Aeg-Electrolux | HK654070FB | User manual | Aeg-Electrolux HK654070FB User Manual

Aeg-Electrolux HK654070FB User Manual
HK654070FB
DA
PT
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Kogesektion
Manual de instruções
Placa
2
18
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
6. RÅD OG TIP............................................................................................................... 12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 13
8. FEJLFINDING.............................................................................................................14
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................16
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 16
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og
kan muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks.
et låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk
stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at installere et separationspanel
fremstillet af krydsfiner,
køkkenmøbelmateriale eller andre
ikke-brændbare materialer under
apparatet for at forhindre adgang til
bunden.
DANSK
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
5
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
• Brug apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved
6
www.aeg.com
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
2.6 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
DANSK
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt altid Electrolux Service A/S.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
7
8
www.aeg.com
3.5 Beskyttelsesboks
Hvis du bruger en beskyttelsesboks
(ekstraudstyr), er den isolerende plade
direkte under kogesektionen ikke
nødvendig. Beskyttelsesboksen fås
muligvis ikke i visse lande. Kontakt din
lokale forhandler.
Du kan ikke bruge
beskyttelsesboksen, hvis
kogesektionen monteres
over en ovn.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1
1 Kogezone
2 Kontrolpanel
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
1
145 mm
2
4.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser
de funktioner, der er i brug.
DANSK
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
-
Tænder/slukker for yderste varmekreds.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for ti- Viser den kogezone, som du har tidsindstilmer
let.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
8
-
Tænder/slukker for yderste varmekreds.
9
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
Opkogningsautomatik
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
5
6
7
/
10
11
12
-
4.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
STOP+GO er i brug.
Opkogningsautomatik er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/
holde varm/restvarme.
Lås /Børnesikring er i brug.
Automatisk slukning er i brug.
9
10
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Indikatoren viser
niveauet af restvarme.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
5.3 Varmetrin
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din
finger langs betjeningspanelet, indtil du
når det ønskede varmetrin.
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
,1-3
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
4-7
5 timer
8-9
4 timer
10 - 14
1,5 time
5.4 Aktivering/deaktivering af
yderste varmekreds
Du kan tilpasse det effektive varmeareal
til størrelsen på kogegrejets bund.
Brug sensorfeltet:
Sådan aktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet.
Kontrollampen tændes.
Sådan aktiveres flere varmekredse:
Tryk på samme sensorfelt igen. Den
efterfølgende kontrollampe tændes.
Sådan deaktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet, indtil
kontrollampen slukkes.
Når zonen aktiveres, men
ikke den yderste
varmekreds, dækker lyset fra
zonen muligvis også den
yderste kreds. Dette betyder
ikke, at den yderste
varmekreds er aktiveret. Tjek
kontrollampen for at se, om
varmekredsen er aktiveret.
DANSK
5.5 Opkogningsautomatik
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede
varmetrin.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
( tændes). Tryk
kogezone: Tryk på
derefter straks et ønsket varmetrin. Efter
3 sekunder tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
5.6 Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen
og derefter funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
på timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan ændres tiden: vælg kogezonen
med
. Tryk på
eller
.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
11
CountUp Timer (Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe kogezonen er
tændt.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
på timeren.
tændes. Når
kontrollampen for kogezonen begynder
at blinke langsomt, er tællingen begyndt.
Displayet skifter mellem
forløbne tid (minutter).
og den
Sådan får du vist, hvor længe
kogezonen er tændt: Vælg kogezonen
med . Kontrollampen for kogezonen
begynder at blinke hurtigt. Displayet
viser, hvor længe zonen har været tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med
, og tryk på
eller
. Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
5.7 STOP+GO
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet
ikke ændres.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
tændes.
.
12
www.aeg.com
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
kogesektionen med
5.8 Lås
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
kogesektionen med
funktionen igen.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
i 4 sekunder.
for kogesektionen med
i 3 sekunder.
eller
- lyden er slukket
•
- lyden er tændt
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
. Indstil ikke
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
varmetrin. Tryk på
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
•
tændes. Sluk for kogesektionen med
, aktiveres
tændes. Tryk på
på timeren for at
vælge ét af følgende:
5.9 Børnesikring
varmetrin. Tryk på
tændes. Tryk
5.10 OffSound Control (Deaktivering og aktivering af
lyd)
Tryk på
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
kogesektionen med
.
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
. Indstil ikke
•
•
•
•
, kan du
Du trykker på
Minutur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
Du anbringer noget på
betjeningspanelet.
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrej af emaljeret stål
eller med alu- eller
kobberbund kan give
misfarvninger på
glaskeramikken.
6.2 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
6.3 Eksempler på anvendelse
Data i tabellen er kun
vejledende.
DANSK
Varmetrin
13
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-3
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
3-5
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberedningen.
5-7
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
7-9
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
7-9
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
9 - 12
Nænsom stegning af: schnitz- efter
ler, cordon bleu (kalvekød), ko- behov
teletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
Vendes undervejs.
12 - 13
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
14
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
-1
5 - 15
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
14
www.aeg.com
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvad gør man, hvis...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke tæn- Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiodes eller betjenes.
tet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrinnet i 10 sekunder.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
taster samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
STOP+GO er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere taster.
Fjern genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensor- Flyt genstanden fra sensorfeltet.
felterne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i
kort tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Opkogningsautomatik går
ikke i gang.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har samme effekt som funktionen.
Du kan ikke aktivere den
yderste varmekreds.
Der er et mørkt område på multizonen.
15
Aktiver først den inderste
kreds ved at ændre varmetrinnet.
Det er normalt, at der er et
mørkt område på multizonen.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på
betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de bageste kogezoner.
Der lyder ingen lyd, når der
trykkes på tasterne.
Lydene er slået fra.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
tændes.
Automatisk slukning er i
brug.
Sluk og tænd for kogesektionen.
tændes.
Børnesikring eller Lås er i
brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektionen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 sekunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen afbrydes fra elforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30 sekunder. Tal med et
autoriseret servicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant biplyd.
tændes.
Den elektriske tilslutning er
forkert.
Kobl kogesektionen fra lysnettet. Bed en autoriseret installatør om at kontrollere installationen.
Den anden fase af strømforsyningen mangler.
Kontrollér, om kogesektionen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Fjern sikringen, vent et minut, og
indsæt sikringen igen.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
16
www.aeg.com
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model HK654070FB
Type 60 HAD 56 AO
PNC 949 595 012 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.1 kW
Serienr. .................
AEG
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Bageste venstre
1200
145
Forreste højre
1200
145
Bageste højre
1500 / 2400
170 / 265
Til optimale madlavningsresultater bør
du ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
HK654070FB
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Keramisk kogeplade
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Længde (L) og bredde (B)
af ikke-rund kogezone
Bageste højre
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
190,6 Wh/kg
DANSK
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
17
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
• Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
18
www.aeg.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.......................................................................... 18
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA...............................................................................20
3. INSTALAÇÃO.............................................................................................................23
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.................................................................................... 24
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA................................................................................................. 26
6. SUGESTÕES E DICAS............................................................................................... 29
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA..................................................................................... 30
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS................................................................................ 31
9. DADOS TÉCNICOS...................................................................................................33
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA..................................................................................... 33
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.aeg.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por quaisquer ferimentos ou danos
resultantes de instalação ou utilização incorrectas.
PORTUGUÊS
19
Guarde sempre as instruções em local seguro e
acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos
afastados do aparelho quando este estiver a funcionar
ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
É necessário manter sempre as crianças de 3 anos de
idade ou menos afastadas deste aparelho quando ele
estiver a funcionar.
1.2 Segurança geral
•
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam
quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para
evitar tocar nas resistências de aquecimento. É
necessário manter as crianças com menos de 8 anos
de idade afastadas ou constantemente vigiadas.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em
vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objectos
sobre as zonas de aquecimento.
Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na
superfície da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para
limpar o aparelho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar
alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choque eléctrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas protecções de placa que
tenham sido concebidas pelo fabricante do aparelho
de cozinhar ou recomendadas pelo fabricante do
aparelho nas instruções de utilização, bem como as
protecções de placa já incorporadas no aparelho caso
existam. A utilização de protecções impróprias pode
causar acidentes.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
unidades.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
pesado. Utilize sempre luvas de
protecção e calçado fechado.
Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a
humidade cause dilatações.
Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o
espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
A parte inferior do aparelho pode
ficar quente. É necessário instalar um
painel de separação feito de
contraplacado, material de armário
de cozinha ou outro material não
inflamável debaixo do aparelho para
evitar o acesso à parte inferior.
2.2 Ligação eléctrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com as
características da alimentação
eléctrica.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
21
• Certifique-se de que a protecção
contra choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Se a tomada eléctrica estiver solta,
não ligue a ficha.
• Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe
sempre a ficha de alimentação.
• Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da
corrente eléctrica em todos os pólos.
O dispositivo de isolamento deve ter
uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
22
www.aeg.com
• Utilize este aparelho apenas em
ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue a zona de cozedura após
cada utilização.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em
contacto com água.
• Não utilize o aparelho como
superfície de trabalho ou
armazenamento.
• Se a superfície do aparelho
apresentar fendas, desligue-o
imediatamente da corrente eléctrica.
Isso evitará choques eléctricos.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO!
Risco de incêndio e
explosão.
• As gorduras e os óleos podem
libertar vapores inflamáveis quando
aquecidos. Mantenha as chamas e os
objectos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando
cozinhar com este tipo de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo
muito quente podem causar
combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objectos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO!
Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da
placa.
• Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não active zonas de cozedura com
um tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido ou
alumínio ou que tenham a base
danificada podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
2.4 Manutenção e limpeza
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da
superfície se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o
arrefecer antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano
macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize
quaisquer produtos abrasivos,
esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
2.5 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
PORTUGUÊS
2.6 Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
23
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.1 Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode
consultar na placa de características. A
placa de características encontra-se na
parte de baixo da placa.
Número de
série ...........................
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
3.3 Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado, utilize um cabo
do tipo: H05V2V2-F que suporta
temperaturas de 90 °C ou superiores.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
3.2 Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
3.4 Montagem
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
24
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.5 Caixa de protecção
Se utilizar uma caixa de protecção
(acessório adicional), o piso protector
directamente por baixo da placa não é
necessário. A caixa de protecção
acessória pode não estar disponível em
alguns países. Contacte o seu
fornecedor local.
Não pode utilizar a caixa de
protecção se instalar a placa
por cima de um forno.
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4.1 Disposição da placa
1
145 mm
1
1 Zona de aquecimento
2 Painel de comandos
265 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
PORTUGUÊS
25
4.2 Disposição do painel de comandos
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
CamFunção
po do
sensor
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
Bloqueio de Funções / Dis- Para bloquear/desbloquear o painel de copositivo de Segurança para mandos.
Crianças
3
STOP+GO
Para activar e desactivar a função.
4
-
Para activar e desactivar o circuito exterior.
-
Indicador do grau de coze- Para indicar o grau de cozedura.
dura
-
Indicadores do temporiza- Apresenta a zona de cozedura para a qual
dor das zonas de cozedura está definido um tempo.
-
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
8
-
Para activar e desactivar o circuito exterior.
9
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
Aquecimento Automático
Para activar e desactivar a função.
Barra de comandos
Para seleccionar o grau de cozedura.
5
6
7
/
10
11
12
-
26
www.aeg.com
4.3 Indicadores de nível de calor
Visor
Descrição
A zona de aquecimento está desactivada.
A zona de aquecimento está activada.
-
STOP+GO activo.
Aquecimento Automático activo.
+ dígito
Existe uma anomalia.
/
OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis): continuar a
cozinhar/manter quente/calor residual.
/
Bloqueio de Funções /Dispositivo de Segurança para Crianças a funcionar.
Desactivação Automática activo.
4.4 OptiHeat Control
(Indicador de calor residual de
3 níveis)
AVISO!
/
/
O calor residual
pode provocar queimaduras.
O indicador mostra o nível
de calor residual.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
5.1 Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
5.2 Desactivação Automática
A função desactiva automaticamente a
placa nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
• Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
• Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto
ou limpe o painel de comandos.
• Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a
indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
PORTUGUÊS
Grau de cozedura
,1-3
A placa desactiva-se após
6 horas
4-7
5 horas
8-9
4 horas
10 - 14
1,5 horas
5.3 Grau de cozedura
Para seleccionar ou alterar o grau de
cozedura:
Toque no grau de cozedura que desejar,
na barra de controlo, ou desloque um
dedo ao longo da barra de controlo até
chegar ao grau de cozedura que desejar.
27
5.5 Aquecimento Automático
Active esta função para obter o grau de
cozedura necessário em menos tempo.
Quando esta função está activa, a zona
funciona com a regulação mais elevada e
depois continua a cozedura no grau de
cozedura desejado.
Para activar a função, é
necessário que a zona de
cozedura esteja fria.
Para activar a função para uma zona
( acende).
de cozedura: toque em
Toque imediatamente no grau de
cozedura que desejar. Após 3 segundos,
acende.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
5.6 Temporizador
5.4 Activar e desactivar os
circuitos exteriores
É possível ajustar a superfície de
cozedura à dimensão do tacho.
Utilizar o campo do sensor:
Para activar o circuito exterior: toque
no campo do sensor. O indicador
acende.
Para activar mais circuitos exteriores:
toque novamente no campo do sensor.
O indicador subsequente acende.
Para desactivar o circuito exterior:
toque no campo do sensor até que o
indicador se apague.
Quando activar a zona e não
activar o circuito exterior, a
luz emitida pela zona pode
abranger o circuito exterior.
Isto não significa que o
circuito exterior esteja
activado. Para ver se o
circuito exterior está
activado, observe o
indicador.
Temporizador da Contagem
Decrescente
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
aquecimento apenas para uma sessão
de cozedura.
Comece por seleccionar o nível de calor
para a zona de aquecimento e
seleccione depois a função.
Para seleccionar a zona de
aquecimento: toque em
várias vezes
até que o indicador da zona de
aquecimento pretendida se acenda.
Para activar a função: toque no
do
temporizador para definir o tempo (00 99 minutos). Quando o indicador da
zona de aquecimento começar a piscar
lentamente, a contagem decrescente
começa.
Para ver o tempo restante: seleccione a
zona de aquecimento com . O
indicador da zona de aquecimento
começa a piscar rapidamente. O visor
mostra o tempo restante.
Para alterar o tempo: seleccione a zona
de aquecimento com
ou
.
. Toque em
28
www.aeg.com
Para desactivar a função: seleccione a
zona de aquecimento com
e toque
em . O tempo restante decresce até
00. O indicador da zona de aquecimento
apaga-se.
Quando o tempo termina, é
emitido um som e a
indicação 00 fica
intermitente. A zona de
aquecimento é desactivada.
Para desligar o som: toque em
CountUp Timer (Temporizador da
contagem crescente)
Pode utilizar esta função para
monitorizar o tempo de funcionamento
de uma zona de aquecimento.
Para seleccionar a zona de
várias vezes
aquecimento: toque em
até que o indicador da zona de
aquecimento pretendida se acenda.
do
acende. Quando o
temporizador.
indicador da zona de aquecimento
começar a piscar lentamente, a
contagem crescente começa. O visor
alterna entre
(minutos).
Para desligar o som: toque em
e o tempo contado
Esta função não afecta o
funcionamento das zonas de
aquecimento.
Esta função activa todas as zonas de
cozedura com o grau de cozedura mais
baixo.
Quando a função está activa, não é
possível alterar o grau de cozedura.
A função não desactiva as funções de
temporizador.
Para activar a função: toque em
acende.
É possível bloquear o painel de
comandos com zonas de cozedura a
funcionar. Isto impede uma alteração
acidental do grau de cozedura.
zona de aquecimento com . O
indicador da zona de aquecimento
começa a piscar rapidamente. O visor
apresenta o tempo de funcionamento da
zona.
Para activar a função: toque em
acende durante 4 segundos.O
temporizador permanece activo.
e toque
.
Para desactivar a função: toque em .
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
em
ou . O indicador da zona de
aquecimento apaga-se.
Conta-Minutos
Pode utilizar esta função como ContaMinutos quando a placa está activa e as
zonas de aquecimento estão inactivas. O
5.9 Dispositivo de Segurança
para Crianças
visor apresenta
calor.
Esta função evita o accionamento
acidental da placa.
na área do nível de
Para activar a função: toque em
Toque em
ou
.
do temporizador
.
5.8 Bloqueio de Funções
Comece por definir o grau de
cozedura.
Para desactivar a função: seleccione a
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Para ver o tempo de funcionamento
da zona de aquecimento: seleccione a
zona de aquecimento com
.
5.7 STOP+GO
.
Para activar a função: toque no
para definir o tempo. Quando o tempo
terminar, é emitido um som e aparece a
indicação 00 intermitente.
Para activar a função: active a placa
com
. Não defina o grau de cozedura.
PORTUGUÊS
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com
.
Para desactivar a função: active a placa
com
. Não defina o grau de cozedura.
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com
.
Para contornar a função por apenas
um período de cozedura: active a placa
acende. Toque em
com .
durante 4 segundos. Defina o grau de
cozedura em menos de 10 segundos.
Pode utilizar a placa. Quando desactivar
a placa com
activa.
, a função fica novamente
5.10 OffSound Control
(Desactivar e activar os sons)
Toque em
durante 3 segundos.
29
ou
acende. Toque no
do
temporizador para seleccionar uma das
seguintes opções:
•
- os sons ficam desactivados
- os sons ficam activados
•
Para confirmar a selecção, aguarde até
que a placa se desactive
automaticamente.
Quando a função está
sons apenas quando:
, pode ouvir os
• toca em ;
• o Conta-Minutos chega ao fim;
• o Temporizador da Contagem
Decrescente chega ao fim;
• coloca algo sobre o painel de
comandos.
Desactive a placa. Toque em
durante
3 segundos. O visor acende e apaga.
6. SUGESTÕES E DICAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Tachos e panelas
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Os tachos feitos de aço
esmaltado ou que tenham
fundos de alumínio ou cobre
poderão causar alterações
de cor na superfície de
vitrocerâmica.
Grau de coze- Utilize para:
dura
-1
1-3
6.2 Öko Timer (Temporizador
Eco)
Para poupar energia, o aquecedor da
zona de cozedura é desactivado antes
que soe o alarme do temporizador da
contagem decrescente. A diferença no
tempo de funcionamento depende do
grau de cozedura definido e da duração
da cozedura.
6.3 Exemplos de modos de
cozinhar
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Tempo
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinhados quentes.
confor- Coloque uma tampa no tacho.
me necessário
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
30
www.aeg.com
Grau de coze- Utilize para:
dura
Tempo
(min.)
Sugestões
1-3
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 - 40
Cozer com a tampa.
3-5
Cozer arroz e pratos à base de 25 - 50
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz;
mexa os pratos de leite a
meio da cozedura.
5-7
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 - 45
Adicione algumas colheres de
sopa de líquido.
7-9
Cozer batatas a vapor.
20 - 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
7-9
Cozer grandes quantidades de 60 - 150
alimentos, guisados e sopas.
9 - 12
Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
confor- Vire a meio do tempo.
me necessário
12 - 13
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
14
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
Até 3 l de líquido mais os ingredientes.
Vire a meio do tempo.
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize sempre um tacho com a base
limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afectam o
funcionamento da placa.
• Utilize um produto de limpeza
especial adequado para a superfície
da placa.
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
7.2 Limpeza da placa
• Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar
e alimentos com açúcar. Caso
contrário, a sujidade pode provocar
danos na placa. Tenha cuidado para
evitar queimaduras. Coloque o
raspador especial sobre a superfície
de vidro em ângulo agudo e
desloque a lâmina sobre a superfície.
• Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um
pano húmido e um detergente não
abrasivo. Após a limpeza, seque a
placa com um pano macio.
• Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de
água com vinagre e limpe a superfície
de vidro com um pano húmido.
PORTUGUÊS
31
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
8.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar ou uti- A placa não está ligada à
Verifique se a placa está lilizar a placa.
corrente eléctrica ou não es- gada correctamente à alitá ligada correctamente.
mentação eléctrica. Consulte o diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
electricista qualificado.
Não definiu o nível de calor
em menos de 10 segundos.
Active novamente a placa e
defina o nível de calor em
menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais campos Toque em apenas um camdo sensor em simultâneo.
po do sensor.
STOP+GO está a funcionar.
Consulte “Utilização diária”.
Manchas de gordura ou
água no painel de comandos.
Limpe o painel de comandos.
É emitido um sinal sonoro e Colocou algum objecto soa placa desactiva-se.
bre um ou mais campos do
A placa emite um sinal sono- sensor.
ro quando é desactivada.
Retire o objecto dos campos
do sensor.
A placa desactiva-se.
Retire o objecto do campo
do sensor.
Colocou algum objecto sobre o campo do sensor
.
O indicador de calor residual A zona não está quente pornão acende.
que funcionou durante pouco tempo ou o sensor está
danificado.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Autorizado.
Aquecimento Automático
não funciona.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o suficiente.
Está seleccionado o nível de
calor mais elevado.
O nível de calor mais elevado tem a mesma potência
que a função.
32
www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar o circuito exterior.
Existe uma área escura na zona múltipla.
Os campos do sensor ficam
quentes.
Comece por activar o circuito interior alterando o nível
de calor.
É normal que exista uma
área escura na zona múltipla.
O tacho é demasiado gran- Coloque o tacho numa das
de ou foi colocado demasia- zonas de aquecimento de
do perto dos comandos.
trás, se possível.
Não ouve qualquer som
Os sons estão desactivados.
quando toca nos campos do
sensor do painel.
Active os sons. Consulte
“Utilização diária”.
acende.
Desactivação Automática es- Desactive a placa e active-a
tá a funcionar.
novamente.
acende.
Dispositivo de Segurança
Consulte “Utilização diária”.
para Crianças ou Bloqueio
de Funções está a funcionar.
Aparece
e um número.
A placa apresenta um erro.
Desactive a placa e active-a
novamente após 30 segundos. Se
voltar a aparecer,
desligue a placa da alimentação eléctrica. Após 30 segundos, active novamente a
placa. Se o problema persistir, contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
Ouve-se um sinal sonoro
constante.
acende.
A ligação eléctrica não está
correcta.
Desligue a placa da alimentação eléctrica. Solicite a um
electricista qualificado que
verifique a instalação.
A segunda fase da alimenta- Verifique se a placa está lição eléctrica está em falta.
gada correctamente à alimentação eléctrica. Remova
o fusível, aguarde um minuto e volte a introduzir o fusível.
8.2 Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que
PORTUGUÊS
utilizou a placa correctamente. Caso
contrário, a manutenção efectuada pelo
Técnico do Serviço de Assistência ou
pelo fornecedor não será gratuita,
mesmo durante o período de garantia.
33
As instruções relativas ao Centro de
Assistência Técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da
garantia.
9. DADOS TÉCNICOS
9.1 Placa de características
Modelo HK654070FB
Tipo 60 HAD 56 AO
PNC 949 595 012 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado na Alemanha
7.1 kW
N.º de série .................
AEG
9.2 Especificações das zonas de cozedura
Zona de cozedu- Potência nominal (grau de cozera
dura máx.) [W]
Diâmetro da zona de cozedura
[mm]
Dianteira esquer- 800 / 1600 / 2300
da
120 / 175 / 210
Traseira esquerda
1200
145
Dianteira direita
1200
145
Traseira direita
1500 / 2400
170 / 265
Para optimizar a cozedura, utilize um
tacho com diâmetro não superior ao da
zona de cozedura.
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10.1 Informação do produto de acordo com a directiva EU
66/2014
Identificação do modelo
HK654070FB
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aquecimento
4
Tecnologia de aquecimento
Aquecimento radiante
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
34
www.aeg.com
Comprimento (L) e largura Traseira direita
(W) da zona de aquecimento não circular
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento (EC
electric cooking)
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
190,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
10.2 Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas
a quantidade necessária.
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• O fundo do tacho deve ter o
diâmetro igual ao da zona de
cozedura.
• Coloque os tachos mais pequenos
nas zonas de cozedura mais
pequenas.
• Centre o tacho na zona de cozedura.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
*
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
PORTUGUÊS
35
867333293-B-172019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising