Zanussi | ZGG65414XA | User manual | ZANUSSI ZGG65414XA User Manual

ZANUSSI ZGG65414XA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGG65414XA
CS Návod k použití
Varná deska
LV Lietošanas instrukcija
Plīts
LT Naudojimo instrukcija
Kaitlentė
CZ
LV
LT
2
17
31
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
•
2
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skla vík se závěsy, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Před otevřením víka vždy odstraňte z jeho povrchu rozlité
tekutiny. Před zavřením víka nechte povrch varné desky
vychladnout.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti je
nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty. Musí být zajištěno úplné odpojení
v souladu s podmínkami uvedenými v kategorii přepětí III.
Zemnicí kabel je z těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního obalu) s
částmi, které se zahřívají o 50 °C více než teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující trhy:
CZ LV LT
3
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva,
abyste zabránili bobtnání z důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebič instalován nad zásuvkami,
ujistěte se, že prostor mezi dnem spotřebiče a
horní zásuvkou zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného nehořlavého
panelu, který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je nutné
se ujistit, že je spotřebič odpojen od elektrické
sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek přehřátí
svorky.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana před
úrazem elektrickým proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely
nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy)
•
•
•
•
•
•
•
•
nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého
nádobí, když spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní středisko
nebo elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být
připevněna tak, aby nešla odstranit bez
použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení všech
napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
PŘIPOJENÍ PLYNU
• Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
• Před instalací je nutné zajistit, aby seřízení
spotřebiče odpovídalo podmínkám místního
rozvodu plynu (druhu plynu a tlaku plynu).
• Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče může
obíhat chladný vzduch.
• Informace ohledně přívodu plynu naleznete
na typovém štítku.
• Tento spotřebič není připojen k zařízení na
odvod spalin. Ujistěte se, že je spotřebič
připojen dle aktuálních instalačních vyhlášek.
Dbejte na požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v domácnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Po každém použití nastavte varnou zónu do
polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej
vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte
plameny a ohřáté předměty mimo jejich
dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin,
může způsobit požár při nižších teplotách než
olej, který se používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné
nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit
jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Používejte pouze nádobí se správným tvarem
a průměrem dna větším než jsou rozměry
hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny na
středu hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z maximální do minimální
polohy.
Používejte pouze příslušenství dodávané se
spotřebičem.
•
•
•
•
•
•
Na hořáky neinstalujte rozptylovač plamene.
Při použití plynového varného spotřebiče
vzniká teplo a vlhko. V místě instalace
spotřebiče zařiďte dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání spotřebiče
může vyžadovat přídavné větrání, například
otevřením okna, nebo účinnější větrání,
například zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost vybavena.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s kyselými
tekutinami jako je ocet, citrónová šťáva nebo
s prostředky na odstraňování vodního
kamene. Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném povrchu
nemají vliv na výkon spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho
vychladnout.
• Před prováděním údržby spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
• Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a
zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
5
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
PŘED INSTALACÍ SPOTŘEBIČE
Před instalací varné desky si z typového štítku
opište níže uvedené informace. Typový štítek je
umístěn na spodní straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
PŘIPOJENÍ PLYNU
VAROVÁNÍ! Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě smí
provádět pouze kvalifikovaní
pracovníci v souladu s platnými
normami a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte ohebnou
hadici z nerezové oceli v souladu s platnými
předpisy. Pokud použijete ohebné kovové
hadice, dbejte na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde přiskřípnuté.
Také dávejte pozor, když je varná deska
nainstalovaná společně s troubou.
Zajistěte, aby tlak přívodu plynu do
zařízení odpovídal doporučeným
hodnotám. Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě pomocí
matice se závitem G 1/2". Volně
našroubujte součásti, nastavte
připojení do požadovaného směru a
vše utáhněte.
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka
C. Koleno (je-li zapotřebí)
6
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák gumové
hadice. Vždy použijte těsnění. Pak pokračujte s
připojením plynu.
Pružnou hadici lze použít za těchto podmínek:
• nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou
teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo zkroucení;
• nesmí být v kontaktu s ostrými kraji nebo
rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl být
kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se zjišťuje, zda:
• nemá po celé délce ani na koncích trhliny,
zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou normální
pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici
neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ! Po dokončení instalace
se ujistěte, že jsou těsnění u všech
spojek v pořádku. Použijte mýdlový
roztok, nikoliv plamen!
VÝMĚNA TRYSEK
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7 odšroubujte
vstřikovací trysky a nahraďte je tryskami
potřebnými pro používaný druh plynu (viz
tabulka v kapitole „Technické informace“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí zase
jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v blízkosti
přívodního plynového potrubí) za takový,
který odpovídá novému druhu dodávaného
plynu. Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo nestálý
v porovnání s požadovaným tlakem, je nutné
instalovat na přívodní plynové potrubí nastavovač
tlaku.
NASTAVENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ
Postup nastavení minimální úrovně hořáku:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladač do minimální polohy.
3. Vysuňte knoflík ovladače.
4. Úzkým šroubovákem nastavte polohu
obtokového šroubu (A).
A
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar na
zkapalnělý plyn úplně utáhněte obtokový
šroub.
• ze zkapalněného plynu na zemní plyn
G20 20 mbar uvolněte obtokový šroub asi
o 1/4 otáčky.
PŘIPOJOVACÍ KABEL
Připojovací kabel vyměňte pouze za speciální
kabel nebo ekvivalentní typ. Kabel je typu:
H03V2V2-F T90.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá napětí a
provozní teplotě. Zemnící vodič zbarvený
žlutozeleně musí být přibližně o 2 cm delší než
hnědý (nebo černý) fázový vodič.
MONTÁŽ
1.
VAROVÁNÍ! Zkontrolujte, zda
plamen nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z maximální do
minimální polohy.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napětí
a výkonu místního zdroje napájení.
• Spotřebič se dodává s napájecím kabelem.
Ten musí být vybaven správnou zástrčkou
vhodnou pro danou zátěž vyznačenou na
typovém štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky nebo
vícenásobného připojení hrozí nebezpečí
požáru. Ujistěte se, že uzemnění splňuje
platné normy a nařízení.
• Napájecí kabel nesmí být vystaven teplotám
vyšším než 90 °C.
2.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
Ujistěte se, že jste připojili modře
zbarvený nulový vodič ke svorce
označené písmenem „N“. Hnědě
(nebo černě) zabarvený fázový vodič
připojte ke svorce označené
písmenem „L“. Fázový vodič musí
být vždy připojen.
30 mm
480 mm
560 mm
4.
7
8.
400 mm
50 mm
Je-li nad varnou deskou
namontována skříňka ve
vzdálenosti 400 mm, pak musí
být dodržena minimální
bezpečná vzdálenost 50 mm od
levého a pravého okraje varné
desky.
9.
A
5.
B
10.
A) dodané těsnění
B) dodané držáky
6.
11.
7.
POZOR! Spotřebič instalujte pouze
na pracovní plochu s rovným
povrchem.
MOŽNOSTI ZAPUŠTĚNÍ
Panel instalovaný pod varnou deskou musí být
snadno odnímatelný a umožňovat snadný přístup
v případě, že je nutný technický zásah.
8
Kuchyňská jednotka s dvířky
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby musí
být z bezpečnostních důvodů instalováno
odděleně a umožňovat snadné vyjmutí trouby z
linky.
min 6 mm
min 30 mm
A
B
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
POPIS SPOTŘEBIČE
USPOŘÁDÁNÍ VARNÉ DESKY
1
2
1 Středně rychlý hořák
2 Rychlý hořák
3 Pomocný hořák
4 Ovladače
4
3
OVLADAČ
Symbol
Popis
bez přívodu plynu / poloha
vypnuto
Symbol
Popis
minimální přívod plynu
poloha pro zapálení / maxi‐
mální přívod plynu
9
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Jestliže se hořák ani po několika
pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda
je korunka a její víčko ve správné
poloze.
PŘEHLED HOŘÁKU
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
ZAPÁLENÍ HOŘÁKU
Hořák vždy zapalte předtím než na
něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ! Při používání
otevřeného ohně v kuchyni buďte
velmi opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za chybné
použití plamene.
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti směru
hodinových ručiček na maximální pozici
puštěného plynu (
).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10 sekund.
Tím se zahřeje termočlánek. V opačném
případě se přeruší přívod plynu.
10
VAROVÁNÍ! Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund. Jestliže se
hořák po uplynutí 15 sekund
nezapálí, uvolněte ovladač, otočte
ho do polohy vypnuto a před dalším
pokusem o zapálení hořáku alespoň
jednu minutu počkejte.
POZOR! Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete hořák
zapálit i bez elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k hořáku
plamen, otočte ovladačem proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu a
zatlačte na něj. Držte ovladač
zatlačený po dobu 10 nebo méně
sekund, aby se termočlánek zahřál.
Jestliže z nějakého důvodu plamen
zhasne, otočte ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně jednu
minutu a pokuste se hořák znovu
zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když zapnete
elektřinu, po instalaci nebo po
výpadku proudu. Nejde o závadu.
VYPNUTÍ HOŘÁKU
Chcete-li plamen zhasnout, otočte ovladačem do
polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ! Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve ztlumte nebo
zhasněte plamen.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Hořák
NÁDOBÍ
POZOR! Nepoužívejte litinové,
mastkové, kameninové, grilovací
nebo opékací pláty. Při vysokém
zahřátí může nerezová ocel ztratit
lesk.
VAROVÁNÍ! Nedávejte stejnou
pánev na dva hořáky.
Průměr nádoby
(mm)
Rychlý
160 - 260
Středně rychlý (přední)
120 - 180
Středně rychlý (zadní)
120 - 220
Pomocný
80 - 180
VÍKO (SAMOSTATNÁ SADA PRO SPECIFICKÉ
VARNÉ DESKY)
VAROVÁNÍ! Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění, nepokládejte
na hořák nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR! Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí nad ovladačem,
protože v takovém případě plamen
zahřívá ovládací prvky.
POZOR! Ujistěte se, že držadla
hrnců nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR! Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku, čímž
získají maximální stabilitu a sníží se
spotřeba plynu.
•
•
•
•
Víko varné desky chrání při zavření povrch
před prachem a při otevření před stříkajícím
tukem. Nepoužívejte jej pro jiné funkce.
Udržujte víko stále čisté.
Před zavřením víka se ujistěte, že je varná
deska vychladlá.
Skleněná víka se mohou při zahřátí rozbít.
PRŮMĚRY NÁDOB
Používejte nádoby na vaření s
průměrem vhodným pro rozměry
hořáků.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
• Varnou desku po každém použití očistěte.
• Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
•
Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na
povrch varné desky.
Nerezová ocel
• Části z nerezové oceli omyjte vodou a pak
osušte měkkým hadrem.
• Připálené zbytky jídla, tuk a odolné skvrny
odstraníte, když je před mytím necháte na
několik minut odmočit v malém množství
slabého roztoku čistícího prostředku.
11
•
•
Povrch z nerezové oceli ochráníte, budete-li
používat čistící prostředky určené speciálně k
čištění nerezové oceli.
Nepoužívejte čistící prostředky obsahující
korozivní chemikálie jako jsou chloridy,
nečistěte povrch dezinfekčními prostředky,
odstraňovači skvrn nebo rzi a prostředky pro
čištění ponorem.
MŘÍŽKY POD NÁDOBY
Mřížky pod nádoby nejsou odolné
pro mytí v myčce nádobí. Musí se
mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější čištění
vyjměte.
Při snímání mřížek pod nádoby
buďte velmi opatrní, aby nedošlo
k poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby buďte
opatrní při jejich osušování, protože
smaltování může mít někdy drsné hrany. V
případě potřeby odstraňte odolné skvrny
pomocí pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se ujistěte,
že jsou umístěné ve správné poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí být
ramena mřížek pod nádoby ve středu hořáku.
ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující cukr.
Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou
desku poškodit. Vyvarujte se popálení.
• Odstraňte po dostatečném vychladnutí
varné desky: skvrny od vodního kamene,
vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově
lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním mycím
prostředkem. Po vyčištění varnou desku
osušte měkkým hadrem.
• Smaltované části, kryt a korunku hořáků
umyjte vlažnou vodou se saponátem a před
jejich vložením zpět je řádně osušte.
ČIŠTĚNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté, aby
hořáky dobře zapalovaly, a kontrolujte
průchodnost otvorů v korunkách hořáků.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu přívodní
plynové trubky a nastavovače tlaku, je-li
instalován.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
12
Problém
Možná příčina
Po zapnutí generátoru jisker
se neobjevují žádné jiskry.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě.
Problém
Možná příčina
Řešení
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a ko‐
runku hořáku.
Plamen zhasíná ihned po za‐
pálení.
Termočlánek není dostatečně
zahřátý.
Po zapálení plamene podržte
ovladač stisknutý ještě 10 ne‐
bo méně sekund.
Kroužek plamene je nerovno‐
měrný.
Korunka hořáku je ucpaná
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska za‐
nesená a korunka hořáku je
čistá.
KDYŽ NENALEZNETE ŘEŠENÍ...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na autorizované servisní středisko. Uveďte
údaje z typového štítku. Ujistěte se, že jste
varnou desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce zaplatit, i
když je spotřebič ještě v záruce. Informace o
servisním středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
13
ŠTÍTKY DODÁVANÉ V SÁČKU S
PŘÍSLUŠENSTVÍM
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto část
(je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si tuto
část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY VARNÉ DESKY
Šířka
594 mm
Hloubka
510 mm
PRŮMĚR OBTOKU
HOŘÁK
14
Ø OBTOKU 1/100 mm
Rychlý
42
Středně rychlý
32
Pomocný
28
OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Původní
plyn:
G20 (2H) 20 mbar
8 kW
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
567 g/h
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
Připojení plynu:
G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝKON kW
MINIMÁLNÍ VÝKON kW
ZNAČKA PRO TRY‐
SKU 1/100 mm
Rychlý
3,0
0,75
119
Středně rychlý
2,0
0,45
96
Pomocný
1,0
0,33
70
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100
mm
JMENOVITÝ PRŮTOK
PLYNU g/h
Rychlý
2,8
0,75
86
204
Středně rychlý
2,0
0,45
71
145
Pomocný
1,0
0,33
50
73
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
PRODUKTOVÉ INFORMACE DLE SMĚRNICE KOMISE EU 66/2014
Označení modelu
ZGG65414XA
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet plynových hořáků
4
15
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
Levý zadní - středně rychlý
61.6%
Pravý zadní - rychlý
59.1%
Pravý přední - pomocný
nelze použít
Levý přední - středně rychlý
61.6%
Energetická účinnost plynové varné
desky
(EE gas hob)
60.8%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné využití energie Všeobecně
ÚSPORA ENERGIE
• Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně nasazeny.
• Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
• Nádobu postavte středem na hořák.
• Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
• Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
• Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
16
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU DROŠĪBA
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu vecumam
nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu
bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz
plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Plīts virsmas stikla vāku tīrīšanai neizmantojiet raupjus,
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie
var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Pirms atvēršanas noslaukiet no vāka izlijušo šķidrumu. Pirms
vāka aizvēršanas ļaujiet plīts virsmai atdzist.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam
servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
Ja ierīce ir pievienota tieši elektrības avotam, nepieciešams
universālais izolācijas slēdzis ar kontakta atdalījumu.
Jānodrošina pilnīga ierīces atvienošana saskaņā ar III
pārsprieguma kategorijas prasībām. Tas neattiecas uz
zemējuma vadu.
Novietojot barošanas vadu, nodrošiniet, lai tas nenonāktu
tiešā saskarē ar detaļām, kas var sakarst par vairāk nekā 50
°C virs istabas temperatūras (piemēram, izmantojot
izolācijas uzmavas).
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai
ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts
vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts vadīklu
lietošana var izraisīt negadījumus.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
•
CZ LV LT
•
UZSTĀDĪŠANA
•
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst uzstādīt
tikai kvalificēta persona.
•
•
18
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
•
•
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm
piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir
smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus
un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
•
•
•
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem
logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai
logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu un
augšējo ierīci tiek nodrošināta pietiekama
gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta. Pārbaudiet,
vai ir uzstādīts nedegošs atdalītājpanelis zem
ierīces, lai novērstu piekļuvi apakšdaļai.
ELEKTRĪBAS PADEVES PIESLĒGŠANA
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas
padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta.
Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta
pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība
pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka
elektrības vads vai kontaktdakša (ja tāda ir)
nepieskaras ierīces karstajām daļām vai
ēdiena gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu.
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai
elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem
elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu
noņemt bez instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi
piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
•
•
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces:
automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes
automātslēdži un savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla
poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp
kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
GĀZES PIEGĀDES PIESLĒGŠANA
• Gāzes pieslēgšanu var veikt kvalificēts
speciālists.
• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes veids un
spiediens), kā arī ierīces regulēšanas
nosacījumi ir atbilstoši.
• Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek gaisa
cirkulācija.
• Informācija par gāzes piegādi atrodama uz
tehnisko datu plāksnītes.
• Šī ierīce nav pievienota sadegšanas produktu
nosūknēšanas iekārtai. Pārliecinieties, lai
ierīces pieslēgšana notiktu atbilstoši spēkā
esošiem uzstādīšanas noteikumiem.
Pievērsiet uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
PIELIETOJUMS
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un aizsardzības
plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav
bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet gatavošanas
zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nenovietojiet galda piederumus un katlu
vākus uz gatavošanas zonām. Tie var
sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ugunsgrēka
vai sprādziena risks.
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu
tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu,
19
•
•
•
netuviniet tām atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt
spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var
izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras
nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli
uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas
traukus uz vadības paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena
gatavošanas traukiem izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā
var sabojāt virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem novietots
tukšs ēdiena gatavošanas trauks, vai bez
ēdiena gatavošanas trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem atbilstošas
formas un diametra ēdiena gatavošanas
traukus.
Pārliecinieties, vai ēdiena gatavošanas trauki
ir centrēti uz degļiem.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas iekļauti
ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz degļiem.
Gāzes plīts izmantošana izraisa karstuma un
mitruma rašanos. Nodrošiniet labu ventilāciju
telpā, kurā tiek uzstādīta ierīce.
Intensīvai un ilgstošai ierīces izmantošanai,
iespējams, būs nepieciešama papildu
ventilācija, piemēram, atverot logu, vai
palielinot tvaika nosūcēja jaudu, ja tāds ir
uzstādīts.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram,
telpu apsildei.
•
•
Neļaujiet skābi saturošiem šķidrumiem,
piemēram, etiķim, citronu sulai vai
kaļķakmens noņemšanas līdzekļiem nonākt
uz plīts virsmas. Šie šķidrumi atstās matētus
nospiedumus.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un ļaujiet
tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms apkopes
veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet
tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
• Nemazgājiet degļus trauku mazgājamajā
mašīnā.
IERĪCES UTILIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un
utilizējiet to.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
SERVISA IZVĒLNE
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk
informāciju, kas norādīta uz datu plāksnītes.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas plīts apakšā.
Modelis .......................................
20
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas numurs ...........................
GĀZES PIESLĒGŠANA
BRĪDINĀJUMS! Tālāk minētās
uzstādīšanas, apkopes un
pieslēgšanas instrukcijas paredzētas
tikai kvalificētiem speciālistiem, kuru
darbībai jāatbilst spēkā esošiem
standartiem un vietējiem
noteikumiem.
Izvēlieties fiksētu pieslēgumu vai lietojiet elastīgu
nerūsējoša tērauda cauruli un veiciet darbus
saskaņā ar spēkā esošiem likumiem. Ja
izvēlaties elastīgas metāla caurules, neļaujiet tām
saskarties ar blakus esošajām kustīgajām daļām
un uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
Uzmanieties arī tad, ja plīts tiek uzstādīta kopā ar
cepeškrāsni.
Pārliecinieties, ka gāzes piegādes
spiediena vērtības atbilst ierīcei
nepieciešamajām vērtībām.
Nostipriniet regulējamo savienojumu
pie gāzes piegādes avota īscaurules,
izmantojot vītņotu uzgriezni (G
1/2 collas). Pieskrūvējiet detaļas,
nepielietojot spēku, pielāgojiet
savienojumu nepieciešamajā
virzienā un pievelciet.
A
B C
A. Īscaurule ar gala uzgriezni
B. Starplika
C. Līkums (pēc vajadzības)
Sašķidrinātā gāze
Sašķidrinātajai gāzei izmantojiet gumijas
caurules turētāju. Obligāti izmantojiet blīvējumu.
Pēc tam veiciet gāzes pieslēgumu.
Elastīgo cauruli var uzstādīt, ja:
• tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tajā nav mezglu;
• tai nav vilces vai vērpes deformācijas;
• tā nesaskaras ar asām malām vai stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Regulāri pārbaudiet elastīgo cauruli, vai:
• abos galos un visā tās garumā nav plīsumu,
plaisu vai apdeguma pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un caurule
vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem, nelabojiet
cauruli, bet nomainiet to.
BRĪDINĀJUMS! Kad uzstādīšana
pabeigta, pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumi ir hermētiski.
Izmantojiet ziepju šķīdumu, nevis
liesmu!
SPRAUSLU NOMAIŅA
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet
sprauslas un to vietā uzstādiet sprauslas, kas
atbilst jūsu izmantotajam gāzes veidam
(skatiet tabulu tehniskās informācijas sadaļā).
4. Uzstādiet detaļas, šoreiz darot to pretējā
secībā.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā atrodas
blakus gāzes piegādes caurulei) ar jaunu
plāksnīti, kurā norādīti jaunā gāzes piegādes
tipa parametri. Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar ierīci.
Ja gāzes piegāde mainās vai atšķiras no
nepieciešamā spiediena, nepieciešams uzstādīt
piemērotu spiedienu regulējošu iekārtu gāzes
padeves caurulei.
MINIMĀLĀ LĪMEŅA REGULĒŠANA
Lai noregulētu minimālo liesmas līmeni:
1. Aizdedziet degli.
2. Pagrieziet regulatoru uz minimālo iestatījumu.
3. Noņemiet regulatoru.
4. Ar tievu skrūvgriezi pielāgojiet apvada
skrūves stāvokli (A).
A
5. Ja pārslēdzaties:
21
•
•
no G20 20 mbāru dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi, pilnībā pievelciet
regulēšanas skrūvi;
no sašķidrinātās gāzes uz G20 dabasgāzi
ar 20 mbāru spiedienu, atskrūvējiet
apvada skrūvi par aptuveni 1/4
apgrieziena .
MONTĀŽA
1.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka
ātri pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam
stāvoklim, deglī nenodziest liesma.
ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS
• Pārliecinieties, vai uz tehnisko datu plāksnītes
norādītais nominālais spriegums un tā veids
atbilst mājas elektrosistēmas parametriem.
• Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas kabeli. Šis
kabelis jāaprīko ar piemērotu kontaktspraudni,
kura noslodzes parametriem jāatbilst tehnisko
datu plāksnītē minētajiem. Pārbaudiet, vai
kontaktspraudnis ievietots pareizajā
kontaktligzdā.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
spraudkontaktam var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Ja ierīce ir pieslēgta ar paplašinājumu kabeli,
adapteri vai vairākiem savienojumiem, pastāv
ugunsgrēka risks. Pārliecinieties, vai
sazemējums atbilst standartiem un
noteikumiem.
• Neļaujiet strāvas vadam sasilt vairāk par 90
°C temperatūru.
Pārliecinieties, vai zilais neitrālais
kabelis tiek pievienots spailei ar
burtu "N". Pievienojiet brūno (vai
melno) fāzes kabeli spailei, uz kuras
ir burts "L". Paturiet fāzes kabeli
pastāvīgi pievienotu.
SAVIENOJUMA KABELIS
Nomainiet savienojuma vadu tikai ar speciālo
vadu vai tā ekvivalentu. Vada veids ir: H03V2V2F T90.
Pārliecinieties, ka kabelis atbilst spriegumam un
darba temperatūrai. Turklāt nepieciešams, lai
dzeltenais/zaļais vads būtu aptuveni par 2 cm
garāks par brūno (vai melno) fāzes vadu.
22
2.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
400 mm
50 mm
Ja virtuves skapītis ir uzstādīts
400 mm attālumā virs plīts,
minimālajam drošības attālumam
jābūt 50 mm no kreisās vai labās
plīts malas.
10.
B) kronšteini komplektā
5.
11.
6.
UZMANĪBU! Uzstādiet ierīci tikai uz
līdzenas darba virsmas.
IEVIETOŠANAS IESPĒJAS
Panelim zem plīts virsmas jābūt uzstādītam tā, lai
to varētu viegli noņemt un nodrošināt pieeju
tehniskas palīdzības sniegšanai.
7.
Virtuves mēbeles ar durvīm
8.
min 6 mm
A
9.
B
A
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Noņemams panelis
B. Vieta savienojumiem
B
A) blīve komplektā
23
Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni
Drošības apsvērumu un cepeškrāsns vieglākas
izņemšanas no mēbeles dēļ virsmas un
cepeškrāsns elektrības padeves pieslēgšana
jāveic atsevišķi.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
PLĪTS VIRSMAS SHĒMA
1
2
1 Vidējas jaudas deglis
2 Jaudīgais deglis
3 Papildu deglis
4 Vadības regulatori
4
3
VADĪBAS SLĒDZIS
Simbols
Apraksts
nav gāzes piegādes / iz‐
slēgtā stāvoklī
aizdedzes stāvoklī / maksi‐
māla gāzes piegāde
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
24
Simbols
Apraksts
minimāla gāzes padeve
DEGĻA PĀRSKATS
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem
deglis neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir pareizā
pozīcijā.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
DEGĻA AIZDEGŠANA
Vienmēr aizdedziet degli, pirms
uzliekat uz tā ēdiena gatavošanas
traukus.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojot atklātu
liesmu virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību, ja uguns tiek lietota
neatbilstoši.
1. Piespiediet vadības regulatoru uz leju un
pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam līdz maksimālas gāzes piegādes
pozīcijai (
).
2. Turiet vadības regulatoru nospiestu ne vairāk
kā 10 sekundes. Tas ļauj termoelementam
sasilt. Ja tas netiek izdarīts, gāzes piegāde
tiks pārtraukta.
BRĪDINĀJUMS! Neturiet vadības
rokturi nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15 sekundēm
deglis neaizdegas, palaidiet vadības
rokturi, atgrieziet to izslēgtā pozīcijā
un pamēģiniet atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz 1 minūti.
UZMANĪBU! Ja nav elektropadeves,
degli var aizdegt bez elektroierīces.
Tādā gadījumā pietuviniet liesmu
deglim, pagrieziet vadības regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam
maksimālas gāzes piegādes stāvoklī
un nospiediet to. Turiet nospiestu
vadības regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest, pagrieziet
vadības regulatoru stāvoklī "Izslēgt"
un pamēģiniet atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz vienu minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc ierīces
uzstādīšanas vai elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā aizdedze var
tikt aktivizēta automātiski. Tas ir
normāli.
DEGĻU IZSLĒGŠANA
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet regulatoru līdz
izslēgtam stāvoklim
.
BRĪDINĀJUMS! Pirms katlu
noņemšanas no degļa vienmēr
noregulējiet mazāku liesmu vai
izslēdziet to.
PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKI
UZMANĪBU! Nelietojiet čuguna
pannas, steatīta, māla, grila vai
tostera plāksnes. Nerūsējošais
tērauds var apsūbēt, ja to pārlieku
sakarsē.
25
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojot vienu
katlu uz diviem degļiem.
Deglis
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet
nestabilus un deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu izlīšanu vai
savainojumu.
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katlu
dibeni nestāvētu virs vadības
regulatoriem, pretējā gadījumā
liesma sakarsēs vadības regulatorus.
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katlu
rokturi nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku diame‐
trs (mm)
Vidējas jaudas deglis
(priekšējais)
120 - 180
Vidējas jaudas deglis
(aizmugurējais)
120 - 220
Papildu
80 - 180
VĀKS (ATSEVIŠĶS KOMPLEKTS TIKAI
ATTIECĪGAJĀM PLĪTS VIRSMĀM.
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katli
atrastos degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu stabilitāti un
zemāku gāzes patēriņu.
ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKU DIAMETRI
Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša
diametra ēdiena gatavošanas
traukus.
Deglis
Jaudīgais deglis
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku diame‐
trs (mm)
•
•
•
•
Aizvērts vāks pasargā plīti no putekļiem,
atvērtā stāvoklī tas uzņem tauku šļakstus.
Nelietojiet to citiem nolūkiem.
Vienmēr uzturiet vāku tīru.
Pirms aizvērt vāku, pārliecinieties, ka plīts
virsma ir atdzisusi.
Sakarsuši stikla vāki var saplīst.
160 - 260
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas traukus
ar tīrām apakšpusēm.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli, kas
paredzēts plīts virsmām.
Nerūsējošais tērauds
• Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar ūdeni,
tad noslaukiet tās ar mīkstu drānu.
26
•
•
•
Lai likvidētu piedegušu ēdienu, taukus un grūti
notīrāmus traipus, pirms tīrīšanas ļaujiet tiem
mērcēties dažas minūtes nelielā daudzumā
maiga mazgāšanas līdzekļa.
Izmantojiet mazgāšanas produktus, kas
domāti nerūsējoša tērauda tīrīšanai, lai
pasargātu tērauda virsmas.
Neizmantojiet mazgāšanas produktus, kas
satur kodīgas vielas, piemēram, hlorīdus,
netīriet virsmas ar dezinfekcijas līdzekļiem,
traipu vai rūsas likvidēšanas līdzekļiem, kā arī
ar iegremdes tīrīšanas līdzekļiem.
PANNAS BALSTI
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku mazgājamajā
mašīnā. Tos jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas balstus
var noņemt.
Lai nepieļautu plīts virsmas
bojājumu, pannas balsti ir
jānovieto ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam var būt
neapstrādātas malas, tāpēc esiet uzmanīgs,
mazgājot pannu balstus ar rokām un žāvējot.
Ja nepieciešams, notīriet piekaltušas ēdienu
atliekas, izmantojot tīrīšanas līdzekli pastas
veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas pārliecinieties, ka
tie ir pareizajā stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi, pārliecinieties, vai
pannas balsta kājiņas ir novietotas degļa
centrā.
PLĪTS TĪRĪŠANA
• Noņemt nekavējoties: izkusušu plastmasu,
plastmasas foliju, cukuru un cukuru saturošu
pārtiku. Pretējā gadījumā netīrumi var sabojāt
plīti. Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
• Noņemt, kad plīts ir pietiekami atdzisusi:
kaļķakmens un ūdens traipus, taukvielu
šļakstus un krāsu izmaiņas uz spīdīgās
metāliskās virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu
un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu
drānu.
• Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas, vāciņu un
kroņvainagu, nomazgājiet tos ar siltu
ziepjūdeni un pirms uzstādīšanas rūpīgi
nosusiniet.
AIZDEDZES SVEČU TĪRĪŠANA
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot keramisko
aizdedzes sveci un metāla elektrodu. Lai
atvieglotu degļu aizdegšanu, regulāri tīriet
iepriekš minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
PERIODISKA APKOPE
Periodiski sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru, lai pārbaudītu gāzes piegādes cauruli un
spiediena regulētāju, ja tāds ir.
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
KO DARĪT, JA ...
Problēma
Kad cenšaties aktivizēt dzirk‐
steļu ģeneratoru, nerodas
dzirksteles.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīts virsmu nav pieslēgta
elektrotīklam vai nav pieslēg‐
ta pareizi.
Pārbaudiet, vai plīts virsma ir
pareizi pievienota strāvas pie‐
gādei.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces dar‐
bības traucējumi ir saistīti ar
drošinātāju. Ja drošinātājs at‐
kārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
27
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Degļa vāciņš un kronis ir no‐
vietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Liesma izdziest uzreiz pēc ie‐
degšanās.
Termoelements vēl nav pie‐
tiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās tu‐
riet regulatoru nospiestu 10
sekundes vai mazāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐
rīgs.
Degļa kronis ir nosprostots ar
ēdiena paliekām.
Pārbaudiet, vai nav nospros‐
tota galvenā sprausla un deg‐
ļa kronis ir tīri.
JA NEVARAT ATRAST RISINĀJUMU ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces
tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Norādiet
datu plāksnītē atrodamos datus. Pārliecinieties,
ka izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru veic
apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces
tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat
A
UZLĪMES TIEK PIEGĀDĀTAS KOMPLEKTĀ
AR PIEDERUMU SOMU.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā norādīts
zemāk:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un atsūtiet
šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
28
garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju par
apkalpošanas centru un garantijas noteikumiem
skatiet garantijas brošūrā.
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
TEHNISKIE DATI
PLĪTS VIRSMAS IZMĒRI
Platums
594 mm
Dziļums
510 mm
APVADA DIAMETRI
DEGLIS
Ø APVADS 1/100 mm
Jaudīgais
42
Vidēji lielas jaudas
32
Papildu
28
CITI TEHNISKIE DATI
KOPĒJĀ JAU‐
DA:
Oriģinālā gā‐
ze:
Gāzes mai‐
ņa:
G20 (2H) 20 mbar
8 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
567 g/h
Elektrotīkla pa‐
rametri:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Ierīces katego‐
rija:
II2H3B/P
Gāzes pieslē‐
gums:
G 1/2"
Ierīces klase:
3
GĀZES DEGĻI G20 20 mbar DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAUDA kW
MINIMĀLA JAUDA kW
DEGĻA SPECIFIKĀCI‐
JA 1/100 mm
Jaudīgais
3,0
0,75
119
Vidēji lielas jau‐
das
2,0
0,45
96
Papildu
1,0
0,33
70
GĀZES DEGĻI SAŠĶIDRINĀTAJAI GĀZEI G30/G31 30/30 mbar
DEGLIS
Jaudīgais
NORMĀLA JAU‐ MINIMĀLA JAU‐ DEGĻA SPECIFI‐ NOMINĀLĀ GĀZES
DA kW
DA kW
KĀCIJA 1/100 mm
PLŪSMA, g/h
2,8
0,75
86
204
29
DEGLIS
NORMĀLA JAU‐ MINIMĀLA JAU‐ DEGĻA SPECIFI‐ NOMINĀLĀ GĀZES
DA kW
DA kW
KĀCIJA 1/100 mm
PLŪSMA, g/h
Vidēji lielas
jaudas
2,0
0,45
71
145
Papildu
1,0
0,33
50
73
ENERGOEFEKTIVITĀTE
INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU SASKAŅĀ AR ES 66/2014
Modeļa identifikācija
ZGG65414XA
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gāzes degļu skaits
4
Gāzes degļa energoefektivitāte
(EE gas burner)
Aizmugurējais kreisais - vidējas
jaudas deglis
61.6%
Aizmugurējais labais - jaudīgais
deglis
59.1%
Priekšējais labais - papildu deglis
nav piemērojams
Priekšējais kreisais - vidējas jau‐
das deglis
61.6%
Gāzes plīts energoefektivitāte
(EE gas hob)
60.8%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa: Racionāla enerģijas izmantošana
- Vispārīgi
ENERĢIJAS TAUPĪŠANA
• Pirms lietošanas pārliecinieties, vai degļi un katlu balsti ir salikti pareizi.
• Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša diametra ēdiena gatavošanas traukus.
• Novietojiet katlu degļa centrā.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.
• Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
• Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
simbolu
atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
30
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar
žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo.
Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad
prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir
žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba
jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą,
ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie
prietaiso, kai jis veikia.
BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira
nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės
su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą
ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo
apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių
ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Kaitlentės dangčio stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu
valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Prieš atidarydami, nuo dangčio nuvalykite visus išsiliejimus.
Palaukite, kol kaitlentės paviršius atauš, prieš uždarydami
dangtį.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi būti
užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio kategorijai
nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas tiesiogiai
nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę movą) su dalimis,
galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose šalyse: CZ
•
LV LT
•
ĮRENGIMAS
•
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta įrengimo
instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite
apsaugines pirštines ir avėkite uždarą
avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius hermetiku,
kad jie nuo drėgmės neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir
drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir
po langu. Atidarant duris ar langus, jie gali
nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai vietos orui
cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą, kad
nebūtų prieigos prie apačios.
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, patikrinkite,
ar prietaisas atjungtas nuo maitinimo.
Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas.
Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo
laido ar kištuko (jeigu taikytina) gnybtas gali
įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo elektros
smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą mažinančią
sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas
(jeigu taikytina) neliestų karšto prietaiso ar
karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą į
netoli esančius lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar maitinimo
laido. Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo
centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti
pažeistą maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų
galima nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad įrengus prietaisą elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami
iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo
maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp
izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3
mm pločio tarpelis.
DUJŲ PRIJUNGIMAS
• Visus dujų prijungimus turi įvesti kvalifikuotas
asmuo.
• Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite, ar
vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso nustatymą.
• Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą vyktų oro
cirkuliacija.
• Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
• Šis prietaisas nėra prijungtas prie įtaiso,
šalinančio degant susidariusius produktus.
Būtinai prijunkite prietaisą pagal esamas
įrengimo taisykles. Atkreipkite dėmesį į
tinkamo vėdinimo reikalavimus.
33
NAUDOJIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti,
nudegti arba gauti elektros smūgį.
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas
pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir
apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų
uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus gali
ištikšti.
•
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai
užsiliepsnojančių garų. Kaitindami riebalus ir
aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių,
gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai
nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite
degių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
•
•
•
•
•
•
34
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo
skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų
daiktai arba prikaistuviai. Jie gali pažeisti
paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
Naudokite tik stabilius, tinkamos formos ir
skersmens prikaistuvius, kurių skersmuo yra
didesnis, nei degiklių matmenys.
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant degiklių
vidurio.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta, greitai
pasukus rankenėlę iš didžiausios į mažiausią
padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos sklaidiklio.
Naudojant dujinį maisto gaminimo prietaisą
kaupiasi šiluma ir drėgmė. Pasirūpinkite
patalpos, kurioje įrengtas prietaisas, geru
vėdinimu.
Jeigu prietaisas intensyviai eksploatuojamas
ilgą laiką, gali prireikti papildomos
ventiliacijos, pavyzdžiui, atverti langą, arba
dar veiksmingesnės ventiliacijos, pavyzdžiui,
padidinti mechaninės ventiliacijos (jeigu ji
įrengta) pajėgumą.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį
draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui,
patalpai šildyti.
Saugokite kaitlentę nuo rūgščių skysčių,
pavyzdžiui, acto, citrinos sulčių arba kalkių
nuosėdų šalinimo priemonių. Ant paviršiaus
gali likti matinių dėmių.
Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
• Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti prieš
valant.
• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prieš
atlikdami techninės priežiūros darbus.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius.
Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo
kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
• Neplaukite indaplovėje degiklių.
ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti
seną prietaisą, susisiekite su atitinkama
savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir
pašalinkite jį.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą.
•
Naudokite tik originalias atsargines dalis.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
B. Tarpiklis
C. Alkūnė (jei reikalinga)
Suskystintosios dujos
PRIEŠ ĮRENGIANT
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite žemiau
informaciją iš techninių duomenų plokštelės.
Techninių duomenų plokštelę rasite kaitlentės
apačioje.
Modelis ........................................
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
DUJŲ PRIJUNGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Pagal toliau pateiktas
instrukcijas įrengimą ir techninę
priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti
darbuotojai; jie privalo vadovautis
galiojančiais standartais ir vietos
reglamentais.
Pasirinkite stabilų arba lankstų nerūdijančiojo
plieno dujotiekio vamzdį pagal galiojančius
reglamentus. Jeigu naudojate lanksčius
metalinius vamzdžius, stebėkite, kad jie nesiliestų
prie judančių dalių ir nebūtų suspausti. Taip pat
būkite atsargūs, kai šią kaitlentę montuojate kartu
su orkaite.
Patikrinkite, ar prietaiso dujų tiekimo
slėgis atitinka rekomenduojamas
vertes. Reguliuojama jungtis
tvirtinama prie antgalio su sriegine G
1/2 col. mova. Sukite dalis
nenaudodami jėgos, reguliuokite
prijungimą reikiama kryptimi ir viską
priveržkite.
A
B C
A. Veleno galas su veržle
Suskystintosioms dujoms naudokite guminį
vamzdžio laikiklį. Būtinai uždėkite tarpiklį. Po to
prijunkite dujų įvadą.
Lankstus vamzdis paruoštas naudoti, kai:
• jis negali įkaisti daugiau negu patalpos
temperatūra (daugiau negu 30 °C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jame nėra susiaurėjimų;
• jo neveikia traukimo ar sukimo jėgos;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ir kampais;
• galima lengvai patikrinti jo būklę.
Lankstaus dujotiekio vamzdžio patikros metu
reikia patikrinti:
• ar jo dviejuose galuose ir per visą ilgį nėra
įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo požymių;
• ar medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• ar nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius defektus,
vamzdžio neremontuokite, o pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS! Baigę įrengti
patikrinkite, ar visų vamzdžio
montavimo elementų izoliacija gera.
Tikrinkite muilo ir vandens tirpalu, o
ne liepsna!
PURKŠTUKŲ KEITIMAS
1. Nuimkite indų statymo atramas.
2. Nuimkite degiklio dangtelius ir karūnėles.
3. 7 numerio veržliarakčiu nuimkite purkštukus
ir pakeiskite juos reikalingais pagal jūsų
naudojamą dujų tipą (žr. lentelę skyriuje
„Techninė informacija“).
4. Surinkite detales, atlikdami tuos pačius
veiksmus atvirkščia tvarka.
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta dujų
tiekimo vamzdžio) pakeiskite nauja, kurioje
būtų nurodytas naujų tiekiamų dujų tipas. Šią
lentelę rasite su prietaisu pateikiamoje
pakuotėje.
Jei tiekiamų dujų slėgį galima keisti ar jis skiriasi
nuo reikalingo, turite sumontuoti atitinkamą slėgio
reguliavimo įtaisą ant dujų tiekimo vamzdžio.
35
MAŽIAUSIO LIEPSNOS LYGIO NUSTATYMAS
Norėdami nustatyti mažiausią degiklių lygį:
1. Uždekite degiklį.
2. Rankenėlę pasukite į mažiausios liepsnos
padėtį.
3. Nuimkite rankenėlę.
4. Atsuktuvu reguliuokite pralaidos varžto padėtį
(A).
A
5. Jeigu keičiate:
• 20 milibarų gamtines dujas G20 į
suskystintąsias dujas, pralaidos varžtą
visiškai priveržkite;
• nuo suskystintųjų dujų pereinate prie G20
20 milibarų slėgio gamtinių dujų, pralaidos
varžtą atsukite maždaug 1/4 pasukimo.
Būtinai prijunkite mėlyną neutralų
laidą prie gnybto su „N“ raide.
Prijunkite rudą (arba juodą) fazės
laidą prie gnybto su raide „L“. Fazės
laidas visada turi būti prijungtas.
PRIJUNGIMO KABELIS
Prijungimo kabelį pakeiskite tik specialiu arba
analogišku kabeliu. Kabelio tipas: H03V2V2-F
T90.
Patikrinkite, ar kabelio skerspjūvis atitinka įtampą
ir darbinę temperatūrą. Geltonas / žalias
įžeminimo laidas privalo būti maždaug 2 cm
ilgesnis už rudą (arba juodą) fazės laidą.
ĮRENGIMAS
1.
ĮSPĖJIMAS! Patikrinkite, ar liepsna
neužgęsta, greitai pasukus
rankenėlę iš didžiausios į mažiausią
padėtį.
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
• Įsitikinkite, ar vardinė įtampa ir galia duomenų
lentelėje atitinka vietos tiekiamos elektros
įtampą ir galią.
• Prietaisas pristatomas su maitinimo kabeliu.
Prie jo reikia prijungti tinkamą kištuką,
pritaikytą galiai, nurodytai techninių duomenų
lentelėje. Būtinai įkiškite kištuką į tinkamą
lizdą.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
• Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
• Kyla gaisro rizika, kai prietaisas prijungtas prie
ilginamojo laido, adapterio ar kelių lizdų įtaiso.
Užtikrinkite, kad įžemintas prijungimas atitiktų
standartus ir taisykles.
• Neleiskite maitinimo laidui įkaisti iki
aukštesnės nei 90° C temperatūros.
36
2.
7.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
8.
4.
400 mm
50 mm
9.
Jeigu virš kaitlentės 400 mm
atstumu sumontuotas baldas, į
kairę ir į dešinę nuo kaitlentės
krašto turėtų būti 50 mm
minimalus saugus atstumas.
A
5.
B
10.
A) komplekte esantis tarpiklis
B) komplekte esantys laikikliai
6.
11.
DĖMESIO Prietaisą įrenkite tik ant
lygaus stalviršio.
37
ĮDĖJIMO GALIMYBĖS
Po kaitlente esančią plokštę turi būti lengva
nuimti ir lengva pasiekti kaitlentę, jeigu prireiktų
techninės pagalbos.
Virtuvės spintelė su durelėmis
min 30 mm
A
B
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Nuimama plokštė
B. Tarpas jungtims
min 6 mm
Virtuvės spintelė su orkaite
Saugumo sumetimais ir tam, kad orkaitę būtų
galima lengvai atskirti, kaitlentės ir orkaitės
elektros jungtys privalo būti įrengtos atskirai.
GAMINIO APRAŠYMAS
MAISTO GAMINIMO PAVIRŠIŲ IŠDĖSTYMAS
1
2
1 Pusiau spartusis degiklis
2 Spartusis degiklis
3 Papildomas degiklis
4 Reguliavimo rankenėlės
4
3
REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / išjungi‐
mo padėtis
uždegimo padėtis / maksi‐
malus dujų tiekimas
38
Simbolis
Aprašas
minimalus dujų tiekimas
KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps stabili.
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Jei po kelių bandymų degiklis
neužsidega, patikrinkite, ar karūnėlė
ir jos dangtelis yra taisyklingose
padėtyse.
DEGIKLIO APŽVALGA
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Šiluminis elementas
DEGIKLIO UŽDEGIMAS
Visada prieš uždėdami prikaistuvius
uždekite degiklį.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs
virtuvėje naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna buvo
netinkamai naudojama.
1. Paspauskite reguliavimo rankenėlę žemyn ir
pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę į
maksimalaus dujų tiekimo padėtį (
).
2. Laikykite reguliavimo rankenėlę nuspaustą
10 ar mažiau sekundžių. Taip šiluminis
elementas įkais. Priešingu atveju dujų
tiekimas bus pertrauktas.
ĮSPĖJIMAS! Nelaikykite reguliavimo
rankenėlės nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis neužsidega
per 15 sekundžių, atleiskite
reguliavimo rankenėlę, pasukite ją į
išjungimo padėtį ir, prieš mėgindami
uždegti degiklį dar kartą, palaukite
ne mažiau kaip 1 minutę.
DĖMESIO Nutrūkus elektros
tiekimui, degiklį galite uždegti be
elektrinio įtaiso; tokiu atveju prikiškite
prie degiklio liepsną, pasukite
atitinkamą valdymo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į maksimalaus dujų
srauto padėtį ir paspauskite ją.
Laikykite valdymo rankenėlę
nuspaustą lygiai arba mažiau kaip 10
sekundžių, kad šiluminis elementas
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia užgęsta,
pasukite reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir vėl mėginkite
uždegti degiklį, praėjus ne mažiau
kaip 1 minutei.
Žiežirbų generatorius gali įsijungti
automatiškai, kai įjungiate maitinimą,
po įrengimo arba maitinimo pertrūkio.
Tai normalu.
DEGIKLIŲ IŠJUNGIMAS
Norėdami išjungti liepsną, pasukite rankenėlę į
išjungimo padėtį
.
ĮSPĖJIMAS! Visada sumažinkite
liepsną arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo degiklio.
39
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Degiklis
PRIKAISTUVIAI
DĖMESIO Nenaudokite ketaus
prikaistuvių, steatito, molinių indų,
kepimo grotelių arba skrudinimo
plokščių. Nerūdijantysis plienas gali
patamsėti, jei jis perdaug kaitinamas.
ĮSPĖJIMAS! Nedėkite vieno puodo
ant dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS! Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų puodų, kad
išvengtumėte išsiliejimo ir
sužalojimo.
Prikaistuvio
skersmuo (mm)
Spartusis
160–260
Pusiau spartusis (prieki‐
nis)
120–180
Pusiau spartusis (galinis)
120–220
Papildomas
80–180
DANGTIS (ATSKIRAS RINKINYS TIK
SPECIALIOMS KAITLENTĖMS)
DĖMESIO Įsitikinkite, kad puodų
dugnai neišsikiša virš valdymo
rankenėlės, nes ugnis įkaitins
valdymo rankenėlę.
DĖMESIO Puodo rankenos neturi
būti išlindę virš priekinio kaitvietės
krašto.
DĖMESIO Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje, kad jie
būtų visiškai stabilūs ir sumažėtų
dujų sąnaudos.
•
•
•
•
Uždarytas dangtis saugo kaitlentę nuo dulkių,
o atidarytas – sulaiko tykštančius riebalus.
Nenaudokite jo kitai paskirčiai.
Dangtis visada turi būti švarus.
Prieš uždarydami dangtį įsitikinkite, kad
kaitlentė yra vėsi.
Įkaitę stikliniai dangčiai gali sudužti.
PRIKAISTUVIŲ SKERSMENYS
Naudokite prikaistuvius, kurių dugno
skersmuo atitinka degiklių
skersmenį.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
BENDRA INFORMACIJA
• Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo.
• Visada naudokite prikaistuvius, kurių dugnas
švarus.
• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus
neturi įtakos kaitlentės veikimui.
40
•
Naudokite specialius, kaitlentei valyti tinkamus
valiklius.
Nerūdijantysis plienas
• Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu audiniu.
• Norėdami pašalinti pridegusį maistą, riebalus
ir sunkiai įveikiamas dėmes, prieš valydami
kelias minutes palaukite sudrėkinę nedideliu
kiekiu švelnaus ploviklio.
•
•
Naudokite valymo gaminius, specialiai
sukurtus nerūdijančiojo plieno paviršių
valymui, kad juos apsaugotumėte.
Nenaudokite valymo gaminių, kurių sudėtyje
yra ėsdinančių cheminių medžiagų,
pavyzdžiui, chloridų; nevalykite paviršiaus
dezinfekuojančiomis medžiagomis, dėmių ar
rūdžių šalinimo priemonėmis ir valikliais
panardinimui.
PRIKAISTUVIŲ ATRAMOS
Prikaistuvių atramų negalima plauti
indaplovėje. Jas reikia plauti
rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas įstatykite
atsargiai, kad nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali būti
grubūs, todėl būkite atsargūs, kai plaunate
puodų atramas rankomis ir jas sausinate.
Jeigu reikia, nenusivaliusias dėmes
pašalinkite pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas, įsitikinkite, kad
jos yra tinkamose padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru.
KAITLENTĖS VALYMAS
• Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį plastiką,
plastikinę foliją, cukrų ir maistą, kurio sudėtyje
yra cukraus. Kitaip šie nešvarumai gali
sugadinti kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų.
• Kaitlentei pakankamai ataušus pašalinkite:
kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų
dėmes, metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir nešveičiamąja
valymo priemone. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkštu audiniu.
• Emaliuotas dalis, dangtelį ir karūnėlę valykite
šiltu, muiluotu vandeniu ir sausai nušluostykite
prieš įtaisydami atgal.
UŽDEGIMO ŽVAKĖS VALYMAS
Ši funkcija veikia naudojant keraminę uždegimo
žvakę su metaliniu elektrodu. Laikykite šias dalis
labai švarias, kad nekiltų uždegimo sunkumų ir
patikrinkite, ar neužsikimšo degiklio karūnėlės
angos.
PERIODINĖ PRIEŽIŪRA
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą dėl dujotiekio įvado ir (jei yra) slėgio
reguliatoriaus patikros.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Problema
Nėra kibirkšties, kai mėginate
įjungti kibirkščių generatorių.
Galima priežastis
Kaitlentė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tinka‐
mai prijungta prie elektros tin‐
klo.
41
Problema
Galima priežastis
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutri‐
ko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elektri‐
ką.
Netinkamai uždėtas degiklio
dangtelis ir karūnėlė.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik
uždegus.
Nepakankamai įkaito šilumi‐
nis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikykite
rankenėlę nuspaudę ne ilgiau
nei 10 sekundžių.
Nevienodas liepsnos žiedas.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Patikrinkite, ar neužkimštas
purkštukas ir ar degiklio karū‐
nėlė švari.
JEIGU NEGALITE RASTI SPRENDIMO...
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą. Pateikite duomenis
iš techninių duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo apsilankymas bus
A
apmokestintas, nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir garantijos
sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.
PRIEDŲ MAIŠELYJE PRISTATYTOS
ETIKETĖS
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta toliau:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir šią
dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir šią
dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
42
Atitaisymo būdas
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos brošiūros.
TECHNINIAI DUOMENYS
KAITLENTĖS MATMENYS
Plotis
594 mm
Ilgis
510 mm
PRALAIDOS SKERSMENYS
DEGIKLIS
Ø PRALAIDA 1/100 mm
Spartusis
42
Pusiau spartusis
32
Papildomas
28
KITI TECHNINIAI DUOMENYS
BENDROJI
GALIA:
Pradinės du‐
jos:
Pakeistos
dujos:
G20 (2H) 20 mbar
8 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
567 g/h
Elektros maiti‐
nimas:
220–240 V ~ 50–60 Hz
Prietaiso kate‐
gorija:
II2H3B/P
Dujų prijungi‐
mas:
G 1/2"
Prietaiso klasė:
3
DUJŲ DEGIKLIAI GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
PURKŠTUKO ŽENKLI‐
NIMAS, 1/100 mm
ĮPRASTA GALIA, kW
MINIMALI GALIA, kW
Spartusis
3,0
0,75
119
Pusiau spartusis
2,0
0,45
96
Papildomas
1,0
0,33
70
DUJŲ DEGIKLIAI, SKIRTI SUSKYSTINTOSIOMS DUJOMS G30/G31 30/30 mbar
DEGIKLIS
Spartusis
PURKŠTUKO
ĮPRASTA GALIA, MINIMALI GALIA,
ŽENKLINIMAS,
kW
kW
1/100 mm
2,8
0,75
86
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
204
43
DEGIKLIS
PURKŠTUKO
ĮPRASTA GALIA, MINIMALI GALIA,
ŽENKLINIMAS,
kW
kW
1/100 mm
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Pusiau spartu‐
sis
2,0
0,45
71
145
Papildomas
1,0
0,33
50
73
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
INFORMACIJA APIE GAMINĮ PAGAL ES 66/2014 DIREKTYVĄ
Modelio identifikatorius
ZGG65414XA
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kait‐
lentė
Dujinių degiklių skaičius
Dujinio degiklio energijos efektyvu‐
mas
(EE gas burner)
4
Kairysis galinis. Pusiau spartusis
61,6 %
Dešinysis galinis. Spartusis
59,1 %
Dešinysis priekinis. Papildomas
netaikytina
Kairysis priekinis. Pusiau spartu‐
sis
61,6 %
Dujinės viryklės energijos efektyvu‐
mas
(EE gas hob)
60.8%
EN 30-2-1: Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos vartojimas.
Bendrieji reikalavimai
ENERGIJOS TAUPYMAS
• Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
• Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
• Padėkite puodą degiklio viduryje.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
• Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
• Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
44
*
45
46
47
867334156-C-172019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising