AEG | HKB64540NB | User manual | Aeg HKB64540NB User Manual

Aeg HKB64540NB User Manual
HKB64540NB
CS
RO
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Manual de utilizare
Plită
Návod na používanie
Varný panel
2
23
44
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. INSTALACE.......................................................................................................... 7
4. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 11
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................13
6. TIPY A RADY......................................................................................................15
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................16
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 18
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................20
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................21
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Při poškození skla plotýnky:
– okamžitě vypněte všechny hořáky a elektrická
topná tělesa a odpojte spotřebič od napájení,
– nedotýkejte se povrchu spotřebiče,
– spotřebič nepoužívejte.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti
je nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty. Musí být
zajištěno úplné odpojení v souladu s podmínkami
uvedenými v kategorii přepětí III. Zemnicí kabel je z
těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního
obalu) s částmi, které se zahřívají o 50 °C více než
teplota místnosti.
ČESKY
•
5
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: CZ RO SK
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny
na středu hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká teplo a vlhko. V
místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna,
nebo účinnější větrání, například
zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost
vybavena.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka,
ovladače ani těsnění. Do
spotřebiče by se mohla
dostat voda a poškodit ho.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
7
8
www.aeg.com
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
3.2 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě
smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami
a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte
ohebnou hadici z nerezové oceli v
souladu s platnými předpisy. Pokud
použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde
přiskřípnuté. Také dávejte pozor, když je
varná deska nainstalovaná společně s
troubou.
Zajistěte, aby tlak přívodu
plynu do zařízení odpovídal
doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě
pomocí matice se závitem G
1/2". Volně našroubujte
součásti, nastavte připojení
do požadovaného směru a
vše utáhněte.
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka dodána spolu se
spotřebičem
C. Koleno dodáno spolu se spotřebičem
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák
gumové hadice. Vždy použijte těsnění.
Pak pokračujte s připojením plynu.
Pružnou hadici lze použít za těchto
podmínek:
•
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo
zkroucení;
• nesmí být v kontaktu s ostrými kraji
nebo rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl
být kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se
zjišťuje, zda:
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok,
nikoliv plamen!
3.3 Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7
odšroubujte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu (viz tabulka v
kapitole „Technické údaje“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí
zase jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
ČESKY
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí nastavovač tlaku.
9
6. Znovu namontujte držák magnetu a
ovladač.
3.4 Nastavení minimální
úrovně
VAROVÁNÍ!
Informace určené pouze pro
autorizované techniky.
Postup nastavení minimální úrovně
hořáku:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladačem na minimální
nastavení.
3. Demontujte ovladač a pomocí
úzkého šroubováku zdvihněte a
vyjměte plastový držák magnetu.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda plamen
nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z
maximální do minimální
polohy.
3.5 Připojení k elektrické síti
•
•
4. Úzkým šroubovákem nastavte
polohu obtokového šroubu (A).
A
•
•
•
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar
na zkapalnělý plyn úplně utáhněte
obtokový šroub.
• z kapalného plynu na zemní plyn
G20 20 mbar uvolněte obtokový
šroub asi o 1/4 otáčky (1/2 otáčky
v případě hořáku s vícečetnou
korunkou).
•
•
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napětí a výkonu místního
zdroje napájení.
Spotřebič se dodává s napájecím
kabelem. Ten musí být vybaven
správnou zástrčkou vhodnou pro
danou zátěž vyznačenou na typovém
štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky
nebo vícenásobného připojení hrozí
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že
uzemnění splňuje platné normy a
nařízení.
Napájecí kabel nesmí být vystaven
teplotám vyšším než 90 °C.
10
www.aeg.com
Ujistěte se, že jste připojili
modře zbarvený nulový
vodič ke svorce označené
písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový
vodič připojte ke svorce
označené písmenem „L“.
Fázový vodič musí být vždy
připojen.
Pokud se po připojení varné
desky k síťovému napájení
rozsvítí kontrolky, zapněte a
vypněte ovladač a vyčkejte,
dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel
zbytkového tepla.
3.6 Připojovací kabel
Připojovací kabel vyměňte pouze za
speciální kabel nebo ekvivalentní typ.
Kabel je typu: H03V2V2-F T90.
2.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá
napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič
zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o
2 cm delší než hnědý (nebo černý)
fázový vodič.
3.7 Montáž
1.
5.
6.
A
B
A) dodané těsnění
ČESKY
7.
11
umožňovat snadný přístup v případě, že
je nutný technický zásah.
B) dodané držáky
Kuchyňská jednotka s dvířky
30 mm
A
60 mm
POZOR!
Spotřebič instalujte pouze na
pracovní plochu s rovným
povrchem.
3.8 Instalace varné desky pod
odsavačem par
Instalujete-li varnou desku
pod odsavačem par, dodržte
minimální vzdálenost mezi
spotřebiči v souladu s
pokyny k montáži odsavače
par.
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby
musí být z bezpečnostních důvodů
instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
3.9 Možnosti zapuštění
Panel instalovaný pod varnou deskou
musí být snadno odnímatelný a
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Středně rychlý hořák
Hořák s vícečetnou korunkou
Pomocný hořák
Ovládací panel
Ovladače
Okénko pro infračervený signál
funkce Hob²Hood
12
www.aeg.com
4.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
4
K ovládání funkce Minutka a Hob²Hood používejte senzorová tlačítka. Displeje,
ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
1
2
-
3
/
4
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního reži‐
mu funkce.
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
-
Slouží k nastavení funkce časovače.
4.3 Ovladač
Symbol
Poznámka
4.4 Zbytkové teplo
Popis
bez přívodu plynu / poloha
vypnuto
poloha pro zapálení / ma‐
ximální přívod plynu
minimální přívod plynu
$
A. Kontrolka zbytkového tepla.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
13
Po vypnutí hořáku se
rozsvítí kontrolka
zbytkového tepla.
Čas přípravy (min)
Ovladač hořáku
zapnuto < 5
zapnuto > 5
Vícečetná korunka
vypnuto po 25
vypnuto po 25
Středně rychlý
vypnuto po 10
vypnuto po 20
Pomocný
vypnuto po 5
vypnuto po 15
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
A.
B.
C.
D.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Přehled hořáku
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
5.2 Zapálení hořáku
$
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
%
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
&
'
$
%
&
'
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu
( ).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10
sekund. Tím se zahřeje termočlánek.
V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
14
www.aeg.com
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
VAROVÁNÍ!
Nenastavíte-li ovladač do
polohy vypnuto, po dvou
hodinách zazní výstražný
signál a symboly budou
blikat červeně. Upozorní vás
na to, že hořák je stále
zapnutý. Zvukovou
signalizaci vypnete
POZOR!
Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k
hořáku plamen, otočte
ovladačem proti směru
hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného
plynu a zatlačte na něj.
Držte ovladač zatlačený po
dobu 10 nebo méně sekund,
aby se termočlánek zahřál.
nebo
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
Každý ovladač je vybaven
kontrolkou. Ta se rozsvítí,
když ovladačem otočíte.
Tato varná deska se dodává
s postupnými ventily.
Umožňují přesnější regulaci
plamene.
stisknutím tlačítka
,
,
.
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
5.4 Minutka
Tuto funkci lze používat jako minutku.
1. Stiskněte .
Slouží k zapnutí funkce.
2. Stiskněte
nebo
časovače a
nastavte čas (00 - 99 minut).
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
V poslední minutě se čas
odečítá po sekundách a v
posledních 10 sekundách
časovač vydává zvukový
signál.
3. Stiskněte , ,
nebo .
k vypnutí zvukové signalizace.
4. Chcete-li časovač vypnout, stiskněte
na delší dobu
.
Funkci Minutka můžete
použít kdykoliv; i u
vypnutého spotřebiče.
Tato funkce nemá žádný vliv
na činnost hořáků.
ČESKY
5.5
Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Ventilátor lze
také z varné desky ovládat ručně.
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Režim
Automatické Rychlost ve‐
osvětlení
ntilátoru
HL
Zap
Vyp
H1
Zap
Stupeň 1
H2
Zap
Stupeň 2
H3
Zap
Stupeň 3
Stisknutím
na delší dobu
vypnete ventilátor a
osvětlení.
VAROVÁNÍ!
Po konci přípravy se
odsavač par nevypne
automaticky. Vypněte ho
ručně.
Automatické režimy
Režim
Automatické Rychlost ve‐
osvětlení
ntilátoru
H0
Vyp
Vyp
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
6.1 Nádobí
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
POZOR!
Nepoužívejte litinové pánve,
keramické nebo kameninové
hrnce, grilovací nebo
opékací pláty.
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR!
Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí příliš blízko
ovladače, protože v takovém
případě plamen zahřívá
ovládací prvky.
15
POZOR!
Tekutiny rozlité během
vaření mohou způsobit
prasknutí skla.
6.2 Průměry nádobí
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Vícečetná korunka
180 - 260
16
www.aeg.com
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Středně rychlý
120 - 220
Pomocný
80 - 180
Okénko pro infračervený
vysílač funkce Hob²Hood
udržujte čisté.
Ostatní dálkově ovládané
spotřebiče mohou blokovat
signál. Když používáte tuto
funkci na varné desce,
nepoužívejte zároveň žádné
dálkově ovládané
spotřebiče.
6.3 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
• Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
• Nezakrývejte ovládací panel varné
desky.
• Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par AEG, které
jsou vybaveny touto funkcí, musí být
označeny symbolem .
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
•
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Je-li na ovládacím panelu
voda nebo jiná tekutina,
může dojít k nahodilému
zapnutí či vypnutí funkcí
varné desky.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
K čištění povrchu skla nebo
prostoru mezi okrajem
hořáků a rámem (je-li
součástí spotřebiče)
nepoužívejte nože, škrabky
či podobné nástroje.
•
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
7.2 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
17
7.3 Sejmutí mřížek pod
nádoby
Mřížky pod nádoby jsou namontované na
kovových čepech umístěných na zadní
straně varné desky, aby se udržely ve
správné poloze. Mřížky pod nádoby lze
pro snazší čištění z varné desky
odstranit. Mřížky pod nádoby zdvihněte
tak, že je podržíte ve vodorovné poloze
dle obrázku.
Dávejte pozor, abyste
mřížky pod nádoby
nezdvihali šikmo, protože to
by mělo za následek přílišný
tlak na kovové čepy. Čepy
by se mohly poškodit a
prasknout.
18
www.aeg.com
Tvar mřížek pod nádoby a počet hořáků
se může lišit u ostatních modelů tohoto
spotřebiče.
7.4 Čištění varné desky
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
•
Smaltované části, krytky a korunky
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
7.5 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru jisker
se neobjevují žádné jiskry.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Termočlánek není dostateč‐
ně zahřátý.
Po zapálení plamene pod‐
ržte ovladač stisknutý ještě
10 nebo méně sekund.
Kroužek plamene je nerov‐
noměrný.
Korunka hořáku je ucpaná
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka hořáku
je čistá.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Jas ovládacího panelu je ni‐
žší nebo se panel vypíná.
Teplota varné desky je vyso‐ Nechte varnou desku vy‐
ká. K zajištění dlouhé život‐ chladnout.
nosti displeje se jas sníží v
závislosti na teplotě varné
desky. Po překročení určité
teploty se ovládací panel vy‐
pne.
19
Řešení
Po připojení varné desky k
Zkouška kontrolky.
síťovému napájení nebo po
výpadku elektrického proudu
se rozsvítí kontrolka ovlada‐
če.
Řiďte se pokyny v části „In‐
stalace“.
Funkce Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovláda‐
cího panelu.
Nelze zapnout ani používat
funkci Hob²Hood a Minutka.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
20
www.aeg.com
8.3 Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozměry varné desky
Šířka
590 mm
Hloubka
520 mm
9.2 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Vícečetná korunka
57
Středně rychlý
35
Pomocný
28
ČESKY
9.3 Ostatní technické údaje
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Původní plyn: G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
Nový plyn:
607 g/h
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
I2H (LV)
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
Připojení plynu: G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
9.4 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNÍ VÝKON
kW
ZNAČKA PRO TRY‐
SKU
Vícečetná korunka
3,9
1,4
146
Středně rychlý
2,0
0,6
96x
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové hořáky pro LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
MINIMÁLNÍ
VÝKON kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU
JMENOVITÝ PRŮ‐
TOK PLYNU g/h
Vícečetná ko‐
runka
3,55
1,4
095
258
Středně rychlý
1,9
0,6
71
138
Pomocný
1,0
0,33
50
73
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
HKB64540NB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet plynových hořáků
4
21
22
www.aeg.com
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
Levý zadní - středně rychlý
60,3 %
Pravý zadní - středně rychlý
60,3 %
Levý přední - vícečetná korunka 60,0 %
Pravý přední - pomocný
Energetická účinnost plynové var‐
né desky
(EE gas hob)
není k dispozici
60.2%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
10.2 Úspora energie
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
Nádobu postavte středem na hořák.
Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
ROMÂNA
23
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA..................................................................23
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.......................................................................26
3. INSTALAREA......................................................................................................29
4. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................ 33
5. UTILIZAREA ZILNICĂ.........................................................................................34
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI...................................................................................37
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA............................................................................ 38
8. DEPANARE........................................................................................................ 40
9. DATE TEHNICE..................................................................................................41
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ............................................................................... 42
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim pentru că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru
a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele
obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai
bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
24
www.aeg.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care se sparge sticla plitei:
– opriţi imediat toate arzătoarele şi toate elementele
electrice de încălzire şi deconectaţi aparatul de la
sursa de curent,
– nu atingeţi suprafaţa aparatului,
– nu utilizaţi aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
Când aparatul este conectat direct la sursa de curent,
este obligatorie utilizarea unui comutator cu izolaţie la
toţi polii şi cu contacte distanţate. Trebuie garantată
deconectarea completă în conformitate cu condiţiile
specificate de categoria III pentru supratensiune.
26
www.aeg.com
•
•
Cablul de legare la masă este exclus de la aceste
prevederi.
Când alegeţi traseul cablului de alimentare, asiguraţivă că acesta nu intră în contact direct (de exemplu
prin utilizarea unui înveliş izolator) cu piese care pot
atinge temperaturi cu peste 50°C mai mari decât
temperatura camerei.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor
pieţe: CZ RO SK
•
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni
fierbinte. Instalaţi sub aparat un
panou de separare ignifug pentru a
preveni accesarea bazei acestuia.
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
2.2 Conexiunea electrică
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
27
2.3 Racordul la gaz
•
•
•
•
•
Toate racordurile la gaz trebuie
realizate de către o persoană
calificată.
Înainte de instalare, verificaţi dacă
condiţiile din reţeaua locală de
distribuţie a gazului (tipul şi presiunea
gazului) şi reglajele aparatului sunt
compatibile.
Verificaţi dacă aerul circulă în jurul
aparatului.
Informaţiile despre alimentarea cu gaz
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Acest aparat nu este conectat la un
dispozitiv care să evacueze produsele
rezultate în urma combustiei. Aparatul
se racordează în conformitate cu
reglementările în vigoare privind
instalarea. Acordaţi o deosebită
atenţie aspectelor referitoare la
ventilaţia adecvată.
2.4 Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
28
www.aeg.com
•
•
•
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
•
•
•
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Folosiţi doar vase stabile cu forma
corectă şi diametrul mai mare decât
dimensiunile arzătoarelor.
Vasele trebuie poziţionate central pe
arzătoare.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia
de maxim în cea de minim, asiguraţivă că flacăra nu se stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
arzător.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz
are ca efect producerea de căldură şi
umezeală. Asiguraţi o bună ventilare
a camerei în care aparatul este
instalat.
Utilizarea îndelungată a aparatului
poate necesita aerisire suplimentară,
de exemplu deschiderea unei
ferestre, sau o ventilaţie mai eficientă,
de exemplu prin mărirea puterii
ventilaţiei mecanice, dacă există.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Nu permiteţi lichidelor acide, precum
oţetul, sucul de lămâie sau agenţii
detartranţi să intre în contact cu plita.
Pot să apară zone mătuite.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
AVERTISMENT!
Nu scoateţi butoanele,
butoanele de selectare sau
garniturile din panoul de
comandă. Ar putea intra apă
în aparat şi să provoace
daune.
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de
spălat vase.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
ROMÂNA
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
29
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
3. INSTALAREA
Presiunea de alimentare cu
gaz a aparatului trebuie să
respecte valorile
recomandate. Racordul
ajustabil este fixat de capătul
conductei cu ajutorul unei
piuliţe filetate G 1/2".
Înfiletaţi componentele fără
forţare, reglaţi conexiunea în
direcţia necesară şi fixaţi
peste tot.
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
Numărul produsului
(PNC) ........................................
.
Numărul de
serie ...........................
3.2 Racordul la gaz
AVERTISMENT!
Următoarele instrucţiuni
referitoare la instalare,
conectare şi întreţinere
trebuie efectuate de
personal calificat, în
conformitate cu standardele
şi reglementările locale în
vigoare.
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o
ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil
conformă cu reglementările în vigoare.
Dacă utilizaţi ţevi metalice flexibile,
procedaţi cu atenţie pentru ca acestea să
nu intre în contact cu părţile mobile şi să
nu fie strivite. De asemenea, procedaţi
cu atenţie când plita este montată
împreună cu un cuptor.
A
B C
A. Capăt al axului cu piuliţă
B. Garnitură furnizată cu aparatul
C. Cot furnizat cu aparatul
Gaz lichefiat
Folosiţi suportul furtunului din cauciuc
pentru gaz lichefiat. Montaţi întotdeauna
garnitura. După aceea, continuaţi
racordarea la gaz.
Racordul flexibil este gata de montare
dacă:
•
•
•
•
nu poate ajunge la o temperatură mai
mare decât cea a camerei (30°C);
nu este mai lung de 1500 mm;
nu este strangulat în niciun loc;
nu este supus la tracţiune sau
torsiune;
30
www.aeg.com
•
nu intră în contact cu muchii sau
colţuri ascuţite;
• poate fi examinat cu uşurinţă pentru
a-i verifica starea.
Inspectarea stării racordurilor flexibile
constă în verificarea următoarelor
aspecte:
•
să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme
de arsuri la capete sau pe lungimea
sa;
• materialul să nu fie rigidizat şi să
prezinte elasticitatea sa normală;
• colierele să nu fie ruginite;
• să nu fi depăşit termenul de garanţie.
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi
ţeava, ci înlocuiţi-o.
3.4 Reglarea nivelului minim
AVERTISMENT!
Informaţii exclusiv pentru
instalatorul autorizat.
Pentru reglarea nivelului minim al
arzătoarelor:
1. Aprindeţi arzătorul.
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
3. Scoateţi butonul şi cu ajutorul unei
şurubelniţe subţiri, ridicaţi şi
îndepărtaţi suportul din plastic al
magnetului.
AVERTISMENT!
După ce instalarea s-a
terminat, verificaţi
etanşeitatea corectă a
fiecărui racord de ţeavă. În
acest sens, utilizaţi o soluţie
de apă şi săpun, nu flacără
deschisă!
3.3 Înlocuirea injectoarelor
1. Scoateţi suporturile tăvii.
2. Scoateţi capacele şi coroanele
arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie
tubulară de 7 şi înlocuiţi-le cu cele
necesare pentru tipul de gaz utilizat
(consultaţi tabelul din capitolul "Date
Tehnice").
4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi
procedură în ordine inversă.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice
(aflată lângă ţeava de alimentare cu
gaz) cu cea corespunzătoare noului
tip de gaz. Această plăcuţă se
găseşte în pachetul livrat împreună
cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă
sau diferită de presiunea necesară,
trebuie montat un regulator de presiune
corespunzător pe ţeava de alimentare cu
gaz.
4. Cu o şurubelniţă subţire, reglaţi
poziţia şurubului de bypass (A).
A
5. Dacă se trece:
• de la gaz natural (de la reţea)
G20 20 mbar la gaz lichefiat
(îmbuteliat), strângeţi până la
capăt şurubul de bypass.
• de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la
gaz natural (de la reţea) G20 20
mbar, desfaceţi şurubul
bypassului cu circa 1/4 de tură
(1/2 de tură pentru un arzător cu
coroană multiplă).
6. Montaţi la loc suportul magnetului şi
butonul.
ROMÂNA
31
Asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul albastru neutru la
borna marcată cu litera „N”.
Conectaţi cablul maro (sau
negru) de fază la borna
marcată cu litera „L”. Cablul
de fază trebuie menţinut
conectat permanent.
AVERTISMENT!
Atunci când rotiţi brusc
butonul de la poziţia de
maxim la cea de minim
asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
3.5 Conexiunea electrică
•
•
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă tensiunea nominală şi
tipul de energie electrică specificate
pe plăcuţa cu date tehnice coincid cu
tensiunea şi puterea reţelei electrice
locale.
Acest aparat este livrat împreună cu
un cablu de alimentare electrică.
Cablul trebuie să fie livrat cu un
ştecher adecvat care să poată
suporta sarcina indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice. Asiguraţi-vă că aţi
introdus ştecherul într-o priză
adecvată.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Există un pericol de incendiu dacă
aparatul este conectat prin intermediul
unui prelungitor, adaptor sau tripluştecher. Verificaţi dacă legătura la
masă este făcută în conformitate cu
standardele şi reglementările.
Nu permiteţi încălzirea cablului de
alimentare la temperaturi mai mari de
90°C.
Dacă indicatoarele
luminoase de funcţionare se
aprind după conectarea plitei
la reţeaua electrică, porniţi şi
opriţi butonul de comandă şi
aşteptaţi să se stingă
indicatorul căldurii reziduale.
3.6 Cablu electric de legătură
între unităţi
Pentru a înlocui cablul conector, folosiţi
doar cablul special sau un echivalent.
Tipul cablului este: H03V2V2-F T90.
Secţiunea cablului trebuie să suporte
tensiunea şi temperatura de lucru. Firul
galben / verde de împământare trebuie
să fie cu aproximativ 2 cm mai lung decât
firul de fază maro (sau negru).
3.7 Asamblarea
1.
32
www.aeg.com
2.
7.
B) bride furnizate
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
ATENŢIE!
Instalaţi aparatul doar pe un
blat de lucru cu suprafaţă
plată.
3.8 Instalarea plitei sub hotă
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Dacă instalaţi plita sub o
hotă, consultaţi instrucţiunile
de instalare a hotei pentru a
afla distanţa minimă dintre
aparate.
3.9 Posibilităţi de încorporare
Panoul instalat sub plită trebuie să fie
uşor de scos şi să permită accesul facil
în cazul în care este necesară o
intervenţie de asistenţă tehnică.
Element de mobilier de bucătărie cu
uşă
5.
30 mm
A
60 mm
6.
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A
A. Panou demontabil
B. Spaţiu pentru conexiuni
B
A) garnitură de etanşare furnizată
Element de mobilier de bucătărie cu
cuptor
Conexiunea electrică a plitei se
instalează separat de cea a cuptorului
din motive de siguranţă şi pentru a
permite o scoatere uşoară a cuptorului
din mobilier.
ROMÂNA
33
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
Arzător semi-rapid
Arzător cu coroană multiplă
Arzător auxiliar
Panou de comandă
Butoane de comandă
Fereastră pentru semnalul infraroşu
Plită²Hotă
6
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
4
Utilizaţi câmpurile cu senzor pentru a utiliza Cronometrul şi Plită²Hotă. Afişajele,
indicatoarele şi semnalele sonore indică funcţiile active.
Câmp Funcţie
cu
senzor
1
2
3
4
/
Comentariu
Hob²Hood
Pentru a activa şi dezactiva modul manual
al funcţiei.
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
-
Pentru a selecta funcţia Cronometru.
34
www.aeg.com
4.3 Buton de comandă
Simbol
A. Indicator de căldură reziduală.
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri din cauza
căldurii reziduale.
Descriere
fără alimentare cu gaz /
poziţie oprit
Indicatorul de căldură
reziduală se aprinde atunci
când stingeţi arzătorul.
poziţie aprindere / alimen‐
tare maximă cu gaz
alimentare minimă cu gaz
4.4 Căldura reziduală
$
Butonul arzătorului
Durata gătirii (min)
pornit < 5
pornit > 5
Coroană multiplă
oprit după 25
oprit după 25
Semi-rapid
oprit după 10
oprit după 20
Auxiliar
oprit după 5
oprit după 15
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
ROMÂNA
5.1 Prezentarea arzătorului
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Capac arzător
Coroană arzător
Bujie de aprindere
Termocuplu
5.2 Aprinderea arzătorului
Aprindeţi întotdeauna
arzătorul înainte de a pune
vase pe acesta.
AVERTISMENT!
Procedaţi cu atenţie atunci
când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie.
Producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate în
cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării.
35
1. Apăsaţi şi rotiţi butonul de comandă
în sens antiorar până la poziţia de
alimentare maximă cu gaz ( ).
2. Ţineţi apăsat butonul de comandă
timp de maxim 10 secunde. Astfel se
permite încălzirea termocuplului. În
caz contrar, alimentarea cu gaz se
întrerupe.
3. După ce flacăra este constantă, o
puteţi regla.
În cazul în care, după câteva
încercări arzătorul nu se
aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi
capacului arzătorului.
AVERTISMENT!
Nu ţineţi apăsat butonul de
comandă mai mult de 15
secunde. Dacă arzătorul nu
se aprinde nici după 15
secunde, eliberaţi butonul de
comandă, rotiţi-l pe poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi
din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
ATENŢIE!
În lipsa curentului electric,
puteţi aprinde arzătorul fără
dispozitivul electric; în acest
caz, apropiaţi o flacără de
arzător, rotiţi butonul de
comandă spre stânga în
sens antiorar până când
ajunge la poziţia de maxim şi
apăsaţi-l. Menţineţi apăsat
butonul timp de maxim 10
secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului.
Dacă arzătorul se stinge
accidental, rotiţi butonul de
comandă în poziţia oprit şi
încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1
minut.
36
www.aeg.com
Generatorul de scântei
poate porni automat la
cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau
după o pană de curent.
Acest lucru este normal.
3. Atingeţi , ,
sau .
Pentru oprirea sunetului.
4. Pentru a opri cronometrul, atingeţi
prelungit
Puteţi folosi Cronometrul în
orice moment, chiar dacă
aparatul este oprit.
Fiecare buton de comandă
are un indicator luminos.
Acesta se aprinde când rotiţi
butonul de comandă.
Plita este furnizată cu
supape progresive. Acestea
fac mai exactă reglarea
nivelului flăcării.
AVERTISMENT!
Dacă nu rotiţi butonul la
poziţia oprit, după două ore
este emis un sunet de
avertizare şi simbolurile
clipesc în roşu. Acestea vă
reamintesc că arzătorul este
pornit. Pentru a opri sunetul,
atingeţi
,
,
sau
Funcţia nu are nicio influenţă
asupra funcţionării
arzătoarelor.
5.5
Pentru majoritatea hotelor,
sistemul de comandă la
distanţă este iniţial
dezactivat. Activaţi sistemul
înainte de a utiliza funcţia.
Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de
utilizare al hotei.
5.3 Stingerea arzătorului
poziţia oprit
.
AVERTISMENT!
Micşoraţi întotdeauna flacăra
sau opriţi-o înainte de a lua
vasele de pe arzător.
Hob²Hood
Este o funcţie automată avansată care
conectează plita la o hotă specială. Atât
plita cât şi hota au un sistem de
comunicare cu semnale în infraroşu.
Ventilatorul se poate comanda şi manual
de la plită.
.
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la
.
Moduri automate
Mod
Lumină au‐
tomată
Viteză venti‐
lator
H0
Oprit
Oprit
HL
Pornit
Oprit
Puteţi folosi această funcţie ca un
Cronometru.
H1
Pornit
Nivelul 1
H2
Pornit
Nivelul 2
1. Atingeţi .
Pentru a activa funcţia.
H3
Pornit
Nivelul 3
5.4 Cronometrul
2. Atingeţi
sau
de la cronometru
pentru a seta durata (00 - 99 minute).
Atunci când timpul ajunge la final, este
emis un semnal sonor, iar 00 se aprinde
intermitent.
În ultimul minut, timpul
scade în secunde, iar la
ultimele 10 secunde
cronometrul emite un
semnal sonor.
Atingeţi prelungit
pentru a
opri ventilatorul şi lumina.
AVERTISMENT!
După terminarea gătirii, hota
nu se opreşte automat.
Opriţi-o manual.
ROMÂNA
37
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Vasul de gătit
ATENŢIE!
Nu folosiţi vase din fontă,
vase din lut sau argilă,
farfurii pentru grătar sau
toaster.
AVERTISMENT!
Nu aşezaţi acelaşi vas pe
două arzătoare.
AVERTISMENT!
Pentru a preveni răsturnarea
şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau
deteriorate pe arzător.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor nu stau prea
aproape de butonul de
comandă. În caz contrar,
flacăra încălzeşte butonul de
comandă.
Arzător
Diametrul va‐
selor (mm)
Coroană multiplă
180 - 260
Semi-rapid
120 - 220
Auxiliar
80 - 180
6.3 Sfaturi utile pentru
Hob²Hood
Când utilizaţi plita cu funcţia:
•
Protejaţi panoul hotei de lumina
directă a soarelui.
• Nu puneţi becuri halogene pe panoul
hotei.
• Nu acoperiţi panoul de comandă al
plitei.
• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi
hotă (de exemplu cu mâna sau cu
mânerul unui vas). Consultaţi
imaginea.
Hota din imagine este doar un
exemplu.
ATENŢIE!
Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a
plitei de gătit.
ATENŢIE!
Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a
avea o stabilitate maximă şi
pentru a reduce consumul
de gaz.
ATENŢIE!
Lichidele vărsate în timpul
gătitului pot cauza spargerea
sticlei.
6.2 Diametre pentru vase
Folosiţi vase cu diametre
corespunzătoare cu
dimensiunile arzătoarelor.
Păstraţi curată fereastra
pentru semnalul infraroşu
Plită²Hotă al
comunicatorului.
38
www.aeg.com
Alte aparate controlate prin
telecomandă pot bloca
semnalul. Nu folosiţi niciun
aparat controlat prin
telecomandă atunci când
folosiţi funcţia plitei.
Pentru a găsi gama completă de plite de
aragaz care lucrează cu această funcţie
consultaţi site-ul web pentru
consumatori. Plitele de aragaz de la AEG
care lucrează cu această funcţie trebuie
să conţină simbolul .
Plitele aragazelor cu funcţia
Hob²Hood
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Prezenţa apei sau a altor
lichide pe panoul de
comandă poate activa sau
dezactiva în mod accidental
funcţiile plitei.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi cuţite, răzuitoare
sau instrumente
asemănătoare pentru a
curăţa suprafaţa sticlei sau
zonele de pe marginile
arzătoarelor şi cadru (dacă
este cazul).
•
Spălaţi elementele din oţel inoxidabil
cu apă, după care uscaţi-le cu o
lavetă moale.
7.2 Suporturile pentru vase
Suporturile pentru vase nu
rezistă la spălarea în maşina
de spălat vase. Acestea
trebuie spălate manual.
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita,
scoateţi suporturile pentru vase.
Pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei
plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi
suporturile pentru vase.
2. Stratul de email are în unele locuri
muchii dure. Procedaţi cu atenţie
atunci când spălaţi de mână şi uscaţi
suporturile pentru vase. Dacă este
necesar, înlăturaţi petele persistente
cu pastă de curăţat.
3. După ce curăţaţi suporturile pentru
vase, puneţi-le pe acestea în poziţiile
corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a
arzătorului, asiguraţi-vă că braţele
suporturilor pentru vase sunt aliniate
cu centrul arzătorului.
ROMÂNA
7.3 Scoaterea suporturilor
tăvii
Pentru a menţine suporturile tăvii în
poziţie corecte, acestea sunt fixate pe
ştifturile de metal montate în partea din
spate a plitei. Pentru o curăţare mai
uşoară, suporturile tăvii pot fi scoase de
pe plită. Ridicaţi suporturile pentru vase,
păstrându-le în poziţie orizontală indicată
în imagine.
Nu ridicaţi suporturile tăvii în
unghi, deoarece acest lucru
duce la tensionarea ştifturilor
de metal. Astfel, ştifturile se
pot deteriora şi chiar rupe.
39
Forma suporturilor tăvii şi numărul de
arzătoare poate diferi la alte modele ale
aparatului.
7.4 Curăţarea plitei
•
•
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Pentru a curăţa piesele emailate,
capacele şi coroanele, spălaţi-le cu
apă caldă şi săpun şi uscaţi-le atent
înainte de a le pune la loc.
7.5 Curăţarea generatorului
de scântei
Această funcţie este obţinută prin
intermediul unei bujii ceramice cu
aprindere cu un electrod din metal.
Pentru a evita aprinderea dificilă, păstraţi
aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei
arzătorului sunt astupate.
7.6 Întreţinerea periodică
Cereţi periodic centrului de service
autorizat să verifice starea de funcţionare
a ţevii de alimentare cu gaz şi a
regulatorului de presiune, dacă este
montat.
40
www.aeg.com
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
Plita nu este conectată la o
atunci când încercaţi să acti‐ sursă electrică sau este co‐
vaţi generatorul de scântei.
nectată incorect.
Siguranţa este arsă.
Soluţie
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de
curent.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repe‐
tat, adresaţi-vă unui electri‐
cian calificat.
Capacul şi coroana arzătoru‐ Aşezaţi corect capacul şi co‐
lui sunt poziţionate incorect. roana arzătorului.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se încălzeş‐
te suficient.
După aprinderea flăcării, ţi‐
neţi apăsat butonul de co‐
mandă a gazului timp de
maxim 10 secunde.
Inelul flăcării nu este uni‐
form.
Coroana arzătorului este
blocată cu resturi de alimen‐
te.
Verificaţi dacă injectorul prin‐
cipal nu este blocat şi coroa‐
na arzătorului este curată.
Luminozitatea panoului de
comandă este redusă sau
acesta se stinge.
Temperatura plăcii este prea Lăsaţi plita să se răcească.
ridicată. Pentru a asigura o
durată mare de funcţionare a
afişajului, luminozitatea este
redusă în funcţie de tempe‐
ratura plitei. Peste o anumită
temperatură, panoul de co‐
mandă se stinge.
Indicatoarele luminoase de
Test indicator luminos de
funcţionare ale butonului de funcţionare.
comandă se aprind după co‐
nectarea plitei la reţeaua
electrică sau după o pană de
curent.
Consultaţi capitolul „Instala‐
rea”.
Funcţia Hob²Hood nu se ac‐
tivează.
Aţi acoperit panoul de co‐
mandă.
Îndepărtaţi obiectul de pe
panoul de comandă.
Nu puteţi activa sau utiliza
Hob²Hood şi Cronometru.
Pe panoul de comandă este Ştergeţi panoul de comandă.
apă sau acesta este acoperit
cu stropi de grăsime.
ROMÂNA
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
A
8.3 Etichete furnizate
împreună cu punga de
accesorii
Lipiţi etichetele adezive conform
indicaţiilor de mai jos:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
trimiteţi acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
păstraţi acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
9. DATE TEHNICE
9.1 Dimensiunile plitei
Lăţime
590 mm
Adâncime
520 mm
9.2 Diametrele de bypass
ARZĂTOR
Ø BYPASS 1/100 mm
Coroană multiplă
57
Semi-rapid
35
Auxiliar
28
41
42
www.aeg.com
9.3 Alte date tehnice
PUTERE TO‐
TALĂ:
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
8,9 kW
Gaz de
schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
607 g/h
Alimentare
electrică:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categoria apa‐
ratului:
II2H3B/P
I2H (LV)
Racordul la
gaz:
G 1/2"
Clasa aparatu‐
lui:
3
9.4 Arzătoare de gaz pentru GAZ NATURAL (de la reţea) G20
20 mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MINIMĂ ÎN MARCAJ INJECTOR
kW
Coroană multiplă
3,9
1,4
146
Semi-rapid
2,0
0,6
96x
Auxiliar
1,0
0,33
70
9.5 Arzătoare de gaz pentru GPL G30/G31 30/30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MI‐
NIMĂ ÎN kW
MARCAJ IN‐
JECTOR
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Coroană mul‐
tiplă
3,55
1,4
095
258
Semi-rapid
1,9
0,6
71
138
Auxiliar
1,0
0,33
50
73
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu UE 66/2014
Identificarea modelului
HKB64540NB
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de arzătoare cu gaz
4
ROMÂNA
Eficienţa energetică pentru fiecare
arzător cu gaz
(EE gas burner)
Stânga spate - Semi-rapid
60.3%
Dreapta spate - Semi-rapid
60.3%
Stânga faţă - Coroană multiplă
60.0%
Dreapta faţă - Auxiliar
nu este aplicabil
Eficienţa energetică pentru plita cu
gaz
(EE gas hob)
43
60.2%
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic, alimentate cu gaz - Partea 2-1:
Utilizarea raţională a energiei - Generalităţi
10.2 Economisirea energiei
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că arzătoarele şi suporturile de tavă sunt montate
corect.
Folosiţi vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.
Aşezaţi vasul central pe arzător.
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi flacăra la minim pentru a fierbe la foc
mic.
Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune. Consultaţi manualul de utilizare al
acesteia.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
44
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 44
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................47
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 49
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................53
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 55
6. TIPY A RADY......................................................................................................57
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 58
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................60
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................62
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................63
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
45
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
V prípade prasknutia skla varnej platne:
– okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické
ohrevné telesá a odpojte spotrebič od zdroja
napájania,
– nedotýkajte sa povrchu spotrebiča,
– spotrebič nepoužívajte.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých
pólov a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené
úplné odpojenie v súlade s podmienkami uvedenými
v kategórii prepätia III. Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad
pomocou izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do
priameho kontaktu so súčasťami, ktoré môžu
dosahovať teplotu vyššiu ako izbová teplota o viac
ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
SLOVENSKY
47
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
zamedzí prístupu k jeho spodnej
časti.
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: CZ RO SK
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
48
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Prívod plynu
•
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať
prídavné vetranie, napríklad otvorenie
okna alebo účinnejšie vetranie,
napríklad zvýšením intenzity
mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
prípravky na čistenie vodného
kameňa. Môže to spôsobiť vznik
matných miest.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
2.5 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Neodstraňujte tlačidlá,
gombíky alebo tesnenia z
ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
49
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
50
www.aeg.com
Model .......................................
Číslo výrobku
(PNC)............................
Sériové číslo ....................
3.2 Prívod plynu
VAROVANIE!
Úkony podľa nasledujúcich
pokynov na inštaláciu,
pripojenie a údržbu smie
vykonať výhradne vyškolený
pracovník v súlade s
platnými normami a
miestnymi predpismi.
Zvoľte si pevné pripojenie alebo použite
ohybnú trubicu z nehrdzavejúcej ocele v
súlade s platnými predpismi. Ak
použijete ohybné kovové trubice, dávajte
pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých
častí alebo aby neboli pokrútené a
stlačené. Dávajte pozor aj pri
kombinovaní varného panela a rúry.
Uistite sa, že tlak prívodu
plynu do spotrebiča
zodpovedá odporúčaným
hodnotám. Nastaviteľná
prípojka je upevnená k
ústrednej prípojke plynu
pomocou matice so závitom
G 1/2". Diely priskrutkujte
bez použitia sily, prípojku
upravte do požadovaného
smeru a všetko utiahnite.
A
B C
A. Koncovka nástavca s maticou
B. Podložka dodávaná so spotrebičom
C. Koleno dodávané so spotrebičom
Skvapalnený plyn
Pre skvapalnený plyn použite držiak na
gumenú hadičku. Vždy použite tesnenie.
Potom pripojte spotrebič na prívod plynu.
Ohybnú rúrku je možné použiť vtedy,
keď:
•
sa nemôže zohriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C;
• nie je dlhšia ako 1 500 mm;
• nie je priškrtená;
• nie je napnutá ani stočená;
• sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo
rohov predmetov;
• možno ľahko skontrolovať jej stav.
Kontrola stavu ohybnej rúrky pozostáva z
kontroly, či:
•
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke;
• materiál nestvrdol a či je stále
správne ohybný;
• upevňovacie svorky nezhrdzaveli;
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
rúrku/hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj rúrky/
hadice správne tesní. Na
kontrolu použite mydlový
roztok, nie plameň!
3.3 Výmena dýz
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Nástrčným kľúčom 7 odstráňte dýzy
a nahraďte ich dýzami potrebnými
pre druh plynu, ktorý používate
(pozrite si tabuľku v časti „Technické
údaje“).
4. Všetky diely namontujte na svoje
miesto, zvoľte opačný postup ako pri
demontáži.
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu. Tento štítok
nájdete vo vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku, musíte na
prívodnú plynovú rúrku namontovať
vhodný adaptér tlaku.
SLOVENSKY
51
3.4 Nastavenie minimálnej
úrovne
VAROVANIE!
Informácie iba pre
autorizovaného inštalatéra.
Úprava minimálnej úrovne horákov:
1. Zapáľte horák.
2. Otočte ovládač do minimálnej polohy.
3. Vyberte ovládač a pomocou tenkého
skrutkovača nadvihnite a vyberte
plastový držiak magnetu.
VAROVANIE!
Nakoniec skontrolujte, či
plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej
polohy.
3.5 Zapojenie do elektrickej
siete
•
4. Tenkým skrutkovačom upravte
polohu obtokovej skrutky (A).
•
A
•
•
5. Pri zmene:
• zo zemného plynu G20 20 mbar
na skvapalnený plyn úplne
utiahnite obtokovú skrutku.
• zo skvapalneného plynu na
zemný plyn G20 20 mbar uvoľnite
obtokovú skrutku približne o 1/4
závitu (o 1/2 závitu pre
viackorunkový horák).
6. Znovu namontujte , držiak magnetu a
ovládač.
•
•
•
Skontrolujte, či nominálne napätie, typ
prúdu a príkon uvedené na štítku
spotrebiča zodpovedajú parametrom
elektrickej siete.
Spotrebič sa dodáva s prívodným
elektrickým káblom. Ku káblu treba
pripojiť vhodnú zástrčku, ktorá
zodpovedá zaťaženiu uvedenému na
typovom štítku. Uistite sa, že ste
zástrčku zapojili do správnej zásuvky.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že je napájací elektrický
kábel po inštalácii prístupný.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Keď je spotrebič zapojený pomocou
predlžovacieho kábla, adaptéra alebo
rozvodky, hrozí nebezpečenstvo
požiaru. Uistite sa, že uzemnenie
vyhovuje štandardom a nariadeniam.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel
nezohrial na teplotu vyššiu ako 90 °C.
52
www.aeg.com
Uistite sa, že ste modrý
nulový vodič zapojili do
svorky označenej písmenom
„N”. Fázový vodič hnedej
(alebo čiernej) farby pripojte
do svorky označenej
písmenom „L”. Fázový vodič
musí byť vždy pripojený.
Ak sa po zapojení varného
panela do elektrickej siete
zapnú svetelné ukazovatele,
zapnite a vypnite ovládací
gombík a počkajte, kým
nezhasne ukazovateľ
zvyškového tepla.
2.
3.
min.
100 mm
30 mm
480+02 mm
3.6 Napájací kábel
Na výmenu napájacieho kábla použite
iba špeciálny kábel alebo jeho
ekvivalent. Typ kábla je: H03V2V2-F
T90.
min.
650 mm
min.
55 mm
560+02 mm
4.
Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje
danému napätiu a pracovnej teplote.
Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť o
približne 2 cm dlhší ako hnedý (alebo
čierny) fázový vodič.
3.7 Inštalácia
1.
5.
6.
A
B
A) dodané tesnenie
SLOVENSKY
7.
53
jednoducho vyberať, pretože v prípade
potreby zásahu servisného pracovníka
musí byť spotrebič jednoducho
prístupný.
B) dodané konzoly
Kuchynská jednotka s dvierkami
30 mm
A
UPOZORNENIE!
Spotrebič inštalujte iba do
pracovnej dosky s rovným
povrchom.
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
3.8 Inštalácia varného panela
pod odsávač pár
Pri inštalácii varného panela
pod odsávač pár si pozrite
pokyny na inštaláciu
odsávača pár pre minimálnu
vzdialenosť medzi
spotrebičmi.
3.9 Možnosti zabudovania
A. Odnímateľná priečka
B. Priestor pre prípojky
Kuchynská jednotka s rúrou
Elektrické zapojenie varného panela a
rúry sa musí z bezpečnostných dôvodov
vykonať samostatne aj preto, aby sa dala
rúra z jednotky jednoducho vybrať.
Ochranná priečka nainštalovaná pod
varným panelom sa musí dať
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Stredne rýchly horák
Viackorunkový horák
Pomocný horák
Ovládací panel
Otočné ovládače
Okno pre infračervený signál
Hob²Hood
54
www.aeg.com
4.2 Rozloženie ovládacieho panela
1
2
3
4
Na ovládanie Kuchynského časovača a funkcie Hob²Hood používajte senzorové
tlačidlá. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zorové
tlačid‐
lo
1
2
-
3
4
/
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
-
Na výber funkcie časomera.
4.3 Otočný ovládač
Symbol
Poznámka
4.4 Zvyškové teplo
Popis
plyn sa neprivádza/vypnu‐
tá poloha
zapaľovacia poloha/maxi‐
málny prívod plynu
minimálny prívod plynu
$
A. Ukazovateľ zvyškového tepla.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa rozsvieti keď
vypnete horák.
Čas varenia (min)
Ovládač horáka
zap < 5
zap > 5
Viackorunkový
vyp po 25
vyp po 25
Stredne rýchly
vyp po 10
vyp po 20
Pomocný
vyp po 5
vyp po 15
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
$
5.1 Prehľad horákov
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
5.2 Zapálenie horáka
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
55
56
www.aeg.com
1. Stlačte otočný ovládač a otočte ním
proti smeru hodinových ručičiek do
Každý otočný ovládač má
svetelný ukazovateľ.
Rozsvieti sa, keď otočíte
otočným ovládačom.
maximálnej polohy prívodu plynu ( ).
2. Otočný ovládač podržte stlačený 10
alebo menej sekúnd. To umožní
zohriatie termočlánku. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi.
Umožňujú presnejšiu
reguláciu plameňa.
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch správne nezapáli,
skontrolujte, či sú v správnej
polohe korunka a kryt
horáka.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač a otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
UPOZORNENIE!
Ak nemáte k dispozícii
elektrinu, horák môžete
zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača. V tomto prípade
sa priblížte k horáku s
plameňom, otočte otočný
ovládač doľava do
maximálnej polohy a zatlačte
ho. Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to bežné.
VAROVANIE!
Ak neprepnete ovládač do
polohy Vyp, po dvoch
hodinách zaznie výstražný
zvuk a symboly začnú blikať
načerveno. Má vám to
pripomenúť, že je zapnutý
horák. Zvuk vypnete
dotykom
,
,
alebo
.
5.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
do vypnutej polohy
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
5.4 Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete používať ako
Kuchynský časomer.
1. Dotknite sa .
Zapnutie funkcie.
2. Dotknite sa
alebo
časovača a
nastavte čas (00-99 minút).
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Poslednú minútu sa čas
znižuje o sekundy a
posledných 10 sekúnd
časovač vydáva zvukový
signál.
3. Dotknite sa , ,
alebo .
Vypnutie zvuku.
4. Časovač vypnete dlhším dotykom
.
SLOVENSKY
Kuchynský časomer môžete
použiť kedykoľvek, aj keď je
spotrebič vypnutý.
Táto funkcia nemá vplyv na
prevádzku horákov.
5.5
Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Ventilátor môžete ovládať aj ručne z
varného panela.
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke
odsávača pár.
Automatické režimy
Režim
Automatické Rýchlosť ve‐
osvetlenie
ntilátora
H0
Vypnúť
Vypnúť
HL
Zapnúť
Vypnúť
H1
Zapnúť
Úroveň 1
H2
Zapnúť
Úroveň 2
H3
Zapnúť
Úroveň 3
Dlhšie stlačte , aby ste
vypli ventilátor a osvetlenie.
VAROVANIE!
Po skončení varenia sa
odsávač pár nevypne
automaticky. Vypnite ho
ručne.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte liatinové
panvice, hlinené alebo
keramické hrnce, grilovacie
ani hriankovacie platne.
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby sa dno
varnej nádoby nenachádzalo
príliš blízko pri ovládači, inak
plameň ovládač zahreje.
57
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
UPOZORNENIE!
Tekutiny rozliate počas
varenia môžu spôsobiť
poškodenie skla.
6.2 Priemery kuchynského
riadu
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
58
www.aeg.com
Horák
Priemer ku‐
chynského ria‐
du (mm)
Viackorunkový
180 - 260
Stredne rýchly
120 - 220
Pomocný
80 - 180
6.3 Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
• Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
riadu). Pozrite si obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
Okienko komunikátora
infračerveného signálu
udržiavajte čisté.
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte spotrebiče
ovládané na diaľku počas
používania tejto funkcie
varného panela.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti AEG, ktoré podporujú túto
funkciu, musia mať symbol .
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
•
•
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
SLOVENSKY
59
Prítomnosť vody alebo iných
tekutín na ovládacom paneli
môže náhodne zapnúť alebo
vypnúť funkcie varného
panela.
VAROVANIE!
Na čistenie skleného
povrchu alebo povrchu
medzi okrajmi horákov a
rámom (ak je použitý)
nepoužívajte nože, škrabky
ani iné podobné nástroje.
•
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
7.2 Podstavce na varné
nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať
niekedy drsné okraje, preto buďte
opatrní pri ručnom umývaní a sušení
podstavcov na varné nádoby. V
prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka.
7.3 Odobratie podstavcov na
varné nádoby
Aby zostali podstavce na varné nádoby v
správnej polohe, sú položené na
kovových kolíkoch nainštalovaných v
zadnej časti varného panela. V záujme
jednoduchšieho čistenia môžete
podstavce na varné nádoby odstrániť.
Podstavce na varné nádoby vyberajte
tak, že ich nadvihnete zvislo smerom
nahor vo vodorovnej polohe , ako je
zobrazené na obrázku.
Nedvíhajte podstavce iba na
jednom konci, pretože by sa
tým mohli poškodiť kovové
kolíky. Kolíky by sa tým
mohli poškodiť a zlomiť.
60
www.aeg.com
•
•
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
7.5 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Tvar podstavcov na varné nádoby a
množstvo horákov sa môžu líšiť podľa
modelu spotrebiča.
7.4 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Keď sa pokúsite aktivovať
Varný panel nie je pripojený
generátor iskier, nevychádza ku zdroju elektrického napá‐
žiadna iskra.
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Riešenie
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
SLOVENSKY
Problém
61
Možné príčiny
Riešenie
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Viečko a korunka horáka nie Položte kryt a korunku horá‐
sú položené správne.
ka správne.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč‐ Po zapálení plameňa držte
ne zohriaty.
ovládač stlačený približne 10
sekúnd.
Kruh plameňa nie je rovno‐
merný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
Jas ovládacieho panela je
znížený alebo sa vypne.
Teplota varnej platne je vy‐
Varný panel nechajte vy‐
soká. Na zabezpečenie dlhej chladnúť.
životnosti displeja sa zníži
jas v závislosti od teploty
varného panela. Nad určitou
teplotou sa ovládací panel
vypne.
Svetelné ukazovatele ovlá‐
dacieho gombíka sa zapnú
po zapojení varného panela
do elektrickej siete alebo po
výpadku prúdu.
Kontrolka svetelného ukazo‐ Pozrite si časť „Inštalácia“.
vateľa.
Funkcia Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli ste ovládací panel.
Hob²Hood a Kuchynský ča‐
somer sa nedá zapnúť ani
používať.
Na ovládacom paneli je voda Vyčistite ovládací panel.
alebo je ovládací panel zne‐
čistený tukom.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
používali nesprávne, servisný zásah
Uistite sa, že dýza nie je za‐
blokovaná a korunka horáka
je čistá.
Odstráňte príslušný predmet
z ovládacieho panela.
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
62
www.aeg.com
8.3 Štítky dodané vo vrecku s
príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť pošlite (ak je k dispozícii).
B. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť si ponechajte (ak je k dispozícii).
C. Nalepte štítok na návod na
používanie.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozmery varného panela
Šírka
590 mm
Hĺbka
520 mm
9.2 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK 1/100 mm
Viackorunkový
57
Stredne rýchly
35
Pomocný
28
SLOVENSKY
63
9.3 Ostatné technické údaje
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Pôvodne na‐
G20 (2H) 20 mbar
stavený plyn:
Náhradný
plyn:
8,9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
Elektrické na‐
pájanie:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategória spo‐
trebiča:
II2H3B/P
I2H (LV)
Pripojenie ply‐
nu:
G 1/2"
607 g/h
Trieda spotrebi‐ 3
ča:
9.4 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNY VÝKON ZNAČKA DÝZY
kW
Viackorunkový
3,9
1,4
146
Stredne rýchly
2,0
0,6
96x
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové horáky pre propán-bután G30/G31 30/30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
MINIMÁLNY
VÝKON kW
ZNAČKA DÝZY MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/hod.
Viackorunkový
3,55
1,4
095
258
Stredne rýchly
1,9
0,6
71
138
Pomocný
1,0
0,33
50
73
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
HKB64540NB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
4
64
www.aeg.com
Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)
Ľavý zadný – stredne rýchly
60.3%
Pravý zadný – stredne rýchly
60.3%
Ľavý predný – viackorunkový
60.0%
Pravý predný – pomocný
neuvádza sa
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
60.2%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
10.2 Šetrenie energie
•
•
•
•
•
•
•
Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
Vycentrujte hrniec na horáku.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
65
66
www.aeg.com
SLOVENSKY
67
867345048-C-092019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising