Electrolux | EGM6343YOW | User manual | Electrolux EGM6343YOW User Manual

Electrolux EGM6343YOW User Manual
KGG6436W
CS
ET
LV
Varná deska
Pliidiplaat
Plīts
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
2
19
36
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................11
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 11
6. TIPY A RADY................................................................................................... 12
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 15
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 16
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 17
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Při poškození skla plotýnky:
– okamžitě vypněte všechny hořáky a elektrická
topná tělesa a odpojte spotřebič od napájení,
– nedotýkejte se povrchu spotřebiče,
– spotřebič nepoužívejte.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti
je nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty. Musí být
zajištěno úplné odpojení v souladu s podmínkami
uvedenými v kategorii přepětí III. Zemnicí kabel je z
těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního
ČESKY
•
5
obalu) s částmi, které se zahřívají o 50 °C více než
teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: CZ EE LV
•
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny
na středu hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká teplo a vlhko. V
místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna,
nebo účinnější větrání, například
zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost
vybavena.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka,
ovladače ani těsnění. Do
spotřebiče by se mohla
dostat voda a poškodit ho.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
7
8
www.electrolux.com
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
3.2 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě
smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami
a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte
ohebnou hadici z nerezové oceli v
souladu s platnými předpisy. Pokud
použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde
přiskřípnuté. Také dávejte pozor, když je
varná deska nainstalovaná společně s
troubou.
Zajistěte, aby tlak přívodu
plynu do zařízení odpovídal
doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě
pomocí matice se závitem G
1/2". Volně našroubujte
součásti, nastavte připojení
do požadovaného směru a
vše utáhněte.
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka dodána spolu se
spotřebičem
C. Koleno dodáno spolu se spotřebičem
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák
gumové hadice. Vždy použijte těsnění.
Pak pokračujte s připojením plynu.
Pružnou hadici lze použít za těchto
podmínek:
•
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo
zkroucení;
• nesmí být v kontaktu s ostrými kraji
nebo rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl
být kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se
zjišťuje, zda:
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok,
nikoliv plamen!
3.3 Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7
odšroubujte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu (viz tabulka v
kapitole „Technické údaje“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí
zase jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
ČESKY
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí nastavovač tlaku.
3.4 Nastavení minimální úrovně
Postup nastavení minimální úrovně
hořáku:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladačem na minimální
nastavení.
3. Demontujte ovladač .
4. Úzkým šroubovákem nastavte
polohu obtokového šroubu (A).
•
•
•
•
Ujistěte se, že jste připojili
modře zbarvený nulový
vodič ke svorce označené
písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový
vodič připojte ke svorce
označené písmenem „L“.
Fázový vodič musí být vždy
připojen.
A
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar
na zkapalnělý plyn úplně utáhněte
obtokový šroub.
• z kapalného plynu na zemní plyn
G20 20 mbar uvolněte obtokový
šroub asi o 1/4 otáčky (1/2 otáčky
v případě hořáku s vícečetnou
korunkou).
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda plamen
nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z
maximální do minimální
polohy.
3.5 Připojení k elektrické síti
•
•
•
9
Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky
nebo vícenásobného připojení hrozí
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že
uzemnění splňuje platné normy a
nařízení.
Napájecí kabel nesmí být vystaven
teplotám vyšším než 90 °C.
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napětí a výkonu místního
zdroje napájení.
Spotřebič se dodává s napájecím
kabelem. Ten musí být vybaven
správnou zástrčkou vhodnou pro
danou zátěž vyznačenou na typovém
štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
3.6 Připojovací kabel
Připojovací kabel vyměňte pouze za
speciální kabel nebo ekvivalentní typ.
Kabel je typu: H03V2V2-F T90.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá
napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič
zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o
2 cm delší než hnědý (nebo černý)
fázový vodič.
3.7 Montáž
1.
10
www.electrolux.com
2.
7.
A) dodané těsnění
B) dodané držáky
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
POZOR!
Spotřebič instalujte pouze na
pracovní plochu s rovným
povrchem.
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
3.8 Možnosti zapuštění
Panel instalovaný pod varnou deskou
musí být snadno odnímatelný a
umožňovat snadný přístup v případě, že
je nutný technický zásah.
4.
Kuchyňská jednotka s dvířky
30 mm
A
60 mm
5.
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
6.
A
B
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby
musí být z bezpečnostních důvodů
instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
ČESKY
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
2
1
2
3
4
Středně rychlý hořák
Hořák s vícečetnou korunkou
Pomocný hořák
Ovladače
3
4
4.2 Ovladač
Symbol
Symbol
Popis
Popis
poloha pro zapálení /
maximální přívod plynu
bez přívodu plynu / polo‐
ha vypnuto
minimální přívod plynu
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
$
5.1 Přehled hořáku
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
5.2 Zapálení hořáku
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
11
12
www.electrolux.com
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu
( ).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10
sekund. Tím se zahřeje termočlánek.
V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
POZOR!
Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k
hořáku plamen, otočte
ovladačem proti směru
hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného
plynu a zatlačte na něj.
Držte ovladač zatlačený po
dobu 10 nebo méně sekund,
aby se termočlánek zahřál.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
Tato varná deska se dodává
s postupnými ventily.
Umožňují přesnější regulaci
plamene.
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
.
ČESKY
6.1 Nádobí
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
POZOR!
Nepoužívejte litinové pánve,
keramické nebo kameninové
hrnce, grilovací nebo
opékací pláty.
POZOR!
Tekutiny rozlité během
vaření mohou způsobit
prasknutí skla.
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR!
Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí příliš blízko
ovladače, protože v takovém
případě plamen zahřívá
ovládací prvky.
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
13
6.2 Průměry nádobí
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Vícečetná korunka
180 - 260
Středně rychlý
120 - 220
Pomocný
80 - 180
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
VAROVÁNÍ!
K čištění povrchu skla nebo
prostoru mezi okrajem
hořáků a rámem (je-li
součástí spotřebiče)
nepoužívejte nože, škrabky
či podobné nástroje.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
•
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
7.2 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
14
www.electrolux.com
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
7.3 Sejmutí mřížek pod nádoby
Mřížky pod nádoby jsou namontované na
kovových čepech umístěných na zadní
straně varné desky, aby se udržely ve
správné poloze. Mřížky pod nádoby lze
pro snazší čištění z varné desky
odstranit. Mřížky pod nádoby zdvihněte
tak, že je podržíte ve vodorovné poloze
dle obrázku.
Dávejte pozor, abyste
mřížky pod nádoby
nezdvihali šikmo, protože to
by mělo za následek přílišný
tlak na kovové čepy. Čepy
by se mohly poškodit a
prasknout.
Tvar mřížek pod nádoby a počet hořáků
se může lišit u ostatních modelů tohoto
spotřebiče.
7.4 Čištění varné desky
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
ČESKY
•
Smaltované části, krytky a korunky
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
7.5 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
15
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene pod‐
ržte ovladač stisknutý ještě
10 nebo méně sekund.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
16
www.electrolux.com
8.3 Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozměry varné desky
Šířka
590 mm
Hloubka
520 mm
9.2 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Vícečetná korunka
57
Středně rychlý
35
Pomocný
28
ČESKY
17
9.3 Ostatní technické údaje
Původní
CELKOVÝ VÝ‐ plyn:
KON:
Nový plyn:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
I2H (LV)
Připojení ply‐
nu:
G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
9.4 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO TRY‐
SKU
Vícečetná korunka
3,9
1,4
146
Středně rychlý
2,0
0,6
96x
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové hořáky pro LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
MINIMÁLNÍ
VÝKON kW
ZNAČKA PRO JMENOVITÝ PRŮ‐
TRYSKU
TOK PLYNU g/h
Vícečetná ko‐
runka
3,55
1,4
095
258
Středně rychlý 1,9
0,6
71
138
Pomocný
0,33
50
73
1,0
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
KGG6436W
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet plynových hořáků
4
18
www.electrolux.com
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
Levý zadní - středně rychlý
54.8%
Pravý zadní - středně rychlý
54.8%
Pravý přední - pomocný
není k dispozici
Levý přední - vícečetná korun‐ 57.2%
ka
Energetická účinnost plynové
varné desky
(EE gas hob)
55.6%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
10.2 Úspora energie
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
Nádobu postavte středem na hořák.
Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
19
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 19
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 22
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................24
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................28
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 28
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................30
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 30
8. VEAOTSING.....................................................................................................32
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 33
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 34
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
20
www.electrolux.com
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui pliidiklaas peaks purunema:
– lülitage kohe kõik põletid ja elektrilised
kuumutuselemendid välja ning eraldage seade
vooluvõrgust,
– ärge puudutage seadme pinda,
– ärge kasutage seadet.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Kui seade on ühendatud otse toiteallika külge, tuleb
kasutada mitmepooluselist kontaktide vahega
isolatsioonilülitit. Tagatud peab olema täielik
lahtiühendamine vastavalt ülepinge III kategoorias ette
nähtud tingimustele. Selle alla ei käi maandusjuhe.
Maandusjuhtme paigaldamisel veenduge, et juhe ei
puutuks vastu selliseid osi, mis võivad minna
kuumemaks kui 50 °C üle toatemperatuuri (kasutage
näiteks isolatsioonimuhvi).
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
22
www.electrolux.com
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
See seade sobib järgmiste turgude
puhul: CZ EE LV
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
EESTI
•
•
•
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
•
•
•
•
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
2.3 Gaasiühendus
•
•
•
•
•
Kõik gaasiühendused peab
ühendama kvalifitseeritud tehnik.
Enne seadme paigaldamist
veenduge, et kohaliku ühendusvõrgu
tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) ning
seadme seadistused on omavahel
kooskõlas.
Veenduge, et seadme ümber oleks
tagatud õhuringlus.
Teave gaasivarustuse kohta on kirjas
andmeplaadil.
See seade ei ole ühendatud
seadmega, mis põlemissaadusi
väljutaks. Veenduge, et ühendate
seadme vastavalt kehtivatele
paigalduseeskirjadele. Pöörake
tähelepanu piisava ventilatsiooni
tagamisele.
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
23
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid keedunõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske
keedunõudel ega muudel esemetel
seadmele kukkuda. Pliidi pind võib
puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
keedunõudega või ilma
keedunõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga keedunõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja keedunõusid pliidil
liigutada, tõstke need alati üles.
Kasutage ainult korralikke terveid
keedunõusid, mille põhi on põletite
diameetrist suurem.
Jälgige, et keedunõu asetseks täpselt
põleti keskosal.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et leek ei kustu, kui
keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevaid tarvikuid.
Ärge paigutage põletitele
leegihajutajat.
Gaasiküpsetusseadme kasutamisega
kaasneb soojuse ja niiskuse teke.
Ruumis, kuhu seade paigaldatakse,
peab olema tagatud hea ventilatsioon.
Seadme pikaajaline intensiivne
kasutamine võib muuta vajalikuks
täiendava õhutamise, näiteks akna
avamise või tõhusama ventilatsiooni,
näiteks mehhaanilise ventilatsiooni
taseme suurendamise.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Ärge laske pliidil kokku puutuda
happeliste vedelikega, näiteks äädika,
sidrunimahla või
katlakivieemaldajaga. See jätab
pinnale tuhmid plekid.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Ärge eemaldage juhtpaneeli
küljest mingeid nuppe ega
tihendeid. Vastasel korral
võib vesi seadmesse sattuda
ja seda kahjustada.
•
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge peske põleteid
nõudepesumasinas.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Suruge välised gaasitorud lamedaks.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Mudel .......................................
Tootenumber
(PNC) ........................................
Seerianumber ............
EESTI
3.2 Gaasiühendus
HOIATUS!
Kvalifitseeritud tehnik peab
vastavalt kehtivatele
nõuetele ja kohalikele
eeskirjadele järgima järgmisi
paigaldus-, ühendus- ja
hooldusjuhiseid.
Kasutage fikseeritud ühendusi või
roostevabast terasest painduvat toru
vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Painduvate metalltorude kasutamisel
jälgige, et need ei puutuks vastu liikuvaid
osi või et neid ei muljutaks. Olge
ettevaatlik, kui pliidiga koos kasutatakse
ka ahju.
Veenduge, et seadme
gaasivarustuse rõhk vastab
ette nähtud rõhuväärtustele.
Reguleeritav ühendusdetail
kinnitatakse platvormi külge
G 1/2" keermega mutriga.
Keerake detailid esmalt
kergelt kinni, siis pöörake
ühendusdetaili soovitud
suunas ja seejärel kinnitage
kõik lõplikult.
A
B C
A. Mutriga toruots
B. Komplekti kuuluv seib
C. Komplekti kuuluv põlv
Vedelgaas
Vedelgaasi puhul kasutage
kummivooliku hoidikut. Kinnitage alati
kõigepealt tihend. Alles seejärel jätkake
gaasiühendusega.
Painduvat toru võib kasutada, kui:
•
•
•
•
see ei lähe kuumemaks kui
toatemperatuur, mitte üle 30 °C;
toru ei ole pikem kui 1500 mm;
torul ei ole drosseleid;
toru ei ole paindes ega muljutud;
25
•
see ei puutu vastu teravaid servi ega
nurki;
• toru on kontrollimiseks kergesti
ligipääsetav.
Painduva toru korrasoleku kontrollimisel
tuleb jälgida, et:
•
poleks näha pragusid, sisselõikeid
ega jälgi põletusest nii toru otstes kui
ka kogu ulatuses;
• toru materjal ei ole muutunud jäigaks;
see peab olema elastne;
• kinnitusklambrid ei ole roostes;
• kasutusaeg ei ole möödas.
Kui märkate torul kahjustusi, siis ärge
seda parandage, vaid asendage uuega.
HOIATUS!
Pärast paigaldamist
veenduge, et kõigi
toruliitmike kinnitused on
õiged. Kasutage seebilahust,
mitte leeki!
3.3 Injektorite asendamine
1. Eemaldage anumatoed.
2. Eemaldage põletite katted ja kroonid.
3. Keerake mutrivõtmega nr 7 injektorid
lahti ja asendage need kasutatava
gaasi liigi jaoks sobivatega (vt tabelit
jaotises "Tehnilised andmed").
4. Pange osad uuesti kokku, järgides
sama protseduuri vastupidises
järjekorras.
5. Asendage andmesilt (asub
gaasivarustuse toru lähedal) sildiga,
mis vastab uut tüüpi
gaasivarustusele. Andmesildi leiate
seadme juurde kuuluvast pakendist.
Kui gaasivarustuse rõhk on muutuv või
kui see erineb vajalikust survest, tuleb
gaasitorule paigaldada sobiv
rõhumuundur.
3.4 Minimaalse taseme
reguleerimine
Põletite minimaalse taseme
reguleerimiseks:
1. Süüdake põleti.
2. Keerake nupp minimaalsesse
asendisse.
3. Eemaldage nupp .
26
www.electrolux.com
4. Reguleerige õhukese kruvikeerajaga
möödaviigukruvi asendit (A).
Veenduge, et sinine
neutraalkaabel on
ühendatud klemmiga, mille
tähis on "N". Ühendage
pruun (või must) faasikaabel
klemmiga, mille tähis on "L".
Hoidke faasikaabel alati
ühendatuna.
A
3.6 Ühenduskaabel
5. Kui lülitute:
• G20 20 mbar maagaasilt
vedelgaasile, pingutage
möödaviigukruvi lõpuni.
• kui lülitute vedelgaasilt G20 20
mbar maagaasile, keerake
möödaviigukruvi umbes 1/4
pööret lahti (mitmikkroonpõleti
puhul 1/2 pööret).
HOIATUS!
Veenduge, et leek ei kustu,
kui keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Ühenduskaabli asendamiseks kasutage
ainult spetsiaalset või sellega võrdset
kaablit. Kaabli tüüp: H03V2V2-F T90.
Veenduge, et kaabli ristlõige vastab
pingele ja töötemperatuurile. Kollane/
roheline maandusjuhe peab olema
ligikaudu 2 cm pikem kui pruun (või
must) faasijuhe.
3.7 Paigaldamine
1.
3.5 Vooluühendus
•
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et nimivõimsus ja
andmesildil toodud voolutüüp on
kooskõlas kohaliku pinge ja vooluga.
Selle seadme juurde kuulub ka
toitejuhe. Selle juurde peab kuuluma
õige pistik ning see peab taluma
andmesildil toodud koormust.
Veenduge, et panete pistiku õigesse
pistikupessa.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Seadme ühendamisel pikendusjuhet,
adapterit või mitmikpistikut kasutades
tekib tulekahjuoht. Jälgige, et
maandus vastaks kehtivatele nõuetele
ja eeskirjadele.
Ärge laske toitejuhtmel kuumeneda
temperatuurini üle 90° C.
2.
EESTI
3.
7.
min.
100 mm
27
A) komplekti kuuluv tihend
B) komplekti kuuluvad toed
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
ETTEVAATUST!
Seadme võib paigaldada
ainult tasasele tööpinnale.
3.8 Paigaldusvõimalused
Pliidi alla paigaldatavat plaati peab
saama kergelt eemaldada ning see peab
võimaldama hõlpsat juurdepääsu
tehnilise abi vajaduse korral.
5.
Köögikapp ukse
30 mm
A
60 mm
6.
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A
A. Eemaldatav paneel
B. Vaba ruum ühenduste jaoks
B
Köögikapp koos ahjuga
Ohutuse tagamiseks ja ahju hõlpsaks
eemaldamiseks köögikapi küljest tuleb
pliidi ja ahju elektriühendused paigaldada
eraldi.
28
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
2
1
2
3
4
Poolkiire põleti
Mitmikkroonpõleti
Lisapõleti
Juhtnupud
3
4
4.2 Juhtnupp
Sümbol
Sümbol
Kirjeldus
Kirjeldus
minimaalne gaasi peale‐
vool
gaasi pealevool puu‐
dub / väljas-asend
süüteasend / maksi‐
maalne gaasi pealevool
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
$
5.1 Põleti ülevaade
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Põleti kaas
Põletikroon
Süüteküünal
Termoelement
EESTI
5.2 Põletite süütamine
Süüdake põleti alati enne
nõude pliidile asetamist.
HOIATUS!
Lahtise tulega tuleb köögis
väga ettevaatlikult ümber
käia. Tootja ei vastuta selle
nõude eiramisest tulenevate
tagajärgede eest.
1. Vajutage juhtnuppu ja keerake see
vastupäeva maksimaalsesse gaasi
pealevoolu asendisse ( ).
2. Hoidke nuppu umbes 10 sekundit
sissevajutatuna. Nii jõuab
termoelement soojeneda. Vastasel
korral katkeb gaasi pealevool.
3. Kui leek on normaalne, võite seda
reguleerida.
Kui põletit ei õnnestu
süüdata ka mitme katsega,
kontrollige, kas põletikroon
ja selle kaas on õiges
asendis.
HOIATUS!
Ärge hoidke juhtnuppu sees
kauem kui 15 sekundit. Kui
põleti 15 sekundi jooksul ei
sütti, vabastage juhtnupp,
keerake see väljalülitatud
asendisse ja püüdke põleti
uuesti süüdata, kuid mitte
varem kui 1 minuti pärast.
ETTEVAATUST!
Kui elektrit ei ole, saate
põleti süüdata ilma
elektrisüütelita. Selleks
süüdake põleti juures leek,
keerake juhtnuppu
vastupäeva maksimaalse
gaasivarustuse asendisse ja
vajutage nupp sisse. Hoidke
juhtnuppu 10 sekundit (või
veidi vähem)
sissevajutatuna, et
termoelement saaks
soojeneda.
Kui põleti leek peaks
kogemata kustuma, keerake
juhtnupp väljas-asendisse ja
proovige põletit 1 minuti
pärast uuesti süüdata.
Sädemetekitaja võib
automaatselt käivituda, kui
pärast paigaldamist või
voolukatkestust voolu sisse
lülitate. Viga ei ole.
Pliidi juurde kuuluvad
järkjärgulised ventiilid.
Nende abil saab leeki
täpsemalt reguleerida.
5.3 Põleti väljalülitamine
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp
väljas-asendisse
.
HOIATUS!
Enne toidunõude põletilt ära
võtmist keerake tuli
väiksemaks või lülitage
hoopis välja.
29
30
www.electrolux.com
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et nõud asetseksid
täpselt põleti kohal – nii ei
lähe need ümber ja ka
gaasitarbimine on väiksem.
6.1 Nõud
ETTEVAATUST!
Toiduvalmistamise käigus
maha loksunud vedelikud
võivad põhjustada klaasi
purunemise.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage malmnõusid,
savi- või keraamilisi nõusid
ega grill- või röstplaate.
HOIATUS!
Ärge asetage ühte nõud
korraga kahele põletile.
HOIATUS!
Ärge pange põletile
ebatasase põhjaga või
mõlkis nõusid, et vältida
ümberminekut ja vigastusi.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et nõude põhjad
ei oleks nupule liiga lähedal,
sest leegid võivad selle üles
kuumutada.
6.2 Keedunõude läbimõõt
Kasutage ainult selliseid
keedunõusid, mille põhja
läbimõõt vastab põletite
suurusele.
Põleti
Nõude läbi‐
mõõt (mm)
Mitmik-kroon
180 - 260
Poolkiire
120 - 220
Lisapõleti
80 - 180
ETTEVAATUST!
Jälgige, et potikäepidemed
ei ulatuks üle pliidi serva.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS!
Klaasi pinna või põletite ja
raami (kui see on olemas)
äärte vahelise pinna
puhastamiseks ärge
kasutage nuge, kaabitsaid
ega sarnaseid esemeid.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
•
Roostevabast terasest osi peske
veega ja kuivatage seejärel pehme
lapiga.
7.2 Anumatoed
Anumatoed ei ole
nõudepesumasinakindlad.
Neid tuleb pesta käsitsi.
EESTI
31
1. Pliidi hõlpsamaks puhastamiseks
saab anumatoed eemaldada.
Olge anumatugede
paigutamisel äärmiselt
ettevaatlik, et vältida
pliidiplaadi kahjustamist.
2. Emailkattel võib leiduda teravaid
servi, seega olge anumatugede
käsitsi pesemisel ja kuivatamisel
ettevaatlik. Vajaduse korral
eemaldage tugevad plekid
puhastuspastaga.
3. Pärast anumatugede puhastamist
kontrollige, kas need on õiges
asendis.
4. Põleti korrektse töö tagamiseks
veenduge, et anumatugede labad
jäävad kohakuti põleti keskosaga,.
7.3 Anumatugede
eemaldamine
Anumatugede õiges asendis hoidmiseks
on need paigutatud pliidi tagaosas
asuvatele metallhoidikutele. Hõlpsamaks
puhastamiseks saab anumatoed pliidi
küljest eemaldada. Tõstke anumatoed
üles, hoides neid horisontaalselt , nagu
pildil näha.
Vältige anumatugede
hoidmist nurga all, kuna see
võib metallhoidikuid liigselt
painutada. See võib
hoidikuid kahjustada ja need
võivad puruneda.
Anumatugede kuju ja põletite arv võib eri
mudelitel olla erinev.
7.4 Pliidi puhastamine
•
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Emailitud osade, kaante ja kroonide
puhastamiseks peske neid sooja
32
www.electrolux.com
seebiveega ja kuivatage enne
tagasipanekut hoolikalt.
süütamistõrkeid ja veenduge, et põleti
krooni avaused ei ole ummistunud.
7.5 Süüteseadme puhastamine
7.6 Perioodiline hooldus
Süütamine toimub keraamilise
süüteküünla metallelektroodi abil. Hoidke
need osad väga puhtad, et ennetada
Paluge volitatud teenusepakkujalt
regulaarselt gaasitoru ja rõhumuunduri
seisukorra kontrollimist.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Sädemegeneraatori sisse‐
lülitamisel ei teki sädet.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Põleti kübar ja kroon on
vales asendis.
Paigutage põleti kübar ja
kroon õigesse asendisse.
Leek kustub kohe pärast
süütamist.
Termoelement ei ole piisa‐
valt soojenenud.
Pärast leegi süttimist hoid‐
ke nuppu umbes 10 sekun‐
dit (või veidi vähem) sisse‐
vajutatuna.
Leegiring pole ühtlane.
Põleti kroon on toidujäät‐
metest ummistunud.
Veenduge, et gaasipõleti
pole ummistunud ja põleti
kroon on puhas.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
EESTI
33
8.3 Tarvikute kotis olevad sildid
Kleepige iseliimuvad sildid nii, nagu
allpool näha:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleepige see garantiikaardile ja
saatke see osa ära (kui see on
olemas).
B. Kleepige see garantiikaardile ja
hoidke see alles (kui see on olemas).
C. Kleepige see juhistebrošüürile.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Pliidi mõõtmed
Laius
590 mm
Sügavus
520 mm
9.2 Möödaviikude diameetrid
PÕLETI
Ø MÖÖDAVIIK 1/100 mm
Mitmik-kroon
57
Poolkiire
35
Lisapõleti
28
34
www.electrolux.com
9.3 Muud tehnilised andmed
KOGUVÕIM‐
SUS:
Esialgne
gaasi tüüp:
Gaasi asen‐
damine:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
Elektrivarus‐
tus:
220–240 V ~ 50–60 Hz
Seadme kate‐
gooria:
II2H3B/P
I2H (LV)
Gaasiühen‐
dus:
G 1/2"
Seadme klass: 3
9.4 Gaasipõletid G20 20 mbar MAAGAASILE
PÕLETI
TAVAVÕIMSUS
kW
MIINIMUMVÕIM‐
SUS kW
INJEKTORI TÄHIS
Mitmik-kroon
3,9
1,4
146
Poolkiire
2,0
0,6
96x
Lisapõleti
1,0
0,33
70
9.5 Gaasipõletid G30/G31 30/30 mbar vedelgaasile
PÕLETI
TAVAVÕIM‐
SUS kW
MIINIMUM‐
INJEKTORI
VÕIMSUS kW TÄHIS
GAASI NIMIVOOL
g/h
Mitmik-kroon
3,55
1,4
095
258
Poolkiire
1,9
0,6
71
138
Lisapõleti
1,0
0,33
50
73
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
KGG6436W
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Gaasipõletite arv
4
EESTI
Tagumine vasak – poolkiire
54.8%
Energiatõhusus gaasipõleti kohta Tagumine parem – poolkiire
(EE gas burner)
Eesmine parem – lisapõleti
54.8%
Eesmine vasak – mitmikkroon
Gaasipliidi energiatõhusus
(EE gas hob)
35
ei ole kohaldatav
57.2%
55.6%
EN 30-2-1: Kodused gaaskuumutusega toiduvalmistusseadmed - Osa 2-1 : Energia
säästmine - Üldist
10.2 Energiasääst
•
•
•
•
•
•
•
Enne kasutamist kontrollige, kas põletid ja anumatoed on õigesti paigaldatud.
Kasutage ainult selliseid keedunõusid, mille põhja läbimõõt vastab põletite
suurusele.
Asetage nõu põleti keskosale.
Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.
Kui vedelik hakkab keema, keerake tuli väiksemaks, nii et vedelik vaid vaevu
mullitaks.
Võimalusel kasutage kiirkeetjat. Vt selle kasutusjuhendit.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
36
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................36
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................39
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................41
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 45
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 45
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 46
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................47
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 49
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................50
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 51
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
37
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja saplīst sildvirsmas stikls:
– nekavējoties izslēdziet visus degļus un elektrisko
sildelementu un atvienojiet ierīci no barošanas
avota;
– neaiztieciet ierīces virsmu;
– nelietojiet ierīci.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
Ja ierīce ir pievienota tieši elektrības avotam,
nepieciešams universālais izolācijas slēdzis ar
kontakta atdalījumu. Jānodrošina pilnīga ierīces
atvienošana saskaņā ar III pārsprieguma kategorijas
prasībām. Tas neattiecas uz zemējuma vadu.
Novietojot barošanas vadu, nodrošiniet, lai tas
nenonāktu tiešā saskarē ar detaļām, kas var sakarst
par vairāk nekā 50 °C virs istabas temperatūras
(piemēram, izmantojot izolācijas uzmavas).
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
LATVIEŠU
39
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
CZ EE LV
•
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
•
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
40
www.electrolux.com
2.3 Gāzes piegādes
pieslēgšana
•
•
•
•
•
Gāzes pieslēgšanu var veikt
kvalificēts speciālists.
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī ierīces
regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.
Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek
gaisa cirkulācija.
Informācija par gāzes piegādi
atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.
Šī ierīce nav pievienota sadegšanas
produktu nosūknēšanas iekārtai.
Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana
notiktu atbilstoši spēkā esošiem
uzstādīšanas noteikumiem. Pievērsiet
uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī
“Izslēgt”.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
•
•
•
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Neļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti vai ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem
atbilstošas formas un diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Pārliecinieties, lai ēdiena gatavošanas
trauki tiktu centrēti uz degļa.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz
degļiem.
Gāzes plīts izmantošana izraisa
karstuma un mitruma rašanos.
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā
tiek uzstādīta ierīce.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Intensīvai un ilgstošai ierīces
izmantošanai, iespējams, būs
nepieciešama papildu ventilācija,
piemēram, atverot logu, vai palielinot
tvaika nosūcēja jaudu, ja tāds ir
uzstādīts.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Neļaujiet skābi saturošiem
šķidrumiem, piemēram, etiķim, citronu
sulai vai kaļķakmens noņemšanas
līdzekļiem nonākt uz plīts virsmas. Šie
šķidrumi atstās matētus
nospiedumus.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
2.5 Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Neizņemiet taustiņus,
regulatorus vai blīvējumu no
vadības paneļa. Ūdens var
iekļūt ierīces iekšpusē un
radīt bojājumus.
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
•
•
•
•
41
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Nemazgājiet degļus trauku
mazgājamajā mašīnā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Modelis ......................................
.
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Gāzes pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Tālāk minētās uzstādīšanas,
apkopes un pieslēgšanas
instrukcijas paredzētas tikai
kvalificētiem speciālistiem,
kuru darbībai jāatbilst spēkā
esošiem standartiem un
vietējiem noteikumiem.
Izvēlieties fiksētu pieslēgumu vai lietojiet
elastīgu nerūsējoša tērauda cauruli un
veiciet darbus saskaņā ar spēkā esošiem
likumiem. Ja izvēlaties elastīgas metāla
caurules, neļaujiet tām saskarties ar
blakus esošajām kustīgajām daļām un
uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
Uzmanieties arī tad, ja plīts tiek uzstādīta
kopā ar cepeškrāsni.
42
www.electrolux.com
Pārliecinieties, ka gāzes
piegādes spiediena vērtības
atbilst ierīcei
nepieciešamajām vērtībām.
Nostipriniet regulējamo
savienojumu pie gāzes
piegādes avota īscaurules,
izmantojot vītņotu uzgriezni
(G 1/2 collas). Pieskrūvējiet
detaļas, nepielietojot spēku,
pielāgojiet savienojumu
nepieciešamajā virzienā un
pievelciet.
A
B C
A. Īscaurule ar gala uzgriezni
B. Ierīces komplektācijā iekļautā
starplika
C. Ierīces komplektācijā iekļautais
līkums
Sašķidrinātā gāze
Sašķidrinātajai gāzei izmantojiet gumijas
caurules turētāju. Obligāti izmantojiet
blīvējumu. Pēc tam veiciet gāzes
pieslēgumu.
Elastīgo cauruli var uzstādīt, ja:
•
tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tajā nav mezglu;
• tai nav vilces vai vērpes deformācijas;
• tā nesaskaras ar asām malām vai
stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Regulāri pārbaudiet elastīgo cauruli, vai:
abos galos un visā tās garumā nav
plīsumu, plaisu vai apdeguma
pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un
caurule vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem,
nelabojiet cauruli, bet nomainiet to.
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumi ir
hermētiski. Izmantojiet ziepju
šķīdumu, nevis liesmu!
3.3 Sprauslu nomaiņa
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet sprauslas un to vietā
uzstādiet sprauslas, kas atbilst jūsu
izmantotajam gāzes veidam (skatiet
tabulu tehnisko datu sadaļā).
4. Uzstādiet detaļas, šoreiz darot to
pretējā secībā.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā
atrodas blakus gāzes piegādes
caurulei) ar jaunu plāksnīti, kurā
norādīti jaunā gāzes piegādes tipa
parametri. Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar ierīci.
Ja gāzes piegāde mainās vai atšķiras no
nepieciešamā spiediena, nepieciešams
uzstādīt piemērotu spiedienu regulējošu
iekārtu gāzes padeves caurulei.
3.4 Minimālā līmeņa regulēšana
Lai noregulētu minimālo liesmas līmeni:
1. Aizdedziet degli.
2. Pagrieziet regulatoru uz minimālo
iestatījumu.
3. Noņemiet regulatoru .
4. Ar tievu skrūvgriezi pielāgojiet
apvada skrūves stāvokli (A).
A
•
5. Ja pārslēdzaties:
• no G20 20 mbāru dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi, pilnībā
pievelciet regulēšanas skrūvi;
• no sašķidrinātās gāzes uz G20
dabasgāzi ar 20 mbāru spiedienu,
LATVIEŠU
atskrūvējiet apvada skrūvi par
aptuveni 1/4 apgrieziena (1/2
apgrieziens vairākkārtīgajam
vainagveida deglim).
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka ātri
pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam
stāvoklim, deglī nenodziest
liesma.
3.7 Montāža
1.
3.5 Elektrība padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
Pārliecinieties, vai uz tehnisko datu
plāksnītes norādītais nominālais
spriegums un tā veids atbilst mājas
elektrosistēmas parametriem.
Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas
kabeli. Šis kabelis jāaprīko ar
piemērotu kontaktspraudni, kura
noslodzes parametriem jāatbilst
tehnisko datu plāksnītē minētajiem.
Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis
ievietots pareizajā kontaktligzdā.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
elektropadeves kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ja ierīce ir pieslēgta ar paplašinājumu
kabeli, adapteri vai vairākiem
savienojumiem, pastāv ugunsgrēka
risks. Pārliecinieties, vai sazemējums
atbilst standartiem un noteikumiem.
Neļaujiet strāvas kabelim sasilt vairāk
par 90 °C temperatūru.
Pārliecinieties, vai zilais
neitrālais kabelis tiek
pievienots spailei ar burtu
"N". Pievienojiet brūno (vai
melno) fāzes kabeli spailei,
uz kuras ir burts "L". Paturiet
fāzes kabeli pastāvīgi
pievienotu.
3.6 Savienojuma kabelis
Nomainiet savienojuma vadu tikai ar
speciālo vadu vai tā ekvivalentu. Vada
veids ir: H03V2V2-F T90.
43
Pārliecinieties, ka kabelis atbilst
spriegumam un darba temperatūrai.
Turklāt nepieciešams, lai dzeltenais/
zaļais vads būtu aptuveni par 2 cm
garāks par brūno (vai melno) fāzes vadu.
2.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
44
www.electrolux.com
4.
UZMANĪBU!
Uzstādiet ierīci tikai uz
līdzenas darba virsmas.
3.8 Ievietošanas iespējas
Panelim zem plīts virsmas jābūt
uzstādītam tā, lai to varētu viegli noņemt
un nodrošināt pieeju tehniskas palīdzības
sniegšanai.
Virtuves mēbeles ar durvīm
5.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A
A. Noņemams panelis
B. Vieta savienojumiem
Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni
Drošības apsvērumu un cepeškrāsns
vieglākas izņemšanas no mēbeles dēļ
virsmas un cepeškrāsns elektrības
padeves pieslēgšana jāveic atsevišķi.
B
7.
A) blīve komplektā
B) kronšteini komplektā
LATVIEŠU
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
2
1
2
3
4
Vidējas jaudas deglis
Multi vainagveida deglis
Papildu deglis
Vadības regulatori
3
4
4.2 Vadības slēdzis
Simbols
Simbols
Apraksts
Apraksts
minimāla gāzes padeve
nav gāzes piegādes / iz‐
slēgtā stāvoklī
aizdedzes stāvoklī /
maksimāla gāzes piegā‐
de
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
$
5.1 Degļa pārskats
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
45
46
www.electrolux.com
5.2 Degļa aizdegšana
Vienmēr aizdedziet degli,
pirms uzliekat uz tā ēdiena
gatavošanas traukus.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot atklātu liesmu
virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību, ja uguns
tiek lietota neatbilstoši.
1. Piespiediet vadības regulatoru uz leju
un pagrieziet to pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam līdz maksimālas
gāzes piegādes pozīcijai ( ).
2. Turiet vadības regulatoru nospiestu
ne vairāk kā 10 sekundes. Tas ļauj
termoelementam sasilt. Ja tas netiek
izdarīts, gāzes piegāde tiks
pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
Ja pēc vairākiem
mēģinājumiem deglis
neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir
pareizā pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS!
Neturiet vadības rokturi
nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15
sekundēm deglis
neaizdegas, palaidiet
vadības rokturi, atgrieziet to
izslēgtā pozīcijā un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz 1
minūti.
UZMANĪBU!
Ja nav elektropadeves, degli
var aizdegt bez
elektroierīces. Tādā
gadījumā pietuviniet liesmu
deglim, pagrieziet vadības
regulatoru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam
maksimālas gāzes piegādes
stāvoklī un nospiediet to.
Turiet nospiestu vadības
regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements
uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest,
pagrieziet vadības regulatoru
stāvoklī "Izslēgt" un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz vienu
minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc
ierīces uzstādīšanas vai
elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā
aizdedze var tikt aktivizēta
automātiski. Tas ir normāli.
Plīts virsmas komplektācijā
ietilpst progresīvie vārsti. Tie
ļauj noregulēt liesmu daudz
precīzāk.
5.3 Degļu izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim
.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms katlu noņemšanas no
degļa vienmēr noregulējiet
mazāku liesmu vai izslēdziet
to.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
UZMANĪBU!
Nelietojiet čuguna pannas,
keramikas, māla, grila vai
tostera plāksnes.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojot vienu katlu uz
diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nestabilus un
deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu
izlīšanu vai savainojumu.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu dibeni
nestāvētu pārāk tuvu
vadības regulatoriem,
pretējā gadījumā liesma
sakarsēs vadības
regulatorus.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu rokturi
nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
47
UZMANĪBU!
Gatavošanas laikā pārlijušie
šķidrumi var izraisīt stikla
plīšanu.
6.2 Ēdiena gatavošanas trauku
diametri
Izmantojiet degļa izmēram
atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Deglis
Ēdiena gata‐
vošanas trau‐
ku diametrs
(mm)
Vairākzonu vainagvei‐
da deglis
180 - 260
Vidēji lielas jaudas
120 - 220
Papildu
80 - 180
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katli atrastos
degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu
stabilitāti un zemāku gāzes
patēriņu.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet nažus,
skrāpjus vai līdzīgus
instrumentus, lai notīrītu
stikla virsmu vai starp degļu
apvadiem un rāmi (ja tāds
ir).
•
Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
7.2 Pannas balsti
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku
mazgājamajā mašīnā. Tie
jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas
balstus var noņemt.
Lai nepieļautu plīts
virsmas bojājumu,
pannas balsti ir jānovieto
ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam
var būt neapstrādātas malas, tāpēc
jāuzmanās, mazgājot pannu balstus
ar rokām un žāvējot. Ja
48
www.electrolux.com
nepieciešams, notīriet piekaltušas
ēdienu atliekas, izmantojot tīrīšanas
līdzekli pastas veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas
pārliecinieties, ka tie ir pareizajā
stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pannas balsta
kājiņas ir novietotas degļa centrā.
Pannas balstu forma un degļu skaits
dažādiem ierīces modeļiem var atšķirties.
7.3 Pannas balstu noņemšana
Lai saglabātu pannas balstus pareizajā
stāvoklī, tie tiek uzlikti uz metāla tapām
plīts aizmugurē. Pannas balstus var
noņemt no plīts, lai tos būtu vieglāk tīrīt.
Paceliet pannas balstus uz augšu,
noturot tos horizontālā stāvoklī , kā tas
parādīts pēdējā attēlā.
Neceliet pannas balstus
slīpi, jo tas radīs slodzi uz
metāla tapām. Tapas var
sabojāties un salūzt.
7.4 Plīts tīrīšana
•
•
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas,
vāciņus un kroņvainagus, nomazgājiet
tos ar siltu ziepjūdeni un pirms
uzstādīšanas rūpīgi nosusiniet.
7.5 Aizdedzes sveču tīrīšana
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot
keramisko aizdedzes sveci un metāla
elektrodu. Lai atvieglotu degļu
aizdegšanu, regulāri tīriet iepriekš
minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
LATVIEŠU
7.6 Periodiska apkope
Periodiski sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pārbaudītu
49
gāzes piegādes cauruli un spiediena
regulētāju, ja tāds ir.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
vadam.
Liesma izdziest uzreiz pēc
iedegšanās.
Risinājums
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Degļa vāciņš un kronis ir
novietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Termoelements vēl nav
pietiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās
turiet regulatoru nospiestu
10 sekundes vai mazāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐ Degļa kronis ir nosprostots Pārbaudiet, vai nav no‐
rīgs.
ar ēdiena paliekām.
sprostota galvenā sprausla
un degļa kronis ir tīri.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
50
www.electrolux.com
8.3 Uzlīmes tiek piegādātas
komplektā ar piederumu somu.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā
norādīts zemāk:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un
atsūtiet šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Plīts virsmas izmēri
Platums
590 mm
Dziļums
520 mm
9.2 Apvada diametri
DEGLIS
Ø APVADS 1/100 mm
Vairākkārtīgais vainagveida deglis
57
Vidēji lielas jaudas
35
Papildu
28
LATVIEŠU
51
9.3 Citi tehniskie dati
Oriģinālā gā‐
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
KOPĒJĀ JAU‐ ze:
DA:
Gāzes mai‐ G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
ņa:
Elektrotīkla pa‐ 220-240 V ~ 50-60 Hz
rametri:
Ierīces katego‐ II2H3B/P
rija:
I2H (LV)
Gāzes pieslē‐
gums:
G 1/2"
Ierīces klase:
3
9.4 Gāzes degļi G20 20 mbāru DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAU‐
DA kW
MINIMĀLAS JAU‐
DAS kW
INŽEKTORA MAR‐
KA
Vairākkārtīgais vai‐ 3,9
nagveida deglis
1,4
146
Vidēji lielas jaudas
2,0
0,6
96x
Papildu
1,0
0,33
70
9.5 Gāzes degļi sašķidrinātai gāzei G30/G31 30/30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLAS
JAUDAS kW
MINIMĀLAS
JAUDAS kW
INŽEKTORA
MARKA
NOMINĀLA GĀ‐
ZES PLŪSMA g/h
Vairākkārtī‐
gais vainag‐
veida deglis
3,55
1,4
095
258
Vidēji lielas
jaudas
1,9
0,6
71
138
Papildu
1,0
0,33
50
73
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa noteikšana
KGG6436W
Plīts veids
Iebūvēta plīts
virsma
Gāzes degļu skaits
4
52
www.electrolux.com
Kreisais aizmugurējais - vidē‐
jas jaudas
Gāzes degļa energoefektivitāte
(EE gas burner)
54,8%
Labais aizmugurējais - vidējas 54,8%
jaudas
Labais priekšējais - papildu
nav piemērojams
Priekšējais kreisais - daudz‐
vainagu veida deglis
57,2%
Gāzes plīts energoefektivitāte
(EE gas hob)
55,6%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa: Racionāla
enerģijas izmantošana - Vispārīgi
10.2 Enerģijas taupīšana
•
•
•
•
•
•
•
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai degļi un katlu balsti ir salikti pareizi.
Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša diametra ēdiena gatavošanas traukus.
Novietojiet katlu degļa centrā.
Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
53
54
www.electrolux.com
LATVIEŠU
55
867334798-E-092019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising