AEG | HK654400XB | User manual | Aeg HK654400XB Uživatelský manuál

Aeg HK654400XB Uživatelský manuál
HK654400XB
CS
LT
PL
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Naudojimo instrukcija
Kaitlentė
Instrukcja obsługi
Płyta grzejna
2
20
38
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
6. TIPY A RADY......................................................................................................14
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................15
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 16
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................18
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................19
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům
spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných těles. Děti mladší osmi let bez
stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
•
•
•
•
•
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
ČESKY
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
•
•
•
5
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
6
www.aeg.com
•
•
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
•
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
ČESKY
3.2 Vestavné varné desky
•
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se
na místní servisní středisko.
3.3 Připojovací kabel
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
7
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
8
www.aeg.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Ochranná skříň
Pokud použijete ochrannou skříň
(dodatečné příslušenství), není nutné
zachovat přední prostor o šířce 2 mm pro
proudění vzduchu a instalovat ochranné
dno přímo pod varnou deskou. Ochranná
skříň nemusí být v některých zemích v
nabídce. Obraťte se na svého místního
dodavatele.
Ochrannou skříň nelze
použít, pokud varnou desku
instalujete nad troubou.
ČESKY
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
1
1
2
4.2 Rozvržení ovládacího panelu
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
Bridge
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
5
6
7
9
10
www.aeg.com
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
8
/
9
10
11
-
Poznámka
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
Funkce posílení výkonu
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat
ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žá‐
dná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
4.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
ČESKY
11
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-3
5.4 Použití varných zón
Nádobu položte na kříž / čtverec, který je
označen na povrchu varné desky.
Zakryjte celý kříž / čtverec. Indukční
varné zóny se automaticky přizpůsobují
velikosti dna nádoby. S velkými
nádobami můžete vařit na dvou varných
zónách zároveň.
5.5 Funkce Bridge
Funkce se zapne, když
nádoba zakrývá středy dvou
zón.
Tato funkce spojí obě varné zóny, které
pak fungují jako jedna.
Nejprve nastavte teplotu pro jednu z
varných zón.
Tuto funkci pro levé/pravé varné zóny
/ . Teplotu
zapnete: stisknutím
nastavíte nebo změníte stisknutím
jednoho ze senzorových tlačítek na levé
či pravé straně.
Varná deska se vy‐
pne po
Vypnutí funkce: stisknutím
/ .
Varné zóny fungují opět nezávisle.
6 hodin
Když k vaření používáte pouze jednu
varnou zónu z páru, doporučujeme
používat zadní varnou zónu. Když
používáte velké nádoby, doporučujeme
je také položit v blízkosti zadní varné
zóny.
4-7
5 hodin
8-9
4 hodiny
10 - 14
1,5 hodiny
5.3 Nastavení teploty
Nastavení nebo změna teploty:
5.6 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Když je
funkce zapnutá, varná zóna funguje
12
www.aeg.com
zpočátku při maximálním tepelném
výkonu a poté pokračuje dle
požadovaného nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Změna času: zvolte varnou zónu
pomocí
nebo
.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
stiskněte
(rozsvítí se ). Ihned
stiskněte požadované nastavení teploty.
Po třech sekundách se zobrazí
. Stiskněte
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
5.7 Funkce posílení výkonu
CountUp Timer (Měřič času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické
informace“.
. Rozsvítí se
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače,
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
.
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
5.8 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
. Kontrolka varné
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
ČESKY
5.9 STOP+GO
použít. Když varnou desku vypnete
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
se
. Rozsvítí
.
pomocí
, funkce se opět zapne.
5.12 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
. Displej se rozsvítí a
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
5.10 Blokování tlačítek
.
Rozsvítí se
nebo . Stisknutím
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
•
•
•
•
•
5.11 Dětská bezpečnostní
pojistka
•
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
•
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
•
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
čtyři sekundy stiskněte
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
5.13 Řízení výkonu
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
. Pomocí
13
.
. Na čtyři sekundy
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne 3
700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
14
www.aeg.com
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické
informace“.
6.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
6.3 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
ČESKY
Nastavení te‐
ploty
-1
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
15
1-3
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
7-9
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.1 Všeobecné informace
7.2 Čištění varné desky
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
16
www.aeg.com
•
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
•
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Je spálená pojistka.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
ČESKY
17
Problém
Možná příčina
Řešení
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže byla varná zóna za‐
krátkou dobu, a není proto
pnutá dostatečně dlouho,
horká.
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce automatického
ohřevu nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastavena nejvyšší teplo‐ Nejvyšší stupeň teploty má
ta.
stejný výkon jako funkce.
Nastavení teploty kolísá
mezi dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je za‐
pnutá.
Viz část „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické informa‐
ce“.
Nádoba nezakrývá kříž /
čtverec.
Zakryjte celý kříž / čtverec.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vypoj‐
te pojistku v domácí elek‐
troinstalaci. Opět ji připojte.
Zobrazí se
a číslo.
Jestliže se
opět rozsvítí,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
18
www.aeg.com
Problém
Zobrazí se
.
Možná příčina
Řešení
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila voda
z nádoby. Spustila se funkce
automatického vypnutí a
ochrana proti přehřátí varné
zóny.
Vypněte varnou desku. Od‐
straňte horkou nádobu. Po
přibližně 30 sekundách var‐
nou zónu opět zapněte. Po‐
kud byl problém ve varné
nádobě, chybové hlášení se
přestane zobrazovat. Ukaza‐
tel zbytkového tepla se mů‐
že nadále zobrazovat. Ne‐
chte varnou nádobu dosta‐
tečně vychladnout. Zkontro‐
lujte, zda lze varnou nádobu
použít s varnou deskou.
Viz část „Tipy a rady“.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model HK654400XB
Typ 60 GAD D4 AU
Indukce 7.4 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 595 191 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.4 kW
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ Funkce posíle‐
kon (maximální ní výkonu [W]
nastavení te‐
ploty) [W]
Délka chodu
funkce Funkce
posílení výko‐
nu [min]
Průměr nádoby
[mm]
Levá přední
1800
2600
5
145 - 180
Levá zadní
1800
2600
5
145 - 180
Pravá přední
1800
2600
5
145 - 180
Pravá zadní
1800
2600
5
145 - 180
ČESKY
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
19
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
HK654400XB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukční deska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
169,7 Wh / kg
170,7 Wh / kg
170,1 Wh / kg
170,7 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu
170,3 Wh / kg
•
•
Energetické hodnoty vztahující se k dané
varné zóně jsou označeny křížkem.
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 20
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 22
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 24
4. GAMINIO APRAŠYMAS..................................................................................... 26
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 28
6. PATARIMAI.........................................................................................................31
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 33
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................33
9. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 36
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................36
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
21
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
mažesnių gebėjimų žmonės, su sąlyga, kad jiems
pateikiami nurodymai ir (arba) jie prižiūrimi, jog saugiai
naudotųsi prietaisu ir suprastų galinčius kilti pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: Nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
•
•
•
•
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
Patikrinkite, kad tarp darbastalio ir
prietaiso būtų laisvas 2 mm
ventiliavimo tarpas. Garantija
neapima žalos, atsiradusios dėl
nepakankamo ventiliavimo tarpo.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
•
23
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
24
www.aeg.com
•
•
•
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
prieš valant.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
2.5 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Apgadintą maitinimo kabelį pakeiskite
šiuo (arba geresniu) maitinimo
kabeliu: H05V2V2-F T maž. 90 °C.
Kreipkitės į vietos techninio
aptarnavimo centrą.
LIETUVIŲ
3.4 Įrengimas
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
25
26
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Apsauginė pertvara
Jeigu naudojate apsauginę pertvarą
(papildomą priedą), 2 mm tarpas priekyje
oro srautui ir apsauginės grindys tiesiai
po kaitlente nereikalingos. Kai kuriose
šalyse apsauginės pertvaros priedo gali
būti neįmanoma įsigyti. Kreipkitės į savo
vietinį tiekėją.
Jeigu kaitlentė įrengiama
virš orkaitės, apsauginės
pertvaros naudoti negalima.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
2
LIETUVIŲ
27
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
Jutik‐ Funkcija
lio lau‐
kas
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Užrakinimas / Vaikų sau‐
gos įtaisas
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atrakinti.
3
STOP+GO
Įjungia ir išjungia funkciją.
4
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
-
Kaitviečių laikmačio indika‐ Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
toriai
-
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
-
Kaitvietės pasirinkimas.
-
Pailgina arba sutrumpina laiką.
Galingumo funkcija
Įjungia ir išjungia funkciją.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Kaitinimo lygių rodmenys
Rodmuo
Aprašas
Kaitvietė išjungta.
–
Kaitvietė veikia.
28
www.aeg.com
Rodmuo
Aprašas
Veikia funkcija STOP+GO.
Veikia funkcija Automatinis įkaitinimas.
Veikia Galingumo funkcija.
+ skaitmuo
Įvyko veikimo triktis.
/
OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius): gamina‐
mas maistas / palaikoma šiluma / likęs karštis.
/
Užrakinimas /Vaikų saugos įtaisas funkcija veikia.
Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba neuždėtas ant kaitvie‐
tės.
Veikia funkcija Automatinis išjungimas.
4.4 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla
dėl likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
/
/
Pavojus
nusideginti dėl likusio
karščio. Indikatorius rodo
likusio karščio lygį.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
5.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
5.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
•
•
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudojate netinkamus prikaistuvius.
Užsidega simbolis
ir po 2 minučių
kaitvietė išsijungia automatiškai;
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko užsidega
ir kaitlentė
išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
LIETUVIŲ
29
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
Kaitinimo lygis
, 1–3
Kaitlentė išsijun‐
gia po
6 valandų
4–7
5 valandų
8–9
4 valandų
10–14
1,5 valandos
/
. Kaitvietės veikia atskirai.
Kai naudojate tik vieną iš poros
kaitviečių, rekomenduojame naudoti
galinę kaitvietę. Taip pat kai naudojate
didelį prikaistuvį, rekomenduojame jį dėti
arti galinės kaitvietės.
5.6 Automatinis įkaitinimas
Aktyvinkite šią funkciją, kad per
trumpesnį laiką pasiektumėte norimą
kaitinimo lygį. Kai ši funkcija įjungta,
kaitvietė pradžioje veikia didžiausiu lygiu,
o po to gaminama norimu kaitinimo lygiu.
5.3 Kaitinimo lygis
Norėdami nustati ar pakeisti kaitinimo
lygį:
Palieskite valdymuo juostą ties tinkamu
kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite
valdymo juostą, kol pasieksite tinkamą
kaitinimo lygį.
Kaitvietė turi būti šalta, kad
galėtumėte įjungti šią
funkciją.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
( užsidega).
Nedelsdami palieskite norimą kaitinimo
lygį. Po 3 sekundžių užsidega
.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.4 Kaitviečių naudojimas
5.7 Galingumo funkcija
Prikaistuvį uždėkite ant kryželio /
kvadrato ant jūsų gaminimui naudojamo
paviršiaus. Visiškai uždenkite kryželį /
kvadratą. Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį. Galite gaminti naudodami didelį
prikaistuvį ant dviejų kaitviečių vienu
metu.
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
5.5 Funkcija Bridge
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
Funkcija veikia, kai
prikaistuviai uždengia dviejų
kaitviečių centrus.
.
įsijungia.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos
veikia kaip viena.
Pirmiausiai nustatykite vienos kaitvietės
kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti šią funkciją kairiajai /
dešiniajai kaitvietėms: palieskite
Žr. skyrių „Techninė
informacija“.
/
. Norėdami nustatyti arba pakeisti
kaitinimo lygį, palieskite vieną iš kairėje /
dešinėje esančių valdymo jutiklių.
5.8 Laikmatis
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Pirmiausiai nustatykite kaitvietės, o po to
– funkcijos kaitinimo lygį.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
30
www.aeg.com
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
kaitvietės neveikia. Kaitinimo lygio
laikmačio
laikui nustatyti (00–99
minutės). Kai kaitvietės indikatorius
pradeda lėtai mirksėti, pradedama
atgalinė laiko atskaita.
ekrane rodoma
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
. Palieskite
arba , kad
nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.
Norėdami pamatyti likusį laiką:
kaitvietę nustatykite, naudodami .
Kaitvietės indikatorius pradeda greitai
mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
nustatykite, naudodami
. Palieskite
5.9 STOP+GO
.
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Norėdami išjungti funkciją:su
nustatykite kaitvietę ir palieskite .
Likęs laikas skaičiuojamas iki 00.
Kaitvietės indikatorius išsijungia.
Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti
negalima.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta
garso signalas ir mirksi 00.
Kaitvietė išsijungia.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
.
.
CountUp Timer (laiko skaičiavimo
pirmyn laikmatis)
Galite naudoti šią funkciją, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
užsidega.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
5.10 Užrakinimas
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
, užsidega laikmačio . Kai kaitvietės
indikatorius pradeda lėtai mirksėti,
pradedama laiko atskaita pirmyn. Ekrane
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
tai rodoma , tai skaičiuojamas laikas
(minutėmis).
Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia
kaitvietė: kaitvietę nustatykite,
naudodami . Kaitvietės indikatorius
pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodoma,
kiek laiko veikia kaitvietė.
Norėdami išjungti funkciją:su
nustatykite kaitvietę ir palieskite
arba
. Kaitvietės indikatorius užgęsta.
Minučių Skaitlys
Galite naudoti šią funkciją kaip Minučių
Skaitlį, kai kaitlentė yra įjungta ir
.
Ši funkcija neturi poveikio
kaitviečių veikimui.
Norėdami pakeisti laiką: kaitvietę
arba
.
.
užsidega 4 sekundėms.Laikmatis
lieka įjungtas.
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
5.11 Vaikų saugos įtaisas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
.
ir palaikykite
. Išjunkite
LIETUVIŲ
Norėdami išjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
•
. Kaitinimo lygio
ir palaikykite
. Išjunkite
.
•
•
kaitlentę su
•
.
įsižiebia. Palieskite ir
kaitlentę su
•
, funkcija vėl veikia.
5.12 OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir
įjungimas)
•
•
Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3
sekundes palaikykite . Ekranas
įsijungia ir išsijungia. Palieskite ir
palaikykite
3 sekundes. Įsižiebs
arba . Palieskite
laikmatį, kad
pasirinktume vieną iš šių:
•
ką nors padedate ant valdymo
skydelio.
5.13 Galios valdymas
Norėdami nepaisyti funkcijos tik
vienam maisto gaminimui: įjunkite
4 sekundes palaikykite . Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate
31
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 700 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 700 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys keičiasi nuo
pasirinkto kaitinimo lygio į sumažintą
kaitinimo lygį. Po tam tikro laiko
kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys rodomas kaip
sumažintas kaitinimo lygis.
– garso signalai išjungti
•
– garso signalai įjungti
Norėdami patvirtinti pasirinkimą,
palaukite, kol kaitlentė automatiškai
išsijungs.
Kai funkcija yra nustatyta ties , garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
•
•
•
paliečiate ;
Minučių Skaitlys išsijungia;
Atgalinės atskaitos laikmatis
išsijungia;
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
Striprus elektromagnetinis
indukcinių kaitviečių laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Naudokite indukcinėms
kaitvietėms tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (su
atitinkamu gamintojo ženklu).
netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
32
www.aeg.com
Prikaistuviai indukcinei viryklei tinka,
jeigu:
•
•
nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, kuriai nustatyta
aukščiausia kaitinimo nuostata;
prie prikaistuvio dugno limpa
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės iki tam tikros ribos
automatiškai prisitaiko prie indo dugno
dydžio.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. skyrių „Techninė
informacija“.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
6.3 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas kaitvietės energijos
sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad
kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo
lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo
galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Jeigu girdite:
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1–3
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
5–25
mas: sviestas, šokoladas, žela‐
tina.
Retkarčiais pamaišykite.
1–3
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
3–5
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25–50
Verdant ryžius, vandens turi
būti dvigubai daugiau nei ry‐
žių; gamindami pieno patieka‐
lus, juos kartkartėmis pamai‐
šykite.
5–7
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
7–9
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
-1
LIETUVIŲ
Laikas
(min.)
33
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Patarimai
7–9
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
9–12
Neintensyvus kepimas: tinka
kepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius
su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius,
kiaušinius, blynus, spurgas.
jeigu
reikia
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
12–13
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
5–15
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
14
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐
są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendroji informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
7.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
•
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų. Specialią
grandyklę prie stiklo keraminio
paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir
stumkite ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
drėgna šluoste.
34
www.aeg.com
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Kaitlentės nepavyksta įjungti Kaitlentė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Perdegė saugiklis.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 10 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Lieskite tik vieną jutiklio lau‐
ką.
Veikia funkcija STOP+GO.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant valdymo skydelio yra
Nuvalykite valdymo skydelį.
vandens arba riebalų dėmių.
Pasigirsta garso signalas ir
Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklio
kaitlentė išsijungia.
ba kelių jutiklio laukų.
laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐
dimas garso signalas.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Neįsijungia likusio karščio in‐ Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐ Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
dikatorius.
kė pernelyg trumpai.
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Neveikia automatinio įkaitini‐ Kaitvietė yra karšta.
mo funkcija.
Nustatytas didžiausias kaiti‐
nimo lygis.
Palaukite, kol kaitvietė pa‐
kankamai atvės.
Esant didžiausiam kaitinimo
lygiui, galia yra tokia pati
kaip ir funkcijos.
Kaitinimo lygis keičiamas
tarp dviejų lygių.
Veikia galios valdymo funkci‐ Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
ja.
jimas“.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis arba
jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant galinių
kaitviečių.
LIETUVIŲ
35
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Liečiant jutiklių laukus ne‐
skamba garso signalas.
Signalai yra išjungti.
Įjunkite garso signalus.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Įsijungia
.
Veikia automatinio išjungimo Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
funkcija.
lentę.
Įsijungia
.
Veikia apsaugos nuo vaikų
arba užrakto funkcija.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Įsijungia
.
Ant kaitvietės neuždėtas pri‐
kaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant kait‐
vietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio
yra per mažas kaitvietei.
prikaistuvį.
Žr. skyrių „Techninė informa‐
cija“.
Įsijungia
ir skaičius.
Prikaistuvis neuždengia kry‐
želio / kvadrato.
Visiškai uždenkite kryželį /
kvadratą.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite kait‐
lentę nuo maitinimo tinklo.
Atjunkite namo elektros sky‐
dinėje esantį saugiklį. Vėl jį
įjunkite. Jeigu vėl rodoma
, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Įsijungia
.
Kaitlentėje aptikta klaida,
nes užkaistas tuščias pri‐
kaistuvis. Veikia kaitviečių
automatinio išjungimo ir ap‐
saugos nuo perkaitimo funk‐
cija.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
Išjunkite kaitlentę. Nuimkite
karštą prikaistuvį. Maždaug
po 30 sekundžių vėl įjunkite
kaitvietę. Jeigu problema kilo
dėl prikaistuvio, klaidos pra‐
nešimas išnyks. Likusio
karščio indikatorius gali likti
įjungtas. Palaukite, kol pri‐
kaistuvis pakankamai atvės.
Patikrinkite, ar jūsų prikaistu‐
vis tinka kaitlentei.
Žr. skyrių „Patarimai“.
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
36
www.aeg.com
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis HK654400XB
Tipas 60 GAD D4 AU
Indukcija7.4 kW
Ser. Nr. ................
„AEG“
PNC 949 595 191 02
220–240 V 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.4 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
Galingumo
(didžiausias
funkcija [W]
kaitinimo lygis)
[W]
Galingumo
funkcija di‐
džiausia truk‐
mė [min.]
Prikaistuvio
skersmuo [mm]
Kairioji priekinė
1 800
2 600
5
145–180
Kairioji galinė
1 800
2 600
5
145–180
Dešinioji prieki‐
nė
1 800
2 600
5
145–180
Dešinioji galinė
1 800
2 600
5
145–180
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio žymuo
HK654400XB
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kait‐
lentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
LIETUVIŲ
Kaitvietės energijos sąnau‐ Kairioji priekinė
dos (EC electric cooking)
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
169,7 Wh/kg
170,7 Wh/kg
170,1 Wh/kg
170,7 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
170,3 Wh/kg
EN 60350-2. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti kryželiais.
•
•
•
•
10.2 Energijos taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
37
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
38
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................38
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................41
3. INSTALACJA...................................................................................................... 43
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................45
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................47
6. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................51
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 52
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................................53
9. DANE TECHNICZNE.......................................................................................... 56
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................56
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
39
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby niepełnosprawne, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieci w wieku do 3 lat nie powinny zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
OSTRZEŻENIE: Urządzenie oraz jego nieosłonięte
elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub
pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się
rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego lub
powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy
wyłączyć urządzenie, aby uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
POLSKI
41
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem
roboczym a przednią częścią
zamontowanego pod nim urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych brakiem
odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zostało
zainstalowane zabezpieczenie przed
porażeniem prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Obsługa
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała, oparzeniem,
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenia należy używać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
•
•
•
•
•
•
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one stać się gorące.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
POLSKI
•
•
•
•
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jej uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
•
43
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
2.6 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do
zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć następującego
przewodu zasilającego (lub przewodu
o lepszych parametrach): H05V2V2-F
T min 90°C. W tym celu należy
skontaktować się z miejscowym
punktem serwisowym.
44
www.aeg.com
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
POLSKI
45
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Kaseta ochronna
Po zamontowaniu kasety ochronnej
(wyposażenie dodatkowe), nie ma
konieczności pozostawienia 2 mm
przestrzeni wentylacyjnej z przodu, jak i
montażu przegrody zabezpieczającej
bezpośrednio pod płytą grzejną.
Wyposażenie dodatkowe w postaci
kasety ochronnej może być niedostępne
w niektórych krajach. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy
skontaktować się z miejscowym
dostawcą.
W przypadku montażu płyty
grzejnej nad piekarnikiem
nie można stosować kasety
ochronnej.
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
2
46
www.aeg.com
4.2 Układ panelu sterowania
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
Funkcja
czujni‐
ka
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada urucho‐
mienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowa‐
nia.
3
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wskazanie mocy grzania
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
Funkcja Power
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
-
Pole grzejne jest włączone.
POLSKI
Wyświetlacz
47
Opis
Włączona jest funkcja STOP+GO.
Włączona jest funkcja Automatyczne podgrzewanie.
Działa funkcja Funkcja Power.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): goto‐
wanie / podtrzymywanie temperatury / ciepło resztkowe.
/
Włączona jest funkcja Blokada/Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe naczy‐
nie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Włączona jest funkcja Samoczynne wyłączenie.
4.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
/
/
Występuje
zagrożenie poparzenia
ciepłem resztkowym.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna jest
nagrzewana przez ciepło pochodzące z
naczyń.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Włączanie i wyłączanie
•
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
5.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
•
•
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyświetla się symbol
i po upływie
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
wyłącza się.
i urządzenie
48
www.aeg.com
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
,1-3
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
5.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
Aby włączyć funkcję dla pól grzejnych
po lewej/prawej stronie: dotknąć
/
. Aby ustawić lub zmienić ustawienie
mocy grzania, należy dotknąć jednego z
czujników sterowania po lewej/prawej
stronie.
/ .
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
Pola grzejne będą działać niezależnie od
siebie.
Gdy korzysta się tylko z jednego pola
grzejnego z pary pól grzejnych, zaleca
się korzystać z tylnego pola grzejnego.
Także w przypadku gotowania w dużym
naczyniu zaleca się postawienie go obok
tylnego pola grzejnego.
5.6 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
5.4 Używanie pól grzejnych
Ustawić naczynie na krzyżyku/kwadracie
znajdującym się na polu grzejnym, które
ma być użyte do gotowania. Zakryć cały
krzyżyk/kwadrat. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń. Można stosować
duże naczynia, ustawiając je
jednocześnie na dwóch polach
grzejnych.
5.5 Funkcja Bridge
Funkcja działa, gdy naczynie
zakrywa środki obu pól
grzejnych.
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które
działają jak jedno pole grzejne.
Najpierw należy ustawić moc grzania
jednego z pól grzejnych.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
(włączy się ).
Szybko dotknąć żądanego ustawienia
mocy grzania. Po upływie trzech sekund
wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
5.7 Funkcja Power
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
. Zaświeci się
.
POLSKI
migać wolno wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Wyświetlacz będzie przełączał się
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
5.8 Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
między
a wskazaniem naliczonego
czasu (w minutach).
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
dotknąć
lub . Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako
minutnika, gdy płyta grzejna jest
włączona, ale nie pracują pola grzejne.
Aby wyświetlić pozostały czas:
ustawić pole grzejne, dotykając .
Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko
migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały
czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
. Dotknąć
dotykając
lub
.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie
00. Pole grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Wskazanie mocy grzania:
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
. Gdy zacznie
.
Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
5.9 STOP+GO
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
zegara. Zaświeci się
49
Zaświeci się
.
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
5.10 Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania.
50
www.aeg.com
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
Najpierw należy ustawić moc grzania.
•
Aby włączyć funkcję: dotknąć
. Na 4
.Zegar
sekundy zaświeci się
pozostanie włączony.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
przez 4
sekundy. Zaświeci się
. Wyłączyć
płytę grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
przez 4
sekundy. Zaświeci się
. Wyłączyć
płytę grzejną za pomocą
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania:
.
przez 4
Zaświeci się . Dotknąć
sekundy. W ciągu 10 sekund ustawić
moc grzania. Teraz można używać płyty
grzejnej. Po wyłączeniu płyty grzejnej za
pomocą
aktywna.
funkcja będzie ponownie
5.12 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
Wyświetli się
lub
na 3 sekundy.
. Dotknąć
•
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
5.13 Zarządzanie energią
•
•
•
•
.
włączyć płytę grzejną za pomocą
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
•
.
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
•
5.11 Blokada uruchomienia
grzejną za pomocą
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
•
•
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Wskazanie dla pól grzejnych o
zmniejszonej mocy grzania zmienia
się w zakresie między wybraną a
zmniejszoną mocą grzania. Po
pewnym czasie wskazanie dla pól
grzejnych o zmniejszonej mocy
utrzymuje się na zmniejszonej
wartości.
POLSKI
51
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym
na polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie
do średnicy dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
6.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
6.3 Przykłady zastosowania
w gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
52
www.aeg.com
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy przez pole grzejne. Przy
ustawieniu średniej mocy grzania pole
grzejne wykorzystuje mniej niż połowę
swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależnie Przykryć naczynie.
od po‐
trzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
1-3
Ścinanie: puszystych omletów, 10 - 40
smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 - 50
Wlać przynajmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu; potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 - 45
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 - 150 Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależnie Obrócić po upływie połowy
od po‐
czasu.
trzeb
12 - 13
Intensywne smażenie np. plac‐ 5 - 15
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mię‐
so duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
-1
Mieszać od czasu do czasu.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Informacje ogólne
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
POLSKI
•
•
•
•
Należy zawsze używać naczyń z
czystym dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
•
7.2 Czyszczenie płyty
grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
•
53
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Przyłożyć specjalny skrobak
pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej
ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej ani nią sterować.
Płyty grzejnej nie podłączo‐
no do zasilania lub podłą‐
czono nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płyta grzejna
jest prawidłowo podłączona
do zasilania. Patrz schemat
połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
54
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Włączono funkcję STOP
+GO.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowania.
Rozlegnie się sygnał dźwię‐
kowy i płyta grzejna wyłączy
się.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Zakryto jedno lub więcej pól
czujników.
Usunąć przedmiot z pól czuj‐
ników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało zbyt
krótko.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Nie działa funkcja automa‐
tycznego podgrzewania.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną moc Maksymalna moc grzania
grzania.
jest równa mocy uruchamia‐
nej funkcji.
Moc grzania przełącza się
między dwoma poziomami.
Włączono funkcję zarządza‐
nia energią.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest zbyt duże lub
ustawione zbyt blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwiękowych Sygnały dźwiękowe są wyłą‐ Włączyć sygnały dźwiękowe.
podczas dotykania pól czuj‐ czone.
Patrz rozdział „Codzienna
ników na panelu.
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Włączono funkcję samo‐
czynnego wyłączenia.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Włączono funkcję blokady
uruchomienia lub blokady.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu grzej‐ Postawić naczynie na polu
nym.
grzejnym.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
55
Środek zaradczy
Użyto nieodpowiedniego na‐ Użyć odpowiedniego naczy‐
czynia.
nia.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
Naczynie nie zakrywa krzy‐
żyka/kwadratu.
Zakryć cały krzyżyk/kwadrat.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w do‐
mowej instalacji elektrycznej.
Podłączyć ponownie. Jeżeli
wskazanie
pojawi się po‐
nownie, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Wyświetla się
.
Płyta grzejna wykryła błąd,
ponieważ wygotowała się
zawartość naczynia. Nastą‐
piło samoczynne wyłączenie
oraz działa zabezpieczenie
przed przegrzaniem pól
grzejnych.
8.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Wyłączyć płytę grzejną.
Zdjąć gorące naczynie. Po
upływie około 30 sekund po‐
nownie włączyć pole grzej‐
ne. Jeśli powodem było na‐
czynie, komunikat o błędzie
zniknie. Wskaźnik ciepła
resztkowego nadal może
być włączony. Należy zacze‐
kać, aż naczynie ostygnie.
Sprawdzić, czy naczynie jest
przeznaczone do płyty grzej‐
nej.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
56
www.aeg.com
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model HK654400XB
Typ 60 GAD D4 AU
Moc indukcyjna 7.4 kW
Nr seryjny .................
AEG
Numer produktu 949 595 191 02
220-240 V, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.4 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Power
[W]
Funkcja Power
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
1800
2600
5
145 - 180
Lewe tylne
1800
2600
5
145 - 180
Prawe przednie
1800
2600
5
145 - 180
Prawe tylne
1800
2600
5
145 - 180
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014
Oznaczenie modelu
HK654400XB
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
169,7 Wh/kg
170,7 Wh/kg
170,1 Wh/kg
170,7 Wh/kg
POLSKI
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
170,3 Wh/kg
EN 60350-2 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne obszaru
gotowania są oznaczane krzyżykami
przy odpowiednich polach grzejnych.
•
•
•
•
10.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
57
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
58
www.aeg.com
POLSKI
59
867328753-B-192019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising