Electrolux | EGM6343YOW | User manual | Electrolux EGM6343YOW User Manual

Electrolux EGM6343YOW User Manual
KGG6436W
LT
RO
SK
Kaitlentė
Plită
Varný panel
Naudojimo instrukcija
Manual de utilizare
Návod na používanie
2
19
37
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 2
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 5
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................8
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................11
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
6. PATARIMAI...................................................................................................... 13
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 13
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 15
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................16
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 17
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
3
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jeigu sudužtų viryklės stiklas:
– skubiai išjunkite visus degiklius ir elektrinius
kaitinimo elementus bei atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo;
– nelieskite prietaiso paviršiaus;
– nenaudokite prietaiso.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi
būti užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio
kategorijai nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai
neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas
tiesiogiai nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę
LIETUVIŲ
•
5
movą) su dalimis, galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei
kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: LT RO SK
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
2.3 Dujų prijungimas
•
•
•
•
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
2.4 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali
prireikti papildomos ventiliacijos,
pavyzdžiui, atverti langą, arba dar
veiksmingesnės ventiliacijos,
pavyzdžiui, padidinti mechaninės
ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Saugokite kaitlentę nuo rūgščių
skysčių, pavyzdžiui, acto, citrinos
sulčių arba kalkių nuosėdų šalinimo
priemonių. Ant paviršiaus gali likti
matinių dėmių.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
2.5 Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS!
Nepašalinkite mygtukų,
rankenėlių ar tarpiklių nuo
valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
•
•
•
•
•
•
7
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
8
www.electrolux.com
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Modelis ......................................
..
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
3.2 Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pagal toliau pateiktas
instrukcijas įrengimą ir
techninę priežiūrą turi atlikti
kvalifikuoti darbuotojai; jie
privalo vadovautis
galiojančiais standartais ir
vietos reglamentais.
Pasirinkite stabilų arba lankstų
nerūdijančiojo plieno dujotiekio vamzdį
pagal galiojančius reglamentus. Jeigu
naudojate lanksčius metalinius
vamzdžius, stebėkite, kad jie nesiliestų
prie judančių dalių ir nebūtų suspausti.
Taip pat būkite atsargūs, kai šią kaitlentę
montuojate kartu su orkaite.
Patikrinkite, ar prietaiso dujų
tiekimo slėgis atitinka
rekomenduojamas vertes.
Reguliuojama jungtis
tvirtinama prie antgalio su
sriegine G 1/2 col. mova.
Sukite dalis nenaudodami
jėgos, reguliuokite
prijungimą reikiama kryptimi
ir viską priveržkite.
A
B C
A. Veleno galas su veržle
B. Su prietaisu pristatyta poveržlė
C. Su prietaisu pristatyta alkūnė
Suskystintosios dujos
Suskystintosioms dujoms naudokite
guminį vamzdžio laikiklį. Būtinai uždėkite
tarpiklį. Po to prijunkite dujų įvadą.
Lankstus vamzdis paruoštas naudoti, kai:
•
jis negali įkaisti daugiau negu
patalpos temperatūra (daugiau negu
30 °C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jame nėra susiaurėjimų;
• jo neveikia traukimo ar sukimo jėgos;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ir
kampais;
• galima lengvai patikrinti jo būklę.
Lankstaus dujotiekio vamzdžio patikros
metu reikia patikrinti:
•
ar jo dviejuose galuose ir per visą ilgį
nėra įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo
požymių;
• ar medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• ar nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius
defektus, vamzdžio neremontuokite, o
pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija gera.
Tikrinkite muilo ir vandens
tirpalu, o ne liepsna!
3.3 Purkštukų keitimas
1. Nuimkite indų statymo atramas.
LIETUVIŲ
2. Nuimkite degiklio dangtelius ir
karūnėles.
3. Su 7 numerio veržliarakčiu nuimkite
injektorius ir pakeiskite juos
reikalingais pagal jūsų naudojamą
dujų tipą (žr. skyrelį „Techniniai
duomenys“).
4. Surinkite detales, atlikdami tuos
pačius veiksmus atvirkščia tvarka.
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta
dujų tiekimo vamzdžio) pakeiskite
nauja, kurioje būtų nurodytas naujų
tiekiamų dujų tipas. Šią lentelę rasite
su prietaisu pateikiamoje pakuotėje.
Jei tiekiamų dujų slėgį galima keisti ar jis
skiriasi nuo reikalingo, turite sumontuoti
atitinkamą slėgio reguliavimo įtaisą ant
dujų tiekimo vamzdžio.
3.4 Mažiausio liepsnos lygio
nustatymas
Norėdami nustatyti mažiausią degiklių
lygį:
1. Uždekite degiklį.
2. Rankenėlę pasukite į mažiausios
liepsnos padėtį.
3. Nuimkite rankenėlę .
4. Atsuktuvu reguliuokite pralaidos
varžto padėtį (A).
A
5. Jeigu keičiate:
• 20 milibarų gamtines dujas G20 į
suskystintąsias dujas, pralaidos
varžtą visiškai priveržkite;
• nuo suskystintųjų dujų pereinate
prie G20 20 milibarų slėgio
gamtinių dujų, pralaidos varžtą
atsukite maždaug 1/4 pasukimo
(degiklio su keliomis karūnėlėmis
varžtą – 1/2 pasukimo).
9
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar liepsna
neužgęsta, greitai pasukus
rankenėlę iš didžiausios į
mažiausią padėtį.
3.5 Elektros prijungimas
•
•
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad vardinė įtampa ir galia
duomenų lentelėje atitinka vietos
tiekiamos elektros įtampą ir galią.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
kabeliu. Prie jo reikia prijungti tinkamą
kištuką, pritaikytą galiai, nurodytai
techninių duomenų lentelėje. Būtinai
įkiškite kištuką į tinkamą lizdą.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva
pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo kabelio. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Kyla gaisro rizika, kai prietaisas
prijungtas prie ilginamojo laido,
adapterio ar kelių lizdų įtaiso.
Užtikrinkite, kad įžemintas prijungimas
atitiktų standartus ir taisykles.
Neleiskite maitinimo laidui įkaisti iki
aukštesnės nei 90 °C temperatūros.
Būtinai prijunkite mėlyną
neutralų laidą prie gnybto su
„N“ raide. Prijunkite rudą
(arba juodą) fazės laidą prie
gnybto su raide „L“. Fazės
laidas visada turi būti
prijungtas.
3.6 Prijungimo kabelis
Prijungimo kabelį pakeiskite tik specialiu
arba analogišku kabeliu. Kabelio tipas:
H03V2V2-F T90.
Patikrinkite, ar kabelio skerspjūvis
atitinka įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas / žalias įžeminimo laidas privalo
būti maždaug 2 cm ilgesnis už rudą (arba
juodą) fazės laidą.
10
www.electrolux.com
3.7 Surinkimas
5.
1.
6.
A
2.
B
7.
A) komplekte esantis tarpiklis
B) komplekte esantys laikikliai
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
DĖMESIO
Prietaisą įrenkite tik ant
lygaus stalviršio.
3.8 Įdėjimo galimybės
Po kaitlente esančią plokštę turi būti
lengva nuimti ir lengva pasiekti kaitlentę,
jeigu prireiktų techninės pagalbos.
LIETUVIŲ
Virtuvės spintelė su durelėmis
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
11
A. Nuimama plokštė
B. Tarpas jungtims
Virtuvės spintelė su orkaite
Saugumo sumetimais ir tam, kad orkaitę
būtų galima lengvai atskirti, kaitlentės ir
orkaitės elektros jungtys privalo būti
įrengtos atskirai.
B
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
1
2
3
4
Pusiau spartusis degiklis
Kelių karūnėlių degiklis
Papildomas degiklis
Reguliavimo rankenėlės
3
4
4.2 Reguliavimo rankenėlė
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / iš‐
jungimo padėtis
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbolis
Aprašas
uždegimo padėtis / mak‐
simalus dujų tiekimas
minimalus dujų tiekimas
12
www.electrolux.com
5.1 Degiklio apžvalga
rodyklę į maksimalaus dujų tiekimo
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Šiluminis elementas
5.2 Degiklio uždegimas
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
1. Paspauskite reguliavimo rankenėlę
žemyn ir pasukite ją prieš laikrodžio
padėtį ( ).
2. Laikykite reguliavimo rankenėlę
nuspaustą 10 ar mažiau sekundžių.
Taip šiluminis elementas įkais.
Priešingu atveju dujų tiekimas bus
pertrauktas.
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar karūnėlė ir jos
dangtelis yra taisyklingose
padėtyse.
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite reguliavimo
rankenėlės nuspaudę ilgiau
nei 15 sekundžių. Jeigu
degiklis neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
reguliavimo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį
ir, prieš mėgindami uždegti
degiklį dar kartą, palaukite
ne mažiau kaip 1 minutę.
DĖMESIO
Nutrūkus elektros tiekimui,
degiklį galite uždegti be
elektrinio įtaiso; tokiu atveju
prikiškite prie degiklio
liepsną, pasukite atitinkamą
valdymo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į
maksimalaus dujų srauto
padėtį ir paspauskite ją.
Laikykite valdymo rankenėlę
nuspaustą lygiai arba
mažiau kaip 10 sekundžių,
kad šiluminis elementas
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite
reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
LIETUVIŲ
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
5.3 Degiklių išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
Kaitlentė yra pristatyta su
progresiniais vožtuvais. Su
jais galima tiksliau reguliuoti
liepsną.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
6.1 Prikaistuviai
DĖMESIO
Nenaudokite ketaus
prikaistuvių, molinių indų,
kepimo grotelių arba
skrudinimo plokščių.
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimų ir sužalojimų.
DĖMESIO
Įsitikinkite, kad puodų dugnai
nebūtų per arti valdymo
rankenėlės, nes ugnis
įkaitins valdymo rankenėlę.
DĖMESIO
Dėl gaminimo metu
išsiliejusių skysčių stiklas
gali sudužti.
6.2 Prikaistuvių skersmenys
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
Degiklis
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Kelios karūnėlės
180 - 260
Pusiau spartusis
120 - 220
Pagalbinis
80 - 180
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
13
14
www.electrolux.com
•
•
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
ĮSPĖJIMAS!
Stiklo paviršiui, degiklių
kraštams ir korpusui (jeigu
taikytina) valyti nenaudokite
peilių, grandyklių ar panašių
įrankių.
•
Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
7.2 Prikaistuvių atramos
7.3 Prikaistuvių atramų
išėmimas
Norint išlaikyti puodų atramas tinkamoje
padėtyje, jas reikia dėti ant metalinių
kaiščių, įrengtų kaitlentės galinėje
pusėje. Norint, kad būtų lengviau valyti,
puodų atramas nuo kaitlentės galima
nuimti. Pakelkite prikaistuvių atramas
laikydami jas horizontaliai, , kaip
parodyta paskutiniame paveikslėlyje.
Nekelkite atramų pavertę
kampu, nes gali būti įtempti
metaliniai kaiščiai. Dėl to
kaiščiai gali būti sugadinti
arba jie gali nulūžti.
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, kad jos yra tinkamose
padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru,.
Puodų atramų formos ir degiklių skaičius
gali skirtis, priklausomai nuo prietaisų
modelių.
LIETUVIŲ
7.4 Kaitlentės valymas
•
•
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Emaliuotas dalis, dangtelius ir
karūnėles valykite šiltu, muiluotu
15
vandeniu ir sausai nušluostykite prieš
įtaisydami atgal.
7.5 Uždegimo žvakės valymas
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
7.6 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Kaitlentė neprijungta arba
nate įjungti kibirkščių gene‐ netinkamai prijungta prie
ratorių.
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Netinkamai uždėtas degik‐
lio dangtelis ir karūnėlė.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik Nepakankamai įkaito šilu‐
uždegus.
minis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikyki‐
te rankenėlę nuspaudę ne
ilgiau nei 10 sekundžių.
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Patikrinkite, ar neužkimš‐
tas purkštukas ir ar degiklio
karūnėlė švari.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
16
www.electrolux.com
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
8.3 Priedų maišelyje pristatytos
etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos
brošiūros.
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Kaitlentės matmenys
Plotis
590 mm
Ilgis
520 mm
9.2 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
Ø PRALAIDA 1/100 mm
Kelios karūnėlės
57
Pusiau spartusis
35
Pagalbinis
28
LIETUVIŲ
17
9.3 Kiti techniniai duomenys
Pradinės du‐
G20 (2H) 20 mbar
jos:
BENDROJI
GALIA:
Pakeistos
dujos:
Elektros maiti‐
nimas:
8,9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
220–240 V ~ 50–60 Hz
Prietaiso kate‐ II2H3B/P
gorija:
I2H (LV)
Dujų prijungi‐
mas:
G 1/2"
Prietaiso kla‐
sė:
3
9.4 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA,
kW
MINIMALI GALIA,
kW
PURKŠTUKO MAR‐
KĖ
Kelios karūnėlės
3,9
1,4
146
Pusiau spartusis
2,0
0,6
96x
Pagalbinis
1,0
0,33
70
9.5 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G30/G31 30/30
mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GA‐ MINIMALI
LIA, kW
GALIA, kW
PURKŠTUKO
MARKĖ
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Kelios karūnė‐ 3,55
lės
1,4
095
258
Pusiau spartu‐ 1,9
sis
0,6
71
138
Pagalbinis
0,33
50
73
1,0
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio žymuo
KGG6436W
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Dujinių degiklių skaičius
4
18
www.electrolux.com
Kairysis galinis. Pusiau spar‐
tusis
Dujinio degiklio energijos vartoji‐
mo efektyvumas
(EE gas burner)
54.8%
Dešinysis galinis. Pusiau spar‐ 54.8%
tusis
Dešinysis priekinis. Papildo‐
mas
netaikoma
Kairysis priekinis. Triguba ka‐
rūnėlė
57.2%
Dujinės viryklės energijos vartoji‐
mo efektyvumas
(EE gas hob)
55.6%
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
10.2 Energijos taupymas
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
Padėkite puodą degiklio viduryje.
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
ROMÂNA
19
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 19
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 22
3. INSTALAREA................................................................................................... 25
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................28
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 29
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 30
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 31
8. DEPANARE...................................................................................................... 32
9. DATE TEHNICE............................................................................................... 34
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................35
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
20
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care se sparge sticla plitei:
– opriţi imediat toate arzătoarele şi toate elementele
electrice de încălzire şi deconectaţi aparatul de la
sursa de curent,
– nu atingeţi suprafaţa aparatului,
– nu utilizaţi aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
Când aparatul este conectat direct la sursa de curent,
este obligatorie utilizarea unui comutator cu izolaţie la
toţi polii şi cu contacte distanţate. Trebuie garantată
deconectarea completă în conformitate cu condiţiile
22
www.electrolux.com
•
•
specificate de categoria III pentru supratensiune.
Cablul de legare la masă este exclus de la aceste
prevederi.
Când alegeţi traseul cablului de alimentare, asiguraţivă că acesta nu intră în contact direct (de exemplu
prin utilizarea unui înveliş izolator) cu piese care pot
atinge temperaturi cu peste 50°C mai mari decât
temperatura camerei.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor
pieţe: LT RO SK
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
•
•
•
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni
fierbinte. Instalaţi sub aparat un
panou de separare ignifug pentru a
preveni accesarea bazei acestuia.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
23
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Racordul la gaz
•
•
•
•
•
Toate racordurile la gaz trebuie
realizate de către o persoană
calificată.
Înainte de instalare, verificaţi dacă
condiţiile din reţeaua locală de
distribuţie a gazului (tipul şi presiunea
gazului) şi reglajele aparatului sunt
compatibile.
Verificaţi dacă aerul circulă în jurul
aparatului.
Informaţiile despre alimentarea cu gaz
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Acest aparat nu este conectat la un
dispozitiv care să evacueze produsele
rezultate în urma combustiei. Aparatul
se racordează în conformitate cu
reglementările în vigoare privind
instalarea. Acordaţi o deosebită
atenţie aspectelor referitoare la
ventilaţia adecvată.
2.4 Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
24
www.electrolux.com
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Folosiţi doar vase stabile cu forma
corectă şi diametrul mai mare decât
dimensiunile arzătoarelor.
Vasele trebuie poziţionate central pe
arzătoare.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia
de maxim în cea de minim, asiguraţivă că flacăra nu se stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
arzător.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz
are ca efect producerea de căldură şi
umezeală. Asiguraţi o bună ventilare
•
•
•
•
a camerei în care aparatul este
instalat.
Utilizarea îndelungată a aparatului
poate necesita aerisire suplimentară,
de exemplu deschiderea unei
ferestre, sau o ventilaţie mai eficientă,
de exemplu prin mărirea puterii
ventilaţiei mecanice, dacă există.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Nu permiteţi lichidelor acide, precum
oţetul, sucul de lămâie sau agenţii
detartranţi să intre în contact cu plita.
Pot să apară zone mătuite.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Nu scoateţi butoanele,
butoanele de selectare sau
garniturile din panoul de
comandă. Ar putea intra apă
în aparat şi să provoace
daune.
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de
spălat vase.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
ROMÂNA
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
25
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Presiunea de alimentare cu
gaz a aparatului trebuie să
respecte valorile
recomandate. Racordul
ajustabil este fixat de capătul
conductei cu ajutorul unei
piuliţe filetate G 1/2".
Înfiletaţi componentele fără
forţare, reglaţi conexiunea în
direcţia necesară şi fixaţi
peste tot.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
Numărul produsului
(PNC) ........................................
.
Numărul de
serie ...........................
3.2 Racordul la gaz
AVERTISMENT!
Următoarele instrucţiuni
referitoare la instalare,
conectare şi întreţinere
trebuie efectuate de
personal calificat, în
conformitate cu standardele
şi reglementările locale în
vigoare.
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o
ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil
conformă cu reglementările în vigoare.
Dacă utilizaţi ţevi metalice flexibile,
procedaţi cu atenţie pentru ca acestea să
nu intre în contact cu părţile mobile şi să
nu fie strivite. De asemenea, procedaţi
cu atenţie când plita este montată
împreună cu un cuptor.
A
B C
A. Capăt al axului cu piuliţă
B. Garnitură furnizată cu aparatul
C. Cot furnizat cu aparatul
Gaz lichefiat
Folosiţi suportul furtunului din cauciuc
pentru gaz lichefiat. Montaţi întotdeauna
garnitura. După aceea, continuaţi
racordarea la gaz.
Racordul flexibil este gata de montare
dacă:
•
•
•
•
nu poate ajunge la o temperatură mai
mare decât cea a camerei (30°C);
nu este mai lung de 1500 mm;
nu este strangulat în niciun loc;
nu este supus la tracţiune sau
torsiune;
26
www.electrolux.com
•
nu intră în contact cu muchii sau
colţuri ascuţite;
• poate fi examinat cu uşurinţă pentru
a-i verifica starea.
Inspectarea stării racordurilor flexibile
constă în verificarea următoarelor
aspecte:
să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme
de arsuri la capete sau pe lungimea
sa;
• materialul să nu fie rigidizat şi să
prezinte elasticitatea sa normală;
• colierele să nu fie ruginite;
• să nu fi depăşit termenul de garanţie.
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi
ţeava, ci înlocuiţi-o.
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
3. Scoateţi butonul .
4. Cu o şurubelniţă subţire, reglaţi
poziţia şurubului de bypass (A).
A
•
AVERTISMENT!
După ce instalarea s-a
terminat, verificaţi
etanşeitatea corectă a
fiecărui racord de ţeavă. În
acest sens, utilizaţi o soluţie
de apă şi săpun, nu flacără
deschisă!
5. Dacă se trece:
• de la gaz natural (de la reţea)
G20 20 mbar la gaz lichefiat
(îmbuteliat), strângeţi până la
capăt şurubul de bypass.
• de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la
gaz natural (de la reţea) G20 20
mbar, desfaceţi şurubul
bypassului cu circa 1/4 de tură
(1/2 de tură pentru un arzător cu
coroană multiplă).
AVERTISMENT!
Atunci când rotiţi brusc
butonul de la poziţia de
maxim la cea de minim
asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
3.3 Înlocuirea injectoarelor
1. Scoateţi suporturile tăvii.
2. Scoateţi capacele şi coroanele
arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie
tubulară de 7 şi înlocuiţi-le cu cele
necesare pentru tipul de gaz utilizat
(consultaţi tabelul din capitolul "Date
Tehnice").
4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi
procedură în ordine inversă.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice
(aflată lângă ţeava de alimentare cu
gaz) cu cea corespunzătoare noului
tip de gaz. Această plăcuţă se
găseşte în pachetul livrat împreună
cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă
sau diferită de presiunea necesară,
trebuie montat un regulator de presiune
corespunzător pe ţeava de alimentare cu
gaz.
3.5 Conexiunea electrică
•
•
•
3.4 Reglarea nivelului minim
•
Pentru reglarea nivelului minim al
arzătoarelor:
•
1. Aprindeţi arzătorul.
Verificaţi dacă tensiunea nominală şi
tipul de energie electrică specificate
pe plăcuţa cu date tehnice coincid cu
tensiunea şi puterea reţelei electrice
locale.
Acest aparat este livrat împreună cu
un cablu de alimentare electrică.
Cablul trebuie să fie livrat cu un
ştecher adecvat care să poată
suporta sarcina indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice. Asiguraţi-vă că aţi
introdus ştecherul într-o priză
adecvată.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
ROMÂNA
•
•
Există un pericol de incendiu dacă
aparatul este conectat prin intermediul
unui prelungitor, adaptor sau tripluştecher. Verificaţi dacă legătura la
masă este făcută în conformitate cu
standardele şi reglementările.
Nu permiteţi încălzirea cablului de
alimentare la temperaturi mai mari de
90°C.
2.
Asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul albastru neutru la
borna marcată cu litera „N”.
Conectaţi cablul maro (sau
negru) de fază la borna
marcată cu litera „L”. Cablul
de fază trebuie menţinut
conectat permanent.
3.
3.6 Cablu electric de legătură
între unităţi
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Pentru a înlocui cablul conector, folosiţi
doar cablul special sau un echivalent.
Tipul cablului este: H03V2V2-F T90.
Secţiunea cablului trebuie să suporte
tensiunea şi temperatura de lucru. Firul
galben / verde de împământare trebuie
să fie cu aproximativ 2 cm mai lung decât
firul de fază maro (sau negru).
3.7 Asamblarea
1.
5.
6.
A
B
27
28
www.electrolux.com
7.
A) garnitură de etanşare furnizată
B) bride furnizate
Element de mobilier de bucătărie cu
uşă
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
ATENŢIE!
Instalaţi aparatul doar pe un
blat de lucru cu suprafaţă
plată.
3.8 Posibilităţi de încorporare
Panoul instalat sub plită trebuie să fie
uşor de scos şi să permită accesul facil
în cazul în care este necesară o
intervenţie de asistenţă tehnică.
A. Panou demontabil
B. Spaţiu pentru conexiuni
Element de mobilier de bucătărie cu
cuptor
Conexiunea electrică a plitei se
instalează separat de cea a cuptorului
din motive de siguranţă şi pentru a
permite o scoatere uşoară a cuptorului
din mobilier.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1
2
1
2
3
4
Arzător semi-rapid
Arzător cu Coroană multiplă
Arzător auxiliar
Butoane de comandă
3
4
4.2 Buton de comandă
Simbol
Descriere
fără alimentare cu gaz /
poziţie oprit
poziţie aprindere / ali‐
mentare maximă cu gaz
Simbol
Descriere
alimentare minimă cu
gaz
ROMÂNA
29
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Prezentarea arzătorului
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Capac arzător
Coroană arzător
Bujie de aprindere
Termocuplu
5.2 Aprinderea arzătorului
Aprindeţi întotdeauna
arzătorul înainte de a pune
vase pe acesta.
AVERTISMENT!
Procedaţi cu atenţie atunci
când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie.
Producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate în
cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării.
1. Apăsaţi şi rotiţi butonul de comandă
în sens antiorar până la poziţia de
alimentare maximă cu gaz ( ).
2. Ţineţi apăsat butonul de comandă
timp de maxim 10 secunde. Astfel se
permite încălzirea termocuplului. În
caz contrar, alimentarea cu gaz se
întrerupe.
3. După ce flacăra este constantă, o
puteţi regla.
În cazul în care, după câteva
încercări arzătorul nu se
aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi
capacului arzătorului.
AVERTISMENT!
Nu ţineţi apăsat butonul de
comandă mai mult de 15
secunde. Dacă arzătorul nu
se aprinde nici după 15
secunde, eliberaţi butonul de
comandă, rotiţi-l pe poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi
din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
ATENŢIE!
În lipsa curentului electric,
puteţi aprinde arzătorul fără
dispozitivul electric; în acest
caz, apropiaţi o flacără de
arzător, rotiţi butonul de
comandă spre stânga în
sens antiorar până când
ajunge la poziţia de maxim şi
apăsaţi-l. Menţineţi apăsat
butonul timp de maxim 10
secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului.
30
www.electrolux.com
Dacă arzătorul se stinge
accidental, rotiţi butonul de
comandă în poziţia oprit şi
încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1
minut.
Generatorul de scântei
poate porni automat la
cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau
după o pană de curent.
Acest lucru este normal.
Plita este furnizată cu
supape progresive. Acestea
fac mai exactă reglarea
nivelului flăcării.
5.3 Stingerea arzătorului
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la
poziţia oprit
.
AVERTISMENT!
Micşoraţi întotdeauna flacăra
sau opriţi-o înainte de a lua
vasele de pe arzător.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Vasul de gătit
ATENŢIE!
Nu folosiţi vase din fontă,
vase din lut sau argilă,
farfurii pentru grătar sau
toaster.
AVERTISMENT!
Nu aşezaţi acelaşi vas pe
două arzătoare.
AVERTISMENT!
Pentru a preveni răsturnarea
şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau
deteriorate pe arzător.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor nu stau prea
aproape de butonul de
comandă. În caz contrar,
flacăra încălzeşte butonul de
comandă.
ATENŢIE!
Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a
plitei de gătit.
ATENŢIE!
Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a
avea o stabilitate maximă şi
pentru a reduce consumul
de gaz.
ATENŢIE!
Lichidele vărsate în timpul
gătitului pot cauza spargerea
sticlei.
6.2 Diametre pentru vase
Folosiţi vase cu diametre
corespunzătoare cu
dimensiunile arzătoarelor.
Arzător
Diametrul va‐
selor (mm)
Coroană multiplă
180 - 260
Semi-rapid
120 - 220
Auxiliar
80 - 180
ROMÂNA
31
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi cuţite, răzuitoare
sau instrumente
asemănătoare pentru a
curăţa suprafaţa sticlei sau
zonele de pe marginile
arzătoarelor şi cadru (dacă
este cazul).
•
3. După ce curăţaţi suporturile pentru
vase, puneţi-le pe acestea în poziţiile
corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a
arzătorului, asiguraţi-vă că braţele
suporturilor pentru vase sunt aliniate
cu centrul arzătorului.
Spălaţi elementele din oţel inoxidabil
cu apă, după care uscaţi-le cu o
lavetă moale.
7.2 Suporturile pentru vase
Suporturile pentru vase nu
rezistă la spălarea în maşina
de spălat vase. Acestea
trebuie spălate manual.
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita,
scoateţi suporturile pentru vase.
Pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei
plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi
suporturile pentru vase.
2. Stratul de email are în unele locuri
muchii dure. Procedaţi cu atenţie
atunci când spălaţi de mână şi uscaţi
suporturile pentru vase. Dacă este
necesar, înlăturaţi petele persistente
cu pastă de curăţat.
7.3 Scoaterea suporturilor tăvii
Pentru a menţine suporturile tăvii în
poziţie corecte, acestea sunt fixate pe
ştifturile de metal montate în partea din
spate a plitei. Pentru o curăţare mai
uşoară, suporturile tăvii pot fi scoase de
pe plită. Ridicaţi suporturile pentru vase,
păstrându-le în poziţie orizontală indicată
în imagine.
Nu ridicaţi suporturile tăvii în
unghi, deoarece acest lucru
duce la tensionarea ştifturilor
de metal. Astfel, ştifturile se
pot deteriora şi chiar rupe.
32
www.electrolux.com
•
•
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Pentru a curăţa piesele emailate,
capacele şi coroanele, spălaţi-le cu
apă caldă şi săpun şi uscaţi-le atent
înainte de a le pune la loc.
7.5 Curăţarea generatorului de
scântei
Forma suporturilor tăvii şi numărul de
arzătoare poate diferi la alte modele ale
aparatului.
7.4 Curăţarea plitei
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
Această funcţie este obţinută prin
intermediul unei bujii ceramice cu
aprindere cu un electrod din metal.
Pentru a evita aprinderea dificilă, păstraţi
aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei
arzătorului sunt astupate.
7.6 Întreţinerea periodică
Cereţi periodic centrului de service
autorizat să verifice starea de funcţionare
a ţevii de alimentare cu gaz şi a
regulatorului de presiune, dacă este
montat.
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să
activaţi generatorul de
scântei.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent.
Siguranţa este arsă.
Soluţie
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
33
Soluţie
Capacul şi coroana arzăto‐ Aşezaţi corect capacul şi
rului sunt poziţionate inco‐ coroana arzătorului.
rect.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se
încălzeşte suficient.
După aprinderea flăcării, ţi‐
neţi apăsat butonul de co‐
mandă a gazului timp de
maxim 10 secunde.
Inelul flăcării nu este uni‐
form.
Coroana arzătorului este
blocată cu resturi de ali‐
mente.
Verificaţi dacă injectorul
principal nu este blocat şi
coroana arzătorului este
curată.
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
A
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
8.3 Etichete furnizate împreună
cu punga de accesorii
Lipiţi etichetele adezive conform
indicaţiilor de mai jos:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
trimiteţi acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
păstraţi acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
34
www.electrolux.com
9. DATE TEHNICE
9.1 Dimensiunile plitei
Lăţime
590 mm
Adâncime
520 mm
9.2 Diametrele de bypass
ARZĂTOR
Ø BYPASS 1/100 mm
Coroană multiplă
57
Semi-rapid
35
Auxiliar
28
9.3 Alte date tehnice
PUTERE TO‐
TALĂ:
Alimentare
electrică:
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
Gaz de
schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categoria apa‐ II2H3B/P
ratului:
I2H (LV)
Racordul la
gaz:
G 1/2"
Clasa aparatu‐ 3
lui:
9.4 Arzătoare de gaz pentru GAZ NATURAL (de la reţea) G20 20
mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MINIMĂ
ÎN kW
MARCAJ INJEC‐
TOR
Coroană multiplă
3,9
1,4
146
Semi-rapid
2,0
0,6
96x
Auxiliar
1,0
0,33
70
ROMÂNA
35
9.5 Arzătoare de gaz pentru GPL G30/G31 30/30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE
NORMALĂ ÎN
kW
PUTERE MI‐
NIMĂ ÎN kW
MARCAJ IN‐
JECTOR
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Coroană mul‐
tiplă
3,55
1,4
095
258
Semi-rapid
1,9
0,6
71
138
Auxiliar
1,0
0,33
50
73
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu UE 66/2014
Identificarea modelului
KGG6436W
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de arzătoare cu gaz
4
Stânga spate - Semi-rapid
Eficienţa energetică pentru fieca‐ Dreapta spate - Semi-rapid
re arzător cu gaz
Dreapta faţă - Auxiliar
(EE gas burner)
54.8%
54.8%
nu este aplicabil
Stânga faţă - Coroană multiplă 57.2%
Eficienţa energetică pentru plita
cu gaz
(EE gas hob)
55.6%
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic, alimentate cu gaz - Partea 2-1:
Utilizarea raţională a energiei - Generalităţi
10.2 Economisirea energiei
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că arzătoarele şi suporturile de tavă sunt montate
corect.
Folosiţi vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.
Aşezaţi vasul central pe arzător.
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi flacăra la minim pentru a fierbe la foc
mic.
Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune. Consultaţi manualul de utilizare al
acesteia.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
36
www.electrolux.com
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
SLOVENSKY
37
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................37
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 40
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................43
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 46
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 46
6. TIPY A RADY................................................................................................... 48
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................48
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 50
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 52
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 53
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
38
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
V prípade prasknutia skla varnej platne:
– okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické
ohrevné telesá a odpojte spotrebič od zdroja
napájania,
– nedotýkajte sa povrchu spotrebiča,
– spotrebič nepoužívajte.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých
pólov a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené
úplné odpojenie v súlade s podmienkami uvedenými
v kategórii prepätia III. Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad
pomocou izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do
priameho kontaktu so súčasťami, ktoré môžu
40
www.electrolux.com
•
dosahovať teplotu vyššiu ako izbová teplota o viac
ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: LT RO SK
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístupu k jeho spodnej
časti.
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Prívod plynu
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
•
41
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
42
www.electrolux.com
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať
prídavné vetranie, napríklad otvorenie
okna alebo účinnejšie vetranie,
napríklad zvýšením intenzity
mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
•
prípravky na čistenie vodného
kameňa. Môže to spôsobiť vznik
matných miest.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
2.5 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Neodstraňujte tlačidlá,
gombíky alebo tesnenia z
ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
SLOVENSKY
43
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Model .......................................
Číslo výrobku
(PNC)............................
Sériové číslo ....................
3.2 Prívod plynu
VAROVANIE!
Úkony podľa nasledujúcich
pokynov na inštaláciu,
pripojenie a údržbu smie
vykonať výhradne vyškolený
pracovník v súlade s
platnými normami a
miestnymi predpismi.
Zvoľte si pevné pripojenie alebo použite
ohybnú trubicu z nehrdzavejúcej ocele v
súlade s platnými predpismi. Ak
použijete ohybné kovové trubice, dávajte
pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých
častí alebo aby neboli pokrútené a
stlačené. Dávajte pozor aj pri
kombinovaní varného panela a rúry.
Uistite sa, že tlak prívodu
plynu do spotrebiča
zodpovedá odporúčaným
hodnotám. Nastaviteľná
prípojka je upevnená k
ústrednej prípojke plynu
pomocou matice so závitom
G 1/2". Diely priskrutkujte
bez použitia sily, prípojku
upravte do požadovaného
smeru a všetko utiahnite.
A
B C
A. Koncovka nástavca s maticou
B. Podložka dodávaná so spotrebičom
C. Koleno dodávané so spotrebičom
Skvapalnený plyn
Pre skvapalnený plyn použite držiak na
gumenú hadičku. Vždy použite tesnenie.
Potom pripojte spotrebič na prívod plynu.
Ohybnú rúrku je možné použiť vtedy,
keď:
•
sa nemôže zohriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C;
• nie je dlhšia ako 1 500 mm;
• nie je priškrtená;
• nie je napnutá ani stočená;
• sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo
rohov predmetov;
• možno ľahko skontrolovať jej stav.
Kontrola stavu ohybnej rúrky pozostáva z
kontroly, či:
•
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke;
• materiál nestvrdol a či je stále
správne ohybný;
• upevňovacie svorky nezhrdzaveli;
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
rúrku/hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj rúrky/
hadice správne tesní. Na
kontrolu použite mydlový
roztok, nie plameň!
3.3 Výmena dýz
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
44
www.electrolux.com
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Nástrčným kľúčom 7 odstráňte dýzy
a nahraďte ich dýzami potrebnými
pre druh plynu, ktorý používate
(pozrite si tabuľku v časti „Technické
údaje“).
4. Všetky diely namontujte na svoje
miesto, zvoľte opačný postup ako pri
demontáži.
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu. Tento štítok
nájdete vo vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku, musíte na
prívodnú plynovú rúrku namontovať
vhodný adaptér tlaku.
3.4 Nastavenie minimálnej
úrovne
3.5 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
•
Úprava minimálnej úrovne horákov:
1.
2.
3.
4.
Zapáľte horák.
Otočte ovládač do minimálnej polohy.
Vyberte ovládač .
Tenkým skrutkovačom upravte
polohu obtokovej skrutky (A).
A
•
Skontrolujte, či nominálne napätie, typ
prúdu a príkon uvedené na štítku
spotrebiča zodpovedajú parametrom
elektrickej siete.
Spotrebič sa dodáva s prívodným
elektrickým káblom. Ku káblu treba
pripojiť vhodnú zástrčku, ktorá
zodpovedá zaťaženiu uvedenému na
typovom štítku. Uistite sa, že ste
zástrčku zapojili do správnej zásuvky.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že je napájací elektrický
kábel po inštalácii prístupný.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Keď je spotrebič zapojený pomocou
predlžovacieho kábla, adaptéra alebo
rozvodky, hrozí nebezpečenstvo
požiaru. Uistite sa, že uzemnenie
vyhovuje štandardom a nariadeniam.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel
nezohrial na teplotu vyššiu ako 90 °C.
Uistite sa, že ste modrý
nulový vodič zapojili do
svorky označenej písmenom
„N”. Fázový vodič hnedej
(alebo čiernej) farby pripojte
do svorky označenej
písmenom „L”. Fázový vodič
musí byť vždy pripojený.
3.6 Napájací kábel
5. Pri zmene:
• zo zemného plynu G20 20 mbar
na skvapalnený plyn úplne
utiahnite obtokovú skrutku.
• zo skvapalneného plynu na
zemný plyn G20 20 mbar uvoľnite
obtokovú skrutku približne o 1/4
závitu (o 1/2 závitu pre
viackorunkový horák).
VAROVANIE!
Nakoniec skontrolujte, či
plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej
polohy.
Na výmenu napájacieho kábla použite
iba špeciálny kábel alebo jeho
ekvivalent. Typ kábla je: H03V2V2-F
T90.
Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje
danému napätiu a pracovnej teplote.
Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť o
približne 2 cm dlhší ako hnedý (alebo
čierny) fázový vodič.
SLOVENSKY
3.7 Inštalácia
5.
1.
6.
A
2.
B
7.
A) dodané tesnenie
B) dodané konzoly
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
UPOZORNENIE!
Spotrebič inštalujte iba do
pracovnej dosky s rovným
povrchom.
3.8 Možnosti zabudovania
Ochranná priečka nainštalovaná pod
varným panelom sa musí dať
jednoducho vyberať, pretože v prípade
potreby zásahu servisného pracovníka
musí byť spotrebič jednoducho
prístupný.
45
46
www.electrolux.com
Kuchynská jednotka s dvierkami
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
A. Odnímateľná priečka
B. Priestor pre prípojky
Kuchynská jednotka s rúrou
Elektrické zapojenie varného panela a
rúry sa musí z bezpečnostných dôvodov
vykonať samostatne aj preto, aby sa dala
rúra z jednotky jednoducho vybrať.
B
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
2
1
2
3
4
Stredne rýchly horák
Viackorunkový horák
Pomocný horák
Otočné ovládače
3
4
4.2 Otočný ovládač
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza/
vypnutá poloha
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Symbol
Popis
zapaľovacia poloha/
maximálny prívod plynu
minimálny prívod plynu
SLOVENSKY
5.1 Prehľad horákov
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
47
1. Stlačte otočný ovládač a otočte ním
proti smeru hodinových ručičiek do
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
5.2 Zapálenie horáka
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
maximálnej polohy prívodu plynu ( ).
2. Otočný ovládač podržte stlačený 10
alebo menej sekúnd. To umožní
zohriatie termočlánku. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch správne nezapáli,
skontrolujte, či sú v správnej
polohe korunka a kryt
horáka.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač a otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
UPOZORNENIE!
Ak nemáte k dispozícii
elektrinu, horák môžete
zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača. V tomto prípade
sa priblížte k horáku s
plameňom, otočte otočný
ovládač doľava do
maximálnej polohy a zatlačte
ho. Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to bežné.
48
www.electrolux.com
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi.
Umožňujú presnejšiu
reguláciu plameňa.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
5.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
do vypnutej polohy
.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
6.1 Kuchynský riad
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte liatinové
panvice, hlinené alebo
keramické hrnce, grilovacie
ani hriankovacie platne.
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby sa dno
varnej nádoby nenachádzalo
príliš blízko pri ovládači, inak
plameň ovládač zahreje.
UPOZORNENIE!
Tekutiny rozliate počas
varenia môžu spôsobiť
poškodenie skla.
6.2 Priemery kuchynského
riadu
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
Horák
Priemer ku‐
chynského
riadu (mm)
Viackorunkový
180 - 260
Stredne rýchly
120 - 220
Pomocný
80 - 180
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
SLOVENSKY
•
•
49
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
VAROVANIE!
Na čistenie skleného
povrchu alebo povrchu
medzi okrajmi horákov a
rámom (ak je použitý)
nepoužívajte nože, škrabky
ani iné podobné nástroje.
•
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
7.2 Podstavce na varné nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať
niekedy drsné okraje, preto buďte
opatrní pri ručnom umývaní a sušení
podstavcov na varné nádoby. V
prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka.
7.3 Odobratie podstavcov na
varné nádoby
Aby zostali podstavce na varné nádoby v
správnej polohe, sú položené na
kovových kolíkoch nainštalovaných v
zadnej časti varného panela. V záujme
jednoduchšieho čistenia môžete
podstavce na varné nádoby odstrániť.
Podstavce na varné nádoby vyberajte
tak, že ich nadvihnete zvislo smerom
nahor vo vodorovnej polohe , ako je
zobrazené na obrázku.
Nedvíhajte podstavce iba na
jednom konci, pretože by sa
tým mohli poškodiť kovové
kolíky. Kolíky by sa tým
mohli poškodiť a zlomiť.
50
www.electrolux.com
•
•
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
7.5 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Tvar podstavcov na varné nádoby a
množstvo horákov sa môžu líšiť podľa
modelu spotrebiča.
7.4 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia.
SLOVENSKY
Problém
Plameň zhasne okamžite
po zapálení.
51
Možné príčiny
Riešenie
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Viečko a korunka horáka
nie sú položené správne.
Položte kryt a korunku ho‐
ráka správne.
Termočlánok nie je dosta‐
točne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
ovládač stlačený približne
10 sekúnd.
Kruh plameňa nie je rovno‐ Korunka horáka je upchatá Uistite sa, že dýza nie je
merný.
zvyškami potravín.
zablokovaná a korunka ho‐
ráka je čistá.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
A
8.3 Štítky dodané vo vrecku s
príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť pošlite (ak je k dispozícii).
B. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť si ponechajte (ak je k dispozícii).
C. Nalepte štítok na návod na
používanie.
52
www.electrolux.com
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozmery varného panela
Šírka
590 mm
Hĺbka
520 mm
9.2 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK 1/100 mm
Viackorunkový
57
Stredne rýchly
35
Pomocný
28
9.3 Ostatné technické údaje
Pôvodne na‐
stavený
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
CELKOVÝ VÝ‐ plyn:
KON:
Náhradný
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
plyn:
Elektrické na‐
pájanie:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategória spo‐ II2H3B/P
trebiča:
I2H (LV)
Pripojenie ply‐
nu:
G 1/2"
Trieda spotre‐
biča:
3
9.4 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNY VÝ‐
KON kW
ZNAČKA DÝZY
Viackorunkový
3,9
1,4
146
Stredne rýchly
2,0
0,6
96x
Pomocný
1,0
0,33
70
SLOVENSKY
53
9.5 Plynové horáky pre propán-bután G30/G31 30/30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
MINIMÁLNY
VÝKON kW
ZNAČKA DÝ‐
ZY
MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/
hod.
Viackorunko‐
vý
3,55
1,4
095
258
Stredne rýchly 1,9
0,6
71
138
Pomocný
0,33
50
73
1,0
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
KGG6436W
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
4
Energetická účinnosť jednotli‐
vých plynových horákov
(EE gas burner)
Ľavý zadný – stredne rýchly
54.8%
Pravý zadný – stredne rýchly
54.8%
Pravý predný – pomocný
neuvádza sa
Ľavý predný – viackorunkový
57.2%
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
55.6%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
10.2 Šetrenie energie
•
•
•
•
•
•
•
Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
Vycentrujte hrniec na horáku.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
54
www.electrolux.com
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
55
867334800-E-092019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising