Zanussi | ZEN6641XBA | User manual | ZANUSSI ZEN6641XBA User Manual

ZANUSSI ZEN6641XBA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZEN6641XBA
SQ Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
MK Упатство за ракување
Плоча за готвење
2
19
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme janë të
nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ky
duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
2
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët nën 8
vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk mbikëqyren
vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të jashtëm
ose një sistemi komandimi të veçuar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë ose vaj
mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë
zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por fikni
pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një kapak ose
me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e
shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk
duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund
të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Pas përdorimit, fikini elementin e pianurës me çelësin e
kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i detektorit të
enëve.
Nëse sipërfaqja prej qeramike / xhami kriset, fikeni pajisjen
për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona
të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të
përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të
cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e
përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në
pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të
shkaktojë aksidente.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
•
•
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
•
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
ose dëmtim i pajisjes.
•
Hiqni të gjithë paketimin.
•
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe
njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe kepuce te mbyllura.
3
•
•
•
•
•
•
Mbyllini sipërfaqet e prera me një izolues për
të mos lejuar që lagështira të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes nga avulli
dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën
dritare. Duke vepruar kështu do të
parandaloni rënien e enëve të nxehta të
gatimit nga pajisja kur hapet dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë sigurohuni
që hapësira mes pjesës së poshtme të
pajisjes dhe sirtarit të sipërm, të jetë e
mjaftueshme për qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të nxehet.
Sigurohuni që të instalohet një panel ndarës
me material që nuk digjet poshtë pajisjes për
të parandaluar arritjen e pjesës së poshtme.
Sigurohuni që te hapësira e ventilimit prej 2
mm, mes sipërfaqes së gatimit dhe pjesës
ballore të njësisë nën të, të qëndrojë e lirë.
Garancia nuk mbulon gjithmonë dëmtimet e
shkaktuara nga mungesa e hapësirës së
mjaftueshme të ventilimit.
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një
elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur nga
rryma.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me karakteristikat e
rrjetit elektrik. Nëse nuk përkojnë, kontaktoni
me një elektricist.
Sigurohuni që pajisja të instalohet saktë.
Kablloja ose spina e lirë ose e
papërshtatshme elektrike (nëse ka) mund ta
nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja ndaj
goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të tensionit të
kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike
(nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë ose
enët e nxehta të gatimit, kur e lidhni pajisjen
me prizat që gjenden pranë
Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën elektrike
(nëse ka) ose kabllon elektrike. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një
•
•
•
•
•
•
elektriçist për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe
të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të
tillë që të mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
Përdorni vetëm pajisjet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa (siguresa
tip vidë të hequra nga mbajtësja), çelësa të
humbjeve në neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje
izoluese, e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen
nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja
izoluese duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi,
djegiesh dhe goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe veshjen
mbrojtëse (nëse ka) përpara përdorimit për
herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur gjatë
punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë tenxheresh
mbi zonat e gatimit. Ato mund të nxehen
shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ose
kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose
për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset, shkëputeni
menjëherë pajisjen nga rrjeti elektrik. Kjo
bëhet për të parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak duhet të
mbajnë një distancë minimale prej 30 cm nga
zonat e gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të nxehtë, ai
mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
shpërthimi
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të
lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajeni flakën
ose objektet e nxehura larg nga yndyrat dhe
vajrat kur gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë mund të
shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje ushqimore,
mund të shkaktojë zjarr në temperaturë më të
ulët sesa vaji që përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin flakë ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
PARALAJMËRIM! Rrezik dëmtimi i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin e
kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani në një
sipërfaqen e xhamit të pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose enë gatimi
të bien mbi pajisje. Sipërfaqja mund të
dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë të
zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të derdhur
ose enët me fund të dëmtuar mund ta
gërvishtin xhamin/qeramikën prej xhami.
Gjithmonë ngrijini këto objekte peshë kur
duhet t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Ajo nuk
duhet të përdoret për qëllime të tjera, për
shembull për ngrohje dhome.
KUJDESI DHE PASTRIMI
• Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
• Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para
se ta pastroni.
• Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga
energjia elektrike.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për
të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
ELIMINIMI I PAJISJES
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
ose mbytjeje.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me
energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes
dhe hidheni atë.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PËRPARA INSTALIMIT
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve gjendet në
pjesën e poshtme të vatrës.
Numri i serisë ...........................
dhe në planin e punës, sipas standardeve në
fuqi.
KABLLOJA E LIDHJES
• Pianura është e pajisur me një kabllo lidhëse.
• Për të zëvendësuar kabllon e energjisë që
është dëmtuar, përdorni llojin e kabllos së
energjisë në vijim (ose me vlerë më të lartë):
H05V2V2-F T min 90°C. Flisni me Qendrën
lokale të Shërbimit.
PIANURAT INKASO
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm pasi ta
keni montuar pianurën siç duhet në njësitë inkaso
5
MONTIMI
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
6
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
7
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
PAMJA E SIPËRFAQES SË GATIMIT
2
2
145 mm
120/180
mm
210 mm
145 mm
1
1 Zonë gatimi me induksion
2 Zona e gatimit
3 Paneli i kontrollit
1
3
STRUKTURA E PANELIT TË KONTROLLIT
1
2
3
10
9
4
5
8
6
7
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet akustike tregojnë se
cilat funksione përdoren.
Fusha e
sensorit
Komenti
1
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e kontrollit.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit në
zonat e gatimit
Për të treguar se për cilën zonë po vendosni
kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
3
4
5
8
Funksioni
Fusha e
sensorit
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e
jashtme.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
/
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
/
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
Funksioni i fuqisë
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
7
9
Komenti
-
6
8
Funksioni
10
EKRANET E CILËSIMIT TË NXEHTËSISË
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
Nxehja automatike funksionon.
Funksioni i fuqisë janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (nxehtësi e mbetur).
Vihet në punë funksioni Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për fëmijët.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit nuk ka
enë.
Fikja automatike funksionon.
TREGUESI I NXEHTËSISË SË MBETUR
PARALAJMËRIM!
Rrezik
djegieje nga nxehtësia e mbetur.
Zonat e gatimit me induksion lëshojnë nxehtësinë
e nevojshme për procesin e gatimit drejtpërdrejt
në bazamentin e enës. Qeramika e xhamit
nxehet nga nxehtësia e enës.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
AKTIVIZIMI DHE ÇAKTIVIZIMI
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar ose për
ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
9
FIKJA AUTOMATIKE
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
• të gjitha zonat e gatimit janë të çaktivizuara,
• nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
• derdhni ose futni diçka në panelin e kontrollit
për më shumë se 10 sekonda, (tavë, leckë,
etj.). Bie një sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose pastroni
panelin e kontrollit.
• pianura nxehet shumë (p.sh. kur një tenxhere
zien pa ujë brenda). Lëreni zonën e gatimit të
ftohet përpara se ta përdorni pianurën sërish.
•
po përdorni një enë të pasaktë. Simboli
ndizet dhe zona e gatimit çaktivizohet
automatikisht pas 2 minutash.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas njëfarë
•
ndizet dhe pianura çaktivizohet.
kohe
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë dhe
kohës pas së cilës çaktivizohet pianura:
Cilësimi i nxehtësisë
Pianura çaktivizohet
pas
NXEHJA AUTOMATIKE
Nëse aktivizoni këtë funksion, mund ta arrini
cilësimin e nevojshëm të nxehtësisë në një kohë
më të shkurtër. Funksioni cakton për pak kohë
cilësimin më të lartë të nxehtësisë dhe më pas
zbret te cilësimi i duhur i nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin, zona e
gatimit duhet të jetë e ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një zonë
gatimi: prekni
sekondash
ndizet.
.
FUNKSIONI I FUQISË
Ky funksion vë më shumë fuqi në dispozicion të
zonave të gatimit me induksion. Funksioni mund
të aktivizohet për zonën e gatimit me induksion
vetëm për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion kthehet
automatikisht në cilësimin e nxehtësisë më të
lartë.
Referojuni kapitullit "Të dhëna
teknike".
3-4
5 orësh
Për të aktivizuar funksionin për një zonë
5
4 orësh
gatimi: prekni
6-9
1,5 orësh
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
CILËSIMI I NXEHTËSISË
Prekni
për të ngritur cilësimin e nxehtësisë.
Prekni
për të ulur cilësimin e nxehtësisë.
Prekni
dhe
zonën e gatimit.
njëkohësisht për ta çaktivizuar
AKTIVIZIMI DHE ÇAKTIVIZIMI I UNAZAVE TË
JASHTME
Ju mund të përshtatni sipërfaqen e gatimit sipas
përmasave të enës.
Përdorni fushën e sensorit:
Për të aktivizuar unazën e jashtme: prekni
fushën e sensorit. Treguesi ndizet.
Për të çaktivizuar unazën e jashtme: prekni
fushën e sensorit derisa treguesi të fiket.
.
ndizet.
ose
.
KOHËMATËSI
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të caktuar
kohëzgjatjen e punës së zonës së gatimit vetëm
për një gatim.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë për
zonën e gatimit, më pas vendosni funksionin.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës së
nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin ose për të
ose
e
ndryshuar orën: prekni
kohëmatësit për të caktuar kohën (00 - 99
minuta). Kur treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë ngadalë, koha fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni zonën e
gatimit me
10
ndizet). Prekni menjëherë
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
6 orësh
,1-2
(
(
ndizet). Prekni menjëherë
derisa të
aktivizohet cilësimi i duhur i nxehtësisë. Pas 3
. Treguesi i zonës së gatimit fillon
të pulsojë shpejt. Në ekran shfaqet koha e
mbetur.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni zonën
e gatimit me
dhe prekni
. Koha e mbetur
numëron mbrapsht deri në 00. Treguesi i zonës
së gatimit fiket.
Kur koha mbaron, tingulli aktivizohet
dhe pulson 00. Zona e gatimit
çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
Kujtuesi i minutave
.
Mund ta përdorni këtë funksion si Kujtues
minutash kur pianura aktivizohet dhe zonat e
gatimit nuk funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë shfaq
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
. Prekni
ose
të kohëmatësit për të vendosur kohën.
Kur koha mbaron, tingulli aktivizohet dhe 00
pulson.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të gatimit.
BLLOKIMI
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo parandalon
ndryshimin aksidental të cilësimit të nxehtësisë.
Vendosni në fillim cilësimin e nxehtësisë.
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet.
Çaktivizoni pianurën me
.
Për të anashkaluar funksionin vetëm për kohë
gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet.
Prekni
për 4 sekonda. Caktoni cilësimin e
nxehtësisë në 10 sekonda. Ju mund të përdorni
pianurën. Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
MENAXHIMI I FUQISË
• Zonat e gatimit grupohen sipas vendndodhjes
dhe numrit të fazave në pianurë. Shikoni
figurën.
• Secila fazë ka ngarkesë maksimale elektrike
prej 3700 W.
• Funksioni e ndan fuqinë mes zonave të
gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
• Funksioni aktivizohet kur ngarkesa totale
elektrike e zonave të gatimit të lidhura me një
fazë i kalon 3700 W.
• Funksioni e ul fuqinë mes zonave në zonat e
tjera të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
• Afishimi i cilësimit të nxehtësisë së zonave të
reduktuara alternohet mes cilësimit të
zgjedhur të nxehtësisë dhe cilësimit të
nxehtësisë së reduktuar. Pas pak kohe,
afishimi i cilësimit të nxehtësisë së zonave të
reduktuara qëndron në cilësimin e nxehtësisë
së reduktuar.
Për të aktivizuar funksionin: prekni .
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi mbetet i
ndezur.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni .
Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën, çaktivizoni
edhe këtë funksion.
MEKANIZMI I SIGURISË PËR FËMIJËT
Ky funksion parandalon përdorimin aksidental të
pianurës.
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni pianurën
me
Prekni
. Mos caktoni cilësimet e nxehtësisë.
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni
pianurën me
.
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni cilësimet e
11
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
ENËT E GATIMIT
Për zonat e gatimit me induksion,
fusha e fortë elektromagnetike e
krijon shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorini zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme.
Materialet e enëve të gatimit
• i përshtatshëm: hekur i derdhur, çelik, çelik i
smaltuar, inoks, me fund me shumë shtresa
(e cilësuar si e përshtatshme nga prodhuesi).
• i papërshtatshëm: alumini, bakri, tunxhi,
qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një pianurë me
induksion nëse:
• uji zien shumë shpejt në një zonë të vendosur
në cilësimin më të lartë të nxehtësisë.
• fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit duhet të jetë
sa më i trashë dhe më i rrafshët që
të jetë e mundur.
Enët prej çeliku të emaluar dhe me
bazamente alumini ose bakri mund
të shkaktojnë çngjyrosje mbi
sipërfaqen prej qeramike xhami.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur me
diametrin e enës së gatimit. Enët me diametër
më të vogël se diametri minimal thithin vetëm një
pjesë të energjisë së krijuar nga zona e gatimit.
Referojuni kapitullit "Të dhëna
teknike".
ZHURMAT GJATË PUNËS
Nëse arrini të dëgjoni:
• zhurmë kërcitëse: enët janë të përbëra nga
materiale të ndryshme (strukturë sandviç).
• tingull fishkëllime: e përdorni zonën e gatimit
me nivel të lartë fuqie dhe ena është e
përbërë nga materiale të ndryshme (struktura
sandviç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë fuqie.
• kërcitje: po ndodh një proces shkëmbimi
elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk tregojnë se ka
keqfunksionim të pianurës.
SHEMBUJ TË PËRDORIMEVE PËR GATIM
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë dhe konsumit
të energjisë së zonës së gatimit nuk është
lineare. Kur ju rritni cilësimin e nxehtësisë, rritja
nuk është në proporcion me rritjen e konsumit të
energjisë së zonës së gatimit. Kjo do të thotë se
zona e gatimit me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së saj.
Të dhënat në tabelë janë vetëm
udhëzuese.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u përshtaten
automatikisht deri diku përmasës së fundit të
enëve.
Cilësimi i
nxehtësisë
-1
1-2
12
Përdoreni për:
Koha
(minuta)
Këshilla
Mbajeni të ngrohtë ushqimin e
gatuar.
sipas
nevojë
s
Mbulojeni enën e gatimit me
kapak.
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
Trazojeni herë pas here.
Cilësimi i
nxehtësisë
Koha
(minuta)
Përdoreni për:
Këshilla
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta,
vezë të pjekura.
10 - 40
Gatuani me kapakun tw
vendosur mbi enwn e gatimit.
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me bazë
qumështi; ngrohje ushqimesh të
gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë aq
lëng sa orizi, trazojini gatesat
me qumësht gjatë gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë për
750 g patate.
4-5
Gatim i sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop, mish
viçi me djathë e proshutë,
kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi,
salcë, vezë, petulla, gjevrek.
sipas
nevojë
s
Kthejini në gjysmën e kohës.
7-8
Skuqje e fortë, të thekura, fileto
mishi, biftekë.
5 - 15
Kthejini në gjysmën e kohës.
9
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate të
skuqura.
Zierje sasish të mëdha uji. Funksioni i fuqisë aktivizohet.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
• Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
• Përdorni gjithmonë enë me bazament të
pastër.
• Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe
nuk ndikojnë në funksionimin e pjanures.
• Përdorni një pastrues të veçantë që mund të
përdoret për sipërfaqen e pjanures.
• Përdorni kruajtëse të posaçme për xhamin.
PASTRIMI I PIANURËS
• Hiqni menjëherë: plastmasë të shkrirë,
celofan, sheqer dhe ushqime me sheqer.
•
•
Nëse nuk e bëni, pianura mund të dëmtohet
nga papastërtia. Kini kujdes të shmangni
djegiet. Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të ngushtë
dhe rrëshqiteni tehun mbi sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit, rrëketë e ujit,
njollat e yndyrës, çngjyrosjet e ndritshme
metalike. Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes. Pas
pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të
butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me ujë dhe
uthull dhe pastroni sipërfaqen e xhamit me një
leckë të njomë.
13
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë pianurën.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pianura nuk është e lidhur me
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi një
ose më shumë fusha me
sensor.
Hiqni objektin nga fushat me
sensor.
Vatra çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha me
sensor.
fushën me sensor
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Funksioni i nxehjes
automatike nuk aktivizohet.
Zona është e nxehtë.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Është caktuar cilësimi më i
lartë i nxehtësisë.
Cilësimi më i lartë i
nxehtësisë ka të njëjtën fuqi
me funksionin.
Cilësimin e nxehtësisë e keni
Filloni nga
dhe vetëm
rrisni cilësimin e nxehtësisë.
zbritur në
14
.
.
Problemi
Shkaku i mundshëm
Nuk mund të aktivizoni
unazën e jashtme.
Në zonën shumëfunksionale ka një sipërfaqe
të zezë.
Zgjidhja
Aktivizoni në fillim unazën e
brendshme.
Është normale që në zonën
shumë-funksionale të ketë një
sipërfaqe të zezë.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy niveleve.
Funksioni i menaxhimit të
fuqisë vihet në punë.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Fushat me sensor nxehen.
Ena e gatimit është tepër e
madhe ose e keni vendosur
shumë afër butonave
komandues.
Nëse është e mundur,
vendosini enët e mëdha në
zonat e pasme të gatimit.
Ndizet
.
Fikja automatike është aktive.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
Ndizet
.
Është aktiv funksioni i
sigurisë për fëmijët ose
bllokimi.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ndizet
.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e papërshtatshme.
Përdorni enë të
përshtatshme.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Diametri i bazamentit të enës
është shumë i vogël për
zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
Ka një gabim në pianurë.
Shkëputeni pianurën për pak
kohë nga rrjeti elektrik. Hiqni
siguresën nga sistemi elektrik
i shtëpisë. Lidheni atë sërish.
Afishohet
dhe një numër.
Nëse
ndizet sërish,
kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
15
Problemi
Ndizet
Shkaku i mundshëm
.
E6 ndizet.
Zgjidhja
Ka një defekt në pianurë,
sepse ena e ka avulluar ujin.
Janë në punë fikja automatike
dhe mbrojtja nga mbinxehja
për zonat.
Çaktivizoni pianurën. Hiqeni
enën e nxehtë. Pas afro 30
sekondave, aktivizojeni sërish
zonën e gatimit. Nëse
problemi ishte ena e gatimit,
mesazhi i gabimit fiket.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur mund të vazhdojë të
rrijë ndezur. Lëreni enën e
gatimit që të ftohet
mjaftueshëm. Kontrolloni
nëse ena e gatimit përshtatet
me pianurën.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Mungon faza e dytë e
furnizimit me rrymë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Hiqni
siguresën, prisni një minutë
dhe futeni sërish siguresën.
NËSE NUK MUND TË GJENI ZGJIDHJE...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni
shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të
autorizuar. Jepni të dhënat nga pllaka e
specifikimeve. Jepni gjithashtu kodin me tre
shifra për xhamin qeramik (ndodhet në qoshe të
sipërfaqes prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni përdorur
saktë. Nëse jo, servisi nga tekniku i shërbimit apo
shitësi nuk do të jetë falas, edhe gjatë periudhës
së garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën e
shërbimit dhe kushtet e garancisë janë në
broshurën e garancisë.
TË DHËNAT TEKNIKE
ETIKETA E SPECIFIKIMEVE
Modeli ZEN6641XBA
Lloji 60 GAD DA AU
Induksioni 3.7 kW
Nr. i serisë .................
ZANUSSI
PNC 949 595 545 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodhuar në Gjermani
6.6 kW
SPECIFIKIMI I ZONAVE TË GATIMIT
Zona e gatimit
Majtas, përpara
16
Kohëzgjatja
Fuqia nominale
Funksioni i fuqisë
maksimale
Diametri i enës së
(cilësimi maksimal
[W]
Funksioni i fuqisë
gatimit [mm]
i nxehtësisë) [W]
[min]
2300
3700
10
180 - 210
Zona e gatimit
Kohëzgjatja
Fuqia nominale
Funksioni i fuqisë
maksimale
Diametri i enës së
(cilësimi maksimal
[W]
Funksioni i fuqisë
gatimit [mm]
i nxehtësisë) [W]
[min]
Majtas, e
pasme
1200
-
-
145
Djathtas,
përpara
1400
-
-
125 - 145
Djathtas, e
pasme
700 / 1700
-
-
120 / 180
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë pak më e
ndryshme nga të dhënat në tabelë. Ajo ndryshon
në varësi të materialit dhe të përmasave të enëve
të gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni enë gatimi
me diametër jo më të madh se ai i dhënë në
tabelë.
EFIKASITETI ENERGJETIK
INFORMACIONI I PRODUKTIT SIPAS EU 66/2014
Identifikimi i modelit
ZEN6641XBA
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Ngrohës me
induksion dhe
rrezatim
Diametri i zonave rrethore të
gatimit (Ø)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
182,2 Wh/kg
202,3 Wh/kg
189,6 Wh/kg
189,7 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric hob)
191,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji
elektrike - Pjesa 2: Pianurat - Metodat e matjes
së performancës
•
KURSIMI I ENERGJISË
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
• Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju
nevojitet.
•
•
•
•
Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë
kapakët mbi enët e gatimit.
Vendosni enët e gatimit në zonën e gatimit
përpara se ta aktivizoni.
Fundi i enës së gatimit duhet të ketë të njëjtin
diametër me zonën e gatimit.
Enët më të vogla vendosini në zonat më të
vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të zonës së
gatimit.
17
•
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur
ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë atë.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
18
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не
сноси одговорност за направена повреда или штета кои се
резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш
чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да
вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се држат
подалеку од апаратот секогаш кога работи.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да
се внимава да не се допираат грејачите. Апаратот не
смее да биде на дофат на деца помали од 8 години
освен ако не се под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со
посебен систем за далечинско управување.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината
за готвење бидејќи може да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на површината за
готвење преку соодветната контрола и не потпирајте се
на уредот за откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете
можноста од струен удар.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, овластен сервисен
претставник или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои се
наведени во упатствата за користење како погодни или
заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот
апарат. Користењето на несоодветни заштитници за
површина за готвење може да предизвика незгода.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
Одржувајте минимална оддалеченост од
другите апарати и делови.
Секогаш внимавајте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Зачепете ги засечените површини со
заптивач за да спречите влагата да
предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од пареа и
влага.
Не го монтирајте апаратот во близина на
врата или под прозорец. На овој начин ќе
спречите некој жежок сад за готвење да
падне од апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над фиоки,
внимавајте просторот помеѓу дното на
апаратот и горната фиока да е доволен за
циркулација на воздух.
Дното на апаратот може да стане жешко.
Уверете се дека сте монтирале незапалива
плоча за раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
Проверете дали просторот за вентилација
од 2 mm помеѓу горната работна површина
и предниот дел од апаратот долу е
слободен. Гаранцијата не покрива штета
која е причинета од немање на адекватен
простор за вентилација.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
•
Секое поврзување со струја треба да биде
направено од квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
•
Пред да се изведуваат какви било работи,
проверете дали апаратот е исклучен од
струја.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со напојувањето
со струја. Доколку не се совпаѓа,
контактирајте со електричар.
Проверете дали апаратот е правилно
монтиран. Лабав и несоодветен кабел за
струја или приклучок (ако е применливо)
може да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за струја.
Не оставајте ги каблите да се заплеткаат.
Проверете дали е монтирана заштитата од
струен удар.
Користете клема за да го ослободите
кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја или
приклучокот (ако е применливо) го допира
топлиот апарат или топлите садови за
готвење кога го поврзувате апаратот со
штекери во близина
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е применливо)
или кабелот за струја. Контактирајте го
нашиот Овластен сервисен центар или
електричар за да го смените оштетениот
кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора да
се поврзе на таков начин што нема да
може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот), заземјување
и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува да
го исклучите апаратот од приклучокот за
струја од сите полови. Изолацискиот уред
21
мора да има контактен отвор со ширина од
најмалку 3 мм.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници
или струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа, етикетата и
заштината фолија (ако е применливо) пред
првата употреба.
Овој апарат користете го само во домашни
услови.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Погрижете се отворите за вентилација да
не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја употреба.
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или капаци
од тенџериња на ринглите. Тие може да
станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни раце
или кога тој има контакт со вода.
Не употребувајте го апаратот како работна
површина или како простор за складирање.
Ако површината на апаратот е испукана,
веднаш исклучете го апаратот од струјата.
Ова ќе спречи струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да се
држат на растојание од минимум 30 cm од
индуктивните рингли кога апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко масло, може
да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
пожар и изгореници
•
•
•
•
22
При загревање, маснотиите и маслото
можат да испуштаат запаливи пареи.
Држете го огнот или загреаните предмети
подалеку од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото коешто е
многу жешко може да предизвика спонтано
запалување.
Искористеното масло кое може да содржи
остатоци од храна, може да предизвика
пожар на пониска температура од маслото
што се користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за готвење на
контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка тава врз
стаклената површина на плочата за
готвење.
Не оставајте ги садовите за готвење да
вријат на суво.
Внимавајте предметите или садовите за
готвење да не паднат на апаратот. Може
да се оштети површината.
Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот.
Садовите за готвење направени од лиено
железо, алуминиум или со оштетено дно
може да предизвика гребнатини на
стаклото / стакло-керамиката. Овие
предмети секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за готвење. Не
смее да се користи за други намени, на
пример за загревање на простории.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на површинскиот
материјал.
• Исклучете го апаратот и оставете го да се
излади пред да го чистите.
• Исклучете го апаратот од струја пред да
вршите активности за одржување.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
Контактирајте со општинската власт за да
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
•
Извадете го електричниот кабел блиску до
апаратот и фрлете го.
•
Користете само оригинални резервни
делови.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕД МОНТАЖАТА
Пред да ја монтирате површината за готвење,
напишете ги информациите подолу од
плочката за спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на дното од куќиштето
на апаратот.
Сериски број (S.N.) ............
во соодветни елементи за вградување и во
работни површини кои ги исполнуваат
стандардите.
КАБЕЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
• Површината за готвење се испорачува со
кабел за струја.
• За да го замените оштетениот кабел
користете го следниот (или понов) вид
кабел: H05V2V2-F T мин. 90°C. Обратете
се во локалниот сервисен центар.
ВГРАДЕНИ ПЛОЧИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Користете ги плочите за готвење што се
вградуваат само ако се претходно вградени
КОМПЛЕТ
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
23
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
24
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
РАСПОРЕД НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
2
2
145 mm
120/180
mm
210 mm
145 mm
1
1 Индукциска рингла
2 Рингла
3 Контролна плоча
1
3
25
РАСПОРЕД НА КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
10
9
4
5
8
6
7
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите и звуците
покажуваат кои функции работат.
Сензорс
ко поле
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
Заклучување / Уред за
безбедност на деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
-
Екран за поставување на
јачината на топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели за
ринглите
За да прикажат за која рингла го
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
-
За вклучување и исклучување на
надворешниoт прстен.
-
За избор на рингла.
/
-
За зголемување или намалување на
времето.
/
-
За поставување на поставка за јачина на
топлина.
Енергетска функција
За вклучување и исклучување на
функцијата.
2
4
5
6
7
8
9
10
26
Коментар
ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО
1
3
Функција
ЕКРАНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ТОПЛИНАТА
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
Ринглата е вклучена.
-
Функцијата Автоматско загревање работи.
Енергетска функција е во функција .
+ број
Има дефект.
Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
Функцијата Заклучување /Уред за безбедност на деца работи.
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Функцијата Автоматски исклучување работи.
ПОКАЗНО СВЕТЛО ЗА ПРЕОСТАНАТА
ТОПЛИНА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои
опасност од изгореници поради
преостаната топлина.
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на готвење
директно на дното на садовите за готвење.
Стакло-керамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ
Допрете го
1 секунда за да ја вклучите или
да ја исклучите површината за готвење.
АВТОМАТСКИ ИСКЛУЧУВАЊЕ
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
• сите рингли се исклучени,
• не сте ја наместиле јачината на топлината
откако сте ја вклучиле површината за
готвење,
• ќе истурите или ќе ставите нешто на
контролната табла повеќе од 10 секунди
(тенџере, ткаенина, итн.). Се огласува
звучен сигнал и површината за готвење се
исклучува. Отстранете го предметот или
исчистете ја контролната табла.
•
•
•
површината за готвење станува премногу
жешка (на пр. ако некој сад преврие и се
исуши). Оставете ја ринглата да се олади
пред да ја користите повторно површината
за готвење.
користите несоодветни садови за готвење.
Симболот
се пали и по 2 минути
ринглата се исклучува автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не менувате
ја поставката за јачина на топлината. По
одредено време се пали
и површината
за готвење се исклучува.
Врската помеѓу јачината на топлината и
времето после кое се исклучува
површината за готвење:
27
Поставување
температура
Плочата за готвење
се исклучува после
6 часа
,1-2
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
ЕНЕРГЕТСКА ФУНКЦИЈА
Функцијата обезбедува поголема моќ за
индукциските рингли. Функцијата може да
биде активирана за индуктивната рингла само
за одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се враќа на
најголемата јачина.
Видете го поглавјето „Технички
информации“.
За да ја активирате функцијата за
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА
ТОПЛИНАТА
ринглата: допрете
Допрете го
или
за да ја намалите
јачината на топлината. Допрете ги
и
исто време за да ја исклучите ринглата.
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да поставите
колку време ќе работи ринглата само за ова
готвење.
Прво поставете ја јачината на топлината за
ринглата, а потоа поставете ја функцијата.
Користете го сензорското поле:
За вклучување на надворешниот прстен:
допрете го сензорското поле. Показното
светло се пали.
За исклучување на надворешниот прстен:
допирајте го сензорското поле се додека не се
изгасне показното светло.
АВТОМАТСКО ЗАГРЕВАЊЕ
Ако ја вклучите оваа функција, можете да ја
добиете потребната јачина на топлина за
пократок период. Оваа функција на некое
време ја поставува највисоката јачина на
топлина, а потоа ја намалува до точната
јачина на топлина.
Поставување на ринглата: допирајте ја
повеќепати сé додека не се вклучи показното
светло на потребната рингла.
За да ја вклучите функцијата или да го
промените времето: допрете го
или
на
тајмерот за да го поставите времето (00 - 99
минути). Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
За да го видите преостанатото време:
поставете ја ринглата со
. Показното светло
на ринглата започнува да трепка побрзо. На
екранот се покажува преостанатото време.
За исклучување на функцијата: поставете ја
и допрете
. Преостанатото
ринглата со
време одбројува назад до 00. Показателот за
ринглата се исклучува.
За да ја вклучите функцијата,
ринглата мора да биде ладна.
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да ја вклучите функцијата за ринглата:
(
се пали). Веднаш допрете
(
се пали). Веднаш допрете
сѐ додека не
се појави точната поставка за јачина. По 3
секунди се појавува
.
За исклучување на функцијата: допрете
.
За да го запрете звукот: допрете го
Потсетник за минути
.
Можете да ја користите функцијата како
Потсетник за време кога плочата за готвење
е вклучена и кога не работат ринглите. На
екранот за јачина на топлина се прикажува
.
28
.
ТАЈМЕР
во
ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
НАДВОРЕШНИТЕ ПРСТЕНИ
Површината на која готвите можете да ја
приспособите кон димензиите на садовите за
готвење.
допрете
.
За исклучување на функцијата: допрете
за да ја зголемите јачината на
топлината. Допрете го
. Се пали
За вклучување на функцијата: допрете го
. Допрете го
или
на тајмерот за да го
поставите времето. Кога времето ќе истече,
се огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
Оваа функција не влијае врз
работата на ринглите.
ЗАКЛУЧУВАЊЕ
Можете да ја заклучите контролната табла
додека работи ринглата. Тоа спречува
случајна промена на поставената јачина на
топлината.
Прво поставете ја јачината на топлината.
За вклучување на функцијата: допрете
.
се пали за 4 секунди.Тајмерот останува
вклучен.
За исклучување на функцијата: допрете го
. Се пали претходната поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите површината
за готвење, се исклучува и оваа
функција.
траење од 4 секунди. Поставете ја јачината
на топлината за 10 секунди. Сега можете да
ракувате со површината за готвење. Кога ќе ја
деактивирате површината за готвење
функцијата повторно работи.
УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈАТА
• Ринглите се групирани според местото и
бројот на фазите на површината за
готвење. Видете ја сликата.
• Секоја фаза има максимално електрично
напојување од 3700 W.
• Функцијата ја распределува моќноста
помеѓу ринглите поврзани со истата фаза.
• Функцијата се активира кога целосното
електрично напојување на ринглите
поврзано со една фаза надминува 3700 W.
• Функцијата ја намалува моќноста на
другите рингли поврзани со истата фаза.
• Екранот за јачина на топлина за намалена
јачина на рингла се менува меѓу одбраната
поставка за јачина и намалената јачина за
топлина. После некое време екранот за
поставка за јачина за рингли со намалена
јачина останува на поставката за намалена
јачина.
УРЕД ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА
Оваа функција спречува случајно вклучување
на површината за готвење.
За вклучување на функцијата: вклучете ја
површината за готвење со
. Не
поставувајте ја јачината на топлината.
Допрете на
4 секунди. Се пали
.
Исклучете ја површината за готвење со
.
За исклучување на функцијата: вклучете ја
површината за готвење со
. Не
поставувајте ја јачината на топлината.
Допрете на
4 секунди. Се пали
.
Исклучете ја површината за готвење со
.
За да ја прескокните оваа функција за само
едно готвење: активирајте ја површината за
готвење со
. Се пали
. Допрете го
во
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
29
САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Кај индукциските рингли се
создава силно електро-магнетно
поле кое создава топлина во садот
многу брзо.
Ефикасноста на ринглата е поврзана со
дијаметарот на садот за готвење. Садот за
готвење со помал дијаметар којшто е помал
од минималниот добива само дел од
енергијата којашто ја испушта ринглата.
Видете го поглавјето „Технички
информации“.
Користете ги индукциските рингли
со соодветни садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
• правилно: лиено железо, емајлиран челик,
не’рѓосувачки челик, дно направено од
повеќе слоеви (со правилна ознака од
производителот).
• непогодни: алуминиум, бакар, бронза,
стакло, керамика, порцелан.
Правилни садови за готвење за индукциска
површина за готвење се ако:
• мала количина вода врие многу брзо на
рингла поставена на највисока поставка за
јачина на топлината.
• магнетот го привлекува дното на садот.
Дното на садовите за готвење
треба да е што е можно подебело
и порамно.
Садовите за готвење од емајлиран
челик и оние со алуминиумско или
бакарно дно можат да
предизвикаат промена на бојата
на стакло-керамичката површина.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли автоматски се
прилагодуваат на димензиите на дното на
садовите за готвење, до одредена граница.
Поставување
температура
ПРИМЕРИ НА АПЛИКАЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Односот меѓу поставката на температурата и
потрошувачката на струја на ринглата не е
линеарен. Кога ќе ја зголемите
температурата, потрошувачката на струја на
ринглата не се зголемува пропорционално.
Тоа значи дека рингла поставена на средна
температура користи помалку од половина од
моќноста.
Употребувајте за:
Податоците во табелата се само
препорака.
Време
(мин.)
Совети
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите за
готвење.
1-2
Холандски сос, топење: путер,
чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на време.
1-2
Зацврстување: ровки омлети,
пржени јајца.
10 - 40
Гответе покриено со капак.
-1
30
ЗВУЦИ ВО ТЕКОТ НА РАБОТАТА
Ако слушате:
• звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали (сендвич
конструкција).
• звук на свиркање: ја користите ринглата на
голема јачина и садовите за готвење се
направени од различни материјали
(сендвич конструкција).
• ѕунење: користите високо енергетско ниво.
• кликање: се јавува електрично
прекинување.
• сиктење, бруење: работи вентилаторот.
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност на површината за готвење.
Поставување
температура
Време
(мин.)
Употребувајте за:
Совети
2-3
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количеството ориз, мешајте
ги јадењата со млеко во текот
на готвењето.
3-4
Зеленчук, риба, месо, готвени
на пареа.
20 - 45
Додајте неколку супени
лажици течност.
4-5
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода за
750 g компири.
4-5
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 150
До 3 l течност плус
состојките.
6-7
Благо пржење: шницли,
телешко кордон блу, котлети,
ќофтиња, колбаси, џигер,
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
колку
што
треба
Превртете на половина од
времето.
7-8
Целосно пржење, рендани
компири, бифтеци, стекови.
5 - 15
Превртете на половина од
времето.
9
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо за
печење), помфрит во многу масло.
Варење големи количества вода. Енергетската функција е вклучена.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за готвење
со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата на
површината за готвење.
• Користете специјално средство за чистење
наменето за површини за готвење.
• Употребувајте специјално стругало за
стаклото.
•
•
шеќер. Во спротивно, нечистотијата може
да предизвика оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се изгорите.
Ставете го стругалото на стаклената
површина под остар агол и движете го
сечивото по површината.
Извадете ги откако апаратот е доволно
изладен: прстени од бигор, вода, дамки од
маснотии, светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата за
готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална боја која
се губи: користете раствор од вода и оцет
и чистете ја стаклената површина со
влажна крпа.
ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
• Веднаш отстранете: стопена пластика,
пластична фолија и храна што содржи
31
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Можна причина
Решение
Површината за готвење не
е поврзана со напојување
за струја или не е правилно
поврзана.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете во дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако осигурувачот
постојано прегорува,
разговарајте со
квалификуван електричар.
Вклучете ја површината за
готвење повторно и
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
32
Истовремено сте допреле 2
или повеќе сензорски
полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
Се огласува звучен сигнал
и површината за готвење се
исклучува.
Се огласува звучен сигнал
кога површината за готвење
е исклучена.
Сте ставиле нешто на едно
или повеќе сензорски
полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка затоа
што работела само кратко
време.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Функцијата за автоматско
загревање не работи.
Ринглата е жешка.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
сензорското поле
.
Проблем
Можна причина
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
Сте ја намалиле поставката
за јачина на топлината до
Почнете од
и само
зголемете ја поставката за
јачина на топлината.
.
Не можете да го вклучите
надворешниот прстен.
Има темна област на
повеќенаменската рингла.
Решение
Прво вклучете го
внатрешниот прстен.
Нормално е да има темна
област на
повеќенаменската рингла.
Поставката за температура
се менува меѓу две нивоа.
Енергетската функција
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
можно.
се вклучува.
Вклучено е Автоматското
исклучување.
Исклучете ја и повторно
вклучете ја површината за
готвење.
се вклучува.
Работи функцијата Уред за
безбедност на децата или
заклучување.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење на
ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Пречникот на дното на
садот за готвење е премал
за ринглата.
Користете садови за
готвење со соодветни
димензии.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
Има грешка на површината
за готвење.
Исклучете ја површината за
готвење некое време од
струја. Исклучете го
осигурувачот од
електричниот систем на
куќата. Поврзете го
повторно. Ако повторно се
и се прикажува број.
запали
, обратете се во
овластениот сервис.
33
Проблем
се вклучува.
Се вклучува E6.
Можна причина
Решение
Настанала грешка во
плочата за готвење бидејќи
садот за готвење изврел.
Автоматското исклучување
и заштитата од прегревање
на ринглите работат.
Исклучете ја површината за
готвење. Тргнете ги
жешките садови за
готвење. По околу 30
секунди, повторно вклучете
ја ринглата. Ако има
проблем со садот за
готвење, се појавува порака
со грешка. Показното
светло за преостаната
топлина може да остане
вклучено. Оставете го
садот за готвење да се
излади доволно. Проверете
дали садот за готвење е
компатибилен со
површината за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Недостасува втората фаза
од напојувањето со струја.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Извадете го осигурувачот,
почекајте една минута и
вратете го назад.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЈДЕТЕ РЕШЕНИЕ...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот продавач
или во овластениот сервисен центар.
Наведете ги податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја и
троцифрената шифра за стакло-керамика (се
наоѓа во аголот на стаклената површина) и
пораката за грешка која се пали. Осигурете се
дека правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале со
површината за готвење, сервисирањето од
страна на сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно, дури и
во гарантниот период. Упатствата за службата
за односи со корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во гарантниот лист.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ПЛОЧКА СО СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел ZEN6641XBA
Тип 60 GAD DA AU
Индукција 3.7 kW
Сериски бр. ..........
ZANUSSI
34
PNC (Број на производ) 949 595 545 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено во Германија
6.6 kW
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РИНГЛИТЕ
Рингла
Номинална
моќност
(поставка за
максимална
топлина) [W]
Енергетска
функција [W]
Енергетска
функција
максимално
траење [мин]
Дијаметар на сад
за готвење [mm]
Лева предна
2300
3700
10
180 - 210
Лева задна
1200
-
-
145
Десна предна
1400
-
-
125 - 145
Десна задна
700 / 1700
-
-
120 / 180
Моќноста на ринглите може многу малку да
отстапува од податоците во табелата. Таа се
менува во зависност од материјалот и
димензиите на садот за готвење.
За оптимални резултати при готвењето
користете сад за готвење којшто не е поголем
од дијаметарот во табелата.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОД ВО СОГЛАСНОСТ СО EU 66/2014
Идентификација на модел
ZEN6641XBA
Вид плоча за готвење
Вградена
плоча за
готвење
Број на рингли
4
Технологија на греење
Индукциски и
Светлечки
Греач
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Потрошувачка на енергија
по рингла (EC electric
cooking)
Лева предна
Лева задна
Десна предна
Десна задна
182,2 Wh / kg
202,3 Wh / kg
189,6 Wh / kg
189,7 Wh / kg
Потрошувачка на енергија
на плочата за готвење (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење
за домаќинства - Дел 2: Плочи за готвење Методи за мерење перформанси
191,0 Wh / kg
ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
Можете да заштедите енергија за време на
секојдневното готвење ако ги следите
советите дадени подолу.
• Кога ќе ја загреете водата, користете само
онолку колку што ви е потребно.
35
•
•
•
•
Ако е можно, секогаш ставајте капак на
садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата, ставете го
садот на неа.
Дното на садот треба да биде со ист
дијаметар како и ринглата.
Ставете помали садови за готвење на
помалите рингли.
•
•
Ставете го садот за готвење директно во
центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина за да ја
зачувата храната топла или да ја стопите.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
36
*
37
38
39
867332176-B-202019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising