AEG | HC451501EB | User manual | Aeg HC451501EB User Manual

Aeg HC451501EB User Manual
HC451501EB
ET
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
2
Induktsioon-wok-pliidiplaat
Lietošanas instrukcija
20
Indukcijas vokpanna
Naudojimo instrukcija
39
Indukcinis katilėlis su išgaubtu dugnu
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. TOOTE KIRJELDUS........................................................................................... 10
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................12
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 14
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................16
8. VEAOTSING....................................................................................................... 16
9. TEHNILISED ANDMED...................................................................................... 18
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
•
•
•
•
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
Veenduge, et tööpinna ja selle all
oleva kapi vahele jääks 2 mm
ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma
ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu
tekkinud kahjustusi.
EESTI
2.2 Elektriühendus
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
5
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
6
www.aeg.com
•
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
•
•
•
•
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
3.1 Enne paigaldamist
•
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
•
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage järgmist (või kõrgemat)
kaablitüüpi: H05V2V2-F T min 90°C.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
3.4 Tihendi kinnitamine
1. Puhastage tööpind väljalõigatud osa
ümbert.
EESTI
2. Kinnitage pliidi alumise serva küljes
olev tihendiriba klaaskeraamilise
pinna välimise serva ümber. Ärge
tihendit venitage. Veenduge, et
tihendiriba otsad jääksid pliidi ühe
külgserva keskele.
3. Tihendiriba lõikamisel lisage paar
millimeetrit varupikkust.
4. Tõmmake tihendiriba otsad kokku.
3.5 Paigaldamine
PAIGALDAMINE TÖÖPINNALE
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
7
8
www.aeg.com
x4
x4
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
3.6 Enam kui ühe pliidiplaadi
paigaldamine
Kaasasolevad tarvikud: ühendusriba,
kuumakindel silikoon, kummilint,
tihendusriba.
Kasutage ainult spetsiaalset
kuumakindlat silikooni.
EESTI
9
Tööpinna väljalõige
Kaugus
seinast
vähemalt 50 mm
Sügavus
490 mm
Laius
kõigi paigaldatavate pliidi‐
plaatide kogulaius miinus 20
mm
8. Asetage järgmine pliidiplaat tööpinna
väljalõikesse. Jälgige, et pliidiplaatide
esiservad oleksid samal tasemel.
Näide:
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
+
520 mm
580 mm
Paigaldamine
1. Arvutage täpsed väljalõike mõõtmed.
2. Paigutage väljalõige tööpinnale.
3. Paigutage pliidiplaadid ükshaaval
pehmele alusele (näiteks tekile),
alumine pool üleval.
4. Kinnitage pliidi alumise serva küljes
olev tihendiriba klaaskeraamilise
pinna välimise serva ümber.
5. Kruvige kinnitusplaadid
kaitsekorpuse vastavatesse
aukudesse poolenisti kinni.
6. Asetage esimene pliidiplaat tööpinna
väljalõikesse. Seejärel sisestage
tööpinna väljalõikesse ühendusriba.
Lükake see poole laiuse sügavuselt
pliidi alla.
7. Keerake poolenisti kinni
kinnitusplaadid tööpinna ja
ühendusriba all.
9. Kinnitage lõplikult kinnitusplaadi
kruvid.
10. Kasutage silikooni, et tihendada
pliidiplaatide ja pliidiplaatide ja
tööpinna vahelised praod.
11. Niisutage silikooni vähese
seebiveega.
12. Suruge kummiriba kerget survet
rakendades klaaskeraamilise pinna
vastu ja viige see aeglaselt mööda
pinda edasi.
13. Ärge katsuge silikooni enne, kui see
on kõvaks muutunud (umbes üks
päev).
14. Eemaldage väljasopistunud silikoon
ettevaatlikult žileti abil.
15. Puhastage klaaspind.
10
www.aeg.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
300 mm
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
4
12
5 6
7
11
10
9
8
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sensor‐
väli
Funktsioon
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukk / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
STOP+GO
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
5
CountUp Timer
Näitamaks, et funktsioon on sisse lülitatud.
6
Pöördloenduse taimer /
Minutilugeja
Näitamaks, et funktsioon on sisse lülitatud.
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
8
PowerBoost
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
9
Jätkake kuumutamist
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
7
-
-
EESTI
Sensor‐
väli
10
-
11
12
/
Funktsioon
Märkus
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
-
Taimerifunktsiooni määramiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
11
4.3 Soojusastme näit
Ekraan
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
PowerBoost on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduvalmis‐
tamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
Lukk /Lapselukk-funktsioon töötab.
Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.
Automaatne väljalülitus-funktsioon töötab.
4.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
4.5 Tarvikud
Vokkpann P 6.0 (kaasas)
Kasutage ainult
kaasasolevat vokkpanni.
390 mm, 6 liitrit, 2 käepidet, roostevabast
terasest.
12
www.aeg.com
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme
juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni
jõuate õige kuumusastmeni.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
5.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
ja pliit lülitub
möödudes süttib
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
,1-3
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
5.4 Vokkpanni kasutamine
Asetage vokkpann ettevaatlikult vokkpliidiplaadile. Ärge raputage vokkpanni,
kui see on vokk-pliidiplaadil.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et käepidemed ei
põrkaks vastu pinda ja seda
ei kriibiks. See võib
pliidiplaati kahjustada.
5.5 PowerBoost
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
.
4-7
5 tundi
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
8-9
4 tundi
5.6 Taimer
10 - 14
1,5 tundi
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
5.3 Soojusaste
Soojusastme määramiseks või
muutmiseks:
EESTI
Taimerifunktsiooni saab valida. kui
keeduväli on aktiveeritud ja soojusaste
määratud.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada
minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud
ja keeduväljad ei tööta (soojusastme
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeri nuppu , et määrata
aeg ( 00 - 99 minutit). Kui see funktsioon
on sisse lülitatud, süttib
.
. Puudutage
või
,
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage järjest
, kuni süttib
.
Puudutage . Järelejäänud aega
loetakse maha kuni näiduni 00.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli on välja lülitatud.
Heli peatamine: puudutage
kustub ja
Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab:
puudutage järjest , kuni süttib .
Ekraanil kuvatakse aeg, kui kaua
keeduväli töötab. Esimese minuti vältel
kuvatakse ekraanil aega sekundites.
Pärast esimest minutit kuvatakse
ekraanil aega minutites.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage järjest
Puudutage
süttib.
, kuni süttib
. Sümbol
.
kustub ja
Funktsiooni lähtestamiseks:
puudutage
näiduni 00.
. Aeg loetakse maha kuni
Kui korraga on töös kaks
funktsiooni, kuvatakse
ekraanile kõigepealt
CountUp Timer-funktsioon.
. Aja valimiseks vajutage
Heli peatamine: puudutage
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduvälja tööd.
5.7 STOP+GO
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet
muuta.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Funktsiooni sisselülitamiseks:
. Sümbol
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
.
CountUp Timer (loendustaimer)
Selle funktsiooni abil saate määrata, kui
kaua keeduväli töötab.
puudutage
süttib.
).
taimeri nuppu
või . Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
puudutage järjest , kuni süttib .
Ekraanil kuvatakse järelejäänud aeg.
kuni süttib
näidikul kuvatakse
puudutage
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
Aja muutmiseks: puudutage järjest
13
puudutage
.
süttib.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
5.8 Lukk
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage .
süttib 4
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
5.9 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
14
www.aeg.com
Funktsiooni sisselülitamiseks:
käivitage pliit
Puudutage 3 sekundit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
4
sisse
abil.
süttib. Puudutage
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
. Puudutage taimeril
järgnevatest:
•
. Süttib
või
, et valida üks
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
•
•
•
puudutades ;
Minutilugeja jõuab lõpule
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
abil,
5.10 OffSound Control
(Helide sisse- ja
väljalülitamine)
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Nõud
Kasutage pliiti ainult
originaal-vokkpanniga, millel
on ümmargune põhi.
HOIATUS!
Ärge kasutage lameda
põhjaga nõusid. Seadme
ohutu kasutamine vastavalt
standardile EN60335
tagatakse üksnes siis, kui
kasutatakse pliidiga kaasas
olevat vokkpanni.
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
kiiresti.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
surinat: kasutatakse suurt võimsust.
EESTI
•
klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Energiasääst
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Pange nõud keeduväljale enne selle
sisselülitamist.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
6.4 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
6.5 Toiduvalmistamine
vokkpanniga
Induktsioon-vokkpann sobib kõige
paremini kiirelt valmivate roogade,
eeskätt hiina toitude valmistamiseks.
Lühikese valmistamisaja jooksul
segatakse toitu pidevalt.
Induktsioonsüsteem võimaldab väga
kiiret ja kõrgel kuumusel
toiduvalmistamist. Tulemuseks on
mahlakas liha ja kala ning värvi, maitse
ja vitamiinid säilitanud köögiviljad.
9. ja sellest kõrgema soosjusastme puhul
pakub induktsioon-vokkplaat suurt
võimsust kiire reaktsiooniajaga. Rasv ja
õli kuumenevad äärmiselt kiiresti. Kui õli
hakkab suitsema, on see liiga kuum.
PowerBoost tuleks kasutada ainult
lühiajaliselt, kui valmistate väikest
toidukogust. Vastasel juhul võib
vokkpann kahjustuda.
Praadimistemperatuuri saab hinnata
puutikuga. Pistke puulabida ots kuuma
rasva sisse. Kui labida pinnale ilmuvad
mullikesed, on praadimistemperatuur
sobiv. Kui mullikesi ei paista, pole õiget
praadimistemperatuuri veel saavutatud.
Meetodid
Kiire vokkimine
•
Kallake õli vokkpannile.
15
•
Lõigake kõik koostisained väikesteks
tükkideks. Lisage kastmed ja
maitseained ja kuumutage kõik kiiresti
ja pidevalt segades kõrgel kuumusel
läbi.
• Küpsetusaeg on väga lühike.
Valmistage kindlasti kõik koostisained
enne toiduvalmistamist ette.
• Alustage nendega, mille valmimisaeg
on pikem.
• Pidevalt segades kuumutamine on
väga tervislik toiduvalmistamisviis.
• Köögivili säilitab oma värvi ja maitse,
jääb ilus ja kergelt krõmpsuv.
• Väiksed lihatükid jäävad pehmeks.
Kuumutamine õlis
•
Vokkimisel läheb tarvis ainult väheke
õli.
• Tänu ühtlasele temperatuurile ei ima
valmistatav toit sisse palju rasva.
• Liha, kala, kartulid, köögivili jm
saavutavad ühtlase värvuse ja kerge
kooriku ja seetõttu loomuliku maitse.
• Kasutage ainult vokkimiseks ette
nähtud õli ja rasvaineid.
Pošeerimine / kloppimine
•
Vokkpanni ümar kuju võimaldab
selles valmistada näiteks
keedukreemi, sabayon-kastmeid,
võikastmeid, rasvata koogitainast või
parfeesegusid temperatuuril 65° C
kuni 80° C.
Tasasel tulel keetmine
•
Keetmine: toidu valmistamiseks (nt
spagetid) keemispunktil.
• Tasasel tulel keetmine: toidu
valmistamiseks (nt knedlikud) alla
keemispunkti jääval temperatuuril.
Hautamine
•
Toidu valmistamiseks omas mahlas
või vähese rasva ja muude
vedelikega.
• Kasutage seda meetodit suure
vedelikusisaldusega toitude
valmistamiseks (köögivili, kala,
puuvili) kaane all ja mõõdukal tulel, et
säiliks maitse.
Aurutamine
•
See on õrn toiduvalmistamisviis, mis
säilitab hästi väärtuslikke toitaineid ja
hoiab alal värvi.
16
www.aeg.com
Rasva ja õli kasutamine
Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele,
hakkab rasv suitsema. Sellist
temperatuuri nimetatakse
suitsemispunktiks.
Rasvad/õlid Maks. tem‐
peratuur
(°C)
Suitsemis‐
punkt (°C)
Või
130
150
Searasv
170
200
Loomarasv
180
210
Rasvad/õlid Maks. tem‐
peratuur
(°C)
Suitsemis‐
punkt (°C)
Oliiviõli
180
200
Päevalilleõli
200
220
Maapähkliõli 200
235
Kookosõli
240
200
Kasutage PowerBoost suuremate
veekoguste kuumutamiseks.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage tera pliidi
pinnal.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
7.3 Vokkpanni puhastamine
•
•
•
Puhastage vokkpann nii seest kui
väljast vee ja nõudepesumasina abil
pärast iga kasutust.
Tugevamalt määrdunud kohti leotage
sooja veega. Puhastage vokkpanni
kroomitud terase jaoks mõeldud
pesuvahendi ja käsnaga.
Sinakad värvimuutused ning katlakivivõi rasvaplekid on kõige paremini
eemaldatavad äädika või
sidrunimahlaga.
EESTI
17
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Lahendus
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub signaal.
Signaalid on välja lülitatud.
Lülitage signaalid sisse.
Vt "Igapäevane kasutamine".
süttib.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti.
süttib.
Lapselukk või lukufunktsioon Vt "Igapäevane kasutamine".
sisse lülitatud.
süttib.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate vale nõud.
Kasutage sobivat keedu‐
nõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid.
Vt jaotist "Tehnilised and‐
med".
18
www.aeg.com
Probleem
Süttivad
ja number.
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmel ilmes tõrge.
Ühendage pliit elektrivõrgust
mõneks ajaks lahti. Lülitage
maja elektrisüsteemi kaitse
välja. Ühendage see uuesti
sisse. Kui
süttib uuesti,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
süttib.
Elektriühendus on vale. Toi‐ Laske kvalifitseeritud elektri‐
tepinge jääb vahemikust väl‐ kul elektriühendused üle
ja.
kontrollida.
süttib.
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks kee‐
nud. Automaatne väljalülitus‐
funktsioon ja ülekuumene‐
miskaitse on sisse lülitatud.
Lülitage pliit välja. Eemalda‐
ge kuum keedunõu. Lülitage
umbes 30 sekundi möödumi‐
sel keeduväli uuesti sisse.
Kui probleemi põhjustas
keedunõu, kaob teade
ekraanilt. Jääkkuumuse indi‐
kaator võib põlema jääda.
Laske nõul piisavalt jahtuda.
Kontrollige, kas kasutatav
nõu sobib selle pliidiga.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
süttib.
Jahutusventilaator on blo‐
keeritud.
Kontrollige, kas miski tõkes‐
tab jahutusventilaatorit. Kui
süttib uuesti, pöörduge
teeninduskeskusse.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmesilt
Mudel HC451501EB
Tüüp 56 WOK 03 AU
Induktsioon 3.2 kW
Seerianr. .................
Tootenumber (PNC) 949 595 441 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
3.2 kW
EESTI
19
AEG
9.2 Keeduvälja tehnilised näitajad
Nimivõimsus (maks. PowerBoost [W]
soojusaste) [W]
PowerBoost mak‐
simumkestus
[min]
Keeduvälja diameeter
[mm]
2300
5
300
3200
10. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
20
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 20
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 22
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 24
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 28
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................30
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................32
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 34
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................35
9. TEHNISKIE DATI................................................................................................ 37
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
21
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
•
•
•
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm
liela ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
23
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
24
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nenovietojiet karstu pannas vāku uz
plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
•
•
•
•
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.4 Tīrīšana un kopšana
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05V2V2-F T min. 90 °C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
LATVIEŠU
3.4 Blīves uzstādīšana
1. Notīriet darba virsmu gar izgriezto
zonu.
2. Uzlieciet pievienoto blīvējuma loksni
gar plīts apakšējo malu tā, lai tā
virzītos gar stikla keramikas ārējo
malu. Turklāt bez stiepšanas.
25
Pārliecinieties, ka blīvējuma loksnes
gali atrodas plīts vienas puses vidū.
3. Griežot blīvējuma loksni, nogrieziet
par dažiem mm vairāk.
4. Sabīdiet abus blīvējuma loksnes
galus kopā.
3.5 Montāža
VIRSMAS UZSTĀDĪJUMI
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
26
www.aeg.com
x4
x4
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
3.6 Vairāku plīts virsmu
uzstādīšana
Komplektācijā ietilpstošie piederumi:
savienojuma stienis, karstumizturīga
silikona gumijas formā, blīvējuma loksne.
Izmantojiet tikai īpašu
karstumizturīgu silikonu.
LATVIEŠU
7. Viegli pagrieziet fiksējošās plāksnes
no darba virsmas apakšas uz
savienojuma stieni.
Darba virsmas izgriezums
Attālums
no sienas
ne mazāk kā 50 mm
Dziļums
490 mm
Platums
visu uzstādāmo plīts virsmu
platumu summa mīnuss 20
mm
Piemēram:
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
8. Ievietojiet nākamo plīts virsmu darba
virsmas izgriezumā. Pārliecinieties,
vai plīts virsmu priekšējās daļas
atrodas vienā līmenī.
490 mm
520 mm
580 mm
27
Montāža
1. Aprēķināt pareizos izgriezuma
izmērus.
2. Sagatavot darba virsmas izgriezumu.
3. Vienu pēc otras izvietojiet plīts
virsmas uz mīkstas virsmas
(piemēram, segas) ar apakšējo pusi
uz augšu.
4. Uzlieciet pievienoto blīvējuma loksni
gar plīts apakšējo malu tā, lai tā
virzītos gar stikla keramikas ārējo
malu.
5. Viegli pieskrūvējiet fiksējošās
plāksnes atbilstošajās atverēs
aizsarkorpusā.
6. Ievietojiet pirmo plīts virsmu darba
virsmas izgriezumā. Pēc tam darba
virsmas izgriezumā ievietojiet
savienojuma stieni. Pabīdiet zem plīts
virsmas par pusi no tās platuma.
9. Piegrieziet fiksējošo plākšņu/
aizturskavu skrūves.
10. Izmantojiet silikona blīvējumu
tukšumos starp plītisvirsmām un
plītsvirsmām un darba virsmām.
11. Uzlejiet uz silikona nedaudz
ziepjūdens.
12. Ar zināmu spēku uzspiediet gumijas
formu uz stikla keramikas un lēnām
velciet tai pāri ar pirkstiem, lai tā
nofiksētos.
13. Neaiztieciet silikonu, līdz tas nav
sacietējis - tas var aizņemt apmēram
vienu dienu.
14. Uzmanīgi nogrieziet lieko silikonu ar
asmeni.
15. Notīriet stikla virsmu.
28
www.aeg.com
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Plīts virsmas shēma
300 mm
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
2
4.2 Vadības paneļa izkārtojums
1
2
3
4
5 6
12
11
7
10
9
8
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Sensora
lauks
Funkcija
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Cepeš‐
krāsns bērnu drošības
funkcija
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
3
STOP+GO
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
5
CountUp Timer
Rāda, ka darbojas funkcija.
6
Laika atskaites taimeris /
Laika atgādinājums
Rāda, ka darbojas funkcija.
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
PowerBoost
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
4
7
8
-
-
LATVIEŠU
Sensora
lauks
9
10
-
11
12
/
29
Funkcija
Komentāri
Turpiniet gatavot uz lē‐
nas uguns
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
-
Lai iestatītu taimera funkciju.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
4.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
Gatavošanas zona darbojas.
-
PowerBoost darbojas.
un cipars
Radusies kļūda.
/
OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators): turpinās ga‐
tavošana / siltuma uzturēšana / atlikušais siltums.
/
Bloķēšana / Cepeškrāsns bērnu drošības funkcija funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz gata‐
vošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
4.4 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
/
/
Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
4.5 Piederumi
Vokpanna P 6.0 (komplektācijā)
Izmantojiet tikai
komplektācijā pievienoto
vokpannu.
390 mm, 6 litri, 2 rokturi, nerūsējošs
tērauds.
30
www.aeg.com
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
5.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
•
•
•
•
•
Karsēšanas pakā‐
pe
,1-3
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
6 stundām
4-7
5 stundām
8-9
4 stundām
10 - 14
1,5 stundas
5.3 Sildīšanas pakāpe
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi:
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
5.4 Vokpannas lietošana
kāda laika izgaismojas
un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Pieskarieties vadības joslai pareizajā
siltuma pakāpes iestatījumā vai velciet ar
pirkstu gar vadības joslu, līdz sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi.
Uzmanīgi ievietojiet vokpannu
vokpannas nišā. Nekratiet vokpannu, kad
tā atrodas vokpannas nišā.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, lai rokturis
neatsistos pret virsmu vai
nesaskrāpētu to. Tas var
radīt plīts bojājumus.
LATVIEŠU
5.5 PowerBoost
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties
.
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: nomainiet
sildīšanas pakāpi.
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Taimera funkciju var izvēlēties, kad
gatavošanas zona ir aktivizēta un ir
iestatīts sildīšanas līmenis.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera , lai iestatītu laiku (00 - 99
minūtes). Kad šī funkcija aktivizēta,
.
, līdz iedegas
. Displejā būs redzams atlikušais laiks.
Lai mainītu laiku: vairākkārt
pieskarieties
Pieskarties
, līdz iedegas
vai
.
.
, līdz iedegas
.
pieskarieties , līdz iedegas .
Displejā redzams, cik ilgi gatavošanas
zona darbojas. Pirmās minūtes laikā
displejs rāda laiku sekundēs. Pēc pirmās
minūtes laikā displejs rāda laiku minūtēs.
pieskarieties
, līdz iedegas
Pieskarieties
. Simbols
iedegas
.
izdziest un
.
Lai atiestatītu funkciju: pieskarieties
. Laiks tiek samazinās līdz 00.
Ja vienlaicīgi darbojas divas
funkcijas, displejs vispirms
rāda CountUp Timer
funkciju.
pakāpes displejā redzams
).
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
Pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonas darbību.
.
Pieskarieties . Atlikušais laiks
samazinās līdz 00.
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
izdziest un iedegas
Simbols
.
Lai redzētu, cik ilgi darbojas
gatavošanas zona: vairākkārt
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Lai izslēgtu funkciju: vairākkārt
pieskarieties
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā (sildīšanas
Lai pārbaudītu atlikušo laiku:
vairākkārt pieskarieties
CountUp Timer (Laika uzskaites
taimeris)
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona.
Lai izslēgtu funkciju: vairākkārt
5.6 Taimeris
iedegas
31
.
5.7 STOP+GO
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
32
www.aeg.com
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas.
pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Lai ignorētu funkciju tikai vienu reizi
5.8 Bloķēšana
iedegas. Pieskarieties pie
4
sekundes. Iestatiet sildīšanas pakāpi
10 sekunžu laikā. Varat lietot plīti. Kad
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
jūs deaktivizējat plīti ar
darbojas.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris
turpina darboties.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
izmantojot
4 sekundes.
. Neiestatiet sildīšanas
izslēdzas. Pieskarieties pie
sekundes.
vai
3
- skaņas ir izslēgtas;
.
•
•
•
•
jūs pieskaraties ;
Laika atgādinājums nolaižas;
Laika atskaites taimeris nolaižas;
uz vadības paneļa tiek kaut kas
uzlikts.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Lietojot ierīci, izmantojiet
vienīgi oriģinālo vokpannu ar
apaļo dibenu.
3
ieslēdzas.
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
. Neiestatiet sildīšanas
Lai izslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
Deaktivizējiet plīti. Pieskarieties pie
sekundes. Displejs ieslēdzas un
•
- skaņas ir ieslēgtas.
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski deaktivizējas.
Lai ieslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
, funkcija atkal
5.10 OffSound Control
(Skaņas aktivizēšana un
deaktivizēšana)
•
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
pakāpi. Pieskarieties
.
Pieskarieties taimera , lai izvēlētos
kādu no šādām iespējām:
5.9 Cepeškrāsns bērnu
drošības funkcija
izmantojot
vārīšanai laikā: aktivizējiet plīti ar
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet plakandibena
ēdiena gatavošanas traukus.
Ierīces drošu izmantošanu
atbilstoši EN60335 var
nodrošināt, vienīgi
izmantojot tai pievienoto
vokpannu.
LATVIEŠU
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīts augstākā sildīšanas pakāpe;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
6.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
6.3 Enerģijas taupīšana
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Uzlieciet ēdiena gatavošanas traukus
uz gatavošanas zonas, pirms to
ieslēdzat.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
33
6.4 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
6.5 Gatavošana, izmantojot
vokpannu
Indukcijas vokpanna vislabāk piemērota
ātri pagatavojamu ēdienu, īpaši ķīniešu
ēdienu, gatavošanai. Produkti tiek
nepārtraukti apgriezti īsā cepšanas cikla
laikā. Indukcijas sildīšanas sistēma ļauj
ļoti ātri gatavot ar augstu siltuma pakāpi.
Tādējādi gaļa un zivis nezaudē sulīgumu,
bet dārzeņi saglabā krāsu, garšu un
vitamīnus.
Indukcijas vokpanna sasniedz spēcīgu
jaudu ļoti ātrā laikā, izmantojot 9. siltuma
pakāpi vai augstāku. Tauki un eļļa ļoti ātri
sakarst. Kad parādās dūmi, tā ir stipri
sakarsusi. PowerBoost jālieto īslaicīgai
neliela daudzuma produktu gatavošanai
ar nelielu daudzumu eļļas. Pretējā
gadījumā jūs varat sabojāt vokpannu.
Cepšanas temperatūru var noteikt,
pārbaudot ar koka karoti. Ievietojiet koka
karotes rokturi karstajos taukos. Ja uz
virsmas parādās nelieli burbulīši, ir
sasniegta cepšanas temperatūra. Ja
burbulīšu nav, cepšanas temperatūra
nav vēl sasniegta.
Gatavošanas metodes
Sautēšana
•
•
Ielejiet vokpannā eļļu.
Sagrieziet sastāvdaļas mazos
gabaliņos. Pievienojiet mērces un
garšvielas un ātri apcepiet uz lielas
liesmas, visu laiku maisot.
• Gatavošanas laiks ir pavisam neilgs.
Pirms sākat cept, sagatavojiet visas
sastāvdaļas.
• Vispirms cepiet tās sastāvdaļas, kuras
nepieciešams gatavot ilgāk.
• Apcepšana uz lielas liesmas maisot ir
veselīgs ēdiena pagatavošanas veids.
• Dārzeņi saglabā savu garšu un krāsu
un paliek gardi un kraukšķīgi.
• Mazi gaļas gabaliņi paliek mīksti.
Pamatīga cepšana
34
www.aeg.com
•
Vokpanna nodrošina nedaudz
zemāku temperatūru un mazu eļļas
patēriņu.
• Pastāvīgās temperatūras ietekmē
apceptais ēdiens neuzsūc daudz
taukvielu.
• Gaļas, zivis, kartupeļi, dārzeņi utt.
saglabā vienmērīgu krāsu un garozu
un līdz ar to arī parasto garšu.
• Izmantojiet tikai tās taukvielas, kas
paredzētas cepšanai lielā eļļas
daudzumā.
Gatavošana, vārot šķidrumā /
Putošana
•
Vokpannas izliektā forma ir
piemērota, lai saputotu masu vaniļas
olu mērcei, zabaione desertiem,
biskvītkūkām bez taukiem vai parfē,
neizmantojot ūdens peldi, 65 °C līdz
80 °C temperatūrā.
Vārīšanai uzturot šķidruma viršanu
•
Vārīšana: lai vārītu ēdienu (piemēram,
spageti) uz lēnas uguns.
• Vārīšana uz lēnas uguns: lai vārītu
ēdienu (piemēram, klimpas) uz lēnas
uguns.
Sautēšana
•
•
Gatavojiet ēdienu savā sulā vai
pievienojiet nedaudz taukvielu vai citu
šķidrumu.
Izmantojiet šo gatavošanas metodi,
gatavojot produktus, kas satur daudz
ūdens (piemēram, dārzeņus, zivis vai
augļus), uzliekot virsū vāku un
gatavojot uz vidēji lielas uguns, lai
saglabātu garšu.
Tvaicēšana
•
Šis ir saudzīgs gatavošanas veids,
kad saglabājas liela daļa pārtikas
uzturvērtības un krāsas.
Tauku un eļļas izmantošana
Ja temperatūra ir pārāk augsta, tauki sāk
dūmot. Šo temperatūru dēvē par
dūmošanas punktu.
Taukvielas/
eļļa
Maks. tem‐
peratūra
(°C)
Dūmošanas
punkts (°C)
Sviests
130
150
Cūku tauki
170
200
Liellopu tau‐
ki
180
210
Olīveļļa
180
200
Saulespuķu
eļļa
200
220
Zemesrieks‐ 200
tu eļļa
235
Kokosriekstu 200
eļļa
240
Izmantojiet PowerBoost , lai uzkarsētu
lielu daudzumu ūdens.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.2 Plīts tīrīšana
•
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju, cukuru
un cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
LATVIEŠU
•
•
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar mitru drānu.
•
7.3 Vokpannas tīrīšana
•
35
Atmiekšķējiet biezās nogulsnes ar
karstu ūdeni. Notīriet vokpannu ar
hromēta tērauda tīrīšanas līdzekli un
sūkli.
Krāsas izmaiņas uz zilo, kaļķu
nogulšņu vai olbaltuma traipus
vislabāk noņemt ar etiķi vai laima
sulu.
Pēc katras lietošanas iztīriet
vokpannu ar mazgāšanas līdzekli no
iekšpuses un ārpuses.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐
nāt.
Plīts virsmu nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai plīts virsma ir
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei. Skatiet savienoju‐
ma diagrammu.
Izdedzis drošinātājs.
Risinājums
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
Uz vadības paneļa ir ūdens
vai tauku traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Atskan skaņas signāls un
Uz viena vai vairākiem sen‐
plīts virsma deaktivizējas.
soru laukiem uzlikts kāds
Izslēdzot plīts virsmu, atskan priekšmets.
skaņas signāls.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
ra lauka
.
36
www.aeg.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku.
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav signā‐
la.
Signāli nav aktivizēti.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Iedegas
indikators.
Ir aktivizējusies automāti‐
skās izslēgšanas funkcija.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal ieslēdziet to.
Iedegas
indikators.
Ieslēgta bērnu drošības ierī‐
ce vai bloķēšanas funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdiena
gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Uz laiku atvienojiet plīti no
elektrotīkla. Atslēdziet mājas
elektrotīkla sistēmas droši‐
nātāju. Pieslēdziet to atpa‐
Parādās
un skaitlis.
Risinājums
kaļ. Ja
iedegas atkārtoti,
sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Iedegas
indikators.
Nepareizs elektrības pieslē‐ Konsultējieties ar kvalificētu
gums. Barošanas spriegums elektriķi vai pārbaudiet pie‐
ir nepareizs.
slēgumu.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
37
Iedegas
indikators.
Radusies plīts kļūda, jo ēdie‐
na gatavošanas trauks izvā‐
rījies sauss. Zonām darbojas
automātiskas izslēgšanas
funkcija un aizsardzība pret
pārkaršanu.
Izslēdziet plīts virsmu. Noņe‐
miet karsto ēdiena gatavoša‐
nas trauku. Aptuveni pēc 30
sekundēm atkal ieslēdziet
zonu. Ja problēma bija sais‐
tīta ar ēdiena gatavošanas
trauku, kļūdas paziņojums
izdziest. Atlikušā siltuma in‐
dikators var turpināt degt.
Ļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem pietiekami atdzist.
Pārbaudiet, vai jūsu ēdiena
gatavošanas trauki ir piemē‐
roti plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Iedegas
indikators.
Bloķēts dzesēšanas ventila‐
tors.
Pārbaudiet, vai nekas neblo‐
ķē dzesēšanas ventilatoru.
Ja
iedegas atkārtoti, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Datu plāksnīte
Modelis HC451501EB
Veids 56 WOK 03 AU
Indukcija 3.2 kW
Sēr.Nr. .................
AEG
Izstrādājuma Nr. 949 595 441 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
3.2 kW
38
www.aeg.com
9.2 Gatavošanas zonas specifikācija
Nominālā jauda
(maksimālā sildīša‐
nas pakāpe) [W]
PowerBoost [W]
PowerBoost mak‐
simālais darbības
laiks [min.]
Gatavošanas zonas
diametrs [mm]
2300
3200
5
300
10. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
39
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 39
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 41
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 43
4. GAMINIO APRAŠYMAS..................................................................................... 47
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 49
6. PATARIMAI.........................................................................................................51
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 53
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................53
9. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 56
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
40
www.aeg.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
41
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
•
•
•
•
•
•
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
Patikrinkite, kad tarp darbastalio ir
prietaiso būtų laisvas 2 mm
ventiliavimo tarpas. Garantija
42
www.aeg.com
neapima žalos, atsiradusios dėl
nepakankamo ventiliavimo tarpo.
2.2 Elektros prijungimas
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
LIETUVIŲ
•
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
•
43
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
prieš valant.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
44
www.aeg.com
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Apgadintą maitinimo kabelį pakeiskite
šiuo (arba geresniu) maitinimo
kabeliu: H05V2V2-F T maž. 90 °C.
Kreipkitės į vietos techninio
aptarnavimo centrą.
3.4 Sandariklio tvirtinimas
2. Priklijuokite pateiktą sandariklio
juostą prie apatinio kaitlentės krašto,
išilgai išorinio stiklo keramikos krašto.
Nepertempkite jos. Įsitikinkite, kad
sandariklio juostos galai yra vienos
kaitlentės pusės viduryje.
3. Pridėkite kelis mm ilgio, kai pjaunate
sandariklio juostą.
4. Pastumkite abu sandariklio juostos
galus kartu.
1. Nuvalykite stalviršį aplink išpjautą
plotą.
3.5 Įrengimas
ĮRENGIMAS VIRŠUJE
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
LIETUVIŲ
x4
x4
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
3.6 Daugiau nei vienos
kaitlentės įrengimas
Pateikiami priedai: jungiamoji juosta,
karščiui atsparus silikonas, kaučiukinė
forma, sandariklio juosta.
Naudokite tik specialų
karščiui atsparų silikoną.
45
www.aeg.com
Stalviršio išpjova
Atstumas
nuo sie‐
nos
mažiausiai 50 mm
Gylis
490 mm
Plotis
visų montuojamų kaitlenčių
pločio suma atėmus 20 mm
Pavyzdžiui,
+
360 mm
-
20 mm
=
8. Įdėkite kitą kaitlentę į išpjovą
stalviršyje. Kaitlenčių priekiniai
kraštai būtinai turi būti vienodame
lygyje.
920 mm
490 mm
580 mm
520 mm
46
Įrengimas
1. Apskaičiuokite tikslius išpjovos
matmenis.
2. Paruoškite stalviršio išpjovą.
3. Vieną po kitos padėkite kaitlentes ant
minkšto paviršiaus (pavyzdžiui,
antklodės) apatine dalimi į viršų.
4. Priklijuokite pateiktą sandariklio
juostą prie apatinio kaitlentės krašto,
išilgai išorinio stiklo keramikos krašto.
5. Ne iki galo įsukite fiksavimo
plokšteles į tinkamas skyles
apsauginiame korpuse.
6. Įdėkite pirmąją kaitlentę į išpjovą
stalviršyje. Tada į išpjovą stalviršyje
įdėkite jungiamąją juostą. Įspauskite
juostą puse pločio į kaitlentę.
7. Ne iki galo įsukite fiksavimo
plokšteles iš apačios prie stalviršio ir
prie jungiamosios juostos.
9. Priveržkite fiksavimo plokštelių /
laikiklių varžtus.
10. Silikonu užsandarinkite tarpus tarp
abiejų kaitlenčių ir tarp kaitlenčių bei
stalviršio.
11. Ant silikono užpilkite truputį muiluoto
vandens.
12. Nestipriai prispauskite kaučiukinę
formą prie stiklo keramikos ir lėtai
pastumkite ją išilgai jos ploto.
13. Nelieskite silikono, kol nesukietės; tai
gali užtrukti maždaug vieną dieną.
14. Atsargiai pašalinkite išlindusį silikoną
skutimosi peiliuku.
15. Nuvalykite stiklinį paviršių.
LIETUVIŲ
47
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
300 mm
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2
3
4
12
5 6
7
11
10
9
8
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Fiksatorius / Apsaugos
nuo vaikų įtaisas
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atrakinti.
3
STOP+GO
Įjungia ir išjungia funkciją.
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
5
CountUp Timer
Rodo, kad veikia funkcija.
6
Atgalinės atskaitos laik‐
matis / Minučių skaitlys
Rodo, kad veikia funkcija.
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
8
PowerBoost
Įjungia ir išjungia funkciją.
9
Toliau kepkite ant lėtos
ugnies
Įjungia ir išjungia funkciją.
4
7
-
-
48
www.aeg.com
Jutiklio
laukas
10
-
11
12
/
Funkcija
Pastaba
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
-
Parenka laikmačio funkciją.
-
Pailgina arba sutrumpina laiką.
4.3 Kaitinimo lygių rodmenys
Rodmuo
Aprašas
Kaitvietė išjungta.
Kaitvietė veikia.
–
Veikia PowerBoost.
+ skaitmuo
Įvyko veikimo triktis.
/
OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius): gamina‐
mas maistas / palaikoma šiluma / likęs karštis.
/
Fiksatorius /Apsaugos nuo vaikų įtaisas funkcija veikia.
Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba neuždėtas ant kaitvie‐
tės.
Veikia funkcija Automatinis išjungimas.
4.4 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
ĮSPĖJIMAS!
/
/
Pavojus
nusideginti dėl likusio
karščio. Indikatorius rodo
likusio karščio lygį.
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla
dėl likusio prikaistuvio karščio.
4.5 Priedai
Kiniška keptuvė P 6.0 (yra komplekte)
Naudokite tik pristatytą
kinišką keptuvę.
390 mm, 6 litrų, 2 rankenos, nerūdijantis
plienas.
LIETUVIŲ
49
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įjungimas ir išjungimas
Palieskite valdymuo juostą ties tinkamu
kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite
valdymo juostą, kol pasieksite tinkamą
kaitinimo lygį.
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
5.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
•
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudojate netinkamus prikaistuvius.
ir po 2 minučių
Užsidega simbolis
kaitvietė išsijungia automatiškai;
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko užsidega
ir kaitlentė
išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo lygis
, 1–3
5.4 Kiniškos keptuvės
naudojimas
Atsargiai įdėkite kinišką keptuvę į jos
nišą. Nekratykite kiniškos keptuvės, kai ji
yra savo nišoje.
DĖMESIO
Užtikrinkite, kad rankena
neliestų ir nebraižytų
paviršiaus. Ji gali sugadinti
kaitlentę.
5.5 PowerBoost
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
Kaitlentė išsijun‐
gia po
Norėdami įjungti šią funkciją
6 valandų
kaitvietei: palieskite
.
įsijungia.
4–7
5 valandų
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
8–9
4 valandų
5.6 Laikmatis
10–14
1,5 valandos
5.3 Kaitinimo lygis
Norėdami nustati ar pakeisti kaitinimo
lygį:
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Laikmačio funkcijos pasirinkimas
galimas, kai kaitvietė yra įjungta ir
nustatytas kaitinimo lygis.
50
www.aeg.com
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
kaitvietė neveikia (kaitinimo lygio ekrane
laikmačio
laikui nustatyti (00–99
min.). Kai ši funkcija yra įjungta, įsijungia
rodoma
.
Norėdami pamatyti likusį laiką:
pakartotinai lieskite , kol atsiranda
Ekrane rodomas likęs laikas.
.
arba
, kol atsiranda
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
. Palieskite
arba , kad
nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
Norėdami pakeisti laiką: pakartotinai
lieskite
).
Ši funkcija neturi poveikio
kaitvietės veikimui.
. Palieskite
.
Norėdami išjungti funkciją: pakartotinai
5.7 STOP+GO
lieskite
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
, kol atsiranda
. Palieskite
. Likęs laikas skaičiuojamas atgal iki
00.
Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti
negalima.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta
garso signalas ir mirksi 00.
Kaitvietė išsijungia.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
Norėdami išjungti garsą: palieskite
.
CountUp Timer (laiko skaičiavimo
pirmyn laikmatis)
Galite naudoti šią funkciją, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
. Užgęsta simbolis
ir atsiranda
.
Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia
kaitvietė: pakartotinai lieskite
Norėdami išjungti funkciją: pakartotinai
, kol atsiranda
. Užgęsta simbolis
. Palieskite
ir atsiranda
.
užsidega.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
5.8 Fiksatorius
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
, kol
atsiranda . Ekrane rodoma, kiek laiko
veikia kaitvietė. Pirmą minutę ekrane
rodomas laikas sekundėmis. Po pirmos
minutės ekrane rodomas laikas
minutėmis.
lieskite
.
.
Norėdami atkurti funkciją: palieskite
. Laikas skaičiuojamas atgal iki 00.
Jeigu dvi funkcijos veikia
vienu metu, ekrane
pirmiausiai rodoma funkcija
CountUp Timer.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją kaip minučių
skaitlį, kai kaitlentė yra įjungta ir
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
.
užsidega 4 sekundėms.Laikmatis
lieka įjungtas.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
5.9 Apsaugos nuo vaikų
įtaisas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
.
ir palaikykite
. Išjunkite
LIETUVIŲ
Norėdami išjungti funkciją: įjunkite
įsijungia ir išsijungia. Palieskite ir
kaitlentę su
palaikykite
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
ir palaikykite
. Išjunkite
.
Norėdami nepaisyti funkcijos tik
vienam maisto gaminimui: įjunkite
kaitlentę su
.
įsižiebia. Palieskite ir
4 sekundes palaikykite . Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate
kaitlentę su
, funkcija vėl veikia.
5.10 OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir
įjungimas)
51
3 sekundes. Įsižiebs
laikmatį, kad
arba . Palieskite
pasirinktume vieną iš šių:
•
– garso signalai išjungti
•
– garso signalai įjungti
Norėdami patvirtinti pasirinkimą,
palaukite, kol kaitlentė automatiškai
išsijungs.
Kai funkcija yra nustatyta ties , garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
•
•
•
•
paliečiate ;
Minučių skaitlys išsijungia;
Atgalinės atskaitos laikmatis
išsijungia;
ką nors padedate ant valdymo
skydelio.
Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3
sekundes palaikykite
. Ekranas
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
Kaitlentę naudokite tik su
originalia kiniška keptuve
apvaliu dugnu.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite prikaistuvių
plokščiu dugnu. Saugus
veikimas pagal standartą
EN60335 gali būti
garantuojamas tik naudojant
su juo pateiktą kinišką
keptuvę.
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotas
plienas, nerūdijantis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (su
atitinkamu gamintojo ženklu).
•
netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Indai tinka indukcinei viryklei, jeigu:
•
•
nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, nustatytos
aukščiausiu kaitinimo lygiu;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
52
www.aeg.com
6.3 Energijos taupymas
•
•
•
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Prikaistuvius pastatykite prieš
įjungdami kaitvietę.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
6.4 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
6.5 Gaminimas naudojant
kinišką keptuvę
Indukcinę kinišką keptuvę geriausiai
naudoti trumpai kepamiems patiekalams
gaminti, ypač kinų virtuvės patiekalams.
Kepant trumpai maistą reikia nuolat
vartyti. Indukcinė kaitinimo sistema
suteikia galimybę gaminti labai greitai ir
dideliame karštyje. Dėl to mėsa ir žuvis
lieka sultingi, o daržovės išlaiko savo
spalvą, skonį ir vitaminus.
Pasirinkus 9-ą ir didesnį kaitinimo lygį
indukcinė kiniška keptuvė pasižymi
didele galia ir labai greitai įkaista.
Riebalai ir aliejus įkaista labai greitai. Kai
pradeda rūkti dūmai, ji per karšta.
PowerBoost turi būti naudojama tik
trumpą laiką, jeigu gaminate mažą kiekį
maisto ar naudojate mažai aliejaus.
Galite sugadinti kinišką keptuvę.
Kepimo temperatūrą galima nustatyti
išbandant mediniu šaukštu. Įkiškite
medinį šaukštą į karštus riebalus. Jeigu į
paviršių kyla maži burbuliukai, kepimo
temperatūra yra pasiekta. Jeigu
burbuliukų nėra, kepimo temperatūra dar
nepasiekta.
Gaminimo metodai
Kepimas maišant
•
•
Sukite kinišką keptuvę su aliejumi.
Ingredientus supjaustykite mažais
gabalėliais. Pridėkite padažo ir
prieskonių ir greitai pakepinkite
dideliame karštyje nuolat maišydami.
•
Maisto ruošimo laikas yra labai
trumpas. Įsitikinkite, kad ingredientai
yra paruošti prieš pradėdami gaminti.
• Pradėkite nuo ingredientų , kurių
gaminimo laikas yra ilgiausias.
• Kepimas maišant yra labai sveikas
gaminimo būdas.
• Daržovės išlaiko savo skonį ir spalvą,
išlieka gražios ir traškios.
• Maži mėsos gabalėliai išlieka minkšti.
Gruzdinimas
•
Kiniška keptuvė pasižymi labai mažu
temperatūros kritimu ir mažomis
aliejaus sąnaudomis.
• Kadangi temperatūra yra pastovi,
keptas maistas nesugeria daug
riebalų.
• Mėsa, žuvis, bulvės, daržovės ir kt.
išlaiko tolygią spalvą ir plutelę, todėl
skonis yra įprastas.
• Naudokite tik specialiai gruzdinimui
skirtus riebalus.
Gaminimas ant nedidelės ugnies /
plakimas
•
Išgaubta kiniškos keptuvės forma yra
tinkama išplakti garstyčias, desertui
„sabayon“, sviestiniams padažams,
biskvitui be riebalų ar sluoksniuotų
ledų mišiniams be puodo virti garuose
nuo 65° C iki 80° C temperatūroje.
Lėtas virimas
•
Virimas: virti maistą (pvz., spagečius),
esant virimo temperatūrai.
• Lėtas virimas: gaminti maistą (pvz.,
virtinius) šiek tiek mažesnėje nei
virimo temperatūroje.
Troškinimas
•
Gaminti maistą jo paties sultyse arba
pridėti truputį riebalų ir kito skysčio.
• Šiuo būdu gaminkite maistą su dideliu
vandens kiekiu (pvz., daržoves, žuvį ir
vaisius) su uždengtu dangčiu, esant
vidutiniam kaitinimui, kad
išlaikytumėte skonį.
Gaminimas garuose
•
Tai yra švelnus gaminimo būdas,
kuris išlaiko daug maistinių medžiagų
ir spalvas.
Riebalų ir aliejaus naudojimas
Kai temperatūra yra per aukšta, riebalai
pradeda rūkti. Ši temperatūra vadinama
dūminimo tašku.
LIETUVIŲ
53
Riebalai /
aliejus
Didž. tem‐
peratūra
(°C)
Dūmų atsi‐
radimo tem‐
peratūra, °C
Riebalai /
aliejus
Didž. tem‐
peratūra
(°C)
Dūmų atsi‐
radimo tem‐
peratūra, °C
Sviestas
130
150
200
220
Kiaulienos
riebalai
170
200
Saulėgrąžų
aliejus
235
Jautienos
riebalai
180
210
Arachių alie‐ 200
jus
240
Alyvuogių
aliejus
180
200
Kokosų alie‐ 200
jus
Naudokite PowerBoost dideliam kiekiui
vandens įkaitinti.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
7.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
•
7.3 Kiniškos keptuvės
valymas
•
7.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų. Specialią
grandyklę prie stiklo keraminio
paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir
stumkite ašmenis paviršiumi.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
drėgna šluoste.
•
•
Po kiekvieno naudojimo kiniškos
keptuvės vidų ir išorę valykite plovimo
skysčiu.
Suminkštinkite kietus likučius karštu
vandeniu. Valykite kinišką keptuvę
chrominio plieno valymo priemone ir
kempine.
Spalvos pasikeitimas į mėlyną, kalkių
ar baltymų dėmės geriausiai
pašalinamos actu arba citrinų sultimis.
54
www.aeg.com
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Kaitlentės nepavyksta įjungti Kaitlentė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Perdegė saugiklis.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 10 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Lieskite tik vieną jutiklio lau‐
ką.
Ant valdymo skydelio yra
Nuvalykite valdymo skydelį.
vandens arba riebalų dėmių.
Pasigirsta garso signalas ir
Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklio
kaitlentė išsijungia.
ba kelių jutiklio laukų.
laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐
dimas garso signalas.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Neįsijungia likusio karščio in‐ Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐ Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
dikatorius.
kė pernelyg trumpai.
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Liečiant jutiklių laukus ne‐
skamba garso signalas.
Signalai yra išjungti.
Įjunkite garso signalus.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Įsijungia
.
Veikia automatinio išjungimo Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
funkcija.
lentę.
Įsijungia
.
Veikia apsaugos nuo vaikų
arba užrakto funkcija.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Įsijungia
.
Ant kaitvietės neuždėtas pri‐
kaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant kait‐
vietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį.
Žr. skyrių „Patarimai“.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
55
Atitaisymo būdas
Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio
yra per mažas kaitvietei.
prikaistuvį.
Žr. skyrių „Techniniai duo‐
menys“.
Įsijungia
ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite kait‐
lentę nuo maitinimo tinklo.
Atjunkite namo elektros sky‐
dinėje esantį saugiklį. Vėl jį
įjunkite. Jeigu vėl rodoma
, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Įsijungia
.
Netinkamas elektros prijun‐
gimas. Netinkama maitinimo
įtampa.
Paprašykite kvalifikuoto
elektriko patikrinti instaliaci‐
ją.
Įsijungia
.
Kaitlentėje aptikta klaida,
nes užkaistas tuščias pri‐
kaistuvis. Veikia kaitviečių
automatinio išjungimo ir ap‐
saugos nuo perkaitimo funk‐
cija.
Išjunkite kaitlentę. Nuimkite
karštą prikaistuvį. Maždaug
po 30 sekundžių vėl įjunkite
kaitvietę. Jeigu problema kilo
dėl prikaistuvio, klaidos pra‐
nešimas išnyks. Likusio
karščio indikatorius gali likti
įjungtas. Palaukite, kol pri‐
kaistuvis pakankamai atvės.
Patikrinkite, ar jūsų prikaistu‐
vis tinka kaitlentei.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Įsijungia
.
Užblokuotas aušinimo venti‐
liatorius.
Patikrinkite, ar jokie daiktai
neblokuoja aušinimo ventilia‐
toriaus. Jeigu vėl rodoma
, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
56
www.aeg.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis HC451501EB
Tipas 56 WOK 03 AU
Indukcija3.2 kW
Ser. Nr. ................
„AEG“
PNC 949 595 441 01
220–240 V 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
3.2 kW
9.2 Kaitvietės techniniai duomenys
Vardinė galia (di‐
džiausias kaitinimo
lygis) (W)
PowerBoost (W)
PowerBoost di‐
džiausia trukmė
(min.)
Kaitvietės skersmuo
[mm]
2 300
3 200
5
300
10. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
57
58
www.aeg.com
LIETUVIŲ
59
867331946-C-232019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising