AEG | HK874400FB | User manual | Aeg HK874400FB User Manual

Aeg HK874400FB User Manual
HK874400FB
SQ
MK
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
Упатство за ракување
Плоча за готвење
2
22
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 9
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 11
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA...............................................................................14
7. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 16
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................16
9. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 19
10. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 20
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Pas përdorimit, fikini elementin e pianurës me çelësin
e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i
detektorit të enëve.
Nëse sipërfaqja prej qeramike / xhami kriset, fikeni
pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes
elektrike.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
•
•
•
•
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
kepuce te mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
SHQIP
•
•
•
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instalohet
një panel ndarës me material që nuk
digjet poshtë pajisjes për të
parandaluar arritjen e pjesës së
poshtme.
Sigurohuni që te hapësira e ventilimit
prej 2 mm, mes sipërfaqes së gatimit
dhe pjesës ballore të njësisë nën të,
të qëndrojë e lirë. Garancia nuk
mbulon gjithmonë dëmtimet e
shkaktuara nga mungesa e hapësirës
së mjaftueshme të ventilimit.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Sigurohuni që pajisja të instalohet
saktë. Kablloja ose spina e lirë ose e
papërshtatshme elektrike (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
•
•
•
•
•
•
•
5
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektriçist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni vetëm pajisjet e duhura
izoluese: çelësa mbrojtës të linjës,
siguresa (siguresa tip vidë të hequra
nga mbajtësja), çelësa të humbjeve
në neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje izoluese, e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja izoluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e
tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak
duhet të mbajnë një distancë
minimale prej 30 cm nga zonat e
gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
•
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
SHQIP
7
3. INSTALIMI
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.3 Kablloja e lidhjes
3.1 Përpara instalimit
•
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
•
Numri i serisë ...........................
Pianura është e pajisur me një kabllo
lidhëse.
Për të zëvendësuar kabllon e
energjisë që është dëmtuar, përdorni
llojin e kabllos së energjisë në vijim
(ose me vlerë më të lartë): H05V2V2F T min 90°C. Flisni me Qendrën
lokale të Shërbimit.
3.2 Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
3.4 Montimi
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
8
www.aeg.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Kutia mbrojtëse
Nëse përdorni kuti mbrojtëse (aksesor
shtesë), hapësira e përparme e
qarkullimit të ajrit prej 2 mm dhe
dyshemeja mbrojtëse menjëherë poshtë
vatrës nuk janë të nevojshme. Aksesori i
kutisë mbrojtëse mund të mos jetë i
disponueshëm në disa vende. Ju lutemi
kontaktoni shitësin lokal.
Nëse e instaloni vatrën mbi
një furrë, nuk mund të
përdorni kutinë mbrojtëse.
SHQIP
9
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamja e sipërfaqes së gatimit
1
1
1
2
1 Zonë gatimi me induksion
2 Paneli i kontrollit
1
4.2 Struktura e panelit të kontrollit
1
2
3
10
11
5
4
6
9 8 7
Për të parë panelin e kontrollit, aktivizojeni pajisjen me
.
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
Fusha Funksioni
e
sensor
it
STOP+GO
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit në Për të treguar se për cilën zonë po vendosni
zonat e gatimit
kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
Grill Function
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
1
2
3
4
5
Komenti
10
www.aeg.com
Fusha Funksioni
e
sensor
it
Komenti
6
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
7
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
Shiriti i komandimit
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
Funksioni i fuqisë
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
/
8
9
10
-
11
4.3 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
STOP+GO funksionon.
Nxehja automatike funksionon.
Funksioni i fuqisë janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
/
OptiHeat Control (Treguesi i nxehtësisë së mbetur me 3 faza):
vazhdoni gatimin/mbani ngrohtë/nxehtësia e mbetur.
/
Vihet në punë funksioni Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për fëmijët.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit nuk
ka enë.
Fikja automatike funksionon.
SHQIP
4.4 OptiHeat Control
(Treguesi i nxehtësisë së
mbetur me 3 faza)
PARALAJMËRIM!
11
Zonat e gatimit me induksion lëshojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e
gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e
enës. Qeramika e xhamit nxehet nga
nxehtësia e enës.
/
/
Rrezik djegieje
nga nxehtësia e mbetur.
Treguesi tregon nivelin e
nxehtësisë së mbetur.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi
Cilësimi i
nxehtësisë
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
,1-3
Paneli i kontrollit ndizet pasi aktivizoni
pianurën dhe fiket pasi çaktivizoni
pianurën. Kur pianura është e
çaktivizuar, mund të shihni vetëm fushën
me sensor
.
5.2 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
•
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
pianura nxehet shumë (p.sh. kur një
tenxhere zien pa ujë brenda). Lëreni
zonën e gatimit të ftohet përpara se ta
përdorni pianurën sërish.
po përdorni një enë të pasaktë.
Simboli
ndizet dhe zona e gatimit
çaktivizohet automatikisht pas 2
minutash.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
njëfarë kohe
çaktivizohet.
ndizet dhe pianura
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
4-7
5 orësh
8-9
4 orësh
10 - 14
1,5 orësh
5.3 Cilësimi i nxehtësisë
Për të caktuar ose për të ndryshuar
cilësimin e nxehtësisë:
Prekni shiritin e kontrollit në cilësimin e
duhur të nxehtësisë ose lëvizni gishtin
përgjatë shiritit të kontrollit derisa të arrini
cilësimin e duhur të nxehtësisë.
5.4 Përdorimi i zonave të
gatimit
Vendosni enët e gatimit në kryqin/
katrorin i cili është në sipërfaqen që ju
12
www.aeg.com
gatuani. Mbulojeni kryqin / katrorin
plotësisht. Zonat e gatimit me induksion
u përshtaten përmasave të bazamentit të
enëve. Ju mund të gatuani me enë
gatimi të mëdha në dy zona gatimi në të
njëjtën kohë.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
5.5 Grill Function
Përdorni këtë funksion me
skarën Maxisense
Plancha1).
Ky funksion lidh dy zonat e djathta të
gatimit nën një aksesor dhe ato
funksionojnë si një e vetme.
Caktoni si fillim cilësimin e nxehtësisë
për një nga zonat e djathta të gatimit.
Për të aktivizuar funksionin: prekni .
Për të caktuar ose ndryshuar cilësimin e
nxehtësisë prekni një nga sensorët e
djathtë të kontrollit.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Zonat e gatimit funksionojnë të
pavarura.
5.6 Nxehja automatike
Aktivizoni këtë funksion për të arritur një
cilësim të dëshiruar nxehtësie brenda një
kohe më të shkurtër. Kur të aktivizohet,
zona funksionin në cilësimin më të lartë
në fillim dhe më pas vazhdon të gatuajë
në cilësimin e dëshiruar të nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
( ndizet).
Prekni menjëherë cilësimin e dëshiruar të
nxehtësisë. Pas 5 sekondash
induksion. Funksioni mund të aktivizohet
për zonën e gatimit me induksion vetëm
për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion
kthehet automatikisht në cilësimin e
nxehtësisë më të lartë.
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
5.7 Funksioni i fuqisë
Ky funksion vë më shumë fuqi në
dispozicion të zonave të gatimit me
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
.
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
5.8 Kohëmatësi
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit për të caktuar kohën (00 99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me . Treguesi i zonës
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
Për të ndryshuar orën: caktoni zonën e
gatimit me
. Prekni
ose
.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
zonën e gatimit me
dhe prekni .
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
1) Aksesori nuk jepet bashkë me pajisjen. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni shitësin
lokal. Aksesor
SHQIP
CountUp Timer (Kohëmatësi me
numërim rritës)
Mund ta përdorni këtë funksion për të
monitoruar kohëzgjatjen e punës së
zonës së gatimit.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
5.10 Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit.
do të ndizet. Kur
treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë ngadalë, koha fillon rritet. Ekrani
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
dhe kohës së llogaritur
Për të aktivizuar funksionin: prekni
Për të parë kohën e punës së zonës
së gatimit: caktoni zonën e gatimit me
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
dhe prekni
ose
. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtues minutash kur pianura
aktivizohet dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë shfaq
.
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
. Treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë shpejt. Ekrani tregon kohën e
funksionimit të zonës.
zonën e gatimit me
.
do të ndizet.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
kalon mes
(minutat).
13
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
5.11 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
.
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
Prekni
ose
të kohëmatësit për të
vendosur kohën. Kur koha mbaron,
tingulli aktivizohet dhe 00 pulson.
pianurën me
Për të ndaluar tingullin: prekni
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
5.9 STOP+GO
Ky funksion cakton përzgjedhjen më të
ulët të nxehtësisë për të gjitha zonat e
gatimit.
Kur përdoret ky funksion, cilësimi i
nxehtësisë nuk mund të ndryshohet.
Funksioni nuk i ndalon funksionet e
kohëmatësit.
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
pianurën me
.
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
14
www.aeg.com
5.12 OffSound Control
(Aktivizimi dhe çaktivizimi i
tingujve)
Çaktivizoni pianurën. Prekni
për 3
sekonda. Ekrani ndizet dhe fiket. Prekni
për 3 sekonda. Ndizet
ose
.
të kohëmatësit për të zgjedhur
Prekni
një nga më poshtë:
•
- tingujt çaktivizohen
•
•
•
•
•
- tingujt aktivizohen
•
Për të konfirmuar zgjedhjen, prisni derisa
pianura të çaktivizohet automatikisht.
Kur funksioni të caktohet në
t'i dëgjoni tingujt vetëm kur:
•
•
•
•
, ju mund
Secila fazë ka ngarkesë maksimale
elektrike prej 3700 W.
Funksioni e ndan fuqinë mes zonave
të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
Funksioni aktivizohet kur ngarkesa
totale elektrike e zonave të gatimit të
lidhura me një fazë i kalon 3700 W.
Funksioni e ul fuqinë mes zonave në
zonat e tjera të gatimit të lidhura me
të njëjtën fazë.
Afishimi i cilësimit të nxehtësisë së
zonave të reduktuara alternohet mes
cilësimit të zgjedhur të nxehtësisë dhe
cilësimit të nxehtësisë së reduktuar.
Pas pak kohe, afishimi i cilësimit të
nxehtësisë së zonave të reduktuara
qëndron në cilësimin e nxehtësisë së
reduktuar.
prekni
Kujtuesi i minutave ulet
Kohëmatësi me numërim zbritës ulet
vendosni diçka në panelin e kontrollit.
5.13 Menaxhimi i fuqisë
•
Zonat e gatimit grupohen sipas
vendndodhjes dhe numrit të fazave në
pianurë. Shikoni figurën.
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Enët e gatimit
Për zonat e gatimit me
induksion, fusha e fortë
elektromagnetike e krijon
shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorini zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme.
Materialet e enëve të gatimit
•
•
i përshtatshëm: hekur i derdhur,
çelik, çelik i smaltuar, inoks, me fund
me shumë shtresa (e cilësuar si e
përshtatshme nga prodhuesi).
i papërshtatshëm: alumini, bakri,
tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një
pianurë me induksion nëse:
•
•
uji zien shumë shpejt në një zonë të
vendosur në cilësimin më të lartë të
nxehtësisë.
fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten automatikisht deri diku
përmasës së fundit të enëve.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur
me diametrin e enës së gatimit. Enët me
diametër më të vogël se diametri minimal
thithin vetëm një pjesë të energjisë së
krijuar nga zona e gatimit.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
SHQIP
6.2 Zhurmat gjatë punës
Nëse arrini të dëgjoni:
•
zhurmë kërcitëse: enët janë të
përbëra nga materiale të ndryshme
(strukturë sandviç).
• tingull fishkëllime: e përdorni zonën e
gatimit me nivel të lartë fuqie dhe ena
është e përbërë nga materiale të
ndryshme (struktura sandviç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë
fuqie.
• kërcitje: po ndodh një proces
shkëmbimi elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po
punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk
tregojnë se ka keqfunksionim të
pianurës.
bjerë sinjali i kohëmatësit me numërim
mbrapsht. Ndryshimi në kohën e punës
varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë
dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.
6.4 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë dhe
konsumit të energjisë së zonës së gatimit
nuk është lineare. Kur ju rritni cilësimin e
nxehtësisë, rritja nuk është në proporcion
me rritjen e konsumit të energjisë së
zonës së gatimit. Kjo do të thotë se zona
e gatimit me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së
saj.
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
6.3 Öko Timer (Kohëmatësi
ekonomik)
Për të kursyer energji, ngrohësi i zonës
së gatimit çaktivizohet përpara se të
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
Këshilla
(minuta
)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin e
gatuar.
sipas
nevojës
Mbulojeni enën e gatimit me
kapak.
1-3
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
Trazojeni herë pas here.
1-3
Mpiksje: omëleta të shkrifëta,
vezë të pjekura.
10 - 40
Gatuani me kapakun tw
vendosur mbi enwn e gatimit.
3-5
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë aq
lëng sa orizi, trazojini gatesat
me qumësht gjatë gatimit.
5-7
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
7-9
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
7-9
Gatim i sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 - 150 Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
-1
15
16
www.aeg.com
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
Këshilla
(minuta
)
9 - 12
Skuqje e lehtë: eskallop, mish
viçi me djathë e proshutë,
kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi,
salcë, vezë, petulla, gjevrek.
sipas
nevojës
12 - 13
Skuqje e fortë, të thekura, fileto 5 - 15
mishi, biftekë.
14
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate
të skuqura.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Zierje sasish të mëdha uji. Funksioni i fuqisë aktivizohet.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që
mund të përdoret për sipërfaqen e
pjanures.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
7.2 Pastrimi i pianurës
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
•
me sheqer. Nëse nuk e bëni, pianura
mund të dëmtohet nga papastërtia.
Kini kujdes të shmangni djegiet.
Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë të njomë.
SHQIP
17
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Pianura nuk është e lidhur
vini në punë pianurën.
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Është djegur siguresa.
Zgjidhja
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
STOP+GO funksionon.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi një
ose më shumë fusha me
sensor.
Hiqni objektin nga fushat me
sensor.
Vatra çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha me
sensor.
fushën me sensor
.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Funksioni i nxehjes
automatike nuk aktivizohet.
Zona është e nxehtë.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Është caktuar cilësimi më i
lartë i nxehtësisë.
Cilësimi më i lartë i
nxehtësisë ka të njëjtën fuqi
me funksionin.
Funksioni i menaxhimit të
fuqisë vihet në punë.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy niveleve.
18
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Fushat me sensor nxehen.
Ena e gatimit është tepër e
madhe ose e keni vendosur
shumë afër butonave
komandues.
Nëse është e mundur,
vendosini enët e mëdha në
zonat e pasme të gatimit.
Nuk tingëllon asnjë sinjal kur Sinjalet janë të çaktivizuara.
prekni fushat me sensor të
panelit.
Aktivizoni sinjalet.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ndizet
.
Fikja automatike është
aktive.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
Ndizet
.
Është aktiv funksioni i
sigurisë për fëmijët ose
bllokimi.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ndizet
.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e
papërshtatshme.
Përdorni enë të
përshtatshme.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Diametri i bazamentit të
enës është shumë i vogël
për zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
Ena nuk e mbulon kryqin /
katrorin.
Mbulojeni kryqin / katrorin
plotësisht.
dhe një numër. Ka një gabim në pianurë.
Afishohet
Shkëputeni pianurën për pak
kohë nga rrjeti elektrik. Hiqni
siguresën nga sistemi
elektrik i shtëpisë. Lidheni
atë sërish. Nëse
ndizet
sërish, kontaktoni me
qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Ndizet
.
Lidhja elektrike nuk është e
saktë. Tensioni i rrymës
është jashtë diapazonit.
Flisni me një elektricist të
kualifikuar për të kontrolluar
instalimin.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
19
Ndizet
.
Ka një defekt në pianurë,
sepse ena e ka avulluar ujin.
Janë në punë fikja
automatike dhe mbrojtja nga
mbinxehja për zonat.
Çaktivizoni pianurën. Hiqeni
enën e nxehtë. Pas afro 30
sekondave, aktivizojeni
sërish zonën e gatimit. Nëse
problemi ishte ena e gatimit,
mesazhi i gabimit fiket.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur mund të vazhdojë të
rrijë ndezur. Lëreni enën e
gatimit që të ftohet
mjaftueshëm. Kontrolloni
nëse ena e gatimit
përshtatet me pianurën.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Ndizet
.
Ventilatori i ftohjes është
bllokuar.
Kontrolloni nëse objektet
bllokojnë ventilatorin e
ftohjes. Nëse
ndizet
sërish, kontaktoni me
qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Ndizet
.
Lidhja elektrike nuk është e Flisni me një elektricist të
saktë. Pianura është e lidhur kualifikuar për të kontrolluar
vetëm te një fazë.
instalimin. Referojuni qarkut
të lidhjes.
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Etiketa e specifikimeve
Modeli HK874400FB
Lloji 60 GBD CC AU
Induksioni 7.4 kW
Nr. i serisë .................
AEG
PNC 949 595 198 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodhuar në Gjermani
7.4 kW
20
www.aeg.com
9.2 Specifikimi i zonave të gatimit
Zona e gatimit
Fuqia
nominale
(cilësimi
maksimal i
nxehtësisë)
[W]
Funksioni i
fuqisë [W]
Kohëzgjatja
maksimale
Funksioni i
fuqisë [min]
Diametri i enës
së gatimit [mm]
Majtas, përpara
2300
3200
10
125 - 210
Majtas, e
pasme
2300
3200
10
125 - 210
Djathtas,
përpara
2300
3200
10
125 - 210
Djathtas, e
pasme
2300
3200
10
125 - 210
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë
pak më e ndryshme nga të dhënat në
tabelë. Ajo ndryshon në varësi të
materialit dhe të përmasave të enëve të
gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i dhënë në tabelë.
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
HK874400FB
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Induksioni
Diametri i zonave rrethore
të gatimit (Ø)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
172,6 Wh/kg
174,9 Wh/kg
178,3 Wh/kg
174,9 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric hob)
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
175,2 Wh/kg
Matjet e energjisë që i referohen zonës
së gatimit identifikohen me kryqe në
zonat përkatëse të gatimit.
SHQIP
10.2 Kursimi i energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
•
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
21
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
22
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 22
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................25
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 27
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 29
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 31
6. ПОМОШ И СОВЕТИ.......................................................................................... 35
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................37
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 38
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 41
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................42
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
МАКЕДОНСКИ
23
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
1.2 Општа безбедност
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на
површината за готвење преку соодветната
контрола и не потпирајте се на уредот за
откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
МАКЕДОНСКИ
25
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавајте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над
фиоки, внимавајте просторот
помеѓу дното на апаратот и горната
фиока да е доволен за циркулација
на воздух.
Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале незапалива плоча за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
Проверете дали просторот за
вентилација од 2 mm помеѓу
горната работна површина и
предниот дел од апаратот долу е
слободен. Гаранцијата не покрива
штета која е причинета од немање
на адекватен простор за
вентилација.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
26
www.aeg.com
•
•
•
•
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
•
•
•
•
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да
се држат на растојание од минимум
30 cm од индуктивните рингли кога
апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
•
•
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
2.4 Нега и чистење
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот на
напојувањето со струја пред
оддржувањето.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Сериски број (S.N.) ............
3.2 Вградени плочи за
готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Кабел за поврзување
•
•
Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
За да го замените оштетениот
кабел користете го следниот (или
понов) вид кабел: H05V2V2-F T
мин. 90°C. Обратете се во
локалниот сервисен центар.
27
28
www.aeg.com
3.4 Комплет
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
МАКЕДОНСКИ
29
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитна кутија
(додатен прибор), предниот простор
за продор на воздух од 2 mm и
заштитното дно директно под
површината за готвење не се
потребни . Додатната заштитна кутија
може да не е достапна во некои земји.
Контактирајте со вашиот локален
дистрибутер.
Не можете да ја користите
заштитната кутија ако ја
монтирате површината за
готвење над печката.
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1
1
1
2
1 Индукциска рингла
2 Контролна плоча
1
30
www.aeg.com
4.2 Распоред на контролна табла
1
2
3
10
11
4
5
6
9 8 7
За да ја видите контролната табла активирајте го апаратот со
.
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо
рско
поле
Функција
Коментар
STOP+GO
За вклучување и исклучување на
функцијата.
-
Екран за поставување на
јачината на топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели за За да прикажат за која рингла го
ринглите
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
Grill Function
За вклучување и исклучување на
функцијата.
6
Заклучување / Уред за
безбедност на деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
7
-
За избор на рингла.
-
За зголемување или намалување на
времето.
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
Контролна лента
За поставување на поставка за јачина на
топлина.
Енергетска функција
За вклучување и исклучување на
функцијата.
1
2
3
4
5
/
8
9
10
11
-
МАКЕДОНСКИ
31
4.3 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
Ринглата е вклучена.
-
Функцијата STOP+GO работи.
Функцијата Автоматско загревање работи.
Енергетска функција е во функција .
+ број
Има дефект.
/
OptiHeat Control (Показно светло за преостаната топлина во 3
чекори): уште се готви / подгревање / преостаната топлина.
/
Функцијата Заклучување /Уред за безбедност на деца работи.
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Функцијата Автоматски исклучување работи.
4.4 OptiHeat Control
(Показно светло за
преостаната топлина во 3
чекори)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на
готвење директно на дното на
садовите за готвење. Стаклокерамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
/
/
Постои
опасност од изгореници
поради преостаната
топлина. Показателот го
покажува нивото на
преостанатата топлина.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Вклучување и
исклучување
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
Контролната табла се вклучува откако
ќе ја вклучите површината за готвење
и се исклучува откако ќе ја исклучите
површината за готвење. Кога
површината за готвење е исклучена,
можете да го видите само сензорското
поле
.
32
www.aeg.com
5.2 Автоматски
исклучување
5.3 Поставување на
јачината на топлината
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
За поставување или менување на
јачината на топлината:
•
•
Допрете ја контролната лента на
соодветната јачина на топлина или
движете го прстот по должината на
контролната лента додека не стигнете
до соодветната јачина на топлина.
•
•
•
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
предметот или исчистете ја
контролната табла.
површината за готвење станува
премногу жешка (на пр. ако некој
сад преврие и се исуши). Оставете
ја ринглата да се олади пред да ја
користите повторно површината за
готвење.
користите несоодветни садови за
се пали и по
готвење. Симболот
2 минути ринглата се исклучува
автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
пали
и површината за готвење
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
Поставување
температура
,1-3
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.4 Употреба на ринглите
Ставете го садот за готвење на
крстот / квадратот кој се наоѓа на
површината на која готвите. Целосно
прекријте го крстот / квадратот.
Индукциските рингли се автомаски
приспособуваат на димензиите на
дното на садот. Можете да готвите во
големи садови на две рингли
истовремено.
5.5 Grill Function
Користете ја оваа функција
со Скара Maxisense
Plancha1) додаток.
Оваа функција ги поврзува двете
рингли на десната страна под
додатокот и тие работат како една.
Прво поставете ја поставката за
јачина на топлината на едната десна
рингла.
За активирање на функцијата:
допрете го . За да ја поставите или
промените поставката за јачина на
1) Додатокот не се испорачува со апаратот. За повеќе информации, контактирајте со
локалниот снабдувач.
МАКЕДОНСКИ
топлината, добрете еден од десните
контролни сензори.
За исклучување на функцијата:
допрете го
самостојно.
. Ринглите работат
5.6 Автоматско загревање
Активирајте ја оваа функција за да ја
добиете посакуваната јачина на
топлина за пократко време. Кога е
вклучена, ринглата на почеток работи
на највисока поставка и потоа
продолжува да работи со
посакуваната јачина на топлина.
За да ја активирате
функцијата ринглата мора
да биде ладна.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: допрете
( се пали).
Веднаш допрете ја точната јачина на
топлина. После 5 секунди се вклучува
33
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
За вклучување на функцијата:
на тајмерот за да го
допрете го
поставите времето (00 - 99 минути).
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
За да го видите преостанатото
време: поставете ја ринглата со .
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На
екранот се покажува преостанатото
време.
За да го смените времето: поставете
ја ринглата со
. Допрете го
или
.
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
За исклучување на функцијата:
5.7 Енергетска функција
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
Функцијата обезбедува поголема моќ
за индукциските рингли. Функцијата
може да биде активирана за
индуктивната рингла само за
одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се
враќа на најголемата јачина.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: допрете
. Се вклучува
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
5.8 Тајмер
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
поставете ја ринглата со
и допрете
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да го запрете звукот: допрете го
.
CountUp Timer (Тајмер за броење)
Користете ја оваа функција за да
следите колку долго работи ринглата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
За вклучување на функцијата:
допрете го
на тајмерот.
се пали.
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка побавно, времето
се одбројува. Екранот се менува меѓу
и избројаното време (минути).
34
www.aeg.com
За да видите колку долго работи
ринглата: поставете ја ринглата со
. Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. Екранот
покажува колку долго работи ринглата.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
или . Показното светло на
ринглата се гаси.
Потсетник за минути
Можете да ја користите функцијата
како Потсетник за време кога
плочата за готвење е вклучена и кога
не работат ринглите. На екранот за
јачина на топлина се прикажува
.
За вклучување на функцијата:
допрете го . Допрете го
или
на тајмерот за да го поставите
времето. Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
За вклучување на функцијата:
допрете .
се пали за 4
секунди.Тајмерот останува вклучен.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
5.11 Уред за безбедност на
деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за
готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
за готвење со
.
Оваа функција не влијае
врз работата на ринглите.
.
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
5.9 STOP+GO
топлината. Допрете на
Оваа функција сите рингли ги
поставува да работат на најмала
јачина.
Се пали
Кога функцијата работи, не можете да
ја смените поставката за јачината.
Функцијата не ја запира функцијата на
тајмерот.
За вклучување на функцијата:
допрете
. Се пали
.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
5.10 Заклучување
4 секунди.
. Исклучете ја површината
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
површината за готвење со
. Се пали
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
површината за готвење
повторно работи.
функцијата
5.12 OffSound Control
(Вклучување и
исклучување на звучните
сигнали)
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Исклучете ја површината за готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината.
Допрете го
во траење од 3 секунди.
Екранот се пали и се гаси. Допрете на
МАКЕДОНСКИ
3 секунди.
или
•
се пали.
Допрете на
на тајмерот и одберете
едно од следниве:
•
- звучните сигнали се исклучени
- звучните сигнали се вклучени
•
За да го потврдите изборот, почекајте
додека површината за готвење не се
исклучи автоматски.
Кога оваа функција е поставена на
звучните сигнали можете да ги
слушнете само кога:
•
•
•
•
,
•
•
•
го допирате
Потсетник за минути се намалува
Тајмер за одбројување се намалува
сте ставиле нешто на контролната
табла.
35
Функцијата ја распределува
моќноста помеѓу ринглите поврзани
со истата фаза.
Функцијата се активира кога
целосното електрично напојување
на ринглите поврзано со една фаза
надминува 3700 W.
Функцијата ја намалува моќноста на
другите рингли поврзани со истата
фаза.
Екранот за јачина на топлина за
намалена јачина на рингла се
менува меѓу одбраната поставка за
јачина и намалената јачина за
топлина. После некое време
екранот за поставка за јачина за
рингли со намалена јачина
останува на поставката за
намалена јачина.
5.13 Управување со
енергијата
•
•
Ринглите се групирани според
местото и бројот на фазите на
површината за готвење. Видете ја
сликата.
Секоја фаза има максимално
електрично напојување од 3700 W.
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Садови за готвење
Кај индукциските рингли се
создава силно електромагнетно поле кое создава
топлина во садот многу
брзо.
Користете ги индукциските
рингли со соодветни
садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
•
правилно: лиено железо,
емајлиран челик, не’рѓосувачки
челик, дно направено од повеќе
слоеви (со правилна ознака од
производителот).
•
непогодни: алуминиум, бакар,
бронза, стакло, керамика,
порцелан.
Правилни садови за готвење за
индукциска површина за готвење се
ако:
•
•
мала количина вода врие многу
брзо на рингла поставена на
највисока поставка за јачина на
топлината.
магнетот го привлекува дното на
садот.
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли автоматски се
прилагодуваат на димензиите на
дното на садовите за готвење, до
одредена граница.
36
www.aeg.com
Ефикасноста на ринглата е поврзана
со дијаметарот на садот за готвење.
Садот за готвење со помал дијаметар
којшто е помал од минималниот
добива само дел од енергијата
којашто ја испушта ринглата.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
6.2 Звуци во текот на
работата
Ако слушате:
•
•
•
•
•
звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали
(сендвич конструкција).
звук на свиркање: ја користите
ринглата на голема јачина и
садовите за готвење се направени
од различни материјали (сендвич
конструкција).
ѕунење: користите високо
енергетско ниво.
кликање: се јавува електрично
прекинување.
сиктење, бруење: работи
вентилаторот.
Поставувањ Употребувајте за:
е
температура
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност на површината за
готвење.
6.3 Öko Timer (Еко тајмер)
За зачувување на енергија, грејачот за
ринглата се исклучува пред да се
огласи програматорот за одбројување.
Разликата во времето на работа
зависи од нивото на поставената
топлина и должината на готвењето.
6.4 Примери на апликации
за готвење
Односот меѓу поставката на
температурата и потрошувачката на
струја на ринглата не е линеарен. Кога
ќе ја зголемите температурата,
потрошувачката на струја на ринглата
не се зголемува пропорционално. Тоа
значи дека рингла поставена на
средна температура користи помалку
од половина од моќноста.
Податоците во табелата се
само препорака.
Време
(мин.)
Совети
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-3
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на време.
1-3
Зацврстување: ровки омлети, 10 - 40
пржени јајца.
Гответе покриено со капак.
3-5
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количеството ориз, мешајте
ги јадењата со млеко во
текот на готвењето.
5-7
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку супени
лажици течност.
7-9
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода за
750 g компири.
-1
МАКЕДОНСКИ
Поставувањ Употребувајте за:
е
температура
Време
(мин.)
7-9
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 - 150 До 3 l течност плус
состојките.
9 - 12
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу, котлети, што
ќофтиња, колбаси, џигер,
треба
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
Превртете на половина од
времето.
12 - 13
Целосно пржење, рендани
компири, бифтеци, стекови.
Превртете на половина од
времето.
14
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо
за печење), помфрит во многу масло.
5 - 15
37
Совети
Варење големи количества вода. Енергетската функција е вклучена.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи информации
•
•
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
7.2 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и храна
•
•
што содржи шеќер. Во спротивно,
нечистотијата може да предизвика
оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се
изгорите. Ставете го стругалото на
стаклената површина под остар
агол и движете го сечивото по
површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
38
www.aeg.com
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или
не е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте со
квалификуван електричар.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте допреле
2 или повеќе сензорски
полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Функцијата STOP+GO
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
Се огласува звучен сигнал
и површината за готвење
се исклучува.
Се огласува звучен сигнал
кога површината за
готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на едно Тргнете го предметот од
или повеќе сензорски
сензорските полиња.
полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
сензорското поле
.
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
МАКЕДОНСКИ
39
Проблем
Можна причина
Решение
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка затоа Ако ринглата работела
што работела само кратко доволно долго за да е
време.
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Функцијата за автоматско
загревање не работи.
Ринглата е жешка.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
Поставката за
температура се менува
меѓу две нивоа.
Енергетската функција
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
потребно.
Нема сигнал кога ќе ги
допрете сензорските
копчиња на таблата.
Сигналите се исклучени.
Вклучете ги сигналите.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Вклучено е Автоматското
исклучување.
Исклучете ја и повторно
вклучете ја површината за
готвење.
се вклучува.
Работи функцијата Уред за Видете во „Секојдневна
безбедност на децата или употреба“.
заклучување.
се вклучува.
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење на
ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Пречникот на дното на
Користете садови за
садот за готвење е премал готвење со соодветни
за ринглата.
димензии.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
Садот за готвење не го
Целосно прекријте го
покрива крстот / квадратот. крстот / квадратот.
40
www.aeg.com
Проблем
и се прикажува број.
Можна причина
Решение
Има грешка на површината Исклучете ја површината
за готвење.
за готвење некое време од
струја. Исклучете го
осигурувачот од
електричниот систем на
куќата. Вклучете го
повторно. Ако повторно се
запали
, обратете се во
Овластениот сервисен
центар.
се вклучува.
Електричното поврзување
не е точно направено.
Снабдувањето со напон е
надвор од домет.
Зборувајте со
квалификуван електричар
за да ја проверите
инсталацијата.
се вклучува.
Настанала грешка во
плочата за готвење
бидејќи садот за готвење
изврел. Автоматското
исклучување и заштитата
од прегревање на
ринглите работат.
Исклучете ја површината
за готвење. Тргнете ги
жешките садови за
готвење. По околу 30
секунди, повторно
вклучете ја ринглата. Ако
има проблем со садот за
готвење, се појавува
порака со грешка.
Показното светло за
преостаната топлина може
да остане вклучено.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
Проверете дали садот за
готвење е компатибилен
со површината за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
се вклучува.
Вентилаторот е блокиран.
Проверете дали некој
предмет го блокира
вентилаторот. Ако
повторно се запали
,
обратете се во
Овластениот сервисен
центар.
се вклучува.
Електричното поврзување
не е точно направено.
Површината за готвење е
поврзана само со една
фаза.
Зборувајте со
квалификуван електричар
за да ја проверите
инсталацијата. Видете го
дијаграмот за поврзување.
МАКЕДОНСКИ
8.2 Ако не можете да
најдете решение...
41
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја
и троцифрената шифра за стаклокерамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
грешка која се пали. Осигурете се дека
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Плочка со
спецификации
Модел HK874400FB
Тип 60 GBD CC AU
Индукција 7.4 kW
Сериски бр. ..........
AEG
PNC (Број на производ) 949 595 198 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено во Германија
7.4 kW
9.2 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална
моќност
(поставка за
максимална
топлина) [W]
Енергетска
функција [W]
Енергетска
функција
максимално
траење [мин]
Дијаметар на
сад за готвење
[mm]
Лева предна
2300
3200
10
125 - 210
Лева задна
2300
3200
10
125 - 210
Десна предна
2300
3200
10
125 - 210
Десна задна
2300
3200
10
125 - 210
Моќноста на ринглите може да биде
различна со мала разлика од оние
податоци во табелата. Се менува со
материјалот и димензиите на садот за
готвење.
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
кој што не е поголем од дијаметарот
во табелата.
42
www.aeg.com
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
HK874400FB
Вид плоча за готвење
Вградена плоча
за готвење
Број на рингли
4
Технологија на греење
Индукција
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Потрошувачка на
енергија по рингла (EC
electric cooking)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
172,6 Wh / kg
174,9 Wh / kg
178,3 Wh / kg
174,9 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric hob)
175,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2:
Плочи за готвење - Методи за мерење
перформанси
Мерките за енергија коишто се
однесуваат на зоната за готвење се
идентификувани преку пресек на
соодветните рингли.
•
•
•
•
10.2 Штедење на енергија
•
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина
за да ја зачувата храната топла или
да ја стопите.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
43
867331457-B-232019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising