AEG | HK365407XB | User manual | Aeg HK365407XB User Manual

Aeg HK365407XB User Manual
HK365407XB
SQ
MK
SR
SL
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
Упатство за ракување
Плоча за готвење
Упутство за употребу
Плоча за кување
Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
2
19
37
54
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................6
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 8
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 10
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA...............................................................................12
7. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 14
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................14
9. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 16
10. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 17
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Nëse sipërfaqja prej qeramike / xhami kriset, fikeni
pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes
elektrike.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
•
•
•
•
•
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
SHQIP
•
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instaloni një
panel të veçantë prej kompensate,
material për bango kuzhine ose
materiale të tjera që nuk digjen poshtë
pajisjes për të parandaluar që të
prekë poshtë.
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet
saktë. Kablloja ose spina e lirë ose e
papërshtatshme elektrike (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektriçist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
•
5
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
6
www.aeg.com
•
•
•
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
Numri i serisë ...........................
3.2 Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
3.3 Kablloja e lidhjes
•
•
Vatra është e pajisur me një kabllo
lidhjeje.
Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar
elektrike, përdorni llojin e kabllos:
H05V2V2-F që i reziston një
SHQIP
temperature prej 90°C ose më të
lartë. Flisni me Qendrën lokale të
Shërbimit.
3.4 Montimi
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
7
8
www.aeg.com
3.5 Kutia mbrojtëse
Nëse përdorni kuti mbrojtëse (aksesor
shtesë), dyshemeja mbrojtëse
menjëherë poshtë vatrës nuk është e
nevojshme. Aksesori i kutisë mbrojtëse
mund të mos jetë i disponueshëm në
disa vende. Ju lutemi kontaktoni shitësin
lokal.
Nëse e instaloni vatrën mbi
një furrë, nuk mund të
përdorni kutinë mbrojtëse.
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Skema e sipërfaqes së gatimit
1
1
1 Zona e gatimit
2 Paneli i kontrollit
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
1
145 mm
2
4.2 Struktura e panelit të kontrollit
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
SHQIP
Fusha Funksioni
e
sensor
it
9
Komenti
1
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
3
STOP+GO
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
-
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e
jashtme.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit në Për të treguar se për cilën zonë po vendosni
zonat e gatimit
kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e
jashtme.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
Nxehja automatike
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
Shiriti i komandimit
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
STOP+GO funksionon.
Nxehja automatike funksionon.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
/
OptiHeat Control (Treguesi i nxehtësisë së mbetur me 3 faza):
vazhdoni gatimin/mbani ngrohtë/nxehtësia e mbetur.
/
10
www.aeg.com
Ekrani
Përshkrimi
Vihet në punë funksioni Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për fëmijët.
Fikja automatike funksionon.
4.4 OptiHeat Control
(Treguesi i nxehtësisë së
mbetur me 3 faza)
PARALAJMËRIM!
/
/
Rrezik djegieje
nga nxehtësia e mbetur.
Treguesi tregon nivelin e
nxehtësisë së mbetur.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Cilësimi i
nxehtësisë
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi
,1-3
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
5.2 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
njëfarë kohe
ndizet dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
4-7
5 orësh
8-9
4 orësh
10 - 14
1,5 orësh
5.3 Cilësimi i nxehtësisë
Për të caktuar ose për të ndryshuar
cilësimin e nxehtësisë:
Prekni shiritin e kontrollit në cilësimin e
duhur të nxehtësisë ose lëvizni gishtin
përgjatë shiritit të kontrollit derisa të arrini
cilësimin e duhur të nxehtësisë.
5.4 Aktivizimi dhe çaktivizimi
i unazave të jashtme
Ju mund të përshtatni sipërfaqen e
gatimit sipas përmasave të enës.
Përdorni fushën e sensorit:
SHQIP
Për të aktivizuar unazën e jashtme:
prekni fushën e sensorit. Treguesi ndizet.
Për të aktivizuar unazën të tjera të
jashtme: prekni sërish të njëjtën fushë
sensori. Treguesi tjetër ndizet.
Për të çaktivizuar unazën e jashtme:
prekni fushën e sensorit derisa treguesi
të fiket.
Kur aktivizoni zonën por nuk
aktivizoni unazën e jashtme,
drita që del nga zona mund
të mbulojë unazën e
jashtme. Kjo nuk do të thotë
se unaza e jashtme është e
aktivizuar. Për të parë nëse
unaza është e aktivizuar,
kontrolloni treguesin.
5.5 Nxehja automatike
Aktivizoni këtë funksion për të arritur një
cilësim të dëshiruar nxehtësie brenda një
kohe më të shkurtër. Kur të aktivizohet,
zona funksionin në cilësimin më të lartë
në fillim dhe më pas vazhdon të gatuajë
në cilësimin e dëshiruar të nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
( ndizet).
zonë gatimi: prekni
Prekni menjëherë cilësimin e dëshiruar të
nxehtësisë. Pas 3 sekondash
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
5.6 Kohëmatësi
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit për të caktuar kohën (00 -
11
99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me . Treguesi i zonës
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
Për të ndryshuar orën: caktoni zonën e
gatimit me
. Prekni
ose
.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
dhe prekni .
zonën e gatimit me
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
CountUp Timer (Kohëmatësi me
numërim rritës)
Mund ta përdorni këtë funksion për të
monitoruar kohëzgjatjen e punës së
zonës së gatimit.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit.
do të ndizet. Kur
treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë ngadalë, koha fillon rritet. Ekrani
kalon mes
(minutat).
dhe kohës së llogaritur
Për të parë kohën e punës së zonës
së gatimit: caktoni zonën e gatimit me
. Treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë shpejt. Ekrani tregon kohën e
funksionimit të zonës.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
zonën e gatimit me
dhe prekni
. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtues minutash kur pianura
aktivizohet dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë shfaq
.
ose
12
www.aeg.com
Për të aktivizuar funksionin: prekni
.
Prekni
ose
të kohëmatësit për të
vendosur kohën. Kur koha mbaron,
tingulli aktivizohet dhe 00 pulson.
Për të ndaluar tingullin: prekni
5.9 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
.
pianurën me
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
5.7 STOP+GO
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
Ky funksion cakton përzgjedhjen më të
ulët të nxehtësisë për të gjitha zonat e
gatimit.
nxehtësisë. Prekni
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
Kur përdoret ky funksion, cilësimi i
nxehtësisë nuk mund të ndryshohet.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
Funksioni nuk i ndalon funksionet e
kohëmatësit.
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
pianurën me
.
do të ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
5.8 Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
Çaktivizoni pianurën. Prekni
për 3
sekonda. Ekrani ndizet dhe fiket. Prekni
për 3 sekonda. Ndizet
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
ose
.
të kohëmatësit për të zgjedhur
Prekni
një nga më poshtë:
•
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
për 4 sekonda.
5.10 OffSound Control
(Aktivizimi dhe çaktivizimi i
tingujve)
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
. Mos caktoni cilësimet e
- tingujt çaktivizohen
•
- tingujt aktivizohen
Për të konfirmuar zgjedhjen, prisni derisa
pianura të çaktivizohet automatikisht.
Kur funksioni të caktohet në
t'i dëgjoni tingujt vetëm kur:
•
•
•
•
, ju mund
prekni
Kujtuesi i minutave ulet
Kohëmatësi me numërim zbritës ulet
vendosni diçka në panelin e kontrollit.
SHQIP
6.1 Enët e gatimit
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Enët prej çeliku të emaluar
dhe me bazamente alumini
ose bakri mund të
shkaktojnë çngjyrosje mbi
sipërfaqen prej qeramike
xhami.
bjerë sinjali i kohëmatësit me numërim
mbrapsht. Ndryshimi në kohën e punës
varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë
dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.
6.3 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
6.2 Öko Timer (Kohëmatësi
ekonomik)
Për të kursyer energji, ngrohësi i zonës
së gatimit çaktivizohet përpara se të
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
Këshilla
(minuta
)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin e
gatuar.
sipas
nevojës
Mbulojeni enën e gatimit me
kapak.
1-3
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
Trazojeni herë pas here.
1-3
Mpiksje: omëleta të shkrifëta,
vezë të pjekura.
10 - 40
Gatuani me kapakun tw
vendosur mbi enwn e gatimit.
3-5
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë aq
lëng sa orizi, trazojini gatesat
me qumësht gjatë gatimit.
5-7
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
7-9
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
7-9
Gatim i sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 - 150 Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
9 - 12
Skuqje e lehtë: eskallop, mish
viçi me djathë e proshutë,
kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi,
salcë, vezë, petulla, gjevrek.
sipas
nevojës
12 - 13
Skuqje e fortë, të thekura, fileto 5 - 15
mishi, biftekë.
-1
Kthejini në gjysmën e kohës.
Kthejini në gjysmën e kohës.
13
14
www.aeg.com
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
Këshilla
(minuta
)
14
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate
të skuqura.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që
mund të përdoret për sipërfaqen e
pjanures.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
•
•
me sheqer. Nëse nuk e bëni, pianura
mund të dëmtohet nga papastërtia.
Kini kujdes të shmangni djegiet.
Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë të njomë.
7.2 Pastrimi i pianurës
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Pianura nuk është e lidhur
vini në punë pianurën.
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Zgjidhja
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
15
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
STOP+GO funksionon.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi një
ose më shumë fusha me
sensor.
Hiqni objektin nga fushat me
sensor.
Vatra çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha me
sensor.
fushën me sensor
.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Funksioni i nxehjes
automatike nuk aktivizohet.
Zona është e nxehtë.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Është caktuar cilësimi më i
lartë i nxehtësisë.
Cilësimi më i lartë i
nxehtësisë ka të njëjtën fuqi
me funksionin.
Nuk mund të aktivizoni
unazën e jashtme.
Në zonën shumëfunksionale ka një sipërfaqe
të zezë.
Aktivizoni në fillim unazën e
brendshme.
Është normale që në zonën
shumë-funksionale të ketë
një sipërfaqe të zezë.
16
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Fushat me sensor nxehen.
Ena e gatimit është tepër e
madhe ose e keni vendosur
shumë afër butonave
komandues.
Nëse është e mundur,
vendosini enët e mëdha në
zonat e pasme të gatimit.
Nuk tingëllon asnjë sinjal kur Sinjalet janë të çaktivizuara.
prekni fushat me sensor të
panelit.
Aktivizoni sinjalet.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ndizet
.
Fikja automatike është
aktive.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
Ndizet
.
Është aktiv funksioni i
sigurisë për fëmijët ose
bllokimi.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Afishohet
dhe një numër. Ka një gabim në pianurë.
Shkëputeni pianurën për pak
kohë nga rrjeti elektrik. Hiqni
siguresën nga sistemi
elektrik i shtëpisë. Lidheni
atë sërish. Nëse
ndizet
sërish, kontaktoni me
qendrën e autorizuar të
shërbimit.
E6 ndizet.
Mungon faza e dytë e
furnizimit me rrymë.
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Hiqni
siguresën, prisni një minutë
dhe futeni sërish siguresën.
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Etiketa e specifikimeve
Modeli HK365407XB
Lloji 60 HAD 56 AO
Nr. i serisë .................
AEG
PNC 949 595 301 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodhuar në Gjermani
7.1 kW
SHQIP
17
9.2 Specifikimi i zonave të gatimit
Fuqia nominale (Cilësimi i
nxehtësisë maksimale) [W]
Zona e gatimit
Diametri i zonës së gatimit
[mm]
Majtas, përpara
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Majtas, e pasme
1200
145
Djathtas, përpara 1200
145
Djathtas, e
pasme
170 / 265
1500 / 2400
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i zonës së gatimit.
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
HK365407XB
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Radiatori
Diametri i zonave rrethore
të gatimit (Ø)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Gjatësia (Gjat) dhe gjerësia Djathtas, e pasme
(Gjer) e zonës jorrethore të
gatimit
Gjat 26,5 cm
Gjer 17,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric hob)
190,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
•
10.2 Kursimi i energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
•
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
Fundi i enës së gatimit duhet të ketë
të njëjtin diametër me zonën e gatimit.
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
18
www.aeg.com
•
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
19
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 19
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................21
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 24
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 25
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 27
6. ПОМОШ И СОВЕТИ.......................................................................................... 30
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................31
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 32
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 34
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................35
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
20
www.aeg.com
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
1.2 Општа безбедност
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
21
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над
фиоки, внимавајте просторот
помеѓу дното на апаратот и горната
фиока да е доволен за циркулација
на воздух.
Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале шперплоча, плоча
направена од иверица или некој
друг незапалив материјал за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
МАКЕДОНСКИ
2.3 Употреба
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
23
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
2.4 Нега и чистење
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја
пред да вршите активности за
одржување.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
24
www.aeg.com
2.5 Расходување
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Сериски број (S.N.) ............
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Кабел за поврзување
•
•
Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
За да го замените оштетениот
приклучник за струја, користете вид
на кабел: H05V2V2-F кој издржува
температура од 90°C или повисока.
Обратете се во локалниот сервисен
центар.
3.2 Вградени плочи за
готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
3.4 Комплет
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
МАКЕДОНСКИ
25
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитна кутија
(додатен прибор), заштитното дно
директно под површината за готвење
не е потребно. Додатната заштитна
кутија може да не е достапна во некои
земји. Контактирајте со вашиот
локален дистрибутер.
Не можете да ја користите
заштитната кутија ако ја
монтирате површината за
готвење над печката.
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1
145 mm
1
1 Рингла
2 Контролна плоча
265 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
26
www.aeg.com
4.2 Распоред на контролна табла
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо
рско
поле
Функција
Коментар
1
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
2
Заклучување / Уред за
безбедност на деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
STOP+GO
За вклучување и исклучување на
функцијата.
-
За вклучување и исклучување на
надворешниoт прстен.
-
Екран за поставување на
јачината на топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели за За да прикажат за која рингла го
ринглите
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
-
За вклучување и исклучување на
надворешниoт прстен.
-
За избор на рингла.
-
За зголемување или намалување на
времето.
Автоматско загревање
За вклучување и исклучување на
функцијата.
Контролна лента
За поставување на поставка за јачина на
топлина.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
МАКЕДОНСКИ
27
4.3 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
Ринглата е вклучена.
-
Функцијата STOP+GO работи.
Функцијата Автоматско загревање работи.
+ број
Има дефект.
/
OptiHeat Control (Показно светло за преостаната топлина во 3
чекори): уште се готви / подгревање / преостаната топлина.
/
Функцијата Заклучување /Уред за безбедност на деца работи.
Функцијата Автоматски исклучување работи.
4.4 OptiHeat Control
(Показно светло за
преостаната топлина во 3
чекори)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
/
/
Постои
опасност од изгореници
поради преостаната
топлина. Показателот го
покажува нивото на
преостанатата топлина.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Вклучување и
исклучување
•
•
•
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
5.2 Автоматски
исклучување
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
предметот или исчистете ја
контролната табла.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
28
www.aeg.com
пали
и површината за готвење
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
Поставување
температура
,1-3
За исклучување на надворешниот
прстен: допирајте го сензорското поле
се додека не се изгасне показното
светло.
Кога ќе ја вклучите
ринглата, но не го
вклучувате надворешниот
прстен, светлото коешто
излегува од ринглата може
да го покрие
надворешниот прстен. Тоа
не значи дека
надворешниот прстен е
вклучен. За да видите
дали прстенот е вклучен
проверете го показното
светло.
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.3 Поставување на
јачината на топлината
За поставување или менување на
јачината на топлината:
Допрете ја контролната лента на
соодветната јачина на топлина или
движете го прстот по должината на
контролната лента додека не стигнете
до соодветната јачина на топлина.
5.5 Автоматско загревање
Активирајте ја оваа функција за да ја
добиете посакуваната јачина на
топлина за пократко време. Кога е
вклучена, ринглата на почеток работи
на највисока поставка и потоа
продолжува да работи со
посакуваната јачина на топлина.
За да ја активирате
функцијата ринглата мора
да биде ладна.
За да ја активирате функцијата за
5.4 Вклучување и
исклучување на
надворешните прстени
Површината на која готвите можете да
ја приспособите кон димензиите на
садовите за готвење.
Користете го сензорското поле:
За вклучување на надворешниот
прстен: допрете го сензорското поле.
Показното светло се пали.
За вклучување на повеќе
надворешни прстени: допрете го
сензорското поле уште еднаш. Се
вклучува наредното показно светло.
( се пали).
ринглата: допрете
Веднаш допрете ја точната јачина на
топлина. После 3 секунди се вклучува
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
5.6 Тајмер
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
МАКЕДОНСКИ
За вклучување на функцијата:
допрете го
на тајмерот за да го
поставите времето (00 - 99 минути).
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
За да го видите преостанатото
време: поставете ја ринглата со .
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На
екранот се покажува преостанатото
време.
За да го смените времето: поставете
ја ринглата со
. Допрете го
или
.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да го запрете звукот: допрете го
.
CountUp Timer (Тајмер за броење)
Користете ја оваа функција за да
следите колку долго работи ринглата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
29
или . Показното светло на
ринглата се гаси.
Потсетник за минути
Можете да ја користите функцијата
како Потсетник за време кога
плочата за готвење е вклучена и кога
не работат ринглите. На екранот за
јачина на топлина се прикажува
.
За вклучување на функцијата:
или
допрете го . Допрете го
на тајмерот за да го поставите
времето. Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
Оваа функција не влијае
врз работата на ринглите.
5.7 STOP+GO
Оваа функција сите рингли ги
поставува да работат на најмала
јачина.
Кога функцијата работи, не можете да
ја смените поставката за јачината.
Функцијата не ја запира функцијата на
тајмерот.
За вклучување на функцијата:
допрете
. Се пали
.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
За вклучување на функцијата:
5.8 Заклучување
допрете го
на тајмерот.
се пали.
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка побавно, времето
се одбројува. Екранот се менува меѓу
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
и избројаното време (минути).
За да видите колку долго работи
ринглата: поставете ја ринглата со
. Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. Екранот
покажува колку долго работи ринглата.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
Прво поставете ја јачината на
топлината.
За вклучување на функцијата:
допрете .
се пали за 4
секунди.Тајмерот останува вклучен.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
30
www.aeg.com
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
5.9 Уред за безбедност на
деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за
готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
површината за готвење со
. Се пали
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
површината за готвење
повторно работи.
функцијата
5.10 OffSound Control
(Вклучување и
исклучување на звучните
сигнали)
Исклучете ја површината за готвење.
во траење од 3 секунди.
Допрете го
Екранот се пали и се гаси. Допрете на
3 секунди.
или
се пали.
Допрете на
на тајмерот и одберете
едно од следниве:
•
- звучните сигнали се исклучени
•
- звучните сигнали се вклучени
За да го потврдите изборот, почекајте
додека површината за готвење не се
исклучи автоматски.
Кога оваа функција е поставена на
звучните сигнали можете да ги
слушнете само кога:
•
•
•
•
,
го допирате
Потсетник за минути се намалува
Тајмер за одбројување се намалува
сте ставиле нешто на контролната
табла.
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Садови за готвење
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Садовите за готвење од
емајлиран челик и оние со
алуминиумско или бакарно
дно можат да
предизвикаат промена на
бојата на стаклокерамичката површина.
6.2 Öko Timer (Еко тајмер)
За зачувување на енергија, грејачот за
ринглата се исклучува пред да се
огласи програматорот за одбројување.
Разликата во времето на работа
зависи од нивото на поставената
топлина и должината на готвењето.
6.3 Примери на апликации
за готвење
Податоците во табелата се
само препорака.
МАКЕДОНСКИ
Поставувањ Употребувајте за:
е
температура
31
Време
(мин.)
Совети
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-3
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на време.
1-3
Зацврстување: ровки омлети, 10 - 40
пржени јајца.
Гответе покриено со капак.
3-5
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количеството ориз, мешајте
ги јадењата со млеко во
текот на готвењето.
5-7
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку супени
лажици течност.
7-9
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода за
750 g компири.
7-9
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 - 150 До 3 l течност плус
состојките.
9 - 12
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу, котлети, што
ќофтиња, колбаси, џигер,
треба
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
Превртете на половина од
времето.
12 - 13
Целосно пржење, рендани
компири, бифтеци, стекови.
Превртете на половина од
времето.
14
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо
за печење), помфрит во многу масло.
-1
5 - 15
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи информации
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
•
•
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
7.2 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и храна
32
www.aeg.com
•
што содржи шеќер. Во спротивно,
нечистотијата може да предизвика
оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се
изгорите. Ставете го стругалото на
стаклената површина под остар
агол и движете го сечивото по
површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
•
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или
не е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте со
квалификуван електричар.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте допреле
2 или повеќе сензорски
полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Функцијата STOP+GO
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Се огласува звучен сигнал
и површината за готвење
се исклучува.
Се огласува звучен сигнал
кога површината за
готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на едно Тргнете го предметот од
или повеќе сензорски
сензорските полиња.
полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка затоа Ако ринглата работела
што работела само кратко доволно долго за да е
време.
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Функцијата за автоматско
загревање не работи.
Ринглата е жешка.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
сензорското поле
33
Решение
.
Не можете да го вклучите
надворешниот прстен.
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Прво вклучете го
внатрешниот прстен.
Нормално е да има темна
Има темна област на област на
повеќенаменската рингла. повеќенаменската рингла.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
потребно.
Нема сигнал кога ќе ги
допрете сензорските
копчиња на таблата.
Сигналите се исклучени.
Вклучете ги сигналите.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Вклучено е Автоматското
исклучување.
Исклучете ја и повторно
вклучете ја површината за
готвење.
се вклучува.
Работи функцијата Уред за Видете во „Секојдневна
безбедност на децата или употреба“.
заклучување.
34
www.aeg.com
Проблем
и се прикажува број.
Можна причина
Решение
Има грешка на површината Исклучете ја површината
за готвење.
за готвење некое време од
струја. Исклучете го
осигурувачот од
електричниот систем на
куќата. Поврзете го
повторно. Ако повторно се
запали
, обратете се во
овластениот сервис.
Се вклучува E6.
Недостасува втората фаза Проверете дали
од напојувањето со струја. површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Извадете го осигурувачот,
почекајте една минута и
вратете го назад.
8.2 Ако не можете да
најдете решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја
и троцифрената шифра за стаклокерамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
грешка која се пали. Осигурете се дека
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Плочка со
спецификации
Модел HK365407XB
Тип 60 HAD 56 AO
Сериски бр. ..........
AEG
PNC (Број на производ) 949 595 301 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено во Германија
7.1 kW
МАКЕДОНСКИ
35
9.2 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална моќност (Поставка
за максимална топлина) [W]
Дијаметар на рингла [mm]
Лева предна
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Лева задна
1200
145
Десна предна
1200
145
Десна задна
1500 / 2400
170 / 265
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
којшто не е поголем од дијаметарот на
ринглата.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
HK365407XB
Вид плоча за готвење
Вградена плоча
за готвење
Број на рингли
4
Технологија на греење
Светлосен грејач
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Должина (L) и ширина (W) Десна задна
на некружни рингли
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Потрошувачка на
енергија по рингла (EC
electric cooking)
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric hob)
190,6 Wh / kg
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2:
Плочи за готвење - Методи за мерење
перформанси
•
10.2 Штедење на енергија
•
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
•
•
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
Дното на садот треба да биде со
ист дијаметар како и ринглата.
Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
36
www.aeg.com
•
Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
•
Користете ја преостаната топлина
за да ја зачувата храната топла или
да ја стопите.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
СРПСКИ
37
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................................... 37
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 39
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 42
4. ОПИС ПРОИЗВОДА.......................................................................................... 43
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................45
6. КОРИСНИ САВЕТИ...........................................................................................48
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 49
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 50
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 52
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................53
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
38
www.aeg.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
УПОЗОРЕЊЕ: Процес кувања мора да се
надгледа. Краткотрајан процес кувања мора да се
надгледа непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Монтирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
39
Уклоните комплетну амбалажу.
•
•
•
•
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите таблу од шпер-плоче,
кухињске иверице или другог
незапаљивог материјала, како се
доњи део не би грејао.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„off“ (искључено) након сваке
употребе.
Немојте да стављате прибор за
јело или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Када ставите храну у вруће уље,
оно може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљене запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да стављате вруће посуђе
за кување на командну таблу.
Немојте да стављате врео
поклопац тигања на стаклену
површину плоче за кување.
Немојте да дозволите да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може
да се оштети површина плоче.
Немојте да укључујете зоне за
кување уколико је посуђе празно
или га нема.
Немојте да стављате
алуминијумску фолију на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, алуминијума или
са оштећеним доњим површинама
може да направи огреботине на
стаклу/стаклокерамици. Увек
подигните ове предмете када треба
да их померате по површини за
кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Деактивирајте уређај и оставите га
да се охлади пре него што га
очистите.
Искључите уређај из електричног
напајања пре одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
41
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
42
www.aeg.com
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.6 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите тип кабла:
H05V2V2-F који може да издржи
температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном
сервисном центру.
3.2 Уградне плоче за
кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
3.4 Постављање
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
СРПСКИ
43
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитну кутију
(додатни прибор), заштитни под
директно испод плоче за кување није
неопходан. Прибор из заштитне кутије
можда неће бити доступан у неким
земљама. Контактирајте локалног
добављача.
Не можете да користите
заштитну кутију уколико
инсталирате плочу за
кување изнад пећнице.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
145 mm
1
1 Зона за кување
2 Командна табла
265 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
44
www.aeg.com
4.2 Преглед командне табле
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Блока‐ Служи за закључавање/откључавање ко‐
да за безбедност деце
мандне табле.
STOP+GO
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Служи за активирање и деактивирање
спољашњег грејног круга.
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минутима.
-
Служи за активирање и деактивирање
спољашњег грејног круга.
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
Функција за аутоматско
загревање
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Командна трака
Служи за подешавање степена топлоте.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
СРПСКИ
45
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.
-
Функција STOP+GO ради.
Функција Функција за аутоматско загревање ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте): на‐
ставак кувања/одржавање топлоте/преостала топлота.
/
Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је актив‐
на.
Функција Aутоматско искључивање ради.
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
•
•
•
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско
искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
46
www.aeg.com
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање сте‐ Плоча за кување
пена топлоте
се деактивира на‐
кон
,1-3
6 сати
4-7
5 сати
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
Када активирате зону за
кување али не и
спољашњи грејни круг
светло које напушта зону
може да прекрије
спољашњи грејни круг. То
не значи да је спољашњи
грејни круг активиран. Да
бисте видели да ли је
спољашњи грејни круг
активиран проверите
индикатор.
5.5 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
( се
укључује). Одмах додирните жељени
5.4 Служи за активирање и
деактивирање спољашњег
грејног круга
Површину на којој кувате можете да
подесите у складу са димензијама
посуђа за кување.
Користите сензорско поље:
Служи за активирање спољашњег
грејног круга: додирните сензорско
поље. Индикатор се укључује.
Служи за активирање више
спољашњих грејних кругова:
додирните неко сензорско поље
поново. Укључује се следећи
индикатор.
Служи за деактивирање
спољашњег грејног круга: додирните
сензорско поље све док се индикатор
не угаси.
степен топлоте. Након три секунде
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.6 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за
више пута све
кување.додирните
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
Да бисте активирали функцију:
додирните
тајмера да бисте
подесили време (00 - 99 минута). Када
СРПСКИ
индикатор зоне за кување почне да
трепери, време полако почне да
одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте променили време:
подесите зону за кување помоћу
или
Додирните
.
.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
CountUp Timer (Тајмер одбројава
време унапред)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте подесили зону за
додирните
или
за кување се гаси.
. Индикатор зоне
Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
Дисплеј степена топлоте показује
или
додирните . Додирните
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.7 STOP+GO
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, не можете да
промените степен топлоте.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
Да бисте активирали функцију:
додирните
.
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Да бисте активирали функцију:
5.8 Контролна брава
броји. Дисплеј се пребацује између
и одбројаног времена (минути).
Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: подесите зону за
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали функцију:
кување помоћу . Индикатор зоне за
кување почиње да трепери брзо.
Дисплеј показује колико дуго зона
ради.
додирните .
се укључује за
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
подесите зону за кување са
и
.
Да бисте активирали функцију:
кување.додирните
више пута све
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
додирните
тајмера.
се укључује.
Када индикатор зоне за кување почне
да трепери полако време почне да се
47
Да бисте деактивирали функцију:
48
www.aeg.com
за кување. Када деактивирате плочу
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
за кување са
5.10 OffSound Control
(Деактивирање и
активирање звучних
сигнала)
5.9 Блокада за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Деактивирајте плочу за кување.
Додирните
Да бисте активирали функцију:
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
Задржите
четири секунде.
. Не
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
.
функција поново ради.
се појављује.
на четири секунде. У
Додирните
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
на три секунде. Дисплеј
се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се
или
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
•
- звукови су искључени
- звукови су укључени
•
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
•
•
•
•
додирнете
Тајмер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Посуђе од нерђајућег
челика и са дном од
алуминијума или бакра
може да изазове промену
боје на стаклокерамичкој
површини.
6.2 Öko Timer (EКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
6.3 Примери примене за
кување
Подаци у табели су само
смернице.
СРПСКИ
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
49
Време
(мин.)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1-3
Сос холандез, топљење: пу‐
тера, чоколаде, желатин.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати током кувања.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 - 45
Додајте неколико кашика
течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 - 150 Највише 3 л течности са са‐
стојцима.
9 - 12
Пржење на тихој ватри: шни‐
цли, пуњених телећих шни‐
цли, котлета, фашираних
шницли, кобасица, џигерице,
запршки, јаја, палачинки,
крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
12 - 13
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гу‐
лаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
-1
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
•
•
•
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер
50
www.aeg.com
•
и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
•
виду светлуцања метала. Очистите
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Поново укључите плочу за
кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли два или више сензора.
Додирните само један сен‐
зор.
Функција STOP+GO ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Обришите командну таблу.
СРПСКИ
Проблем
Могући узрок
Решење
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте нешто преко
једног или више сензора.
Уклоните предмет са сен‐
зора.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена у
кратком периоду.
зорско поље
.
Функција за аутоматско за‐ Зона је врела.
гревање не ради.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Не можете да укључите
спољашњи грејни круг.
51
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Највиши степен топлоте је
исте јачине као и функција.
Најпре укључите унутраш‐
њи грејни круг.
Нормално је да постоји
Постоји тамни део на тамни део на више зона.
више зона.
Сензори постају врући.
Посуђе за кување је преве‐ Уколико је могуће, ставите
лико или сте га ставили
велико посуђе за кување
преблизу командама.
на задње зоне.
Нема сигнала када додир‐
нете сензорска поља на
контролној табли.
Сигнали су деактивирани.
Активирајте сигнале.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
се пали.
Активирано је аутоматско
искључивање.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите.
се пали.
Активиран је уређај за без‐ Погледајте одељак „Свако‐
бедност деце или блокада дневна употреба“.
за безбедност деце ради.
Пали се
број.
и приказује се
Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључијте плочу за кува‐
ње из електричног напаја‐
ња на одређено време. Ис‐
кључите осигурач из стру‐
је. Поново га укључите.
Уколико се
поново поја‐
ви, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
52
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Укључује се E6.
Недостаје друга фаза
електричног напајања.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Извадите осигу‐
рач, сачекајте један минут
а затим поново ставите
осигурач.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел HK365407XB
Тип 60 HAD 56 AO
Сер.бр. ..........
AEG
БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 595 301 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.1 kW
9.2 Спецификације зона за кување
Зона за кување
Номинална снага (максимално
подешавање топлоте) [W]
Предња лево
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Задња лево
1200
145
Предња десно
1200
145
Задња десно
1500 / 2400
170 / 265
За оптималне резултате кувања
користите посуђе које није веће од
пречника зоне за кување.
Пречник зоне за кување [мм]
СРПСКИ
53
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
HK365407XB
Врста плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Грејач са
зрачењем
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Дужина (Д) и ширина (Ш)
зоне за кување која није
кружна
Задња десно
Д 26,5 цм
Ш 17,0 цм
Потрошња енергије по зо‐ Предња лево
ни за кување (EC electric Задња лево
cooking)
Предња десно
Задња десно
194,9 Wh/кг
188,0 Wh/кг
188,0 Wh/кг
191,6 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC elec‐
tric hob)
190,6 Wh/кг
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
•
•
•
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Дно посуђа треба да има исти
пречник као и зона за кување.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
54
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 54
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................56
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 58
4. OPIS IZDELKA....................................................................................................60
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 62
6. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 64
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................65
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 66
9. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 68
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 68
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
SLOVENŠČINA
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
55
56
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo, da preprečite možnost električnega
udara.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Montaža
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
•
•
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite ločevalno
ploščo iz vezanega lesa, kuhinjski
ogrodni ali drug nevnetljiv material, da
preprečite dostop do spodnjega dela.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega napajalnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se napajalni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
57
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
58
www.aeg.com
•
•
•
•
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
3.1 Pred namestitvijo
•
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
•
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
SLOVENŠČINA
3.4 Montaža
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.5 Zaščitna omarica
Če uporabljate zaščitno omarico
(dodatna oprema), zaščitno dno pod
kuhalno ploščo ni potrebno. Zaščitna
omarica morda ne bo na voljo v
nekaterih državah. Obrnite se na
krajevnega dobavitelja.
Zaščitne omarice ne morete
uporabiti, če kuhalno ploščo
namestite nad pečico.
59
60
www.aeg.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
1 Kuhališče
2 Upravljalna plošča
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
1
145 mm
2
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Zaklep / Varovalo za otro‐
ke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
šče.
3
STOP+GO
Za vklop in izklop funkcije.
4
-
Za vklop in izklop zunanjega grelca.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
5
6
7
SLOVENŠČINA
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
8
-
Za vklop in izklop zunanjega grelca.
9
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
Samodejno segrevanje
Za vklop in izklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
/
10
11
12
-
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija STOP+GO.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) : nada‐
ljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
/
Deluje funkcija Zaklep/Varovalo za otroke.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
4.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikator kaže raven
akumulirane toplote.
61
62
www.aeg.com
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
Kuhalna plošča se
izklopi po
5.4 Vklop in izklop zunanjih
grelcev
Grelne površine lahko prilagodite
velikosti posode.
Uporaba senzorskega polja:
Za vklop zunanjega grelca: dotaknite
se senzorskega polja. Zasveti indikator.
Za vklop več zunanjih grelcev:
ponovno se dotaknite istega
senzorskega polja. Zasveti naslednji
indikator.
Za izklop zunanjega grelca: pritiskajte
senzorsko polje, dokler indikator ne
ugasne.
Ko vklopite kuhališče, a ne
vklopite zunanjega grelca,
lahko lučka kuhališča
pokriva zunanji grelec. To ne
pomeni, da je zunanji grelec
vklopljen. Če se želite
prepričati, da je grelec
vklopljen, preverite indikator.
6 urah
5.5 Samodejno segrevanje
4-7
5 urah
8-9
4 urah
10 - 14
1,5 ure
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
,1-3
5.3 Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
(zasveti ). Takoj se
dotaknite se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po
treh sekundah zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
SLOVENŠČINA
5.6 Programska ura
Če želite preveriti čas delovanja
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
63
,
Za vklop funkcije: dotaknite se
programske ure za nastavitev časa (00 99 minut). Ko indikator kuhališča začne
utripati počasneje, se čas odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
kuhališča: s poljem
nastavite
kuhališče. Indikator kuhališča začne
utripati hitro. Prikazovalnik prikaže
dolžino delovanja območja.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite
ali
Indikator kuhališča ugasne.
.
Odštevalna ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Programsko uro, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
.Z
nastavite kuhališče. Indikator
kuhališča začne utripati hitro. Na
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Za spremembo časa. s poljem
nastavite kuhališče. Dotaknite se polja
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
ali
.
.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali
čas se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
5.7 STOP+GO
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in
utripati začne 00. Kuhališče
se izklopi.
Ko je funkcija vklopljena, ne morete
spremeniti stopnje kuhanja.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
CountUp Timer (Programska ura
prišteva čas)
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Zasveti
.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
,
Za vklop funkcije: dotaknite se
programske ure. Zasveti . Ko indikator
kuhališča začne utripati počasi, se čas
prišteva. Prikazovalnik preklaplja med
in štetim časom (minutami).
.
5.8 Zaklep
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
. Za
.Programska ura
64
www.aeg.com
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
z dotikom polja
vklopi.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
, se funkcija ponovno
5.9 Varovalo za otroke
5.10 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
se dotaknite
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
Zasveti
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
.
Prikaže se
ali . Dotaknite se
programske ure, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
. Zaslon se vklopi in
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
- zvoki so izklopljeni
•
- zvoki so vklopljeni
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
•
•
•
•
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
6.2 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
6.3 Primeri kuhanja
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Posoda iz emajliranega jekla
in z aluminijastim ali
bakrenim dnom lahko na
steklokeramični plošči pusti
barvno sled.
Stopnja ku‐
hanja
-1
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
SLOVENŠČINA
65
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
1-3
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-3
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
3-5
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte najmanj dvakrat
toliko, kot je riža, mlečne jedi
med kuhanjem mešajte.
5-7
Kuhanje zelenjave, rib in mesa 20 - 45
v sopari.
Dodajte nekaj žlic tekočine.
7-9
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
7-9
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 - 150 Do 3 l vode ter sestavin.
9 - 12
Zmerno cvrenje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebrnice, trebi
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
12 - 13
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
14
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena go‐
vedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in živila, ki
•
•
vsebujejo sladkor. V nasprotnem
primeru lahko umazanija povzroči
poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da
ne pride do opeklin. Posebno strgalo
postavite pod ostrim kotom na
stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino z
vlažno krpo.
66
www.aeg.com
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐ Preverite, ali je kuhalna ploš‐
na na napajanje ali je priklju‐ ča pravilno priključena na
čena nepravilno.
napajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija STOP+GO.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐ Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplote Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
ne zasveti.
lo vklopljeno samo kratek
čas.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na po‐
oblaščeni servisni center.
Funkcija samodejnega se‐
grevanja se ne vklopi.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Zunanjega grelca ni mogoče
vklopiti.
Na več kuhališčih so
temni deli.
67
Najprej vklopite notranji gre‐
lec.
Običajno je, da so na več
kuhališčih temni deli.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravljal‐ zadnje kuhališče, če je mož‐
nih polj.
no.
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvočne signale.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija samodejnega Izklopite kuhalno ploščo in jo
izklopa.
ponovno vklopite.
zasveti.
Vklopljeno je varovalo za
otroke ali blokada tipk.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Kuhalno ploščo za nekaj ča‐
sa izključite iz električnega
omrežja. Odklopite varoval‐
ko električnega omrežja v
vašem domu. Znova jo pri‐
klopite. Če ponovno zasveti
Prikažeta se
in številka.
, se obrnite na pooblašče‐
ni servisni center.
Prikaže se E6.
Manjka druga faza napaja‐
nja.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na
napajanje. Odstranite varo‐
valko, počakajte minuto in
varovalko ponovno vstavite.
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
68
www.aeg.com
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model HK365407XB
Tip 60 HAD 56 AO
Številka izdelka 949 595 301 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.1 kW
Serijska št. .................
AEG
9.2 Specifikacije kuhališč
Nazivna moč (najvišja stopnja
kuhanja) [W]
Kuhališče
Premer kuhališča [mm]
Sprednje levo
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Zadnje levo
1200
145
Sprednje desno
1200
145
Zadnje desno
1500 / 2400
170 / 265
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
premera kot kuhališče.
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
HK365407XB
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Sevalno grelo
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Dolžina (D) in širina (Š) ne‐ Zadnje desno
okroglega kuhališča
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐ Sprednje levo
če (EC electric cooking)
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
SLOVENŠČINA
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
190,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
•
•
•
10.2 Varčevanje z energijo
•
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
69
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
•
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
70
www.aeg.com
SLOVENŠČINA
71
867333286-B-142019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising