HUSQVARNA-ELECTROLUX | QHI8556P | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QHI8556P User Manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QHI8556P User Manual
NO
SV
Bruksanvisning
Platetopp
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
20
QHI8556P
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. MONTERING............................................................................................................... 6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................10
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 13
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 15
8. FEILSØKING...............................................................................................................15
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................18
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 19
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av
produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
NORSK
3
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige
deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes
vekk fra produktet når det er i bruk.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av komfyrtoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare komfyrtoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
komfyrtoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp
og fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra produktet når døren eller vinduet
er åpnet.
• Hvis produktet er montert over
skuffer, sørg for at rommet mellom
bunnen av produktet og den øvre
skuffen er tilstrekkelig for
luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Sørg
for at du monterer et ikke-brennbart
separasjonspanel under produktet, for
å forhindre tilgang til bunnen.
• Sørg for at ventilasjonsavstanden på 2
mm mellom arbeidsplaten og fronten
på den nedre enheten er fri.
Garantien dekker ikke skader
NORSK
forårsaket av mangel på tilstrekkelig
ventilasjonsplass.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at
produktet er koblet fra
strømforsyningen.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
5
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
6
www.husqvarna-electrolux.se
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på platetoppen
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av produktet og la det avkjøle før
du rengjør det.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
2.6 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert
nederst på platetoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoplingskabel
• Komfyrtoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte den ødelagte
strømkabelen må du bruke følgende
(eller høyere) ledning type: H05V2V2F T min 90 °C. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
NORSK
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
7
8
www.husqvarna-electrolux.se
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Beskyttelsesboks
Hvis du benytter en beskyttelsesboks
(tilleggsutstyr), er det ikke behov for den
fremre luftspalten på 2 mm og
beskyttelsesbunnen rett under
koketoppen. Beskyttelsessettet er
kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.
Ta kontakt med din lokale leverandør.
Du kan ikke bruke
beskyttelsesboksen hvis du
monterer koketoppen over
en stekeovn.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1
2
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
NORSK
9
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
10
11
5
4
9 8 7
For å se betjeningspanelet, aktiver produktet med
.
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
SenFunksjon
sorfelt
Beskrivelse
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
–
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
–
Tidsindikatorer for kokeso- Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
ner
–
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
5
Grill Function
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
6
Sperre / Barnesikringsfunk- Låse/låse opp betjeningspanelet.
sjon
7
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
Effektfunksjon
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
1
2
3
4
/
8
9
10
11
–
4.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
-
Kokesonen er i bruk.
6
10
www.husqvarna-electrolux.se
Display
Beskrivelse
STOP+GO-funksjonen er aktivert.
Automatisk oppvarming-funksjonen er aktivert.
Effektfunksjon er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking / hold
varm / restvarme.
/
Sperre / Barnesikringsfunksjon-funksjonen er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkopling-funksjonen er aktivert.
4.4 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikator viser
nivå på restvarme.
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
Betjeningspanelet kommer på når du
aktiverer komfyrtoppen, og det slår ser
av når du deaktiverer komfyrtoppen. Når
komfyrtoppen er deaktivert, kan du bare
se
sensorfeltet .
5.2 Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
NORSK
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deaktiveres etter
6 timer
4–7
5 timer
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
5.3 Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
11
Aktivere funksjonen: berør . For å
angi eller endre effekttrinnet, berør en av
de høyre kontrollsensorene.
Deaktivere funksjonen: berør .
Kokesonene opererer uavhengig.
5.6 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
( tennes). Berør straks et
berør
ønsket effekttrinn. Etter 5 sekunder
tennes
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.7 Effektfunksjon
5.4 Slik bruker du kokesonene
Plasser kokekaret på korset/firkanten
som er på kokeoverflaten. Dekk krysset/
firkanten helt. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk. Du kan bruke store
kokekar på to kokesoner samtidig.
5.5 Grill Function
Bruke denne funksjonen
med Maxisense Plancha
Grill1) tilbehør.
Denne funksjonen kobler to høyre
kokesoner under tilbehøret sammen, slik
at de opererer som én.
Still inn effekttrinnet for en av de høyre
kokesonene.
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se i kapittelet "Tekniske
data".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.8 Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
1) Tilbehør leveres ikke sammen med produktet. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.
12
www.husqvarna-electrolux.se
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når komfyrtoppen er på
og når kokesonene ikke er i bruk.
For å aktivere funksjonen: berør
på
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
. Berør
eller
.
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
og berør .
kokesonen med
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
5.10 Sperre
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere denne funksjonen: berør
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
For å se hvor lenge kokesonen er
aktiv: still inn kokesonen med .
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør
eller
Indikatoren for kokesonen går av.
.
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
5.9 STOP+GO
For å deaktivere funksjonen: velg
For å stoppe lyden: berør
For å aktivere funksjonen, berør
For å stoppe lyden: berør
For å endre tiden: velg kokesonen med
.
.
5.11 Barnesikringsfunksjon
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
NORSK
For å aktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
• Tidsur med nedtelling kommer ned
• du legger noe på betjeningspanelet.
5.13 Effektstyring
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Når du deaktiverer koketoppen med
blir funksjonen aktivert igjen.
,
5.12 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
Berør
i 3 sekunder.
eller
13
tennes.
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• Displayet for varmeinnstillingene av
de reduserte sonene veksler mellom
den valgte varmeinnstillingen og den
reduserte varmeinnstillingen. Etter en
tid forblir varmeinnstilling-displayet av
de reduserte sonene på den
reduserte varmeinnstillingen.
på tidsuret for å velge én av
Berør
følgende:
•
– lydene er avslått
– lydene er på
•
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
kan du
• du berører
• Stoppeklokke kommer ned
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
14
www.husqvarna-electrolux.se
• litt vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad målene til bunnen av
kokekaret automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se i kapittelet "Tekniske
data".
6.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består
Varmeinnstilling
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at
det er feil på komfyrtoppen.
6.3 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den
ikke proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-3
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
3-5
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått.
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
7-9
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
-1
NORSK
15
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
7-9
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 - 150
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
9 - 12
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
12 - 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
• Rengjør koketoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser skrapen
på glassflaten i en skarp vinkel og skyv
bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
16
www.husqvarna-electrolux.se
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller be- Komfyrtoppen er ikke koblet Kontroller om komfyrtoppen
tjene komfyrtoppen.
til en strømforsyning eller er er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
STOP+GO-funksjonen er ak- Se etter i kapittelet "Daglig
tivert.
bruk".
Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senslås komfyrtoppen av.
re sensorfelt.
sorfeltene.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derdi den var bare i bruk en kort som stekesonen fortsatt er
stund.
varm i lang tid.
Den automatiske oppvarSonen er varm.
mingsfunksjonen fungerer ikke.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekttrinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjonen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring brukes.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Det høres ingen lydsignal
Signalene er deaktivert.
når du berører sensorfeltene
på panelet.
17
Løsning
Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
lyser.
Den automatiske utkoplings- Deaktiver komfyrtoppen og
funksjonen er i bruk.
aktiver den igjen.
lyser.
Barnesikringen eller låsefunksjonen er i bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil type kokekar.
Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål.
Se i kapittelet "Tekniske data".
Kokekaret dekker ikke krysset/firkanten.
Dekk krysset/firkanten helt.
Det er en feil på komfyrtoppen.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen en stund.
Koble fra sikringen i husets
sikringsskap. Koble den til
og et nummer vises.
igjen. Hvis
tennes igjen
må du snakke med et autorisert servicesenter.
lyser.
Den elektriske tilkoplingen
er feil. Forsyningsspenningen er utenfor rekkevidde.
Kontakt en kvalifisert elektriker for å kontrollere monteringen.
lyser.
Det er en feil på komfyrtoppen, fordi et kokekar koker
tørt. Automatisk utkopling
og overopphetingsvern for
sonene er aktiv.
Deaktiver komfyrtoppen.
Fjern det varme kokekaret.
Aktiver sonen igjen etter ca.
30 sekunder. Hvis kokekaret
var problemet vil feilmeldingen fjernes. Restvarmeindikatoren kanskje forblir tent.
La kokekaret bli tilstrekkelig
kaldt. Kontroller om dine kokekar er kompatible med
komfyrtoppen.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
18
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
lyser.
Mulig årsak
Løsning
Kjøleviften er blokkert.
Kontroller om gjenstander
blokkerer kjøleviften. Hvis
tennes igjen må du
snakke med et autorisert servicesenter.
Den elektriske tilkoplingen
Kontakt en kvalifisert elektrier feil. Komfyrtoppen er bare ker for å kontrollere montekoblet til én fase.
ringen. Se koblingsskjemaet.
lyser.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Påse at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke må du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
9. TEKNISKE DATA
9.1 Typeskilt
Modell QHI8556P
Type 60 GBD CC AU
Induksjon 7.4 kW
Serienr. .................
HUSQVARNA – ELECTROLUX
PNC (produktnummer) 949 595 220 01
220 – 240 V 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.4 kW
9.2 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt Effektfunksjon
(maks effekt[W]
trinn) [W]
Effektfunksjon Diameter på komaksimal varig- kekar [mm]
het [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 – 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 – 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 – 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 – 210
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mål.
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør
kokekaret ikke være større enn
diameteren som er angitt i tabellen.
NORSK
19
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
QHI8556P
Koketopp-type
Koketopp for innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokeso- Venstre foran
ner (Ø)
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbruk per kokesone (EC electric cooking)
172,6 Wh / kg
174,9 Wh / kg
178,3 Wh / kg
174,9 Wh / kg
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av kryssene på
de respektive kokesonene.
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
175,2 Wh / kg
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
20
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................20
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 22
3. INSTALLATION..........................................................................................................24
4. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 26
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 28
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................31
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................33
8. FELSÖKNING.............................................................................................................33
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 36
10. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 37
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
21
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
22
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre
lådan vara tillräckligt så att luft kan
cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
• Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
SVENSKA
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
23
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
24
www.husqvarna-electrolux.se
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.4 Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90 °C. Kontakta din
lokala servicestation.
SVENSKA
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
25
26
www.husqvarna-electrolux.se
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Skyddslåda
Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte det främre
luftflödesutrymmet på 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hällen.
Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla
länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
Du kan inte använda
skyddslådan om du
installerar hällen ovanför en
ugn.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1
2
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
SVENSKA
27
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
10
11
5
4
6
9 8 7
För att se när kontrollpanelen aktiverar produkten med
.
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
Beskrivning
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzo- För att visa för vilken kokzon tiden är innerna
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
5
Grill Function
För att aktivera och avaktivera funktionen.
6
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
7
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
Effektfunktion
För att aktivera och avaktivera funktionen.
1
2
3
4
/
8
9
10
11
-
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är påslagen.
28
www.husqvarna-electrolux.se
Display
Beskrivning
STOP+GO-funktionen är igång.
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Kontrollpanelen tänds när du har
aktiverat hällen och släcks när du
avaktiverat hällen. När hällen är
avaktiverad kan du bara se
kontrollen.
touch-
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
SVENSKA
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
29
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna på höger sida.
Aktivera funktionen: tryck på . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av de
högra touch-kontrollerna.
Avaktivera funktionen: tryck på .
Kokzonerna fungerar nu oberoende av
varandra.
5.6 Automax
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
( tänds). Tryck
kokzon: tryck på
direkt på önskat värmeläge. Efter 5
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.7 Effektfunktion
5.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
5.5 Grill Function
Använd den här funktionen
med Maxisense Plancha
Grill1) tillbehör.
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Denna funktion kopplar ihop två
kokzoner på höger sida under tillbehöret
till en gemensam zon.
1) Tillbehöret medföljer inte produkten. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.
30
www.husqvarna-electrolux.se
5.8 Timer
För att avaktivera funktionen:Välj
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
kokzonen med
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Tryck på
eller
.
För att avaktivera funktionen: Välj
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.9 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
.
För att stänga av ljudet: tryck på
. Kokzonens indikator slocknar.
Aktivera funktionen: tryck på
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
eller
Minute Minder (signalur)
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
Displayen visar värmeläget
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Ändra tiden: välj kokzonen med
och tryck på
på
tänds. När indikatorn för
timern varpå
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
och räknad tid (minuter).
För att se hur länge kokzonen är
igång: välj kokzonen med . Kokzonens
indikator börjar blinka snabbt. Displayen
visar hur länge kokzonen har varit igång.
5.10 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
SVENSKA
5.11 Barnlås
31
• Minute Minder (signalur) ringer
• Nedräkningstimer ringer
• du ställer något på kontrollpanelen.
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
5.13 Effektreglering
med
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.12 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
hör du
• du trycker på
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
32
www.husqvarna-electrolux.se
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Se avsnittet "Teknisk data".
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
-1
SVENSKA
33
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
I annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador. Sätt specialskrapan
snett mot glasytan och för bladet över
ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
34
www.husqvarna-electrolux.se
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
STOP+GO-funktionen är
igång.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
kontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen aktiveras
inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektfunktionen är påslagen.
Se avsnittet "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
SVENSKA
35
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktivera- Aktivera signalerna.
de.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset är
aktiverat.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk data".
Kokkärlet täcker inte korset/
fyrkanten.
Täck korset/fyrkanten helt.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkrings-
och en siffra tänds.
skåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
tänds.
Fel på elanslutningen. Matningsspänningen ligger
utanför intervallet.
Tala med en behörig elektriker som kontrollerar installationen.
tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhettningsskydd för zonerna är
igång.
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om det berodde på kokkärlet försvinner felmeddelandet. Restvärmeindikatorn är
fortfarande tänd. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt. Kontrollera om kokkärlet är kompatibelt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
36
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Kylfläkten är blockerad.
Kontrollera om något föremål blockerar kylfläkten. Om
tänds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Fel på elanslutningen. Hällen Tala med en behörig elektriär ansluten endast till en fas. ker som kontrollerar installationen. Se kopplingsschemat.
tänds.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell QHI8556P
Typ 60 GBD CC AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
HUSQVARNA - ELECTROLUX
PNC 949 595 220 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt Effektfunktion
(max värmelä[W]
ge) [W]
Effektfunktion
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
SVENSKA
37
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
QHI8556P
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok- Vänster fram
zon (EC electric cooking)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
172,6 Wh/kg
174,9 Wh/kg
178,3 Wh/kg
174,9 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
175,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av korsen i respektive kokzon.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
38
www.husqvarna-electrolux.se
SVENSKA
39
867331290-B-222019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising