Electrolux | KGS7536SX | User manual | Electrolux KGS7536SX User Manual

Electrolux KGS7536SX User Manual
KGS7536SX
HR
RO
Ploča za kuhanje
Plită
Upute za uporabu
Manual de utilizare
2
19
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 11
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................11
6. SAVJETI........................................................................................................... 13
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................15
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 16
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 17
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Na mjestima gdje je uređaj direktno priključen na
električno napajanje, potreban je prekidač čiji su svi
polovi izolirani razmakom između kontakata. Mora se
jamčiti potpuno iskopčavanje u skladu s uvjetima
navedenima u kategoriji prenapona III. Kabel
uzemljenja je izuzet iz ovoga.
Kada provlačite električni kabel, pobrinite se da kabel
ne može doći u direktni kontakt (na primjer koristeći
izolacijsku gipku cijev) s dijelovima koji mogu doseći
temperature veće za 50°C od sobne temperature.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta:
HR RO
HRVATSKI
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja
postavite nezapaljivu pregradnu ploču
kako biste spriječili pristup dnu.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Spajanje na dovod plina
•
•
5
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Sva spajanja na dovod plina treba
izvršiti kvalificirana osoba.
Prije postavljanja provjerite jesu li
uvjeti lokalne distribucije (vrsta plina i
plinski pritisak) pogodni za
podešavanje uređaja.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
Podaci o dovodu plina nalaze se na
nazivnoj pločici.
Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji
izvlači proizvode izgaranja. Uređaj
obavezno priključite u skladu s
važećim pravilima postavljanja.
Obratite pozornost na zahtjeve koji se
odnose na odgovarajuće
prozračivanje.
2.4 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Polje kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
•
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera
većeg od plamenika.
Provjerite je li posuđe postavljeno na
sredinu plamenika.
Pripazite da se plamenik ne ugasi
kada brzo okrenete regulator iz
maksimalnog u minimalni položaj.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Ne postavljajte difuzor plamena na
plamenik.
Upotreba plinskog kuhala dovodi do
stvaranje topline i vlage. U prostoriji u
kojoj je uređaj postavljen osigurajte
dobru ventilaciju.
Ako intenzivno koristite uređaj tijekom
duljeg vremena, morate poboljšati
prozračivanje, na primjer otvaranjem
prozora ili još učinkovitijim
prozračivanjem, na primjer
pojačavanjem mehaničke ventilacije
ako postoji.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Ne dozvolite da kisele tekućine, na
primjer ocat, limunov sok ili sredstvo
za uklanjanje kamenca, dođu u
kontakt s pločom za kuhanje. To
može uzrokovati matirane mrlje.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
HRVATSKI
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
S upravljačke ploče nemojte
uklanjati tipke, dugmad ili
brtve. Voda bi mogla
prodrijeti unutar uređaja i
uzrokovati oštećenje.
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
•
2.6 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Poravnajte vanjske cijevi za plin.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
3.2 Priključak plina
dođu u kontakt s pomičnim dijelovima ili
da nisu prignječene. Također pazite
prilikom povezivanja ploče za kuhanje i
pećnice.
Provjerite je li tlak dovoda
plina u skladu s
preporučenim vrijednostima
za uređaj. Podesivi
priključak pričvršćen je za
rampu pomoću matice s
navojem G 1/2". Dijelove
uvijte bez primjene sile,
namjestite priključak u
ispravnom smjeru pa sve
pritegnite.
UPOZORENJE!
Montažu, priključivanje i
održavanju opisane u tekstu
koji slijedi mora izvršiti
kvalificirano osoblje u skladu
s važećim standardima i
propisima.
Odaberite fiksne priključke ili koristite
savitljivu cijev od nehrđajućeg čelika u
skladu s važećim propisima. Ako koristite
savitljive metalne cijevi, pazite da ne
7
Plamenike ne perite u perilici posuđa.
A
B C
A. Kraj osovine s maticom
B. Podloška isporučena s uređajem
C. Koljeno isporučeno s uređajem
8
www.electrolux.com
Ukapljeni plin
Upotrebljavajte gumeni držač cijevi za
ukapljeni plin. Uvijek stavite brtvu. Zatim
priključite dovod plina.
Savitljiva cijev spremna je za upotrebu
kada:
•
se ne može zagrijati više od sobne
temperature ili 30 °C;
• nije dulja od 1500 mm;
• nema suženja;
• nije podvrgnuta vlačnom ili torzionom
opterećenju;
• ne dodiruje oštre rubove ili kutove;
• se može lako pregledati za provjeru
njezina stanja.
Kontrola stanja savitljive cijevi sastoji se
od sljedećih provjera:
da nema pukotina, rezova, znakova
gorenja na oba kraja i po cijeloj duljini;
• materijal nije postao krut, već je
ispravne elastičnosti;
• obujmice za pričvršćivanje nisu
zahrđale;
• rok trajanja nije istekao.
Ako primijetite jedan ili više nedostataka,
ne popravljajte crijevo, već ga zamijenite
novim.
odgovarajući uređaj za podešavanje
tlaka.
3.4 Podešavanje minimalne
razine
Za podešavanje minimalne razine
plamena plamenika:
1. Upalite plamenik.
2. Okrenite regulator u položaj
najmanjeg plamena.
3. Skinite regulator i brtvu.
•
UPOZORENJE!
Kad je postavljanje
završeno, provjerite je li
brtvljenje svih priključaka
cijevi ispravno. Koristite
sapunicu, a ne plamen!
4. Koristite tanki odvijač, podesite
položaj regulacijskog vijka (A).
A
3.3 Zamjena sapnica
1. Skinite nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Ključem br. 7 uklonite mlaznice i
zamijenite ih onima koje su potrebne
za vrstu plina koji koristite (pogledajte
tablicu u poglavlju "Tehnički podaci").
4. Ponovo sastavite dijelove obrnutim
redoslijedom.
5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se
pored cijevi dovoda plina) onom koja
odgovara novoj vrsti dovoda plina.
Pločica se nalazi u vrećici
isporučenoj s uređajem.
Ako se tlak plina mijenja ili je vrijednost
drugačija od potrebne vrijednosti tlaka na
cijevi dovoda plina, priključite
5. Ako prelazite:
• s prirodnog plina G20 20 mbar na
ukapljeni plin, do kraja pritegnite
regulacijski vijak.
• s tekućeg na prirodni plin G20 20
mbar, odvijte regulacijski vijak za
približno 1/4 okreta (1/2 okretaja
za plamenik s višestrukom
krunom).
6. Ponovno sastavite brtvu i regulator.
HRVATSKI
9
Obavezno priključite plavi
neutralni kabel na stezaljku
označenu slovom "N".
Smeđi (ili crni) kabel faze
priključite na stezaljku sa
slovom "L". Kabel faze uvijek
mora biti priključen.
3.6 Spojni kabel
Za zamjenu priključnog kabela koristite
isključivo posebni kabel ili njegov
ekvivalent. Vrsta kabela je: H03V2V2-F
T90.
UPOZORENJE!
Pazite da se plamenik ne
ugasi kada brzo okrenete
regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
3.5 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite jesu li nazivni napon i vrsta
napajanja na nazivnoj pločici u skladu
s naponom i snagom lokalne mreže.
Ovaj uređaj opremljen je kabelom
napajanja. On se treba isporučiti s
odgovarajućim utikačem koji može
izdržati opterećenje navedeno na
nazivnoj pločici uređaja. Provjerite
jeste li postavili utikač u odgovarajuću
utičnicu.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Osigurajte da se utičnici nakon
postavljanja može lako pristupiti.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Postoji opasnost od požara ako se
uređaj priključuje produžnim kabelom,
adapterom ili višestrukom
priključnicom. Provjerite je li priključak
uzemljenja u skladu sa standardima i
propisima.
Ne dozvolite da se kabel napajanja
zagrije na temperaturu višu od 90° C.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s
naponom i radnom temperaturom. Žutozelena žica uzemljenja mora biti otprilike
2 cm dulja od smeđe (ili crne) žice faze.
3.7 Sklop
1.
2.
10
www.electrolux.com
3.
8.
min.
100 mm
A) isporučeni nosač
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
OPREZ!
Uređaj postavite isključivo
na ravnu površinu.
3.8 Mogućnosti ugradnje
Ploča koja se postavlja ispod ploče za
kuhanje mora se lako uklanjati i
omogućavati jednostavan pristup u
slučaju intervencije servisa.
5.
Kuhinjski element s vratima
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A. Ploča koja se može ukloniti
B. Mjesto za priključke
Na kuhinjski element s pećnicom
Spajanje na električnu mrežu ploče za
kuhanje i pećnice mora se postaviti
odvojeno radi sigurnosnih razloga i radi
omogućavanja jednostavnog uklanjanja
pećnice iz kuhinjskog elementa.
7.
A
HRVATSKI
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
2
1
3
1
2
3
4
5
Polubrzi plamenik
Plamenik s višestrukom krunom
Brzi plamenik
Pomoćni plamenik
Regulatori
4
5
4.2 Regulator
Simbol
Simbol
Opis
Opis
položaj za paljenje /
maksimalni dovod plina
nema dovoda plina /
položaj isključeno
minimalan dovod plina
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
$
5.1 Pregled plamenika
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Poklopac plamenika
Kruna plamenika
Svjećica za paljenje
Termoelement
5.2 Paljenje plamenika
Uvijek upalite plamenik prije
stavljanja posuđa.
11
12
www.electrolux.com
UPOZORENJE!
Prilikom upotrebe otvorenog
plamena u kuhinji budite
jako pažljivi. Proizvođač ne
snosi nikakvu odgovornost u
slučaju nepravilnog
korištenja plamena.
1. Regulator pritisnite i okrenite u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu, u položaj maksimalnog dovoda
plina ( ).
2. Regulator držite pritisnutim točno ili
manje od 10 sekundi. Na ovaj se
način omogućuje zagrijavanje
termoelementa. Ako to ne učinite,
dovod plina će se prekinuti.
3. Nakon što se upali prilagodite
plamen.
Ako nakon nekoliko
pokušaja plamenik ne gori,
provjerite jesu li kruna i
poklopac u ispravnom
položaju.
UPOZORENJE!
Regulator ne držite pritisnut
duže od 15 sekundi. Ako se
plamenik ne upali ni nakon
15 sekundi, otpustite
regulator, okrenite ga u
isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
OPREZ!
Kada nema električne
energije plamenik možete
upaliti bez električnog
uređaja; u tom slučaju
približite plameniku plamen,
okrenite odgovarajući
regulator suprotno od smjera
kazaljke na satu do položaja
maksimalnog dovoda plina i
pritisnite ga. Držite regulator
pritisnutim 10 sekundi ili
kraće kako biste omogućili
da se zagrije termoelement.
Ako se plamenik slučajno
ugasio, regulator okrenite u
isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
Uređaj za stvaranje iskri
automatski se uključuje kada
se prebacite na dovod
električne energije nakon
montiranja ili prekida
napajanja. To je normalno.
Ploča za kuhanje opremljena
je progresivnim ventilima.
Oni regulaciju plamena čine
preciznijom.
5.3 Gašenje plamenika
Za gašenje plamena, okrenite tipku u
položaj isklj.
.
UPOZORENJE!
Uvijek smanjite plamen ili ga
isključite prije skidanja
posuda s plamenika.
HRVATSKI
13
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
OPREZ!
Osigurajte da ručice posuda
nisu iznad prednjeg ruba
površine za kuhanje.
6.1 Posuđe
OPREZ!
Ne koristite posude od
lijevanog željeza, glinene ili
kamene podloške za
posuđe, zemljeno posuđe
niti ploče za roštiljanje ili
tost. Nehrđajući čelik može
potamniti ako je izložen
prekomjernoj toplini.
UPOZORENJE!
Jednu posudu ne
postavljajte na dva
plamenika.
UPOZORENJE!
Da biste spriječili prolijevanje
i ozljede, na plamenik ne
stavljajte nestabilno ili
oštećeno posuđe.
OPREZ!
Pazite da dna posuda ne
stoje preblizu upravljačke
tipke jer u protivnom plamen
zagrijava upravljačku tipku.
OPREZ!
Pazite da su posude
postavljene na sredinu
plamenika kako bi se
postigla maksimalna
stabilnost i manja potrošnja
plina.
6.2 Promjeri posuđa
Koristite isključivo posuđe
promjera koji odgovara
dimenzijama plamenika.
Plamenika
Promjer posu‐
đa (mm)
Multi kruna
180 - 260
Brzi
180 - 260
Polu-brzi
120 - 240
Pomoćno
80 - 180
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
•
7.1 Opće informacije
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
• Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Nehrđajući čelik
•
•
Dijelove od nehrđajućeg čelika operite
vodom, a zatim ih osušite mekom
krpom.
Za uklanjanje hrane, masnoće i
tvrdokornih mrlja, ostavite ih da se
natope nekoliko minuta u malo blagog
deterdženta prije čišćenja.
Kako biste zaštitili čelične površine,
koristite proizvode za čišćenje
napravljene posebno za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
Ne koristite proizvode za čišćenje koji
sadrže korozivne kemikalije poput
klorida, ne čistite površine sredstvima
za dezinfekciju, sredstvima za
uklanjanje mrlja ili hrđe niti sredstvima
za čišćenje potapanjem.
14
www.electrolux.com
7.2 Nosači posuđa
Nosači posuđa nisu otporni
na pranje u perilicama
posuđa. Morate ih ručno
prati.
1. Skinite nosače posuđa kako biste
lakše očistili ploču za kuhanje.
Prilikom postavljanja
nosača budite vrlo
oprezni kako biste
spriječili oštećenje ploče
za kuhanje.
2. Obloge od emajla ponekad imaju
oštre rubove i zato pazite kada
nosače posuđa ručno perete i sušite.
Ako je potrebno, uklonite tvrdokorne
mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa
provjerite jeste li ih postavili u
ispravan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte
da su krakovi nosača posuđa
poravnati sa središtem plamenika.
7.3 Čišćenje ploče za kuhanje
•
•
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Emajlirane dijelove, poklopce i krune
operite u toploj vodi sa sapunicom te
ih pažljivo osušite prije no što ih
vratite natrag.
7.4 Čišćenje generatora iskre
Ta se funkcija ostvaruje putem
keramičke svjećice za paljenje i metalne
elektrode. Te dijelove održavajte
posebno čistima kako bi se spriječile
poteškoće prilikom paljenja i
provjeravajte da rupice na kruni
plamenika nisu začepljene.
7.5 Periodično održavanje
Periodično zatražite od najbližeg
ovlaštenog servisa provjeru stanja
plinske cijevi i regulatora tlaka, ako su
postavljeni.
HRVATSKI
15
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Kad pokušate aktivirati ge‐
nerator iskre, ne stvara se
iskra.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Poklopac i kruna
plamenika nepravilno su
postavljeni.
Pravilno postavite
poklopac i krunu
plamenika.
Plamen se gasi odmah
nakon paljenja.
Termoelement nije do‐
voljno zagrijan.
Nakon što se plamen upali,
regulator držite pritisnutim
do 10 sekundi.
Plameni prsten je
neujednačen.
Kruna plamenika blokirana Osigurajte da ubrizgivač
je ostacima hrane.
nije začepljen i da je kruna
plamenika čista.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite
sigurni da ste pločom za rukovanje
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
16
www.electrolux.com
8.3 Naljepnice u vrećici s
priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Dimenzije ploče za kuhanje
Širina
744 mm
Dubina
510 mm
9.2 Promjeri premosnica
PLAMENIK
Ø PREMOSNICE 1/100 mm
Multi kruna
57
Brzo
52
Polu-brzi
35
Pomoćno
28
HRVATSKI
17
9.3 Ostali tehnički podaci
UKUPNA
SNAGA:
Izvor plina:
G20 (2H) 20 mbar
Zamjena
plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 832 g/h
Električno
napajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija
uređaja:
II2H3B/P
11,65 kW
Spajanje plina: G 1/2"
Klasa uređaja: 3
9.4 Plinski plamenici za PRIRODNI PLIN G20 20 mbar
PLAMENIK
NORMALNA SNA‐ MINIMALNA SNA‐
GA kW
GA kW
OZNAKA
MLAZNICE
Multi kruna
4,0
1,4
146
Brzo
2,95
0,75
119°
Polu-brzi
1,85
0,6
92
Pomoćno
1,0
0,33
70
9.5 Plinski plamenici za propan-butan plin (LPG) G30/G31 30/30
mbar
PLAMENIK
NORMALNA
SNAGA kW
MINIMALNA
SNAGA kW
OZNAKA IN‐
JEKTORA
NAZIVNI PROTOK
PLINA g/h
Multi kruna
3,65
1,4
095
265
Brzo
2,8
0,95
86
204
Polu-brzi
2,0
0,6
71
145
Pomoćno
1,0
0,33
50
73
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
KGS7536SX
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj plinskih plamenika
5
18
www.electrolux.com
Energetska učinkovitost po
plinskom plameniku
(EE gas burner)
Lijevi stražnji - polubrzi
60.5%
Desni stražnji - brzi
57.8%
Središnji srednji - višestruka
kruna
53.0%
Lijevi prednji - polubrzi
60.7%
Desni prednji - pomoćni
nije primjenjivo
Energetska učinkovitost plinske
ploče za kuhanje
(EE gas hob)
58.0%
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna
uporaba energije - Općenito
10.2 Ušteda energije
•
•
•
•
•
•
•
Prije uporabe, provjerite da su plamenici i nosači posuda ispravno postavljeni.
Koristite isključivo posuđe promjera koji odgovara dimenzijama plamenika.
Centrirajte posudu na plamenik.
Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
Kada tekućina započne ključati, smanjite plamen kako bi tekućina lagano ključala.
Ako je moguće, koristite ekspres lonac. Pogledajte njegov korisnički priručnik.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ROMÂNA
19
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 19
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 22
3. INSTALAREA................................................................................................... 24
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................28
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 29
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 30
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 31
8. DEPANARE...................................................................................................... 32
9. DATE TEHNICE............................................................................................... 33
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................34
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
20
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
Când aparatul este conectat direct la sursa de curent,
este obligatorie utilizarea unui comutator cu izolaţie la
toţi polii şi cu contacte distanţate. Trebuie garantată
deconectarea completă în conformitate cu condiţiile
specificate de categoria III pentru supratensiune.
Cablul de legare la masă este exclus de la aceste
prevederi.
Când alegeţi traseul cablului de alimentare, asiguraţivă că acesta nu intră în contact direct (de exemplu
prin utilizarea unui înveliş izolator) cu piese care pot
atinge temperaturi cu peste 50°C mai mari decât
temperatura camerei.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
22
www.electrolux.com
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor
pieţe: HR RO
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni
fierbinte. Instalaţi sub aparat un
panou de separare ignifug pentru a
preveni accesarea bazei acestuia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
ROMÂNA
•
•
•
•
•
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Racordul la gaz
•
•
•
•
•
Toate racordurile la gaz trebuie
realizate de către o persoană
calificată.
Înainte de instalare, verificaţi dacă
condiţiile din reţeaua locală de
distribuţie a gazului (tipul şi presiunea
gazului) şi reglajele aparatului sunt
compatibile.
Verificaţi dacă aerul circulă în jurul
aparatului.
Informaţiile despre alimentarea cu gaz
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Acest aparat nu este conectat la un
dispozitiv care să evacueze produsele
rezultate în urma combustiei. Aparatul
se racordează în conformitate cu
reglementările în vigoare privind
instalarea. Acordaţi o deosebită
atenţie aspectelor referitoare la
ventilaţia adecvată.
2.4 Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Folosiţi doar vase stabile cu forma
corectă şi diametrul mai mare decât
dimensiunile arzătoarelor.
Vasele trebuie poziţionate central pe
arzătoare.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia
de maxim în cea de minim, asiguraţivă că flacăra nu se stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
arzător.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz
are ca efect producerea de căldură şi
umezeală. Asiguraţi o bună ventilare
a camerei în care aparatul este
instalat.
Utilizarea îndelungată a aparatului
poate necesita aerisire suplimentară,
de exemplu deschiderea unei
ferestre, sau o ventilaţie mai eficientă,
de exemplu prin mărirea puterii
ventilaţiei mecanice, dacă există.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Nu permiteţi lichidelor acide, precum
oţetul, sucul de lămâie sau agenţii
detartranţi să intre în contact cu plita.
Pot să apară zone mătuite.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Nu scoateţi butoanele,
butoanele de selectare sau
garniturile din panoul de
comandă. Ar putea intra apă
în aparat şi să provoace
daune.
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de
spălat vase.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
ROMÂNA
Numărul produsului
(PNC) ........................................
.
Numărul de
serie ...........................
3.2 Racordul la gaz
AVERTISMENT!
Următoarele instrucţiuni
referitoare la instalare,
conectare şi întreţinere
trebuie efectuate de
personal calificat, în
conformitate cu standardele
şi reglementările locale în
vigoare.
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o
ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil
conformă cu reglementările în vigoare.
Dacă utilizaţi ţevi metalice flexibile,
procedaţi cu atenţie pentru ca acestea să
nu intre în contact cu părţile mobile şi să
nu fie strivite. De asemenea, procedaţi
cu atenţie când plita este montată
împreună cu un cuptor.
Presiunea de alimentare cu
gaz a aparatului trebuie să
respecte valorile
recomandate. Racordul
ajustabil este fixat de capătul
conductei cu ajutorul unei
piuliţe filetate G 1/2".
Înfiletaţi componentele fără
forţare, reglaţi conexiunea în
direcţia necesară şi fixaţi
peste tot.
25
Gaz lichefiat
Folosiţi suportul furtunului din cauciuc
pentru gaz lichefiat. Montaţi întotdeauna
garnitura. După aceea, continuaţi
racordarea la gaz.
Racordul flexibil este gata de montare
dacă:
•
nu poate ajunge la o temperatură mai
mare decât cea a camerei (30°C);
• nu este mai lung de 1500 mm;
• nu este strangulat în niciun loc;
• nu este supus la tracţiune sau
torsiune;
• nu intră în contact cu muchii sau
colţuri ascuţite;
• poate fi examinat cu uşurinţă pentru
a-i verifica starea.
Inspectarea stării racordurilor flexibile
constă în verificarea următoarelor
aspecte:
•
să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme
de arsuri la capete sau pe lungimea
sa;
• materialul să nu fie rigidizat şi să
prezinte elasticitatea sa normală;
• colierele să nu fie ruginite;
• să nu fi depăşit termenul de garanţie.
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi
ţeava, ci înlocuiţi-o.
AVERTISMENT!
După ce instalarea s-a
terminat, verificaţi
etanşeitatea corectă a
fiecărui racord de ţeavă. În
acest sens, utilizaţi o soluţie
de apă şi săpun, nu flacără
deschisă!
3.3 Înlocuirea injectoarelor
A
B C
A. Capăt al axului cu piuliţă
B. Garnitură furnizată cu aparatul
C. Cot furnizat cu aparatul
1. Scoateţi suporturile tăvii.
2. Scoateţi capacele şi coroanele
arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie
tubulară de 7 şi înlocuiţi-le cu cele
necesare pentru tipul de gaz utilizat
(consultaţi tabelul din capitolul "Date
Tehnice").
4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi
procedură în ordine inversă.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice
(aflată lângă ţeava de alimentare cu
gaz) cu cea corespunzătoare noului
26
www.electrolux.com
tip de gaz. Această plăcuţă se
găseşte în pachetul livrat împreună
cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă
sau diferită de presiunea necesară,
trebuie montat un regulator de presiune
corespunzător pe ţeava de alimentare cu
gaz.
6. Montaţi la loc garnitura şi butonul.
3.4 Reglarea nivelului minim
Pentru reglarea nivelului minim al
arzătoarelor:
1. Aprindeţi arzătorul.
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
3. Scoateţi butonul şi garnitura.
AVERTISMENT!
Atunci când rotiţi brusc
butonul de la poziţia de
maxim la cea de minim
asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
3.5 Conexiunea la reţeaua
electrică
•
4. Cu o şurubelniţă subţire, reglaţi
poziţia şurubului de bypass (A).
•
A
•
5. Dacă se trece:
• de la gaz natural (de la reţea)
G20 20 mbar la gaz lichefiat
(îmbuteliat), strângeţi până la
capăt şurubul de bypass.
• de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la
gaz natural (de la reţea) G20 20
mbar, desfaceţi şurubul
bypassului cu circa 1/4 de tură
(1/2 de tură pentru un arzător cu
coroană multiplă).
•
•
•
Verificaţi dacă tensiunea nominală şi
tipul de energie electrică specificate
pe plăcuţa cu date tehnice coincid cu
tensiunea şi puterea reţelei electrice
locale.
Acest aparat este livrat împreună cu
un cablu de alimentare electrică.
Cablul trebuie să fie livrat cu un
ştecher adecvat care să poată
suporta sarcina indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice. Asiguraţi-vă că aţi
introdus ştecherul într-o priză
adecvată.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Există un pericol de incendiu dacă
aparatul este conectat prin intermediul
unui prelungitor, adaptor sau tripluştecher. Verificaţi dacă legătura la
masă este făcută în conformitate cu
standardele şi reglementările.
ROMÂNA
•
Nu permiteţi încălzirea cablului de
alimentare la temperaturi mai mari de
90°C.
Asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul albastru neutru la
borna marcată cu litera „N”.
Conectaţi cablul maro (sau
negru) de fază la borna
marcată cu litera „L”. Cablul
de fază trebuie menţinut
conectat permanent.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
3.6 Cablu electric de legătură
între unităţi
Pentru a înlocui cablul conector, folosiţi
doar cablul special sau un echivalent.
Tipul cablului este: H03V2V2-F T90.
Secţiunea cablului trebuie să suporte
tensiunea şi temperatura de lucru. Firul
galben / verde de împământare trebuie
să fie cu aproximativ 2 cm mai lung decât
firul de fază maro (sau negru).
5.
3.7 Asamblarea
1.
6.
7.
2.
A
A) bridă furnizată
27
28
www.electrolux.com
8.
Element de mobilier de bucătărie cu
uşă
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
ATENŢIE!
Instalaţi aparatul doar pe un
blat de lucru cu suprafaţă
plată.
3.8 Posibilităţi de încorporare
Panoul instalat sub plită trebuie să fie
uşor de scos şi să permită accesul facil
în cazul în care este necesară o
intervenţie de asistenţă tehnică.
A. Panou demontabil
B. Spaţiu pentru conexiuni
Element de mobilier de bucătărie cu
cuptor
Conexiunea electrică a plitei se
instalează separat de cea a cuptorului
din motive de siguranţă şi pentru a
permite o scoatere uşoară a cuptorului
din mobilier.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1
2
3
1
2
3
4
5
Arzător semi-rapid
Arzător cu coroană multiplă
Arzător rapid
Arzător auxiliar
Butoane de comandă
4
5
4.2 Buton de comandă
Simbol
Descriere
fără alimentare cu gaz /
poziţie oprit
poziţie aprindere / ali‐
mentare maximă cu gaz
Simbol
Descriere
alimentare minimă cu
gaz
ROMÂNA
29
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Prezentarea arzătorului
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Capac arzător
Coroană arzător
Bujie de aprindere
Termocuplu
5.2 Aprinderea arzătorului
Aprindeţi întotdeauna
arzătorul înainte de a pune
vase pe acesta.
AVERTISMENT!
Procedaţi cu atenţie atunci
când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie.
Producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate în
cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării.
1. Apăsaţi şi rotiţi butonul de comandă
în sens antiorar până la poziţia de
alimentare maximă cu gaz ( ).
2. Ţineţi apăsat butonul de comandă
timp de maxim 10 secunde. Astfel se
permite încălzirea termocuplului. În
caz contrar, alimentarea cu gaz se
întrerupe.
3. După ce flacăra este constantă, o
puteţi regla.
În cazul în care, după câteva
încercări arzătorul nu se
aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi
capacului arzătorului.
AVERTISMENT!
Nu ţineţi apăsat butonul de
comandă mai mult de 15
secunde. Dacă arzătorul nu
se aprinde nici după 15
secunde, eliberaţi butonul de
comandă, rotiţi-l pe poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi
din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
ATENŢIE!
În lipsa curentului electric,
puteţi aprinde arzătorul fără
dispozitivul electric; în acest
caz, apropiaţi o flacără de
arzător, rotiţi butonul de
comandă spre stânga în
sens antiorar până când
ajunge la poziţia de maxim şi
apăsaţi-l. Menţineţi apăsat
butonul timp de maxim 10
secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului.
30
www.electrolux.com
Dacă arzătorul se stinge
accidental, rotiţi butonul de
comandă în poziţia oprit şi
încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1
minut.
Generatorul de scântei
poate porni automat la
cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau
după o pană de curent.
Acest lucru este normal.
Plita este furnizată cu
supape progresive. Acestea
fac mai exactă reglarea
nivelului flăcării.
5.3 Stingerea arzătorului
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la
poziţia oprit
.
AVERTISMENT!
Micşoraţi întotdeauna flacăra
sau opriţi-o înainte de a lua
vasele de pe arzător.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
ATENŢIE!
Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a
plitei de gătit.
6.1 Vasul de gătit
ATENŢIE!
Nu folosiţi vase din fontă,
vase din lut sau argilă,
farfurii pentru grătar sau
toaster. Oţelul inoxidabil îşi
poate pierde luciul dacă este
încălzit prea mult.
ATENŢIE!
Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a
avea o stabilitate maximă şi
pentru a reduce consumul
de gaz.
6.2 Diametre pentru vase
AVERTISMENT!
Nu aşezaţi acelaşi vas pe
două arzătoare.
AVERTISMENT!
Pentru a preveni răsturnarea
şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau
deteriorate pe arzător.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor nu stau prea
aproape de butonul de
comandă. În caz contrar,
flacăra încălzeşte butonul de
comandă.
Folosiţi vase cu diametre
corespunzătoare cu
dimensiunile arzătoarelor.
Arzător
Diametrul va‐
selor (mm)
Coroană multiplă
180 - 260
Rapid
180 - 260
Semi-rapid
120 - 240
Auxiliar
80 - 180
ROMÂNA
31
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
• Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
• Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Oţel inoxidabil
•
•
•
•
2. Stratul de email are în unele locuri
muchii dure. Procedaţi cu atenţie
atunci când spălaţi de mână şi uscaţi
suporturile pentru vase. Dacă este
necesar, înlăturaţi petele persistente
cu pastă de curăţat.
3. După ce curăţaţi suporturile pentru
vase, puneţi-le pe acestea în poziţiile
corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a
arzătorului, asiguraţi-vă că braţele
suporturilor pentru vase sunt aliniate
cu centrul arzătorului.
Spălaţi elementele din oţel inoxidabil
cu apă, după care uscaţi-le cu o
lavetă moale.
Pentru a îndepărta resturile
alimentare arse, grăsimea şi petele
dificile, lăsaţi-le la înmuiat timp de
câteva minute într-o cantitate mică de
detergent delicat înainte de curăţare.
Folosiţi produse de curăţenie
concepute special pentru curăţarea
oţelului inoxidabil pentru a proteja
suprafeţele din oţel.
Nu folosiţi produse de curăţare care
conţin substanţe chimice corozive,
cum ar fi clor, nu curăţaţi suprafaţa cu
dezinfectanţi, agenţi de îndepărtare a
petelor sau ruginii şi agenţi de
curăţare prin imersiune.
7.2 Suporturile pentru vase
7.3 Curăţarea plitei
Suporturile pentru vase nu
rezistă la spălarea în maşina
de spălat vase. Acestea
trebuie spălate manual.
•
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita,
scoateţi suporturile pentru vase.
•
Pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei
plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi
suporturile pentru vase.
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
32
www.electrolux.com
•
Pentru a curăţa piesele emailate,
capacele şi coroanele, spălaţi-le cu
apă caldă şi săpun şi uscaţi-le atent
înainte de a le pune la loc.
7.4 Curăţarea generatorului de
scântei
Această funcţie este obţinută prin
intermediul unei bujii ceramice cu
aprindere cu un electrod din metal.
Pentru a evita aprinderea dificilă, păstraţi
aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei
arzătorului sunt astupate.
7.5 Întreţinerea periodică
Cereţi periodic centrului de service
autorizat să verifice starea de funcţionare
a ţevii de alimentare cu gaz şi a
regulatorului de presiune, dacă este
montat.
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să
activaţi generatorul de
scântei.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent.
Siguranţa este arsă.
Soluţie
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Capacul şi coroana arzăto‐ Aşezaţi corect capacul şi
rului sunt poziţionate inco‐ coroana arzătorului.
rect.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se
încălzeşte suficient.
După aprinderea flăcării, ţi‐
neţi apăsat butonul de co‐
mandă a gazului timp de
maxim 10 secunde.
Inelul flăcării nu este uni‐
form.
Coroana arzătorului este
blocată cu resturi de ali‐
mente.
Verificaţi dacă injectorul
principal nu este blocat şi
coroana arzătorului este
curată.
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
ROMÂNA
8.3 Etichete furnizate împreună
cu punga de accesorii
Lipiţi etichetele adezive conform
indicaţiilor de mai jos:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
trimiteţi acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
păstraţi acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
9. DATE TEHNICE
9.1 Dimensiunile plitei
Lăţime
744 mm
Adâncime
510 mm
9.2 Diametrele de bypass
ARZĂTOR
Ø BYPASS 1/100 mm
Coroană multiplă
57
Rapid
52
Semi-rapid
35
Auxiliar
28
33
34
www.electrolux.com
9.3 Alte date tehnice
PUTERE TO‐
TALĂ:
Alimentare
electrică:
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
11,65 kW
Gaz de
schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 832 g/h
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categoria apa‐ II2H3B/P
ratului:
Racordul la
gaz:
G 1/2"
Clasa aparatu‐ 3
lui:
9.4 Arzătoare de gaz pentru GAZ NATURAL (de la reţea) G20 20
mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MINIMĂ
ÎN kW
MARCAJ INJEC‐
TOR
Coroană multiplă
4,0
1,4
146
Rapid
2,95
0,75
119°
Semi-rapid
1,85
0,6
92
Auxiliar
1,0
0,33
70
9.5 Arzătoare de gaz pentru GPL G30/G31 30/30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE
NORMALĂ ÎN
kW
PUTERE MI‐
NIMĂ ÎN kW
MARCAJ IN‐
JECTOR
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Coroană mul‐
tiplă
3,65
1,4
095
265
Rapid
2,8
0,95
86
204
Semi-rapid
2,0
0,6
71
145
Auxiliar
1,0
0,33
50
73
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu UE 66/2014
Identificarea modelului
KGS7536SX
Tipul plitei
Plită încorporată
ROMÂNA
Numărul de arzătoare cu gaz
35
5
Stânga spate - Semi-rapid
Dreapta spate - Rapid
Eficienţa energetică pentru fieca‐
Centru mijloc - Coroană mul‐
re arzător cu gaz
tiplă
(EE gas burner)
Stânga faţă - Semi-rapid
Dreapta faţă - Auxiliar
Eficienţa energetică pentru plita
cu gaz
(EE gas hob)
60.5%
57.8%
53.0%
60.7%
nu este aplicabil
58.0%
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic, alimentate cu gaz - Partea 2-1:
Utilizarea raţională a energiei - Generalităţi
10.2 Economisirea energiei
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că arzătoarele şi suporturile de tavă sunt montate
corect.
Folosiţi vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.
Aşezaţi vasul central pe arzător.
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi flacăra la minim pentru a fierbe la foc
mic.
Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune. Consultaţi manualul de utilizare al
acesteia.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
867345319-C-142019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising