AEG | HG795840NB | User manual | Aeg HG795840NB User Manual

Aeg HG795840NB User Manual
HG795840NB
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Varná deska
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. INSTALACE.......................................................................................................... 7
4. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 10
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
6. TIPY A RADY......................................................................................................12
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 14
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................15
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................16
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům
spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných těles. Děti mladší osmi let bez
stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Při poškození skla plotýnky:
– okamžitě vypněte všechny hořáky a elektrická
topná tělesa a odpojte spotřebič od napájení,
– nedotýkejte se povrchu spotřebiče,
– spotřebič nepoužívejte.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti
je nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty. Musí být
zajištěno úplné odpojení v souladu s podmínkami
uvedenými v kategorii přepětí III. Zemnicí kabel je z
těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního
obalu) s částmi, které se zahřívají o 50 °C více než
teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: CZ
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
Před instalací je nutné
zajistit, aby seřízení
spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního
rozvodu plynu (druhu plynu
a tlaku plynu).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
6
www.aeg.com
•
•
•
•
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
Při použití nesprávného
krytu varné desky může dojít
k nehodě.
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny
na středu hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká teplo a vlhko. V
místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna,
nebo účinnější větrání, například
zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost
vybavena.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče.
•
•
•
•
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.5 Čištění a údržba
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
3.2 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě
smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami
a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte
ohebnou hadici z nerezové oceli v
souladu s platnými předpisy. Pokud
použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly
7
8
www.aeg.com
pohyblivých částí, ani nebyly nikde
přiskřípnuté. Také dávejte pozor, když je
varná deska nainstalovaná společně s
troubou.
Zajistěte, aby tlak přívodu
plynu do zařízení odpovídal
doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě
pomocí matice se závitem G
1/2". Volně našroubujte
součásti, nastavte připojení
do požadovaného směru a
vše utáhněte.
•
•
Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky
nebo vícenásobného připojení hrozí
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že
uzemnění splňuje platné normy a
nařízení.
Napájecí kabel nesmí být vystaven
teplotám vyšším než 90 °C.
Ujistěte se, že jste připojili
modře zbarvený nulový
vodič ke svorce označené
písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový
vodič připojte ke svorce
označené písmenem „L“.
Fázový vodič musí být vždy
připojen.
3.4 Připojovací kabel
Připojovací kabel vyměňte pouze za
speciální kabel nebo ekvivalentní typ.
Kabel je typu: H05V2V2-F T90.
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Těsnění
C. Koleno (je-li zapotřebí)
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok,
nikoliv plamen!
3.3 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napětí a výkonu místního
zdroje napájení.
Spotřebič se dodává s napájecím
kabelem. Ten musí být vybaven
správnou zástrčkou vhodnou pro
danou zátěž vyznačenou na typovém
štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá
napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič
zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o
2 cm delší než hnědý (nebo černý)
fázový vodič.
3.5 Montáž
1.
ČESKY
2.
A
3.
min.
150 mm
B
min.
650 mm
min.
55 mm
7.
30 mm
490 mm
A) dodané těsnění
B) smontovaný držák
560 mm
4.
POZOR!
Spotřebič instalujte pouze na
pracovní plochu s rovným
povrchem.
5.
3.6 Možnosti zapuštění
Panel instalovaný pod varnou deskou
musí být snadno odnímatelný a
umožňovat snadný přístup v případě, že
je nutný technický zásah.
6.
Není-li odnímatelný panel
nainstalován, plamen hořáku
může zhasnout proudění
vzduchu. Proudění vzduchu
může nastat při otevření
nebo zavření dvířek skříňky
nebo zásuvky.
9
10
www.aeg.com
Kuchyňská jednotka s dvířky
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
C. Zásuvka
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby
musí být z bezpečnostních důvodů
instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka se zásuvkou
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
C
B
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1
2
3
4
2
3
4
Středně rychlý hořák
Rychlý hořák
Pomocný hořák
Ovladače
ČESKY
4.2 Ovladač
Symbol
Symbol
Popis
bez přívodu plynu / poloha
vypnuto
11
Popis
poloha pro zapálení / ma‐
ximální přívod plynu
minimální přívod plynu
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Přehled hořáku
A
B
C
A. Rozdělovač plamene
B. Zapalovací svíčka
C. Termočlánek
5.2 Zapálení hořáku
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ!
Nezapalujte hořák, když je
rozdělovač plamene
odstraněn.
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
( ).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10
sekund. Tím se zahřeje termočlánek.
V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je
rozdělovač plamene ve
správné poloze.
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
POZOR!
Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k
hořáku plamen, otočte
ovladačem proti směru
hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného
plynu a zatlačte na něj.
Držte ovladač zatlačený po
dobu 10 nebo méně sekund,
aby se termočlánek zahřál.
12
www.aeg.com
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
Tato varná deska se dodává
s postupnými ventily.
Umožňují přesnější regulaci
plamene.
6. TIPY A RADY
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
POZOR!
Nepoužívejte litinové,
mastkové, kameninové,
grilovací nebo opékací pláty.
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR!
Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí nad
ovladačem, protože v
takovém případě plamen
zahřívá ovládací prvky.
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR!
Tekutiny rozlité během
vaření mohou způsobit
prasknutí skla.
6.2 Průměry nádob
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Rychlý
180 - 260
Středně rychlý
140 - 220
Pomocný
100 - 160
ČESKY
13
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
7.3 Sejmutí mřížek pod
nádoby
Po vyčištění varných desek zkontrolujte,
zda jsou mřížky pod nádoby správně
nasazeny. Mřížky pod nádoby jsou
správně umístěny, pokud poloha ramena
opěrné mřížky odpovídá úchytům
umístěným v základně hořáku – viz
obrázek. To zajišťuje, že je mřížka pod
nádobou stabilní a pevná.
VAROVÁNÍ!
K čištění povrchu skla nebo
prostoru mezi okrajem
hořáků a rámem (je-li
součástí spotřebiče)
nepoužívejte nože, škrabky
či podobné nástroje.
•
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
7.2 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čistícího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
7.4 Čištění varné desky
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
14
www.aeg.com
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
7.5 Čištění rozdělovače
plamene
Rozdělovače plamene lze
mýt v myčce nádobí.
VAROVÁNÍ!
Před čištěním nechte
rozdělovače plamene
vychladnout.
Slabé skvrny:
Rozdělovač plamene omyjte v teplé
saponátové vodě a osušte ho měkkým
hadříkem.
Středně výrazné skvrny:
Použijte myčku nádobí. Rozdělovač
plamene umístěte naplocho na spodní
rošt, vrchní stranou nahoru.
Velmi výrazné skvrny:
Rozdělovač plamene omyjte v teplé
saponátové vodě a poté ho omyjte v
myčce nádobí. Pokud jsou skvrny stále
patrné, vyčistěte horní část rozdělovače
plamene pomocí čisticího prostředku na
gril a poté rozdělovač znovu omyjte v
myčce nádobí.
K vyčištění otvorů v rozdělovači plamene
použijte párátko.
7.6 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.7 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru jisker
se neobjevují žádné jiskry.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Rozdělovač plamene je umí‐ Umístěte správně rozdělo‐
stěn nesprávně.
vač plamene.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Termočlánek není dostateč‐
ně zahřátý.
Po zapálení plamene pod‐
ržte ovladač stisknutý ještě
10 nebo méně sekund.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Kroužek plamene je nerov‐
noměrný.
Otvory rozdělovače plamene Přesvědčte se, že je rozdě‐
jsou ucpané zbytky jídla.
lovač plamene čistý.
Řešení
8.2 Když nenaleznete řešení...
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
A
8.3 Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
15
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozměry varné desky
Šířka
740 mm
Hloubka
510 mm
16
www.aeg.com
9.2 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Rychlý
52
Středně rychlý
35
Pomocný
32
9.3 Ostatní technické údaje
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Původní plyn: G20 (2H) 20 mbar
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
I2H
8,9 kW
Připojení plynu: G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
9.4 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝKON
kW
MINIMÁLNÍ VÝKON
kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100 mm
Rychlý
2,9
1,2
120B
Středně rychlý
2,0
0,75
102
Pomocný
1,0
0,5
73F
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
HG795840NB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet plynových hořáků
5
ČESKY
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
Středový uprostřed - rychlý
56.9%
Levý zadní - středně rychlý
61.2%
Pravý zadní - středně rychlý
61.2%
Levý přední - pomocný
nelze použít
Pravý přední - pomocný
nelze použít
Energetická účinnost plynové var‐
né desky
(EE gas hob)
17
59.7%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
10.2 Úspora energie
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
Nádobu postavte středem na hořák.
Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
18
www.aeg.com
ČESKY
19
867329493-E-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising