Zanussi ZIL6470CB User manual

Zanussi ZIL6470CB User manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZIL6470CB
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan
dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit
apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
2
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te
passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd
kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent
toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een
deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van
het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Elk apparaat heeft koelventilatoren op de
bodem.
Als het apparaat gemonteerd wordt boven een
lade:
– Leg geen kleine dingen of papier dewelke
kunnen binnengezogen worden, omdat ze
de koelventilatoren kunnen beschadigen of
het koelsysteem kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2 cm tussen
de bodem van het apparaat en de zaken die
u in de lade bewaart.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
•
•
•
•
•
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker moeten een
afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
•
inductiekookzones als het apparaat in werking
is.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat, kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak
van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op de kookplaat.
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
SERVICEDIENST
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Serienummer ...........................
INGEBOUWDE KOOKPLATEN
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt
nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
AANSLUITKABEL
• Bij de kookplaat wordt een aansluitkabel
meegeleverd.
• Voor het vervangen van een beschadigde
voedingskabel, gebruikt u het kabeltype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of
hoger weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
5
IN ELKAAR ZETTEN
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
6
Als het apparaat boven een lade wordt
gemonteerd, kan de kookplaatventilatie
tijdens het kookproces zorgen voor
opwarming van items die zich in de
lade bevinden.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
180 mm
210 mm
145 mm
210 mm
1
2
1
INDELING BEDIENINGSPANEEL
1
2 3
4 5
11
6
7
10
9
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke
functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbeveiliging van de kookplaat
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
4
Bridge
De functie in- en uitschakelen.
7
Tiptoets
5
6
7
Opmerking
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
PowerBoost
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
8
/
9
10
-
11
Functie
KOOKSTANDDISPLAYS
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pauze werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen werkt.
RESTWARMTE-INDICATIE
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door restwarmte.
8
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de bodem
van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door
de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
IN- OF UITSCHAKELEN
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of uit
te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig
het bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan
droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn
voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken.
BRIDGE
•
AUTOMATISCH OPWARMEN
Activeer deze functie om in een kortere tijd een
gewenste kookstand te krijgen. Als het aan staat,
werkt de zone in het begin op de hoogste
kookstand en gaat daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
•
u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool
gaat branden en na 2 minuten schakelt de
kookzone automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand
verandert. Na enige tijd gaat
branden en
wordt de kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de tijd
waarna de kookplaat uitschakelt:
Kookstand
,1-2
De kookplaat wordt
uitgeschakeld na
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
DE KOOKSTAND
Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand
of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip
totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.
De functie werkt als de pan de
middelpunten van beide zones bedekt.
Deze functie verbindt twee linker kookzones en
deze werken dan samen als één kookzone.
Stel eerst de kookstand in voor een van de linker
kookzones.
De functie inschakelen: Raak aan. Raak één
van de bedieningssensors aan om de kookstand in
te stellen of te wijzigen.
De functie uitschakelen: Raak
kookzones werken onafhankelijk.
aan. De
Om de functie in werking te stellen
moet de kookzone koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak
aan (
gaat aan). Raak
meteen de gewenste kookstand aan. Na 3
seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de kookstand.
POWERBOOST
Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar
voor de inductiekookzones. De functie kan voor een
beperkte tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna
wordt de inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
9
Om de functie voor een kookzone in te
Als de functie in werking is, zijn alle andere
symbolen op de bedieningspanelen vergrendeld.
De functie stopt de timerfunctie niet.
schakelen: raak
aan.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig de
kookstand.
Raak
gaat aan.De warmte-instelling wordt verlaagd
naar 1.
TIMER
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe
lang de kookzone moet werken voor een
kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en
dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere malen aan
tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
Om de functie in te schakelen of de tijd te
wijzigen: raak
of
van de timer aan om de
tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje
van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt
de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer de
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00. De
kookzone wordt uitgeschakeld.
Kookwekker
KINDERBEVEILIGING VAN DE KOOKPLAAT
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld
wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel de
. Stel geen kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de
kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel de
aan.
kookplaat in met
. Stel geen kookstand in. Raak
4 seconden aan.
.
aan. Raak
aan.
Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze
functie ook.
kookplaat in met
U kunt deze functie gebruiken als Kookwekker
terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de
kookzones niet werken. De warmtestand op het
De functie inschakelen: raak
BLOKKERING
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl
de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt
voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie uit te schakelen: raak
De vorige kookstand gaat aan.
en raak
aan. De resterende tijd telt af naar
00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
Voor het uitschakelen van de functie raakt u
aan. De voorgaande warmte-instelling gaat aan.
aan.
Om de functie in te schakelen: raak
gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.
. Het indicatielampje van de
kookzone met
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display
wordt de resterende tijd weergegeven.
De functie uitschakelen: stel de kookzone in met
display toont
aan om de functie in te schakelen.
of
gaat aan. Schakel de
kookplaat uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de
tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00.
gaat aan. Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
Het geluidssignaal stopzetten: raak
met
aan.
De functie heeft geen invloed op de
werking van de kookzones.
PAUZE
Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn
in op de laagste kookstand.
10
, treedt de functie weer in werking.
VERMOGENSBEHEER
• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie
en aantal fasen van de kookplaat. Zie
afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading
van 3700 W.
•
•
•
•
De functie verdeelt het vermogen tussen de
kookzones aangesloten op dezelfde fase.
De functie wordt geactiveerd als de totale
elektriciteitslading van de kookzones
aangesloten op een enkele fase de 3700 W
overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen naar de
andere kookzones aangesloten op dezelfde
fase.
De weergave van de warmte-instelling van de
verlaagde zones wisselt af tussen de gekozen
warmte-instelling en de verlaagde warmteinstelling. Na enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde zones op de
verlaagde warmtestand staan.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
Bij een inductiekookzone zorgt een
sterk elektromagnetisch veld ervoor
dat het kookgerei erg snel heet wordt.
Gebruik de inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt
als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing, glas,
keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water kookt snel op een zone die
ingesteld is op de hoogste instelling.
• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van
het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op zekere
hoogte automatisch aan de grootte van de bodem
van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op
de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een
diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat door de
kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
LAWAAI TIJDENS GEBRUIK
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de kookzone met
een hoge kookstand en als de pan is gemaakt
van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben niets
met een defect van de kookplaat te maken.
VOORBEELDEN VAN KOOKTOEPASSINGEN
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de kookstand verhoogt, is dit niet
proportioneel met de toename in stroomverbruik
van de kookzone. Het betekent dat een kookzone
op de medium kookstand minder dan de helft van
het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
11
Verwarmingsstand
Gebruik om:
Tijd (min)
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 50
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de
procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750
g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux,
eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
Tips
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de glazen
plaat.
12
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten
folie, suiker en suikerhoudende gerechten.
Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
Plaats de speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
•
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak met
een doek en een oplossing van water met azijn.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden
geen kookstand in.
Schakel de kookplaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Pauze werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Het indicatielampje van restwarmte gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is bediend
of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om heet
te zijn, neemt u contact op met
de klantenservice.
Automatisch opwarmen werkt
niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
13
Probleem
Mogelijke oorzaak
De hoogste verwarmingsstand
is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
Kinderbeveiliging van de kookplaat of Blokkering werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op de
zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem van
het kookgerei is te klein voor
de zone.
Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen. Raadpleeg
"Technische gegevens".
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en na
De elektrische aansluiting is
onjuist.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Laat
de installatie controleren door
een erkende elektricien.
en een getal gaat branden.
U kunt een constant piepgeluid
horen.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt
weergegeven. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
14
oplossing
30 seconden weer in. Als
weer aangaat, trek dan de
stekker van de kookplaat uit
het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er na
30 seconden weer in. Als het
probleem zich blijft voordoen
neem dan contact op met een
erkend servicecentrum.
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
TYPEPLAATJE
Model ZIL6470CB
Type 61 B4A 01 AA
Inductie 7.35 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
PNC productnummer 949 595 671 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Geproduceerd in Duitsland
7.35 kW
SPECIFICATIE KOOKZONES
Kookzone
Nominaal vermoPowerBoost maxi- Diameter van het
gen (max warmte- PowerBoost [W]
male duur [min]
kookgerei [mm]
instelling) [W]
Linksvoor
2300
3200
10
180 - 210
Linksachter
2300
3200
10
180 - 210
Rechtsvoor
1400
2500
4
125 - 145
Rechtsachter
1800
2800
10
145 - 180
Het vermogen van de kookzones kan enigszins
afwijken van de gegevens in de tabel. Het verandert
met het materiaal en de afmetingen van het
kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten alleen
kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld
in de tabel.
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014
Modelidentificatie
ZIL6470CB
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone
(EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
181,5 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
183,2 Wh / kg
15
•
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten - Methodes
voor het meten van de prestatie
De energiemetingen betreffende de kookzone
worden geïdentificeerd door de markeringen van de
respectievelijke kookzones.
•
•
•
•
ENERGIEBESPARING
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
•
Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van
de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
16
*
17
18
19
867333952-D-142019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement