappe da cucina con la funzione AutoVent
Per scoprire l'intera gamma di cappe da
cucina compatibili con questa funzione
fare riferimento al sito web del nostro
cliente.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Informazioni generali
• Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
• Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
• I graffi o le macchie scure sulla
superficie non compromettono il
funzionamento del piano di cottura.
• Usare un prodotto di pulizia adatto alla
superficie del piano di cottura.
• Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.
Pulizia del piano di cottura
• Togliere immediatamente: plastica
fusa, pellicola in plastica, zucchero e
alimenti contenenti zucchero. Se non
vengono eliminati, potrebbero
danneggiare il piano di cottura.
Attenzione a evitare le ustioni.
Appoggiare lo speciale raschietto sulla
superficie in vetro, formando un angolo
acuto, e spostare la lama sulla
superficie.
• Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di calcare
e d'acqua, le macchie di grasso e le
macchie opalescenti. Pulire il piano di
cottura con un panno umido e un
detergente non abrasivo. Al termine
della pulizia, asciugare il piano di
cottura con un panno morbido.
• Togliere macchie opalescenti: usare
una soluzione di acqua con aceto e
pulire la superficie in vetro con un
panno umido.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
38
Cosa fare se...
Problema
Possibile causa
Rimedio
Non è possibile attivare il
piano di cottura o metterlo in
funzione.
Il piano di cottura non è col‐
legato a una fonte di alimen‐
tazione elettrica o non è col‐
legato correttamente.
Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Fare riferimento allo schema
di collegamento.
È scattato il fusibile.
Verificare se l'anomalia di
funzionamento è dovuta al
fusibile. Nel caso in cui il fu‐
sibile continui a scattare, ri‐
volgersi ad un elettricista
qualificato.
Non viene configurata l'im‐
postazione calore per 10 se‐
condi.
Accendere di nuovo il piano
di cottura e impostare il livel‐
lo di potenza in meno di 10
secondi.
Sono stati sfiorati 2 o più ta‐
sti sensore contemporanea‐
mente.
Sfiorare un tasto sensore al‐
la volta.
La funzione Pause è attiva.
Consultare la sezione "Utiliz‐
zo quotidiano".
Il pannello dei comandi è
bagnato o presenta macchie
di unto.
Pulire il pannello dei coman‐
di.
Viene emesso un segnale
acustico e il piano di cottura
si disattiva.
Viene emesso un segnale
acustico quando il piano di
cottura non è attivo.
Uno o più tasti sensore sono
stati coperti.
Rimuovere gli oggetti dai ta‐
sti sensore.
Il piano di cottura si disatti‐
va.
È stato appoggiato un og‐
Rimuovere l'oggetto dal ta‐
sto sensore.
L'indicatore di calore residuo
non si accende.
La zona non è calda perché
è rimasta in funzione solo
per brevissimo tempo, oppu‐
re il sensore è danneggiato.
Se la zona ha funzionato ab‐
bastanza a lungo da essere
calda, contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
Auto-Vent non funziona.
È stato coperto il pannello
dei comandi.
Rimuovere gli oggetti dal
pannello dei comandi.
Accelerator non funziona.
La zona è calda.
Lasciar raffreddare sufficien‐
temente la zona.
getto sul tasto sensore
.
39
Problema
Possibile causa
Rimedio
È impostato il livello di po‐
tenza massimo.
Il livello di potenza massimo
ha la stessa potenza della
funzione.
Il livello di potenza cambia
tra due livelli.
Power Management è attiva.
Consultare la sezione "Utiliz‐
zo quotidiano".
I tasti sensore si surriscalda‐
no.
Le pentole sono troppo
grandi oppure sono state
collocate troppo vicino ai co‐
mandi.
Se possibile, collocare le
pentole grandi sulle zone
posteriori.
Assenza di suono quando si
toccano i tasti sensore del
pannello.
I segnali acustici sono disat‐
tivati.
Attivazione dei segnali acu‐
stici. Consultare la sezione
"Utilizzo quotidiano".
Compare
.
Spegnimento automatico è
attiva.
Spegnere e riaccendere il
piano di cottura.
Compare
.
Dispositivo di Sicurezza
bambini o Blocco funziona.
Consultare la sezione "Utiliz‐
zo quotidiano".
Compare
.
Non vi sono pentole sulla
zona.
Appoggiare una pentola sul‐
la zona.
Le pentole non sono adatte.
Utilizzare una pentola adat‐
ta. Fare riferimento a "Con‐
sigli e suggerimenti".
Il diametro del fondo della
pentola è troppo piccolo ri‐
spetto alla zona.
Usare pentole delle dimen‐
sioni corrette. Vedere la se‐
zione "Dati tecnici".
C'è un errore nel piano di
cottura.
Spegnere e riaccendere il
piano cottura dopo 30 se‐
no.
e un numero si accendo‐
Si sente un bip costante.
condi. Se
si accende
nuovamente, scollegare il
piano cottura dall'alimenta‐
zione elettrica. Dopo 30 se‐
condi, collegare nuovamen‐
te il piano cottura. In caso di
ricomparsa dell'anomalia, ri‐
volgersi a un Centro di Assi‐
stenza Autorizzato.
Il collegamento elettrico non
è stato effettuato corretta‐
mente.
Scollegare il piano cottura
dalla rete elettrica. Consulta‐
re un elettricista qualificato
per controllare l'installazio‐
ne.
40
Se non è possibile trovare una
soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Fornire inoltre il codice
a tre lettere per il piano in vetroceramica
(si trova nell'angolo del piano cottura) e il
messaggio di errore visualizzato.
Assicurarsi di aver acceso il piano di
cottura correttamente. In caso di
azionamento errato dell'apparecchiatura,
l'intervento del tecnico del Centro di
Assistenza o del rivenditore potrà essere
effettuato a pagamento anche durante il
periodo di garanzia. Le istruzioni relative
al Centro di Assistenza e alle condizioni di
garanzia sono contenute nel libretto della
garanzia.
DATI TECNICI
Targhetta dei dati
Modello SI7633B
Tipo 61 B3A 02 AA
Induzione 7.35 kW
Numero di serie..........
SMEG
PNC 949 594 455 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodotto in Germania
7.35 kW
Caratteristiche tecniche zone di cottura
Zona di cottu‐
ra
Potenza no‐
minale (impo‐
stazione di
calore massi‐
ma) [W]
funzione Po‐
wer [W]
massima du‐
rata funzione
Power [min]
Diametro delle
pentole [mm]
Anteriore sini‐
stra
2300
3700
10
180 - 210
Posteriore sini‐
stra
1400
2500
4
125 - 145
Anteriore de‐
stra
1800
3500
2800
5200
5
5
145 - 245
245 - 280
La potenza delle zone di cottura può
differire in alcune circostanze rispetto ai
dati presenti in tabella. Cambia a seconda
del materiale e delle dimensioni delle
pentole.
Per risultati di cottura ottimali, utilizzare
pentole con un diametro non superiore a
quello riportato in tabella.
EFFICIENZA ENERGETICA
Informazioni sul prodotto conformi a EU 66/2014
Identificativo modello
SI7633B
41
Tipo di piano di cottura
Piano di cottura
da incasso
Numero di zone di cottura
3
Tecnologia di calore
Induzione
Diametro delle zone di cot‐
tura circolari (Ø)
Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
21,0 cm
14,5 cm
28,0 cm
Consumo di energia per
zona di cottura (EC electric
cooking)
Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
179,3 Wh/kg
183,2 Wh/kg
178,9 Wh/kg
Consumo di energia del
piano di cottura (EC elec‐
tric hob)
EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche
per la cottura per uso domestico - Parte 2:
Piani di cottura - Metodi per la
misurazione delle prestazioni
Risparmio energetico
È possibile risparmiare energia
quotidianamente durante la cottura
seguendo i suggerimenti che seguono.
• Quando si riscalda l'acqua, utilizzare
solo la quantità necessaria.
180,5 Wh/kg
• Se possibile, coprire sempre le pentole
con il coperchio.
• Prima di attivare la zona di cottura,
sistemare la pentola.
• Sistemare le pentole più piccole sulle
zone di cottura più piccole.
• Posizionare le pentole direttamente al
centro della zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per
mantenere caldi i cibi o fonderli.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
42
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Descripción del producto
Uso diario
42
44
46
48
50
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
Eficacia energética
54
57
57
59
60
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
Es necesario mantener alejados a los niños entre 3 y 8
años, así como a las personas con minusvalías
importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos de
3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas
accesibles están calientes.
43
•
•
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con
un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no
preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Si el
aparato está conectado directamente a la red eléctrica
mediante una caja de empalmes, quite el fusible para
desconectarlo de la alimentación eléctrica. En cualquier
caso, diríjase al servicio técnico autorizado.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
44
•
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para
la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato
o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas,
o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los utensilios de
cocina calientes caigan del aparato
cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
• Cada aparato tiene ventiladores de
refrigeración en la base.
• Si el aparato se instala sobre un cajón:
– No guarde objetos pequeños u
hojas de papel que puedan ser
absorbidos, porque podrían dañar
los ventiladores o perjudicar el
sistema de refrigeración.
– Mantenga una distancia mínima de
2 cm entre la base del aparato y los
objetos guardados en el cajón.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina
calientes cuando conecte el aparato a
las tomas cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
45
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y
la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No se confíe por el detector de tamaño.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una
distancia mínima de 30 cm de las
zonas de cocción por inducción cuando
el aparato esté en funcionamiento.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por primera
vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
46
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base
dañada, pueden arañar el cristal o la
vitrocerámica. Levante siempre estos
objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
Eliminación
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la placa
de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de serie ...........................
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado, utilice el tipo de cable:
H05V2V2-F que soporta una
temperatura de 90 °C o superior.
Póngase en contacto con el servicio
técnico local.
47
Montaje
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm 560+1mm
min.
28 mm
Si el aparato se instala sobre
un cajón, la ventilación de la
placa puede calentar el
contenido del cajón durante el
proceso de cocción. Puede
instalar un panel de
separación, pero no es
obligatorio.
48
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1
1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de control
1
1
2
Disposición del panel de control
1
2
3
4
5
10
9
6
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sensor
Función
Comentario
1
ENCENDIDO/APAGA‐
DO
Para activar y desactivar la placa.
2
Bloqueo / Bloqueo de
seguridad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de con‐
trol.
3
Pause
Para activar y desactivar la función .
-
Indicador del nivel de
calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo
de las zonas de coc‐
ción
Muestra la zona para la que se ha ajustado la
hora.
-
Indicador del tempori‐
zador
Para mostrar la hora en minutos.
4
5
6
49
Sensor
7
8
9
/
10
-
Función
Comentario
Auto-Vent
Para activar y desactivar el modo manual de
la función.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
Barra de control
Para ajustar la temperatura.
Indicadores del nivel de calor
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
La zona de cocción está en funcionamiento.
-
Pause está en funcionamiento.
Accelerator está en funcionamiento.
Power está funcionando.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
/
Eco-Heat (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir cocinando /
mantener caliente / calor residual.
/
Bloqueo /Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado
ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Apagado automático está en funcionamiento.
Eco-Heat (indicador de calor
residual de 3 pasos)
ADVERTENCIA!
/
/
Riesgo de quemaduras por
calor residual. El indicador
muestra el nivel de calor
residual. Si una zona se
calienta demasiado, la función
puede reducir la temperatura
de las zonas adyacentes.
Las zonas de cocción por inducción
generan el calor necesario para el
proceso de cocción directamente en la
base del recipiente, lo que hace que la
superficie vitrocerámica se caliente por el
calor del mismo.
50
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ajuste del nivel de
calor
La placa de coc‐
ción se apaga.
Activación y desactivación
8-9
4 horas
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de cocción.
10 - 14
1,5 hora
Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto
sobre el panel de control durante más
de 10 segundos (un recipiente, un
trapo, etc.). Se emite una señal
acústica y la placa de cocción se
apaga. Retire el objeto o limpie el panel
de control.
• la placa está demasiado caliente (por
ejemplo, el contenido de un recipiente
ha hervido hasta agotarse el líquido).
Deje que la zona de cocción se enfríe
antes de utilizar la placa de nuevo.
• está utilizando utensilios de cocina no
y
adecuados. Se ilumina el símbolo
la zona de cocción se apaga
automáticamente después de 2
minutos.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
cierto tiempo, se enciende
y se
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
Ajuste del nivel de
calor
,1-3
4-7
La placa de coc‐
ción se apaga.
6 horas
5 horas
Ajuste de temperatura
Para ajustar o cambiar la temperatura:
Toque la barra de control en el ajuste de
temperatura adecuado o desplace el dedo
a lo largo de la barra de control hasta
llegar al ajuste de temperatura adecuado.
Uso de las zonas de cocción
Coloque el utensilio de cocina en el centro
de la zona seleccionada. Las zonas de
cocción por inducción se adaptan
automáticamente al tamaño de la base de
los utensilios de cocina.
Accelerator
Active esta función para alcanzar el ajuste
de calor que desea en menos tiempo.
Cuando se activa, la zona opera en el
ajuste más alto al inicio y después sigue
cocinando con el ajuste de calor deseado.
Para activar la función, la zona
de cocción debe estar fría.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque el extremo de la barra de
control de la derecha (aparece ). Toque
inmediatamente el ajuste de calor que
desee. Transcurridos 3 segundos,
se
enciende.
Para desactivar la función: cambie el
ajuste de calor.
51
Función Power
Esta función suministra potencia adicional
a las zonas de cocción por inducción. La
función se puede activar para la zona de
cocción por inducción durante un periodo
de tiempo limitado. Transcurrido ese
tiempo, la zona de cocción adopta
automáticamente el nivel de temperatura
más alto.
Consulte el capítulo
“Información técnica”.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque el extremo de la barra de
control de la derecha. Aparece ).
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
Para detener la señal acústica: toque
.
Temporizador de cronometraje (Tiempo
de cocción)
Puede utilizar esta función para
supervisar la duración de funcionamiento
de la zona de cocción.
Para seleccionar la zona de cocción:
varias veces hasta que se
toque
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para desactivar la función: cambie el
ajuste de calor.
Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona de
cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
toque
varias veces hasta que se
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función: toque la parte
del temporizador para programar el
tiempo (00 - 99 minutos). La cuenta atrás
comenzará cuando el indicador de la zona
de cocción parpadee más lentamente.
Para comprobar el tiempo restante:
seleccione la zona de cocción con
El indicador de la zona de cocción
comienza a parpadear rápidamente. La
pantalla muestra el tiempo restante.
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se apaga.
.
Para modificar el tiempo: seleccione la
. Toque
o
zona de cocción con
.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque . El
Para activar la función:toque
del
temporizador;
se enciende. La cuenta
de cronómetro comienza cuando el
indicador de la zona de cocción parpadea
más lentamente. La pantalla alterna entre
y el tiempo transcurrido (minutos).
Para ver el tiempo de funcionamiento
de la zona de cocción: seleccione la
zona de cocción con
. El indicador
de la zona de cocción comienza a
parpadear rápidamente. La pantalla
muestra cuánto tiempo ha estado
funcionado la zona.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque
o
. El indicador de la zona de cocción se
apaga.
Avisador
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
y las zonas de cocción no funcionan. La
pantalla de temperatura muestra .
Para activar la función: toque
.
Toque
o
del temporizador para
ajustar el tiempo. Cuando ha transcurrido
el tiempo, se activa la señal acústica y 00
parpadea.
52
Para detener la señal acústica: toque
.
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Toque
durante 4
se enciende. Apague la
segundos.
placa de cocción con .
Pause
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
Mientras la función está activa, todos los
demás símbolos del panel de control
están bloqueados.
La función no detiene las funciones del
temporizador.
para activar la función.
Toque
se enciende.El ajuste de temperatura
baja a 1.
Para desactivar la función, toque
.
Se enciende el ajuste de calor anterior.
Bloqueo
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
calor.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para activar la función: toque
.
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
se
Para desactivar la función: toque
.
Se enciende el ajuste de calor anterior.
La función también se
desactiva cuando se apaga la
placa.
Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Pulse
durante 4
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
cocción con .
se enciende. Toque
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede poner en marcha
el aparato. Cuando apague la placa de
cocción con , la función vuelve a
activarse.
Control OffSound (Activación y
desactivación de los sonidos)
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
enciende y se apaga. Toque
durante 3
segundos.
o
se encienden. Toque
en el temporizador para seleccionar
una de las siguientes opciones:
•
- el sonido se desactiva
- el sonido se activa
•
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en , solo
se oye el sonido cuando:
• se toca
• el Avisador baja
• el Temporizador baja
• se coloca algo en el panel de control.
Gestión de energía
• Las zonas de cocción se agrupan
según la ubicación y el número de
fases de la placa. Consulte la
ilustración.
• Cada fase tiene una carga eléctrica
máxima de 3700 W.
53
• La función divide la potencia entre las
zonas de cocción conectadas a la
misma fase.
• La función se activa cuando la carga
eléctrica total de las zonas de cocción
conectadas a la misma fase supera los
3700 W.
• La función reduce la potencia de las
otras zonas de cocción conectadas a la
misma fase.
• La pantalla de ajuste de temperatura
de las zonas reducidas alterna entre el
ajuste de calor elegido y el reducido.
Después de algún tiempo, la pantalla
de las zonas reducidas permanece en
el ajuste de calor reducido.
Auto-Vent
Es una función automática avanzada que
conecta la placa de cocción a una
campana Auto-Vent. La placa de cocción
y la campana tienen un comunicador de
señales infrarrojas. La velocidad del
ventilador se define automáticamente
según el ajuste de modo y temperatura
del utensilio de cocina más caliente en la
placa de cocción. También puede operar
manualmente el ventilador desde la placa
de cocción.
Para la mayoría de las
campanas, el sistema remoto
esta desactivado de origen.
Actívelo antes de usar la
función. Para más información,
consulte el manual de
instrucciones de la campana.
Uso automático de la función
Para utilizar la función automáticamente,
ajuste el modo automático en H1 – H6. La
placa está ajustada de origen en H5.La
campana reacciona siempre que funciona
la placa. La placa de cocción reconoce
automáticamente la temperatura del
utensilio de cocina y ajusta la velocidad
del ventilador.
Modos automáticos
Luz
auto‐
mática
Her‐
Modo
H0
Apaga‐
do
Apaga‐
do
Apaga‐
do
Modo
H1
Encen‐
dido
Apaga‐
do
Apaga‐
do
Modo
H2 3)
Encen‐
dido
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 1
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 1
Modo
H3
Encen‐
dido
Apaga‐
do
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 1
Modo
H4
Encen‐
dido
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 1
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 1
Modo
H5
Encen‐
dido
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 1
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 2
Modo
H6
Encen‐
dido
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 2
Veloci‐
dad del
ventila‐
dor 3
vir1)
Freír2)
1) La placa detecta el proceso de ebullición y activa la
velocidad del ventilador según el modo automático.
2) La placa detecta el proceso de fritura y activa la ve‐
locidad del ventilador según el modo automático.
3) Este modo activa el ventilador y la luz, y no depen‐
de de la temperatura.
54
Cambio del modo automático
1. Desactive el aparato.
2. Toque
durante 3 segundos. La
pantalla se enciende y se apaga.
3. Toque
durante 3 segundos.
4. Toque
varias veces hasta que
se encienda .
5. Toque
del temporizador para
seleccionar un modo automático.
Para operar la campana
directamente con el panel de la
campana, desactive el modo
automático de la función.
Cuando termine de cocinar y
apague la placa de cocción, la
campana puede seguir
funcionando un breve período
de tiempo. Tras ese tiempo, el
sistema desactiva el ventilador
automáticamente y evita la
activación accidental del
ventilador durante los
siguientes 30 segundos.
la placa está encendida. Así se desactiva
el funcionamiento automático de la
función y es posible modificar
manualmente la velocidad del ventilador.
Al pulsar se incrementa en un nivel la
velocidad del ventilador. Cuando alcance
un nivel intensivo y pulse de nuevo,
ajustará la velocidad del ventilador en 0 y
lo apagará. Para volver a poner en
marcha el ventilador con la velocidad 1,
toque .
Para activar el funcionamiento
automático, apague la placa de
cocción y vuelva a encenderla.
Activación de la luz
Puede hacer que la placa de cocción
active automáticamente la luz al encender
la placa. Para ello, ajuste el modo
automático en H1 – H6.
La luz de la campana se apaga
2 minutos después de apagar
la placa de cocción.
Ajuste manual de la velocidad del
ventilador
También puede utilizar la función
manualmente. Para ello, toque mientras
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Utensilios de cocina
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de un
fuerte campo magnético
calienta los utensilios de cocina
muy rápidamente.
Utilice las zonas de cocción
con los utensilios de cocina
adecuados.
Material de los utensilios de cocina
• correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con
bases formadas por varias capas
(indicados por el fabricante como aptos
para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón,
cristal, cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es adecuado
para cocinar con inducción si:
• el agua hierve muy rápido en una zona
con el ajuste de calor máximo.
• el imán se adhiere a la base del
utensilio de cocina.
55
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
Asegúrese de que las bases de
los utensilios están limpias y
secas antes de colocarlas
sobre la placa de cocción.
Medidas de los utensilios de cocina
Las zonas de cocción por inducción se
adaptan automáticamente al tamaño de la
base de los utensilios de cocina.
La eficacia de la zona de cocción está
relacionada con el diámetro del utensilio
de cocina. Un utensilio de cocina con un
diámetro inferior al mínimo solo recibe una
parte de la potencia generada por la zona
de cocción.
Consulte "Datos técnicos".
Ruidos durante la utilización
Es posible que escuche los ruidos
siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está
fabricado con distintos tipos de
materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con utensilios
de cocina cuya base está hecha de
distintos materiales (construcción por
capas).
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
• zumbido: el nivel de calor utilizado es
alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos son normales y no indican
fallo alguno de la placa de cocción.
Eco-Off (temporizador
ecológico)
Con el fin de ahorrar energía, la
resistencia de la zona de cocción se
apaga antes de que suene la señal del
temporizador de cuenta atrás. La
diferencia en el tiempo de utilización
depende de la temperatura de
calentamiento y de la duración de la
cocción.
Ejemplos de aplicaciones de
cocción
La relación entre el ajuste de calor y el
consumo de potencia de la zona de
cocción no es lineal. Cuando se aumenta
el ajuste de calor, no es proporcional al
aumento del consumo de potencia.
Significa que una zona de cocción con el
ajuste de calor medio usa menos de la
mitad de su potencia.
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
Mantener calientes los alimen‐
tos.
como
estime
nece‐
sario
Tape los utensilios de cocina.
1-3
Salsa holandesa, derretir:
mantequilla, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-3
Cuajar: tortilla, huevos revuel‐
tos.
10 40
Cocinar con tapa.
-1
56
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
3-5
Arroces y platos cocinados
con leche, calentar comidas
preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de lí‐
quido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a
media cocción.
5-7
Cocinar al vapor verduras,
pescados o carnes.
20 45
Añada un par de cucharadas
de líquido
7-9
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
7-9
Grandes cantidades de ali‐
mentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido ade‐
más de los ingredientes.
9 - 12
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chule‐
tas, hamburguesas, salchi‐
chas, hígado, filetes rusos,
huevos, tortitas, rosquillas.
como
estime
nece‐
sario
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
12 - 13
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
14
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
Hervir grandes cantidades de agua. La función Power está activada.
Consejos para Auto-Vent
Cuando utilice la placa de cocción con la
función:
• Proteja el panel de la campana de la
luz solar directa.
• No dirija focos halógenos hacia el
panel de la campana.
• No cubra el panel de control de la
placa de cocción.
• No interrumpa la señal entre la placa
de cocción y la campana (por ejemplo,
con la mano o con el mango de un
utensilio de cocción). Consulte la
figura.
La campana de la figura es solo a título
ilustrativo.
Otros aparatos controlados a
distancia pueden bloquear la
señal. No utilice otros aparatos
controlados a distancia a la vez
que la función de la placa de
cocción.
57
Campanas extractoras con la función
Auto-Vent
función, consulte nuestro sitio web para
consumidores.
Para conocer la gama completa de
campanas extractoras que usan esta
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base
esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico,
azúcar y alimentos que contengan
azúcar. De lo contrario la suciedad
dañará la placa de cocción. Tenga
cuidado para evitar quemaduras.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un
ángulo agudo y arrastre la hoja para
eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no
abrasivo. Después de limpiar, seque la
placa de cocción con un paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una solución
de agua y vinagre para limpiar la
superficie de cristal con un paño
húmedo.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada
a un suministro eléctrico o
está mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de funcio‐
namiento. Si el fusible se
funde repetidamente, con‐
sulte a un electricista cualifi‐
cado.
58
Problema
Posible causa
Solución
No ha ajustado la tempera‐
tura antes de que transcu‐
rran 10 segundos.
Vuelva a encender la placa
y ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más senso‐
res al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Pause está funcionando.
Consulte "Uso diario".
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica
y la placa de cocción se
apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cu‐
biertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apa‐
ga.
Ha puesto algo sobre el
Retire el objeto del sensor.
El indicador de calor resi‐
dual no se enciende.
La zona no está caliente
porque ha funcionado poco
tiempo o el sensor está da‐
ñado.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autori‐
zado.
Auto-Vent no funciona.
Ha tapado el panel de con‐
trol.
Retire el objeto del panel de
control.
Accelerator no funciona.
La zona está caliente.
Deje que la zona se enfríe
suficientemente.
Se ha ajustado el nivel de
calor más alto.
El nivel de cocción máximo
tiene la misma potencia que
la función.
El valor de la temperatura
varía entre dos ajustes.
Gestión de energía está en
funcionamiento.
Consulte "Uso diario".
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es de‐
masiado grande o está colo‐
cado demasiado cerca de
los mandos.
Coloque los utensilios de
cocina de gran tamaño en
las zonas traseras si es po‐
sible.
No hay ningún sonido al pul‐
sar los sensores del panel.
Los sonidos están desacti‐
vados.
Active los sonidos. Consulte
"Uso diario".
Apagado automático está en
funcionamiento.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
se enciende.
sensor
.
59
Problema
Posible causa
Solución
se enciende.
Bloqueo de seguridad para
niños o Bloqueo está en fun‐
cionamiento.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
No hay ningún utensilio de
cocina sobre la zona.
Ponga un utensilio de coci‐
na sobre la zona.
El utensilio de cocina no es
adecuado.
Utilice un utensilio de cocina
adecuado. Consulte "Con‐
sejos".
El diámetro de la base del
utensilio de cocina es dema‐
siado pequeño para la zona.
Utilice un utensilio de cocina
del tamaño adecuado. Con‐
sulte "Datos técnicos".
y un número se encien‐
den.
Se ha producido un error en
la placa.
Apague la placa y vuelva a
encenderla después de 30
Se oye un pitido constante.
La conexión eléctrica no es
adecuada.
segundos. Si
vuelve a
iluminarse, desconecte la
placa de la red eléctrica. Es‐
pere 30 segundos antes de
volver a conectar la placa.
Si el problema continúa,
póngase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor o
el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de características.
Indique también el código de tres dígitos
de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y
el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja la placa de
Desconecte la placa de coc‐
ción de la red eléctrica. Pida
a un electricista cualificado
que compruebe la instala‐
ción.
cocción adecuadamente. De lo contrario,
el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
DATOS TÉCNICOS
Placa de características
Modelo SI7633B
Tipo 61 B3A 02 AA
Número de producto (PNC) 949 594 455 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
60
Inducción 7.35 kW
Nº ser. .................
SMEG
Fabricado en Alemania
7.35 kW
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de coc‐
ción
Potencia no‐
minal (ajuste
de calor máx.)
[W]
Función Po‐
wer [W]
Power dura‐
ción máxima
de la función
[min]
Diámetro de
los utensilios
de cocina
[mm]
Anterior iz‐
quierda
2300
3700
10
180 - 210
Posterior iz‐
quierda
1400
2500
4
125 - 145
Anterior dere‐
cha
1800
3500
2800
5200
5
5
145 - 245
245 - 280
La potencia de las zonas de cocción
puede variar ligeramente de los datos de
la tabla. Cambia con el material y las
dimensiones del utensilio de cocina.
Para obtener unos resultados de cocción
óptimos, utilice recipientes de diámetro
inferior al indicado en la tabla.
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
SI7633B
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de coc‐
ción
3
Tecnología de calenta‐
miento
Inducción
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
21,0 cm
14,5 cm
28,0 cm
Consumo de energía por
zona de cocción (EC elec‐
tric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
179,3 Wh / kg
183,2 Wh / kg
178,9 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC elec‐
tric hob)
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
180,5 Wh / kg
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
61
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
62
63
867346391-E-192019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising