Electrolux | EGM6343YOX | User manual | Electrolux EGM6343YOX User Manual

Electrolux EGM6343YOX User Manual
KGG6436S
RO
Plită
Manual de utilizare
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 2
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ...................................................................... 5
3. INSTALAREA..................................................................................................... 8
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................11
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 12
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 13
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 14
8. DEPANARE...................................................................................................... 15
9. DATE TEHNICE............................................................................................... 17
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................18
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
3
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care se sparge sticla plitei:
– opriţi imediat toate arzătoarele şi toate elementele
electrice de încălzire şi deconectaţi aparatul de la
sursa de curent,
– nu atingeţi suprafaţa aparatului,
– nu utilizaţi aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
Când aparatul este conectat direct la sursa de curent,
este obligatorie utilizarea unui comutator cu izolaţie la
toţi polii şi cu contacte distanţate. Trebuie garantată
deconectarea completă în conformitate cu condiţiile
ROMÂNA
•
•
5
specificate de categoria III pentru supratensiune.
Cablul de legare la masă este exclus de la aceste
prevederi.
Când alegeţi traseul cablului de alimentare, asiguraţivă că acesta nu intră în contact direct (de exemplu
prin utilizarea unui înveliş izolator) cu piese care pot
atinge temperaturi cu peste 50°C mai mari decât
temperatura camerei.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor
pieţe: RO
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
•
•
•
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni
fierbinte. Instalaţi sub aparat un
panou de separare ignifug pentru a
preveni accesarea bazei acestuia.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Racordul la gaz
•
•
•
•
•
Toate racordurile la gaz trebuie
realizate de către o persoană
calificată.
Înainte de instalare, verificaţi dacă
condiţiile din reţeaua locală de
distribuţie a gazului (tipul şi presiunea
gazului) şi reglajele aparatului sunt
compatibile.
Verificaţi dacă aerul circulă în jurul
aparatului.
Informaţiile despre alimentarea cu gaz
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Acest aparat nu este conectat la un
dispozitiv care să evacueze produsele
rezultate în urma combustiei. Aparatul
se racordează în conformitate cu
reglementările în vigoare privind
instalarea. Acordaţi o deosebită
atenţie aspectelor referitoare la
ventilaţia adecvată.
2.4 Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
ROMÂNA
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Folosiţi doar vase stabile cu forma
corectă şi diametrul mai mare decât
dimensiunile arzătoarelor.
Vasele trebuie poziţionate central pe
arzătoare.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia
de maxim în cea de minim, asiguraţivă că flacăra nu se stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
arzător.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz
are ca efect producerea de căldură şi
umezeală. Asiguraţi o bună ventilare
•
•
•
•
7
a camerei în care aparatul este
instalat.
Utilizarea îndelungată a aparatului
poate necesita aerisire suplimentară,
de exemplu deschiderea unei
ferestre, sau o ventilaţie mai eficientă,
de exemplu prin mărirea puterii
ventilaţiei mecanice, dacă există.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Nu permiteţi lichidelor acide, precum
oţetul, sucul de lămâie sau agenţii
detartranţi să intre în contact cu plita.
Pot să apară zone mătuite.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Nu scoateţi butoanele,
butoanele de selectare sau
garniturile din panoul de
comandă. Ar putea intra apă
în aparat şi să provoace
daune.
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de
spălat vase.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
8
www.electrolux.com
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Presiunea de alimentare cu
gaz a aparatului trebuie să
respecte valorile
recomandate. Racordul
ajustabil este fixat de capătul
conductei cu ajutorul unei
piuliţe filetate G 1/2".
Înfiletaţi componentele fără
forţare, reglaţi conexiunea în
direcţia necesară şi fixaţi
peste tot.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
Numărul produsului
(PNC) ........................................
.
Numărul de
serie ...........................
3.2 Racordul la gaz
AVERTISMENT!
Următoarele instrucţiuni
referitoare la instalare,
conectare şi întreţinere
trebuie efectuate de
personal calificat, în
conformitate cu standardele
şi reglementările locale în
vigoare.
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o
ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil
conformă cu reglementările în vigoare.
Dacă utilizaţi ţevi metalice flexibile,
procedaţi cu atenţie pentru ca acestea să
nu intre în contact cu părţile mobile şi să
nu fie strivite. De asemenea, procedaţi
cu atenţie când plita este montată
împreună cu un cuptor.
A
B C
A. Capăt al axului cu piuliţă
B. Garnitură furnizată cu aparatul
C. Cot furnizat cu aparatul
Gaz lichefiat
Folosiţi suportul furtunului din cauciuc
pentru gaz lichefiat. Montaţi întotdeauna
garnitura. După aceea, continuaţi
racordarea la gaz.
Racordul flexibil este gata de montare
dacă:
•
•
•
•
nu poate ajunge la o temperatură mai
mare decât cea a camerei (30°C);
nu este mai lung de 1500 mm;
nu este strangulat în niciun loc;
nu este supus la tracţiune sau
torsiune;
ROMÂNA
•
nu intră în contact cu muchii sau
colţuri ascuţite;
• poate fi examinat cu uşurinţă pentru
a-i verifica starea.
Inspectarea stării racordurilor flexibile
constă în verificarea următoarelor
aspecte:
să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme
de arsuri la capete sau pe lungimea
sa;
• materialul să nu fie rigidizat şi să
prezinte elasticitatea sa normală;
• colierele să nu fie ruginite;
• să nu fi depăşit termenul de garanţie.
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi
ţeava, ci înlocuiţi-o.
9
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
3. Scoateţi butonul .
4. Cu o şurubelniţă subţire, reglaţi
poziţia şurubului de bypass (A).
A
•
AVERTISMENT!
După ce instalarea s-a
terminat, verificaţi
etanşeitatea corectă a
fiecărui racord de ţeavă. În
acest sens, utilizaţi o soluţie
de apă şi săpun, nu flacără
deschisă!
5. Dacă se trece:
• de la gaz natural (de la reţea)
G20 20 mbar la gaz lichefiat
(îmbuteliat), strângeţi până la
capăt şurubul de bypass.
• de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la
gaz natural (de la reţea) G20 20
mbar, desfaceţi şurubul
bypassului cu circa 1/4 de tură
(1/2 de tură pentru un arzător cu
coroană multiplă).
AVERTISMENT!
Atunci când rotiţi brusc
butonul de la poziţia de
maxim la cea de minim
asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
3.3 Înlocuirea injectoarelor
1. Scoateţi suporturile tăvii.
2. Scoateţi capacele şi coroanele
arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie
tubulară de 7 şi înlocuiţi-le cu cele
necesare pentru tipul de gaz utilizat
(consultaţi tabelul din capitolul "Date
Tehnice").
4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi
procedură în ordine inversă.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice
(aflată lângă ţeava de alimentare cu
gaz) cu cea corespunzătoare noului
tip de gaz. Această plăcuţă se
găseşte în pachetul livrat împreună
cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă
sau diferită de presiunea necesară,
trebuie montat un regulator de presiune
corespunzător pe ţeava de alimentare cu
gaz.
3.5 Conexiunea electrică
•
•
•
3.4 Reglarea nivelului minim
•
Pentru reglarea nivelului minim al
arzătoarelor:
•
1. Aprindeţi arzătorul.
Verificaţi dacă tensiunea nominală şi
tipul de energie electrică specificate
pe plăcuţa cu date tehnice coincid cu
tensiunea şi puterea reţelei electrice
locale.
Acest aparat este livrat împreună cu
un cablu de alimentare electrică.
Cablul trebuie să fie livrat cu un
ştecher adecvat care să poată
suporta sarcina indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice. Asiguraţi-vă că aţi
introdus ştecherul într-o priză
adecvată.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
10
www.electrolux.com
•
•
Există un pericol de incendiu dacă
aparatul este conectat prin intermediul
unui prelungitor, adaptor sau tripluştecher. Verificaţi dacă legătura la
masă este făcută în conformitate cu
standardele şi reglementările.
Nu permiteţi încălzirea cablului de
alimentare la temperaturi mai mari de
90°C.
2.
Asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul albastru neutru la
borna marcată cu litera „N”.
Conectaţi cablul maro (sau
negru) de fază la borna
marcată cu litera „L”. Cablul
de fază trebuie menţinut
conectat permanent.
3.
3.6 Cablu electric de legătură
între unităţi
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Pentru a înlocui cablul conector, folosiţi
doar cablul special sau un echivalent.
Tipul cablului este: H03V2V2-F T90.
Secţiunea cablului trebuie să suporte
tensiunea şi temperatura de lucru. Firul
galben / verde de împământare trebuie
să fie cu aproximativ 2 cm mai lung decât
firul de fază maro (sau negru).
3.7 Asamblarea
1.
5.
6.
A
B
ROMÂNA
7.
A) garnitură de etanşare furnizată
B) bride furnizate
11
Element de mobilier de bucătărie cu
uşă
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
ATENŢIE!
Instalaţi aparatul doar pe un
blat de lucru cu suprafaţă
plată.
3.8 Posibilităţi de încorporare
Panoul instalat sub plită trebuie să fie
uşor de scos şi să permită accesul facil
în cazul în care este necesară o
intervenţie de asistenţă tehnică.
A. Panou demontabil
B. Spaţiu pentru conexiuni
Element de mobilier de bucătărie cu
cuptor
Conexiunea electrică a plitei se
instalează separat de cea a cuptorului
din motive de siguranţă şi pentru a
permite o scoatere uşoară a cuptorului
din mobilier.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1
2
1
2
3
4
Arzător semi-rapid
Arzător cu Coroană multiplă
Arzător auxiliar
Butoane de comandă
3
4
4.2 Buton de comandă
Simbol
Descriere
fără alimentare cu gaz /
poziţie oprit
poziţie aprindere / ali‐
mentare maximă cu gaz
Simbol
Descriere
alimentare minimă cu
gaz
12
www.electrolux.com
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Prezentarea arzătorului
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Capac arzător
Coroană arzător
Bujie de aprindere
Termocuplu
5.2 Aprinderea arzătorului
Aprindeţi întotdeauna
arzătorul înainte de a pune
vase pe acesta.
AVERTISMENT!
Procedaţi cu atenţie atunci
când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie.
Producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate în
cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării.
1. Apăsaţi şi rotiţi butonul de comandă
în sens antiorar până la poziţia de
alimentare maximă cu gaz ( ).
2. Ţineţi apăsat butonul de comandă
timp de maxim 10 secunde. Astfel se
permite încălzirea termocuplului. În
caz contrar, alimentarea cu gaz se
întrerupe.
3. După ce flacăra este constantă, o
puteţi regla.
În cazul în care, după câteva
încercări arzătorul nu se
aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi
capacului arzătorului.
AVERTISMENT!
Nu ţineţi apăsat butonul de
comandă mai mult de 15
secunde. Dacă arzătorul nu
se aprinde nici după 15
secunde, eliberaţi butonul de
comandă, rotiţi-l pe poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi
din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
ATENŢIE!
În lipsa curentului electric,
puteţi aprinde arzătorul fără
dispozitivul electric; în acest
caz, apropiaţi o flacără de
arzător, rotiţi butonul de
comandă spre stânga în
sens antiorar până când
ajunge la poziţia de maxim şi
apăsaţi-l. Menţineţi apăsat
butonul timp de maxim 10
secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului.
ROMÂNA
Dacă arzătorul se stinge
accidental, rotiţi butonul de
comandă în poziţia oprit şi
încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1
minut.
Generatorul de scântei
poate porni automat la
cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau
după o pană de curent.
Acest lucru este normal.
13
Plita este furnizată cu
supape progresive. Acestea
fac mai exactă reglarea
nivelului flăcării.
5.3 Stingerea arzătorului
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la
poziţia oprit
.
AVERTISMENT!
Micşoraţi întotdeauna flacăra
sau opriţi-o înainte de a lua
vasele de pe arzător.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Vasul de gătit
ATENŢIE!
Nu folosiţi vase din fontă,
vase din lut sau argilă,
farfurii pentru grătar sau
toaster.
AVERTISMENT!
Nu aşezaţi acelaşi vas pe
două arzătoare.
AVERTISMENT!
Pentru a preveni răsturnarea
şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau
deteriorate pe arzător.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor nu stau prea
aproape de butonul de
comandă. În caz contrar,
flacăra încălzeşte butonul de
comandă.
ATENŢIE!
Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a
plitei de gătit.
ATENŢIE!
Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a
avea o stabilitate maximă şi
pentru a reduce consumul
de gaz.
ATENŢIE!
Lichidele vărsate în timpul
gătitului pot cauza spargerea
sticlei.
6.2 Diametre pentru vase
Folosiţi vase cu diametre
corespunzătoare cu
dimensiunile arzătoarelor.
Arzător
Diametrul va‐
selor (mm)
Coroană multiplă
180 - 260
Semi-rapid
120 - 220
Auxiliar
80 - 180
14
www.electrolux.com
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi cuţite, răzuitoare
sau instrumente
asemănătoare pentru a
curăţa suprafaţa sticlei sau
zonele de pe marginile
arzătoarelor şi cadru (dacă
este cazul).
•
3. După ce curăţaţi suporturile pentru
vase, puneţi-le pe acestea în poziţiile
corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a
arzătorului, asiguraţi-vă că braţele
suporturilor pentru vase sunt aliniate
cu centrul arzătorului.
Spălaţi elementele din oţel inoxidabil
cu apă, după care uscaţi-le cu o
lavetă moale.
7.2 Suporturile pentru vase
Suporturile pentru vase nu
rezistă la spălarea în maşina
de spălat vase. Acestea
trebuie spălate manual.
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita,
scoateţi suporturile pentru vase.
Pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei
plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi
suporturile pentru vase.
2. Stratul de email are în unele locuri
muchii dure. Procedaţi cu atenţie
atunci când spălaţi de mână şi uscaţi
suporturile pentru vase. Dacă este
necesar, înlăturaţi petele persistente
cu pastă de curăţat.
7.3 Scoaterea suporturilor tăvii
Pentru a menţine suporturile tăvii în
poziţie corecte, acestea sunt fixate pe
ştifturile de metal montate în partea din
spate a plitei. Pentru o curăţare mai
uşoară, suporturile tăvii pot fi scoase de
pe plită. Ridicaţi suporturile pentru vase,
păstrându-le în poziţie orizontală indicată
în imagine.
Nu ridicaţi suporturile tăvii în
unghi, deoarece acest lucru
duce la tensionarea ştifturilor
de metal. Astfel, ştifturile se
pot deteriora şi chiar rupe.
ROMÂNA
•
•
15
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Pentru a curăţa piesele emailate,
capacele şi coroanele, spălaţi-le cu
apă caldă şi săpun şi uscaţi-le atent
înainte de a le pune la loc.
7.5 Curăţarea generatorului de
scântei
Forma suporturilor tăvii şi numărul de
arzătoare poate diferi la alte modele ale
aparatului.
7.4 Curăţarea plitei
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
Această funcţie este obţinută prin
intermediul unei bujii ceramice cu
aprindere cu un electrod din metal.
Pentru a evita aprinderea dificilă, păstraţi
aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei
arzătorului sunt astupate.
7.6 Întreţinerea periodică
Cereţi periodic centrului de service
autorizat să verifice starea de funcţionare
a ţevii de alimentare cu gaz şi a
regulatorului de presiune, dacă este
montat.
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să
activaţi generatorul de
scântei.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent.
Siguranţa este arsă.
Soluţie
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
16
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Capacul şi coroana arzăto‐ Aşezaţi corect capacul şi
rului sunt poziţionate inco‐ coroana arzătorului.
rect.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se
încălzeşte suficient.
După aprinderea flăcării, ţi‐
neţi apăsat butonul de co‐
mandă a gazului timp de
maxim 10 secunde.
Inelul flăcării nu este uni‐
form.
Coroana arzătorului este
blocată cu resturi de ali‐
mente.
Verificaţi dacă injectorul
principal nu este blocat şi
coroana arzătorului este
curată.
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
A
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
8.3 Etichete furnizate împreună
cu punga de accesorii
Lipiţi etichetele adezive conform
indicaţiilor de mai jos:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
trimiteţi acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
păstraţi acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
ROMÂNA
9. DATE TEHNICE
9.1 Dimensiunile plitei
Lăţime
590 mm
Adâncime
520 mm
9.2 Diametrele de bypass
ARZĂTOR
Ø BYPASS 1/100 mm
Coroană multiplă
57
Semi-rapid
35
Auxiliar
28
9.3 Alte date tehnice
PUTERE TO‐
TALĂ:
Alimentare
electrică:
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
Gaz de
schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categoria apa‐ II2H3B/P
ratului:
Racordul la
gaz:
G 1/2"
Clasa aparatu‐ 3
lui:
9.4 Arzătoare de gaz pentru GAZ NATURAL (de la reţea) G20 20
mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MINIMĂ
ÎN kW
MARCAJ INJEC‐
TOR
Coroană multiplă
3,9
1,4
146
Semi-rapid
2,0
0,6
96x
Auxiliar
1,0
0,33
70
17
18
www.electrolux.com
9.5 Arzătoare de gaz pentru GPL G30/G31 30/30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE
NORMALĂ ÎN
kW
PUTERE MI‐
NIMĂ ÎN kW
MARCAJ IN‐
JECTOR
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Coroană mul‐
tiplă
3,55
1,4
095
258
Semi-rapid
1,9
0,6
71
138
Auxiliar
1,0
0,33
50
73
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu UE 66/2014
Identificarea modelului
KGG6436S
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de arzătoare cu gaz
4
Stânga spate - Semi-rapid
Eficienţa energetică pentru fieca‐ Dreapta spate - Semi-rapid
re arzător cu gaz
Dreapta faţă - Auxiliar
(EE gas burner)
54.8%
54.8%
nu este aplicabil
Stânga faţă - Coroană multiplă 57.2%
Eficienţa energetică pentru plita
cu gaz
(EE gas hob)
55.6%
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic, alimentate cu gaz - Partea 2-1:
Utilizarea raţională a energiei - Generalităţi
10.2 Economisirea energiei
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că arzătoarele şi suporturile de tavă sunt montate
corect.
Folosiţi vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.
Aşezaţi vasul central pe arzător.
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi flacăra la minim pentru a fierbe la foc
mic.
Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune. Consultaţi manualul de utilizare al
acesteia.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
ROMÂNA
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
*
19
867334807-E-142019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising