AEG | HGB64301UM | User manual | Aeg HGB64301UM User Manual

Aeg HGB64301UM User Manual
HGB64301UM
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Płyta grzejna
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. INSTALACJA........................................................................................................ 8
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................12
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................13
6. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................14
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 16
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................................18
9. DANE TECHNICZNE.......................................................................................... 19
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................21
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
3
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
Jeśli urządzenie podłączono bezpośrednio do źródła
zasilania, należy zastosować wyłącznik z
rozłączaniem pełnobiegunowym i izolacją styków.
Należy zapewnić pełne rozłączenie zgodnie z
wymaganiami kategorii III ochrony
przeciwprzepięciowej. Nie dotyczy to przewodu
uziemienia.
Podczas prowadzenia kabla należy upewnić się, że
nie ma on bezpośredniego kontaktu (na przykład
przez zastosowanie osłony izolującej) z elementami,
POLSKI
•
5
które mogą osiągnąć temperaturę wyższą o 50°C od
temperatury w pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
To urządzenie jest przeznaczone na
następujące rynki: PL
•
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
•
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Podłączenie do instalacji
gazowej
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia instalacji
gazowej powinna wykonać
wykwalifikowana osoba.
Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że urządzenie
zostało dostosowane do miejscowych
warunków zasilania (typu gazu oraz
jego ciśnienia).
Zapewnić cyrkulację powietrza wokół
urządzenia.
Informacje dotyczące dopływu gazu
znajdują się na tabliczce
znamionowej.
Omawiane urządzenie nie jest
podłączone do wyciągu gazów
spalinowych. Urządzenie należy
podłączyć zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji. Zwrócić uwagę
na wymagania dotyczące
odpowiedniej wentylacji.
2.4 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
POLSKI
•
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Stosować wyłącznie stabilne naczynia
o prawidłowym kształcie i średnicy
większej od średnicy palników.
Upewnić się, że naczynia stoją
centralnie nad palnikami.
Nie używać dużych naczyń, które
wystają poza krawędzie urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie
blatu.
Należy uważać, aby płomień nie zgasł
podczas szybkiego obracania pokrętła
z położenia płomienia maksymalnego
do minimalnego.
Używać wyłącznie akcesoriów
dostarczonych z urządzeniem.
Nie instalować na palniku dyfuzora
płomienia.
•
•
•
•
Eksploatacja gazowych urządzeń do
gotowania powoduje zwiększone
wytwarzanie ciepła i wilgoci.
Zapewnić odpowiednią wentylację w
pomieszczeniu, w którym
zainstalowane jest urządzenie.
Długotrwała i intensywna eksploatacja
urządzenia może wymagać
dodatkowego wietrzenia, np.
otworzenia okna lub zapewnienia
większej wydajności wentylacji
mechanicznej, jeśli jest dostępna.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Nie dopuszczać do kontaktu płyty
grzejnej z płynami o odczynie
kwaśnym, takimi jak ocet, sok
cytrynowy czy środki do usuwania
kamienia. Mogłoby to spowodować jej
zmatowienie.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
2.5 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Nie demontować
przycisków, pokręteł ani
uszczelek z panelu
sterowania. Woda może
dostać się do wnętrza
urządzenia, powodując
uszkodzenia.
•
•
•
•
•
7
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
8
www.aeg.com
•
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie myć palników w zmywarce.
•
2.6 Serwis
•
•
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Spłaszczyć zewnętrzne rury gazowe.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Model: .......................................
Numer
produktu: ...................................
......
Numer seryjny ...........................
3.2 Podłączenie do instalacji
gazowej
OSTRZEŻENIE!
Poniższe instrukcje
dotyczące instalacji,
podłączenia i konserwacji są
przeznaczone dla
wykwalifikowanych osób,
które muszą się do nich
stosować zgodnie z
obowiązującymi normami
oraz miejscowymi
przepisami.
Należy zastosować połączenia sztywne
lub elastyczny wąż ze stali nierdzewnej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stosując elastyczne węże metalowe,
należy zadbać o to, aby nie wchodziły
one w kontakt z ruchomymi częściami
ani nie uległy zgnieceniu. Należy również
zachować ostrożność, gdy płytę grzejną
montuje się wraz z piekarnikiem.
Upewnić się, że ciśnienie
gazu doprowadzanego do
urządzenia jest zgodne z
zalecanymi wartościami.
Połączenie regulowane
mocuje się do złącza
urządzenia za pomocą
gwintowanej nakrętki R 1/2".
Skręcić części, nie używając
nadmiernej siły, a następnie
ustawić połączenie we
właściwym położeniu i
wszystko dokręcić.
A
B C
A. Końcówka rury
POLSKI
B. Podkładka dołączona do urządzenia
C. Kolanko dołączone do urządzenia
OSTRZEŻENIE!
Ważne jest poprawne
zamontowanie kolanka.
Upewnić, że na końcu
gwintu znajduje się występ.
Następnie zamocować
kolanko przy króćcu
przyłączeniowym płyty
grzejnej. Nieprawidłowy
montaż może spowodować
ulatnianie się gazu.
Gaz płynny
Jeśli doprowadzany jest gaz płynny,
należy zastosować gumowy uchwyt
przewodu. Należy w każdym przypadku
założyć uszczelkę. Następnie należy
kontynuować podłączenie do instalacji
gazowej.
Wąż elastyczny można zastosować, jeśli:
•
nie będzie nagrzewany do
temperatury przekraczającej 30°C;
• nie jest dłuższy niż 1500 mm;
• nie ma wewnętrznych uszkodzeń
utrudniających przepływu gazu;
• nie jest narażony na tarcie lub
skręcanie;
• nie styka się z ostrymi krawędziami
ani narożnikami;
• można łatwo sprawdzić jego stan
techniczny.
Kontrola stanu technicznego węża
elastycznego polega na sprawdzeniu,
czy:
•
nie jest pęknięty lub rozcięty i nie
posiada śladów przypalenia na obu
końcach oraz na całej długości;
• materiał nie stwardniał i nadal
wykazuje normalną elastyczność;
• obejmy mocujące nie są zardzewiałe;
• nie upłynął termin jego trwałości
eksploatacyjnej.
Po stwierdzeniu jednej lub kilku wad nie
należy naprawiać węża, lecz go
wymienić.
9
OSTRZEŻENIE!
Po zakończeniu instalacji
należy upewnić się, że
uszczelnienie wszystkich
złączy węża jest prawidłowe.
Stosować roztwór mydlany,
a nie płomień!
3.3 Wymiana dysz
1. Zdjąć ruszty znad palników.
2. Zdjąć pokrywy i głowice palników.
3. Za pomocą klucza nasadowego 7
odkręcić dysze i wymienić ja na
dysze przeznaczone dla dostępnego
rodzaju gazu (patrz: tabela w
rozdziale „Dane techniczne”).
4. Zmontować części, wykonując tą
samą procedurę w odwrotnej
kolejności.
5. Przykleić etykietę z informacją o
nowym rodzaju dostarczanego gazu
w pobliżu rury doprowadzającej gaz.
Etykieta znajduje się w torebce
dołączonej do urządzenia.
Jeśli ciśnienie dostarczanego gazu jest
zmienne lub inne niż wymagane, należy
zainstalować odpowiedni reduktor
ciśnienia na rurze doprowadzającej gaz.
3.4 Przestawienie na gaz G
2.350
W celu przestawienia na gaz
G 2.350 prosimy
skontaktować się
z autoryzowanym punktem
serwisowym.
3.5 Regulacja minimalnego
płomienia
Ustawianie minimalnego płomienia
palników:
1. Zapalić palnik.
2. Obrócić pokrętło do położenia
płomienia minimalnego.
3. Zdjąć pokrętło i uszczelkę.
10
www.aeg.com
•
z gazu ziemnego G2.350 13 mbar
na gaz płynny G30/G31 37 mbar
należy całkowicie dokręcić śrubę
regulacyjną obejścia.
6. Zamontować z powrotem uszczelkę i
pokrętło.
4. Za pomocą cienkiego śrubokręta
wyregulować położenie śruby
regulacyjnej obejścia (A).
A
5. Po zmianie:
• z gazu ziemnego G20 20 mbar na
gaz płynny G30/G31 37 mbar
należy całkowicie dokręcić śrubę
regulacyjną obejścia.
• z gazu płynnego G30/G31 37
mbar na gaz ziemny G20 20 mbar
należy odkręcić śrubę regulacyjną
obejścia o około 1/2 obrotu (o 1/2
obrotu w przypadku multigłowicy).
• z gazu ziemnego G20 20 mbar na
gaz ziemny G2.350 13 mbar
należy odkręcić śrubę regulacyjną
obejścia o około 1/4 obrotu (o 3/4
obrotu w przypadku multigłowicy).
• z gazu płynnego G30/G31 37
mbar na gaz ziemny G2.350 13
mbar należy odkręcić śrubę
regulacyjną obejścia o około 1/2
obrotu (o 1 i 1/4 obrotu w
przypadku multigłowicy).
• z gazu ziemnego G2.350 13 mbar
na gaz ziemny G20 20 mbar
należy dokręcić śrubę regulacyjną
obejścia o około 1/4 obrotu (o 3/4
obrotu w przypadku multigłowicy).
OSTRZEŻENIE!
Należy uważać, aby płomień
nie zgasł podczas szybkiego
obracania pokrętła z
położenia płomienia
maksymalnego do
minimalnego.
3.6 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
•
Upewnić się, że napięcie znamionowe
i moc podane na tabliczce
znamionowej są zgodne z napięciem
i obciążalnością miejscowej instalacji
zasilającej.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający. Przewód musi mieć
wtyczkę odpowiednią do obciążenia
wskazanego na tabliczce
znamionowej. Wtyczkę należy
podłączyć do odpowiedniego gniazda.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
POLSKI
•
•
Podłączenie urządzenia do zasilania
za pomocą przedłużacza, adaptera
lub rozgałęźnika stwarza zagrożenie
pożarem. Upewnić się, że parametry
uziemienia odpowiadają normom oraz
przepisom.
Nie dopuszczać do nagrzania
przewodu zasilającego do
temperatury wyższej niż 90°C.
2.
Niebieski przewód neutralny
połączyć z zaciskiem
oznaczonym literą „N”.
Brązowy (lub czarny)
przewód fazowy podłączyć
do zacisku oznaczonego
literą „L”. Przewód fazowy
powinien być stale
podłączony.
3.
3.7 Przewód zasilający
min.
650 mm
min.
100 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Do wymiany należy użyć wyłącznie
przewodu specjalnego lub jego
odpowiednika. Typ przewodu: H03V2V2F T90.
Należy sprawdzić, czy przekrój przewodu
jest wystarczający do napięcia i
temperatury roboczej urządzenia. Żółtozielony przewód ochronny musi być o
około 2 cm dłuższy od brązowego (lub
czarnego) przewodu fazowego.
3.8 Montaż
5.
1.
6.
A
B
A) dołączona uszczelka
11
12
www.aeg.com
7.
B) dołączone uchwyty
Szafka kuchenna z drzwiami
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
UWAGA!
Urządzenie można
zainstalować wyłącznie na
płaskim blacie roboczym.
3.9 Możliwości zabudowy
Przegroda zamontowana pod płytą
grzejną musi dać się łatwo wyjąć i
umożliwić swobodny dostęp w razie
wymaganej interwencji.
A. Wyjmowana przegroda
B. Przestrzeń na podłączenia
Szafka kuchenna z piekarnikiem
Podłączenie do sieci elektrycznej płyty
kuchennej i piekarnika należy wykonać
osobno ze względów bezpieczeństwa
oraz w celu umożliwienia łatwego wyjęcia
piekarnika z szafki.
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
2
1
2
3
4
Średni palnik
Palnik z multigłowicą
Mały palnik
Pokrętła sterowania
3
4
4.2 Pokrętło sterujące
Symbol
Symbol
Opis
brak dopływu gazu / poło‐
żenie wyłączenia
położenie zapłonu / mak‐
symalny dopływ gazu
Opis
minimalny dopływ gazu
1-9
ustawienia mocy
POLSKI
13
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Widok palnika
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Pokrywa palnika
Głowica palnika
Elektroda zapłonowa
Termopara
5.2 Zapalanie palnika
Palnik należy zapalić przed
postawieniem na nim
naczynia.
OSTRZEŻENIE!
Podczas korzystania z
otwartego płomienia w
kuchni należy zachować
szczególną ostrożność.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w
przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z ogniem.
1. Nacisnąć i obrócić pokrętło sterujące
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, do położenia maksymalnego
dopływu gazu ( ).
2. Przytrzymać wciśnięte pokrętło
sterujące do 10 sekund. Umożliwi to
rozgrzanie się termopary. W
przeciwnym razie nastąpi przerwanie
dopływu gazu.
3. Wyregulować wielkość płomienia po
jego ustabilizowaniu się.
Jeżeli po kilku próbach nadal
nie można zapalić płomienia,
należy sprawdzić, czy
głowica i pokrywa palnika
znajdują się we właściwym
położeniu.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy wciskać pokrętła
sterującego dłużej niż 15
sekund. Jeśli palnik nie
zapali się w ciągu 15
sekund, należy zwolnić
pokrętło, obrócić je do
położenia wyłączenia i
odczekać co najmniej 1
minutę przed ponowną
próbą zapalenia płomienia.
14
www.aeg.com
UWAGA!
W razie braku elektryczności
można uruchomić palnik bez
zapalarki elektrycznej.
Wtedy należy zbliżyć
płomień do palnika, obrócić
pokrętło sterowania
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara do
położenia maksymalnego
dopływu gazu i wcisnąć je.
Przytrzymać wciśnięte
pokrętło sterowania przez
maksymalnie 10 sekund,
aby umożliwić rozgrzanie się
termopary.
Iskrownik może uruchomić
się automatycznie po
włączeniu dopływu gazu,
zakończeniu instalacji lub
przerwie w dostawie prądu.
Jest to normalne zjawisko.
5.3 Wyłączanie palnika
Aby zgasić płomień, należy obrócić
pokrętło w położenie wyłączenia
.
OSTRZEŻENIE!
Przed zdjęciem naczyń z
palnika należy zawsze
zmniejszyć lub zgasić
płomień.
Jeśli palnik przypadkowo
zgaśnie, należy obrócić
pokrętło do położenia
wyłączenia i odczekać co
najmniej 1 minutę przed
ponowną próbą zapalenia
płomienia.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Naczynia
UWAGA!
Nie używać naczyń
żeliwnych, glinianych,
ceramicznych ani płyt
tostowych lub grillowych.
Stal nierdzewna może się
odbarwić pod wpływem
nadmiernego ogrzewania.
OSTRZEŻENIE!
Nie umieszczać jednego
naczynia na dwóch
palnikach.
OSTRZEŻENIE!
Nie ustawiać nad palnikiem
niestabilnych ani
uszkodzonych naczyń, aby
uniknąć rozlania ich
zawartości i potencjalnych
obrażeń.
UWAGA!
Upewnić się, że spody
naczyń nie znajdują się zbyt
blisko pokrętła sterującego.
W przeciwnym razie pokrętło
może rozgrzać się od
płomienia.
UWAGA!
Upewnić się, że uchwyty
naczyń nie wystają poza
krawędź urządzenia.
UWAGA!
Aby zapewnić maksymalną
stabilność płomienia
i zmniejszyć zużycie gazu,
należy umieszczać naczynia
centralnie nad palnikiem.
POLSKI
6.2 Średnica naczyń
Stosować wyłącznie
naczynia o średnicy
dostosowanej do średnicy
palników.
Palnik
Średnica na‐
czyń (mm)
Multigłowica
180 - 260
Palnik
Średnica na‐
czyń (mm)
Średni
120 - 220
Mały
80 - 180
6.3 Proponowane przepisy
Kategorie potraw
Przepisy
Palnik
Ustawienie
mocy
Sosy – Dressingi
Sos beszamelowy
Mały
2-4
Sos pomidorowy
Średni
1-5
Ryż z grzybami
Multigłowica
1-5
Kuskus
Duży
1-6
Ravioli
Mały
6-9
Średni
2-7
Średni
1-5
Zupa rybna
Multigłowica
1-4
Klopsiki wołowe
Multigłowica
1-6
Pieczony filet wieprzo‐
wy
Multigłowica
4-9
Makaron – Ryż – Inne
produkty zbożowe
Zupy – Rośliny strączko‐ Zupa jarzynowa
we
Zupa grzybowa z ziem‐
niakami
Mięso
Zapiekanka z burgerem Mały
wołowym
1-5
Mątwa z groszkiem
Multigłowica
1-5
Pieczony stek z tuńczy‐
ka
Duży
5-8
Potrawy z jajek
Omlet
Multigłowica
1-5
Warzywa
Grzyby z przyprawami
Średni
2-6
Caponata z warzywami
Multigłowica
4-8
Ryba
Potrawy smażone
Mrożony szpinak z mas‐ Duży
łem
1-4
Frytki
Multigłowica
5-9
Pączki
Multigłowica
3-7
15
16
www.aeg.com
Kategorie potraw
Przepisy
Palnik
Ustawienie
mocy
Przekąski z patelni
Prażone orzechy
Średni
2-5
Grzanki chlebowe
Multigłowica
2-7
Naleśniki
Średni
3-9
Karmel
Mały
1-5
Krem budyniowy
Mały
1-5
Panna cotta
Mały
1-5
Desery
Wszystkie przepisy
umożliwiają przyrządzenie
ok. 4 porcji.
Aby uzyskać optymalny
efekt delikatnego gotowania,
należy używać małego
palnika.
Ustawienia podane w tabeli
gotowania należy traktować
jako orientacyjne i
dostosowywać je w
zależności od stopnia
surowości, masy i ilości
składników, a także od
rodzaju podłączonego gazu i
materiału, z którego
wykonane jest naczynie.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Informacje ogólne
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
• Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
• Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
• Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Stal nierdzewna
•
•
•
•
Elementy ze stali nierdzewnej należy
umyć wodą, a następnie osuszyć
miękką ściereczką.
Aby usunąć pozostałości
przypalonych potraw, tłuszczu i
•
uporczywe plamy, należy przed
przystąpieniem do czyszczenia przez
kilka minut namaczać je wodą z
niewielką ilością łagodnego
detergentu.
Aby uniknąć uszkodzenia stalowych
powierzchni, należy stosować środki
czyszczące przeznaczone specjalnie
do czyszczenia powierzchni ze stali
nierdzewnej.
Nie stosować środków czyszczących
zawierających substancje żrące, jak
chlorki, ani nie czyścić powierzchni
środkami dezynfekującymi, środkami
do usuwania plam lub rdzy ani
środkami do czyszczenia metodą
zanurzeniową.
POLSKI
7.2 Ruszty nad palnikami
Rusztów nad palnikami nie
można myć w zmywarce.
Należy je myć ręcznie.
7.3 Czyszczenie płyty
grzejnej
•
1. Aby ułatwić czyszczenie płyty
grzejnej, można zdjąć ruszty znad
palników.
Należy zachować
szczególną ostrożność
podczas zakładania
rusztów nad palnikami,
aby nie uszkodzić
powierzchni płyty
grzejnej.
2. Ponieważ po procesie emaliowania
pozostają czasem ostre krawędzie,
należy zachować ostrożność
podczas ręcznego mycia i osuszania
rusztów. W razie potrzeby trudne do
usunięcia plamy należy usuwać za
pomocą pasty do czyszczenia.
3. Po wyczyszczeniu rusztów należy
umieścić je we właściwym położeniu.
4. Aby palnik działał prawidłowo, należy
upewnić się, że ramiona rusztów są
umieszczone symetrycznie nad
palnikiem.
17
•
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Emaliowane części, pokrywki i
głowice palników należy myć ciepłą
wodą z dodatkiem płynu do mycia
naczyń, a następnie dokładnie
osuszyć przed ponownym
założeniem.
7.4 Czyszczenie elektrod
zapłonowych
Metalowe elektrody zapłonowe z izolacją
ceramiczną umożliwiają zapłon gazu.
Aby uniknąć problemów z zapłonem,
elementy te należy utrzymywać w
czystości, a także sprawdzać, czy otwory
w głowicach palników nie są zatkane.
7.5 Okresowa konserwacja
Należy okresowo wzywać
przedstawiciela lokalnego
autoryzowanego punktu serwisowego w
celu sprawdzenia stanu przyłącza gazu i
reduktora ciśnienia (jeśli jest
zamontowany).
18
www.aeg.com
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Brak iskry podczas urucha‐
miania zapalarki.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Pokrywa i głowica palnika
nie są prawidłowo ułożone.
Prawidłowo ułożyć pokrywę i
głowicę palnika.
Płomień gaśnie natychmiast
po zapaleniu.
Termopara nie rozgrzała się
wystarczająco.
Po zapaleniu się płomienia
przytrzymać wciśnięte po‐
krętło przez maksymalnie 10
sekund.
Obręcz płomienia jest nie‐
równa.
Głowica palnika jest zatkana Sprawdzić, czy dysza nie
pozostałościami potraw.
jest zablokowana i czy głowi‐
ca palnika jest czysta.
8.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
POLSKI
8.3 Naklejki znajdujące się w
torebce z akcesoriami
Naklejki należy przykleić w
następujących miejscach:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Na karcie gwarancyjnej i odesłać tę
część (jeśli dotyczy).
B. Na karcie gwarancyjnej i zachować
tę część (jeśli dotyczy).
C. Na instrukcji obsługi.
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Wymiary płyty grzejnej
Szerokość
595 mm
Głębokość
525 mm
9.2 Pozostałe dane techniczne
CAŁKOWITA
MOC:
Zasilanie elek‐
tryczne:
Parametry
gazu:
Opcjonalne
parametry
gazu:
G20 (2E) 20 mbar
8,7 kW
G2.350 (2ELs) 13 mbar
8,6 kW
G30/G31 (3B/P) 37/37 mbar
618 g/h
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategoria urzą‐ II2ELs3B/P
dzenia:
19
20
www.aeg.com
Podłączenie do R 1/2"
instalacji gazo‐
wej:
Klasa urządze‐
nia:
3
9.3 Średnice obejścia
PALNIK
Ø OBEJŚCIA 1/100 mm
Multigłowica
53
Średni
33
Mały
26
9.4 Palniki do GAZU ZIEMNEGO G20 20 mbar
PALNIK
MOC ZNAMIONO‐
WA w kW
MOC MINIMALNA
kW
OZNACZENIE DY‐
SZY
Multigłowica
4,0
1,4
146
Średni
1,85
0,6
92
Mały
1,0
0,33
70
9.5 Palniki do GAZU PŁYNNEGO G30/G31 37/37 mbar
PALNIK
MOC ZNAMIO‐
NOWA kW
MOC MINI‐
MALNA kW
OZNACZENIE
DYSZY
PRZEPŁYW ZNA‐
MIONOWY GAZU
g/h
Multigłowica
3,7
1,4
90
269
Średni
1,9
0,6
65
138
Mały
1,0
0,33
46
73
9.6 Palniki do GAZU ZIEMNEGO G2.350 13 mbar
PALNIK
MOC ZNAMIONO‐
WA w kW
MOC MINIMALNA w OZNACZENIE DY‐
kW
SZY
Multigłowica
3,9
1,4
200
Średni
1,8
0,6
126
Mały
1,1
0,33
98x
Zestaw montażowy można zamówić w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
POLSKI
21
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014
Oznaczenie modelu
HGB64301UM
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba palników gazowych
4
Lewy tylny – średni
Sprawność energetyczna na palnik Prawy tylny – średni
(EE gas burner)
Lewy przedni – multigłowica
Prawy przedni – mały
Sprawność energetyczna płyty ga‐
zowej
(EE gas hob)
57.1%
57.1%
57.3%
nie dotyczy
57.2%
EN 30-2-1: Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz – Część 2-1:
Racjonalne zużycie energii – Postanowienia ogólne
10.2 Oszczędzanie energii
•
•
•
•
•
•
•
Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że palniki i ruszty nad palnikami
prawidłowo zamontowano.
Stosować wyłącznie naczynia o średnicy dostosowanej do średnicy palników.
Naczynie powinno być wyśrodkowane nad palnikiem.
Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.
Kiedy ciecz zacznie wrzeć, zmniejszyć płomień i gotować powoli.
Jeśli to możliwe, używać szybkowaru. Należy zapoznać się z jego instrukcją.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
22
www.aeg.com
POLSKI
23
867356154-A-212019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising