AEG | HKB75540NB | User manual | Aeg HKB75540NB User Manual

Aeg HKB75540NB User Manual
HKB75540NB
SQ
MK
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
Упатство за ракување
Плоча за готвење
2
24
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 5
3. INSTALIMI.............................................................................................................8
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT............................................................................... 12
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 14
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA...............................................................................16
7. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 17
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................19
9. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 21
10. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 22
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni
pajisjen për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në
rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt
duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të
shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo
rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Në rastin e thyerjes së vatrës prej xhami:
– fikni menjëherë të gjitha vatrat dhe çdo element
elektrik ngrohjeje dhe izolojeni pajisjen nga rryma
elektrike,
– mos e prekni sipërfaqen e pajisjes,
– mos e përdorni pajisjen.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
Aty ku pajisja lidhet drejtpërdrejt me korrentin,
nevojitet një çelës izolues për të gjitha polet me një
hapësirë kontakti. Duhet të garantohet shkëputja e
plotë në përputhje me kushtet e specifikuara në
kategorinë III të tensionit të tepërt. Kablloja e tokëzimit
përjashtohet nga kjo.
Kur të drejtoni kabllon e rrymës, sigurohuni që kablloja
të mos ketë kontakt të drejtpërdrejtë (për shembull
nëpërmjet veshjeve izoluese) me pjesët që mund të
SHQIP
•
5
arrijnë temperatura prej 50°C mbi temperaturën e
dhomës.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
Kjo pajisje është e përshtatshme për
tregjet e mëposhtme : AL MK
•
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instalohet
një panel ndarës me material që nuk
digjet poshtë pajisjes për të
parandaluar arritjen e pjesës së
poshtme.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja ose spina elektrike e
lirë ose e papërshtatshme (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Lidhja me gazin
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet e gazit duhen kryer
nga një person i kualifikuar.
Para instalimit, sigurohuni që kushtet
e furnizimit lokal (lloji i gazit dhe
presioni i gazit) dhe përshtatja e
pajisjes të jenë të përputhshme.
Sigurohuni që rreth pajisjes të
qarkullojë ajër.
Informacioni mbi furnizimin me gaz
ndodhet në pllakën e specifikimeve.
Kjo pajisje nuk është lidhur me një
pajisje që nxjerr tymrat e djegies.
Sigurohuni që të lidhni pajisjen sipas
rregulloreve ekzistuese për instalimin.
Kushtojini vëmendje kërkesave në
lidhje me ajrosjen e mjaftueshme.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Përdorni vetëm enë gatimi të
qëndrueshme me formën e duhur dhe
me diametër më të madh se
dimensionet e vatrës.
Sigurohuni që enët e gatimit të
vendosen në qendër të vatrave.
Sigurohuni që flaka të mos fiket kur e
rrotulloni çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mos instaloni një difuzor flake mbi
vatër.
Përdorimi i pajisjes së gatimit me gaz
sjell gjenerim nxehtësie dhe lagështie.
Dhoma ku instalohet pajisja duhet të
ketë ajrosje të mirë.
Përdorimi intensiv dhe për një kohë të
gjatë i pajisjes mund të sjellë nevojën
për më shumë ajrim, si për shembull
për të hapur një dritare ose për një
ajrim më efikas, siç mund të jetë rritja
e nivelit të ajrimit mekanik nëse
mundet.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Mos lejoni që lëngje acide të tilla si
uthull, lëng limoni ose kimikate për
heqjen e gëlqeres të prekin pianurën.
Kjo mund të shkaktojë njolla pa
shkëlqim.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Mos i hiqni butonat, çelësat
apo guarnicionet nga paneli i
kontrollit. Mund të futet ujë
brenda pajisjes dhe të
shkaktojë dëmtim.
•
•
•
•
•
•
7
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Mos i pastroni vatrat në enëlarëse.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Shtypni tubat e jashtëm të gazit.
8
www.aeg.com
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
Modeli .......................................
PNC .........................................
Numri i serisë ...........................
3.2 Lidhja e gazit
PARALAJMËRIM!
Udhëzimet e mëposhtme
lidhur me instalimin dhe
mirëmbajtjen duhet të
kryhen nga një personel i
kualifikuar dhe në përputhje
me standardet dhe rregullat
vendore në fuqi.
Zgjidhni lidhje të palëvizshme ose
përdorni një tub fleksibël prej inoksi në
përputhje me rregulloren në fuqi. Nëse
përdorni tuba metalikë fleksibël, bëni
kujdes që ata të mos bien në kontakt me
pjesët e lëvizshme ose që të mos
shtypen. Gjithashtu, kini kujdes kur
pianura vendoset bashkë me furrën.
Sigurohuni që presioni i
furnizimit me gaz të pajisjes
të përputhet me vlerat e
rekomanduara. Lidhja e
rregullueshme fiksohet në
pjerrësinë e zakonshme
nëpërmjet një dadoje të
filetuar G 1/2". Vidhosini
pjesët pa ushtruar forcë,
rregullojeni lidhjen në
drejtimin e duhur dhe
shtrëngoni çdo gjë.
A
B C
A. Fundi i boshtit me dado
B. Guarnicioni jepet me pajisjen
C. Bërryli jepet me pajisjen
Gaz i lëngshëm
Përdorni mbajtësen prej gome të tubit
për gazin e lëngshëm. Përdorni
gjithmonë guarnicionin. Më pas vazhdoni
me lidhjen e gazit.
Tubi fleksibël është gati për t'u përdorur
kur:
•
nuk nxehet më shumë se temperatura
e ambientit ose më shumë se 30°C;
• nuk është më i gjatë se 1500 mm;
• nuk shfaq përthyerje;
• nuk është tërhequr ose përdredhur;
• nuk është në kontakt me pjesë të
mprehta ose qoshe;
• mund të kontrollohet lehtësisht për t'u
siguruar për gjendjen e tij.
Kontrolli për ruajtjen e tubit fleksibël
konsiston në verifikimin që:
•
ai nuk ka plasaritje, prerje, shenja
djegieje në të dyja skajet dhe në të
gjithë gjatësinë e tij;
• materiali përbërës nuk është forcuar,
por ka elasticitetin e duhur;
• kapëset shtrënguese nuk janë
ndryshkur;
• afati i skadimit nuk ka kaluar.
Nëse vihet re një ose më shumë
anomali, mos e riparoni tubin, por thjesht
zëvendësojeni.
PARALAJMËRIM!
Kur të ketë përfunduar
instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i secilës lidhje të
jetë i saktë. Përdorni një
solucion me sapun, jo flakë!
SHQIP
3.3 Zëvendësimi i injektorëve
1. Hiqni skarat mbështetëse të
tenxhereve.
2. Hiqni kapakët dhe kurorat e vatrës.
3. Hiqni injektorët me një çelës 7 dhe
zëvendësojini me ato që nevojiten
për llojin e gazit që përdorni (shikoni
tabelën në kapitullin "Të dhënat
teknike").
4. Rimontoni pjesët, duke ndjekur të
njëjtat hapa në rend të kundërt.
5. Zëvendësoni etiketën e specifikimeve
(që është vendosur pranë tubit të
furnizimit me gaz) me një tjetër të
përshtatshme për llojin e gazit. Mund
ta gjeni këtë etiketë në ambalazhin
që keni marrë bashkë me pajisjen.
Nëse presioni i furnizimit me gaz është i
ndryshueshëm ose i ndryshëm nga
presioni i nevojshëm, duhet të instaloni
një pajisje rregulluese të presionit te tubi
i furnizimit me gaz.
3.4 Rregullimi i nivelit
minimal
9
4. Me një kaçavidë të hollë, rregulloni
pozicionin e vidës devijuese (A).
A
5. Nëse ndryshoni:
• nga gazi natyror G20 20 mbar në
gaz të lëngët, shtrëngoni
plotësisht vidën devijuese deri në
fund.
• nga gazi i lëngshëm në gaz
natyror G20 20 mbar, zhvidhosni
vidën devijuese me rreth 1/4
rrotullim (1/2 rrotullim për pipëzën
me kurorë të shumëfishtë).
6. Rimontojeni mbajtësen magnet dhe
çelësin.
PARALAJMËRIM!
Informacion vetëm për
instaluesin e autorizuar.
Për të rregulluar nivelin minimal të
vatrave:
1. Ndizni vatrën.
2. Rrotulloni çelësin në pozicionin
minimal.
3. Hiqni çelësin dhe duke përdorur një
kaçavidë të hollë ngrini lart dhe hiqni
mbajtësen plastike magnet.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që flaka të mos
fiket kur e rrotulloni çelësin
shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
3.5 Lidhja elektrike
•
•
Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe
lloji i fuqisë në pllakën e specifikimeve
të përkojnë me tensionin dhe fuqinë e
rrjetit tuaj elektrik lokal.
Kjo pajisje është e pajisur me një
kabllo elektrike. Ajo duhet të pajisjet
me spinën e duhur, e cila përballon
ngarkesën e shënuar në etiketën e
10
www.aeg.com
•
•
•
•
•
specifikimeve. Sigurohuni që të
instaloni spinën në një prizë të saktë.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas instalimit.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Ka rrezik zjarri kur pajisja lidhet me
kabllo zgjatuese, përshtatës ose lidhje
të shumëfishta. Sigurohuni që
tokëzimi të jetë në përputhje me
standardet dhe rregulloret.
Mos lejoni që kablloja e rrymës të
nxehet në një temperaturë më të lartë
se 90°C.
3.7 Montimi
1.
Sigurohuni që të lidhni telin
blu të nulit me terminalin e
shënuar me germën "N".
Lidheni telin kaf (ose të zi) të
fazës me terminalin e
shënuar me germën "L".
Mbajeni telin e fazës të
lidhur në çdo kohë.
2.
Nëse dritat treguese ndizen
pas lidhjes së pianurës me
energjinë elektrike, ndizni
dhe fikni çelësin e kontrollit
dhe prisni që treguesi i
nxehtësisë së mbetur të
fiket.
3.
min.
150 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
3.6 Kablloja e lidhjes
Për të zëvendësuar kabllon lidhëse
përdorni vetëm kabllon speciale ose një
ekuivalent të saj. Lloji i kabllos është:
H03V2V2-F T90.
Sigurohuni që seksioni i kabllos të jetë i
përshtatshëm për tensionin dhe
temperaturën e punës. Teli i tokëzimit me
ngjyrë të verdhë/të gjelbër duhet të jetë
afërsisht 2 cm më i gjatë se teli i fazës
kaf (ose i zi).
480+02 mm
4.
560+02 mm
SHQIP
11
3.8 Instalimi i pianurës nën
aspirator
5.
Nëse e instaloni pianurën
nën një aspirator, shikoni
udhëzimet e instalimit të
aspiratorit për distancën
minimale mes pajisjeve.
6.
3.9 Mundësitë e montimit në
mobilie
A
Paneli i montuar nën pianurë duhet të
jetë lehtësisht i lëvizshëm dhe të lejojë
lehtësisht ndërhyrjet teknike në rast
nevoje.
Njësi kuzhine me derë
30 mm
B
7.
A) guarnicioni i furnizuar
B) kllapat e furnizuara
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Paneli i çmontueshëm
B. Hapësira për lidhjet
KUJDES!
Pajisjen instalojeni vetëm në
një sipërfaqe pune të
sheshtë.
Njësi kuzhine me furrë
Lidhja elektrike e pianurës së gatimit dhe
e furrës duhen instaluar të ndara për
arsye sigurie dhe për ta lëvizur me
lehtësi furrën nga mobilja
12
www.aeg.com
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Skema e sipërfaqes së gatimit
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
Vatra gjysmë e shpejtë
Vatër me kurorë të shumëfishtë
Vatra ndihmëse
Paneli i kontrollit
Çelësat e kontrollit
Dritarja për sinjalin me infra të kuqe
të Hob²Hood
5
6
4.2 Pamja e panelit të kontrollit
1
2
3
4
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen Kujtuesin e minutave dhe
Hob²Hood. Ekranet, treguesit dhe sinjalet akustike tregojnë se cilat funksione janë
aktive.
Fusha Funksioni
e
sensor
it
1
2
3
/
Komenti
Hob²Hood
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar modalitetin
manual të funksionit.
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
SHQIP
Fusha Funksioni
e
sensor
it
Komenti
-
4
Për të zgjedhur funksionin e kohëmatësit.
4.3 Çelësi i kontrollit
Simboli
A. Treguesi i nxehtësisë së mbetur.
PARALAJMËRIM!
Rrezik djegieje nga
nxehtësia e mbetur.
Përshkrimi
nuk ka furnizim me gaz /
pozicioni fikur
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur ndizet kur fikni
vatrën.
pozicioni i ndezjes /
furnizim maksimal me gaz
furnizim minimal me gaz
4.4 Nxehtësia e mbetur
$
Çelësi i vatrës
Koha e gatimit (në minuta)
në < 5
në > 5
Kurora e shumëfishtë
fikur pas 25
fikur pas 25
Gjysmë e shpejtë (përpara,
majtas)
fikur pas 10
fikur pas 20
Gjysmë e shpejtë (prapa,
majtas)
fikur pas 10
fikur pas 20
Gjysmë e shpejtë (prapa,
djathtas)
fikur pas 10
fikur pas 20
13
14
www.aeg.com
Ndihmëse
fikur pas 5
fikur pas 15
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
5.2 Ndezja e vatrës
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pamje e përgjithshme e
vatrës
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Kapaku i vatrës
Kurora e vatrës
Kandela e ndezjes
Termoçifti
Ndizni gjithnjë vatrën
përpara se të vendosni enët
mbi të.
PARALAJMËRIM!
Bëni shumë kujdes kur
përdorni zjarre në mjedisin e
kuzhinës. Prodhuesi nuk
mban asnjë përgjegjësi në
rast se flaka keqpërdoret.
1. Shtypni çelësin e kontrollit dhe
rrotullojeni në drejtim të kundër të
akrepave të orës drejt pozicionit të
furnizimit maksimal me gaz ( ).
2. Mbajeni çelësin e kontrollit të shtypur
për 10 sekonda ose më pak. Kjo
mundëson ngrohjen e termoçiftit. Në
të kundërt, furnizimi me gaz
ndërpritet.
3. Rregullojeni flakën pasi të ndizet
normalisht.
Nëse pas disa përpjekjesh
vatra nuk ndizet, kontrolloni
nëse kurora dhe kapaku i saj
janë vendosur mirë.
PARALAJMËRIM!
Mos e mbani çelësin e
kontrollit të shtypur për më
shumë se 15 sekonda. Nëse
vatra nuk ndizet pas 15
sekondash, lirojeni çelësin e
kontrollit, rrotullojeni atë në
pozicionin "off" (fikur) dhe
prisni të paktën 1 minutë
përpara se të provoni të
ndizni vatrën sërish.
SHQIP
KUJDES!
Kur nuk ka rrymë elektrike,
mund ta ndizni vatrën pa
ndihmën e ndezësit elektrik;
në këtë rast afrojini vatrës
një flakë, ktheni çelësin e
kontrollit në drejtim të
kundërt të akrepave të orës
në pozicionin e çlirimit të
gazit në maksimum dhe
shtyjeni poshtë. Mbajeni
dorezën e kontrollit të
shtypur për 10 ose më pak
sekonda që ta lini termoçiftin
të ngrohet.
Nëse vatra fiket
aksidentalisht, rrotullojeni
çelësin e kontrollit në
pozicionin e fikjes dhe
riprovoni të ndizni vatrën
sërish pas të paktën 1
minute.
Gjeneratori i shkëndijave
mund të ndizet automatikisht
kur ndizni rrymën elektrike,
pas instalimit ose pas një
ndërprerjeje të rrymës. Kjo
është normale.
PARALAJMËRIM!
Gjithnjë uleni flakën ose
fikeni atë përpara se të hiqni
enët nga vatra.
5.4 Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtues minutash.
1. Prekni .
Për të aktivizuar funksionin.
ose
të kohëmatësit për
2. Prekni
të caktuar kohën (00 - 99 minuta).
Kur koha mbaron, tingulli aktivizohet dhe
pulson 00.
Në minutën e fundit, koha
ulet me sekonda, dhe në 10
sekondat e fundit
kohëmatësi lëshon një sinjal
akustik.
3. Prekni , ,
ose .
Për të ndaluar tingullin.
4. Për të ndaluar kohëmatësin, prekni
më gjatë.
Mund ta përdorni Kujtuesin e
minutave në çdo kohë, edhe
nëse pajisja është e fikur.
Çdo çelës kontrolli ka një
dritë pilot. Ajo ndizet kur
rrotullohet çelësi i kontrollit.
Vatra jepet bashkë me
valvulat progresive. Ato e
bëjnë rregullimin e flakës më
të saktë.
PARALAJMËRIM!
Nëse nuk e ktheni çelësin në
pozicionin "off", pas dy orësh
bie një sinjal paralajmërues
dhe simbolet pulsojnë në
ngjyrë të kuqe. Kjo ju kujton
se vatra është e ndezur. Për
të ndaluar tingullin, prekni
,
,
ose
.
5.3 Fikja e vatrës
Për të fikur flakën, rrotullojeni çelësin në
pozicionin e fikjes
.
15
Funksioni nuk ndikon në
funksionimin e vatrave.
5.5
Hob²Hood
Është një funksion i përparuar automatik
i cili lidh pianurën me një aspirator të
veçantë. Si pianura ashtu edhe aspiratori
kanë një komunikues me rreze infra të
kuqe. Mund ta përdorni gjithashtu
manualisht ventilatorin nga pianura.
Për shumicën e
aspiratorëve, sistemi në
distancë është i çaktivizuar.
Aktivizojeni atë përpara se të
përdorni funksionin. Për më
shumë informacion
referojuni manualit të
përdorimit të aspiratorit.
16
www.aeg.com
Modalitetet automatike
Modalitet Drita
i
automatike
Shpejtësia e
ventilatorit
H0
Joaktiv
Joaktiv
HL
Aktiv
Joaktiv
H1
Aktiv
Niveli 1
H2
Aktiv
Niveli 2
Modalitet Drita
i
automatike
Shpejtësia e
ventilatorit
H3
Niveli 3
Aktiv
Prekeni më gjatë
për të
fikur ventilatorin dhe dritën.
PARALAJMËRIM!
Pas përfundimit të gatimit,
aspiratori nuk fiket
automatikisht. Fikeni atë
manualisht.
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
KUJDES!
Sigurohuni që dorezat e
tenxhereve të mos
qëndrojnë mbi pjesën e
përparme të sipërfaqes së
vatrës.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Enët e gatimit
KUJDES!
Mos përdorni tiganë prej
gize, enë argjile ose balte,
pllaka skare ose pllaka
thekëse.
KUJDES!
Sigurohuni që tenxheret të
jenë vendosur në qendër
mbi vatër, për të përfituar
stabilitet maksimal dhe
konsumin më të ulët të gazit.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni të njëjtin tigan
mbi dy vatra.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni mbi vatër
tenxhere që nuk qëndrojnë
mirë ose janë të dëmtuara
për të parandaluar derdhjen
dhe lëndimet.
KUJDES!
Sigurohuni që fundet e
tenxhereve të mos
qëndrojnë shumë afër me
çelësin e kontrollit, ndryshe
flaka nxeh çelësin e
kontrollit.
KUJDES!
Lëngjet e derdhura gjatë
gatimit mund të shkaktojnë
thyerjen e xhamit.
6.2 Diametrat e enëve të
gatimit
Përdorni enë gatimi, diametri
i të cilave korrespondon me
përmasat e vatrave.
Vatra
Diametri i enës
së gatimit
(mm)
Kurora e shumëfishtë
220 - 260
Gjysmë e shpejtë
(prapa, majtas)
120 - 240
Gjysmë e shpejtë
(prapa, djathtas)
120 - 240
SHQIP
Vatra
Diametri i enës
së gatimit
(mm)
Gjysmë e shpejtë
(përpara, majtas)
120 - 220
Ndihmëse
80 - 180
Mbajeni të pastër dritaren
për komunikuesin e sinjalit
me infra të kuqe të
Hob²Hood.
Pajisjet e tjera të
komanduara në distancë
mund të bllokojnë sinjalin.
Mos përdorni pajisje të
komanduara në distancë në
kohën kur përdorni
funksionin e pianurës.
6.3 Këshilla dhe sugjerime
për Hob²Hood
Kur e përdorni pianurën me funksionin:
•
Mbrojeni panelin e aspiratorit nga
drita diellore e drejtpërdrejtë.
• Mos vendosni dritë halogjene mbi
panelin e aspiratorit.
• Mos e mbuloni panelin e kontrollit të
pianurës.
• Mos e ndërprisni sinjalin ndërmjet
pianurës dhe aspiratorit (për shembull
me dorë ose me dorezat e enëve të
gatimit). Shihni figurën.
Aspiratori në figurë është përdorur
vetëm si shembull.
17
Aspiratorët e sobës me funksionin
Hob²Hood
Për të gjetur të gjitha llojet e aspiratorëve
të sobës që funksionojnë me këtë
funksion, drejtojuni faqes sonë të
internetit për klientët. Aspiratorët e sobës
AEG që punojnë me këtë funksion duhet
të kenë simbolin .
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
•
•
•
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e vatrës.
Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
18
www.aeg.com
Prania e ujit ose e lëngjeve
të tjera në panelin e kontrollit
mund të aktivizojë ose
çaktivizojë aksidentalisht
funksionet e pianurës.
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni thikë, kruajtëse
ose instrumente të ngjashme
për të pastruar sipërfaqen e
xhamit ose vendet midis
buzëve të vatrave dhe
skeletit (nëse ka).
•
Lani pjesët prej inoksi me ujë dhe
pastaj thajini me një leckë të butë.
7.2 Skarat mbështetëse të
tenxhereve
Skarat e enëve nuk janë
rezistente ndaj larjes në
enëlarëse. Ato duhet të
lahen me dorë.
1. Për ta pastruar më mirë pianurën,
hiqni skarat mbështetëse të
tenxhereve.
Tregoni shumë kujdes
kur t'i rivendosni skarat
mbështetëse, për të mos
e dëmtuar pjesën e
sipërme të pianurës.
2. Veshja prej smalti ndonjëherë mund
të ketë cepa të fortë, kështu që bëni
kujdes kur të lani me dorë
mbështetëset e tiganëve dhe kur t'u
thani. Nëse është e nevojshme, hiqni
njollat e forta me një pastrues në
trajtë paste.
3. Pas pastrimit të skarave
mbështetëse të tenxhereve,
sigurohuni që ato të vendosen në
pozicionin e duhur.
4. Në mënyrë që vatra të funksionojë
mirë, sigurohuni që skarat
mbështetëse të tenxhereve të jenë
drejtvendosur me qendrën e vatrës.
7.3 Heqja e skarave
mbështetëse
Për t'i mbajtur skarat mbështetëse në
pozicionin e duhur, ato vendosen mbi
kuja metalike të instaluara në anën e
pasme të pianurës. Për një pastrim më të
lehtë, mbajtëset e tenxhereve mund të
hiqen nga pianura. Ngrini lart skarat e
tenxheres duke i mbajtur ato në
pozicionin horizontal siç tregohet në
skicë.
Mos i ngrini mbajtëset e
tenxhereve vetëm nga njëra
anë, pasi kjo mund të
ushtrojë forcë mbi kapëset
metalike. Kjo mund të
shkaktojë dëmtime te
kapëset dhe mund të
shkaktojë thyerjen e tyre.
SHQIP
•
•
19
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Për t'i pastruar pjesët e emaluara,
bekun dhe kurorën, lajini ato me ujë të
ngrohtë dhe sapun dhe thajini me
kujdes përpara se t'i vendosni në
vend.
7.5 Pastrimi i kandelës së
ndezjes
Forma e skarave të tenxheres dhe sasia
e vatrave mund të jetë e ndryshme në
modele të tjera të pajisjes.
7.4 Pastrimi i pianurës
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
me sheqer, ndryshe pianura mund të
dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes
të shmangni djegiet.
Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet
një kandele ndezëse prej qeramike me
një elektrodë metalike. Këta elementë
mbajini të pastra për të shmangur
vështirësitë në ndezje, si dhe kontrolloni
që vrimat e kurorës së vatrës të mos jenë
të bllokuara.
7.6 Mirëmbajtja periodike
Flisni vazhdimisht me qendrën tuaj lokale
të autorizuar të shërbimit që të
kontrollojnë gjendjen e tubit të gazit dhe
rregulluesin e presionit, nëse është i
pranishëm.
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk ka shkëndijë kur
mundoheni të aktivizoni
ndezësin e shkëndijës.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
20
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Kapaku dhe kurora e gatimit
janë vendosur të
paniveluara.
Vendoseni mirë kapakun
dhe kurorën e vatrës.
Flaka fiket menjëherë pas
ndezjes.
Termoçifti nuk është nxehur
sa duhet.
Pasi të keni ndezur flakën,
mbajeni çelësin të shtypur
për 10 ose më pak sekonda.
Unaza e flakës nuk është e
niveluar.
Kurora e vatrës është e
bllokuar nga mbetjet
ushqimore.
Sigurohuni që injektori të
mos jetë bllokuar si dhe që
kurora e vatrës të jetë e
pastër.
Ndriçimi i panelit të kontrollit
reduktohet ose fiket.
Temperatura e pllakës është Lëreni pianurën të ftohet.
tepër e lartë. Për të siguruar
jetëgjatësinë e ekranit,
ndriçimi reduktohet në varësi
të temperaturës së pianurës.
Mbi një temperaturë të
caktuar, paneli i kontrollit
fiket.
Dritat treguese të çelësit të
kontrollit ndizen pas lidhjes
së pianurës me energjinë
elektrike ose pas një
ndërprerjeje të energjisë.
Testimi i dritës treguese.
Drejtojuni seksionit
"Instalimi".
Nuk vihet në punë funksioni
Hob²Hood.
Keni mbuluar panelin e
kontrollit.
Hiqni objektin nga paneli i
kontrollit.
Nuk arrini të aktivizoni ose të Mbi panelin e kontrollit ka
vini në punë Hob²Hood dhe njolla uji ose njolla yndyre.
Kujtuesi i minutave.
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve.
Sigurohuni që pianurën ta keni përdorur
saktë. Nëse jo, servisi nga tekniku i
Pastroni panelin e kontrollit.
shërbimit apo shitësi nuk do të jetë falas,
edhe gjatë periudhës së garancisë.
Udhëzimet lidhur me qendrën e shërbimit
dhe kushtet e garancisë janë në
broshurën e garancisë.
SHQIP
8.3 Etiketat që merren me
çantën e aksesorëve
Ngjisni etiketat adezive siç tregohet më
poshtë:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
dërgoni këtë pjesë (nëse zbatohet).
B. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
mbajeni këtë pjesë (nëse zbatohet).
C. Ngjiteni mbi librin e udhëzimeve.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Përmasat e vatrës së gatimit
Gjerësia
740 mm
Thellësia
510 mm
9.2 Diametrat e devijimit
VATRA
Ø DEVIJIMIT 1/100 mm
Kurora e shumëfishtë
57
Gjysmë e shpejtë
35
Ndihmëse
28
21
22
www.aeg.com
9.3 Të dhëna teknike të tjera
FUQIA
TOTALE:
Gazi origjinal: G20 (2H) 20 mbar
10,9 kW
Zëvendësimi
i gazit:
745 g/orë
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
Furnizimi
elektrik:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategoria e
pajisjes:
II2H3B/P
Lidhja e gazit:
G 1/2"
Kategoria e
pajisjes:
3
9.4 Vatra gazi vetëm për GAZ NATYROR G20 20 mbar
VATRA
FUQIA NORMALE
kW
FUQIA MINIMALE
kW
MARKA E
INJEKTORIT
Kurora e
shumëfishtë
3,9
1,4
146
Gjysmë e shpejtë
2,0
0,6
96x
Ndihmëse
1,0
0,33
70
9.5 Vatra gazi për LPG G30/G31 30/30 mbar
VATRA
FUQIA
NORMALE kW
FUQIA
MARKA E
MINIMALE kW INJEKTORIT
QARKULLIMI
NOMINAL I GAZIT
në g/h
Kurora e
shumëfishtë
3,55
1,4
095
258
Gjysmë e
shpejtë
1,9
0,6
71
138
Ndihmëse
1,0
0,33
50
73
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
HKB75540NB
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i vatrave të gazit
5
SHQIP
Efikasiteti energjetik për vatër gazi
(EE gas burner)
Prapa majtas - Gjysmë e
shpejtë
59.1%
Prapa djathtas - Gjysmë e
shpejtë
59.1%
Qendër në mes - Kurorë e
shumëfishtë
57.1%
Përpara majtas - Gjysmë e
shpejtë
54.5%
Përpara djathtas - Ndihmëse
nuk disponohet
Efikasiteti energjetik për vatrën e
gazit
(EE gas hob)
23
57.4%
EN 30-2-1: Pajisjet shtëpiake të gatimit që djegin gaz - Pjesa 2-1 : Përdorimi racional i
energjisë - Të përgjithshme
10.2 Kursimi i energjisë
•
•
•
•
•
•
•
Përpara përdorimit, sigurohuni që vatrat dhe skarat mbështetëse të montohen siç
duhet.
Përdorni enë gatimi, diametri i të cilave korrespondon me përmasat e vatrave.
Vendoseni tenxheren në qendër të vatrës.
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Kur lëngu fillon të vlojë, uleni flakën sa për të zier pak ujin.
Nëse është e mundur, përdorni tenxhere me presion. Referojuni manualit të saj të
përdorimit.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
24
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 24
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................27
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 30
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 35
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 36
6. ПОМОШ И СОВЕТИ.......................................................................................... 39
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................40
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 42
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 44
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................45
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
МАКЕДОНСКИ
25
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар Во случај
апаратот да е поврзан со штекерот со разводна
кутија, извадете ја спојката за да го исклулите
апаратот од струја. Во секој случај контактирајте го
Овластениот сервис.
Во случај на кршење на стаклото на жешката
рингла:
– веднаш исклучете ги сите пламеници и грејниот
елемент и изолирајте го апаратот од довод на
електрична енергија,
– не ја допирајте површината на апаратот,
– не користете го апаратот.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
Кога апаратот е директно приклучен на електрично
напојување, има потреба од четири-полен
изолиран прекинувач со спојница. Комплетно
МАКЕДОНСКИ
•
•
27
исклучување во согласност со условите наведени
во категоријата за прекумерна волтажа III мора да
биде загарантирано. Кабелот за заземјување не
подлежи на ова.
Кога ќе го поврзувате кабелот внимавајте кабелот
да не доаѓа во директен контакт (на пример
користење на заштитна изолација) со делови кои
достигнуваат температури поголеми за 50°C од
собната температура.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Овој апарат е погоден за следниве
пазари: AL MK
•
2.1 Монтажа
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
•
•
•
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над
фиоки, внимавајте просторот
помеѓу дното на апаратот и горната
фиока да е доволен за циркулација
на воздух.
Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале незапалива плоча за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
•
•
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
2.3 Поврзување на гас
•
•
•
•
•
Секое поврзување на гас треба да
биде направено од квалификувано
лице.
Пред монтирањето, уверете се
дека локалните комунални услуги
(видот на гасот и притисокот)
одговараат на барањата за
приклучување на апаратот.
Овозможете кружење на воздух
околу апаратот.
Информациите за доводот на гас се
на плочката со податоци.
Овој апарат не смее да се поврзува
со уред кој служи за евакуација на
запаливи производи. Овозможете
поврзување на апаратот според
тековните прописи за монтажа.
Внимавајте на условите кои се
дадени за соодветната
вентилација.
2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Користете само стабилни садови за
готвење со правилен облик и
дијаметар не поголем од
димензиите на пламениците.
Осигурете се дека садот за готвење
е централно позициониран на
пламениците.
Потрудете се пламенот да не се
изгасне кога брзо ќе го свртите
копчето од максималната во
минималната положба.
Користете го само дополнителниот
прибор испорачан заедно со
апаратот.
Не монтирајте дифузер за пламен
на пламениците.
Употребата на апарат за готвење
на гас произведува топлина и
влага. Обезбедете добра
вентилација во собата каде е
монтиран апаратот.
Продолженото интензивно
користење на апаратот може да
бара дополнителна вентилација, на
пример, отворање прозорец или
поефикасна вентилација, односно
зголемување на јачината на
механичката вентилација, онаму
каде што ја има.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Не дозволувајте кисели течности,
како што е оцетот, лимоновиот сок
или средствата за отстранување
бигор да допрат до површината за
готвење. Тоа може да ја оштети
глазурата и сјајот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
30
www.aeg.com
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не вадете ги копчињата,
тркалцата или заптивките
од контролната табла. Во
апаратот може да навлезе
вода и да го оштети.
•
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја
пред да вршите активности за
одржување.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Не чистете ги пламениците во
машина за миење садови.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Отворете ги надворешните цевки
за гас.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Опис на
моделот ....................................
...
Број на производ
(PNC) ...................................
Сериски број (S.N.) ............
3.2 Поврзување на гас
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Следниве упатства за
монтажа, поврзување и
одржување мора да ги
изведуваат квалификувани
техничари во согласност
со стандардите и
локалните важечки
прописи.
Одберете фиксен приклучок или
употребете флексибилна цевка од
не'рѓосувачки челик во согласност со
важечките закони. Ако употребувате
флексибилни метални цевки, бидете
внимателни да не дојдат во допир со
подвижните делови или да не бидат
смачкани. Бидете внимателни и кога
површината за готвење е споена со
печката.
МАКЕДОНСКИ
Проверете дали
притисокот на доводот на
гас на апаратот е во
согласност со
препорачаните вредности.
Спојката што може да се
конвертира се прицврстува
на широката рампа со
помош на навртка со навој
G 1/2". Заштрафете ги
делови без употреба на
сила, регулирајте го
поврзувањето во
потребниот правец и
стегнете ги сите заедно.
A
B C
A. Крај на вратилото со навртка
B. Дихтунгот е доставен со апаратот
C. Цевката за водовод е доставен со
апаратот
Течен гас
Користете држач за гумено црево за
течен гас. Секогаш користете дихтунг.
Потоа продолжете со поврзувањето на
гасот.
Флексибилната цевка е подготвена за
примена кога:
•
не може да се загрее повеќе од
собна температура, повисоко од
30°C;
• не е подолга од 1500 mm;
• нема затнувања;
• не е изложена на истегнување или
усукување;
• не доаѓа во допир со остри рабови
или агли;
• може лесно да се прегледа за да се
утврди нејзината состојба.
Контролата на состојбата на
флексибилната цевка се состои од
проверка на следниве работи:
•
да не е напукнато, расечено или
подгорено на двата краја и по
целата должина;
31
•
дали материјалот е стврднат, и
дали е соодветно еластичен;
• стегите да не се 'рѓосани;
• рокот на траење да не е поминат.
Ако се забележат една или повеќе
неправилности, не поправајте ја
цевката, туку заменете ја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога ќе завршите со
монтажата, проверете
дали заптивката на секоја
цевка е соодветна.
Употребете сапунеста
течност, а не пламен!
3.3 Замена на
вбризгувачите
1. Отстранете ги држачите за садови.
2. Отстранете ги капаците и круните
од пламеникот.
3. Одвртете ги вбризгувачите со клуч
бр. 7 и заменете ги со други,
потребни за типот на користениот
гас (погледнете ја табелата во
поглавјето „Технички податоци“).
4. Составете ги деловите следејќи ја
истата процедура по обратен
редослед.
5. Заменете ја плочката со
спецификации (се наоѓа близу
цревото за довод на гас) со онаа
за новиот тип за довод на гас.
Плочката ќе ја најдете во
пакувањето испорачано со
апаратот.
Ако притисокот за довод на гас е
променлив или различен од
потребниот притисок, морате да
наместите применлив прилагодувач за
притисок на цревото за довод на гас.
3.4 Приспособување на
минималното ниво
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Информации само за
овластени монтажери.
За регулирање на минималното ниво
на пламениците:
1. Запалете го пламеникот.
2. Свртете го копчето на
минималната положба.
32
www.aeg.com
3. Извадете го копчето и со помош на
тенок штрафцигер кренете го и
извадете го пластичниот магнетен
држач.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали пламенот
се гасне кога брзо ќе го
свртите копчето од
максимална во минимална
положба.
4. Со тенок штрафцигер,
приспособете ја позицијата на
штрафот на бајпасот (A).
A
3.5 Поврзување на струја
•
•
5. Ако направите промена:
• од природен гас со G20 20 mbar
на течен гас, целосно затегнете
го штрафот на бајпасот.
• од течен гас на природен гас
G20 20 mbar, одвртете го
штрафот за бајпас за околу 1/4
вртење (1/2 вртење за
пламеник со повеќе круни).
6. Повторно склопете ги магнетниот
држач и копчето.
•
•
•
•
Погрижете се номиналниот напон и
типот на струјата наведени на
плочката со спецификации да
одговараат на напонот и струјата
на локалната мрежа.
Овој апарат се испорачува со кабел
за напојување. Треба да биде
испорачан со соодветен приклучок
што може да го издржи
оптеретувањето означено на
плочката со спецификации.
Внимавајте да го ставите
приклучокот во точниот штекер.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Осигурете се дека приклучокот за
струја е пристапен по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Постои ризик од пожар кога
апаратот е поврзан со продолжен
кабел, адаптер или многукратен
приклучок. Осигурете се дека
заземјувањето е направено во
согласност со стандардите и
правилата.
МАКЕДОНСКИ
•
Не го оставајте кабелот за струја да
се загрее на температура повисока
од 90°C.
3.7 Комплет
1.
Внимавајте да го поврзете
синиот неутрален кабел со
приклучокот со буквата
„N“ на него. Поврзете го
кафениот (или црниот)
фазен кабел со
приклучокот со буквата „L“.
Фазниот кабел треба да
биде поврзан цело време.
Ако резервното светло се
вклучи после
вклучувањето на плочата
за готвење со струја,
вклучето го и исклучете го
контролното копче и
почекајте се додека
показното светло за
преостаната топлина не се
исгаси.
2.
3.6 Кабел за поврзување
За да го замените кабелот за
поврзување, употребте само
специјален кабел или кабел
еквивалентен на него. Видот на кабел
е: H03V2V2-F T90.
Проверете дали делот од кабелот е
соодветен за напонот и работната
температура. Жолтата/зелената жица
за заземјување мора да биде подолга
околу 2 cm од кафеавата (или црната)
жица за фаза.
3.
min.
150 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
33
34
www.aeg.com
3.9 Можности за
вградување
5.
Таблата вградена под површината за
готвење мора лесно да се вади и да
овозможува лесен пристап во случај
на техничка интервенција.
Кујнски шкаф со врата
6.
30 mm
A
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
B
7.
А) испорачан дихтунг
B) испорачани држачи
ВНИМАНИЕ!
Монтирајте го апаратот
само на рамна работна
површина.
3.8 Монтажа на плоча за
готвење под хауба
Ако монторате плоча за
готвење под хауба, ве
молиме да ги видите
упатствата за монтирање
на хаубата за минимална
дистанца меѓу апаратите.
A. Табла што се вади
B. Простор за поврзување
Кујнски елемент со печка
Поврзувањето на површината за
готвење со струја мора да се изведе
посебно заради безбедносни причини
и за да може печката лесно да се
извади од елементот.
МАКЕДОНСКИ
35
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
Полубрз пламеник
Пламеник со повеќе круни
Помошен пламеник
Контролна плоча
Контролни копчиња
Прозорец за Hob²Hood инфра црвен сигнал
5
6
4.2 Изглед на контролна табла
1
2
3
4
Употребете ги сензорските полиња за да работите со Потсетникот во минути и
Hob²Hood. Екраните, показателите и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо
рско
поле
1
2
3
4
/
Функција
Коментар
Hob²Hood
За вклучување и исклучување на рачниот
режим на функцијата.
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
-
За зголемување или намалување на
времето.
-
За одбирање на функцијата Тајмер.
36
www.aeg.com
4.3 Контролно копче
Знак
А. Показател за преостаната топлина
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
изгореници поради
преостаната топлина.
Опис
затворен довод на гас /
исклучена положба
Показателот за
преостаната топлина
светнува кога ќе го
изгаснете пламеникот.
положба за палење /
максимален довод на
гас
минимален довод на гас
4.4 Преостаната топлина
$
Копче за пламеникот
Време на готвење (мин)
вклучено < 5
вклучено < 5
Повеќе круни
исклучено после 25
исклучено после 25
Полубрз (преден лев)
исклучено после 10
исклучено после 20
Полубрз (заден лев)
исклучено после 10
исклучено после 20
Полубрз (заден десен)
исклучено после 10
исклучено после 20
Помошно
исклучено после 5
исклучено после 15
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
МАКЕДОНСКИ
5.1 Преглед на пламеник
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
1. Притиснете го контролното копче
надолу и завртете го налево до
положба за максимален довод на
гас ( ).
2. Држете го контролното копче
притиснато околу 10 секунди или
помалку. Ова ќе овозможи
загревање на термоелементот. Ако
не, доводот на гас ќе се прекине.
3. Регулирајте го пламенот откако ќе
се стабилизира.
Ако не можете да го
запалите пламеникот и по
неколку обиди, проверете
дали круната и капачето се
правилно наместени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не држете го копчето
притиснато подолго од 15
секунди. Ако пламеникот
не се запали по 15
секунди, отпуштете го
контролното копче,
свртете го во исклучена
положба и обидете се
повторно да го запалите
пламеникот по минимум 1
минута.
Секогаш прво палете го
пламеникот пред да
ставите сад за готвење.
ВНИМАНИЕ!
Ако нема струја,
пламеникот можете да го
запалите без електричен
уред; во ваков случај,
приближете пламен до
пламеникот, свртете го
контролното копче налево
на положба за максимален
проток на гас. Држете го
притиснато контролното
копче најмногу 10 секунди
за да се загрее
термоелементот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Бидете многу внимателни
кога користите отворен
оган во кујната.
Производителот одбива
секаква одговорност во
случај на злоупотреба на
пламенот.
Доколку пламеникот
случајно се изгасне,
свртете го контролното
копче на позиција за
исклучување и обидете се
повторно да го запалите
пламеникот после
минимум 1 минута.
Капак на пламеникот
Круна на пламеникот
Свеќичка за палење
Термоeлемент
5.2 Палење на пламеникот
37
38
www.aeg.com
Свеќичката се вклучува
автоматски кога ќе го
вклучите приклучокот на
струја, после монтажата
или после прекин на
електричната струја. Тоа е
нормално.
Секое контролно копче
има показно светло. Тоа
светнува кога ќе го
завртите контролното
копче.
Кога времето ќе истече, се огласува
звук и трепка 00.
Во последната минута,
времето се намалува во
секунди и последните 10
секунди тајмерот емитува
збучен сигнал.
3. Допрете го , ,
или .
За да го запрете звукот.
4. За да го исклучите тајмерот,
допирајте го подолго
Потсетникот за време
можете да користите во
секое време, дури и кога
апаратот е исклучен.
Површината за готвење
има вентили. Тие ја прават
регулацијата на пламенот
попрецизна.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ако не го сцртите копчето
на позиција исклучено,
после два часа се јавува
звук за предупредување и
симболите светат црвено.
Ве потсетува дека
пламеникот е вклучен. За
да го исклучите звукот,
допрете го
,
,
или
.
Оваа функција нема
влијание врз работата на
пламениците.
5.5
Кај повеќето поклопци
далечинскиот систем е
исклучен на почеток.
Активиријате го пред да ја
користите оваа функција.
За повеќе информации
видете во упатството за
користење на поклопецот.
За да го изгаснете пламенот, свртете
го копчето во положба на исклучено
.
5.4 Потсетник Во Минути
Можете да го користите оваа функција
како Потсетник во минути.
1. Допрете .
За вклучување на функцијата.
или
на тајмерот
2. Допрете го
за да го поставите времето (00 - 99
минути).
Hob²Hood
Тоа е напредна автоматска функција
која ја поврзува плочата за готвење со
специјален поклопец. Двете, плочата
за готвење и поклопецот имаат инфра
- црвен сигнален комуникатор. Исто
така можете да работите со
вентилаторот рачно од плочата за
готвење.
5.3 Гасење на пламеникот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Намалете го или исклучете
го пламенот пред да ги
тргнете тенџерињата од
пламеникот.
.
Автоматски режими
Режим
Автоматско
светло
Брзина на
вентилатор
H0
Исклучување Исклучување
HL
Вклучување
Исклучување
H1
Вклучување
Ниво 1
H2
Вклучување
Ниво 2
H3
Вклучување
Ниво 3
МАКЕДОНСКИ
39
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
После крајот на готвењето,
поклопецот се исклучува
автоматски. Исклучете го
рачно.
Допирајте подолго на
за
да го исклучите
вентилаторот и светлото.
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
ВНИМАНИЕ!
Течноста којашто тече за
време на готвењето може
да предизвика кршење на
стаклото.
6.1 Садови за готвење
ВНИМАНИЕ!
Не користете леани тави,
садови од керамика,
земјени садови, плочи за
скара или тостер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте ја истата тава
на два пламеника.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте нестабилни
или оштетени тенџериња
на пламеникот за да се
заштитите од преливање и
повреда.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте дното на
тенџерињата да не стои
многу блиско до
контролното копче, во
спротивно, пламенот ќе го
загрее контролното копче.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се рачките на
тенџерето да не бидат над
предниот раб на плочата
за готвење.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се тенџерињата
да бидат поставени
централно на пламеникот
за да постигнете
максимална стабилност и
помала потрошувачка на
гас.
6.2 Дијаметри на садовите
за готвење
Користете само садови за
готвење со дијаметар кој
одговара на димензиите на
пламениците.
Пламеник
Дијаметар на
садови за
готвење (mm)
Повеќе круни
220 - 260
Полубрз (заден лев)
120 - 240
Полубрз (заден десен) 120 - 240
Полубрз (преден лев)
120 - 220
Помошно
80 - 180
6.3 Препораки и совети за
Hob²Hood
Кога работи плочата за готвење со
функцијата:
•
Заштитете ја плочата на
поклопецот од директна сончева
светлина.
• Не насочувајте халогено светло кон
плочата на поклопецот.
• Не ја покривајте плочата на
плочата за готвење.
• Не го прекинувајте сигналот помеѓу
плочата за готвење и поклопецот
(на пример со рака или со рачка од
сад за готвење). Видете ја сликата.
Поклопецот на сликата е само
пример.
40
www.aeg.com
Другите далечинско управувани апарати може
да го блокираат сигналот.
Не користете далечинско
управувани апарати во
исто време кога користите
функција на плочата за
готвење.
Поклопци за шпорет со Hob²Hood
функција
Оставете го прозорот за
Hob²Hood инфра црвениот сигнален
комуникатор чист.
За да ги видија целата програма на
поклопци за шпорети кои работат со
оваа функција одете на веб страната
за корисници. Поклопците за шпорети
AEG кои работат со оваа функција
мора да имаат симбол .
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете ножеви,
стругалки или слични
инструменти за да ја
исчистите површината на
стаклото или помеѓу
рабовите на пламениците
и на рамката (ако ги има).
7.1 Општи информации
•
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Присуство на вода или
друхи течности на
контролната плоча може
случајно да ги вклучи и
исклучи функциите на
плочата за готвење.
•
Измијте ги деловите од
не’рѓосувачки челик со вода, а
потоа избришете ги со мека крпа.
7.2 Држачи за садови
Држачите за садови не се
отпорни на миење во
машина за миење садови.
Тие мора да се мијат
рачно.
1. За полесно чистење на
површината за готвење, можете да
ги извадите држачите за садови.
МАКЕДОНСКИ
Бидете многу
внимателни при
враќањето на држачите
за садови за да
спречите оштетување
на горниот дел на
површината за
готвење.
2. Облогата од емајл понекогаш
може да има остри рабови, па
бидете внимателни кога ги миете и
бришете држачите за садови. Ако
е потребно, отстранете ги
тврдокорните дамки со кремдетергент.
3. Откако ќе ги исчистите држачите
за садови, проверете дали се
наместени на точната положба.
4. За да работат пламениците
правилно, погрижете се рачките на
држачите за садови да бидат
порамнети со центарот на
пламеникот.
7.3 Вадење на држачите за
садови
За да бидат држачите на садови во
правилна положба, тие се поставени
на метални чивии монтирани на
задната страна од шпоретот.
Држачите за садови може да се
извадат за полесно чистење на
површината за готвење. Подигнете ги
држачите за садови држејќи ги во
хоризонтална положба, како што е
прикажано на последната слика.
41
Не подигајте ги држачите
под агол, бидејќи со тоа ќе
ги напрегнете металните
клинови. Тоа може да ги
оштети клиновите и да
предизвика нивно кршење.
Формата на држачите за садови и
големината на пламениците може да
се различни кај други модели од овој
апарат.
7.4 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија, шеќер
и храна со шеќер, во спротивно,
нечистотијата може да ја оштети
плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите.
42
www.aeg.com
•
•
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
За чистење на емајлираните
делови, капакот и круната, измијте
ги со топла сапуница и исушете ги
внимателно пред да ги вратите
назад.
метална електрода. Секогаш држете
ги овие компоненти многу чисти за да
избегнете отежнато палење и редовно
проверувајте да не се затнати дупките
од круната на пламеникот.
7.6 Периодично одржување
Повремено разговарајте со вашиот
локален сервисен центар за да ја
проверат состојбата на цревото за
довод на гас и на регулаторот на
притисокот, ако го има.
7.5 Чистење на свеќичката
Оваа функција се добива преку
керамичка свеќичка за палење со
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Нема искра кога се
обидувате да го вклучите
генераторот на искри.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или
не е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте со
квалификуван електричар.
Капата и круната на
пламениците не се точно
поставени.
Ставете ги капата и
круната на пламениците
правилно.
Термоелементот не е
доволно загреан.
Откако ќе го запалите
пламенот, притискајте на
копчето рамномерно или
помалку од 10 секунди.
Пламенот се гаси веднаш
по палењето.
МАКЕДОНСКИ
43
Проблем
Можна причина
Решение
Прстенот со пламен е
нерамномерен.
Круната на пламеникот е
затната со остатоци од
храна.
Проверете да не е затнат
вбризгувачот и да не има
остатоци од храна на
круната од пламеникот.
Светлината на
контролната плоча е
намалена или се гаси.
Температурата на плочата Оставете ја површината за
е висока. За да се
готвење да се излади.
обезбеди долг животен век
на екранот светлината се
намалува во зависност од
температурата на
површината за готвење.
Кога ќе достигне одредена
температура контролната
плоча се гаси.
Контролното копче за
Тестирање на резервното
резервното светло се
светло.
вклучува после
вклучување на површината
за готвење со струја или
после прекин на
електричната енергија.
Видете во „Монтажа“.
Не работи функцијата
Hob²Hood.
Сте ја покриле
контролната табла.
Тргнете го предметот од
контролната табла.
Не можете да го вклучите
или да ракувате со
Hob²Hood и со Потсетник
за време.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
8.2 Ако не можете да
најдете решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Осигурете се дека
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
44
www.aeg.com
8.3 Обезбедени етикети со
приборот
Залепете ги лепливите етикети како
што е прикажано долу:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го на Гаранцијата и
испратете го овој дел (ако е
применливо).
B. Залепете го на Гаранцијата и
чувајте го овој дел (ако е
применливо).
C. Залепете го на упатството.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Димензии на површината за готвење
Широчина
740 mm
Длабочина
510 mm
9.2 Дијаметри на бајпас
ПЛАМЕНИК
Ø БАЈПАС 1/100 mm
Повеќе круни
57
Полу-брзо
35
Помошно
28
МАКЕДОНСКИ
45
9.3 Други технички податоци
ВКУПНА
МОЌНОСТ:
Оргинален
гас:
Замена за
гас:
G20 (2H) 20 mbar
10,9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
745 g/h
Електрично
напојување:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија на
апарат:
II2H3B/P
Приклучување G 1/2"
на гас:
Класа на
апаратот:
3
9.4 Пламеници за ПРИРОДЕН ГАС G20 20 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МАРКА НА
ИНЈЕКТОР
Повеќе круни
3,9
1,4
146
Полу-брзо
2,0
0,6
96x
Помошно
1,0
0,33
70
9.5 Пламеници за гас за LPG G30/G31 30/30 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МИНИМАЛНА МАРКА НА
МОЌНОСТ
ИНЈЕКТОР
kW
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН ГАС
g/h
Повеќе круни
3,55
1,4
095
258
Полу-брзо
1,9
0,6
71
138
Помошно
1,0
0,33
50
73
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производот според EU 66/2014
Идентификација на модел
HKB75540NB
Вид плоча за готвење
Вградна
површина за
готвење
Број на пламеници
5
46
www.aeg.com
Енергетска ефикасност на
пламеник
(EE gas burner)
Лев заден - Полубрз
59.1%
Десен заден - Полубрз
59.1%
Централен среден - Повеќе
круни
57.1%
Лев преден - Полубрз
54.5%
Десен преден - Помошен
не е применливо
Енергетска ефикасност на
површина за готвење на гас
(EE gas hob)
57.4%
EN 30-2-1: Куќни апарати за готвење на гас - Дел 2-1: Рационално користење
енергија - Општо
10.2 Штедење енергија
•
•
•
•
•
•
•
Пред употреба, проверете дали пламениците и држачите за тавите се
правилно склопени.
Користете само садови за готвење со дијаметар кој одговара на димензиите
на пламениците.
Ставете го тенџерото на централниот дел од пламеникот.
Кога ќе ја загреете водата, користете само онолку колку што Ви е потребно.
Ако е можно, секогаш ставајте капак на садот за готвење.
Кога течноста ќе почне да врие, намалете го пламенот за да крчка течноста.
Ако е можно, користете лонец на пареа. Видете во неговото упатство за
користење.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
47
867345083-D-092019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising