IKEA | SMAKLIG | User manual | IKEA SMAKLIG User Manual

IKEA SMAKLIG User Manual
BEJUBLAD
SMAKLIG
CZ
HU
ČESKY
Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam
určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná
vnitrostátní telefonní čísla.
MAGYAR
Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok teljes listáját és a kapcsolódó
nemzeti telefonszámokat jelen útmutató utolsó oldalán olvashatja.
ČESKY
MAGYAR
4
22
4
ČESKY
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Připojení k elektrické síti
Popis spotřebiče
Denní používání
Tipy a rady
4
6
8
9
10
12
14
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
Poznámky k ochraně životního
prostředí
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
15
15
17
18
19
19
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a
zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí,
pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které
zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
ČESKY
•
•
5
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič
a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné
konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a
nespoléhejte na detektor přítomnosti nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V
případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen
prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od
6
ČESKY
•
•
napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Spotřebič musí být
instalovat kvalifikovaným
technikem.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří
či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
Řiďte se instalačními pokyny.
• Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou a
přední stranou spotřebiče umístěného
pod ní prostor pro proudění vzduchu
alespoň 2 mm. Záruka nekryje škody
způsobené nedostatečným prostorem
pro proudění vzduchu.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
ČESKY
• Použijte správný typ napájecího kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
7
• Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“.
• Nespoléhejte se na detektor nádoby.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
• Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než na
30 cm.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
ČESKY
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nepokládejte horkou poklici na skleněný
povrch varné desky.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Instalace
Všeobecné informace
Instalace musí být provedena
v souladu se zákony, předpisy,
nařízeními, směrnicemi a
normami platnými v dané zemi
(bezpečnostní předpisy a
nařízení pro práci s elektrickými
zařízeními, pokyny ke správné
recyklaci v souladu s předpisy
apod.).
8
• Před čištěním spotřebič vypněte a nechte
ho vychladnout.
• Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
ČESKY
9
min. 500 mm
590 mm
490
mm
±1
520 mm
±1
560
mm
min.
100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 38 mm
5 mm
Důležité!
• Další informace k instalaci naleznete v
Pokynech k montáži.
• Není-li pod varnou deskou umístěna
trouba, vložte pod ni ve vzdálenosti
minimálně 20 mm ode dna varné desky
oddělující panel.
• Mezi spotřebič a pracovní desku
nepoužívejte silikonovou těsnicí hmotu.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Veškerá elektrická
připojení musí být provedena
kvalifikovaným elektrikářem.
Připojení k elektrické síti
• Před připojením zkontrolujte, zda
jmenovité napětí spotřebiče uvedené na
typovém štítku odpovídá napájecímu
napětí, které je k dispozici v síti.
Zkontrolujte také jmenovitý výkon
spotřebiče a zajistěte, aby přívodní
vodiče byly dimenzovány tak, aby
odpovídaly jmenovitému příkonu
spotřebiče (viz kapitola „Technické
informace“). Typový štítek je umístěn na
spodní straně tělesa varné desky.
• Spotřebič není dodáván s přívodním
síťovým kabelem. Správný typ kupte ve
specializované prodejně. Pro
jednofázové nebo dvoufázové připojení
použijte správný síťový kabel o teplotní
odolnosti minimálně 70 °C. Kabel musí
být opatřen koncovkami. V souladu s
nařízeními IEC použijte pro jednofázové
připojení síťový kabel 3 x 4 mm² a pro
dvoufázové připojení síťový kabel 4 x
2,5 mm². V první řadě musíte dodržet
příslušná vnitrostátní nařízení.
• Tento spotřebič pracuje bezchybně
v sítích střídavého napětí 230 V, 220 V~
nebo 240 V~ o kmitočtu 50 Hz.
• V pevné elektrické instalaci musí být
začleněn prvek pro odpojení od sítě.
Nechejte spotřebič připojit k síti s
použitím zařízení, které umožňuje
odpojení všech pólů spotřebiče od sítě s
mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm,
ČESKY
10
jako jsou např. síťové ochranné
samočinné jističe, proudové chrániče
proti zemnímu zkratu nebo pojistky.
• Spoje a přípojné vedení musíte nechat
provést tak, jak je to znázorněno na
schématu zapojení (je umístěno na
spodní straně tělesa varné desky).
Zemnicí vodič je připojen na svorku
označenou symbolem a musí být delší
než vodiče, které vedou elektrický proud.
Šrouby ve svorkách pevně dotáhněte!
Nakonec zajistěte přípojný kabel
příchytkou síťového kabelu a kryt
uzavřete silným přitlačením (až zacvakne
na své místo).
VAROVÁNÍ! Když je spotřebič
připojen k elektrické síti,
zkontrolujte, zda jsou všechny
varné zóny funkční a připraveny
k použití tak, že každou z nich na
krátkou dobu nastavíte na
maximální výkon.
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
1
1 Jednoduchá varná zóna (210 mm) 2
300 W, s funkcí posílení výkonu 3 200 W
2 Jednoduchá varná zóna (180 mm) 1
800 W, s funkcí posílení výkonu 2 500 W
3 Jednoduchá varná zóna (145 mm) 1
400 W, s funkcí posílení výkonu 1 800 W
4 Ovládací panel
5 Jednoduchá varná zóna (210 mm) 2
300 W, s funkcí posílení výkonu 3 200 W
2
3
5
4
Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
4
5
10
Abyste mohli spotřebič používat, stiskněte
symbol. Displej, kontrolky a zvukové signály
signalizují, které funkce jsou zapnuté.
9
1
6
8
Slouží k zapnutí a vypnutí varné
desky.
7
ČESKY
2
11
Zapíná nebo vypíná Blokování
tlačítek nebo Dětskou bezpečnostní
pojistku.
3
Zapíná funkci STOP+GO.
4 Ukazatele časovače varných zón.
5 Displej časovače: 00 - 99 minut.
6
Slouží k zapnutí funkce posílení
výkonu (Displej zobrazuje
7 Displej nastavení výkonu: ,
- .
Volič
výkonu
pro
konkrétní
nastavení
8
výkonu.
9
/
Zvyšuje a snižuje nastavení
časovače.
10
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce
Bridge.
).
Displeje nastavení výkonu
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
+ číslice
Došlo k poruše. Řiďte se pokyny v části „Odstraňování závad“.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Zámek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žádná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Kontrolka zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatele zobrazují úroveň
zbytkového tepla u varných zón,
které právě používáte. Ukazatele
se mohou rozsvítit také u
sousedních varných zón dokonce
i tehdy, když je nepoužíváte.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
12
ČESKY
Denní používání
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu spotřebič
zapnete nebo vypnete.
Seřízení nastavení výkonu
Stiskněte volič výkonu v místě
požadovaného výkonu. V případě potřeby
změňte nastavení směrem doleva nebo
doprava. Nepouštějte, dokud nedosáhnete
požadovaného nastavení výkonu.
• Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
• Tato funkce rozděluje výkon mezi varné
zóny zapojené do stejné fáze.
• Funkce se zapne, když celkové elektrické
zatížení varných zón zapojených do
jedné fáze přesáhne 3 700 W.
• Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
• Displej nastavení výkonu pro zóny se
sníženým výkonem se mění v rozmezí
dvou úrovní.
Funkce Bridge
Tato funkce spojí obě varné zóny, které pak
fungují jako jedna. Nejprve nastavte výkon
pro jednu z varných zón.
Tuto funkci zapnete stisknutím . Výkon
nastavíte nebo změníte stisknutím jednoho
ze symbolů.
Tuto funkci vypnete stisknutím
zóny fungují opět nezávisle.
. Varné
Použití funkce posílení výkonu
Funkce posílení výkonu poskytne indukčním
varným zónám dodatečný výkon. Stisknutím
tuto funkci zapnete a na displeji se
rozsvítí . Po maximálně 10 minutách se
indukční varné zóny automaticky vrátí na
varný stupeň
.
Funkce výměny výkonu
• Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce. Viz
obrázek.
Použití časového spínače
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat kontrolka požadované varné zóny.
Například
varnou zónu.
pro pravou přední
13
ČESKY
Stisknutím
nebo
časového spínače
nastavíte čas mezi 00 a 99 minutami. Když
kontrolka varné zóny bliká pomaleji,
odpočítává se čas. Nastavte výkon.
Když je nastaven výkon a nastavený čas
uplynul, zazní zvukový signál, bliká 00 a
varná zóna se vypne. Není-li varná zóna
používána a nastavený čas uplynul, zazní
zvukový signál a bliká 00.
Stisknutím
vypnete funkci u zvolené
varné zóny a kontrolka této varné zóny
začne blikat rychleji. Stisknutím tlačítka
se zbývající čas odpočítává zpět k 00.
Kontrolka varné zóny zhasne.
STOP+GO
Funkce přepne všechny zapnuté varné zóny
na nejnižší výkon . Když je tato funkce
zapnutá, nelze měnit nastavení výkonu.
Tato funkce nevypne funkci časovače.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Rozsvítí se symbol .
• Tuto funkci vypnete stisknutím . Zapne
se předchozí zvolené nastavení výkonu.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, můžete
zablokovat ovládací panel bez vypnutí
spotřebiče. Zabráníte tak náhodné změně
nastavení výkonu.
Nejprve nastavte výkon.
Tuto funkci zapnete stisknutím
sekundy se rozsvítí symbol
zůstane zapnutý.
. Na čtyři
. Časovač
Tuto funkci vypnete stisknutím . Zapne se
předchozí zvolené nastavení výkonu.
Vypnutím spotřebiče vypnete také tuto
funkci.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
spotřebiče.
Zapnutí dětské bezpečnostní pojistky
• Pomocí
zapněte spotřebič.
Nenastavujte výkon.
• Na čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se
symbol .
• Pomocí
spotřebič vypněte.
Vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
zapněte spotřebič.
• Pomocí
Nenastavujte výkon. Na čtyři sekundy
stiskněte . Rozsvítí se symbol .
spotřebič vypněte.
• Pomocí
Vyřazení dětské bezpečnostní pojistky na
jedno vaření
• Pomocí
zapněte spotřebič. Rozsvítí se
symbol .
• Na čtyři sekundy stiskněte . Do 10
sekund nastavte výkon. Nyní můžete
spotřebič použít.
• Když spotřebič vypnete pomocí ,
dětská bezpečnostní pojistka se znovu
zapne.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
• všechny varné zóny jsou vypnuté.
• po zapnutí varné desky jste nenastavili
výkon.
• zakryjete některý symbol nějakým
předmětem (např. pánví, utěrkou a pod.)
po dobu delší než cca 10 sekund.
• po určité době varnou zónu nevypnete
nebo nezměníte nastavení výkonu či
dojde k přehřátí (např. když se obsah
nádoby vyvaří dosucha). Rozsvítí se
symbol . Před novým použitím musíte
nastavit varnou zónu na .
ČESKY
14
Nastavení výkonu Automatické vypnutí
po
,
-
-
6 hodinách
Na tři sekundy stiskněte . Displej se
rozsvítí a zhasne. Na tři sekundy se
stiskněte
. Rozsvítí se
, zvuková
signalizace se zapne. Stiskněte
, rozsvítí
5 hodinách
se
4 hodinách
Když je tato funkce aktivní, uslyšíte
zvukovou signalizaci pouze, když:
1,5 hodině
Pokud použijete nevhodné
nádobí, na displeji se rozsvítí
a po dvou minutách zhasne
kontrolka varné zóny.
OffSound Control - Vypnutí a zapnutí
zvukové signalizace
Vypnutí zvukové signalizace
Vypněte spotřebič.
a zvuková signalizace se vypne.
• stisknete
• něco položíte na ovládací panel.
Zapnutí zvukové signalizace
Vypněte spotřebič.
Na tři sekundy stiskněte . Displeje se
rozsvítí a zhasnou. Na tři sekundy stiskněte
. Rozsvítí se
a zvuková signalizace se
vypne. Stiskněte
a rozsvítí se
Zvuková signalizace je zapnutá.
.
Tipy a rady
Zvuky během provozu
Po zapnutí varné zóny může být
na několik vteřin slyšet bzučení.
Je to vlastnost všech varných zón
sklokeramické varné desky, která
nemá vliv na funkci nebo
životnost spotřebiče.
Nádoby pro indukční varné zóny
Indukční varné zóny používejte s
vhodnými nádobami.
Materiál varných nádob
• vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže
• ... se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší výkon
velmi rychle ohřeje...
• ... magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Velikosti nádob
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádobí. To však
musí mít určitý minimální průměr, který
závisí na velikosti konkrétní varné zóny.
Varná zóna
Průměr nádoby
[mm]
Pravá zadní varná
zóna
145 - 180
ČESKY
15
Pravá přední varná
zóna
125 - 145
Levá zadní varná
zóna
125 - 210
Levá přední varná
zóna
125 - 210
Čištění a údržba
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ! Před čištěním
spotřebič vypněte a nechte ho
vychladnout.
VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních
důvodů nečistěte spotřebič
parními nebo vysokotlakými
čisticími přístroji.
VAROVÁNÍ! Ostré předměty a
abrazivní čisticí prostředky
mohou varnou desku poškodit.
Po každém použití varnou desku
omyjte vodou s tekutým
prostředkem na mytí nádobí a
zbytky jídel odstraňte. Odstraňte
také zbytky čisticího prostředku!
Škrábance nebo tmavé skvrny na
sklokeramické desce, které nelze
odstranit, nemají vliv na funkci
varné desky.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Odstranění zbytků jídel a připálených
kousků
1. Zbytky jídla obsahujícího cukr, plastů a
staniolu odstraňte okamžitě. Nejlepším
nástrojem pro čištění skleněných
povrchů je škrabka (není dodávána
spolu se spotřebičem). Škrabku přiložte
šikmo ke sklokeramickému povrchu a
posunem ostří škrabky po povrchu
seškrábněte nečistoty. Varnou desku
otřete vlhkým hadříkem s trochou
tekutého mycího prostředku. Nakonec ji
otřete do sucha čistým hadříkem.
2. Vodní kámen a vodové kroužky, tukové
stříkance a kovově lesklé zbarvení se
odstraňuje až po vychladnutí varné
desky pomocí čisticích prostředků pro
sklokeramický nebo nerezový povrch.
ČESKY
16
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nelze zapnout nebo spotřebič nefunguje.
Možná příčina
Zkontrolujte, zda je
spotřebič správně zapojený
do elektrické sítě. Zajistěte
správnou instalaci pozváním
kvalifikovaného technika.
Od zapnutí spotřebiče uplynulo více než 10 sekund.
Znovu spotřebič zapněte.
Je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka nebo bloko-
Vypněte dětskou bezpečnostní pojistku (viz „Dětská
bezpečnostní pojistka“ nebo
„Blokování tlačítek“).
vání tlačítek
Ozve se zvukový signál a
spotřebič se vypne.
.
Stiskli jste více symbolů současně.
Stiskněte pouze jeden symbol.
Jeden nebo více symbolů
bylo zakryto na déle než 10
sekund.
Symboly odkryjte.
Displej se přepíná mezi dvě- Funkce výměny výkonu snima nastaveními výkonu.
žuje výkon příslušné varné
zóny.
Ukazatel zbytkového tepla
nic nezobrazuje.
Řešení
Spotřebič není zapojený do
elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Viz část „Výměna výkonu“.
Varná zóna byla zapnutá
Jestliže varná zóna má být
jen krátkou dobu a není tedy horká, obraťte se na poprohorká.
dejní servis.
Při stisknutí symbolů na ovlá- Zvuková signalizace je vydacím panelu nezazní žádný pnutá.
signál.
Zapněte zvukovou signalizaci. Viz OffSound Control.
Na displeji nastavení výkonu Nevhodná nádoba.
Používejte vhodné nádobí.
svítí
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Přesuňte ji na menší varnou
zónu.
.
ČESKY
17
Problém
Možná příčina
Na displeji časovače se zobrazuje symbol
s číslem.
Na displeji časovače se rozsvítí
.
Řešení
Chyba elektronické součásti. Spotřebič na několik minut
odpojte z elektrické sítě. Vyjměte pojistku, vyčkejte jednu minutu a pojistku znovu
zasuňte. Pokud problém
přetrvává, zajistěte správnou instalaci pozváním kvalifikovaného technika.
Zareagovala ochrana proti
přehřátí varné zóny.
Vypněte spotřebič. Odstraňte horkou nádobu. Po
přibližně 30 sekundách opět
zapněte varnou zónu. Mělo
by se přestat zobrazovat
, kontrolka zbytkového
tepla nemusí zhasnout.
Ochlaďte nádobu a zkontrolujte ji podle části „Nádobí pro indukční varné zóny“.
Pokud dojde k poruše spotřebiče, pokuste
se nejprve závadu odstranit sami. Pokud
problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se
na telefonické středisko vašeho obchodu
IKEA. Kompletní seznam kontaktních čísel
IKEA naleznete na konci tohoto návodu.
V případě chybné obsluhy
spotřebiče nebo v případě, že
instalaci neprovedl autorizovaný
technik, nemusí být návštěva
technika poprodejního servisu
nebo prodejce bezplatná, i když
je spotřebič ještě v záruce.
Technické údaje
Typový štítek
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model 00000000
Typ 60 GAD DC AU 7.4kW
PNC 000 000 000 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
000.000.00
Na výše uvedené grafice vidíte výrobní
štítek spotřebiče bez sériového čísla, který
je umístěn na jeho spodní části.
230 V
DGT
Vážený zákazníku, druhý výrobní štítek
uchovávejte u návodu k použití. V případě
zavolání do servisu Vám budeme moci díky
ČESKY
18
přesným údajům o varné desce lépe
pomoci. Děkujeme Vám za pomoc.
Energetická účinnost
Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze trh v rámci EU
Označení modelu
BEJUBLAD
803.039.32 SMAKLIG 202.228.30
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
177,4 Wh / kg
177,4 Wh / kg
185,0 Wh / kg
169,7 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné desky
- metody pro měření výkonu
Energetické hodnoty vztahující se k dané
varné zóně jsou označeny značkou.
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými
radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
177,4 Wh / kg
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
• Před zapnutím varné zóny na ni položte
varnou nádobu.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
19
ČESKY
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí 5 let od původního data
zakoupení spotřebiče v IKEA. Jako doklad o
koupi se vyžaduje originální účtenka.
Jestliže se v době záruky provádí servisní
oprava, tato činnost neprodlužuje záruční
dobu na spotřebič.
Kdo provádí servisní službu?
Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní
službu prostřednictvím svých vlastních
servisních provozů nebo sítě autorizovaných
servisních partnerů.
Čeho se záruka týká?
Záruka se týká závad spotřebiče, který byly
způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato
záruka se vztahuje pouze na domácí
používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na
co se nevztahuje záruka?". Během záruční
doby se záruka vztahuje na náklady k
odstranění závady, např. opravu, díly, práci
a cestu pracovníka za předpokladu, že je
tento spotřebič dostupný pro opravu bez
zvláštních nákladů a že závada byla
způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem, na které se vztahuje záruka. Za
těchto podmínek se uplatňují směrnice EU
(č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy.
Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.
Jak bude IKEA při odstranění závady
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA
prozkoumá výrobek a dle svého vlastního
uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje
tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka
platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner
prostřednictvím svých vlastních servisních
provozů dle vlastního uvážení buď vadný
výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný
nebo srovnatelný výrobek.
Na co se nevztahuje záruka?
• Na normální opotřebení a odření.
• Na poškození způsobené úmyslně nebo
nedbalostí, nedodržením návodu k
použití, nesprávnou instalací nebo
připojením k nesprávnému napětí,
poškození způsobené chemickou nebo
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo
vodou včetně, ale nikoli výhradně
omezené na nadměrné množství
vápence v přiváděné vodě, poškození
způsobené abnormálními podmínkami
okolního prostředí.
• Na spotřební materiál včetně baterií a
žárovek.
• Na nefunkční a ozdobné části, který
nemají vliv na normální používání
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání
a možných rozdílů v barvě.
20
ČESKY
• Na náhodné poškození způsobené cizími
předměty nebo látkami a čištěním nebo
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů
nebo zásuvek na čisticí prostředek.
• Na poškození následujících dílů:
keramického skla, příslušenství, košů na
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek,
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S
výjimkou případů, kdy lze prokázat, že
tato poškození byla způsobena vadnou
výrobou.
• Na případy, kdy technik při své návštěvě
nenalezl žádnou závadu.
• Na opravy, které neprováděli naši k
tomu určení poskytovatelé služeb a/
nebo autorizovaní smluvní servisní
partneři, nebo na opravy, při nichž
nebyly použity originální náhradní díly.
• Na opravy způsobené instalací, která
není správná, nebo neodpovídá
technickým údajům.
• Na použití spotřebiče mimo domácnost,
tedy k profesionálnímu použití.
• Poškození při dopravě. Jestliže zákazník
dopravuje výrobek sám do svého bytu
nebo na jinou adresu, neodpovídá
společnost IKEA za žádné poškození, ke
kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud
ale dopraví výrobek na uvedenou
adresu zákazníka společnost IKEA, pak
je případné poškození při dopravě kryto
touto zárukou.
• Náklady na provedení první instalace
spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel
servisu IKEA nebo jeho autorizovaný
servisní partner opraví nebo vymění
spotřebič v rámci této záruky,
poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner v případě
potřeby znovu instalují opravený
spotřebič nebo instalují nový spotřebič.
Toto omezení se nevztahuje na práce
prováděné bez zjištění závady, které
provedl náš vyškolený technik s použitím
našich originálních dílů za účelem
přizpůsobení spotřebiče technickým
bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.
Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní
zákonná práva, která pokrývají nebo
přesahují všechny místní zákonné
požadavky, která se v různých zemích liší.
Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v
jedné zemi EU a převezeny do jiné země
EU, budou servisní služby prováděny v
rámci záručních podmínek obvyklých v nové
zemi. Povinnost provést servisní službu v
rámci záruky existuje jen tehdy, pokud:
• je spotřebič v souladu s technickými
požadavky země, ve které byl záruční
požadavek vznesen, a je podle nich
instalován;
• je spotřebič v souladu s návodem k
montáži a bezpečnostními informacemi
návodu k použití a je podle nich
instalován;
Vyhrazený poprodejní servis pro
spotřebiče IKEA:
Budeme rádi, když se obrátíte na
poprodejní servis IKEA:
1. požadavku v rámci záruky;
2. dotazu na vysvětlení instalace
spotřebiče IKEA do určeného
kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis
neposkytuje vysvětlení týkající se:
• celkové instalace kuchyně IKEA;
• připojení k elektrické síti (pokud se
spotřebič dodává bez zástrčky a
kabelu), vodě a plynu, protože tato
připojení má provést autorizovaný
servisní technik.
3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k
použití a technických parametrů
spotřebičů IKEA.
Před zavoláním do servisu si prosím
pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo
ČESKY
návod k použití v této příručce, abychom
Vám mohli co nejlépe pomoci.
Jak nás najdete, když potřebujete naši
servisní službu
Na poslední straně tohoto návodu je
uveden úplný seznam určených kontaktních
míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní
čísla.
Abychom Vám mohli rychleji
pomoci, doporučujeme vždy
použít zvláštní telefonní čísla
uvedená na konci tohoto
návodu. Pokud potřebujete
servisní službu, vždy použijte
čísla uvedená v příručce k
danému spotřebiči. Před
zavoláním si ověřte, že máte pro
spotřebič, který vyžaduje naši
opravu, připravené číslo položky
IKEA (kód z 8 číslic) a sériové
číslo (kód z 8 číslic, který je
uveden na typovém štítku).
USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je
to Váš doklad o koupi a je nutný
k uplatnění záruky. Všimněte si,
že na účtence je uvedeno také
číslo položky IKEA (kód z 8 číslic)
pro každý zakoupený spotřebič.
Potřebujete jinou pomoc?
V případě všech dalších dotazů, které se
netýkají poprodejního servisu nebo vašeho
spotřebiče, se prosím obraťte se na
telefonickou službu zákazníkům našeho
nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se
nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně
dokumentaci ke spotřebiči.
21
22
MAGYAR
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Termékleírás
Napi használat
Hasznos tanácsok és javaslatok
22
24
27
27
29
30
33
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Energiahatékonyság
Környezetvédelmi tudnivalók
IKEA GARANCIA
34
34
36
37
38
38
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az
útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
MAGYAR
•
•
23
Használat közben a hozzáférhető részek nagyon
felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy
zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket/terméket
tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit sem a
főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap adott
elemét, és ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen, kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a dugvilláját.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül közvetlenül
csatlakozik az elektromos hálózathoz, vegye ki a biztosítékot
24
MAGYAR
•
•
a készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához.
Egyéb esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
feljogosított szerelőnek kell
üzembe helyezni.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.
• Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az
ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a
forró főzőedényt a készülékről.
• Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között.
• A készülék alja forróvá válhat. Építsen
be egy nem éghető elválasztó lapot a
készülék alá, hogy az aljához való
hozzáférést megakadályozza.
Olvassa el az Összeszerelési utasítást.
• A szabad levegőáramlás érdekében
hagyjon legalább 2 mm szabad helyet a
munkafelület és az alatta levő készülék
előlapja között. A garancia nem terjed ki
az olyan károkra, melyek a szellőzést
biztosító rés hiánya miatt következtek
be.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
feljogosított szerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e
választva az elektromos hálózatról.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vezeték dugója (ha van) és a konnektor
közötti gyenge vagy rossz érintkezés
miatt a csatlakozás túlságosan
felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket a
közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizünkhöz vagy egy
villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
25
• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3 mmes érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
• Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
• Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
• Ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
• Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
• Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról. Ez a
lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező
személyek tartsanak legalább 30 cm
távolságot a bekapcsolt indukciós
főzőzónáktól.
• Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
26
MAGYAR
• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol
a nyílt lángot és a forró tárgyakat.
• A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
• Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat
a készülékbe, annak közelébe, illetve
annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
• Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
• Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
• A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra,
például helyiség fűtésére használni.
Ápolás és tisztítás
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
• Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
• Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
MAGYAR
27
Üzembe helyezés
Általános tudnivalók
Az üzembe helyezési
folyamatnak be kell tartania a
használat helye szerinti ország
hatályos törvényeit,
jogszabályait, előírásait és
szabványait (elektronikus
biztonsági szabályok és
rendelkezések, előírásszerű
újrahasznosítás stb.).
min. 500 mm
590 mm
490
mm
±1
520 mm
±1
560
mm
min.
100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 38 mm
5 mm
Fontos!
• Az üzembe helyezésre vonatkozó
további információkért olvassa el a
Szerelési utasításokat.
• Ha nincs sütő a főzőlap alatt, illesszen be
egy elválasztólapot a főzőlap aljától
minimum 20 mm távolságra.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
• A készülék és a munkalap közé nem
szabad szilikonos tömítőmasszát tenni.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS! Minden
elektromos csatlakoztatást
feljogosított szerelőnek kell
elvégeznie.
Elektromos csatlakoztatás
• A csatlakoztatás előtt győződjön meg
arról, hogy a készüléknek az adattáblán
feltüntetett névleges feszültsége
megegyezik-e a rendelkezésre álló
tápfeszültséggel. Ugyancsak ellenőrizze
a készülék névleges teljesítményét, és
gondoskodjon arról, hogy a vezeték
megfelelően legyen méretezve, hogy
alkalmas legyen a készülék névleges
teljesítményéhez (lásd a Műszaki
információk c. fejezetet). Az adattábla a
főzőlap alsó készülékházán található.
• A készülékhez nincs hálózati kábel
mellékelve. Vásároljon egy megfelelő
kábelt a szakkereskedőtől. Használjon
legalább 70 °C-ot elviselni képes
hálózati vezetéket az egyfázisú vagy
kétfázisú csatlakozáshoz. A vezeték
érvéghüvelyekkel van ellátva. Az IECrendelkezéseknek megfelelően az
egyfázisú csatlakozáshoz használja a
következőt: 3 x 4 mm² keresztmetszetű
hálózati vezeték, a kétfázisú
csatlakozáshoz pedig a következőt: 4 x
2,5 mm² keresztmetszetű hálózati
vezeték. Kérjük, hogy elsősorban a
28
vonatkozó országos rendeleteket tartsa
szem előtt.
• A készülék tökéletesen AC 230 V, AC
220 V~ vagy AC 240 V~ 50 Hz
elektromos hálózaton működik.
• A rögzített kábelezésnek tartalmaznia
kell megszakító eszközöket. Olyan
eszközzel csatlakoztassa a készüléket a
hálózathoz, amelynél az érintkezők
megszakítási távolsága minden pólusnál
legalább 3 mm, ilyen az automatikus
vonalmegszakító, a földzárlatkioldó
vagy a biztosíték.
• A bekötést és a csatlakozók vezetését a
bekötési rajzon látható módon kell
végrehajtani (ez a főzőlap házának alsó
felületén található). A szimbólummal
megjelölt föld vezetéket a kivezetéshez
kell csatlakoztatni, és hosszabbnak kell
lennie az áramot továbbító
vezetékeknél. Húzza meg szorosan a
kivezetések csavarjait. Végül rögzítse a
csatlakozókábelt a kábelszorítóval, és
erőteljes nyomással zárja be a
burkolatot (a helyére kattan).
FIGYELMEZTETÉS! Miután a
csatlakozás megtörtént a
táphálózatra, úgy ellenőrizze,
hogy az összes főzőzóna
használatra kész-e, hogy rövid
időre mindegyiket maximális
teljesítményre állítja.
MAGYAR
29
Termékleírás
Főzőfelület elrendezése
1
1 Egyszeres főzőzóna (210 mm) 2300 W,
Rásegítés funkcióval 3200 W
2 Egyszeres főzőzóna (180 mm) 1800 W,
Rásegítés funkcióval 2500 W
3 Egyszeres főzőzóna (145 mm) 1400 W,
Rásegítés funkcióval 1800 W
4 Kezelőpanel
5 Egyszeres főzőzóna (210 mm) 2300 W,
Rásegítés funkcióval 3200 W
2
3
5
4
Kezelőpanel elrendezés
1
2
3
4
10
9
A készülék használatához nyomja meg ezt
a szimbólumot. A kijelző, visszajelzők és
hangok jelzik, hogy mely funkciók
működnek.
1
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
A funkciózár vagy a gyerekzár beés kikapcsolásához.
3
A STOP+GO funkció bekapcsolása.
4 Időzítés visszajelzők a főzőzónákhoz.
5 Időzítő kijelzés: 00 - 99 perc.
6
A Rásegítés funkció
bekapcsolásához (a kijelzőn
5
látható).
6
8
7
7 Teljesítménybeállítás kijelzése: ,
.
8 Teljesítményválasztó a teljesítmény
beállításához.
9
/
gomb az időzítési érték
növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
10
A Bridge funkció be- és
kikapcsolása.
MAGYAR
30
Teljesítménybeállítás kijelzése
Kijelző
Megnevezés
A főzőzóna ki van kapcsolva.
A főzőzóna működik.
-
A STOP+GO funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel. Lásd a „Hibaelhárítás” című részt.
Egy főzőzóna még mindig forró (maradékhő).
A Funkciózár /Gyermekzár funkció működik.
Nem megfelelő vagy túl kicsi a főzőedény, vagy nincs főzőedény a
főzőzónán.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
Maradékhő miatti égési
sérülések veszélye. A visszajelzők
a jelenleg használt főzőzónák
maradékhő szintjét jelzik.
Előfordulhat, hogy a szomszédos
zónák visszajelzője is bekapcsol,
annak ellenére, hogy nem
használja azokat.
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
Napi használat
Be- és kikapcsolás
jobbra. Ne engedje el, mielőtt a kívánt
teljesítménybeállítást el nem érte.
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig a
készülék indításához vagy leállításához.
A teljesítménybeállítás elvégzése
Érintse meg a teljesítményválasztó gombot
a szükséges teljesítmény beállításához.
Szükség esetén módosítsa balra vagy
Bridge funkció
Ez a funkció két főzőzónát kapcsol össze,
így azok egy főzőzónaként működnek.
31
MAGYAR
Először állítsa be az egyik főzőzóna
teljesítményét.
A funkció bekapcsolásához érintse meg a
gombot. A teljesítmény beállításához
vagy módosításához érintse meg a
szimbólumok egyikét.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot. A főzőzónák ezután egymástól
függetlenül működnek.
A Rásegítés funkció használata
A Rásegítés funkció további teljesítményt
tesz elérhetővé az indukciós főzőzónák
számára. Érintse meg a
gombot a
funkció bekapcsolásához; a
visszajelző
világítani kezd a kijelzőn. Maximum 10 perc
elteltével az indukciós főzőzónák
automatikusan visszatérnek a
fokozatra.
főzési
Az Időzítő használata
Érintse meg többször a
gombot, amíg a
kívánt főzőzóna visszajelzője villogni nem
kezd. Például a
főzőzóna esetén.
a jobb első
Teljesítményváltás funkció
• A főzőzónák a főzőlapba lépő fázisok
számától és elhelyezésétől függően
vannak csoportosítva. Lásd az ábrát.
• Minden egyes fázis legnagyobb
elektromos terhelhetősége 3700 W.
• A funkció elosztja a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
között.
• A funkció akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
összes elektromos teljesítményfelvétele
meghaladja a 3700 W értéket.
• A funkció csökkenti a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött többi
főzőzónánál.
• A csökkentett teljesítményű zónák
teljesítménybeállításának kijelzőjén két
szint váltakozik.
Érintse meg az Időzítő
vagy
gombját
az idő 00 és 99 perc közötti beállításához.
Amikor a főzőzóna visszajelzője lassabban
villog, az idő visszaszámolása
megkezdődött. Állítsa be a teljesítményt.
Ha a teljesítménybeállítás megtörtént, és a
beállított idő letelt, hangjelzés hallható, a
00 villog, és a főzőzóna kikapcsol. Ha nincs
használatban főzőzóna, és a beállított idő
letelt, hangjelzés hallható, és a 00 villog.
gombot a kiválasztott
Érintse meg a
főzőzóna funkciójának kikapcsolásához, és
a főzőzóna visszajelzője gyorsabban kezd
villogni. Érintse meg a
gombot, és a
32
MAGYAR
fennmaradó idő visszatér a 00 értékre. A
főzőzóna visszajelzője kialszik.
STOP+GO
A funkció az összes üzemelő főzőzónát a
legalacsonyabb teljesítményű beállításra
állítja. Amikor a funkció aktív, nem
módosíthatja a teljesítménybeállítást. A
funkcióval nem állítja le az időzítési
funkciókat.
• Ennek a funkciónak a bekapcsolásához
érintse meg a
gombot. A kijelzőn
szimbólum.
megjelenik a
• Ennek a funkciónak a kikapcsolásához
gombot. Megjelenik a
érintse meg a
korábban beállított teljesítményérték.
Funkciózár
Amikor a főzőzónák működnek, lezárhatja
a kezelőpanelt, de ezzel nem kapcsolja ki a
készüléket. Ezzel megelőzi a
teljesítménybeállítás véletlen módosítását.
Elsőként állítsa be a teljesítményt.
Ennek a funkciónak az aktiválásához érintse
• Érintse meg a
gombot 4
másodpercig. A kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a
A gyerekzár kikapcsolása
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. Ne végezzen
teljesítménybeállítást. Érintse meg a
gombot 4 másodpercig. A kijelzőn
szimbólum.
megjelenik a
• Kapcsolja ki a készüléket a
gombbal.
A gyerekzár hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
• Érintse meg a
gombot 4
másodpercig. Végezze el a
teljesítménybeállítást 10 másodpercen
belül. Működtetheti a főzőlapot.
kapcsolóval
• Amikor a készüléket a
állítja le, ismételten üzembe lép a
gyerekzár.
meg a
gombot. A(z)
jel 4
másodpercig világít. Ezzel nem kapcsolja ki
az időzítési funkciókat.
Automatikus kikapcsolás
Ennek a funkciónak a kikapcsolásához
• valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva.
• nem végzett teljesítménybeállítást a
főzőlap bekapcsolása után.
• lefedte valamelyik szimbólumot
valamilyen tárggyal (serpenyő,
konyharuha stb.) több mint kb. 10
másodpercig.
• nem kapcsolta ki az egyik főzőzónát egy
bizonyos idő elteltével, vagy nem
módosította a teljesítménybeállítást,
vagy ha túlhevülés történik (pl. amikor a
serpenyőből elpárolog minden
szimbólum világítani
nedvesség). A
kezd. Az ismételt használat előtt a
helyzetbe kell állítania.
főzőzónát
érintse meg a
gombot. Megjelenik a
korábban beállított teljesítményérték.
A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is
kikapcsolja.
Gyerekzár
Ez a funkció megakadályozza a készülék
véletlen üzemeltetését.
A gyerekzár bekapcsolása
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. Ne végezzen
teljesítménybeállítást.
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
MAGYAR
33
Teljesítménybeállí- Automatikus kikaptás
csolás ennyi idő után
,
-
-
Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A
kijelző bekapcsol, majd kikapcsol. Érintse
6 óra
meg a
gombot 3 másodpercig. A
bekapcsol, és a hang aktív. Érintse meg a
5 óra
gombot, ekkor a
kikapcsol.
4 óra
Amikor ez a funkció aktív, hangjelzést hall,
amikor:
1,5 óra
Nem megfelelő edény
használata esetén a kijelzőn
jelenik meg, majd 2 perc
elteltével az adott főzőzóna
visszajelzője kikapcsol.
OffSound Control - A hangjelzések ki- és
bekapcsolása
A hangjelzések kikapcsolása
Kapcsolja ki a készüléket.
jel világít, és a hang
• megérinti a
gombot;
• valamit rátesz a kezelőpanelre.
A hangjelzések bekapcsolása
Kapcsolja ki a készüléket.
Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A
kijelző világítani kezd, majd kialszik. Érintse
meg a
gombot 3 másodpercig. A
bekapcsol, mivel a hang némítva van.
gombot, ekkor a
Érintse meg a
világít. A hang bekapcsol.
Hasznos tanácsok és javaslatok
Működés közben hallható hangok
A főzőzónák működésekor
előfordulhat, hogy rövid búgás
hallható. Ez minden üvegkerámia
főzőzónára jellemző, de nem
befolyásolja sem a készülék
élettartamát, sem annak
működését.
Edények indukciós főzőzónákhoz
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő edényekkel használja.
A főzőedény anyaga
• megfelelő: öntöttvas, acél, zománcozott
acél, rozsdamentes acél, többrétegű
edényalj (a gyártó által megfelelőnek
jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
A főzőedény akkor megfelelő indukciós
tűzhelylaphoz, ha...
• ... egy kevés víz nagyon gyorsan felforr a
legmagasabb teljesítményre beállított
zónán...
• ... a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
A főzőedény alja legyen minél
vastagabb és laposabb.
Edényméret
Az indukciós főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez. Azonban a főzőzóna méretétől
függően az edénynek egy minimális
átmérővel rendelkeznie kell.
MAGYAR
34
Főzőzóna
Főzőedény átmérője [mm]
Jobb hátsó főzőzóna
145 - 180
Jobb első főzőzóna
125 - 145
Bal hátsó főzőzóna
125 - 210
Bal első főzőzóna
125 - 210
Ápolás és tisztítás
Általános tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS! Kapcsolja ki
a készüléket, és hagyja lehűlni,
mielőtt megtisztítaná.
FIGYELMEZTETÉS! Biztonsági
okokból ne tisztítsa a készüléket
gőzborotvával vagy
nagynyomású
tisztítóberendezéssel.
FIGYELMEZTETÉS! Az éles
eszközök és a dörzshatású
tisztítóanyagok károsítják a
készüléket. Tisztítsa meg a
készüléket és távolítsa el a
maradványokat mosogatószeres
vízzel minden használatot
követően. Távolítsa el a
tisztítószerek maradványait is.
Az üvegkerámiáról nem
eltávolítható karcolások vagy
sötét foltok nem befolyásolják a
készülék működését.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Az ételmaradványok és a ráégett
ételmaradványok eltávolítása
1. A cukrot tartalmazó ételeket, a
műanyagokat, az alufóliamaradványokat azonnal el kell
távolítani, az üvegkerámia felület
megtisztítására a legjobb szerszám a
kaparó (nincs mellékelve a készülékhez).
Helyezzen az üvegkerámia felületre egy
ferdén tartott kaparókést, és a pengét a
felületen csúsztatva távolítsa el a
maradványokat. Nedves ruhával és
kevés mosogatószerrel törölje át a
készüléket. Végül a készüléket tiszta
ruhával törölje szárazra.
2. A vízkő karikákat, a vízfolt karikákat, a
zsírfoltokat, a fényes fémes
elszíneződéseket az üvegkerámia,
illetve a rozsdamentes felületek
tisztítására szolgáló szerekkel kell
eltávolítani, miután a készülék lehűlt.
MAGYAR
35
Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Elhárítás
A készülék nem kapcsolható
be vagy nem működik.
A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. A
megfelelő üzembe helyezés
biztosításához hívjon ki egy
feljogosított szerelőt.
A készülék bekapcsolása óta Kapcsolja be újra a készüléeltelt több mint 10 másodket.
perc.
A gyerekzár vagy a funkció- Iktassa ki a Gyerekzárat
(Lásd a „Gyerekzár” vagy a
zár be van kapcsolva .
„Funkciózár” című részt).
Egyidejűleg több szimbólumot is megérintett.
Csak egyetlen szimbólumot
érintsen meg.
Hangjelzés hallható, és a
készülék kikapcsol.
Egy vagy több szimbólum
10 másodpercnél tovább le
volt fedve.
Szüntesse meg a szimbólumok lefedését.
A kijelző két teljesítménybeállítás között váltogat.
A Teljesítményváltás funkció
az adott főzőzóna teljesítményét csökkenti.
Lásd a „Teljesítményváltás
funkció” c. részt.
A maradékhő visszajelző
nem jelez semmit.
A főzőzóna csak rövid ideig Ha a főzőzónának forrónak
üzemelt, ezért még nem me- kellene lennie, forduljon az
leg.
ügyfélszolgálathoz.
Nincs jelzés, amikor megA jelzések ki vannak kapérinti a kezelőpanel szimbó- csolva.
lumait.
világítani kezd a teljesítménybeállítás kijelzőjén.
Kapcsolja be a jelzéseket.
Lásd a OffSound Control című szakaszt.
Nem megfelelő főzőedény.
Használjon megfelelő főzőedényt.
Nincs főzőedény a főzőzónára helyezve.
Helyezzen egy főzőedényt a
főzőzónára.
A főzőedény aljának átmérője túl kicsi a főzőzónához
képest.
Tegye át egy kisebb főzőzónára.
MAGYAR
Jelenség
szimbólum és egy szám
jelenik meg az időzítő kijelzőjén.
36
Lehetséges ok
Elhárítás
Elektronikus részegység hiba.
világítani kezd az időzí- A főzőzóna túlhevülés elleni
védelme működésben van.
tő kijelzőjén.
Húzza ki néhány percre a
készülék hálózati kábelének
csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból. Távolítsa el a
biztosítékot, várjon egy percig, majd tegye vissza a biztosítékot. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, a
megfelelő üzembe helyezés
biztosításához hívjon ki egy
feljogosított szerelőt.
Kapcsolja ki a készüléket.
Vegye le a forró főzőedényt.
Kb. 30 másodperc múlva
kapcsolja be újból a főzőzónát. A
szimbólum eltűnik, a maradékhő visszajelző
tovább világíthat. Hűtse le a
főzőedényt, és ellenőrizze
az „Edények az indukciós főzőzónákhoz” c. résznek
megfelelően.
Ha hiba történik, először próbálja meg
saját maga megoldani a problémát. Ha
nem talál egyedül megoldást a
problémára, forduljon az IKEA áruház
ügyfélszolgálatához. Az IKEA által
jóváhagyott kapcsolattartók teljes listája a
kézikönyv végén található.
Ha helytelenül használta a
készüléket, vagy nem bejegyzett
szakember végezte el az
üzembe helyezést, akkor nem
biztos, hogy az ügyfélszolgálati
munkatárs vagy az eladó
kiszállása ingyenes lesz, még a
garanciális időszakban sem.
Műszaki adatok
Adattábla
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model 00000000
Typ 60 GAD DC AU 7.4kW
PNC 000 000 000 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
000.000.00
230 V
DGT
MAGYAR
37
A fenti rajz a készülék sorozatszám nélküli
adattábláját ábrázolja, mely a készülékház
alsó felületén található.
Kedves Vásárlónk! Kérjük, a kiegészítő
adattáblát a használati utasítással együtt
őrizze. Ez lehetővé teszi, hogy - a főzőlap
pontosabb beazonosítása révén - jobban a
segítségére lehessünk, amennyiben a
jövőben szüksége lenne a támogatásunkra.
Köszönjük a segítségét!
Energiahatékonyság
Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely kizárólag az EU piacra
érvényes
A készülék azonosítójele
BEJUBLAD
803.039.32
SMAKLIG
202.228.30
Főzőlap típusa
Beépíthető főzőlap
Főzőzónák száma
4
Fűtési technológia
Indukciós
Kör alakú főzőzónák átmé- Bal első
rője (Ø)
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiafogyasztás főzőzónánként (EC electric cooking)
177,4 Wh/kg
177,4 Wh/kg
185,0 Wh/kg
169,7 Wh/kg
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob)
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
A főzőfelületre vonatkozó
energiafogyasztási értékeket az egyes
főzőzónák jelöléseivel lehet beazonosítani.
177,4 Wh/kg
Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
• Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a
főzőedényre.
• A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
MAGYAR
38
• A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
• A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
• A maradékhőt használja az étel melegen
tartásához vagy felolvasztásához.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot. A
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
tiltó szimbólummal ellátott
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Az IKEA-ban vásárolt készülékére a
vásárlás napjától számított 5 év garanciát
vállalunk. A vásárlás bizonyítékaként az
eredeti nyugta szolgál. A garancia alapján
végzett szervizelés nem hosszabbítja meg a
készülék garanciális időszakát.
Ki végzi majd a szervizelést?
A szervizelést az IKEA szolgáltatója végzi
saját szervizelési tevékenységében vagy
hivatalos szervizpartneri hálózatában.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt
vásárlás napjától kezdve vonatkozik a
készülék azon hibáira, amelyeket a hibás
gyártás vagy anyaghibák okoznak. A
garancia csak háztartási célú használat
esetén érvényes. A kivételek a "Mire nem
terjed ki a garancia?" cím alatt találhatók.
A garanciális időszak alatt a garancia
kiterjed a hiba megszüntetésével
kapcsolatban felmerülő költségekre (pl.
javítás, alkatrészek, munka és utazás),
feltéve ha javítás céljából speciális
kiadások nélkül hozzáférhető a készülék,
valamint ha a hibát a garancia által
fedezett hibás gyártás vagy anyaghibák
okozták. Ezekre a feltételekre az Európai
Unió iránymutatásai (99/44/EK) és az
adott helyi jogszabályok tekintendők
irányadónak. A kicserélt alkatrészek az
IKEA tulajdonát képezik
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
Az IKEA által kijelölt szolgáltató
megvizsgálja a terméket és - saját belátása
szerint - eldönti, hogy vonatkozik-e a
garancia a problémára. Ha igen, akkor az
IKEA szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere - saját
szerviztevékenységén belül és a saját
belátása szerint - megjavítja, vagy egy
ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli
a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
• Normál kopás és elhasználódás.
39
MAGYAR
• Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe
helyezés vagy a nem megfelelő
feszültségre kapcsolás miatti károsodás,
a kémiai vagy elektrokémiai reakció
miatti károsodás, a rozsda, korrózió
vagy víz miatti károsodás, beleértve korlátozás nélkül - a vezetékes víz túlzott
kalciumtartalma miatti károsodást is,
valamint a normálistól eltérő környezeti
viszonyok miatti károsodás.
• Az elhasználódó alkatrészek, így az
elemek és izzók.
• A készülék normál használatát nem
befolyásoló funkció nélküli és díszítő
elemek, beleértve a karcolásokat és az
esetleges színeltéréseket is.
• Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek
vagy szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti
véletlen károsodás.
• Az alábbi alkatrészek károsodása:
kerámiaüveg, tartozékok, cserépedényés evőeszköz-kosarak, bevezető és
elvezető csövek, tömítések, izzók és
izzóburkolatok, védőrácsok, gombok,
készülékházak és készülékház-részek.
Hacsak ezekről a károsodásokról nem
bizonyítható be, hogy gyártási hibák
okozták őket.
• Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
• Azon javítások, amelyeket nem a mi
szolgáltatónk és/vagy valamilyen
hivatalos szerződéses szervizpartner
végez el, illetve amikor nem eredeti
alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy
nem a specifikáció szerint végzett
üzembe helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú
használata, tehát például professzionális
használat esetén.
• Szállítási károsodások. Ha az ügyfél
szállítja a terméket otthonába vagy egy
más címre, az IKEA nem felelős
semmilyen kárért, ami a szállítás közben
esetleg történik. Azonban ha az IKEA
kézbesíti a terméket az ügyfél szállítási
címére, akkor az ilyen szállítás alatt
keletkezett károkra a jelen jótállás
fedezetet nyújt.
• Az IKEA készülék eredeti üzembe
helyezésének költsége. Azonban az IKEA
egy szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere kijavítja vagy kicseréli a
készüléket a jelen jótállás feltételei
alapján, a szolgáltató vagy annak
hivatalos szervizpartnere fogja szükség
esetén újra üzembe helyezni a javított
készüléket, vagy üzembe helyezni a
csere készüléket.
Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan
hibátlan munkára, amelyet a mi eredeti
alkatrészeinket felhasználva azért végez
egy szakember, hogy a készüléket egy
másik EU tagállam műszaki biztonsági
normáihoz igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, de ezen kívül Önnek országtól
függően egyéb jogok is rendelkezésére
állhatnak.
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt és
aztán egy másik EU tagállamba átvitt
készülékek esetén a szervizelés az új
országban érvényes garanciális feltételek
keretén belül történik. A garancia alapján
csak akkor áll fenn szervizelési
kötelezettség, ha:
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel azon ország műszaki
specifikációjának, amelyben a
garanciális igényt támasztják;
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel a szerelési útmutatóban és
felhasználói kézikönyv biztonsági
információiban foglaltaknak;
IKEA készülékekre szakosodott SZERVIZ
40
MAGYAR
Kérjük, forduljon bizalommal az IKEA
vevőszolgálathoz:
1. a jelen garancia szerinti igényt kíván
bejelenteni;
2. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készüléknek az IKEA konyhabútorba
való beépítését illetően. A szerviz nem
szolgál felvilágosítással:
• az IKEA konyha beszerelését,
• az elektromos csatlakoztatást (ha a
készüléket hálózati dugó és vezeték
nélkül szállítják), valamint a víz- és
gázbekötést illetően, mert ezeket
hivatalos szervizmérnöknek kell
elvégeznie.
3. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készülék specifikációját és használati
útmutatójának tartalmát illetően.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb
segítséget kapja tőlünk, figyelmesen
olvassa át a jelen füzet szerelési útmutató
és/vagy felhasználói kézikönyv részét,
mielőtt hozzánk fordulna.
Elérhetőségünk szervizelési igény esetén
A gyorsabb szervizelés
érdekében azt javasoljuk, hogy a
jelen kézikönyv végén található
telefonszámokat használja.
Fontos, hogy mindig a
szervizelendő készülékhez
tartozó kézikönyvben található
számokra hivatkozzon. A
felhívásunk előtt, készítse elő
azon készülék IKEA cikkszámát
(8 jegyű kód) és a sorozatszámát
(a típustáblán található 8 jegyű
szám), mely esetében segítségre
van szüksége.
ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást és ez
kell a garancia érvényesítéséhez
is. Hasznos tudnivaló, hogy a
vásárlási nyugtán is fel van
tüntetve az Ön által vásárolt
minden készülék IKEA neve és
cikkszáma (8 jegyű kód).
Egyéb segítségre van szüksége?
Az IKEA által kijelölt kapcsolatok teljes
listája és azok telefonszámai a jelen
kézikönyv utolsó oldalán találhatók.
Ha bármilyen olyan kérdése van, amely
nem a készülékek szervizével kapcsolatos,
kérjük, forduljon a legközelebb IKEA áruház
vevőszolgálatához. Javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa át a készülékhez
tartozó dokumentációt, mielőtt hozzánk
fordulna.
41
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
42
43
867328403-C-192019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1452366-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising