Electrolux | EGM6343BLK | User manual | Electrolux EGM6343BLK User Manual

Electrolux EGM6343BLK User Manual
KGG6438K
CS
SK
SL
Varná deska
Varný panel
Kuhalna plošča
Návod k použití
Návod na používanie
Navodila za uporabo
2
22
43
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................11
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 13
6. TIPY A RADY................................................................................................... 15
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 16
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 17
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 19
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 20
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Při poškození skla plotýnky:
– okamžitě vypněte všechny hořáky a elektrická
topná tělesa a odpojte spotřebič od napájení,
– nedotýkejte se povrchu spotřebiče,
– spotřebič nepoužívejte.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti
je nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty. Musí být
zajištěno úplné odpojení v souladu s podmínkami
uvedenými v kategorii přepětí III. Zemnicí kabel je z
těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního
ČESKY
•
5
obalu) s částmi, které se zahřívají o 50 °C více než
teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: CZ SK SI
•
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny
na středu hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká teplo a vlhko. V
místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna,
nebo účinnější větrání, například
zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost
vybavena.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka,
ovladače ani těsnění. Do
spotřebiče by se mohla
dostat voda a poškodit ho.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
7
8
www.electrolux.com
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
3.2 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě
smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami
a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte
ohebnou hadici z nerezové oceli v
souladu s platnými předpisy. Pokud
použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde
přiskřípnuté. Také dávejte pozor, když je
varná deska nainstalovaná společně s
troubou.
Zajistěte, aby tlak přívodu
plynu do zařízení odpovídal
doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě
pomocí matice se závitem G
1/2". Volně našroubujte
součásti, nastavte připojení
do požadovaného směru a
vše utáhněte.
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka dodána spolu se
spotřebičem
C. Koleno dodáno spolu se spotřebičem
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák
gumové hadice. Vždy použijte těsnění.
Pak pokračujte s připojením plynu.
Pružnou hadici lze použít za těchto
podmínek:
•
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo
zkroucení;
• nesmí být v kontaktu s ostrými kraji
nebo rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl
být kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se
zjišťuje, zda:
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok,
nikoliv plamen!
3.3 Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7
odšroubujte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu (viz tabulka v
kapitole „Technické údaje“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí
zase jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
ČESKY
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí nastavovač tlaku.
9
6. Znovu namontujte držák magnetu a
ovladač.
3.4 Nastavení minimální úrovně
VAROVÁNÍ!
Informace určené pouze pro
autorizované techniky.
Postup nastavení minimální úrovně
hořáku:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladačem na minimální
nastavení.
3. Demontujte ovladač a pomocí
úzkého šroubováku zdvihněte a
vyjměte plastový držák magnetu.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda plamen
nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z
maximální do minimální
polohy.
3.5 Připojení k elektrické síti
•
•
4. Úzkým šroubovákem nastavte
polohu obtokového šroubu (A).
A
•
•
•
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar
na zkapalnělý plyn úplně utáhněte
obtokový šroub.
• z kapalného plynu na zemní plyn
G20 20 mbar uvolněte obtokový
šroub asi o 1/4 otáčky (1/2 otáčky
v případě hořáku s vícečetnou
korunkou).
•
•
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napětí a výkonu místního
zdroje napájení.
Spotřebič se dodává s napájecím
kabelem. Ten musí být vybaven
správnou zástrčkou vhodnou pro
danou zátěž vyznačenou na typovém
štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky
nebo vícenásobného připojení hrozí
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že
uzemnění splňuje platné normy a
nařízení.
Napájecí kabel nesmí být vystaven
teplotám vyšším než 90 °C.
10
www.electrolux.com
Ujistěte se, že jste připojili
modře zbarvený nulový
vodič ke svorce označené
písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový
vodič připojte ke svorce
označené písmenem „L“.
Fázový vodič musí být vždy
připojen.
Pokud se po připojení varné
desky k síťovému napájení
rozsvítí kontrolky, zapněte a
vypněte ovladač a vyčkejte,
dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel
zbytkového tepla.
3.6 Připojovací kabel
Připojovací kabel vyměňte pouze za
speciální kabel nebo ekvivalentní typ.
Kabel je typu: H03V2V2-F T90.
2.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá
napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič
zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o
2 cm delší než hnědý (nebo černý)
fázový vodič.
3.7 Montáž
1.
5.
6.
A
B
ČESKY
7.
11
umožňovat snadný přístup v případě, že
je nutný technický zásah.
A) dodané těsnění
B) dodané držáky
Kuchyňská jednotka s dvířky
30 mm
A
60 mm
B
POZOR!
Spotřebič instalujte pouze na
pracovní plochu s rovným
povrchem.
3.8 Instalace varné desky pod
odsavačem par
Instalujete-li varnou desku
pod odsavačem par, dodržte
minimální vzdálenost mezi
spotřebiči v souladu s
pokyny k montáži odsavače
par.
min 20 mm
(max 150 mm)
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby
musí být z bezpečnostních důvodů
instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
3.9 Možnosti zapuštění
Panel instalovaný pod varnou deskou
musí být snadno odnímatelný a
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Středně rychlý hořák
Hořák s vícečetnou korunkou
Pomocný hořák
Ovládací panel
Ovladače
Okénko pro infračervený signál
funkce Hob²Hood
12
www.electrolux.com
4.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
4
K ovládání funkce Minutka a Hob²Hood používejte senzorová tlačítka. Displeje,
ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
1
2
-
3
/
4
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního re‐
žimu funkce.
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
-
Slouží k nastavení funkce časovače.
4.3 Ovladač
Symbol
Poznámka
4.4 Zbytkové teplo
Popis
bez přívodu plynu / polo‐
ha vypnuto
poloha pro zapálení /
maximální přívod plynu
minimální přívod plynu
$
A. Kontrolka zbytkového tepla.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
13
Po vypnutí hořáku se
rozsvítí kontrolka
zbytkového tepla.
Čas přípravy (min)
Ovladač hořáku
zapnuto < 5
zapnuto > 5
Vícečetná korunka
vypnuto po 25
vypnuto po 25
Středně rychlý
vypnuto po 10
vypnuto po 20
Pomocný
vypnuto po 5
vypnuto po 15
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
A.
B.
C.
D.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Přehled hořáku
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
5.2 Zapálení hořáku
$
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
%
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
&
'
$
%
&
'
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu
( ).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10
sekund. Tím se zahřeje termočlánek.
V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
14
www.electrolux.com
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
VAROVÁNÍ!
Nenastavíte-li ovladač do
polohy vypnuto, po dvou
hodinách zazní výstražný
signál a symboly budou
blikat červeně. Upozorní vás
na to, že hořák je stále
zapnutý. Zvukovou
signalizaci vypnete
POZOR!
Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k
hořáku plamen, otočte
ovladačem proti směru
hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného
plynu a zatlačte na něj.
Držte ovladač zatlačený po
dobu 10 nebo méně sekund,
aby se termočlánek zahřál.
nebo
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
Každý ovladač je vybaven
kontrolkou. Ta se rozsvítí,
když ovladačem otočíte.
Tato varná deska se dodává
s postupnými ventily.
Umožňují přesnější regulaci
plamene.
stisknutím tlačítka
,
,
.
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
5.4 Minutka
Tuto funkci lze používat jako minutku.
1. Stiskněte .
Slouží k zapnutí funkce.
2. Stiskněte
nebo
časovače a
nastavte čas (00 - 99 minut).
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
V poslední minutě se čas
odečítá po sekundách a v
posledních 10 sekundách
časovač vydává zvukový
signál.
3. Stiskněte , ,
nebo .
k vypnutí zvukové signalizace.
4. Chcete-li časovač vypnout, stiskněte
na delší dobu
.
Funkci Minutka můžete
použít kdykoliv; i u
vypnutého spotřebiče.
Tato funkce nemá žádný vliv
na činnost hořáků.
ČESKY
5.5
Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Ventilátor lze
také z varné desky ovládat ručně.
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Režim
Automatic‐ Rychlost ve‐
ké osvětlení ntilátoru
HL
Zap
Vyp
H1
Zap
Stupeň 1
H2
Zap
Stupeň 2
H3
Zap
Stupeň 3
Stisknutím
na delší dobu
vypnete ventilátor a
osvětlení.
VAROVÁNÍ!
Po konci přípravy se
odsavač par nevypne
automaticky. Vypněte ho
ručně.
Automatické režimy
Režim
Automatic‐ Rychlost ve‐
ké osvětlení ntilátoru
H0
Vyp
Vyp
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
6.1 Nádobí
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
POZOR!
Nepoužívejte litinové pánve,
keramické nebo kameninové
hrnce, grilovací nebo
opékací pláty.
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR!
Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí příliš blízko
ovladače, protože v takovém
případě plamen zahřívá
ovládací prvky.
15
POZOR!
Tekutiny rozlité během
vaření mohou způsobit
prasknutí skla.
6.2 Průměry nádobí
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Vícečetná korunka
180 - 260
16
www.electrolux.com
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Středně rychlý
120 - 220
Pomocný
80 - 180
Okénko pro infračervený
vysílač funkce Hob²Hood
udržujte čisté.
Ostatní dálkově ovládané
spotřebiče mohou blokovat
signál. Když používáte tuto
funkci na varné desce,
nepoužívejte zároveň žádné
dálkově ovládané
spotřebiče.
6.3 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
• Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
• Nezakrývejte ovládací panel varné
desky.
• Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par Electrolux,
které jsou vybaveny touto funkcí, musí
být označeny symbolem .
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
•
•
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Je-li na ovládacím panelu
voda nebo jiná tekutina,
může dojít k nahodilému
zapnutí či vypnutí funkcí
varné desky.
ČESKY
17
VAROVÁNÍ!
K čištění povrchu skla nebo
prostoru mezi okrajem
hořáků a rámem (je-li
součástí spotřebiče)
nepoužívejte nože, škrabky
či podobné nástroje.
•
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
7.2 Mřížky pod nádoby
7.4 Čištění varné desky
•
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby
vložena do drážek smaltovaných
plátů.
7.3 Sejmutí a nasazení mřížek
pod nádoby
Po vyčištění varné desky zkontrolujte,
zda jsou mřížky pod nádoby správně
nasazeny. Mřížka pod nádoby je správně
umístěna,Ujistěte se, že ramena
odpovídají výřezům umístěným
v základně hořáku – viz obrázek. Tak
bude mřížka pod nádobou stabilní a
pevná.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Smaltované části, krytky a korunky
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
7.5 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
18
www.electrolux.com
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene pod‐
ržte ovladač stisknutý ještě
10 nebo méně sekund.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
Jas ovládacího panelu je
nižší nebo se panel vypí‐
ná.
Teplota varné desky je vy‐ Nechte varnou desku vy‐
soká. K zajištění dlouhé ži‐ chladnout.
votnosti displeje se jas sní‐
ží v závislosti na teplotě
varné desky. Po
překročení určité teploty se
ovládací panel vypne.
Po připojení varné desky k
síťovému napájení nebo
po výpadku elektrického
proudu se rozsvítí kontrol‐
ka ovladače.
Zkouška kontrolky.
Řiďte se pokyny v části „In‐
stalace“.
Funkce Hob²Hood nefun‐
guje.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovlá‐
dacího panelu.
Nelze zapnout ani používat Na ovládacím panelu je
funkci Hob²Hood a Minut‐ voda nebo skvrny od tuku.
ka.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
ne, budete muset návštěvu technika z
Vyčistěte ovládací panel.
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
ČESKY
8.3 Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozměry varné desky
Šířka
590 mm
Hloubka
520 mm
9.2 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Vícečetná korunka
57
Středně rychlý
35
Pomocný
28
19
20
www.electrolux.com
9.3 Ostatní technické údaje
Původní
CELKOVÝ VÝ‐ plyn:
KON:
Nový plyn:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
I2H (LV)
Připojení ply‐
nu:
G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
9.4 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO TRY‐
SKU
Vícečetná korunka
3,9
1,4
146
Středně rychlý
2,0
0,6
96x
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové hořáky pro LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
MINIMÁLNÍ
VÝKON kW
ZNAČKA PRO JMENOVITÝ PRŮ‐
TRYSKU
TOK PLYNU g/h
Vícečetná ko‐
runka
3,55
1,4
095
258
Středně rychlý 1,9
0,6
71
138
Pomocný
0,33
50
73
1,0
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
KGG6438K
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet plynových hořáků
4
ČESKY
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
Levý zadní - středně rychlý
60.3%
Pravý zadní - středně rychlý
60.3%
Levý přední - Vícečetná ko‐
runka
57.3%
Pravý přední - pomocný
není k dispozici
Energetická účinnost plynové
varné desky
(EE gas hob)
21
59.3%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
10.2 Úspora energie
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
Nádobu postavte středem na hořák.
Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
22
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................22
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 25
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................28
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 32
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 33
6. TIPY A RADY................................................................................................... 36
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................37
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 38
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 40
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 41
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
23
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
V prípade prasknutia skla varnej platne:
– okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické
ohrevné telesá a odpojte spotrebič od zdroja
napájania,
– nedotýkajte sa povrchu spotrebiča,
– spotrebič nepoužívajte.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých
pólov a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené
úplné odpojenie v súlade s podmienkami uvedenými
v kategórii prepätia III. Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad
pomocou izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do
priameho kontaktu so súčasťami, ktoré môžu
SLOVENSKY
•
25
dosahovať teplotu vyššiu ako izbová teplota o viac
ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: CZ SK SI
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístupu k jeho spodnej
časti.
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Prívod plynu
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
•
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
SLOVENSKY
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať
prídavné vetranie, napríklad otvorenie
okna alebo účinnejšie vetranie,
napríklad zvýšením intenzity
mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
•
27
prípravky na čistenie vodného
kameňa. Môže to spôsobiť vznik
matných miest.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
2.5 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Neodstraňujte tlačidlá,
gombíky alebo tesnenia z
ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
28
www.electrolux.com
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Model .......................................
Číslo výrobku
(PNC)............................
Sériové číslo ....................
3.2 Prívod plynu
VAROVANIE!
Úkony podľa nasledujúcich
pokynov na inštaláciu,
pripojenie a údržbu smie
vykonať výhradne vyškolený
pracovník v súlade s
platnými normami a
miestnymi predpismi.
Zvoľte si pevné pripojenie alebo použite
ohybnú trubicu z nehrdzavejúcej ocele v
súlade s platnými predpismi. Ak
použijete ohybné kovové trubice, dávajte
pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých
častí alebo aby neboli pokrútené a
stlačené. Dávajte pozor aj pri
kombinovaní varného panela a rúry.
Uistite sa, že tlak prívodu
plynu do spotrebiča
zodpovedá odporúčaným
hodnotám. Nastaviteľná
prípojka je upevnená k
ústrednej prípojke plynu
pomocou matice so závitom
G 1/2". Diely priskrutkujte
bez použitia sily, prípojku
upravte do požadovaného
smeru a všetko utiahnite.
A
B C
A. Koncovka nástavca s maticou
B. Podložka dodávaná so spotrebičom
C. Koleno dodávané so spotrebičom
Skvapalnený plyn
Pre skvapalnený plyn použite držiak na
gumenú hadičku. Vždy použite tesnenie.
Potom pripojte spotrebič na prívod plynu.
Ohybnú rúrku je možné použiť vtedy,
keď:
•
sa nemôže zohriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C;
• nie je dlhšia ako 1 500 mm;
• nie je priškrtená;
• nie je napnutá ani stočená;
• sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo
rohov predmetov;
• možno ľahko skontrolovať jej stav.
Kontrola stavu ohybnej rúrky pozostáva z
kontroly, či:
•
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke;
• materiál nestvrdol a či je stále
správne ohybný;
• upevňovacie svorky nezhrdzaveli;
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
rúrku/hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj rúrky/
hadice správne tesní. Na
kontrolu použite mydlový
roztok, nie plameň!
3.3 Výmena dýz
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
SLOVENSKY
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Nástrčným kľúčom 7 odstráňte dýzy
a nahraďte ich dýzami potrebnými
pre druh plynu, ktorý používate
(pozrite si tabuľku v časti „Technické
údaje“).
4. Všetky diely namontujte na svoje
miesto, zvoľte opačný postup ako pri
demontáži.
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu. Tento štítok
nájdete vo vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku, musíte na
prívodnú plynovú rúrku namontovať
vhodný adaptér tlaku.
3.4 Nastavenie minimálnej
úrovne
29
A
5. Pri zmene:
• zo zemného plynu G20 20 mbar
na skvapalnený plyn úplne
utiahnite obtokovú skrutku.
• zo skvapalneného plynu na
zemný plyn G20 20 mbar uvoľnite
obtokovú skrutku približne o 1/4
závitu (o 1/2 závitu pre
viackorunkový horák).
6. Znovu namontujte , držiak magnetu a
ovládač.
VAROVANIE!
Informácie iba pre
autorizovaného inštalatéra.
Úprava minimálnej úrovne horákov:
1. Zapáľte horák.
2. Otočte ovládač do minimálnej polohy.
3. Vyberte ovládač a pomocou tenkého
skrutkovača nadvihnite a vyberte
plastový držiak magnetu.
VAROVANIE!
Nakoniec skontrolujte, či
plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej
polohy.
3.5 Zapojenie do elektrickej
siete
•
4. Tenkým skrutkovačom upravte
polohu obtokovej skrutky (A).
•
Skontrolujte, či nominálne napätie, typ
prúdu a príkon uvedené na štítku
spotrebiča zodpovedajú parametrom
elektrickej siete.
Spotrebič sa dodáva s prívodným
elektrickým káblom. Ku káblu treba
pripojiť vhodnú zástrčku, ktorá
zodpovedá zaťaženiu uvedenému na
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
typovom štítku. Uistite sa, že ste
zástrčku zapojili do správnej zásuvky.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že je napájací elektrický
kábel po inštalácii prístupný.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Keď je spotrebič zapojený pomocou
predlžovacieho kábla, adaptéra alebo
rozvodky, hrozí nebezpečenstvo
požiaru. Uistite sa, že uzemnenie
vyhovuje štandardom a nariadeniam.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel
nezohrial na teplotu vyššiu ako 90 °C.
Uistite sa, že ste modrý
nulový vodič zapojili do
svorky označenej písmenom
„N”. Fázový vodič hnedej
(alebo čiernej) farby pripojte
do svorky označenej
písmenom „L”. Fázový vodič
musí byť vždy pripojený.
Ak sa po zapojení varného
panela do elektrickej siete
zapnú svetelné ukazovatele,
zapnite a vypnite ovládací
gombík a počkajte, kým
nezhasne ukazovateľ
zvyškového tepla.
3.6 Napájací kábel
Na výmenu napájacieho kábla použite
iba špeciálny kábel alebo jeho
ekvivalent. Typ kábla je: H03V2V2-F
T90.
Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje
danému napätiu a pracovnej teplote.
Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť o
približne 2 cm dlhší ako hnedý (alebo
čierny) fázový vodič.
3.7 Inštalácia
1.
2.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
SLOVENSKY
31
3.9 Možnosti zabudovania
5.
Ochranná priečka nainštalovaná pod
varným panelom sa musí dať
jednoducho vyberať, pretože v prípade
potreby zásahu servisného pracovníka
musí byť spotrebič jednoducho
prístupný.
Kuchynská jednotka s dvierkami
6.
30 mm
A
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
B
7.
A) dodané tesnenie
B) dodané konzoly
A. Odnímateľná priečka
B. Priestor pre prípojky
Kuchynská jednotka s rúrou
Elektrické zapojenie varného panela a
rúry sa musí z bezpečnostných dôvodov
vykonať samostatne aj preto, aby sa dala
rúra z jednotky jednoducho vybrať.
UPOZORNENIE!
Spotrebič inštalujte iba do
pracovnej dosky s rovným
povrchom.
3.8 Inštalácia varného panela
pod odsávač pár
Pri inštalácii varného panela
pod odsávač pár si pozrite
pokyny na inštaláciu
odsávača pár pre minimálnu
vzdialenosť medzi
spotrebičmi.
32
www.electrolux.com
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Stredne rýchly horák
Viackorunkový horák
Pomocný horák
Ovládací panel
Otočné ovládače
Okienko pre infračervený signál
Hob²Hood
5
6
4.2 Rozloženie ovládacieho panela
1
2
3
4
Na ovládanie Kuchynského časovača a funkcie Hob²Hood používajte senzorové
tlačidlá. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zoro‐
vé tla‐
čidlo
1
2
3
4
/
Poznámka
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
-
Na výber funkcie časomera.
SLOVENSKY
4.3 Otočný ovládač
Symbol
A. Ukazovateľ zvyškového tepla.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.
Popis
plyn sa neprivádza/
vypnutá poloha
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa rozsvieti keď
vypnete horák.
zapaľovacia poloha/
maximálny prívod plynu
minimálny prívod plynu
4.4 Zvyškové teplo
$
Ovládač horáka
Čas varenia (min)
zap < 5
zap > 5
Viackorunkový
vyp po 25
vyp po 25
Stredne rýchly
vyp po 10
vyp po 20
Pomocný
vyp po 5
vyp po 15
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
33
34
www.electrolux.com
5.1 Prehľad horákov
1. Stlačte otočný ovládač a otočte ním
proti smeru hodinových ručičiek do
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
5.2 Zapálenie horáka
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
maximálnej polohy prívodu plynu ( ).
2. Otočný ovládač podržte stlačený 10
alebo menej sekúnd. To umožní
zohriatie termočlánku. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch správne nezapáli,
skontrolujte, či sú v správnej
polohe korunka a kryt
horáka.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač a otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
UPOZORNENIE!
Ak nemáte k dispozícii
elektrinu, horák môžete
zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača. V tomto prípade
sa priblížte k horáku s
plameňom, otočte otočný
ovládač doľava do
maximálnej polohy a zatlačte
ho. Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to bežné.
SLOVENSKY
Každý otočný ovládač má
svetelný ukazovateľ.
Rozsvieti sa, keď otočíte
otočným ovládačom.
.
Kuchynský časomer môžete
použiť kedykoľvek, aj keď je
spotrebič vypnutý.
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi.
Umožňujú presnejšiu
reguláciu plameňa.
Táto funkcia nemá vplyv na
prevádzku horákov.
VAROVANIE!
Ak neprepnete ovládač do
polohy Vyp, po dvoch
hodinách zaznie výstražný
zvuk a symboly začnú blikať
načerveno. Má vám to
pripomenúť, že je zapnutý
horák. Zvuk vypnete
dotykom
,
,
alebo
5.5
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke
odsávača pár.
5.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Ventilátor môžete ovládať aj ručne z
varného panela.
.
do vypnutej polohy
Automatické režimy
Režim
Automatic‐
ké osvetle‐
nie
Rýchlosť
ventilátora
5.4 Kuchynský časomer
H0
Vypnúť
Vypnúť
Túto funkciu môžete používať ako
Kuchynský časomer.
HL
Zapnúť
Vypnúť
1. Dotknite sa .
Zapnutie funkcie.
H1
Zapnúť
Úroveň 1
H2
Zapnúť
Úroveň 2
H3
Zapnúť
Úroveň 3
2. Dotknite sa
alebo
časovača a
nastavte čas (00-99 minút).
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Poslednú minútu sa čas
znižuje o sekundy a
posledných 10 sekúnd
časovač vydáva zvukový
signál.
3. Dotknite sa
,
,
alebo
35
Vypnutie zvuku.
4. Časovač vypnete dlhším dotykom
.
Dlhšie stlačte , aby ste
vypli ventilátor a osvetlenie.
VAROVANIE!
Po skončení varenia sa
odsávač pár nevypne
automaticky. Vypnite ho
ručne.
36
www.electrolux.com
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.2 Priemery kuchynského
riadu
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
6.1 Kuchynský riad
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte liatinové
panvice, hlinené alebo
keramické hrnce, grilovacie
ani hriankovacie platne.
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby sa dno
varnej nádoby nenachádzalo
príliš blízko pri ovládači, inak
plameň ovládač zahreje.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
UPOZORNENIE!
Tekutiny rozliate počas
varenia môžu spôsobiť
poškodenie skla.
Horák
Priemer ku‐
chynského
riadu (mm)
Viackorunkový
180 - 260
Stredne rýchly
120 - 220
Pomocný
80 - 180
6.3 Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
• Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
riadu). Pozrite si obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
SLOVENSKY
Okienko zariadenia
Hob2Hood určené na
komunikáciu pomocou
infračerveného signálu
udržujte v čistote.
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte spotrebiče
ovládané na diaľku počas
používania tejto funkcie
varného panela.
37
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti Electrolux, ktoré podporujú
túto funkciu, musia mať symbol .
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Prítomnosť vody alebo iných
tekutín na ovládacom paneli
môže náhodne zapnúť alebo
vypnúť funkcie varného
panela.
VAROVANIE!
Na čistenie skleného
povrchu alebo povrchu
medzi okrajmi horákov a
rámom (ak je použitý)
nepoužívajte nože, škrabky
ani iné podobné nástroje.
•
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
7.2 Podstavce na varné nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať
niekedy drsné okraje, preto buďte
opatrní pri ručnom umývaní a sušení
podstavcov na varné nádoby. V
prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby vložené
do štrbín smaltovaných platní.
7.3 Demontáž a montáž
podstavcov na varné nádoby
Po vyčistení varného panela sa uistite,
že sú podstavce na varné nádoby v
správnej polohe. Dbajte na správne
umiestnenie podstavca na varnú
nádobu,Skontrolujte, či ramená správne
zapadli do výrezov v základni horáka,
ako je zobrazené na obrázku. Takto
bude podstavec stabilný a pevný.
38
www.electrolux.com
•
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
7.5 Čistenie zapaľovacej
sviečky
7.4 Čistenie varného panela
•
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Viečko a korunka horáka
nie sú položené správne.
Položte kryt a korunku ho‐
ráka správne.
Termočlánok nie je dosta‐
točne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
ovládač stlačený približne
10 sekúnd.
Plameň zhasne okamžite
po zapálení.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
39
Riešenie
Kruh plameňa nie je rovno‐ Korunka horáka je upchatá Uistite sa, že dýza nie je
merný.
zvyškami potravín.
zablokovaná a korunka ho‐
ráka je čistá.
Jas ovládacieho panela je
znížený alebo sa vypne.
Teplota varnej platne je vy‐ Varný panel nechajte vy‐
soká. Na zabezpečenie dl‐ chladnúť.
hej životnosti displeja sa
zníži jas v závislosti od te‐
ploty varného panela. Nad
určitou teplotou sa ovláda‐
cí panel vypne.
Svetelné ukazovatele ovlá‐ Kontrolka svetelného uka‐
dacieho gombíka sa zapnú zovateľa.
po zapojení varného pane‐
la do elektrickej siete alebo
po výpadku prúdu.
Pozrite si časť „Inštalácia“.
Funkcia Hob²Hood nefun‐
guje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný pred‐
met z ovládacieho panela.
Hob²Hood a Kuchynský
časomer sa nedá zapnúť
ani používať.
Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel.
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
40
www.electrolux.com
8.3 Štítky dodané vo vrecku s
príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť pošlite (ak je k dispozícii).
B. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť si ponechajte (ak je k dispozícii).
C. Nalepte štítok na návod na
používanie.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozmery varného panela
Šírka
590 mm
Hĺbka
520 mm
9.2 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK 1/100 mm
Viackorunkový
57
Stredne rýchly
35
Pomocný
28
SLOVENSKY
41
9.3 Ostatné technické údaje
Pôvodne na‐
stavený
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
CELKOVÝ VÝ‐ plyn:
KON:
Náhradný
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
plyn:
Elektrické na‐
pájanie:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategória spo‐ II2H3B/P
trebiča:
I2H (LV)
Pripojenie ply‐
nu:
G 1/2"
Trieda spotre‐
biča:
3
9.4 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNY VÝ‐
KON kW
ZNAČKA DÝZY
Viackorunkový
3,9
1,4
146
Stredne rýchly
2,0
0,6
96x
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové horáky pre propán-bután G30/G31 30/30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
MINIMÁLNY
VÝKON kW
ZNAČKA DÝ‐
ZY
MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/
hod.
Viackorunko‐
vý
3,55
1,4
095
258
Stredne rýchly 1,9
0,6
71
138
Pomocný
0,33
50
73
1,0
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
KGG6438K
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
4
42
www.electrolux.com
Energetická účinnosť jednotli‐
vých plynových horákov
(EE gas burner)
Ľavý zadný – stredne rýchly
60.3%
Pravý zadný – stredne rýchly
60.3%
Ľavý predný – viackorunkový
57.3%
Pravý predný – pomocný
neuvádza sa
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
59.3%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
10.2 Šetrenie energie
•
•
•
•
•
•
•
Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
Vycentrujte hrniec na horáku.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SLOVENŠČINA
43
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 43
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 46
3. NAMESTITEV...................................................................................................48
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 52
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................54
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 56
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 57
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 58
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 60
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 61
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
44
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
V primeru, da kuhalna plošča poči:
– takoj ugasnite vse gorilnike in izklopite vse
električne grelne elemente ter napravo izključite iz
električnega omrežja,
– se ne dotikajte površine naprave,
– ne uporabljajte naprave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z
razmakom med kontakti. Zagotoviti je treba popoln
odklop v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji
prenapetosti III. Ozemljitveni kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne
pride v neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih
cevi) z deli, ki lahko dosežejo več kot 50 °C višje
temperature od sobne temperature.
46
www.electrolux.com
•
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje
trge: CZ SK SI
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Priključitev plina
•
•
•
•
•
Vse priključitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.
Pred priključitvijo se prepričajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave
(vrsta in tlak plina) in nastavitve
štedilnika usklajeni.
Poskrbite za kroženje zraka okrog
naprave.
Informacije o dovodu plina so na
ploščici za tehnične navedbe.
Ta naprava ni priključena na napravo
za prezračevanje in odvajanje plinov,
ki nastajajo pri gorenju. Napravo
priključite v skladu z veljavnimi
predpisi za namestitev. Bodite pozorni
na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
•
•
•
•
•
•
•
47
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Uporabljajte le stabilno posodo
ustrezne oblike in premera, ki je večji
od dimenzij gorilnikov.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazite, da bo posoda postavljena na
sredino gorilnika.
Na koncu se še prepričajte, da
plamen pri hitrem zasuku gumba iz
položaja za največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja
plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče
se ustvarjata toplota in vlaga. V
prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Med dolgotrajno intenzivno uporabo
naprave bo morda potrebno dodatno
prezračevanje, npr. odpiranje okna, ali
učinkovitejše prezračevanje, npr.
povečana stopnja mehanskega
prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr.
kis, limonin sok ali sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna, prišle
v stik s ploščo. Lahko se pojavijo
motni madeži.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Z upravljalne plošče ne
odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride
voda in povzroči poškodbo.
•
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) ........................................
.
Serijska
številka ...........................
SLOVENŠČINA
3.2 Priključitev plina
OPOZORILO!
Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna
dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba v skladu
s standardi in veljavnimi
predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz
nerjavnega jekla. Če uporabljate gibke
kovinske cevi, pazite, da ne pridejo v stik
s premičnimi deli ali da se ne zmečkajo.
Pozorni pa bodite, ko kuhalno ploščo
vgrajujete skupaj s pečico.
Prepričajte se, da dovodni
tlak plina naprave ustreza
priporočenim vrednostim.
Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z
navojno matico G 1/2 palca.
Brez prevelike sile privijte
sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in
privijte do konca.
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za
utekočinjen plin. Vedno uporabite tesnilo.
Nato nadaljujte s priključitvijo plinske
napeljave.
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
•
•
•
•
•
ne more postati bolj vroča, kot je
sobna temperatura, višja od 30 °C,
ni daljša od 1500 mm,
ni nikjer stisnjena,
ni izpostavljena vlečnim silam in ni
zavita,
ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
49
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi
preverite, da:
•
na njej ni razpok, zarez ali drugih
poškodb - niti na koncih niti na celotni
dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
OPOZORILO!
Ko je namestitev končana,
se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne
spojke pravilno. Uporabite
milno raztopino, ne ognja!
3.3 Zamenjava šob
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone
gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite
šobe in jih zamenjajte s tistimi, ki so
potrebne za vrsto plina, ki ga
uporabljate (oglejte si razpredelnico v
poglavju »Tehnični podatki«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s
ploščico za novo vrsto plina. Ta
ploščica je na voljo v embalaži,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren
regulator tlaka.
3.4 Nastavljanje najmanjše
moči
OPOZORILO!
Informacije samo za
pooblaščenega monterja.
Nastavitev najmanjše moči plamena na
gorilniku:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši
plamen.
50
www.electrolux.com
3. Odstranite gumb ter s tankim
izvijačem dvignite in odstranite
plastično magnetno držalo.
OPOZORILO!
Na koncu se še prepričajte,
da plamen pri hitrem obratu
gumba iz položaja za
največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
A
3.5 Električna povezava
•
•
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom
20 mbar na utekočinjen plin,
povsem privijte nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na
zemeljski plin G20 s tlakom 20
mbar, odvijte vijak za približno 1/4
obrata (1/2 obrata za gorilnik z
več kronami).
6. Ponovno namestite magnetno držalo
in gumb.
•
•
•
•
•
Prepričajte se, da se nazivna napetost
in tip moči na ploščici za tehnične
navedbe ujemata z napetostjo in
močjo vašega krajevnega omrežja.
Naprava ima nameščen priključni
kabel. Na kabel je treba namestiti
primeren vtič, ki prenese obremenitev,
navedeno na ploščici za tehnične
navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Ko za priključitev naprave uporabljate
kabelski podaljšek, adapter ali
povezavo z več priključki, obstaja
nevarnost požara. Preverite, ali
ozemljitvena povezava ustreza
standardom in predpisom.
Ne pustite, da se napajalni kabel
segreje na temperaturo, višjo od 90
°C.
SLOVENŠČINA
Poskrbite, da bo modri
nevtralni kabel priključen na
priključnico, na kateri je
črka »N«. Rjav (ali črn) fazni
kabel priključite na
priključnico, na kateri je
črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
Če kontrolne lučke zasvetijo
ob priključitvi kuhalne plošče
na električno omrežje,
vklopite in izklopite
upravljalni gumb in
počakajte, da indikator
akumulirane toplote ugasne.
2.
3.
min.
100 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
3.6 Priključni kabel
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim
ali enakovrednim kablom. Vrsta kabla je:
H03V2V2-F T90.
min.
650 mm
560+02 mm
4.
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2
cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega
vodnika.
3.7 Montaža
1.
5.
6.
A
B
51
52
www.electrolux.com
7.
omogočati mora dostop v primeru
tehničnega posega.
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
Kuhinjski element z vrati
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
POZOR!
Napravo namestite le na
delovno površino z ravno
podlago.
3.8 Namestitev kuhalne plošče
pod kuhinjsko napo
Če nameščate kuhalno
ploščo pod kuhinjsko napo,
si oglejte navodila za
namestitev nape za
najmanjšo razdaljo med
napravami.
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in
pečice je treba namestiti ločeno, tako
zaradi varnosti kot tudi enostavnega
odstranjevanja pečice iz kuhinjskega
elementa.
3.9 Možnosti vgradnje
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva,
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Srednje hitri gorilnik
Gorilnik z več kronami
Pomožni gorilnik
Upravljalna plošča
Upravljalni gumbi
Okno za infrardeči signal Hob²Hood
SLOVENŠČINA
53
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
S senzorskimi polji upravljajte Odštevalno uro in Hob²Hood. Prikazovalniki, indikatorji
in zvoki vas opozorijo na vklopljene funkcije.
Sen‐
zor‐
sko
polje
1
2
3
4
/
Funkcija
Opomba
Hob²Hood
Za vklop in izklop ročnega načina funkci‐
je.
Prikazovalnik program‐
ske ure
Za prikaz časa v minutah.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
-
Za izbiro funkcije programske ure.
4.3 Upravljalni gumb
Simbol
4.4 Akumulirana toplota
Opis
ni dovoda plina/izklop
položaj vžiga/največji
dovod plina
najmanjši dovod plina
$
54
www.electrolux.com
A. Indikator akumulirane toplote.
Indikator akumulirane toplote
zasveti ob izklopu gorilnika.
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi
akumulirane toplote.
Čas kuhanja (min.)
Gumb gorilnika
vklop < 5
vklop > 5
Več kron
izklop po 25
izklop po 25
Srednje hitri
izklop po 10
izklop po 20
Pomožni
izklop po 5
izklop po 15
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
$
5.1 Pregled gorilnika
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
5.2 Vžig gorilnika
Gorilnik vedno prižgite,
preden nanj položite posodo.
OPOZORILO!
Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi
napačne uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga
obrnite v nasprotni smeri urnega
SLOVENŠČINA
kazalca v položaj za največji dovod
plina ( ).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj. Na ta način
omogočite, da se termočlen segreje.
V nasprotnem primeru je dovod plina
prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem
zaneti.
Če po nekaj poskusih
gorilnika ni mogoče prižgati,
preverite, ali sta njegova
krona in pokrov v pravilnem
položaju.
OPOZORILO!
Upravljalnega gumba ne
držite pritisnjenega več kot
15 sekund. Če se gorilnik ne
prižge po 15 sekundah,
sprostite upravljalni gumb,
ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik
ponovno po preteku najmanj
ene minute.
POZOR!
Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez
električne naprave; v tem
primeru gorilniku približajte
plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina in
pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund
ali manj, da se termočlen
segreje.
Če plamen gorilnika po
nesreči ugasne, obrnite
upravljalni gumb v položaj za
izklop in poskusite ponovno
prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
55
Generator isker se lahko
samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po
namestitvi ali izpadu
električne napetosti. To je
povsem običajno.
Vsak gumb ima kontrolno
lučko. Ko obrnete gumb,
lučka zasveti.
Kuhalna plošča ima
progresivne ventile. Zaradi
njih je reguliranje plamena
natančnejše.
OPOZORILO!
Če ne obrnete gumba v
položaj za izklop, se po dveh
urah oglasi opozorilni zvočni
signal in simboli utripalo
rdeče. Opozori vas, da je
gorilnik vklopljen. Če želite
izklopiti zvok, se dotaknite
,
,
ali
.
5.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb
v položaj za izklop
.
OPOZORILO!
Preden odmaknete posodo z
gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga
povsem ugasnite.
5.4 Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalno uro.
1. Dotaknite se .
Za vklop funkcije.
2. Dotaknite se
ali
programske
ure za nastavitev časa (00 - 99
minut).
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripati začne 00.
56
www.electrolux.com
Zadnjo minuto se čas
odšteva v sekundah, zadnjih
10 sekund pa programska
ura oddaja zvočni signal.
3. Dotaknite se , ,
ali .
Za izklop zvoka.
4. Če želite izklopiti programsko uro, se
za dalj časa dotaknite
.
Odštevalno uro lahko
uporabite kadarkoli, tudi ko
je naprava izklopljena.
5.5
Samodejni načini
Način
Samodejna
osvetlitev
Hitrost ven‐
tilatorja
H0
Izklop
Izklop
HL
Vklop
Izklop
H1
Vklop
Stopnja 1
H2
Vklop
Stopnja 2
H3
Vklop
Stopnja 3
Funkcija ne vpliva na
delovanje gorilnikov.
Dalj časa se dotikajte , da
izklopite ventilator in luč.
Hob²Hood
OPOZORILO!
Po koncu kuhanja se napa
ne izklopi samodejno.
Izklopite jo ročno.
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Ventilator lahko upravljate tudi ročno s
kuhalne plošče.
Pri večini kuhinjskih nap je
sistem za daljinsko
upravljanje tovarniško
izklopljen. Vklopite ga pred
uporabo funkcije. Za
dodatne informacije si
oglejte navodila za uporabo
kuhinjske nape.
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
OPOZORILO!
Na gorilnik ne postavljajte
nestabilne ali poškodovane
posode, da preprečite razlitje
in telesne poškodbe.
POZOR!
Ne uporabljajte litoželezne,
glinene ali keramične
posode, žar plošč ali plošč
opekačev.
POZOR!
Pazite, da dno posode ne
sega preblizu upravljalnega
gumba, ker ga bo drugače
plamen segrel.
OPOZORILO!
Iste posode ne postavljajte
na dva gorilnika.
POZOR!
Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del
kuhalne površine.
SLOVENŠČINA
POZOR!
Posoda mora biti postavljena
na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo
porabo plina.
57
Kuhinjska napa na sliki je samo
primer.
POZOR!
Zaradi politih tekočin med
kuhanjem lahko poči steklo.
6.2 Premeri posode
Uporabite posodo s
primernim premerom glede
na velikosti kuhališč.
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Več kron
180 - 260
Srednje hitri
120 - 220
Pomožni
80 - 180
Okno za komunikator
infrardečega signala
Hob²Hood naj bo čisto.
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Med uporabo funkcije na
kuhalni plošči ne uporabljajte
daljinsko upravljanje
naprave.
6.3 Namigi in nasveti za
funkcijo Hob²Hood
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
•
•
•
•
Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
Ne pokrivajte upravljalne plošče
kuhalne plošče.
Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (na primer z
roko ali ročajem posode). Oglejte si
sliko.
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap,
ki delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika. Kuhinjske
nape Electrolux, ki delujejo s to funkcijo,
morajo imeti simbol .
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
•
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Voda ali druge tekočine na
upravljalni plošči lahko
nenamerno vklopijo ali
izklopijo funkcije kuhalne
plošče.
58
www.electrolux.com
OPOZORILO!
Za čiščenje steklene
površine ali obročev
gorilnikov in okvirja (če
obstaja) ne uporabljajte
nožev, strgal ali podobnih
predmetov.
•
podstavkov za posodo preverite, ali se
ročice prilegajo odprtinam v podnožju
gorilnika, kot to prikazuje slika. Na ta
način je podstavek za posodo pritrjen in
stabilen.
Dele iz nerjavnega jekla očistite z
vodo in do suhega obrišite z mehko
krpo.
7.2 Podstavki za posodo
Podstavki za posodo niso
primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju. Pomivati
jih morate ročno.
7.4 Čiščenje kuhalne plošče
•
1. Podstavke za posodo odstranite, da
boste lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju
podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne
plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato
bodite pri ročnem pomivanju in
brisanju podstavkov za posodo
previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo
se prepričajte, da so v pravem
položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika
poskrbite, da bodo ročice podstavkov
za posodo in vstavljene v utore
emajliranih plošč.
7.3 Odstranjevanje in
nameščanje podstavkov za
posodo
Po čiščenju kuhalne plošče se
prepričajte, da so podstavki za posodo v
pravem položaju. Za pravilno namestitev
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Za čiščenje emajliranih delov,
pokrovov in kron gorilnikov uporabite
toplo milnico, preden jih namestite
nazaj, pa jih dobro osušite.
7.5 Čiščenje vžigalne svečke
Ta funkcija se izvede preko keramične
vžigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno čisti, da lahko
sprožita iskro. Preverite tudi, da luknjice
na kroni gorilnika niso zamašene.
7.6 Redno vzdrževanje
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka,
če je nameščen.
SLOVENŠČINA
59
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Ko poskušate vklopiti ge‐
nerator isker, se iskra ne
sproži.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Pokrov in krona gorilnika
Pokrov in krono gorilnika
sta nameščena nepravilno. namestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po
vžigu.
Termočlen ni dovolj segret. Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enako‐
meren.
Krona gorilnika je zamaše‐ Prepričajte se, da glavni
na z ostanki hrane.
dotok plina ni blokiran in
da je krona gorilnika čista.
Svetlost upravljalne plošče Temperatura plošče je vi‐
Počakajte, da se kuhalna
se zmanjša ali izklopi.
soka. Za zagotovitev dolge plošča ohladi.
življenjske dobe prikazo‐
valnika se svetlost zniža
glede na temperaturo plo‐
šče. Nad določeno tempe‐
raturo se upravljalna ploš‐
ča izklopi.
Kontrolne lučke upravljal‐
Preizkus kontrolne lučke.
nega gumba zasvetijo ob
priključitvi kuhalne plošče
na električno omrežje ali iz‐
padu električnega napaja‐
nja.
Oglejte si »Namestitev«.n
Funkcija Hob²Hood ne de‐
luje.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Odstranite predmet z
upravljalne plošče.
Vklop ali uporaba
Hob²Hood in Odštevalna
Ura ni mogoča.
Na upravljalni plošči je vo‐
da ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
60
www.electrolux.com
8.3 Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano
spodaj:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite
ta del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Dimenzije kuhalne plošče
Širina
590 mm
Globina
520 mm
9.2 Premeri obvodov
GORILNIK
Ø OBVODA 1/100 mm
Več kron
57
Srednje hitri
35
Pomožni
28
SLOVENŠČINA
61
9.3 Drugi tehnični podatki
SKUPNA
MOČ:
Prvotna vr‐
sta plina:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
Nadomestna G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 607 g/h
vrsta plina:
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
I2H (LV)
Priključitev pli‐ G 1/2"
na:
Razred napra‐ 3
ve:
9.4 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ NAJMANJŠA MOČ OZNAKA ŠOBE
(kW)
(kW)
Več kron
3,9
1,4
146
Srednje hitri
2,0
0,6
96x
Pomožni
1,0
0,33
70
9.5 Plinski gorilniki za UNP G30/G31 s tlakom 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
NAJMANJŠA OZNAKA ŠO‐
MOČ (kW)
BE
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Več kron
3,55
1,4
095
258
Srednje hitri
1,9
0,6
71
138
Pomožni
1,0
0,33
50
73
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KGG6438K
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število plinskih gorilnikov
4
62
www.electrolux.com
Zadaj levo - srednje hitri
Energijska učinkovitost na plinski Zadaj desno - srednje hitri
gorilnik
Spredaj levo - več kron
(EE gas burner)
Spredaj desno - pomožni
Energijska učinkovitost za plin‐
sko kuhalno ploščo
(EE gas hob)
60.3%
60.3%
57.3%
ni pomembno
59.3%
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba
energije - Splošno
10.2 Varčevanje z energijo
•
•
•
•
•
•
•
Pred uporabo poskrbite, da bodo gorilniki in podstavki za posodo pravilno
sestavljeni.
Uporabite posodo s primernim premerom glede na velikosti kuhališč.
Posodo postavite na sredino gorilnika.
Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte si njegova navodila za uporabo.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
63
867334724-E-132019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising