Zanussi | ZGO68420BA | User manual | ZANUSSI ZGO68420BA User Manual

ZANUSSI ZGO68420BA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO68420BA
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
NL
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel of
een vuurdeken.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
In het geval van een breuk in de glazen plaat:
– zet alle branders en de elektrische warmte-elementen
onmiddellijk uit en koppel het apparaat los van de
stroomvoorziening,
– raak het oppervlak van het apparaat niet aan,
– gebruik het apparaat niet.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
3
•
•
•
Als het apparaat rechtstreeks op de voeding is aangesloten,
moet de elektrische installatie zijn uitgerust met een
isoleerinrichting waarmee het apparaat van alle polen van het
stopcontact kan worden losgekoppeld. Volledige ontkoppeling
moet voldoen aan de voorwaarden van de
overspanningscategorie III. De middelen voor het uitschakelen
moeten opgenomen worden in de vaste bedrading
overeenkomstig de regels voor de bedrading. De aardekabel is
hiervan uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet
direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen bereiken
van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende markten:
•
NL
•
INSTALLATIE
•
•
•
•
•
•
4
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GASAANSLUITING
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort en -druk)
•
•
•
en de afstelling van het apparaat met elkaar te
combineren zijn.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het
apparaat aanwezig is.
Op het typeplaatje staat informatie over de
gastoevoer.
Dit apparaat mag niet aangesloten worden op
een inrichting dat producten afvoert voor
verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de vereisten
voor voldoende ventilatie.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Wanneer ze verwarmd worden, kunnen vetten
en oliën ontvlambare dampen afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op het kookoppervlak.
Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste
vorm en een diameter groter dan de afmetingen
van de branders.
Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de
branders staan.
Gebruik geen grote pannen die de randen van
het apparaat overschrijden. Dit kan het apparaat
beschadigen.
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel
van de maximale stand naar de minimale stand
draait.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Plaats geen vlamverdeler op de brander.
Het gebruik van een kookapparaat op gas leidt
tot de productie van warmte en vocht. Zorg voor
een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
U moet bij langdurig intensief gebruik van het
apparaat waarschijnlijk meer ventileren,
bijvoorbeeld door een raam te openen, of
effectiever ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige, mechanische
ventilatie op te voeren.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking komen
met de kookplaat. Hierdoor kunnen doffe
plekken ontstaan.
Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet
van invloed op de werking van het apparaat.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Verwijder de
toetsen, knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel. Er kan
water in het apparaat komen en
schade veroorzaken.
•
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
De branders niet in de afwasautomaat reinigen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
Maak de externe gasleidingen plat.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
6
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
GASAANSLUITING
WAARSCHUWING! De volgende
instructies over de installatie en het
onderhoud moeten opgevolgd worden
door vakkundig personeel in
overeenstemming met de geldende
voorschriften.
Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele
leiding van roestvrij staal, in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn. Als u flexibele
metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met bewegende
onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden.
Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt
samengebracht met een oven.
De verbinding moet worden aangelegd in
overeenstemming met NEN 1078.
Controleer of de gastoevoerdruk van
het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De verstelbare
aansluiting wordt op de
uitbreidingsbrug bevestigd met behulp
van een schroefdraadmoer R 1/2"
(NEN 3258). Schroef de onderdelen
vast zonder kracht, stel de verbinding
in de nodige richting af en draai alles
vast.
A
B C
A. Uiteinde van as met moer
B. Ring meegeleverd met het apparaat
C. Elleboog meegeleverd met het apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor vloeibaar gas.
Koppel altijd de pakking vast. Ga vervolgens door
met de gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als de
leiding:
• niet warmer wordt dan kamertemperatuur,
warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of torsie;
•
niet in aanraking komt met scherpe randen of
hoeken;
• gemakkelijk onderzocht kan worden om de
toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele leiding
bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden, vlekken of
brandsporen vertoont op de twee uiteinden en
over de volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de juiste
elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar
zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar
moet deze worden vervangen.
WAARSCHUWING! Controleer
wanneer de installatie is voltooid of
alle leidingfittingen goed zijn afgedicht.
Gebruik een zeepoplossing, geen
vlam!
VERVANGING VAN GASINSPUITERS
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u
gebruikt (zie de tabel in het hoofdstuk
'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde
terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje voor het
nieuwe type gastoevoer. U kunt het plaatje
vinden in het zakje dat bij het apparaat geleverd
is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt
van de vereiste druk, moet u een geschikte
drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.
INSTELLEN VAN HET MINIMUMNIVEAU
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimale stand.
3. Verwijder de knop.
4. Pas de stand van de bypass-schroef aan met
een smalle schroevendraaier (A).
7
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G25,3 25 mbar, G25 25 mbar
of aardgas G20 20 mbar naar vloeibaar
gas, draait u de bypass-schroef volledig
vast.
• van vloeibaar gas op aardgas G25,3 25
mbar, G25 25 mbar of aardgas G20 20
mbar, draai de bypass-schroef dan
ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij een
multibrander).
AANSLUITKABEL
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen de
speciale kabel of een gelijksoortig type. Het
kabeltype is: H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer
geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene aarddraad
moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of
zwarte) fasedraad.
SAMENSTELLEN
1.
WAARSCHUWING! Zorg dat de vlam
niet uit gaat als u de knop snel van de
maximale stand naar de minimale
stand draait.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het
type stroom op het typeplaatje overeenkomen
met het voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer.
Dit moet zijn voorzien van een geschikte stekker,
die geschikt is voor de belasting die vermeld is
op het identificatieplaatje. Zorg dat u de stekker
in een goed stopcontact steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding
maakt met een verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de
aarde-aansluiting overeenkomt met de normen
en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden dan
90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe neutrale
kabel aansluit op de aansluiting met de
letter "N" erop. Sluit de bruine (of
zwarte) fasekabel aan op de
aansluiting met de letter "L". Zorg dat
de fasekabel altijd verbinding maakt.
8
2.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
LET OP! Installeer het apparaat alleen
op een werkblad met een plat
oppervlak.
MOGELIJKHEDEN VOOR INBOUW
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet
eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig
toegang bieden indien technische hulp nodig is.
Keukenmeubel met
30 mm
5.
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te
maken, moeten de elektrische aansluitingen van de
kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
B
7.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
9
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
2
1 Normale brander
2 Multibrander
3 Sudderbrander
4 Bedieningsknoppen
3
4
BEDIENINGSKNOP
Symbool
Symbool
Beschrijving
Beschrijving
minimale gastoevoer
geen gastoevoer / uit-stand
ontstekingsstand / maximale
gastoevoer
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
$
BRANDEROVERZICHT
%
$
&
'
%
&
'
10
A.
B.
C.
D.
Branderkap
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
DE BRANDER ONTSTEKEN
Ontvlam de brander altijd vóór u het
kookgerei erop plaatst.
Draai als de brander per ongeluk uit
gaat de bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal 1 minuut
de brander weer aan te steken.
WAARSCHUWING! Ga voorzichtig
te werk bij het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld worden
in geval van onjuist gebruik van de
vlam.
De vonkontsteking kan automatisch
starten wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt, na de installatie of
na een stroomonderbreking. Dat is
normaal.
De kookplaat is voorzien van
progressieve gaskleppen. Hiermee
kunt u de vlam nauwkeuriger
reguleren.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in en draai
de knop linksom naar de maximale
gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan dan
opwarmen. Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.
Als de brander na enkele pogingen
niet aan gaat, controleer dan of de
kroon en de deksel goed op hun
plaats zitten.
DE BRANDER UITSCHAKELEN
Om de vlam te doven, de knop naar de off-positie
draaien
.
WAARSCHUWING! Draai de vlam
altijd lager of schakel hem uit voordat
u de pan van de brander haalt
WAARSCHUWING! Houd de
bedieningsknop niet langer dan 15
seconden ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet brandt, de
bedieningsknop loslaten en minstens
1 minuut wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
LET OP! Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de brander
ontsteken zonder elektrische inrichting.
Breng in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai de
regelknop tegen de wijzers van de klok
in naar de maximale gastoevoerstand
en druk deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of korter
ingedrukt om het thermokoppel op te
laten warmen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
LET OP! Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of grillplaten.
WAARSCHUWING! Zet één pan niet
op twee branders.
WAARSCHUWING! Zet geen
instabiele of beschadigde pannen op
de brander om morsen en letsel te
voorkomen.
11
LET OP! Zorg dat de bodems van de
pannen niet dichtbij de
bedieningsknop staan, anders wordt
de bedieningsknop heet.
LET OP! Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de voorste rand van
het werkblad komen.
LET OP! Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander bevinden,
voor een maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
LET OP! Vloeistoffen die tijdens het
koken worden gemorst kunnen ervoor
zorgen dat het glas breekt.
DIAMETERS VAN KOOKGEREI
Gebruiken alleen kookgerei met een
bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
Brander
Diameter van de
pannen (mm)
Multikroon
180 - 260
Normale brander
120 - 220
Sudderbrander
80 - 180
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
messen, schrapers of gelijksoortige
hulpmiddelen om het glazen oppervlak
of de randen van de branders en het
frame schoon te maken (indien van
toepassing).
•
Was de onderdelen van roestvrij staal af met
water en droog ze vervolgens met een zachte
doek.
PANNENDRAGERS
De pansteunen zijn niet bestand tegen
afwassen in een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen voor een
gemakkelijke reiniging van het kookplaat.
12
Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pannendrager,
dit om schade aan het oppervlak
van de kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen hebben,
dus wees voorzichtig tijdens het met de hand
afwassen en afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de pansteunen voor
dat u ze in de juiste stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander goed
werkt, moeten de armen van de pannendrager
in de uitsparingen van de emaille platen worden
geplaatst.
VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN VAN
PANNENDRAGERS
Zorg ervoor dat u de pannendragers, nadat u ze
heeft afgewassen, op de juiste manier terugplaatst.
Om de pannendragers goed te plaatsen, zorg er
dan voor dat zijn armen in de uitsparingen passen
die op de basis van de brander zijn geplaatst zoals
aangegeven in de afbeelding. Op deze manier is de
pannendrager stabiel en stevig.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, deksels en kronen
met een warm sopje en laat ze goed drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
REINIGEN VAN DE ONTSTEKINGSKNOP
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische
ontstekingsbougie met een metalen elektrode.
Reinig deze onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en
controleer of de branderkroonopeningen niet
verstopt zijn.
PERIODIEK ONDERHOUD
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling,
om de staat van de gastoevoerleiding en de
drukregelaar (indien gemonteerd) te controleren.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET IK DOEN ALS ...
Storing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.
Plaats de branderdeksel en de
kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de vlam,
de knop circa 10 sec. ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of de
branderkroon schoon is.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
13
LABELS MEEGELEVERD IN DE ZAK MET
ACCESSOIRES
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en verstuur dit
deel (indien van toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en bewaar dit deel
(indien van toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
590 mm
Diepte
520 mm
OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS
TOTAAL VERMOGEN:
14
Gas origineel:
Gasvervanging:
G25.3 (2EK) 25 mbar
G25 (2L) 25 mbar
9,0 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
607 g/h
G20 (2E) 20 mbar
8,6 kW
Elektrische voeding:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categorie apparaat:
II2EK3B/P
II2L3B/P
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
BYPASSDIAMETERS
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikroon
57
Medium brander
35
Sudderbrander
28
GASBRANDERS VOOR AARDGAS G25.3 25 mbar / G25 25 mbar
NORMAAL VERMO- MINIMUM VERMOGEN
GEN kW
kW
BRANDER
INSPUITMARKERING
Multikroon
4,0
1,4
144°
Medium brander
2,0
0,6
98x
Sudderbrander
1,0
0,33
071
GASBRANDERS VOOR LPG G30/G31 30/30 mbar
BRANDER
NORMAAL VER- MINIMUM VER- INSPUITMARKEMOGEN kW
MOGEN kW
RING
NOMINALE GASSTROMING g/h
Multikroon
3,55
1,4
095
258
Medium brander
1,9
0,6
71
138
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
GASBRANDERS VOOR AARDGAS G20 20 mbar
BRANDER
NORMAAL VERMO- MINIMUM VERMOGEN
GEN kW
kW
INSPUITMARKERING
Multikroon
3,9
1,4
146
Medium brander
1,85
0,6
92
Sudderbrander
1,0
0,33
70
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU-RICHTLIJN 66/2014
Modelidentificatie
ZGO68420BA
15
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal gasbranders
4
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Links achter - semi-snel
54,9%
Rechts achter - Normale brander
54,9%
Links voor - multikroon
55,4%
Rechts voor - Sudderbrander
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
55,1%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik - Algemeen
ENERGIE BESPAREN
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de hogedrukpan.
MILIEUBESCHERMING
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
16
*
17
18
19
867356186-A-162019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising