Zanussi | ZGO68410BA | User manual | ZANUSSI ZGO68410BA User Manual

ZANUSSI ZGO68410BA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO68410BA
SR Упутство за употребу
Плоча за кување
SL Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
HR
RO
2
17
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном месту
за будуће коришћење.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ОСЕТЉИВИХ ОСОБА
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе
са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба
држати даље од уређаја, осим ако су под сталним
надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови могу постати врели током употребе.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
•
2
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу
бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како
би се избегло додиривање грејних елемената.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној
плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер
може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ
најпре искључите уређај а затим прекријте пламен, нпр.
поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног
уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде
повезан на коло које се редовно укључује и искључује
путем струје.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати
предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика и
поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер
могу постати врели.
Не користите овај уређај пре него што га инсталирате у
уградни елемент.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите кабл за
напајање из зидне утичнице. У случају да је уређај
прикључен на мрежу директно преко разводне кутије,
извадите осигурач да бисте искључили уређај из
напајања У оба случаја, обратите се овлашћеном
сервисном центру.
У случају лома стаклене плоче:
– одмах искључите све горионике и сваки електрични
грејни елемент и искључите уређај из струје.
– немојте додиривати површину уређаја.
– немојте користити уређај.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити произвођач,
овлашћени сервис, или лица сличних квалификација,
како би се избегла опасност.
3
•
•
•
Ако се уређај директно прикључује у струју, неопходно је
да постоји изолациони прекидач са размаком између
контаката. Потпуно искључивање у складу са условима
дефинисаним за прејаки напон категорије III је обавезно.
Ово се не односи на кабл за уземљење.
Када спроводите кабл за напајање, постарајте се да не
долази у директан додир (на пример, употребите
изолациони омотач) са деловима који достижу
температуру за 50 °C вишу од собне температуре.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за
кување дизајниране од стране произвођача уређаја за
кување или оне коју су од стране произвођача уређаја у
упутствима за употребу наведени као погодни или
штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у
уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за плочу
за кување може изазвати несреће.
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа тржишта:
•
HR RO
ИНСТАЛИРАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
инсталира овај уређај.
•
•
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од повреде
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
4
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за монтирање
које сте добили уз уређај.
Неопходно је придржавати се минималног
растојања од других уређаја и кухињских
елемената.
Увек водите рачуна приликом померања
уређаја зато што је тежак. Увек користите
заштитне рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине заптивним
материјалом да бисте спречили да влага
доведе до набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од паре и
влаге.
Немојте монтирати уређај поред врата или
испод прозора. Овим се спречава да врело
посуђе за кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока водите
рачуна да простор, између доњег дела
уређаја и горње фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје. Водите
рачуна да испод уређаја поставите
незапаљиву таблу како би се онемогућио
приступ доњем делу.
ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и
струјног удара.
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да обави
квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова на
уређају, кабл за напајање обавезно
извадите из зидне утичнице.
Уверите се да су параметри на плочици са
техничким карактеристикама компатибилни
са одговарајућим параметрима електричне
мреже за напајање.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач (ако га
има) може проузроковати прегревање
електричног прикључка.
Користите одговарајући електрични кабл за
напајање.
Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
Проверите да ли је инсталирана заштита
од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на оближњу
зидну утичницу водите рачуна да кабл за
напајање или утикач (ако га има) не дођу у
додир са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са више
утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили утикач за
напајање (ако га има) и кабл за напајање.
Обратите се нашем овлашћеном
сервисном центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за напајање.
Заштита од удара делова под напоном и
изолованих делова мора да се причврсти
тако да не може да се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за напајање на
зидну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава, немојте да
прикључујете мрежни утикач.
Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче
(осигураче са навојем треба скинути са
носача), аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора постојати
раставни прекидач који вам омогућава да
искључите све фазе напајања уређаја.
Ширина контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање 3 mm.
ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ГАС
• Сва прикључивања гаса треба да обави
квалификована особа.
• Пре инсталације, уверите се да су услови
локалне дистрибуције (природа гаса и
притисак гаса) и прилагођавања уређаја
компатибилни.
• Постарајте се да око уређаја постоји
струјање ваздуха.
•
•
Информације о доводу гаса налазе се на
плочици са техничким карактеристикама.
Овај уређај није повезан на уређај што
изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да уређај буде
повезан у складу са важећим
инсталационим прописима. Обратите
пажњу на захтеве који се тичу адекватне
вентилације.
УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
повреде, опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице и
заштитну фолију (ако је има) пре првог
коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за вентилацију
нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора током
рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело или
поклопце шерпи на зоне за кување. Они
могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су вам
мокре руке или када је он у контакту са
водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.
Када ставите храну у вруће уље, може да
прсне.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу да
ослободе запаљива испарења. Држите
пламенове или загрејане предмете даље
од масти и уља када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома врела
уља могу да изазову спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да садржи
остатке хране, може изазвати пожар при
нижој температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама немојте
стављати унутар и поред уређаја или на
њега.
5
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Немојте стављати вруће посуђе за кување
на командну таблу.
Не дозволите да течност у посуђу за
кување потпуно испари.
Пазите да предмети или посуђе за кување
не падну на уређај. Може се оштетити
површина плоче.
Никад не остављајте горионик укључен
уколико је посуђе празно или га нема.
Не стављајте алуминијумску фолију на
уређај.
Посуђе за кување направљено од ливеног
гвожђа, ливеног алуминијума или са
оштећеним доњим површинама може да
направи огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните ове
предмете када треба да их померате по
површини за кување.
Користите искључиво стабилно посуђе за
кување, одговарајућег облика и пречника
већег од димензија горионика.
Постарајте се да посуђе за кување
поставите на средину горионика.
Не користите велике посуде за кување које
прелазе преко ивица уређаја. Ово може
изазвати оштећење површине радне
плоче.
Водите рачуна да се пламен не гаси када
брзо окрећете командно дугме из положаја
максимума на положај минимума.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор пламена
на горионик.
Употреба уређаја за кување на гас ће у
просторији произвести топлоту и влажност.
Обезбедите добру проветреност
просторије у којој је уређај инсталиран.
Током продуженог интензивног коришћења
уређаја може се појавити потреба за
додатним проветравањем, на пример
отварањем прозора, или за ефикаснијим
начином проветравања, на пример
повећањем јачине механичког
проветравања, уколико постоји.
Овај уређај је намењен само за кување.
Немојте га користити у друге сврхе, на
пример за загревање просторије.
Пазите да киселе течности, на пример,
сирће, лимунов сок или средство за
•
уклањање каменца не дођу у контакт са
плочом за кување. То може да направи мат
флеке.
Губитак боје на емајлираним површинама
или нерђајућем челику не утиче на сам рад
уређаја.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте скидати
дугмад, командну дугмад или
тастере са командне табле. Вода
може да продре унутар уређаја и
проузрокује оштећење.
•
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте спречили
пропадање површинског материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај и
пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја од
електричног напајања пре почетка процеса
одржавања.
Немојте да користите млаз воде или пару
за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту
сврху користите само неутралне
детерџенте. Немојте да користите било
какве абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или
металне предмете.
Не перите горионике у машини за прање
посуђа.
УСЛУГА
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне резервне
делове.
ОДЛАГАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од повреде
или гушења.
•
•
•
•
Обратите се општинским органима да
бисте сазнали како да правилно одложите
уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл на месту
које је близу уређаја и одложите га.
Спљоштите спољашње цеви за гас.
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ПРЕ ИНСТАЛИРАЊА
Пре него што инсталирате плочу за кување,
запишите доње информације са pločicе sa
tehničkim karakteristikama. Плочица са
техничким карактеристикама налази се на
доњој страни плоче за кување.
Модел ........................................
Број производа
(PNC) .............................
Серијски број ....................
ПРИКЉУЧИВАЊЕ НA ГАС
УПОЗОРЕЊЕ! Инструкције о
монтирању, повезивању и
одржавању наведене у даљем
тексту морају бити спроведене од
стране квалификоване особе у
сагласности са стандардима и
важећим локалним прописима.
Изаберите фиксне прикључке или користите
савитљиву цев од нерђајућег челика у
сагласности са важећим прописима. Уколико
користите савитљиве металне цеви, водите
рачуна да не дођу у додир са покретним
деловима и да не буду пригњечене. Такође,
будите пажљиви приликом уградње плоче за
кување заједно са рерном.
Проверите да ли је притисак
доводног гаса у уређају у складу с
препорученим вредностима.
Подесиви прикључак се на
свеобухватну рампу причвршћује
помоћу матице с навојем G 1/2".
Лагано заврните делове, подесите
везу у неопходном правцу и све
затегните.
A
B C
A. Завршетак осовине са матицом
B. Упорни прстен који сте добили уз уређај
C. Колено које сте добили уз уређај
УПОЗОРЕЊЕ! Важно је да се
колено инсталира правилно.
Уверите се да је држач на крају
навоја. Затим га инсталирајте на
прикључну цев плоче за кување.
Погрешна монтажа може довести
до цурења гаса.
Течни гас
Користите гумени држач цеви за течни гас.
Увек поставите заптивач. Потом наставите са
прикључењем на довод гаса.
Савитљива цев је спремна за употребу када:
• не може да се загреје више од собне
температуре, односно изнад 30 °C;
• није дужа од 1.500 мм;
• нема видљивих отвора на цеви;
• није изложена трењу нити увијању;
• не долази у додир са оштрим ивицама или
угловима;
• може лако да се прегледа како би се
проверило њено стање.
Контрола очуваности савитљиве цеви састоји
се oд проверe:
• да на њој нема пукотина, напрслина,
трагова горења на крајевима нити на
целокупној дужини;
• да материјал није очврснуо, већ поседује
одговарајућу еластичност;
• да спојнице за причвршћавање нису
зарђале;
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више оштећења, не
поправљајте цев, већ је замените.
УПОЗОРЕЊЕ! Када се монтирање
заврши, проверите да ли је
заптивеност споја сваке цеви
одговарајућа. За проверу
користите сапуницу, а не пламен!
ЗАМЕНА УБРИЗГИВАЧA
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Помоћу насадног кључа са отвором 7 мм
скините убризгиваче и замените их
одговарајућим убризгивачима за тип гаса
који користите (погледајте табелу у
поглављу „Технички подаци").
7
4. Склопите делове истим поступком само
обрнутим редоследом.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се поред црева
за довод гаса) ознаком са новим типом
довода гаса. Ова плочица се налази у
паковању које је достављено уз уређај.
Уколико је притисак на доводу гаса
променљив или се разликује од неопходног
притиска, морате да монтирате одговарајући
подешивач притиска на цев за довод гаса.
•
ПОДЕШАВАЊЕ МИНИМАЛНОГ НИВОА
Да бисте подесили минимални ниво
горионика:
1. Упалите горионик.
2. Окрените командно дугме у положај
минималног пламена.
3. Скините командно дугме .
4. Танком одвртком подесите положај
завртња за премошћавање (A).
•
A
5. Ако прелазите:
• Са природног гаса G20 од 20 mbar на
течни гас, притегните потпуно завртањ
за премошћење унутра.
• Са течног на природни гас G20 од 20
mbar, одврните завртањ за
премошћење за око 1/4 окретаја.
УПОЗОРЕЊЕ! Проверите да се
пламен не гаси када брзо окрећете
командно дугме из положаја
максимума на положај минимума.
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ
• Уверите се у то да номинални напон и
врста струје на плочици са подацима
одговарају напону и струји локалне мреже
напајања.
• Уређај се испоручује са каблом за
напајање. Тај кабл мора да буде исправан
и мора да подржава оптерећење које је
назначено на плочици са техничким
карактеристикама. Уверите се да сте кабл
прикључили у праву утичницу.
8
•
•
•
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног удара.
Водите рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утичнице.
Постоји ризик од пожара када је уређај
повезан продужним каблом, адаптером или
помоћу више прикључака. Уверите се да је
уземљење у складу са стандардима и
регулативама.
Немојте дозволити да се кабл за напајање
прегрева до температуре изнад 90 °C.
Уверите се да сте повезали плави
неутрални кабл са терминалом
означеним словом „N“. Повежите
браон (или црни) фазни кабл са
терминалом означеним словом „L“.
Фазни кабл треба да буде повезан
све време.
КАБЛ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ
Да бисте заменили спојни кабл, користите
само специјалан кабл или еквивалентан. Тип
кабла је: H03V2V2-F T90.
Водите рачуна о томе да је пресек кабла
одговарајући за напон и радну температуру.
Жуто-зелени проводник за уземљење мора да
буде за око 2 цм дужи од браон (или црног)
фазног проводника.
МОНТИРАЊЕ
1.
2.
A
3.
B
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
7.
30 mm
А) испоручена заптивка
B) испоручени носачи
+2
480 0 mm
560+02 mm
4.
ОПРЕЗ Уређај монтирајте
искључиво на равној радној
површини.
5.
МОГУЋНОСТИ УГРАДЊЕ
Плоча монтирана испод плоче за кување мора
бити лака за уклањање и мора да омогући лак
приступ у случају да је потребна интервенција
техничке помоћи.
Кухињски елемент са вратима
30 mm
6.
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Преносива плоча
B. Простор за прикључке
9
Кухињски елемент са рерном
Електрични прикључак плоче за кување и
рерне мора посебно да се монтира из
безбедносних разлога и да омогућава лако
уклањање рерне из елемента.
ОПИС ПРОИЗВОДА
ИЗГЛЕД ПОВРШИНЕ ЗА КУВАЊЕ
2
1
3
1 Брзи горионик
2 Помоћни горионик
3 Полубрзи горионик
4 Командна дугмад
4
КОМАНДНО ДУГМЕ
Симбол
Опис
Симбол
нема довода гаса / ис‐
кључен положај
положај паљења / макси‐
мални довод гаса
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
10
Опис
минимални довод гаса
ПРИКАЗ ГОРИОНИКА
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Поклопац горионика
Круна горионика
Свећица за паљење
Термоспој
ПАЉЕЊЕ ГОРИОНИКА
Увек упалите горионик пре него
што на њега ставите посуђе за
кување.
УПОЗОРЕЊЕ! Будите пажљиви
када у кухињи користите отворени
пламен. Произвођач не прихвата
никакву одговорност у случају
неправилне употребе пламена.
1. Притисните командно дугме и окрените га
у смеру казаљки на сату на положај
максималног довода гаса ( ).
2. Задржите притиснуто командно дугме
отприлике 10 секунди или краће. Ово
омогућава загревање термоспоја. У
супротном, прекида се довод гаса.
3. Подесите пламен када се стабилизује.
Ако се и након неколико покушаја
горионик не упали, проверите да
ли су круна и капа добро
постављени.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте држати
командно дугме притиснуто дуже
од 15 секунди. Уколико се
горионик не упали у року од 15
секунди, пустите командно дугме,
окрените га у положај
„искључено“ а затим, након једног
минута, поново упалите горионик.
ОПРЕЗ Ако нестане струја, можете
да упалите горионик без
електричног уређаја. У том случају
се приближите горионику са
пламеном, окрените одговарајуће
командно дугме супротно смеру
кретања казаљке на сату на
положај максималног довода гаса
и притисните га надоле. Држите
командно дугме притиснуто 10
секунди или краће; ово ће
омогућити да се термоспој загреје.
Ако се горионик случајно угаси
окрените командно дугме у
положај „искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим поново
покушајте да упалите горионик.
Генератор варница се аутоматски
покреће када укључите напојни
кабл, након инсталације или
нестанка струје. То је нормално.
Плоча за кување се испоручује са
вентилима. Они утичу на
прецизност регулације пламена.
ИСКЉУЧИВАЊЕ ГОРИОНИКА
Да бисте угасили пламен, окрените дугме до
положаја „искључено“
.
УПОЗОРЕЊЕ! Увек смањите
пламен или га искључите пре него
што склоните посуде са горионика.
КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ПОСУЂЕ ЗА КУВАЊЕ
ОПРЕЗ Немојте користити тигање
од ливеног гвожђа, грнчарију,
плоче за грил или за тостер.
11
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте стављати
исти тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ! Нестабилне или
деформисане шерпе немојте
стављати на горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ Просуте течности током
кувања могу да изазову пуцање
стакла.
ПРЕЧНИЦИ ПОСУЂА ЗА КУВАЊЕ
Користите посуђе за кување чији
пречник одговара величини
горионика.
ОПРЕЗ Уверите се да дно посуде
не стоји сувише близу командног
дугмета. У супротном, пламен ће
загревати командно дугме.
ОПРЕЗ Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине плоче за
кување.
ОПРЕЗ Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се постигла
максимална стабилност и мања
потрошња гаса.
Горионик
Брзи
Пречници посуђа
за кување (mm)
180 - 240
Полубрзи (предњи)
120 - 220
Полубрзи (задњи)
120 - 240
Помоћни
80 - 220
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
• Очистите плочу за кување након сваке
употребе.
• Увек користите посуђе са чистом доњом
површином.
• Огреботине или тамне мрље на површини
не утичу на рад плоче за кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину плоче за
кување.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте користити
ножеве, стругаче или сличне
инструменте за чишћење
површине од стакла или ивица
горионика и оквира (ако постоје).
•
12
Делове од нерђајућег челика оперите
водом и осушите их меком крпом.
ДРЖАЧИ ЗА ПОСУДЕ
Држачи за посуде нису погодни за
прање у машини за прање судова.
Они се морају прати ручно.
1. Скините држаче за посуде како бисте
лакше очистили плочу за кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене држача за
посуде како не бисте оштетили
површину плоче за кување.
2. На премазу од емајла понекад остају
грубе ивице, стога будите пажљиви када
ручно перете и сушите држаче за посуде.
Уколико је потребно, уклоните упорне
мрље благим детерџентом у облику пасте.
3. Након што очистите држаче за посуде,
проверите да ли су постављени у
правилан положај.
4. У циљу правилног рада
горионика, проверите да ли су краци
држача за посуде убачени у удубљења
емајлираних плоча.
УКЛАЊАЊЕ И СКЛАПАЊЕ ДРЖАЧА ЗА
ПОСУДЕ
Након чишћења плоче за кување уверите се
да су држачи за посуде у исправном положају.
Да бисте правилно поставили држач за
посуде,Уверите се да се његови краци
подударају са изрезима постављеним на
основи горионика, како је приказано на слици.
На тај начин, држач за посуде је стабилан и
учвршћен.
•
•
Када се плоча за кување довољно
охлади уклоните: светле кругове од
каменца и воде, испрскале масноће и
промену боје у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном крпом
и неабразивним детерџентом. Након
чишћења, обришите плочу за кување
меком крпом.
Да бисте очистили емајлиране делове,
капице и круне, оперите их топлом
сапуницом и пажљиво осушите пре него
што их вратите на место.
ЧИШЋЕЊЕ СВЕЋИЦЕ ЗА ИСКРЕ
Ова функција се добија преко керамичке
свећице за паљење са металном електродом.
Одржавајте ове делове чистим како би се
избегле потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене рупице на
круни горионика.
ЧИШЋЕЊЕ ПЛОЧЕ
• Уклоните одмах: топљену пластику,
пластичну фолију, шећер и храну са
шећером, јер уколико не уклоните,
прљавштина може проузроковати
оштећење плоче за кување. Водите рачуна
како бисте избегли опекотине.
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ
Периодично тражите од локалног овлашћеног
сервисног центра да изврши проверу стања
цеви за довод гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ШТА УЧИНИТИ АКО...
Проблем
Не јавља се варница када
покушате да активирате ге‐
нератор варница.
Могући узрок
Решење
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча за
кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач није
узрок овога. Уколико осигу‐
рач непрекидно прегорева,
обратите се квалификова‐
ном, овлашћеном елек‐
тричару.
Поклопац и круна горионика
су неправилно постављени.
Поставите правилно покло‐
пац и круну горионика.
13
Проблем
Могући узрок
Пламен нестаје одмах на‐
кон паљења.
Термоспој није довољно за‐
грејан.
Након паљења пламена,
држите притиснуто дугме
10 секунди или краће.
Прстен пламена није једнак.
Круну горионика блокирају
остаци хране.
Проверите да ли је убризги‐
вач блокиран и да ли је кру‐
на горионика чиста.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЂЕТЕ РЕШЕЊЕ...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се продавцу или
овлашћеном сервисном центру. Дајте податке
са плочицe са техничким карактеристикама.
Уверите се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће бити
бесплатно, чак ни током гарантног периода.
A
Упутства о услугама сервисног центра и
услови гаранције налазе се на гарантном
листу.
НАЛЕПНИЦЕ КОЈЕ СЕ ИСПОРУЧУЈУ СА
ВРЕЋИЦОМ СА ПРИБОРОМ
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и пошаљите
овај део (уколико постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и сачувајте
овај део (уколико постоји).
14
Решење
C. Залепите је на књижицу са упутствима.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
ДИМЕНЗИЈЕ ПЛОЧЕ ЗА КУВАЊЕ
Ширина
590 мм
Дубина
520 мм
ПРЕЧНИЦИ ПРЕМОШЋАВАЊА
ГОРИОНИК
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ 1/100 мм
Брзи
52
Полубрзи
35
Помоћни
28
ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
УКУПНА СНА‐
ГА:
Гас ориги‐
нални:
Замена га‐
са:
G20 (2H) 20 mbar
7,65 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
553 г/сат
Електрично
напајање:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Категорија
уређаја:
II2H3B/P
Прикључак за
гас:
G 1/2"
Класа уређаја:
3
ГАСНИ ГОРИОНИЦИ ЗА ПРИРОДНИ ГАС G20 ОД 20 mbar
НОРМАЛНА СНАГА
kW
ГОРИОНИК
МИНИМАЛНА СНАГА
kW
ОЗНАКА БРИЗГАЉКЕ
Брзи
2,95
0,75
119o
Полубрзи
1,85
0,6
92
Помоћни
1,0
0,33
70
ГАСНИ ГОРИОНИЦИ ЗА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС G30/G31 30/30 mbar
ГОРИОНИК
Брзи
НОРМАЛНА СНА‐ МИНИМАЛНА
ГА kW
СНАГА kW
2,8
0,95
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ
86
НОМИНАЛНИ ПРО‐
ТОК ГАСА г/ч
204
15
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА СНА‐ МИНИМАЛНА
ГА kW
СНАГА kW
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ
НОМИНАЛНИ ПРО‐
ТОК ГАСА г/ч
Полубрзи
1,9
0,6
71
138
Помоћни
1,0
0,33
50
73
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДУ ПРЕМА ЕУ 66/2014
Идентификација модела
ZGO68410BA
Тип плоче за кување
Уграднa плочa за
кување
Број плинских горионика
4
Задњи леви - брзи
Енергетска ефикасност по гасном
горионику
(EE gas burner)
63.5%
Задњи десни – полубрзи
65.4%
Предњи леви - помоћни
није применљиво
Предњи десни - полубрзи
63.2%
Енергетска ефикасност за гасну
плочу за кување
(EE gas hob)
64.0%
EN 30-2-1: Уређаји за кување у домаћинству на гас – део 2-1: Рационална употреба енергије –
Опште одредбе
УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ
• Пре употребе проверите да ли су гориниоци и држачи посуда правилно склопљени.
• Користите посуђе за кување чији пречник одговара величини горионика.
• Поставите посуду на средину горионика.
• Када загревате воду, користите само онолико воде колико Вам треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите посуђе за кување.
• Када течност почне да кључа, смањите пламен како би течност лагано крчкала.
• Ако је могуће, користите експрес лонац. Прочитајте његово упутство за употребу.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
.
Паковање одложите у одговарајуће контејнере
ради рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља као и у
рециклирању отпадног материјала од
електронских и електричних уређаја. Уређаје
16
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se med
uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem
brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
POZOR: Naprava se ne sme napajati preko zunanje
preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti
priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje
je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko
segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče izklopite
napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
V primeru, da kuhalna plošča poči:
– takoj ugasnite vse gorilnike in izklopite vse električne
grelne elemente ter napravo izključite iz električnega
omrežja,
– se ne dotikajte površine naprave,
– ne uporabljajte naprave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z razmikom
med kontakti. Zagotoviti je treba popoln odklop v skladu s
pogoji, navedenimi v kategoriji prenapetosti III. Ozemljitveni
kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne pride v
neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih cevi) z deli, ki
•
lahko dosežejo več kot 50 °C višje temperature od sobne
temperature.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki
jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje trge:
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
HR RO
NAMESTITEV
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je
težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in
priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro in
vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali pod
okna. Na ta način preprečite, da bi vroča
posoda padla z naprave, ko odprete vrata ali
okno.
Če napravo namestite nad predale, mora biti
razmik med spodnjim delom naprave in
zgornjim predalom dovolj velik za kroženje
zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje. Pod
napravo namestite nevnetljivo ločevalno
ploščo za preprečitev dostopa do spodnjega
dela.
OPOZORILO! Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se prepričajte, da
naprava ni priključena na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi
slabo pritrjenega in napačnega priključnega
kabla ali vtiča (če je na voljo) se lahko
pregreje priključek.
Uporabite pravi električni priključni kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič (če
obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode,
ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja)
ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla
se obrnite na naš pooblaščeni servisni center
ali električarja.
Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv
tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
19
•
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
PRIKLJUČITEV PLINA
• Vse priključitve plina mora opraviti strokovno
usposobljena oseba.
• Pred priključitvijo se prepričajte, da so krajevni
pogoji plinske napeljave (vrsta in tlak plina) in
nastavitve štedilnika usklajeni.
• Poskrbite za kroženje zraka okrog naprave.
• Informacije o dovodu plina so na ploščici za
tehnične navedbe.
• Ta naprava ni priključena na napravo za
prezračevanje in odvajanje plinov, ki nastajajo
pri gorenju. Napravo priključite v skladu z
veljavnimi predpisi za namestitev. Bodite
pozorni na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
UPORABA
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo,
etikete in zaščitno folijo (če obstaja).
Naprava je namenjena samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovov
posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko brizgne.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
požara in eksplozije.
•
•
20
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte maščobam
in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
•
•
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke
hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na upravljalno
ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne padejo na
napravo. Lahko se poškoduje površina.
Gorilnika nikoli ne pustite prižganega s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri prestavljanju na
kuhalno površino jo vedno dvignite.
Uporabljajte le stabilno posodo ustrezne
oblike in premera, ki je večji od dimenzij
gorilnikov.
Pazite, da bo posoda postavljena na sredino
gorilnika.
Ne uporabljajte velike posode, ki sega preko
robov naprave. To lahko poškoduje delovno
površino.
Na koncu se še prepričajte, da plamen pri
hitrem zasuku gumba iz položaja za največjo
moč v položaj za najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče se
ustvarjata toplota in vlaga. V prostoru, kjer je
nameščena naprava, poskrbite za dobro
prezračevanje.
Med dolgotrajno intenzivno uporabo naprave
bo morda potrebno dodatno prezračevanje,
npr. odpiranje okna, ali učinkovitejše
prezračevanje, npr. povečana stopnja
mehanskega prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene, npr.
ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr. kis,
limonin sok ali sredstva za odstranjevanje
vodnega kamna, prišle v stik s ploščo. Lahko
se pojavijo motni madeži.
Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla
ne vpliva na zmogljivost naprave.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Z upravljalne plošče
ne odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride voda in
povzroči poškodbo.
•
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo izklopite
in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz
električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega
pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,
grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
SERVIS
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
ODSTRANJEVANJE
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
ali zadušitve.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
PRED NAMESTITVIJO
Preden namestite kuhalno ploščo, si zapišite
podatke s ploščice za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na dnu
kuhalne plošče.
Prepričajte se, da dovodni tlak plina
naprave ustreza priporočenim
vrednostim. Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z navojno
matico G 1/2 palca. Brez prevelike
sile privijte sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in privijte do
konca.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) .........................................
Serijska številka ...........................
PRIKLJUČITEV PLINA
OPOZORILO! Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna dela mora
izvesti strokovno usposobljena
oseba v skladu s standardi in
veljavnimi predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz nerjavnega
jekla. Če uporabljate gibke kovinske cevi, pazite,
da ne pridejo v stik s premičnimi deli ali da se ne
zmečkajo. Pozorni pa bodite tudi, ko kuhalno
ploščo vgrajujete skupaj s pečico.
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
OPOZORILO! Pomembno je, da je
koleno pravilno nameščeno. Steblo
mora biti na koncu navoja. Nato ga
namestite na priključno cev kuhalne
plošče. Zaradi napačne namestitve
lahko pride do uhajanja plina.
21
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za utekočinjen
plin. Vedno uporabite tesnilo. Nato nadaljujte s
priključitvijo plinske napeljave.
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
• ne more postati bolj vroča, kot je sobna
temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• ni nikjer stisnjena,
• ni izpostavljena vlečnim silam in ni zavita,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi preverite, da:
• na njej ni razpok, zarez ali drugih poškodb niti na koncih niti na celotni dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi ne
popravljajte, temveč jo zamenjajte.
OPOZORILO! Ko je namestitev
končana, se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne spojke
pravilno. Uporabite milno raztopino,
ne ognja!
ZAMENJAVA ŠOB
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite šobe in jih
zamenjajte s tistimi, ki so potrebne za vrsto
plina, ki ga uporabljate (oglejte si
razpredelnico v poglavju »Tehnični podatki«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s ploščico
za novo vrsto plina. Ta ploščica je na voljo v
embalaži, priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren regulator
tlaka.
NASTAVLJANJE NAJMANJŠE MOČI
Nastavitev najmanjše moči plamena na gorilniku:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši plamen.
3. Odstranite gumb.
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
22
A
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom 20
mbar na utekočinjen plin, povsem privijte
nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na zemeljski plin
G20 s tlakom 20 mbar, odvijte vijak za
približno 1/4 obrata.
OPOZORILO! Na koncu se še
prepričajte, da plamen pri hitrem
obratu gumba iz položaja za največjo
moč v položaj za najmanjšo moč ne
ugasne.
ELEKTRIČNA POVEZAVA
• Prepričajte se, da se nazivna napetost in tip
moči na ploščici za tehnične navedbe ujemata
z napetostjo in močjo vašega krajevnega
omrežja.
• Naprava ima nameščen priključni kabel. Na
kabel je treba namestiti primeren vtič, ki
prenese obremenitev, navedeno na ploščici
za tehnične navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
• Ko za priključitev naprave uporabljate kabelski
podaljšek, adapter ali povezavo z več
priključki, obstaja nevarnost požara. Preverite,
ali ozemljitvena povezava ustreza standardom
in predpisom.
• Ne pustite, da se napajalni kabel segreje na
temperaturo, višjo od 90 °C.
Poskrbite, da bo modri nevtralni
kabel priključen na priključnico, na
kateri je črka »N«. Rjav (ali črn) fazni
kabel priključite na priključnico, na
kateri je črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
PRIKLJUČNI KABEL
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim ali
enakovrednim kablom. Vrsta kabla je: H03V2V2F T90.
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2 cm daljši
od rjavega (ali črnega) faznega vodnika.
4.
MONTAŽA
1.
5.
6.
A
2.
B
3.
7.
min.
100 mm
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
POZOR! Napravo namestite le na
delovno površino z ravno podlago.
23
MOŽNOSTI VGRADNJE
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo, mora
biti preprosto odstranljiva, omogočati mora
dostop v primeru tehničnega posega.
Kuhinjski element z vrati
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in pečice je
treba namestiti ločeno, tako zaradi varnosti kot
tudi enostavnega odstranjevanja pečice iz
kuhinjskega elementa.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
OPIS IZDELKA
RAZPOREDITEV KUHALNIH POVRŠIN
2
1
3
1 Hitri gorilnik
2 Pomožni gorilnik
3 Srednje hitri gorilnik
4 Upravljalni gumbi
4
UPRAVLJALNI GUMB
Simbol
Opis
ni dovoda plina/izklop
položaj vžiga/največji do‐
vod plina
24
Simbol
Opis
najmanjši dovod plina
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
PREGLED GORILNIKA
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
VŽIG GORILNIKA
Gorilnik vedno prižgite, preden nanj
položite posodo.
OPOZORILO! Bodite zelo previdni,
ko zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema nobene
odgovornosti zaradi napačne
uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina ( ).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10 sekund
ali manj. Na ta način omogočite, da se
termočlen segreje. V nasprotnem primeru je
dovod plina prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem zaneti.
OPOZORILO! Upravljalnega gumba
ne držite pritisnjenega več kot 15
sekund. Če se gorilnik ne prižge po
15 sekundah, sprostite upravljalni
gumb, ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik ponovno
po preteku najmanj ene minute.
POZOR! Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez električne
naprave; v tem primeru gorilniku
približajte plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca v položaj za največji dovod
plina in pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund ali manj,
da se termočlen segreje.
Če plamen gorilnika po nesreči
ugasne, obrnite upravljalni gumb v
položaj za izklop in poskusite
ponovno prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
Generator isker se lahko samodejno
vklopi, ko vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po namestitvi
ali izpadu električne napetosti. To je
povsem običajno.
Kuhalna plošča ima progresivne
ventile. Zaradi njih je reguliranje
plamena natančnejše.
IZKLOP GORILNIKA
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb v
položaj za izklop
.
OPOZORILO! Preden odmaknete
posodo z gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga povsem
ugasnite.
Če po nekaj poskusih gorilnika ni
mogoče prižgati, preverite, ali sta
njegova krona in pokrov v pravilnem
položaju.
25
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
POZOR! Posoda mora biti
postavljena na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo porabo
plina.
POSODA
POZOR! Zaradi politih tekočin med
kuhanjem lahko poči steklo.
POZOR! Ne uporabljajte litoželezne,
glinene ali keramične posode, žar
plošč ali plošč opekačev.
OPOZORILO! Iste posode ne
postavljajte na dva gorilnika.
PREMERI POSODE
Uporabite posodo s primernim
premerom glede na velikosti
kuhališč.
OPOZORILO! Na gorilnik ne
postavljajte nestabilne ali
poškodovane posode, da preprečite
razlitje in telesne poškodbe.
POZOR! Pazite, da dno posode ne
sega preblizu upravljalnega gumba,
ker ga bo drugače plamen segrel.
POZOR! Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del kuhalne
površine.
Gorilnik
Hitri
Premer posode
(mm)
180 - 240
Srednje hitri (spredaj)
120 - 220
Srednje hitri (zadaj)
120 - 240
Pomožni
80 - 220
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
OPOZORILO! Za čiščenje steklene
površine ali obročev gorilnikov in
okvirja (če obstaja) ne uporabljajte
nožev, strgal ali podobnih
predmetov.
•
26
Dele iz nerjavnega jekla očistite z vodo in do
suhega obrišite z mehko krpo.
PODSTAVKI ZA POSODO
Podstavki za posodo niso primerni
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Pomivati jih morate ročno.
1. Podstavke za posodo odstranite, da boste
lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju podstavkov za
posodo bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato bodite pri
ročnem pomivanju in brisanju podstavkov za
posodo previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo se
prepričajte, da so v pravem položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite, da
bodo ročice podstavkov za posodo in
vstavljene v utore emajliranih plošč.
ODSTRANJEVANJE IN NAMEŠČANJE
PODSTAVKOV ZA POSODO
Po čiščenju kuhalne plošče se prepričajte, da so
podstavki za posodo v pravem položaju. Za
pravilno namestitev podstavkov za posodo
preverite, ali se ročice prilegajo odprtinam v
podnožju gorilnika, kot to prikazuje slika. Na ta
način je podstavek za posodo pritrjen in stabilen.
•
•
kuhalna plošča. Pazite, da ne pride do
opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj hladna:
ostanke vodnega kamna in vode, maščobne
madeže in svetla kovinska obarvanja. Ploščo
očistite z vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z mehko
krpo.
Za čiščenje emajliranih delov, pokrovov in
kron gorilnikov uporabite toplo milnico, preden
jih namestite nazaj, pa jih dobro osušite.
ČIŠČENJE VŽIGALNE SVEČKE
Ta funkcija se izvede preko keramične vžigalne
elektrode s kovinsko elektrodo. Elektrodi morata
biti vedno čisti, da lahko sprožita iskro. Preverite
tudi, da luknjice na kroni gorilnika niso
zamašene.
ČIŠČENJE KUHALNE PLOŠČE
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko, plastično
folijo, sladkor in sladko hrano, v nasprotnem
primeru se lahko zaradi umazanije poškoduje
REDNO VZDRŽEVANJE
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka, če je
nameščen.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
KAJ STORITE V PRIMERU ...
Težava
Ko poskušate vklopiti genera‐
tor isker, se iskra ne sproži.
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalna plošča ni priključena
na napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na na‐
pajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Pokrov in krona gorilnika sta
nameščena nepravilno.
Pokrov in krono gorilnika na‐
mestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po vži‐
gu.
Termočlen ni dovolj segret.
Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enakome‐
ren.
Krona gorilnika je zamašena
z ostanki hrane.
Prepričajte se, da glavni do‐
tok plina ni blokiran in da je
krona gorilnika čista.
27
ČE NE NAJDETE REŠITVE ...
Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite
na prodajalca ali pooblaščen servisni center.
Posredujte podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Poskrbite za pravilno uporabo kuhalne
plošče. V nasprotnem primeru servisiranje s
strani servisne službe ali trgovca tudi v času
A
garancije ne bo brezplačno. Informacije o servisni
službi in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
NALEPKE V VREČKI Z OPREMO
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite ta del
(če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite ta del
(če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE KUHALNE PLOŠČE
Širina
590 mm
Globina
520 mm
PREMERI OBVODOV
GORILNIK
28
Ø OBVODA 1/100 mm
Hitri
52
Srednje hitri
35
Pomožni
28
DRUGI TEHNIČNI PODATKI
SKUPNA
MOČ:
Prvotna vr‐
sta plina:
Nadomestna
vrsta plina:
G20 (2H) 20 mbar
7,65 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
553 g/h
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
Priključitev pli‐
na:
G 1/2"
Razred napra‐
ve:
3
PLINSKI GORILNIKI ZA ZEMELJSKI PLIN G20 S TLAKOM 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ (kW) NAJMANJŠA MOČ (kW)
OZNAKA ŠOBE
Hitri
2,95
0,75
119o
Srednje hitri
1,85
0,6
92
Pomožni
1,0
0,33
70
PLINSKI GORILNIKI ZA UNP G30/G31 S TLAKOM 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ
(kW)
NAJMANJŠA
MOČ (kW)
OZNAKA ŠOBE
NOMINALNI DOVOD
PLINA (g/h)
Hitri
2,8
0,95
86
204
Srednje hitri
1,9
0,6
71
138
Pomožni
1,0
0,33
50
73
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O IZDELKU V SKLADU Z EU 66/2014
Identifikacija modela
ZGO68410BA
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število plinskih gorilnikov
4
29
Energijska učinkovitost na plinski go‐
rilnik
(EE gas burner)
Zadaj levo - hitri
63,5 %
Zadaj desno - srednje hitri
65,4 %
Spredaj levo - pomožni
ni pomembno
Spredaj desno - srednje hitri
63,2 %
Energijska učinkovitost za plinsko
kuhalno ploščo
(EE gas hob)
64,0 %
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba energije - Splošno
VARČEVANJE Z ENERGIJO
• Pred uporabo poskrbite, da bodo gorilniki in podstavki za posodo pravilno sestavljeni.
• Uporabite posodo s primernim premerom glede na velikosti kuhališč.
• Posodo postavite na sredino gorilnika.
• Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
• Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za počasno kuhanje tekočine.
• Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte si njegova navodila za uporabo.
SKRB ZA OKOLJE
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih s
30
*
31
867356198-B-252019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising