Smeg | SI1M7733B | User manual | SMEG SI1M7733B Brugermanual

SMEG SI1M7733B Brugermanual
Brugsanvisn‐
ing
SI1M7733B
Käyttöohje
Manual de
instruções
Kogesektion
Keittotaso
Placa
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
Daglig brug
2
4
6
8
10
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Energieffektiv
15
18
18
20
21
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand, medmindre de
overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er
varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
3
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion
med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis
resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller
et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet. Hvis
apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af
en samledåse, skal du fjerne sikringen for at afbryde
apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det
autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
4
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej ned
fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
• Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
• Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark
papir, som kan blive suget ind, da
de kan ødelægge køleblæserne
eller skade kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte netledning.
• Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med det
varme apparat eller varmt kogegrej, når
du tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter.
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen
5
til lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Stol ikke på grydedetektoren.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal holde
en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand
og eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glasset eller glaskeramikken.
Løft altid disse genstande, når du skal
flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Vedligeholdelse og rengøring
• Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
6
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet,
før du installerer kogesektionen:
Typeskiltet sider i bunden af
kogesektionen.
Serienummer ...........................
Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der
opfylder kravene.
Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkablet.
• Udskift kun det beskadigede netkabel
med reservekablet. Kontakt altid
Electrolux Service A/S.
ADVARSEL! Alle elektriske
tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
FORSIGTIG! Undlad at bore
eller lodde ledningsenderne.
Dette er strengt forbudt!
FORSIGTIG! Undlad at tilslutte
kablet uden kabelendehætte.
To-faset forbindelse
1. Fjern kabelendehætten fra sorte og
brune ledninger.
2. Fjern en isolering af de brune og sorte
kabelender.
3. Sæt en ny ledningsendehætte på 1,5
mm² på hver kabelende. (specielt
værktøj påkrævet).
Kabelkrydssektion
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Ét-faset forbindelse - 230 V~
N
To-faset forbindelse - 400 V 2 ~ N
Grøn - gul
Grøn - gul
Blå og blå
Blå og blå
N
7
Ét-faset forbindelse - 230 V~
L
Sort og brun
To-faset forbindelse - 400 V 2 ~ N
Sort
L1
Brun
L2
Montering
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
8
Hvis apparatet installeres over
en skuffe, kan kogesektionens
ventilation opvarme de
genstande, der ligger i skuffen,
under madlavningsprocessen.
Du kan installere et
separationspanel, men det er
ikke obligatorisk.
min. 60mm
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
1
1
2
Oversigt over betjeningspanelet
1
2
3 4 5
6
11
8
7
10
9
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
9
Sensor‐
felt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring af
ovnen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
MultiZone
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer
for timer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
Auto-Vent
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle til‐
stand.
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
5
6
7
8
9
10
/
11
-
Display for varmetrin
Display
Forløb
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
Pause er i brug.
Accelerator er i brug.
Power-funktionen er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
Eco-Heat (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde varm/
restvarme.
Lås /Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning er i brug.
10
Eco-Heat (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Indikatoren viser
niveauet af restvarme. Hvis en
given zone bliver for varm, kan
funktionen sænke
varmeindstillingen for de
omgivende zoner.
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til madlavningen,
i selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør betjeningspanelet
af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden
efter, at kogesektionen deaktiveres:
Varmetrin
,1-3
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
4-7
5 timer
8-9
4 timer
10 - 14
1,5 time
Varmetrin
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din finger
langs betjeningspanelet, indtil du når det
ønskede varmetrin.
Brug af kogezonerne
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Du kan bruge stort kogegrej placeret på to
kogezoner samtidigt. Kogegrejet skal
dække begge zoners midte. Korrekt
placering af kogegrej:
11
et ønsket varmetrin. Efter 3 sekunder
tændes .
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
Power-funktion
Forkert placering af kogegrej:
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan
aktiveres, så den kun fungerer som
induktionszone i et begrænset stykke tid.
Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste
varmetrin.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
MultiZone
Funktionen virker, når gryden
dækker midten af de to zoner.
Funktionen forbinder to kogezoner i
venstre side, så de fungerer som én
samlet.
Vælg først det ønskede varmetrin for den
ene af kogezonerne i venstre side.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på .
Tryk på en af betjeningssensorerne for at
indstille eller skifte varmetrin.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Nu fungerer kogezonerne uafhængigt.
Accelerator
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede varmetrin.
For at aktivere funktionen skal
kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: tryk på enden af kontrollinjen
til højre ( tændes). Tryk derefter straks
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: tryk på enden af kontrollinjen
tændes.
til højre.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede kogezone
tændes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
på timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: Vælg
kogezonen med
. Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan ændres tiden: Vælg kogezonen
med
. Tryk på
eller .
12
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med
, og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut, høres
en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
Pause
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er i drift, er alle andre
symboler på kontrolpanelerne låst.
Funktionen standser ikke timerfunktionen.
.
Optællingstimer (Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe kogezonen er tændt.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede kogezone
tændes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
på timeren.
tændes. Når kontrollampen
for kogezonen begynder at blinke
langsomt, er tællingen begyndt. Displayet
skifter mellem
og den forløbne tid
(minutter).
Sådan får du vist, hvor længe
kogezonen er tændt: Vælg kogezonen
. Kontrollampen for kogezonen
med
begynder at blinke hurtigt. Displayet viser,
hvor længe zonen har været tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med
, og tryk på
eller . Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
for at aktivere funktionen.
Berør
tændes.Varmeindstillingen sænkes til
1.
Rør ved
for at deaktivere
funktionen. Den forrige varmeindstilling
tændes.
Lås
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren
forbliver tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer du
også denne funktion.
Børnesikring af ovnen
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Minut ur
Du kan bruge timeren som et Minutur, når
kogesektionen er tændt, og kogezonerne
ikke betjenes. Displayet viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
. Tryk på
eller
på timeren for
at indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
i 4 sekunder.
varmetrin. Tryk på
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan stoppes lyden: Tryk på
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med .
tændes. Tryk
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
13
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med , aktiveres
funktionen igen.
OffSound Control (Deaktivering
og aktivering af lyd)
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
Tryk på
i 3 sekunder.
eller
tændes. Tryk på
på timeren for at
vælge ét af følgende:
•
- lyden er slukket
•
- lyden er tændt
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til , kan du
kun høre lyd, når:
• du trykker på
• Minut ur tæller ned
• Nedtællingstimer tæller ned
• du anbringer noget på
betjeningspanelet.
Strømbegrænsning
Oprindeligt er kogesektionen på sit højest
mulige effektniveau.
Sådan reduceres eller øges
effektniveauet:
1. Sluk for kogesektionen.
2. Tryk på
i 3 sekunder. Displayet
tændes og slukkes.
i 3 sekunder.
eller
3. Tryk på
tændes.
4. Tryk på
. P 72 tændes.
5. Tryk på
/
på timeren for at
indstille effektniveauet.
Effektniveauer
•
•
•
•
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
FORSIGTIG! Sørg for, at den
valgte effekt passer til
husholdningens
installationssikringer.
Eco-Logic
• Kogezonerne grupperes efter placering
og antal faser i kogesektionen. Se
billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3600 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem de
kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den samlede
elektriske belastning for de kogezoner,
der er tilsluttet til en enkelt fase,
overskrider 3600 W.
• Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Det sidst valgte varmetrin har prioritet.
Som konsekvens kan varmetrinnet for
de andre zoner blive reduceret
automatisk. Det forrige varmetrin, og
det nye justeret af funktionen, skifter på
displayet i 60 sekunder.
Når du stiller Strømbegrænsningfunktionen på 6,0 kW eller derunder,
fordeles kogezonens effekt mellem alle
kogezoner.
Se kapitlet “Teknisk information”.
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
Når du stiller Strømbegrænsningfunktionen på over 6,0 kW, fordeles
14
kogezonens effekt mellem to kogezoner i
et par.
Auto-Vent
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en AutoVent-emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens hastighed
defineres automatisk på baggrund af
funktionens indstilling og temperaturen af
det varmeste kogegrej på kogesektionen.
Du kan også betjene blæseren manuelt
fra kogesektionen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér det,
inden du bruger funktionen. Få
flere oplysninger i vejledningen
til emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5.Emhætten reagerer, hver gang du
anvender kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Automatiske tilstande
Auto‐
matisk
lys
Kog‐
Steg‐
ning1)
ning2)
Til‐
stand
H0
Slukket
Slukket
Slukket
Til‐
stand
H1
Tænd
Slukket
Slukket
Til‐
stand
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Til‐
stand
H3
Tænd
Slukket
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Til‐
stand
H4
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Til‐
stand
H5
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Blæ‐
serha‐
stighed
2
Til‐
stand
H6
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
2
Blæ‐
serha‐
stighed
3
H2 3)
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og slår
blæserhastigheden til i overensstemmelse med den
automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og slår
blæserhastigheden til i overensstemmelse med den
automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og af‐
hænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske tilstand
1. Sluk for komfuret.
i 3 sekunder. Displayet
2. Tryk på
tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
15
4. Berør
nogle få gange, indtil
tændes.
5. Berør timerens
for at vælge en
automatisk tilstand.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte på
emhættepanelet.
Når du er færdig med
madlavningen og slukker for
kogesektionen, kan
emhætteblæseren stadigvæk
være tændt i et stykke tid. Efter
denne tid deaktiverer systemet
automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de
næste 30 sekunder.
Manuel betjening af blæserhastigheden
Du kan også betjene funktionen manuelt.
For at gøre dette skal du berøre , når
kogesektionen er aktiv. Dette deaktiverer
funktionens automatiske betjening og gør
det muligt at ændre blæserhastigheden
manuelt. Når du trykker på , hæves
blæserhastigheden med et trin. Når du når
et intensivt niveau og trykker på igen,
indstiller du blæserhastigheden til 0,
hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
Berør for at starte blæseren igen med
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at aktivere
funktionens automatiske
betjening.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du tænder
for kogesektionen. For at gøre dette skal
den automatiske tilstand stå på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes 2
minutter efter slukningen af
kogesektionen.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber, messing,
glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand hurtigt kommer i kog på en zone,
der står på det højeste varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets bund
er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
16
Se under "Tekniske data".
Lyden under drift
Hvis du kan høre:
• små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger kogezonen på
højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
Forskellen i betjeningstiden afhænger af
det indstillede varmetrin og varigheden af
tilberedningen.
Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Eco-Off (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet lyder.
Varmeind‐
stilling
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-3
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: luftige omelet‐
ter, bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberednin‐
gen.
3-5
Videre kogning af ris og mæl‐
keretter, opvarmning af færdig‐
retter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt i
mælkeretter halvvejs under til‐
beredningen.
5-7
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilsæt et par spsk. væske.
7-9
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
7-9
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
-1
17
Varmeind‐
stilling
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
9 - 12
Nænsom stegning af: schnitz‐
ler, cordon bleu (kalvekød), ko‐
teletter, frikadeller, pølser, le‐
ver, æg, pandekager, æbleski‐
ver.
efter
behov
Vendes undervejs.
12 - 13
Kraftig stegning, brasede kar‐
tofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
14
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning
af pommes frites.
Kogning af større mængder vand. Power-funktionen er aktiveret.
Råd og tips til Auto-Vent
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden eller et håndtag til
kogegrejet). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet. Brug
ikke fjernstyrede apparater, når
du bruger funktionen på
kogesektionen.
Emhætter med Auto-Vent-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
18
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
Rengøring af kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik, plastfolie,
sukker og sukkerholdige madvarer.
Ellers kan snavset beskadige
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Sæt
specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med eddike
og rengør glasoverfladen med en fugtig
klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke tilslut‐
tet til en strømforsyning, el‐
ler den er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se tilslut‐
ningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gan‐
ge i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐
net i 10 sekunder.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Pause-funktionen er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
19
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensor‐
felterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensor‐
Flyt genstanden fra tasterne.
felterne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm,
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Auto-Vent virker ikke.
Du har tildækket betjenings‐
panelet.
Fjern genstanden fra betje‐
ningspanelet.
Accelerator går ikke i gang.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mellem
to forskellige varmetrin.
Effektstyring er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på be‐
tjeningspanelet.
Sæt om muligt stort koge‐
grej på de bageste kogezo‐
ner.
Der lyder ingen lyd, når der
trykkes på tasterne.
Lydene er slået fra.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
tændes.
Automatisk slukning er i
brug.
Sluk og tænd for kogesektio‐
nen.
tændes.
Børnesikring af ovnen eller
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt forkert koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezo‐
nen.
Brug kogegrej med de rette
mål. Se under "Tekniske da‐
ta".
20
Fejl
og et tal lyser.
Mulig årsag
Løsning
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
kunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen af‐
brydes fra elforsyningen. Til‐
slut kogesektionen igen efter
30 sekunder. Tal med et
autoriseret servicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant bi‐
plyd.
Den elektriske tilslutning er
forkert.
Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i hjørnet
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet. Bed en autoriseret in‐
stallatør om at kontrollere in‐
stallationen.
af glaspladen) og den fejlmeddelelse, der
vises. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke
gratis, heller ikke i garantiperioden.
Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
TEKNISKE DATA
Mærkeplade
Model SI1M7733B
Type 61 B3A 02 AD
Induktion 7.2 kW
Serienr. .................
SMEG
PNC 949 594 451 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.2 kW
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel ef‐
fekt (maks.
varmetrin)
[W]
Power-funkti‐
on [W]
Power-funkti‐
on maks. va‐
righed [min]
Kogegrej dia‐
meter [mm]
Forreste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
1800
3500
2800
3600
10
5
145 - 245
245 - 280
21
Kogezonernes effekt kan afvige en smule
fra dataene i tabellen. Variationerne
skyldes kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
SI1M7733B
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
3
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezo‐
ner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
21,0 cm
21,0 cm
28,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
189,4 Wh/kg
179,3 Wh/kg
178,9 Wh/kg
Kogesektionens energifor‐
brug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
Energimålingerne, som referer til
kogeområdet, identificeres ved
markeringerne af de respektive
kogezoner.
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
182,5 Wh/kg
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
22
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
22
24
26
28
30
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
35
38
38
40
41
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
23
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty
sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota
sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka
tapauksessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
24
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
• Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2 cm.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
25
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa
lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen
aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
26
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava
ainoastaan varaosana toimitettuun
230V~
johtoon. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS! Sähkökytkennät
saa suorittaa vain asiantunteva
sähköasentaja.
HUOMIO! Johtimen päitä ei
saa porata tai hitsata. Se on
ehdottomasti kiellettyä!
HUOMIO! Kaapelia ei saa
liittää, jos sen päässä ei ole
holkkia.
Kaksivaiheinen liitäntä
1. Irrota kaapeli ja holkki mustasta ja
ruskeasta johtimesta.
2. Irrota ruskean ja mustan kaapelin
päässä oleva eriste.
3. Kiinnitä uusi johdin ja holkki 1,5 mm²
kaapelin päihin. (edellyttää
erikoistyökalun).
Kaapelin poikkileikkaus
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Yksivaiheinen liitäntä - 230 V~
N
Kaksivaiheinen liitäntä - 400 V 2 ~ N
Vihreä/keltainen
Vihreä/keltainen
Sininen ja sininen
Sininen ja sininen
N
27
Yksivaiheinen liitäntä - 230 V~
L
Musta ja ruskea
Kaksivaiheinen liitäntä - 400 V 2 ~ N
Musta
L1
Ruskea
L2
Asennus
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
28
Jos laite on asennettu laatikon
yläpuolelle, laatikossa olevat
esineet voivat lämmetä
ruoanlaiton aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
Erotuslevy voidaan asentaa,
mutta se ei ole välttämätöntä.
min. 60mm
TUOTEKUVAUS
Keittoalueet
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
1
1
2
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3 4 5
6
11
8
7
10
9
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
29
Koske‐
tuspaini‐
ke
Toiminto
Kuvaus
1
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Lukitus / Uunin lapsi‐
lukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐
taminen.
3
Pause
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
4
MultiZone
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajasti‐
men ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitta‐
minen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
Auto-Vent
Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen
päälle ja pois päältä.
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
5
6
7
8
9
10
/
11
-
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
Pause on kytketty päälle.
Accelerator on kytketty päälle.
Power -toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
Eco-Heat (3-vaiheinen jälkilämmön ilmaisin): kypsennyksen jatkaminen /
lämpimänäpito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Uunin lapsilukko on kytketty päälle.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.
30
Eco-Heat (3-vaiheinen
jälkilämmön merkkivalo)
VAROITUS!
/
/
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason. Jos alue
kuumenee liian kuumaksi,
toiminto voi laskea sen vierellä
olevien alueiden tehotasoa.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta
uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan
kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-3
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
4-7
5 tuntia
8-9
4 tuntia
10 - 14
1,5 tunti
Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
Keittoalueiden käyttäminen
Aseta keittoastia valitun alueen keskelle.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Voit käyttää suuria keittoastioita
asettamalla ne kahdelle keittoalueelle
31
samanaikaisesti. Keittoastian tulee peittää
molempien alueiden keskiosat. Oikeat
keittoastian asennot:
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Toiminnon toimintaan kytkeminen
keittoalueella: kosketa säätöpalkin
oikeaa päätyä ( syttyy). Kosketa
välittömästi haluamaasi tehotasoa.
Kolmen sekunnin kuluttua syttyy .
Virheelliset keittoastian asennot:
MultiZone
Tämä toiminto on toiminnassa,
kun keittoastia peittää kahden
alueen keskikohdat.
Tämä toiminto yhdistää kaksi
vasemmanpuoleista keittoaluetta, jotka
toimivat tämän jälkeen yhtenä
keittoalueena.
Aseta ensin toisen vasemmanpuoleisen
keittoalueen tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Voit asettaa
tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla
yhtä kosketuspainiketta.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta . Tämän
jälkeen keittoalueet toimivat itsenäisesti.
Accelerator
Kytke tämä toiminto toimintaan
saavuttaaksesi haluamasi tehotason
nopeammin. Kun toiminto on toiminnassa,
alue toimii alussa suurimmalla tehotasolla
ja jatkaa sen jälkeen toimintaa
haluamallasi tehotasolla.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Power -toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset
tiedot".
Toiminnon toimintaan kytkeminen
keittoalueella: kosketa säätöpalkin
oikeaa päätyä.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes
vaaditun keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen -painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä.
32
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella
.
Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan
nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä.
Ajan muuttaminen: aseta keittoalue
painikkeella
. Kosketa painiketta
tai .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta . Jäljellä
oleva aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
Kypsennysajan ilmaisin (Ajanlaskentaautomatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes
vaaditun keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen painiketta .
syttyy.
Kun keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
ja
käynnissä. Näytössä näkyy
ajastimen aika (minuuttia).
Keittoalueen jäljellä olevan toimintaajan tarkistaminen: valitse keittoalue
painikkeella
. Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Näytössä näkyy keittoalueen toimintaaika.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta
tai .
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy
.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
. Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
Pause
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit
lukittuvat toiminnon ollessa toiminnassa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
syttyy.Tehotaso laskee arvoon 1.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
. Edellinen
tehotaso kytkeytyy päälle.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
.
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
.
toiminnasta: kosketa painiketta
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
33
Uunin lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella .
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella .
syttyy.
neljän sekunnin
Kosketa painiketta
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella , toiminto on edelleen
kytkettynä.
Ääni pois (Äänimerkkien
käyttöön ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
kolmen sekunnin ajan.
painiketta
tai
syttyy. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
•
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
• kosketat painiketta
• Hälytinajastin laskee
• Ajanlaskenta-automatiikka laskee
• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
Tehoraja
Keittotason tehotaso on korkein
mahdollinen toimituksen yhteydessä.
Tehotasoa voidaan laskea ja nostaa
seuraavasti:
1. Kytke keittotaso pois päältä.
kolmen
2. Kosketa painiketta
sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja
sammuu.
3. Kosketa painiketta
3 sekunnin
tai
syttyy.
ajan.
4. Kosketa painiketta
. P 72 syttyy.
5. Aseta tehotaso koskettamalla
ajastimen painiketta
/ .
Tehotasot
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
HUOMIO! Varmista, että valittu
tehotaso sopii rakennuksen
sulakkeisiin.
Eco-Logic
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3600 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3600 W.
34
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Viimeksi valittu tehotaso on
ensisijainen. Jomman kumman alueen
tehotaso voi täten laskea
automaattisesti. Edellinen tehotaso ja
toiminnon säätämä uusi tehotaso
näkyvät näytössä vuoron perään 60
sekunnin ajan.
Kun Tehoraja-toiminto asetetaan
korkeintaan arvoon 6,0 kW, keittotason
teho jakautuu kaikkiin keittoalueisiin.
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on
oletuksena pois päältä. Kytke
se päälle ennen toiminnon
käyttämistä. Lisätietoa on
saatavilla liesituulettimen
käyttöohjeista.
Toiminnon käyttäminen automaattisesti
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 – H6.
Keittotason oletusasetus on
H5.Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden.
Automaattitilat
Kun Tehoraja-toimintoon asetetaan yli 6,0
kW:n tehotaso, keittotason teho jakautuu
kahteen keittoalueeseen pareina.
Auto‐
maatti‐
nen
valo
Keittä‐
mi‐
Paista‐
mi‐
nen1)
nen2)
Tila H0
Pois
Pois
Pois
Tila H1
Päällä
Pois
Pois
Tila
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
1
Puhalti‐
men
nopeus
1
Tila H3
Päällä
Pois
Puhalti‐
men
nopeus
1
Tila H4
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
1
Puhalti‐
men
nopeus
1
Tila H5
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
1
Puhalti‐
men
nopeus
2
H2 3)
Auto-Vent
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason Auto-Vent-liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
35
Tila H6
Auto‐
maatti‐
nen
valo
Keittä‐
mi‐
Paista‐
mi‐
nen1)
nen2)
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
2
Puhalti‐
men
nopeus
3
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhalti‐
men nopeuden automaattitilan mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhalti‐
men nopeuden automaattitilan mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon päälle, se
ei ole lämpötilariippuvainen.
Automaattitilan muuttaminen
1. Kytke laite pois päältä.
2. Kosketa painiketta
kolmen
sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja
sammuu.
3. Kosketa painiketta
kolmen
sekunnin ajan.
muutaman
4. Kosketa painiketta
syttyy.
kerran, kunnes
5. Kosketa ajastimen painiketta
automaattitilan valitsemiseksi.
Kun haluat säätää
liesituuletinta suoraan
liesituulettimen paneelista,
kytke toiminnon automaattitila
pois päältä.
Kun lopetat ruoanlaiton ja
kytket keittotason pois päältä,
liesituulettimen puhallin voi
toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen
järjestelmä kytkee puhaltimen
pois päältä automaattisesti,
puhallinta ei voida kytketä
vahingossa päälle seuraavan
30 sekunnin aikana.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhaltimen nopeuden manuaalinen
säätäminen
Toimintoa voidaan käyttää myös
manuaalisesti. Kosketa tällöin painiketta
keittotason ollessa toiminnassa.
Toiminnon automaattitila kytkeytyy tällöin
pois päältä ja voit säätää puhaltimen
nopeutta manuaalisesti. Painiketta
painaessa lisäät puhaltimen nopeutta
yhdellä. Kun saavutat tehotason ja painat
painiketta uudelleen, puhaltimen
nopeudeksi säätyy 0 ja liesituulettimen
puhallin kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä
puhaltimen uudelleen päälle nopeudella 1
koskettamalla .
Voit kytkeä toiminnon
automaattitilan päälle
kytkemällä keittotason pois
päältä ja uudelleen päälle.
Valon sytyttäminen
Voit asettaa keittotason sytyttämään valon
automaattisesti aina keittotason päälle
kytkemisen yhteydessä. Aseta tällöin
automaattinen tila H1 – H6.
Liesituulettimen valo kytkeytyy
pois päältä kahden minuutin
kuluttua keittotason pois päältä
kytkemisen jälkeen.
36
Keittoastiat
Käytön aikana kuuluvat äänet
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo
keittoastian lämmön erittäin
nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi,
saa vain osan keittoalueen tehosta.
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne
tarkoita, että keittotasossa olisi jokin
vika.
Eco-Off (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki
kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu
tehotasosta ja kypsennysajasta.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen
riippuvuussuhde ei ole lineaarinen.
Virrankulutus ei kasva suhteellisesti
suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella
tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa
vähemmän kuin puolet maksimitason
vaatimasta energiasta.
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Katso "Tekniset tiedot".
Tehotaso
-1
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänä‐
pito.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Aseta keittoastian päälle kan‐
si.
37
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1-3
Hollandaise-kastike, voin, suk‐
laan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-3
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 40
Valmista kannen alla.
3-5
Riisin ja maitoruokien haudu‐
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
25 50
Lisää vähintään kaksinkertai‐
nen määrä nestettä riisin suh‐
teen, sekoita maitoruokia kyp‐
sennyksen puolivälissä.
5-7
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 45
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
7-9
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vet‐
tä/750 g perunoita.
7-9
Suurten ruokamäärien kypsen‐
täminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
9 - 12
Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐
don bleun, kotlettien, pyöryköi‐
den, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paista‐
minen.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
12 - 13
Voimakas paistaminen: sipuli‐
perunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
14
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata‐
paisti), ranskalaisten friteeraus.
Suuren vesimäärän keittäminen. Power -toiminto on kytketty toimintaan.
Neuvoja ja vinkkejä Auto-Vent
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
• Suojaa liesituulettimen paneeli suoralta
auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä tai keittoastian kahvalla). Katso
kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
38
Muut kaukosäädettävät laitteet
voivat estää signaalin. Älä
käytä kaukosäädettäviä laitteita
keittotason toimintoa
käyttäessä.
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme.
Auto-Vent-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
Keittotason puhdistaminen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virheel‐
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
39
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Et aseta tehotasoa 10 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanai‐
kaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketus‐
painiketta.
Pause -toiminto on toimin‐
nassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Keittotasosta kuuluu ääni‐
merkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keit‐
totaso on kytketty pois toi‐
minnasta.
Yksi tai useampi kosketus‐
painike on peitetty.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin esi‐
ne.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska si‐
tä on käytetty vain vähän ai‐
kaa tai anturi on viallinen.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
Auto-Vent ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpanee‐
lin päältä.
Accelerator ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittä‐
västi.
Korkein tehotaso on asetet‐
tu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta on kytketty
päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuume‐
nevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkei‐
ta.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollis‐
ta.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin kos‐
ketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu käy‐
töstä.
Kytke äänimerkit toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Automaattinen virrankatkai‐
su on kytketty päälle.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toimin‐
taan.
syttyy.
40
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
syttyy.
Uunin lapsilukko tai Lukitus
on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei‐
tä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisi‐
ja on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keitto‐
astiaa. Katso "Tekniset tie‐
dot".
Keittoalueessa on jokin vika.
Sammuta keittotaso ja kytke
se uudelleen toimintaan 30
ja numero syttyy.
sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke keit‐
totaso irti sähköverkosta. Lii‐
tä keittotaso takaisin sähkö‐
verkkoon 30 sekunnin kulut‐
tua. Jos ongelma toistuu,
ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu äänimerkki
keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheellinen.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä päte‐
vään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamiseksi.
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
TEKNISET TIEDOT
Arvokilpi
Malli SI1M7733B
Tyyppi 61 B3A 02 AD
Induktio 7.2 kW
Sarjanumero .................
SMEG
PNC-tuotenumero 949 594 451 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.2 kW
41
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
Power -toi‐
minto [W]
Power -toi‐
minnon mak‐
simikesto
[min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edes‐
sä
1800
3500
2800
3600
10
5
145 - 245
245 - 280
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
SI1M7733B
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
3
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
21,0 cm
21,0 cm
28,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
189,4 Wh/kg
179,3 Wh/kg
178,9 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Keittoalueeseen liittyvät energiamittaukset
on merkitty vastaaviin keittoalueisiin.
182,5 Wh/kg
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
42
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
43
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Descrição do produto
Utilização diária
43
45
47
49
51
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Dados técnicos
Eficiência energética
57
60
60
62
63
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por
quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou
utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local
seguro e acessível para consultar no futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de deficiência muito extensa e complexa
devem ser mantidas afastadas ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, deve ser ativado.
44
•
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar
nas resistências de aquecimento.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou
um sistema de controlo remoto separado.
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de cozedura.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na superfície
da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando
e não confie apenas no detector de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma
fenda, desative o aparelho e desligue-o da alimentação
elétrica. Se o aparelho estiver ligado diretamente à
alimentação elétrica numa caixa de derivação, desligue o
disjuntor no quadro elétrico para desligar o aparelho da
alimentação elétrica. Em qualquer caso, contacte um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
45
•
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham
sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar
ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas
instruções de utilização, bem como as proteções de placa
já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de
proteções impróprias pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efectuada
por uma pessoa qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma
porta ou debaixo de uma janela. Isso
evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Os aparelhos possuem ventoinhas de
arrefecimento na parte inferior.
• Se o aparelho for instalado por cima de
uma gaveta:
– Não guarde folhas de papel ou
objectos pequenos que possam ser
sugados, porque podem danificar
as ventoinhas de arrefecimento ou
reduzir a eficiência do sistema de
arrefecimento.
– Mantenha uma distância mínima de
cerca de 2 cm entre a parte inferior
do aparelho e os objectos que
forem guardados na gaveta.
Ligação eléctrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
• Todas as ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que o
aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com as características
da alimentação eléctrica.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
46
• Utilize a abraçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma tomada
próxima.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Se a tomada eléctrica estiver solta, não
ligue a ficha.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
• Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do suporte),
diferenciais e contactores.
• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da corrente
eléctrica em todos os pólos. O
dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Utilize este aparelho apenas em
ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue a zona de aquecimento após
cada utilização.
• Não confie apenas no detector de
tachos.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de
aquecimento. Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho apresentar
fendas, desligue-o imediatamente da
corrente elétrica. Isso evitará choques
elétricos.
• Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e
explosão
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objetos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo
de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
47
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no
aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da placa.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até
ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não active zonas de aquecimento com
um tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido ou alumínio
ou que tenham a base danificada
podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
Manutenção e limpeza
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer
antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize quaisquer produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou
objectos metálicos.
Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície
se deteriore.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode consultar
na placa de características. A placa de
características encontra-se na parte de
baixo da placa.
Número de série ...........................
Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Se o cabo de alimentação ficar
danificado, substitua-o apenas pelo
48
cabo de substituição recomendado.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado.
AVISO! Todas as ligações
eléctricas têm de ser
efectuadas por um electricista
qualificado.
CUIDADO! Não perfure nem
solde as extremidades dos
condutores. Isso é proibido!
CUIDADO! Não ligue os
condutores sem a manga de
terminal.
Ligação com duas fases
1. Remova a manga de terminal da
extremidade do condutor preto e do
condutor castanho.
2. Remova o isolamento da extremidade
do condutor preto e do condutor
castanho.
3. Aplique uma nova manga de terminal
de 1,5 mm² em cada extremidade de
condutor. (É necessária uma
ferramenta especial.)
Secção do cabo
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Ligação monofásica - 230 V~
Ligação com duas fases - 400 V 2 ~ N
Verde - Amarelo
Verde - Amarelo
N
Azul e Azul
Azul e Azul
N
L
Preto e Castanho
Preto
L1
Castanho
L2
Montagem
R 5mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
49
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Se o aparelho for instalado por
cima de uma gaveta, a
ventilação da placa durante o
funcionamento pode aquecer
os produtos que estiverem
guardados na gaveta. Pode
instalar um painel de
separação, mas não é
obrigatório.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Disposição da placa
1
1
1
2
1 Zona de aquecimento de indução
2 Painel de comandos
50
Disposição do painel de comandos
1
2
3 4 5
6
11
8
7
10
9
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Campo
do sen‐
sor
Função
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
Bloqueio de funções /
Bloqueio de segurança
para crianças
Para bloquear/desbloquear o painel de co‐
mandos.
3
Pause
Para activar e desactivar a função.
4
MultiZone
Para activar e desactivar a função.
-
Indicador do grau de
cozedura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Indicadores do tempo‐
rizador das zonas de
cozedura
Apresenta a zona de cozedura para a qual
está definido um tempo.
-
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
Auto-Vent
Para activar e desactivar o modo manual da
função.
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
Barra de comandos
Para seleccionar o grau de cozedura.
5
6
7
8
9
10
/
11
-
Indicadores de nível de calor
Visor
Descrição
A zona de aquecimento está desativada.
-
A zona de aquecimento está ativada.
51
Visor
Descrição
Pause está a funcionar.
Accelerator está a funcionar.
A função Power está ativa.
+ dígito
Existe uma anomalia.
/
Eco-Heat (Indicador de calor residual com 3 níveis): continuar a cozi‐
nhar/manter quente/calor residual.
/
Bloqueio de funções /Bloqueio de segurança para crianças a funcionar.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zo‐
na de aquecimento.
Desactivação automática está a funcionar.
Eco-Heat (Indicador de calor
residual com 3 níveis)
AVISO!
/
/
O calor
residual pode provocar
queimaduras. O indicador
mostra o nível de calor
residual. Se alguma zona ficar
demasiado quente, a função
pode reduzir o nível de calor
nas zonas vizinhas.
As zonas de aquecimento de indução
criam o calor necessário para cozinhar
diretamente na base dos tachos. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
tachos.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
Desactivação automática
A função desactiva automaticamente a
placa nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
• Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
• Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto ou
limpe o painel de comandos.
• Quando a placa ficar demasiado
quente (por exemplo, quando uma
panela ferve até ficar sem água).
Permita que a zona de cozedura
arrefeça antes de utilizar novamente a
placa.
• Quando utiliza tachos incorrectos. O
símbolo
acende-se e a zona de
cozedura é automaticamente
desactivada após 2 minutos.
52
• Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a
indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
Grau de cozedura
,1-3
A placa desactiva-se após
Posições incorretas do tacho:
6 horas
4-7
5 horas
8-9
4 horas
10 - 14
1,5 horas
Grau de cozedura
Para seleccionar ou alterar o grau de
cozedura:
Toque no grau de cozedura que desejar,
na barra de controlo, ou desloque um
dedo ao longo da barra de controlo até
chegar ao grau de cozedura que desejar.
MultiZone
Esta função é ativada quando
um tacho cobrir os centros de
duas zonas de aquecimento.
Esta função liga as duas zonas de
aquecimento do lado esquerdo de forma a
funcionarem como uma só.
Comece por definir o nível de calor para
uma das zonas de aquecimento do lado
esquerdo.
Utilizar as zonas de
aquecimento
Coloque o tacho no centro da zona
selecionada. As zonas de aquecimento de
indução adaptam-se automaticamente à
dimensão da base do tacho.
Pode cozinhar com um tacho grande
sobre duas zonas de aquecimento. O
tacho tem de cobrir os centros das duas
zonas. Posições corretas do tacho:
Para ativar a função: toque em . Para
selecionar ou alterar o nível de calor,
toque num dos sensores de comando.
Para desativar a função: toque em . As
zonas de aquecimento funcionam de
forma independente.
Accelerator
Ative esta função para obter o nível de
calor necessário em menos tempo.
Quando esta função está ativa, a zona
funciona com a regulação mais elevada e
depois continua a cozedura no nível de
calor desejado.
Para ativar a função, é
necessário que a zona de
aquecimento esteja fria.
53
Para ativar a função para uma zona de
aquecimento: toque na extremidade da
barra de comando do lado direito (
acende). Toque imediatamente no nível
de calor que pretender. Após 3 segundos,
acende.
Para desativar a função: altere o nível
de calor.
Função Power
Esta função disponibiliza mais potência
para as zonas de aquecimento de
indução. A função pode ser ativada para
uma zona de aquecimento de indução
apenas por um curto período de tempo.
Após esse tempo, a zona de aquecimento
de indução muda automaticamente para o
nível de calor mais elevado.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
Para ativar a função para uma zona de
aquecimento: toque na extremidade da
barra de comando do lado direito.
acende.
Para desativar a função: altere o nível
de calor.
Temporizador
Temporizador da contagem
decrescente
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
aquecimento apenas para uma sessão de
cozedura.
Comece por selecionar o nível de calor
para a zona de aquecimento e selecione
depois a função.
Para selecionar a zona de
aquecimento: toque em
várias
vezes até que o indicador da zona de
aquecimento pretendida se acenda.
Para ativar a função: toque no
do
temporizador para definir o tempo (00 - 99
minutos). Quando o indicador da zona de
aquecimento começar a piscar
lentamente, a contagem decrescente
começa.
Para ver o tempo restante: selecione a
zona de aquecimento com
.O
indicador da zona de aquecimento
começa a piscar rapidamente. O visor
mostra o tempo restante.
Para acertar as horas: selecione a zona
de aquecimento com
. Toque em
ou .
Para desativar a função: selecione a
zona de aquecimento com
e toque
em . O tempo restante decresce até 00.
O indicador da zona de aquecimento
apaga-se.
Quando o tempo termina, é
emitido um som e a indicação
00 fica intermitente. A zona de
aquecimento é desativada.
Para desligar o som: toque em
.
Temporizador de contagem crescente
(Temporizador de contagem crescente)
Pode utilizar esta função para monitorizar
o tempo de funcionamento de uma zona
de aquecimento.
Para selecionar a zona de
aquecimento: toque em
várias
vezes até que o indicador da zona de
aquecimento pretendida se acenda.
Para ativar a função: toque no
do
temporizador.
acende. Quando o
indicador da zona de aquecimento
começar a piscar lentamente, a contagem
crescente começa. O visor alterna entre
e o tempo contado (minutos).
Para ver o tempo de funcionamento da
zona de aquecimento: selecione a zona
de aquecimento com
. O indicador
da zona de aquecimento começa a piscar
rapidamente. O visor apresenta o tempo
de funcionamento da zona.
Para desativar a função: selecione a
zona de aquecimento com
e toque
ou . O indicador da zona de
em
aquecimento apaga-se.
54
Conta-Minutos
Pode utilizar esta função como Lembrete
de minutos quando a placa está ativa e
as zonas de aquecimento estão inativas.
O visor apresenta
na área do nível de
calor.
Para ativar a função: toque em
.
Toque em
ou
do temporizador para
selecionar o tempo. Quando o tempo
terminar, é emitido um som e aparece a
indicação 00 intermitente.
Para desligar o som: toque em
.
Esta função não afeta o
funcionamento das zonas de
aquecimento.
Esta função ativa todas as zonas de
aquecimento com o nível de calor mais
baixo.
Esta função evita o accionamento
acidental da placa.
Para activar a função: active a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
durante 4 segundos.
Toque em
acende. Desactive a placa com .
Para contornar a função por apenas um
período de cozedura: active a placa com
.
acende. Toque em
durante 4
segundos. Defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos. Pode utilizar
a placa. Quando desactivar a placa com
, a função fica novamente activa.
Quando a função estiver a funcionar,
todos os restantes símbolos dos painéis
de comandos estão bloqueados.
A função não desativa as funções de
temporizador.
Toque em
para ativar a função.
acende-se.O nível de calor é reduzido
para 1.
Para desativar a função, toque em
.
O nível de calor volta ao valor anterior.
Bloqueio de funções
É possível bloquear o painel de comandos
com zonas de cozedura a funcionar. Isto
impede uma alteração acidental do grau
de cozedura.
Comece por definir o grau de cozedura.
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Bloqueio de segurança para
crianças
Para desactivar a função: active a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com .
Pause
Para activar a função: toque em
acende durante 4 segundos.O
temporizador permanece activo.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
.
Controlo do silenciador
(Desativar e ativar os sons)
Desative a placa. Toque em
durante 3
segundos. O visor acende e apaga.
Toque em
durante 3 segundos.
ou
acende. Toque no
do temporizador
para selecionar uma das seguintes
opções:
•
- os sons ficam desativados
•
- os sons ficam ativados
Para confirmar a seleção, aguarde até
que a placa se desative automaticamente.
Quando a função está , pode ouvir os
sons apenas quando:
• toca em ;
• o Conta-Minutos chega ao fim;
• o Temporizador da contagem
decrescente chega ao fim;
55
• coloca algo sobre o painel de
comandos.
Limitação de potência
Originalmente, a placa está configurada
para o nível de potência mais elevado.
Para diminuir ou aumentar o nível de
potência:
1. Desative a placa.
durante 3 segundos. O
2. Toque em
visor acende-se e apaga-se.
durante 3 segundos.
3. Toque em
ou
acende-se.
4. Toque em
. Aparece o código P
72.
/
do temporizador
5. Toque em
para definir o nível de potência.
Níveis de potência
aquecimento que estão ligadas à
mesma fase excede os 3600 W.
• A função diminui a potência das
restantes zonas de aquecimento que
estão ligadas à mesma fase.
• O último nível de calor selecionado tem
prioridade. Consequentemente, o nível
de calor das outras zonas pode ser
reduzido automaticamente. O nível de
calor que estava selecionado e o novo
nível de calor ajustado pela função
alternam no visor durante 60
segundos.
Quando regular a função Limitação de
potência para 6,0 kW ou menos, a
potência da placa é dividida entre todas
as zonas de aquecimento.
Consulte o capítulo “Informação técnica”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
CUIDADO! Certifique-se de
que a potência selecionada é
adequada para o quadro
elétrico da sua casa.
Eco-Logic
• As zonas de aquecimento estão
agrupadas de acordo com a posição e
o número das fases que alimentam a
placa. Consulte a ilustração.
• O limite máximo de carga elétrica de
cada fase é 3600 W.
• A função divide a potência entre as
zonas de aquecimento que estão
ligadas à mesma fase.
• A função é ativada quando a carga
elétrica total das zonas de
Quando regular a função Limitação de
potência para mais de 6,0 kW, a potência
da placa é dividida entre as duas zonas
de aquecimento de um par.
56
Auto-Vent
É uma função automática avançada que
liga a placa a um exaustor Auto-Vent. A
placa e o exaustor possuem sistemas de
comunicação por sinal de infravermelhos.
A velocidade da ventoinha é definida
automaticamente em função do modo de
funcionamento da placa e da temperatura
do tacho mais quente. Também é possível
controlar manualmente a ventoinha
através da placa.
A maior parte dos exaustores
são fornecidos com o sistema
de controlo remoto desativado.
É necessário ativá-lo para
utilizar a função. Para obter
mais informações, consulte o
manual do utilizador do
exaustor.
Utilizar a função automaticamente
Para utilizar a função automaticamente,
selecione um dos modos automáticos H1
– H6. A placa está configurada
inicialmente para H5.O exaustor reage ao
funcionamento da placa. A placa
determina a temperatura do tacho e ajusta
automaticamente a velocidade da
ventoinha.
Modos automáticos
Luz
auto‐
mática
Fervu‐
Fritu‐
ra1)
ra2)
Modo
H0
Off
Off
Off
Modo
H1
On
Off
Off
Modo
On
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
On
Off
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
H2 3)
Modo
H3
Luz
auto‐
mática
Fervu‐
Fritu‐
ra1)
ra2)
Modo
H4
On
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Modo
H5
On
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 2
da ven‐
toinha
Modo
H6
On
Veloci‐
dade 2
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 3
da ven‐
toinha
1) A placa deteta o processo de fervura e regula a ve‐
locidade da ventoinha em função do modo automático.
2) A placa deteta o processo de fritura e regula a velo‐
cidade da ventoinha em função do modo automático.
3) Este modo ativa a ventoinha e a luz sem ter em
conta a temperatura.
Alterar o modo automático
1. Desative o aparelho.
2. Toque em
durante 3 segundos. O
visor acende-se e apaga-se.
3. Toque em
durante 3 segundos.
4. Toque em
algumas vezes até
acenda.
que
5. Toque no
do temporizador para
selecionar um modo automático.
Para controlar o exaustor
diretamente no painel no
exaustor, desative o modo
automático da função.
Quando acabar de cozinhar e
desativar a placa, a ventoinha
do exaustor pode continuar a
funcionar durante algum
tempo. Após esse tempo, o
sistema desativa a ventoinha
automaticamente e impede
uma reativação acidental da
ventoinha durante 30
segundos.
57
Controlar manualmente a velocidade
da ventoinha
Também pode controlar a função
manualmente. Para isso, toque em com
a placa ativa. Isto desativa o modo
automático da função e permite a
alteração manual da velocidade da
ventoinha. Quando premir , aumenta a
velocidade da ventoinha um nível.
Quando atingir um nível máximo e premir
novamente, a velocidade da ventoinha
volta para 0, ou seja, a ventoinha do
exaustor é desativada. Para voltar a ligar
a ventoinha com a velocidade 1, toque em
.
Para ativar o modo automático
da função, desative a placa e
ative-a novamente.
Ativar a luz
Pode configurar a placa para ligar
automaticamente a luz sempre que a
placa for ativada. Para isso, selecione um
dos modos automáticos H1 – H6.
A luz do exaustor é desligada 2
minutos após a desativação da
placa.
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Tachos e panelas
Nas zonas de aquecimento de
indução, o calor é gerado muito
rapidamente nos tachos por
um campo eletromagnético
forte.
Utilize as zonas de
aquecimento de indução com
tachos adequados.
Material do tacho
• correto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo de
multicamadas (assinalado como
adequado pelo fabricante).
• incorreto: alumínio, cobre, latão, vidro,
cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
• a água ferver muito rapidamente numa
zona de aquecimento regulada para o
nível de calor mais elevado.
• a base do tacho atrai um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Certifique-se de que as bases
dos tachos estão bem limpas e
secas antes de colocar os
tachos na placa.
Dimensões dos tachos
As zonas de aquecimento de indução
adaptam-se automaticamente à dimensão
da base do tacho.
A eficiência da zona de aquecimento está
relacionada com o diâmetro do tacho. Um
tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
aquecimento.
Consulte “Dados técnicos”.
Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de diferentes
materiais (construção multicamadas).
• assobio: está a utilizar a zona de
cozedura com um nível elevado de
58
potência e o tacho tem materiais
diferentes (construção multicamadas).
• zumbido: está a utilizar um nível
elevado de potência.
• cliques: sons de comutações
eléctricas.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não são
indicadores de uma avaria na placa.
Eco-Off (Temporizador Eco)
Para poupar energia, o aquecedor da
zona de aquecimento é desativado antes
que soe o alarme do temporizador de
contagem decrescente. A diferença no
tempo de funcionamento depende do
Nível de ca‐
lor
nível de calor selecionado e da duração
da cozedura.
Exemplos de modos de
cozinhar
A relação entre o nível de calor e o
consumo de potência de uma zona não é
linear. Quando o nível de calor aumenta,
o aumento do consumo de potência não é
diretamente proporcional. Isto significa
que uma zona de aquecimento no nível
de calor médio consome menos de
metade da sua potência máxima.
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Utilize para:
Tem‐
po
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinha‐
dos quentes.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Coloque uma tampa no tacho.
1-3
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-3
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
3-5
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas
partes de líquido para uma
parte de arroz e mexa os pra‐
tos à base de leite a meio do
tempo de cozedura.
5-7
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 45
Adicione duas colheres de so‐
pa de líquido.
7-9
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
7-9
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os in‐
gredientes.
-1
59
Nível de ca‐
lor
Utilize para:
Tem‐
po
(min.)
Sugestões
9 - 12
Fritura ligeira: escalopes, cor‐
don bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Vire a meio do tempo.
12 - 13
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
14
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
Ferver grandes quantidades de água. A função Power é ativada.
Dicas e conselhos para AutoVent
Quando utilizar a placa com a função:
• Proteja o painel do exaustor contra a
luz solar direta.
• Não aponte lâmpadas de halogéneo
para o painel da exaustor.
• Não cubra o painel de comandos da
placa.
• Não obstrua o sinal entre a placa e o
exaustor (por exemplo, com uma mão
ou uma pega de tacho). Observe a
figura.
O exaustor da figura é apenas um
exemplo.
Outros aparelhos controlados
remotamente podem bloquear
o sinal. Não utilize aparelhos
controlados remotamente ao
mesmo tempo que utilizar a
função na placa.
Exaustores com a função Auto-Vent
Consulte o nosso website de produtos
para saber quais são os exaustores que
trabalham com esta função.
60
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a
base limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afetam o funcionamento
da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
Limpeza da placa
• Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar e
alimentos com açúcar. Caso contrário,
a sujidade pode provocar danos na
placa. Tenha cuidado para evitar
queimaduras. Coloque o raspador
especial sobre a superfície de vidro em
ângulo agudo e desloque a lâmina
sobre a superfície.
• Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano
húmido e um detergente não abrasivo.
Após a limpeza, seque a placa com um
pano macio.
• Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água
com vinagre e limpe a superfície de
vidro com um pano húmido.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar ou utili‐
zar a placa.
A placa não está ligada à
corrente elétrica ou não está
ligada corretamente.
Verifique se a placa está li‐
gada corretamente à ali‐
mentação elétrica. Consulte
o diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
eletricista qualificado.
Não definiu o nível de calor
em menos de 10 segundos.
Ative novamente a placa e
defina o nível de calor em
menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais cam‐
pos do sensor em simultâ‐
neo.
Toque em apenas um cam‐
po do sensor.
A função Pause está ativa.
Consulte “Utilização diária”.
61
Problema
Causa possível
Solução
Manchas de gordura ou
água no painel de coman‐
dos.
Limpe o painel de coman‐
dos.
É emitido um sinal sonoro e
a placa desativa-se.
A placa emite um sinal so‐
noro quando é desativada.
Colocou algum objeto sobre
um ou mais campos do sen‐
sor.
Retire o objeto dos campos
do sensor.
A placa desativa-se.
Colocou algum objeto sobre
Retire o objeto do campo do
sensor.
o campo do sensor
.
O indicador de calor residual
não acende.
A zona não está quente por‐
que funcionou durante pou‐
co tempo ou o sensor está
danificado.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Au‐
torizado.
Auto-Vent não funciona.
Cobriu o painel de coman‐
dos.
Retire o objeto do painel de
comandos.
Accelerator não funciona.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o su‐
ficiente.
Está selecionado o nível de
calor mais elevado.
O nível de calor mais eleva‐
do tem a mesma potência
que a função.
O nível de calor alterna en‐
tre dois níveis.
Gestão de energia está a
funcionar.
Consulte “Utilização diária”.
Os campos do sensor ficam
quentes.
O tacho é demasiado gran‐
de ou foi colocado demasia‐
do perto dos comandos.
Coloque o tacho numa das
zonas de aquecimento de
trás, se possível.
Não ouve qualquer som
quando toca nos campos do
sensor do painel.
Os sons estão desativados.
Ative os sons. Consulte “Uti‐
lização diária”.
acende.
Desactivação automática
está a funcionar.
Desative a placa e altive-a
novamente.
acende.
Bloqueio de segurança para
crianças ou Bloqueio de fun‐
ções está a funcionar.
Consulte “Utilização diária”.
acende.
Não existe qualquer tacho
na zona.
Coloque um tacho na zona.
O tacho não é adequado.
Utilize um tacho adequado.
Consulte “Sugestões e di‐
cas”.
62
Problema
Aparece
e um número.
Causa possível
Solução
O diâmetro da base do ta‐
cho é demasiado pequeno
para a zona.
Utilize um tacho com as di‐
mensões corretas. Consulte
“Dados técnicos”.
A placa apresenta um erro.
Desative a placa e ative-a
novamente após 30 segun‐
dos. Se
voltar a apare‐
cer, desligue a placa da ali‐
mentação elétrica. Após 30
segundos, ative novamente
a placa. Se o problema per‐
sistir, contacte um Centro de
Assistência Técnica Autori‐
zado.
Ouve-se um sinal sonoro
constante.
A ligação elétrica não está
correta.
Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
Desligue a placa da alimen‐
tação elétrica. Solicite a um
eletricista qualificado que
verifique a instalação.
apresentada. Certifique-se de que utilizou
a placa correctamente. Caso contrário, a
manutenção efectuada pelo Técnico do
Serviço de Assistência ou pelo fornecedor
não será gratuita, mesmo durante o
período de garantia. As instruções
relativas ao Centro de Assistência Técnica
e as condições da garantia encontram-se
no folheto da garantia.
DADOS TÉCNICOS
Placa de características
Modelo SI1M7733B
Tipo 61 B3A 02 AD
Indução 7.2 kW
N.º de série .................
SMEG
PNC 949 594 451 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado(a) na Alemanha
7.2 kW
63
Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐
cimento
Potência no‐
minal (nível
de calor máxi‐
mo) [W]
Função Power
[W]
Duração máxi‐
ma da função
Power [min]
Diâmetro do
tacho [mm]
Dianteira es‐
querda
2300
3200
10
125 - 210
Traseira es‐
querda
2300
3200
10
125 - 210
Dianteira direi‐
ta
1800
3500
2800
3600
10
5
145 - 245
245 - 280
A potência das zonas de aquecimento
pode ser ligeiramente diferente da
indicada na tabela. Varia consoante o
material e as dimensões do tacho.
Para otimizar a cozedura, utilize um tacho
com diâmetro não superior ao indicado na
tabela.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Informação do produto de acordo com a diretiva EU 66/2014
Identificação do modelo
SI1M7733B
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aque‐
cimento
3
Tecnologia de aquecimen‐
to
Indução
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
21,0 cm
21,0 cm
28,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento (EC
electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
189,4 Wh/kg
179,3 Wh/kg
178,9 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos elétricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
As medições de energia referentes à área
de aquecimento são identificadas pelas
marcas das respetivas zonas de
aquecimento.
182,5 Wh/kg
Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
64
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• Coloque os tachos mais pequenos nas
zonas de cozedura mais pequenas.
• Centre o tacho na zona de cozedura.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
*
65
66
67
867346413-D-192019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising