Zanussi | ZIF6471CB | User manual | ZANUSSI ZIF6471CB Handleiding

ZANUSSI ZIF6471CB Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZIF6471CB
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
DE Benutzerinformation
Kochfeld
2
22
43
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan
dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit
apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
2
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te
passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd
kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent
toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een
deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van
het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Elk apparaat heeft koelventilatoren op de
bodem.
Als het apparaat gemonteerd wordt boven een
lade:
– Leg geen kleine dingen of papier dewelke
kunnen binnengezogen worden, omdat ze
de koelventilatoren kunnen beschadigen of
het koelsysteem kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2 cm tussen
de bodem van het apparaat en de zaken die
u in de lade bewaart.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
•
•
•
•
•
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker moeten een
afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
•
inductiekookzones als het apparaat in werking
is.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat, kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak
van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op de kookplaat.
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
SERVICEDIENST
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Serienummer ...........................
INGEBOUWDE KOOKPLATEN
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt
nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
AANSLUITKABEL
• Bij de kookplaat wordt een aansluitkabel
meegeleverd.
• Voor het vervangen van een beschadigde
voedingskabel, gebruikt u het kabeltype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of
hoger weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
5
IN ELKAAR ZETTEN
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
6
Als het apparaat boven een lade wordt
gemonteerd, kan de kookplaatventilatie
tijdens het kookproces zorgen voor
opwarming van items die zich in de
lade bevinden.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
3 Flexibele inductiekookzone bestaat uit vier
delen
1
3
2
INDELING BEDIENINGSPANEEL
1
2 3
4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke
functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbeveiliging van de kookplaat
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
FlexiBridge
Om over te schakelen tussen drie modi van de
functie.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
4
5
6
7
8
7
Tiptoets
9
-
10
11
/
12
-
13
Functie
Opmerking
PowerBoost
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Bedieningsstrip
Het instellen van de warmteinstelling voor de flexibele inductiekookzone.
KOOKSTANDDISPLAYS
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pauze werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen werkt.
OPTIHEAT CONTROL (3-STAPS
RESTWARMTE-INDICATIE)
WAARSCHUWING!
/
/
Er
bestaat verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het controlelampje geeft
het niveau van de restwarmte aan.
8
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de bodem
van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door
de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
IN- OF UITSCHAKELEN
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of uit
te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig
het bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan
droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn
voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken.
•
•
u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool
gaat branden en na 2 minuten schakelt de
kookzone automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand
verandert. Na enige tijd gaat
branden en
wordt de kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de tijd
waarna de kookplaat uitschakelt:
Kookstand
De kookplaat wordt
uitgeschakeld na
AUTOMATISCH OPWARMEN
Activeer deze functie om in een kortere tijd een
gewenste kookstand te krijgen. Als het aan staat,
werkt de zone in het begin op de hoogste
kookstand en gaat daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te stellen
moet de kookzone koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak
aan (
gaat aan). Raak
meteen de gewenste kookstand aan. Na 3
seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de kookstand.
POWERBOOST
Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar
voor de inductiekookzones. De functie kan voor een
beperkte tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna
wordt de inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
Om de functie voor een kookzone in te
3-4
5 uur
schakelen: raak
aan.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig de
kookstand.
5
4 uur
TIMER
6-9
1,5 uur
,1-2
6 uur
DE KOOKSTAND
Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand
of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip
totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe
lang de kookzone moet werken voor een
kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en
dan de functie.
meerdere malen aan
Kookzone instellen:raak
tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
9
De functie inschakelen of de tijd wijzigen:
raak
of
van de timer aan om de tijd in te
stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd
afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer de
kookzone met
. Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display
wordt de resterende tijd weergegeven.
De functie uitschakelen: stel de kookzone in met
en raak
aan. De resterende tijd telt af naar
00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00. De
kookzone wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
aan.
Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe
lang de kookzone werkt.
meerdere malen aan
Kookzone instellen:raak
tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de timer
aan.
gaat aan. Als het lampje van de kookzone
langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De
display schakelt tussen
en getelde tijd
(minuten).
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone met
.
Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller
knipperen. De display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
De functie uitschakelen: stel de kookzone in met
en raak
of
aan. Het indicatielampje van
de kookzone gaat uit.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als kookwekker
terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de
kookzones niet werken. De warmtestand op het
display toont
.
De functie inschakelen: Raak
aan. Raak
of
van de timer aan om de tijd in te stellen. Als
de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
10
aan.
De functie heeft geen invloed op de
werking van de kookzones.
PAUZE
Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn
in op de laagste kookstand.
Als de functie in werking is, zijn alle andere
symbolen op de bedieningspanelen vergrendeld.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Raak
aan om de functie in te schakelen.
gaat aan.De warmte-instelling wordt verlaagd
naar 1.
Voor het uitschakelen van de functie raakt u
aan. De voorgaande warmte-instelling gaat aan.
BLOKKERING
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl
de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt
voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
De vorige kookstand gaat aan.
aan.
Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze
functie ook.
KINDERBEVEILIGING VAN DE KOOKPLAAT
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld
wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel de
kookplaat in met
. Stel geen kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de
kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel de
kookplaat in met
. Stel geen kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de
kookplaat uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
met
, treedt de functie weer in werking.
OFFSOUND CONTROL (DE GELUIDEN IN- EN
UITSCHAKELEN)
Schakel de kookplaat uit. Raak
Het display gaat aan en uit. Raak
aan.
of
gaat branden. Raak
van het volgende te kiezen:
•
3 seconden aan.
3 seconden
aan om één
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u wachten tot de
kookplaat automatisch uitschakelt.
Als de functie op
alleen horen als:
•
•
•
•
staat, kunt u de geluiden
u
aanraakt
Kookwekker naar beneden komt
Timer met aftelfunctie naar beneden komt
u iets op het bedieningspaneel plaatst.
VERMOGENSBEHEER
• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie
en aantal fasen van de kookplaat. Zie
afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading
van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen tussen de
kookzones aangesloten op dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de totale
elektriciteitslading van de kookzones
aangesloten op een enkele fase de 3700 W
overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen naar de
andere kookzones aangesloten op dezelfde
fase.
• De weergave van de warmte-instelling van de
verlaagde zones wisselt af tussen de gekozen
warmte-instelling en de verlaagde warmteinstelling. Na enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde zones op de
verlaagde warmtestand staan.
HOB²HOOD
Het is een geavanceerde automatische functie die
de kookplaat op een speciale afzuigkap aansluit.
Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de ventilator
wordt automatisch bepaald op basis van de
modusinstelling en de temperatuur van de heetste
pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste afzuigkappen wordt
het afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen voordat u
de functie gebruikt. Zie voor meer
informatie de gebruikershandleiding
van de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 – H6 om de
functie automatisch te bedienen. De kookplaat
wordt oorspronkelijk ingesteld op H5.De afzuigkap
reageert als u de kookplaat in gebruik neemt. De
kookplaat herkent de temperatuur van de pannen
automatisch en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
Automatische modi
Automatische verlichting
Koken1)
Bakken2)
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
H2 3)
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
11
Automatische verlichting
Modus
H6
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
Koken1)
Bakken2)
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
Aan
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
en uit
3 seconden aan. Het display gaat aan
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
een paar keer aan tot
aan gaat.
5. Raak
van de timer aan om een
automatische modus te selecteren.
U kunt de functie ook handmatig bedienen. Raak
daartoe
aan als de kookplaat actief is. Dit
schakelt de automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid handmatig kunt
veranderen. Als u op
drukt, wordt de
ventilatorsnelheid met één verhoogd. Als u een
intensief niveau bereikt en weer op
drukt, stelt u
de ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de ventilator
weer te starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en weer aan
om de automatische bediening van de
functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de verlichting
automatisch te activeren als u de kookplaat aan zet.
Zet daarvoor de automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de afzuigkap gaat
uit 2 minuten nadat u de kookplaat
heeft uitgeschakeld.
Schakel de automatische modus van
de functie uit om de kookplaat direct
te bedienen op het kookplaatpaneel.
Als u stopt met koken en de kookplaat
uitschakelt, kan de ventilator nog even
blijven werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator automatisch uit
en wordt voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de komende 30
seconden activeert.
FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
FLEXIBRIDGE-FUNCTIE
De flexibele inductiekookzone bestaat uit vier
gedeelten. De gedeelten kunnen worden
gecombineerd in twee kookzones met verschillende
maten, of in één grote kookzone. U kies de
combinatie van de zones door de modus te kiezen
die van toepassing is op het formaat van het
kookgerei dat u wilt gebruiken. Er bestaan drie
12
modi: Standaard (automatisch geactiveerd als u de
kookplaat aanzet), Big Bridge (grote overbrugging)
en Max Bridge (maximale overbrugging).
Gebruik de twee bedieningsbalken
aan de linkerkant om de kookstand in
te stellen.
Schakelen tussen de modi
Gebruik de tiptoets om tussen de modi te
schakelen:
.
Als u tussen de modi schakelt dan
wordt de warmte-instelling teruggezet
op0.
Diameter en positie van het kookgerei
Kies de modus die aansluit op de afmeting en de
vorm van het kookgerei. Het kookgerei moet de
geselecteerde zone zoveel mogelijk bedekken.
Plaats het kookgerei in het midden van de
geselecteerde zone!
Plaats kookgerei met een bodemdiameter die
kleiner is dan 160 mm op het midden van een enkel
gedeelte.
> 160 mm
FLEXIBRIDGE STANDAARDMODUS
Deze modus wordt geactiveerd als u de kookplaat
aanzet. Het brengt de gedeelten samen in twee
afzonderlijke kookzones. U kunt de warmteinstelling voor iedere zone apart instellen. Gebruik
de twee bedieningsbalken aan de linkerkant.
Juiste positie voor kookgerei:
100-160mm
Plaats het kookgerei met een bodemdiameter die
groter is dan 160 mm in het midden van twee
gedeelten.
Onjuiste positie kookgerei:
13
FLEXIBRIDGE BIG BRIDGE-MODUS (GROTE
OVERBRUGGING)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat
het lampje van de juiste modus ziet. Deze modus
brengt drie achterste gedeelten samen in één
kookzone. Eén van de voorste gedeelten wordt niet
samengebracht en blijft werken als afzonderlijke
kookzone. U kunt de warmte-instelling voor elke
zone afzonderlijk instellen. Gebruik twee
bedieningsbalken aan de linker zijkant.
brengt alle gedeelten samen in één kookzone.
Gebruik een van de twee bedieningsbalken links
om de warmte-instelling te bedienen.
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u het kookgerei
op de vier samengebrachte gedeelten plaatsen. Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan drie
gedeelten, geeft het display
de zone na 2 minuten uit.
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u het kookgerei
op de drie samengebrachte gedeelten plaatsen. Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan twee
gedeelten, geeft het display
de zone na 2 minuten uit.
weer en schakelt
Onjuiste positie kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
FLEXIBRIDGE MAX BRIDGE MODE
(MAXIMALE BRUGMODUS)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat
het lampje van de juiste modus ziet. Deze modus
14
weer en schakelt
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat door de
kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
KOOKGEREI
Bij een inductiekookzone zorgt een
sterk elektromagnetisch veld ervoor
dat het kookgerei erg snel heet wordt.
Gebruik de inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt
als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing, glas,
keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water kookt snel op een zone die
ingesteld is op de hoogste instelling.
• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van
het kookgerei.
De afdruk op de flexibele
inductiekookzone kan vies worden of
van kleur veranderen door schuivende
pannen. U kunt de zone op de normale
manier schoonmaken.
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op zekere
hoogte automatisch aan de grootte van de bodem
van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op
de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een
Verwarmingsstand
-1
1-2
LAWAAI TIJDENS GEBRUIK
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de kookzone met
een hoge kookstand en als de pan is gemaakt
van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben niets
met een defect van de kookplaat te maken.
ÖKO TIMER (ECO-TIMER)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone eerder uit
dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt.
Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau
van de kookstand en de tijd dat u kookt.
VOORBEELDEN VAN KOOKTOEPASSINGEN
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de kookstand verhoogt, is dit niet
proportioneel met de toename in stroomverbruik
van de kookzone. Het betekent dat een kookzone
op de medium kookstand minder dan de helft van
het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
Gebruik om:
Tijd (min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
15
Verwarmingsstand
Gebruik om:
Tijd (min)
Tips
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 50
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de
procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750
g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux,
eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
PRAKTISCHE TIPS VOOR HOB²HOOD
Als u de kookplaat bedient met de functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen direct
zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan in het
afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de afzuigkap niet
af.
• Onderbreek het signaal tussen de kookplaat en
de afzuigkap niet (bijvoorbeeld met een hand of
een handgreep van een pan). Zie de afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is slechts een
voorbeeld.
16
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het signaal
hinderen. Gebruik geen op afstand
bedienbare apparaten op het moment
dat u de functie op de kookplaat
gebruikt.
Afzuigkappen met de Hob²Hood functie
Zie de consumentenwebsite voor de volledige
reeks afzuigkappen die met deze functie werken.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de glazen
plaat.
•
•
Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
Plaats de speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak met
een doek en een oplossing van water met azijn.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten
folie, suiker en suikerhoudende gerechten.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden
geen kookstand in.
Schakel de kookplaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
17
Probleem
18
Mogelijke oorzaak
oplossing
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Pauze werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Het indicatielampje van restwarmte gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is bediend
of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om heet
te zijn, neemt u contact op met
de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet?
U heeft het bedieningspaneel
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van het
bedieningspaneel.
Automatisch opwarmen werkt
niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand
is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal
wanneer u de sensorvelden
van het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uit.
Activeer het geluid. Raadpleeg
"Dagelijks gebruik".
De flexibele inductiekookzone
verwarmt de pan niet.
De pan staat op een verkeerde
plek op de flexibele inductiekookzone.
Zet de pan op de juiste plek op
de flexibele inductiekookzone.
De plaats van de pan is afhankelijk van de geactiveerde
functie of functiemodus. Zie
"Flexibele inductiekookruimte".
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De diameter van de bodem van
de pan is niet goed voor de
geactiveerde functie of functiemodus.
Gebruik alleen pannen met een
diameter die geschikt is voor
de geactiveerde functie of
functiemodus. Gebruik pannen
met een diameter kleiner dan
160 mm op één deel van de
flexibele inductiekookzone. Zie
"Flexibele inductiekookruimte".
gaat branden.
Kinderbeveiliging van de kookplaat of Blokkering werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op de
zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem van
het kookgerei is te klein voor
de zone.
Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen. Raadpleeg
"Technische gegevens".
FlexiBridge werkt. Eén of meerdere delen van de werkende
functiemodus wordt niet afgedekt door de pan.
Zet de pan op het juiste aantal
delen van de werkende functiemodus of wijzig de functiemodus. Zie "Flexibele inductiekookruimte".
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en na
De elektrische aansluiting is
onjuist.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Laat
de installatie controleren door
een erkende elektricien.
en een getal gaat branden.
U kunt een constant piepgeluid
horen.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt
weergegeven. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
30 seconden weer in. Als
weer aangaat, trek dan de
stekker van de kookplaat uit
het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er na
30 seconden weer in. Als het
probleem zich blijft voordoen
neem dan contact op met een
erkend servicecentrum.
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
19
TECHNISCHE GEGEVENS
TYPEPLAATJE
Model ZIF6471CB
Type 62 B4A 05 AA
Inductie 7.35 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
PNC productnummer 949 595 669 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Geproduceerd in Duitsland
7.35 kW
SPECIFICATIE KOOKZONES
Kookzone
Rechtsvoor
Nominaal vermoPowerBoost maxi- Diameter van het
gen (max warmte- PowerBoost [W]
male duur [min]
kookgerei [mm]
instelling) [W]
1400
2500
4
125 - 145
Rechtsachter
1800
2800
10
145 - 180
Flexibele inductiekookzone
2300
3200
10
minimum 100
Het vermogen van de kookzones kan enigszins
afwijken van de gegevens in de tabel. Het verandert
met het materiaal en de afmetingen van het
kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten alleen
kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld
in de tabel.
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014
Modelidentificatie
ZIF6471CB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Aantal kookzones
1
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Rechtsvoor
Rechtsachter
14,5 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B) van
kookgedeelte
Links
L 46.0 cm
B 21.4 cm
Energieverbruik per kookzone
(EC electric cooking)
Rechtsvoor
Rechtsachter
180,2 Wh / kg
178,3 Wh / kg
Energieverbruik van de kookzone (EC electric cooking)
Links
182,6 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
20
181,3 Wh / kg
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten - Methodes
voor het meten van de prestatie
ENERGIEBESPARING
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
•
•
•
•
•
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van
de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
21
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de
l'appareil en permanence lorsqu'il est en fonctionnement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
22
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de
8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson
courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur
les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide
de la manette de commande correspondante et ne vous fiez
pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez
l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à
l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de
jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de
l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service
après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme
adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les
instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour
table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs
de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
23
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Chaque appareil est doté de ventilateurs de
refroidissement dans le fond.
Si l'appareil est installé au-dessus d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de petits bouts
de papier qui pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2 cm entre
le fond de l'appareil et les objets rangés
dans le tiroir.
•
•
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
24
L'ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la
fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez
notre service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de
récipient.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur
les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des fêlures,
débranchez immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Les porteurs de pacemakers doivent rester à
une distance minimale de 30 cm des zones de
cuisson à induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager
des vapeurs inflammables. Tenez les flammes
ou les objets chauds éloignés des graisses et
de l'huile lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température
plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de casserole chaud
sur la surface en verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
•
•
•
•
•
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque
d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides ou
sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer
le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les
déplacer sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
25
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVANT L'INSTALLATION
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous.
La plaque signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
R 5mm
Numéro de série ....................
TABLES DE CUISSON INTÉGRÉES
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être
mises en fonctionnement qu'après avoir été
installées dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
CÂBLE D'ALIMENTATION
• La table de cuisson est fournie avec un câble
d'alimentation.
• Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble suivant :
H05V2V2-F qui doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre service
après-vente.
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
26
min.
12 mm
Si l'appareil est installé au-dessus d'un
tiroir, la ventilation de la table de
cuisson peut chauffer les éléments
rangés dans le tiroir durant la cuisson.
min. 60mm
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
1
3 Zone de cuisson à induction flexible composée
de quatre sections
1
3
2
DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE
1
2 3
4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux
sonores indiquent les fonctions activées.
27
Touche
sensitive
Fonction
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrou. / Dispositif de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
3
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
4
FlexiBridge
Pour parcourir les trois modes de la fonction.
-
Indicateur du niveau de cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée
sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel de la
fonction.
PowerBoost
Pour activer et désactiver la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson d'une zone de
cuisson à induction flexible.
5
6
7
8
9
-
10
11
/
12
-
13
INDICATEURS DE NIVEAU DE CUISSON
Écran d'affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
Pause est activée.
Démarrage automatique de la cuisson est activée.
PowerBoost est activée.
28
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à 3 niveaux) : continuer la
cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
Écran d'affichage
Description
Verrou. /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la
zone de cuisson.
Arrêt automatique est activée.
OPTIHEAT CONTROL (VOYANT DE CHALEUR
RÉSIDUELLE À 3 NIVEAUX)
AVERTISSEMENT!
/
/
La
chaleur résiduelle peut être source de
brûlures. Le voyant indique le niveau
de chaleur résiduelle.
Les zones de cuisson à induction génèrent la
chaleur nécessaire directement sur le fond des
plats de cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou
désactiver la table de cuisson.
ARRÊT AUTOMATIQUE
Cette fonction arrête la table de cuisson
automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après
avoir allumé la table de cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou placé un
objet sur le bandeau de commande pendant
plus de 10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la
table de cuisson s'éteint. Retirez l'objet du
bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.
• la table de cuisson surchauffe (par ex. lorsqu'un
récipient chauffe à vide). Laissez refroidir la zone
de cuisson avant de réutiliser la table de
cuisson.
• vous avez utilisé un récipient inadapté. Le
•
La relation entre le niveau de cuisson et la
durée après laquelle la table de cuisson
s'éteint :
Niveau de cuisson
,1-2
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
3-4
5 heures
5
4 heures
6-9
1,5 heure
NIVEAU DE CUISSON
Pour régler ou modifier le niveau de cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson souhaité sur le
bandeau de sélection, ou déplacez votre doigt sur
le bandeau de sélection jusqu'à atteindre le niveau
de cuisson souhaité.
symbole
s'allume et la zone de cuisson se
désactive automatiquement au bout de
2 minutes.
vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou
ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout
de quelques instants,
cuisson s'éteint.
s'allume et la table de
29
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA
CUISSON
Activez cette fonction pour obtenir le niveau de
cuisson souhaité plus rapidement. Lorsqu'elle est
activée, la zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au niveau de
cuisson souhaité.
cuisson clignote rapidement. L'affichage indique la
durée restante.
Pour désactiver la fonction : sélectionnez la
zone de cuisson avec
et appuyez sur
. Le
temps restant est décompté jusqu'à 00. Le voyant
de la zone de cuisson s'éteint.
Lorsque la durée est écoulée, un
signal sonore retentit et 00 clignote.
La zone de cuisson se désactive.
Pour activer la fonction, la zone de
cuisson doit être froide
Pour activer la fonction pour une zone de
cuisson : appuyez sur
(
s'allume). Réglez
immédiatement le niveau de cuisson souhaité. Au
bout de 3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le niveau
de cuisson.
POWERBOOST
Cette fonction vous permet d'augmenter la
puissance des zones de cuisson à induction. La
fonction peut être activée pour la zone de cuisson à
induction uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone de
cuisson à induction revient automatiquement au
niveau de cuisson le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone de
cuisson : appuyez sur
.
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le niveau
de cuisson.
.
Cette fonction permet de vérifier la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à ce que
l'indicateur de la zone de cuisson correspondante
s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur la touche
du minuteur.
s'allume. Lorsque le voyant de
la zone de cuisson clignote lentement, le minuteur
démarre. L'affichage indique, en alternance,
et
le nombre de minutes écoulées.
Pour contrôler la durée de fonctionnement
de la zone de cuisson sélectionnée :
sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de
. Le
voyant de la zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée de fonctionnement de
la zone.
Pour désactiver la fonction : sélectionnez la
zone de cuisson en appuyant sur
et appuyez sur
. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
Minuterie indépendante
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la
durée de fonctionnement de la zone de cuisson,
uniquement pour une session.
Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la
zone de cuisson, puis réglez la fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
à plusieurs reprises jusqu'à ce que
appuyez sur
l'indicateur de la zone de cuisson correspondante
s'affiche.
Pour activer la fonction ou modifier la durée :
appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour
régler la durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence à clignoter
lentement, le décompte commence.
Pour voir le temps restant : sélectionnez la zone
30
CountUp Timer (Minuteur progressif)
ou
MINUTEUR
de cuisson à l'aide de
Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur
. Le voyant de la zone de
Vous pouvez utiliser cette fonction comme
Minuterie indépendante lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones de cuisson
ne sont pas activées. L'affichage du niveau de
cuisson indique
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
Appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour
régler la durée. Lorsque la durée s'est écoulée, un
signal sonore retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur
Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement des zones de cuisson.
.
PAUSE
Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le
plus bas pour toutes les zones de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, tous les autres
symboles du bandeau de commande sont
verrouillés.
La fonction ne désactive pas les fonctions du
minuteur.
Appuyez sur
pour activer la fonction.
apparaît.Le niveau de cuisson passe à 1.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche
. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
VERROU.
Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande
pendant que les zones de cuisson fonctionnent.
Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du
réglage du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur .
s'affiche pendant 4 secondes.Le minuteur reste
activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
niveau de cuisson précédent s'allume.
. Le
Lorsque vous éteignez la table de
cuisson, cette fonction est également
désactivée.
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS
Cette fonction permet d'éviter une utilisation
involontaire de la table de cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
. Ne sélectionnez pas
de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes.
s'allume. Éteignez la table
de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
. Ne sélectionnez pas
de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes.
la table de cuisson avec
nouveau activée.
, la fonction est de
OFFSOUND CONTROL (ACTIVATION ET
DÉSACTIVATION DES SIGNAUX SONORES)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez sur
pendant 3 secondes. L'affichage s'allume, puis
s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes ;
ou
s'allume. Appuyez sur la touche
du
minuteur pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont désactivés
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que la table de
cuisson s'éteigne automatiquement.
, l'appareil
Lorsque cette fonction est réglée sur
émet des signaux sonores uniquement lorsque :
•
•
•
•
vous appuyez sur
Minuterie indépendante se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau de
commande.
GESTIONNAIRE DE PUISSANCE
• Des zones de cuisson sont regroupées en
fonction de l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson. Reportez-vous à
l'illustration.
• Chaque phase dispose d'une charge électrique
maximale de 3700 W.
• La fonction répartit la puissance entre les zones
de cuisson raccordées à la même phase.
• La fonction s'active lorsque la charge électrique
totale des zones de cuisson raccordées à une
phase simple dépasse 3700 W.
• La fonction diminue la puissance des autres
zones de cuisson raccordées à la même phase.
• L'affichage des niveaux de cuisson des zones
réduites alterne entre le niveau de cuisson
choisi et le niveau de cuisson réduit. Après
quelques minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le niveau de
cuisson réduit seul.
s'allume. Éteignez la table
de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps d'une
cuisson : allumez la table de cuisson en appuyant
.
s'allume. Appuyez sur
pendant
sur
4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans
les 10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous éteignez
31
Éclairage
automatique
HOB²HOOD
Il s'agit d'une fonction automatique de pointe
permettant de relier la table de cuisson à une hotte
spéciale. La table de cuisson et la hotte disposent
toutes les deux d'un communicateur de signal
infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie
automatiquement en se basant sur le réglage du
mode et de la température du récipient le plus
chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous
pouvez également activer le ventilateur
manuellement, depuis la table de cuisson.
Sur la plupart des hottes, le système
de commande à distance est
désactivé par défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour plus
d'informations, reportez-vous au
manuel d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la fonction, réglez le
mode automatique sur H1 - H6. À l'origine, la table
de cuisson est réglée sur H5.La hotte réagit dès
que vous allumez la table de cuisson. La table de
cuisson détecte automatiquement la température
du récipient et ajuste la vitesse du ventilateur.
Modes automatiques
Éclairage
automatique
32
Faire
bouillir1)
Faire frire2)
Mode
H3
Activé
Désactivé
Vitesse
du ventilateur 1
Mode
H4
Activé
Vitesse
du ventilateur 1
Vitesse
du ventilateur 1
Mode
H5
Activé
Vitesse
du ventilateur 1
Vitesse
du ventilateur 2
Mode
H6
Activé
Vitesse
du ventilateur 2
Vitesse
du ventilateur 3
1) La table de cuisson détecte le processus d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage, sans
tenir compte sur la température.
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
jusqu'à ce que
s'affiche.
Faire
Faire frire2)
bouillir1)
Mode
H0
Désactivé
Désactivé
Désactivé
Mode
H1
Activé
Désactivé
Désactivé
Mode
H2 3)
Activé
Vitesse
du ventilateur 1
Vitesse
du ventilateur 1
5. Appuyez sur la touche
du minuteur pour
sélectionner un mode automatique.
Pour faire fonctionner directement la
hotte, désactivez le mode automatique
de la fonction sur le bandeau de
commande de la hotte.
Lorsque la cuisson est terminée et que
vous désactivez la table de cuisson, le
ventilateur de la hotte peut continuer
de fonctionner pendant un certain
temps. Au bout d'un moment, le
système désactive automatiquement le
ventilateur et vous empêche de
l'activer accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Vous pouvez également activer la fonction
manuellement. Pour ce faire, appuyez sur la touche
lorsque la table de cuisson est allumée. Cela
désactive le fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier manuellement
la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche
palier. Lorsque vous atteignez un niveau intensif et
à nouveau, la
que vous appuyez sur la touche
vitesse du ventilateur revient à 0, désactivant ainsi
le ventilateur de la hotte. Pour réactiver le
ventilateur à vitesse 1, appuyez sur la touche
.
Pour activer le fonctionnement
automatique de la fonction, éteignez
puis rallumez la table de cuisson.
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson pour activer
automatiquement l'éclairage dès que la table de
cuisson est allumée. Pour ce faire, réglez le mode
automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte s'éteint
2 minutes après avoir éteint la table de
cuisson.
, la vitesse du ventilateur est augmentée d'un
ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
FONCTION FLEXIBRIDGE
La zone de cuisson à induction flexible est
composée de quatre sections. Les sections
peuvent être associées en deux zones de cuisson
de taille différente ou en une seule grande zone de
cuisson. Choisissez la combinaison de sections en
sélectionnant le mode le plus adapté à la taille du
récipient que vous souhaitez utiliser. Trois modes
sont proposés : Standard (s'active
automatiquement lorsque vous allumez la table de
cuisson), Big Bridge et Max Bridge.
Pour régler le niveau de cuisson,
utilisez deux bandeaux de sélection du
côté gauche.
Basculement entre les modes
Pour basculer entre les modes, utilisez la touche
sensitive :
.
Lorsque vous basculez entre les
modes, le niveau de cuisson revient à
0.
Diamètre et position de l'ustensile
Choisissez le mode qui correspond aux dimensions
et à la forme de l'ustensile. L'ustensile doit recouvrir
le plus possible la zone sélectionnée. Placez
l'ustensile au centre de la zone sélectionnée !
Placez l'ustensile avec un fond de moins de
160 mm de diamètre au centre sur une seule
section.
33
Mauvaise position du récipient :
100-160mm
Placez l'ustensile avec un fond de plus de 160 mm
de diamètre au centre entre deux sections.
FLEXIBRIDGE MODE BIG BRIDGE
> 160 mm
MODE STANDARD FLEXIBRIDGE
Ce mode s'active lorsque vous allumez la table de
cuisson. Il relie les sections en deux zones de
cuisson distinctes. Vous pouvez régler séparément
le niveau de cuisson de chaque zone. Utilisez deux
bandeaux de sélection du côté gauche.
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que
le voyant de mode correspondant s'allume. Ce
mode relie trois sections arrière en une seule zone
de cuisson. La seule section avant n'est pas reliée
et fonctionne comme une zone de cuisson séparée.
Vous pouvez régler le niveau de cuisson
séparément pour chaque zone. Utilisez les deux
bandeaux de sélection de gauche.
Bonne position du récipient :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer l'ustensile
sur les trois sections fusionnées. Si vous utilisez un
récipient plus petit que les deux sections,
Bonne position du récipient :
34
l'affichage indique
2 minutes.
et la zone s'éteint au bout de
Bonne position du récipient :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer l'ustensile
sur les quatre sections fusionnées. Si vous utilisez
un récipient plus petit que les trois sections,
l'affichage indique
2 minutes.
et la zone s'éteint au bout de
Mauvaise position du récipient :
Mauvaise position du récipient :
FLEXIBRIDGE MODE MAX BRIDGE
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que
le voyant de mode correspondant s'allume. Ce
mode fusionne toutes les sections en une seule
zone de cuisson. Pour régler le niveau de cuisson,
utilisez un des deux bandeaux de sélection de
gauche.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
USTENSILES DE CUISSON
Sur les zones de cuisson à induction,
un champ électromagnétique puissant
chauffe les récipients très rapidement.
Utilisez des récipients adaptés aux
zones de cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouche (homologué par le
fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre,
céramique, porcelaine.
35
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue dans un
récipient chauffe dans un bref laps de temps sur
une zone de cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du récipient.
L'impression de la zone de cuisson à
induction flexible peut se salir ou
changer de couleur en déplaçant le
récipient. Vous pouvez nettoyer cette
zone normalement.
Le fond de l'ustensile de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond du récipient
utilisé, jusqu'à une certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit que le
diamètre minimal recommandé ne reçoit qu'une
petite partie de la puissance générée par la zone
de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
•
un sifflement : vous utilisez la zone de cuisson
avec un niveau de puissance élevé et le
récipient est composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un niveau de
puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations électriques se
produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur
fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent pas
une anomalie de la table de cuisson.
ÖKO TIMER (MINUTEUR ÉCO)
Pour réaliser des économies d'énergie, la zone de
cuisson se désactive automatiquement avant le
signal du minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de la durée de
cuisson.
EXEMPLES DE CUISSON
La corrélation entre le réglage de la chaleur d'une
zone et sa consommation de puissance n'est pas
linéaire. Lorsque vous augmentez le réglage de la
chaleur, il n'est pas proportionnel à l'augmentation
de la consommation de puissance. Cela signifie
qu'une zone de cuisson à moyenne température
utilise moins de la moitié de sa puissance.
BRUITS PENDANT LE FONCTIONNEMENT
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé de
différents matériaux (conception « sandwich »).
Niveau de cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits au
chaud.
au besoin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base de
riz et de laitage, réchauffer des
plats cuisinés.
25 50
Ajoutez au moins deux fois plus
de liquide que le riz, mélangez
les plats de lait à mi-chemin de
la procédure.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes,
du poisson et de la viande.
20 45
Ajoutez quelques cuillères à soupe de liquide.
-1
36
Les données du tableau sont fournies
à titre indicatif uniquement.
Niveau de cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
4-5
Cuire des pommes de terre à la
vapeur.
20 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.
60 150
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
6-7
Poêler à feu doux : escalopes,
cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
au besoin
Retournez à mi-cuisson.
7-8
Cuisson à température élevée
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
5 - 15
Retournez à mi-cuisson.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
Conseils
Faire bouillir une grande quantité d'eau. PowerBoost is activated.
CONSEILS POUR HOB²HOOD
Lorsque vous faites fonctionner la table de cuisson
avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande de la hotte
des rayons directs du soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène sur le
bandeau de commande de la hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de commande de
la table de cuisson.
• N'interrompez pas le signal entre la table de
cuisson et la hotte (par exemple avec la main ou
la poignée d'un ustensile). Reportez-vous à
l'image.
La hotte sur l'illustration est uniquement
donnée à titre d'exemple.
Les autres appareils télécommandés
peuvent bloquer le signal. N'utilisez
pas d'autre appareil télécommandé en
même temps que la fonction de la
table de cuisson.
Hottes de cuisinière dotées de la fonction
Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des hottes dotées
de cette fonction, consultez notre site web destiné
aux consommateurs.
37
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond
est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON
• Enlevez immédiatement : plastique fondu,
films plastiques, sucre et aliments contenant du
•
•
sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la
table de cuisson. Veillez à ne pas vous brûler.
Tenez le racloir spécial incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du racloir pour
enlever les salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces de
calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage,
séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
doux.
Pour retirer les décolorations métalliques
brillantes : utilisez une solution d'eau
additionnée de vinaigre et nettoyez la surface
vitrée avec un chiffon humide.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE, QUAND...
38
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas mettre en
fonctionnement la table de
cuisson.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation électrique. Reportez-vous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le réglage
de la chaleur pendant 10 secondes.
Allumez de nouveau la table de
cuisson et réglez le niveau de
cuisson en moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Problème
Cause possible
Solution
Pause est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de
commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et la
table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est
éteinte.
Vous avez posé quelque chose
sur une ou plusieurs touches
sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque chose
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que
peu de temps ou le capteur est
endommagé.
Si la zone a eu assez de temps
pour chauffer, faites appel à
votre service après-vente.
Hob²Hood ne marche pas.
Vous avez couvert le bandeau
de commande.
Retirez l'objet du bandeau de
commande.
Démarrage automatique de la
cuisson ne fonctionne pas.
La zone est chaude.
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson maximum
offre la même puissance que la
fonction.
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Gestionnaire de puissance est
activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près des
commandes.
Placez les ustensiles de cuisine de grande taille sur les zones arrière, si possible.
Il n'y a pas de son lorsque vous
touchez les champs du capteur
du panneau.
Les sons sont désactivés.
Pour cela, activez la fonction.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
La zone de cuisson à induction
flexible ne chauffe pas le récipient.
Le récipient est dans une mauvaise position sur la zone de
cuisson à induction flexible.
Replacez le récipient dans la
bonne position sur la zone de
cuisson à induction flexible. La
position du récipient dépend
de la fonction ou du mode de
fonctionnement activés. Reportez-vous au chapitre « Zone
de cuisson à induction flexible ».
sur la touche sensitive
.
39
Problème
Cause possible
Solution
Le diamètre du fond du récipient ne correspond pas à la
fonction ou au mode de fonctionnement activés.
Utilisez un récipient avec un
diamètre applicable à la fonction activée ou au mode fonction. Utilisez un récipient 'avec
un diamètre inférieur à 160
mm sur une seule section de la
zone de cuisson à induction
flexible. Reportez-vous au chapitre « Zone de cuisson à induction flexible ».
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants
ou Verrou. est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la
zone.
Placez un récipient sur la zone.
Le récipient ne convient pas.
Utilisez des récipients adaptés.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils et astuces ».
Le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit
pour la zone.
Utilisez un récipient de dimensions appropriées. Consultez
le paragraphe "Caractéristiques techniques"
FlexiBridge est activée. Une ou
plusieurs sections du mode de
fonctionnement en cours ne
sont pas couvertes par le récipient.
Placez le récipient sur le bon
nombre de sections du mode
de fonctionnement en cours,
ou changez le mode de fonctionnement. Reportez-vous au
chapitre « Zone de cuisson à
induction flexible ».
Une erreur s'est produite dans
la table de cuisson.
Désactivez la zone de cuisson
et réactivez-la au bout de
et un chiffre s'affichent.
30 secondes. Si
s'allume à
nouveau, débranchez la table
de cuisson de l'alimentation
électrique. Au bout de 30 secondes, connectez à nouveau
la table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le
service après-vente agréé.
Vous pouvez entendre un bip
constant.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
SI VOUS NE TROUVEZ PAS DE SOLUTION...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
40
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique. Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation.
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des
coins de la surface en verre) et le message d'erreur
qui s'affiche. Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de manipulation de la part
de l'utilisateur, le déplacement du technicien du
service après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Modèle ZIF6471CB
Type 62 B4A 05 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série ..........
ZANUSSI
PNC 949 595 669 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
CARACTÉRISTIQUES DES ZONES DE CUISSON
Zone de cuisson
Puissance nomiDiamètre de l'usPowerBoost durée
nale (niveau de PowerBoost [W]
tensile de cuisson
maximale [min]
cuisson max.) [W]
[mm]
Avant droite
1400
2500
4
125 - 145
Arrière droite
1800
2800
10
145 - 180
Zone de cuisson
à induction flexible
2300
3200
10
au moins 100
La puissance des zones de cuisson peut être
légèrement différente des données indiquées par la
table. Elle dépend de la matière et des dimensions
du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des
récipients qui ne dépassent pas le diamétre de la
zone de cuisson.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SELON LA NORME EU 66/2014
Identification du modèle
ZIF6471CB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
2
Nombre de zones de cuisson
1
Technologie de chauffage
L'induction
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)
Avant droite
Arrière droite
14,5 cm
18,0 cm
41
Longueur (L) et largeur (l) de
la zone de cuisson
Gauche
L 46.0 cm
l 21.4 cm
Consommation d'énergie selon la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Avant droite
Arrière droite
180,2 Wh / kg
178,3 Wh / kg
Consommation d'énergie de
la zone de cuisson (EC electric cooking)
Gauche
182,6 Wh / kg
Consommation d'énergie de
la table de cuisson (EC electric hob)
181,3 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques
électriques - Partie 2 : Tables de cuisson Méthodes de mesure des performances
•
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien
en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites
chauffer que la quantité dont vous avez
réellement besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients de
cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
•
•
•
Activez toujours la zone de cuisson après avoir
posé le récipient dessus.
Placez les plus petits récipients sur les plus
petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au centre de la
zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour
conserver les aliments au chaud ou pour faire
fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
42
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die
Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum
späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs unbedingt
von dem Gerät fernzuhalten.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile
werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und
berühren Sie niemals die Heizelemente. Halten Sie Kinder unter
8 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem
Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein
kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf
dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und
verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten
Sie den Backofen aus und nehmen Sie ihn vom Stromnetz.
Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz verbunden ist und
nicht getrennt werden kann, nehmen Sie die Sicherung für den
Anschluss heraus, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den entsprechenden,
autorisierten Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des
Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind
einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn
die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Jedes Gerät besitzt Kühlgebläse auf seiner
Unterseite.
Ist das Gerät über einer Schublade installiert:
– Lagern Sie keine kleinen Papierstücke oder
-blätter, die eingezogen werden können, in
der Schublade, da sie die Kühlgebläse
beschädigen oder das Kühlsystem
beeinträchtigen können.
– Halten Sie einen Abstand von mindestens 2
cm zwischen dem Geräteboden und den
Teilen, die in der Schublade gelagert sind,
ein.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere und
unsachgemäße Kabel oder Stecker (falls
vorhanden) können die Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel
für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden
Sie sich zum Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile müssen so
befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
45
VERWENDUNG
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt
vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Anderenfalls werden sie
sehr heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen
Sie das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem Herzschrittmacher müssen
einen Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät
in Betrieb ist.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben,
kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr
•
•
•
•
46
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Legen Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
WARNUNG! Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Stellen Sie keine heißen Pfannen auf die
Glasoberfläche des Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn
sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder
wenn das Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder
mit beschädigten Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie
das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der
Kochfläche umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus
und lassen Sie es abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten
von der Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray
oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
einen autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
•
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
VOR DER MONTAGE
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
R 5mm
Seriennummer ............
EINBAU-KOCHFELDER
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in
bzw. unter normgerechte, passende
Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben
werden.
ANSCHLUSSKABEL
• Das Kochfeld wird mit einem Anschlusskabel
geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch den
Kabeltyp H05V2V2-F, der einer Temperatur von
mindestens 90 °C standhält. Wenden Sie sich
an den Kundendienst vor Ort.
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
47
Wird das Gerät über einer Schublade
montiert, kann die Lüftung des
Kochfelds die Gegenstände, die in der
Schublade gelagert sind, während des
Garvorgangs erwärmen.
min. 60mm
GERÄTEBESCHREIBUNG
KOCHFELDANORDNUNG
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
1
3 Flexible Induktionskochfläche bestehend aus
vier Bereichen
1
3
2
BEDIENFELDANORDNUNG
1
2 3
4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale
informieren Sie über die aktiven Funktionen.
48
Sensorfeld
Funktion
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
Pause
Ein- und Ausschalten der Funktion.
4
FlexiBridge
Umschalten zwischen den drei Modi der Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus der
Funktion.
PowerBoost
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe für die flexible Induktionskochfläche.
5
6
7
8
9
-
10
11
/
12
-
13
ANZEIGEN DER KOCHSTUFEN
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Pause ist aktiviert.
Ankochautomatik ist aktiviert.
PowerBoost ist aktiviert.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/
Restwärme.
/
49
Display
Beschreibung
Verriegeln/Kindersicherung ist aktiviert.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein
Kochgeschirr auf der Kochzone.
Abschaltautomatik ist aktiviert.
OPTIHEAT CONTROL
(RESTWÄRMEANZEIGE, 3-STUFIG)
WARNUNG!
/ /
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige zeigt die
Restwärmestufe an.
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche
Hitze zum Kochen direkt im Boden des
Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur durch die
Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und der
Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet
wird:
EIN- UND AUSSCHALTEN
Kochstufe
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das Kochfeld
ein- oder auszuschalten.
ABSCHALTAUTOMATIK
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in
folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine
Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit
verschütteten Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt und das Kochfeld
schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand
oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn beispielsweise
ein Topf leerkocht). Lassen Sie die Kochzone
abkühlen, bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr. Das
•
Symbol
leuchtet auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw.
die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das Kochfeld
schaltet sich aus.
50
,1-2
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
6 Stunden
3-4
5 Stunden
5
4 Stunden
6-9
1,5 Stunden
KOCHSTUFE
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der gewünschten
Kochstufe oder fahren Sie mit dem Finger entlang
der Skala bis zur gewünschten Kochstufe.
ANKOCHAUTOMATIK
Schalten Sie diese Funktion ein, damit die
gewünschte Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit
erreicht wird. Wenn sie aktiviert ist, schaltet sich
die Kochzone mit der höchsten Stufe ein und
wechselt dann zur gewünschten Einstellung.
Zum Einschalten der Funktion muss
die Kochzone abgekühlt sein.
Einschalten der Funktion für eine Kochzone:
Berühren Sie
(
leuchtet auf). Berühren Sie
dann gleich danach die gewünschte Kochstufe.
Nach 3 Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie die
Kochstufe.
POWERBOOST
Diese Funktion stellt den Induktionskochzonen
zusätzliche Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion nur für
einen begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden.
Danach schaltet die Induktionskochzone
automatisch wieder auf die höchste Kochstufe um.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
Einschalten der Funktion für eine Kochzone:
.
leuchtet auf.
Berühren Sie
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie die
Kochstufe.
TIMER
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine
Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang
eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die Kochzone
und erst danach die Funktion ein.
so
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone
aufleuchtet.
Einschalten der Funktion oder Ändern der
Zeit: Berühren Sie
oder
, um die Dauer für
den Timer einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die
Anzeige der Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen Sie die
Kochzone mit
aus. Die Anzeige der Kochzone
blinkt schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die
Kochzone mit
und berühren Sie
. Die
Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige
der Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.
Die Kochzone wird ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie feststellen, wie
lange eine Kochzone bereits in Betrieb ist.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
so
oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone
aufleuchtet.
des
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
Timers.
leuchtet auf. Wenn die Anzeige der
Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit
hochgezählt. Das Display schaltet um zwischen
und der abgelaufenen Zeit (Minuten).
So können Sie feststellen, wie lange die
Kochzone bereits in Betrieb ist: Wählen Sie
die Kochzone mit
aus. Die Anzeige der
Kochzone blinkt schneller. Im Display wird die
Einschaltdauer der Zone angezeigt.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die
Kochzone mit
und berühren Sie
Die Anzeige der Kochzonen erlischt.
oder
.
Kurzzeitwecker
Sie können diese Funktion als Kurzzeit-Wecker
benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die
Kochzonen nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
.
Berühren Sie
oder
des Timers, um die Zeit
einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
Diese Funktion hat keine Auswirkung
auf den Kochzonenbetrieb.
PAUSE
Mit dieser Funktion werden alle eingeschalteten
Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe geschaltet.
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden alle
anderen Symbole des Bedienfelds verriegelt.
Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktionen.
Berühren Sie zum Einschalten der Funktion
.
erscheint.Die Kochstufe wird auf 1
herunterschaltet.
51
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion
. Es
wird wieder die vorherige Kochstufe eingeschaltet.
VERRIEGELN
Sie können das Bedienfeld sperren, wenn
Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert,
dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
leuchtet 4 Sekunden auf.Der Timer bleibt
eingeschaltet.
.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
vorherige Kochstufe wird angezeigt.
. Die
KINDERSICHERUNG
Diese Funktion verhindert ein versehentliches
Einschalten des Kochfelds.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe
4 Sekunden lang.
leuchtet
aus.
auf. Schalten Sie das Kochfeld mit
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe
ein. Berühren Sie
4 Sekunden lang.
leuchtet
auf. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der Funktion
für einen einzelnen Kochvorgang: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt
der Signalton nur in folgenden Fällen:
•
•
•
•
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das Kochfeld
ausgeschaltet wird.
ein. Berühren Sie
Ihre Einstellungen werden übernommen, sobald
das Kochfeld automatisch ausgeschaltet wird.
Bei der Berührung von
Nach Ablauf der für Kurzzeitwecker
eingestellten Zeit
Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
POWER-MANAGEMENT
• Die Kochzonen werden je nach Lage auf dem
Kochfeld und Anzahl der Phasen gruppiert.
Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3700 W belastet
werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung zwischen
den einzelnen, an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet, sobald die
Gesamtleistung aller an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen 3700 W
übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung aller
anderen Kochzonen reduziert, die an dieselbe
Phase angeschlossen sind.
• Die Anzeige der Kochzonen mit reduzierter
Leistung wechselt zwischen der eingestellten
und reduzierten Kochstufe. Nach einiger Zeit
zeigt die Anzeige der Kochzonen mit reduzierter
Leistung nur noch die reduzierte Kochstufe an.
leuchtet auf. Berühren
Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.
Das Kochfeld kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie
das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese
Funktion wieder eingeschaltet.
OFFSOUND CONTROL (EIN- UND
AUSSCHALTEN DER SIGNALTÖNE)
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren Sie
Sekunden lang. Das Display wird ein- und
ausgeschaltet. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Es wird
oder
angezeigt. Berühren Sie
des Timers zum Auswählen von:
•
– der Signalton ist ausgeschaltet
•
– der Signalton ist eingeschaltet
52
3
HOB²HOOD
Diese innovative automatische Funktion verbindet
das Kochfeld mit einer speziellen
Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die
Dunstabzugshaube kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters wird
automatisch eingestellt. Sie richtet sich nach dem
eingestellten Modus und der Temperatur des
heißesten Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten Dunstabzugshauben
ist das Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet. Schalten Sie
es ein, bevor Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen finden Sie in
der Anleitung der Dunstabzugshaube.
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen Betrieb den
Modus auf H1 – H6. Das Kochfeld ist
standardmäßig auf H5 gestellt.Die
Dunstabzugshaube schaltet sich ein, wenn Sie das
Kochfeld bedienen. Das Kochfeld misst die
Temperatur des Kochgeschirrs automatisch und
passt die Geschwindigkeit des Lüfters an.
Automatikmodi
Automatische Einschaltung Kochen1)
der Beleuchtung
Braten2)
Automatische Einschaltung Kochen1)
der Beleuchtung
Modus
H6
Ein
Lüftergeschwindigkeit 2
Braten2)
Lüftergeschwindigkeit
3
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die Beleuchtung unabhängig von der Temperatur eingeschaltet.
Ändern des Automatikbetriebs
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Das Display
wird ein- und ausgeschaltet
Modus
H0
Aus
Aus
Aus
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Modus
H1
Ein
Aus
Aus
4. Berühren Sie
wird.
wiederholt, bis
Modus
H2 3)
Ein
Lüftergeschwindigkeit 1
Lüftergeschwindigkeit
1
5. Berühren Sie
des Timers, um einen
automatischen Modus auszuwählen.
Modus
H3
Ein
Aus
Lüftergeschwindigkeit
1
Modus
H4
Ein
Lüftergeschwindigkeit 1
Lüftergeschwindigkeit
1
Modus
H5
Ein
Lüftergeschwindigkeit 1
Lüftergeschwindigkeit
2
angezeigt
Schalten Sie den Automatikbetrieb
aus, um die Dunstabzugshaube direkt
über ihr Bedienfeld einzustellen.
Wenn Sie nach Beendigung des
Kochvorgangs das Kochfeld
ausschalten, kann die
Dunstabzugshaube noch eine gewisse
Zeit in Betrieb sein. Nach dieser Zeit
schaltet das System den Lüfter
automatisch aus. Während der
folgenden 30 Sekunden kann der
Lüfter nicht wieder eingeschaltet
werden.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell einstellen.
Berühren Sie hierzu , wenn das Kochfeld
eingeschaltet ist. Auf diese Weise wird der
Automatikbetrieb ausgeschaltet und Sie können die
53
Einschalten der Beleuchtung
Lüftergeschwindigkeit manuell ändern. Durch
Drücken von
erhöht sich die
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe. Wenn Sie die
erneut drücken,
Intensivstufe gewählt haben und
wird die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet. Berühren Sie
, um die Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten des
Automatikbetriebs schalten Sie das
Kochfeld aus und wieder ein.
Sie können das Kochfeld so einstellen, dass sich
die Beleuchtung automatisch einschaltet, wenn Sie
das Kochfeld bedienen. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 – H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet sich 2
Minuten nach Ausschalten des
Kochfelds aus.
FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
FUNKTION FLEXIBRIDGE
Die flexible Induktionskochfläche besteht aus vier
Bereichen. Die Bereiche lassen sich zu zwei
Kochzonen unterschiedlicher Größe oder zu einer
großen Kochfläche zusammen schalten. Sie wählen
die gewünschte Kombination durch die Auswahl
des Modus, der für die Größe des zu
verwendenden Kochgeschirrs geeignet ist. Es
stehen drei Modi zur Verfügung: Standard (wird
automatisch eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld
einschalten), Große Brücke und Max Brücke.
Kochgeschirr sollte möglichst die gesamte
ausgewählte Fläche bedecken. Stellen Sie das
Kochgeschirr mittig auf den ausgewählten Bereich.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der kleiner als 160 mm ist,
mittig auf einen einzelnen Bereich.
Stellen Sie die Kochstufe mit einer der
beiden linken Einstellskalen ein.
Umschalten zwischen den Modi
Wählen Sie den Modus mit dem Sensorfeld:
100-160mm
.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der größer als 160 mm ist,
mittig auf zwei Bereiche.
Wenn Sie zwischen den Modi
umschalten, wird die Kochstufe zurück
auf 0 gestellt.
Durchmesser und Position des Kochgeschirrs
Wählen Sie den Modus, der für die Größe und
Form des Kochgeschirrs geeignet ist. Das
54
> 160 mm
FLEXIBRIDGE STANDARDMODUS
Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie das
Kochfeld einschalten. Er schaltet die Bereiche zu
zwei getrennten Kochzonen zusammen. Sie können
die Kochstufe für jede Zone getrennt einstellen.
Verwenden Sie hierfür die beiden linken
Einstellskalen.
Einstellskalen.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu können, müssen
Sie das Kochgeschirr auf die drei zusammen
geschalteten Bereiche stellen. Wenn das
Kochgeschirr nicht zwei Bereiche bedeckt, zeigt
Richtige Position des Kochgeschirrs:
an und die Kochzone wird nach 2
das Display
Minuten ausgeschaltet.
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
FLEXIBRIDGE GROSSER BRÜCKEN-MODUS
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis
der gewünschte Modus angezeigt wird. Dieser
Modus schaltet die drei hinteren Bereiche zu einer
Kochfläche zusammen. Der vordere Bereich wird
nicht dazugeschaltet und dient als Einzelkochzone.
Sie können die Kochstufe für jede Zone getrennt
einstellen. Verwenden Sie die beiden linken
FLEXIBRIDGE MAX BRÜCKEN-MODUS
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis
der gewünschte Modus angezeigt wird. Dieser
Modus schaltet alle Bereiche zu einer großen
Kochfläche zusammen. Stellen Sie die Kochstufe
mit einer der beiden linken Einstellskalen ein.
55
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu können, müssen
Sie das Kochgeschirr auf alle vier zusammen
geschalteten Bereiche stellen. Wenn das
Kochgeschirr nicht drei Bereiche bedeckt, zeigt das
an und die Kochzone wird nach 2
Display
Minuten ausgeschaltet.
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
•
•
KOCHGESCHIRR
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch ein starkes
Magnetfeld sehr schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen geeignetes
Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl,
Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden (wenn
vom Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing,
Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für InduktionsKochfelder, wenn:
56
Eine geringe Wassermenge auf einer Kochzone,
die auf die höchste Stufe geschaltet ist, sehr
schnell aufkocht.
Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen
wird.
Der Aufdruck auf der flexiblen
Induktionskochfläche kann
verschmutzen oder seine Farbe
ändern, wenn das Kochgeschirr
verschoben wird. Sie können den
Bereich normal reinigen.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte
so dick und flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der Größe des
Geschirrbodens bis zu einer bestimmten Grenze
automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser
des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit einem
kleineren Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der von
der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
BETRIEBSGERÄUSCHE
Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche:
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf eine hohe
Stufe geschaltet und das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf eine
hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und weisen nicht
auf eine Störung des Kochfelds hin.
Kochstufe
ÖKO TIMER (ÖKO-TIMER)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit hängt von der
eingestellten Kochstufe und der Gardauer ab.
ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR DAS GAREN
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und dem
Energieverbrauch der Kochzone ist nicht linear. Bei
einer höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an. Das
bedeutet, dass eine Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die Hälfte
ihrer maximalen Leistung verbraucht.
Verwendung:
Bei den Angaben in der folgenden
Tabelle handelt es sich um Richtwerte.
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.
10 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.
25 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen,
Eintopfgerichte und Suppen.
60 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett,
Frikadellen, Bratwürste, Leber,
Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen,
Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
-1
57
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
5 - 15
Hinweise
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
TIPPS UND HINWEISE FÜR HOB²HOOD
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser Funktion
betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf das
Bedienfeld der Dunstabzugshaube.
• Decken Sie das Bedienfeld des Kochfelds nicht
ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss zwischen
dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube nicht
mit der Hand oder einem Kochgeschirrgriff.
Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist nur
beispielhaft.
Andere ferngesteuerte Geräte können
das Signal blockieren. Benutzen Sie
keine anderen ferngesteuerten Geräte,
wenn Sie diese Funktion des
Kochfelds verwenden.
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von Dunstabzugshauben, die
mit dieser Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
58
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
•
•
•
Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
REINIGEN DES KOCHFELDS
• Folgendes muss sofort entfernt werden:
geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker
bzw. zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls
können die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich
niemand Verbrennungen zuzieht. Den speziellen
•
•
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche
ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer
und metallisch schimmernde Verfärbungen.
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch schimmernde
Verfärbungen: Benutzen Sie für die Reinigung
der Glasoberfläche ein mit einer Lösung aus
Essig und Wasser angefeuchtetes Tuch.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN ...
Störung
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie dazu den
Anschlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Sie haben die Kochstufe nicht
innerhalb von 10 Sekunden
eingestellt.
Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die
Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Pause ist aktiviert.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden
sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
59
Störung
60
Mögliche Ursache
Abhilfe
Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld
wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sengestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb
war oder der Sensor ist beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu
sein, wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst.
Hob²Hood funktioniert nicht.
Sie haben das Bedienfeld bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Bedienfeld.
Ankochautomatik funktioniert
nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat die
gleiche Leistung wie die Funktion.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin und
her.
Power-Management ist aktiviert.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe an
die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr nach Möglichkeit auf die
hinteren Kochzonen.
Es ertönt kein Signalton, wenn
Sie die Sensorfelder des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Ton ein. Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
Die flexible Induktionskochfläche erwärmt das Kochgeschirr
nicht.
Das Kochgeschirr befindet
sich nicht an der richtigen Stelle auf der flexiblen Induktionskochfläche.
Setzen Sie das Kochgeschirr
auf die richtige Stelle auf der
flexiblen Induktionskochfläche.
Die richtige Stelle für das
Kochgeschirr hängt von der
eingeschalteten Funktion oder
dem Funktionsmodus ab. Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
sorfeld
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Durchmesser des Kochgeschirrs eignet sich nicht für die
eingeschaltete Funktion oder
den Funktionsmodus.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit einem für die eingeschaltete Funktion bzw. den Funktionsmodus geeigneten Durchmesser. Benutzen Sie Kochgeschirr mit einem Durchmesser
von weniger als 160 mm, wenn
Sie nur einen Bereich der flexiblen Induktionskochfläche
einschalten. Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
leuchtet auf.
Kindersicherung oder Verriegeln ist eingeschaltet.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein für die
Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu "Technische
Daten".
FlexiBridge ist aktiviert. Einer
oder mehrere Bereiche des
eingeschalteten Funktionsmodus sind nicht mit Kochgeschirr bedeckt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
alle eingeschalteten Bereiche
des Funktionsmodus oder ändern Sie den Funktionsmodus.
Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
und eine Zahl werden angezeigt.
Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
Schalten Sie das Kochfeld aus
und nach 30 Sekunden wieder
Es ist ein konstanter Piepton zu
hören.
Unsachgemäßer elektrischer
Anschluss.
ein. Erscheint
erneut, trennen Sie das Kochfeld von der
Spannungsversorgung. Schließen Sie nach 30 Sekunden
das Kochfeld wieder an. Tritt
das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Trennen Sie das Kochfeld von
der Spannungsversorgung.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation.
61
WENN SIE DAS PROBLEM NICHT LÖSEN
KÖNNEN...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten,
die Sie auf dem Typenschild finden, an. Geben Sie
dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die
Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der
Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
TECHNISCHE DATEN
TYPENSCHILD
Modell ZIF6471CB
Typ 62 B4A 05 AA
Induktion 7.35 kW
Ser. Nr. ..........
ZANUSSI
Produkt-Nummer (PNC) 949 595 669 00
220 - 240 V/400 V 2N, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.35 kW
TECHNISCHE DATEN DER KOCHZONEN
Kochzone
Nennleistung
PowerBoost maxi- Durchmesser des
(höchste Kochstu- PowerBoost [W] male EinschaltKochgeschirrs
fe) [W]
dauer [Min.]
[mm]
Vorne rechts
1400
2500
4
125 - 145
Hinten rechts
1800
2800
10
145 - 180
Flexible Induktionskochfläche
2300
3200
10
min. 100
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig von
den Daten in der Tabelle abweichen. Sie ändert
sich je nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein
Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der
in der Tabelle angegebene Wert ist.
ENERGIEEFFIZIENZ
PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS EU 66/2014
Modellidentifikation
ZIF6471CB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
2
Anzahl der Kochflächen
1
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
62
Vorne rechts
Hinten rechts
14,5 cm
18,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der
Kochfläche
Links
L 46.0 cm
B 21.4 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)
Vorne rechts
Hinten rechts
180,2 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)
Links
182,6 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)
181,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur
Messung der Gebrauchseigenschaften
•
ENERGIE SPAREN
Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen
Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie
nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
•
•
•
Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone,
bevor Sie sie einschalten.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die
kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
63
*
867333946-C-142019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising