ZANKER KOU65962XK User manual

ZANKER KOU65962XK User manual
Návod k
použití
Návod na
používanie
Trouba
KOU65962XK
Rúra
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
4
6
6
7
7
9
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Energetická účinnost
10
11
11
23
26
28
29
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
2
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
•
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
Ovládací panel musí být připojen ke stanovené topné
jednotce tak, aby barvy konektorů odpovídaly a předešlo se
tak možnému riziku.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte,
že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek pro
odpojení od sítě v souladu s platnými elektroinstalačními
předpisy.
3
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí mít
vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje požadavky
na instalaci.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím
systémem. Musí být zapojen do napájecí
sítě.
•
•
•
•
•
•
•
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či výbuchu.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
4
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí
výměnu provést námi autorizované
servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se
nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče
nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště
je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k
uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
•
•
•
•
•
•
•
obsahující alkohol, může vzniknout směs
vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– Na dno vnitřku spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném povrchu
nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon
spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Mohlo by dojít k prasknutí skleněných
panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají speciální či
halogenové žárovky pouze pro použití v
domácích spotřebičích. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič odpojte
od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
5
Popis spotřebiče
Celkový pohled
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Příslušenství
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Ovladače varné desky
Kontrolka / symbol napájení
Ovladač pečicích funkcí
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vlis vnitřku trouby
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
•
Kombinovaný pekáč
Na koláče a sušenky. K pečení moučných
jídel a masa, nebo k zachycování tuku.
1.
2.
Otočte voličem na požadovanou teplotu.
Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
Ovládací panel
Ovladače varných zón
Varnou desku můžete ovládat pomocí
ovladačů varných zón.
Je nutné si přečíst kapitoly o
bezpečnosti v návodu k použití k
varné desce.
Použití dvojité varné zóny (je-li součástí
spotřebiče)
Dvojitou zónu zapnete otočením
ovladače po směru hodinových
ručiček. Neotáčejte jím přes
pozici vypnutí.
Nastavení teploty
Označení ovladače
0
1-9
Funkce
Poloha Vypnuto
Nastavení teploty
Přepínač dvojité zó‐
ny
6
1.
2.
3.
Otočte ovladačem po směru hodinových
ručiček do polohy 9.
Pomalu otáčejte ovladačem na symbol
, dokud neuslyšíte cvaknutí. Obě varné
zóny jsou zapnuté.
Potřebnou teplotu nastavíte dle pokynů v
části „Nastavení teploty“.
Tlačítka
Senzorové tlačítko / tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
Displej
A
B
C
A. Funkce hodin
B. Časovač
C. Funkce hodin
Před prvním použitím
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS viz část „Denní
používání“, Nastavení funkce
Pravý horký vzduch PLUS.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i příslušenství
vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět
do jejich původní polohy.
Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
1.
2.
3.
4.
Nastavte funkci .Nastavte maximální
teplotu.
Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
Nastavte funkci . Nastavte maximální
teplotu.
Nechte troubu pracovat 15 minut.
Nastavte funkci . Nastavte maximální
teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach a
kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
5.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte ovladač.
Ovladač se vysune.
Nastavení pečicí funkce
Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
1.
7
3.
Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladačem pečicích funkcí do polohy
vypnuto.
Funkce trou‐
by
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Použití
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Turbo gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
Zapne osvětlení bez peči‐
cí funkce.
osvětlení
Pravý horký
vzduch PLUS
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
Spodní ohřev
8
/ K dodání vlhkosti během
přípravy. K získání správ‐
né barvy a křupavé kůrky
při pečení. K zajištění vě‐
tší šťavnatosti při ohřevu.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pečení.
Pokyny k přípravě viz ka‐
pitola „Tipy a rady“, Vlhký
konvekční vzduch. Dvířka
trouby by měla být během
pečení zavřená, aby ne‐
došlo k přerušení funkce
a aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit
od nastavené teploty. Mů‐
že dojít ke snížení tepel‐
ného výkonu. Obecná do‐
poručení ohledně úspory
energie viz kapitola „Ener‐
getická účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Použití
Velkoplošný
Gril
Příprava piz‐
zy
Horní/spodní
ohřev
Ke grilování plochých ku‐
sů ve velkém množství a
opékání chleba.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení dozla‐
tova a dosažení
křupavého spodku.
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
Nastavení funkce:Pravý horký vzduch
PLUS
Tato funkce zvyšuje vlhkost během přípravy.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení. Po ukončení
funkce opatrně otevřete dvířka.
1.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Nastavte funkci:
.
Nastavte teplotu otočením ovladače.
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 10
minut k vytvoření vlhkosti.
5. Vložte jídlo do trouby.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Během přípravy neotvírejte dvířka trouby.
6. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladačem pečicích funkcí do polohy
vypnuto.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ! Před
odstraněním vody z vlisu
vnitřku trouby se ujistěte, že
je trouba vychladlá.
2.
3.
4.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby je
250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou pouze
tehdy, když je trouba chladná.
POZOR! Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během přípravy
jídla nebo když je trouba
horká.
Funkce hodin
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdykoliv; i
u vypnutého spotřebiče.
Nastavení času. Změna času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po
výpadku elektrické energie nebo není-li
nastaven časovač,
Stiskněte
nebo
Asi po pěti sekundách blikání přestane a na
displeji se zobrazí nastavený denní čas.
Ke změně denního času opakovaně stiskněte
, dokud nezačne blikat
.
bliká.
Nastavení funkce TRVÁNÍ
a nastavte správný čas.
1.
Nastavte funkci trouby a teplotu.
9
2.
Opakovaně stiskněte
blikat
3.
Použijte
TRVÁNÍ.
nebo
k nastavení času
.
Na displeji se zobrazí
4.
5.
6.
, dokud nezačne
.
a zazní
Po uplynutí času začne blikat
zvukový signál. Spotřebič se automaticky
vypne.
Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1.
Nastavte funkci trouby a teplotu.
2.
Opakovaně stiskněte
3.
Použijte
blikat
.
nebo
k nastavení času.
Na displeji se zobrazí
4.
5.
6.
, dokud nezačne
.
a zazní
Po uplynutí času začne blikat
zvukový signál. Spotřebič se automaticky
vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení ODLOŽENÉHO STARTU
1.
Nastavte funkci trouby a teplotu.
2.
Opakovaně stiskněte
3.
Použijte
TRVÁNÍ.
blikat
, dokud nezačne
.
nebo
k nastavení času
4.
Stiskněte
5.
Použijte
nebo
UKONČENÍ.
.
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a vypne
se v nastavený čas UKONČENÍ. Po uplynutí
nastaveného času zazní zvukový signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne. Chcete-li
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení funkce MINUTKA
1.
Opakovaně stiskněte
blikat
, dokud nezačne
.
Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách spustí
automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový signál
vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
2.
Zrušení funkce hodin
1.
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat ukazatel požadované funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
Použití příslušenství
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů a
ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Hluboký pekáč / plech:
10
k nastavení času
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky
zvolené úrovně roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky
zvolené úrovně roštu a tvarovaný rošt v
drážkách nad nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z roštu.
Doplňkové funkce
Chladicí ventilátor
Bezpečnostní termostat
Když je trouba v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
trouby chladný. Jestliže troubu vypnete, bude
chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení trouby.
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba
vybavena bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba
opět automaticky zapne.
Tipy a rady
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze orientační.
Závisí na receptu, kvalitě a
množství použitých přísad.
Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste byli
zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže jsou
uvedena standardní nastavení teploty, doby
přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje
pečení a vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku. Zkracuje
dobu přípravy a také snižuje spotřebu
energie.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4 času
nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň
drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat asi
15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby
nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte trochu
vody, aby se při pečení tolik nekouřilo.
11
Kondenzaci kouře zabráníte dolitím vody
pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem používáte.
Pravý horký vzduch PLUS
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte plech na pečení.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
(ml)
(°C)
(min)
Sušenky / Čajové koláčky / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Italský chléb Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Bagety/kaiserky
100
200
20 - 25
Chléb
100
180
35 - 40
Švestkový koláč / Jablečný koláč / Skořicové
rolky pečené v koláčové formě
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Použijte 150 ml vody, není-li uvedeno jinak.
OHŘEV JÍDLA
MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA
(°C)
(min)
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
Chléb
15 - 25
Italský chléb Focaccia
15 - 25
maso
15 - 25
Těstoviny
15 - 25
Použijte 100 ml vody.
Pizza
15 - 25
Nastavte teplotu 110 °C.
Rýže
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissanty
170 - 180
15 - 25
Lasagne,
použijte
200 ml
180 - 200
35 - 50
Použijte 200 ml vody.
12
Použijte skleněnou zapékací mísu.
PEČENÍ MASA
PEČENÍ MASA
(°C)
Hovězí peče‐
ně
(°C)
(min)
200
50 - 60
(min)
Kuře
210
60 - 80
Vepřová pe‐
čeně
180
65 - 80
Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐
cepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Koláčová for‐
ma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Koláčová for‐
ma
Tvarohový ko‐
láč s podmá‐
slím
170
1
165
2
60 - 80
Koláčová for‐
ma, Ø 26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na peče‐
ní
Marmeládový
dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová for‐
ma, Ø 26 cm
Jemná bábov‐
ka, předehřejte
prázdnou trou‐
bu
160
2
150
2
90 120
Koláčová for‐
ma, Ø 20 cm
Švestkový ko‐
láč,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
175
1
160
2
50 - 60
Forma na chle‐
ba
13
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
Muffin
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Plech na peče‐
ní
Muffin, dvě
úrovně
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Plech na peče‐
ní
Muffin, tři úrov‐
ně
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Plech na peče‐
ní
Sušenky
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Plech na peče‐
ní
Sušenky, dvě
úrovně
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Plech na peče‐
ní
Sušenky, tři
úrovně
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Plech na peče‐
ní
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na peče‐
ní
Pusinky, dvě
úrovně,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
-
-
120
2a4
80 100
Plech na peče‐
ní
Žemle,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
190
3
190
3
12 - 20
Plech na peče‐
ní
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na peče‐
ní
Banánky, dvě
úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na peče‐
ní
Ploché koláče
s náplní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová for‐
ma, Ø 20 cm
Bohatý ovocný
koláč
160
1
150
2
110 120
Koláčová for‐
ma, Ø 24 cm
Předehřejte prázdnou troubu.
14
(°C)
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 2
kusy, 0,5 kg kaž‐
dý
190
1
190
1
60 70
-
Žitný chléb,
předehřátí není
zapotřebí
190
1
180
1
30 45
Forma na
chleba
Bagety/kaiserky,
6 - 8 kusů
190
2
180
2 (2 a 4)
25 40
Plech na
pečení
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 20
Smaltovaný
plech
Čajové koláčky
200
3
190
3
10 20
Plech na
pečení
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
15
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený
210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
210
200
70 - 75
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
16
(°C)
RYBY
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
Předehřejte prázdnou troubu.
17
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem centimetrů
tloušťky masa.
TELECÍ
HOVĚZÍ
(°C)
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený
190 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet, středně
propečený
180 190
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
170 180
8 - 10
160 180
90 - 120
Telecí koleno ,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
JEHNĚČÍ
VEPŘOVÉ
18
Telecí pečeně, 1
kg
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jehněčí hřbet, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
(min)
Plecko / Krkovi‐
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová
žebírka, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené, 0,75 1 kg
150 170
90 - 120
DRŮBEŽ
(°C)
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 220
30 - 50
Půlka kuřete, kaž‐
dá 0,4 - 0,5 kg
190 210
35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 200
80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
ZELENINA
DRŮBEŽ
(°C)
(°C)
(h)
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
(min)
Krůta, 2,5 - 3,5 kg
160 180
120 150
Krůta, 4 - 6 kg
140 160
150 240
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
RYBY (DUŠENÉ)
OVOCE
(°C)
Celá ryba, 1 - 1,5
kg
210 220
(min)
40 - 60
Sušení - Pravý horký vzduch
Používejte plechy vyložené papírem odolným
proti mastnotě nebo papírem na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když troubu v
polovině doby sušení zastavíte, otevřete
dvířka a necháte ji na jednu noc vychladnout
před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí polohu
roštu.
(h)
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
Vlhký konvekční vzduch - doporučená
příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého kovu a
s povrchovou vrstvou. Pohlcují teplo lépe než
nádoby ze světlého kovu a s reflexní úpravou.
ZELENINA
Fazole
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
19
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li se
řídit doporučenou dobou pečení v tabulce
níže.
(°C)
20
(min)
Sladké pečivo,
12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
180
2
45 - 55
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
45 - 50
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky
na tvarovaný rošt
190
3
45 - 55
Koláčový korpus
z piškotového tě‐
sta
dortový korpus na tvaro‐
vaný rošt
180
2
35 - 45
Piškotový dort
zapékací mísa na tvaro‐
vaný rošt
170
2
35 - 50
Pošírovaná ryba,
0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
(°C)
(min)
Celá ryba, 0,2 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tvaro‐
vaný rošt
170
3
30 - 40
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
40 - 50
Sušenky, 16 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
30 - 45
Makronky, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
45 - 55
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 16
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
35 - 45
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
40 - 50
Ovocné koláčky,
8 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Zelenina, pošíro‐
vaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tvaro‐
vaný rošt
180
3
35 - 45
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
4
35 - 45
21
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
(°C)
22
(min)
Malé ko‐
láčky,
20 kou‐
sků na
plech
Horní/spod‐
ní ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
170
20 - 30
-
Malé ko‐
láčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐
láčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a4
150 160
20 - 35
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy, Ø
20 cm
Horní/spod‐
ní ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
180
70 - 90
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy, Ø
20 cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Horní/spod‐
ní ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
(°C)
(min)
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2a4
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
20 - 40
-
Máslové
sušenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a4
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod‐
ní ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
25 - 45
-
Topinky,
4 - 6 ku‐
sů
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt
4
max.
2 - 3 minuty z
jedné strany;
2 - 3 minuty z
druhé strany
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
Hovězí
hambur‐
ger, 6
kusů,
0,6 kg
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt a
odkapá‐
vací
plech
4
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odkapá‐
vací plech na třetí
úroveň trouby. V
polovině přípravy
jídlo otočte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
23
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody
a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. Ke sní‐
žení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na 10 minut předehřejte.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte
měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte příslušenství v
myčce nádobí.
Příslušenství
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Trouby z nerezové oceli nebo hliníku
Čištění dveřního těsnění
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým hadříkem
nebo houbou. Osušte je měkkým hadříkem.
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny
nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože
by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací
panel vyčistěte se stejnou opatrností.
Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní zbytkový
vodní kámen z vlisu vnitřku trouby po přípravě
jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS doporučujeme
provádět čisticí postup alespoň
každých 5 - 10 programů přípravy
jídel.
1.
2.
3.
24
Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte 250
ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu 30
minut.
Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou a
měkkým hadrem.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky na
rošty.
POZOR! Při odstraňování drážek
na rošty buďte opatrní.
1.
Odtáhněte přední část drážek na rošty od
stěny trouby.
2.
Odtáhněte zadní konec drážek na rošty
od stěny trouby a vytáhněte je ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat. Před demontáží skleněných
panelů si přečtěte celou kapitolu „Odstranění
a instalace dvířek“.
3.
Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem dopředu z
jejich umístění.
4.
Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněný panel předtím,
než odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Troubu bez vnitřního
skleněného panelu nepoužívejte.
1.
Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
5.
2
2.
Zvedněte a zcela otočte páčky na obou
závěsech.
B
1
6.
Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
25
7.
Uchopte skleněný panel dvířek za horní
okraj a opatrně jej vytáhněte ven. Ujistěte
se, že sklo zcela sklouzne z držáků.
A
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v myčce
nádobí.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka trouby
opět nasaďte.
8.
Oblast potisku skla musí směřovat k vnitřní
straně dvířek. Po instalaci se dále ujistěte, že
povrch rámu tohoto skleněného panelu není
na potisku skla na dotek drsný.
Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k připálení
mastnoty.
Zadní žárovka
1.
2.
3.
4.
Skleněným krytem otočte a sejměte jej.
Skleněný kryt vyčistěte.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
26
Možná příčina
Řešení
Varné zóny nefungují.
Řiďte se návodem k použití vestavné varné desky.
Troubu nelze zapnout ani
používat. Na displeji se zo‐
brazí „400“ a zazní akustický
signál.
Trouba je nesprávně zapoje‐
ná do elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elektric‐
ké sítě (viz schéma zapojení,
je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Pečení pomocí funkce Pravý
horký vzduch PLUS nevede k
dobrému výsledku.
Vlis vnitřku trouby jste nena‐
plnili vodou.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý
horký vzduch PLUS, ale ne‐
rozsvítí se kontrolka S párou.
Nezvolili jste pečicí funkci,
která podporuje funkci S pá‐
rou.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý
horký vzduch PLUS, ale ne‐
rozsvítí se kontrolka S párou.
Funkce S párou nefunguje.
Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím do‐
movní pojistky nebo ochran‐
ného spínače v pojistkové
skříňce.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné množ‐
ství vody. Řiďte se specific‐
kým postupem.
Na displeji se zobrazí „12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Nastavte znovu čas.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
na předním rámu vnitřní části trouby.
Nesundávejte typový štítek z vnitřní části
trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete
na typovém štítku. Typový štítek se nachází
27
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Typ
Vestavba pod pracovní desku
POZOR! Instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaná a oprávněná
osoba. Jestliže se neobrátíte na
kvalifikovaného nebo
kompetentního pracovníka,
nebudete moci v případě závady
uplatnit záruku.
6000 W
KEV6041XXK
6500 W
KEV6043FBB
7600 W
KEV6046XXK
7400 W
Elektrické připojení s varnou deskou
Maximální výkon
EHE60001X
KEV6041FBB
Připojovací zásuvka varné desky se nachází
na horní části skříně trouby. Varná deska je
vybavena připojovacími kabely varných zón a
zemnicím kabelem. Kabely jsou vybaveny
zástrčnými konektory. Varnou desku k troubě
připojíte zastrčením konektorů do správných
zásuvek na troubě. Design zástrček a
zásuvek brání nesprávnému zapojení.
Před instalací spotřebič vybavte vhodnou
varnou deskou uvedenou v tabulce.
Typ
Maximální výkon
6000 W
Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595
60
+-1
198
5
3
523
20
28
Připevnění spotřebiče ke skříňce
A
připraveny pro provoz s napětím 400 V
trojfázového proudu s nulovým vodičem.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
B
= 70 mm
1
3
2
4
L 1 – 2 – 3 = fázové vodiče
Pokud se napětí v síti liší, přenastavte
propojky na svorkovnici (viz níže uvedené
schéma zapojení). Připojte zemnicí kabel ke
svorkovnici. Po připojení přívodního kabelu ke
svorkovnicí je nutno kabel zajistit kabelovou
příchytkou.
Kabel
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
2N ~
230V ~
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
3N ~
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
356618739
Spotřebič se dodává bez zástrčky a
spojovacího kabelu.
= zemnicí vodič
230V ~
Výrobce nenese odpovědnost za
úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
N 4 = nulový vodič
230V ~
Elektrická instalace
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený na
typovém štítku.
Připojení ke svorkovnici
Tento spotřebič je vybaven šestipólovou
svorkovnicí. Propojky (můstky) jsou
Energetická účinnost
List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Zanker
Označení modelu
KOU65962XK 949723401
Index energetické účinnosti
95.3
Třída energetické účinnosti
A
29
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenční
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.81 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba (pod linku)
Hmotnost
30,3 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby,
parní trouby a grily - Metody měření funkce.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
Úspora energie
Zbytkové teplo
Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte
teplotu trouby na minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení. Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že jsou
dvířka trouby řádně zavřená. Během přípravy
jídla neotvírejte dvířka příliš často. Těsnění
dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je
řádně uchyceno ve své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu jiného
jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
30
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
31
33
35
35
36
37
38
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Energetická účinnosť
40
40
41
53
56
58
59
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ
nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
31
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Ovládací panel treba pripojiť k určenej ohrevnej jednotke
farebne zhodnými konektormi, aby sa predišlo možnému
nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou
žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
V pevnej kabeláži musia byť zahrnuté prostriedky na
odpojenie od elektrickej siete v súlade s platnými predpismi.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
•
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný výklenok
musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na
inštaláciu.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do nábytku,
aby ste zabránili kontaktu s nebezpečnými
časťami.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa používať s
napájaním z elektrickej siete.
•
•
•
•
•
•
•
Používanie
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku
sú kompatibilné s elektrickým napätím
zdroja napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani
predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča treba
vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba
pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka
horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia
a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
odpájacieho zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na použitie v
domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k
úniku horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
33
•
•
•
•
•
•
•
•
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu môže
vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele
nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad
na vykurovanie miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
34
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely môžu
prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok poškodené,
bezodkladne ich nechajte vymeniť.
•
•
•
•
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená len
pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič
od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri
spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat
v spotrebiči.
Popis výrobku
Celkový prehľad
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Príslušenstvo
•
•
Ovládací panel
Ovládače varného panela
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Ovládač funkcií ohrevu
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Priehlbina dutiny
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
Na koláče a sušienky. Na pečenie mäsa a
múčnych pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Kombinovaný pekáč
Ovládací panel
Ovládače varných zón
1.
Varný panel sa ovláda pomocou otočných
ovládačov pre varné zóny.
2.
Bezpodmienečne si prečítajte
časť o bezpečnosti v návode
varného panela.
Použitie dvojitej zóny (ak je k dispozícii)
Ak chcete zapnúť dvojitú varnú
zónu, otočte ovládač v smere
hodinových ručičiek. Nepretáčajte
ho cez pozíciu zastavenia.
Varné stupne
Ukazovateľ ovláda‐
ča
0
1-9
Funkcia
Poloha Vypnuté
1.
2.
Varné stupne
Spínač dvojkruho‐
vej zóny
Ovládač otočte na požadovaný varný
stupeň.
Proces varenia ukončíte nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
3.
Otočte ovládač v smere hodinových
ručičiek do polohy 9.
Pomaly otáčajte ovládačom na symbol
, kým nezaznie kliknutie. Zapnuté sú
obidva varné okruhy.
Pokyny na nastavenie správneho varného
stupňa nájdete v časti „Varné stupne“.
35
Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačidlo
Funkcia
Funkcie
MÍNUS
Nastavenie času.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Nastavenie času.
Displej
A
B
C
A. Časové funkcie
B. Časovač
C. Časová funkcia
Pred prvým použitím
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času si
pozrite kapitolu „Časové funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty a
príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na
ich pôvodné miesto.
Predhriatie
Pred prvým použitím prázdnu rúru predhrejte.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUS si pozrite kapitolu
„Každodenné používanie“,
Nastavenie funkcie:
Teplovzdušné pečenie PLUS".
36
1.
2.
3.
4.
Nastavte funkciu .Nastavte maximálnu
teplotu.
Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu
teplotu.
Rúru nechajte spustenú 15 minút.
Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu
teplotu.
6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach a
dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
5.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Funkcia rúry
Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte ovládač.
Ovládač sa vysunie.
Nastavenie funkcie ohrevu
Pečenie s vy‐
užitím vlhkosti
Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v prevádzke.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládač
funkcií ohrevu do polohy Vyp.
1.
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Použitie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuté
Na zapnutie osvetlenia rú‐
ry bez funkcie pečenia.
Osvetlenie rú‐
ry
Teplovzdušné
pečenie
PLUS
/ Na pridanie vlhkosti po‐
čas pečenia. Pre správne
sfarbenie a chrumkavú
kôrku počas pečenia. Za‐
braňuje vysušeniu jedla
počas opätovného zohrie‐
vania.
Dolný ohrev
Teplovzdušné
pečenie
Turbo gril
Rýchly Gril
Použitie
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadom
pečenia nájdete v kapitole
„Rady a tipy“, Pečenie s
využitím vlhkosti. Dvierka
rúry majú byť počas peče‐
nia zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou mož‐
nou energetickou účinno‐
sťou. Keď použijete túto
funkciu, teplota v dutine
sa môže líšiť od nastave‐
nej teploty. Výkon ohrevu
sa môže znížiť. Všeobec‐
né odporúčania ohľadne
úspory energie nájdete v
kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola pou‐
žitá na určenie triedy
energetickej účinnosti
podľa normy EN 60350-1.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Nastavte teplotu o 20-40
°C nižšiu ako pre Tradič‐
né pečenie.
Na pečenie väčších kusov
mäsa alebo hydiny s ko‐
sťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Na grilovanie plochých je‐
dál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
37
Funkcia rúry
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Nastavenie funkcie:Teplovzdušné
pečenie PLUS
Táto funkcia zvyšuje vlhkosť počas pečenia.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenín a
poškodenia spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť popáleniny.
Po skončení tejto funkcie opatrne otvorte
dvierka.
1.
Maximálna kapacita priehlbiny vnútorného
priestoru je 250 ml.
Priehlbinu vnútorného priestoru plňte
vodou len vtedy, keď je rúra studená.
UPOZORNENIE! Priehlbinu
vnútorného priestoru rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
Použitie
Priehlbinu vnútorného priestoru rúry
naplňte vodou z vodovodu.
Nastavte funkciu:
.
Pomocou otočného ovládača nastavte
teplotu.
4. Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút, aby
sa vytvorila vlhkosť.
5. Vložte jedlo do rúry.
Pozrite si kapitolu „Tipy a rady“.
Počas s varenia neotvárajte dvierka.
6. Otočte ovládač funkcií ohrevu do polohy
vypnutia na vypnutie rúry.
7. Odstráňte vodu z priehlbiny vnútorného
priestoru rúry.
VAROVANIE! Pred
odstránením zvyšnej vody z
priehlbiny vnútorného
priestoru rúry skontrolujte, či
je rúra studená.
2.
3.
Časové funkcie
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
DENNÝ ČAS
38
Použitie
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Časová funkcia
Použitie
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá vplyv na
prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete použiť
kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
Nastavenie času. Zmena času
3.
Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť
čas.
Ukazovateľ
bliká, keď zapojíte spotrebič
do elektrickej siete, po výpadku napájania,
alebo ak nie je nastavený časovač.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
kým
,
Nastavenie funkcie TRVANIE
1.
Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2.
Opakovane stláčajte
3.
blikať
.
Čas funkcie TRVANIE nastavte stlačením
, kým nezačne
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne blikať
5.
6.
a zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie funkcie KONIEC
1.
Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2.
Opakovane stláčajte
blikať
.
, kým nezačne
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne blikať
6.
nezačne blikať.
alebo
alebo
5.
alebo
nastavte
Stlačením tlačidla
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Požadovaný čas nastavte stlačením
a zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie funkcie POSUNUTÝ ŠTART
1.
Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2.
Opakovane stláčajte
3.
blikať
.
Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
4.
5.
, kým nezačne
alebo
.
Stlačte tlačidlo .
Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo
.
6. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne sa
pri nastavenom čase funkcie KONIEC. V
nastavený čas zaznie zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky. Signál
sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
1.
Opakovane stláčajte
blikať
, kým nezačne
.
39
Po stlačení
alebo
môžete nastaviť
požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa vypína
stlačením ľubovoľného tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.
2.
Zrušenie časových funkcií
1.
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ požadovanej
funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.
Používanie príslušenstva
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt spolu shlbokým pekáčom:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách.
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích
líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.
hlboký pekáč:
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry.
Doplnkové funkcie
Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa aktivuje
chladiaci ventilátor, aby udržal povrch rúry
40
chladný. Ak rúru vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa rúra
neochladí.
Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné prehriatie.
Aby sa tomu predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý preruší
dodávku energie. Po poklese teploty sa rúra
opäť automaticky zapne.
Tipy a rady
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia uvedené
v tabuľkách sú iba orientačné.
Závisia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako
rúra, ktorú ste používali doteraz. Tabuľky
nižšie vám poskytujú štandardné nastavenia
pre teplotu, čas pečenia a úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie pre
podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom prostredí a
pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a
chrumkavé na povrchu. To skracuje čas
varenia aj spotrebu energie.
Ak pri pečení používate súčasne dva plechy,
nechávajte medzi nimi jednu voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite, ak
vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a
množstvá, ktoré používate.
Teplovzdušné pečenie PLUS
Použite druhú úroveň v rúre.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím 3/4
nastaveného času pečenia.
Použite plech na pečenie.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLIEB
(ml)
(°C)
(min)
Sušienky / Pagáče / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
41
KOLÁČE / PEČIVO / CHLIEB
(ml)
(°C)
(min)
Pizza
100
230
10 - 20
Pečivo z chlebového cesta
100
200
20 - 25
Chlieb
100
180
35 - 40
Slivkový koláč / Jablkový koláč / Škoricové
rožky, pečené vo forme na koláče
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Pridajte 150 ml vody, ak nie je uvedené inak.
REGENERÁCIA JEDLA
MRAZENÉ HOTOVÉ JEDLÁ
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissanty
170 - 180
15 - 25
Lasagne,
pridajte
200 ml
180 - 200
35 - 50
(min)
mäso
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ryža
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Pridajte 100 ml vody.
Pridajte 200 ml vody.
Teplotu nastavte na 110 °C.
Použite sklenený pekáč.
REGENERÁCIA JEDLA
PEČENIE MÄSA
(min)
42
Pečivo z chlebového ce‐
sta
10 - 20
Chlieb
15 - 25
Focaccia
15 - 25
(°C)
(min)
Rozbif
200
50 - 60
Kurča
210
60 - 80
Pečené brav‐
čové
180
65 - 80
Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Šľahané cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Forma na tortu
Linecké cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Forma na tortu
Tvarohový ko‐
láč
170
1
165
2
60 - 80
Forma na tortu,
Ø 26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na peče‐
nie
Džemové tor‐
tičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na tortu,
Ø 26 cm
Vianočka,
prázdnu rúru
predhrejte
160
2
150
2
90 120
Forma na tortu,
Ø 20 cm
Slivkový koláč,
prázdnu rúru
predhrejte
175
1
160
2
50 - 60
Forma na
chlieb
Muffiny
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Plech na peče‐
nie
Muffiny, dve
úrovne
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Plech na peče‐
nie
Muffiny, tri
úrovne
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Plech na peče‐
nie
Sušienky
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Plech na peče‐
nie
Sušienky, dve
úrovne
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Plech na peče‐
nie
Sušienky, tri
úrovne
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Plech na peče‐
nie
Snehové pu‐
sinky
120
3
120
3
80 100
Plech na peče‐
nie
43
KOLÁČE
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Snehové pu‐
sinky, dve
úrovne, prázd‐
nu rúru pred‐
hrejte
-
-
120
2a4
80 100
Plech na peče‐
nie
Buchtičky,
prázdnu rúru
predhrejte
190
3
190
3
12 - 20
Plech na peče‐
nie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na peče‐
nie
Veterníky, dve
úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na peče‐
nie
Plochý koláč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na tortu,
Ø 20 cm
Koláč so suše‐
ným ovocím
160
1
150
2
110 120
Forma na tortu,
Ø 24 cm
Prázdnu rúru predhrejte.
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
Biely chlieb, 1 - 2
kusy, každý 0,5
kg
44
190
(°C)
1
190
1
60 70
-
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Ražný chlieb,
predohrev nie je
potrebný
190
1
180
1
30 45
Forma na
chlieb
Pečivo z chlebo‐
vého cesta, 6 - 8
rožkov
190
2
180
2 (2 a 4)
25 40
Plech na
pečenie
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 20
Smaltovaný
plech
Pagáče
200
3
190
3
10 20
Plech na
pečenie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
45
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
46
(°C)
RYBY
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety, 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Rybie filé, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Prázdnu rúru predhrejte.
47
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami hrúbky
filety.
TEĽACIE
HOVÄDZIE
(°C)
(°C)
(min)
Neprepečený roz‐
bif alebo fileta
190 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta
180 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta
170 180
8 - 10
Pečená teľacina,
1 kg
160 180
90 - 120
Teľacie koleno 1,5
– 2 kg
160 180
120 150
JAHŇACIE
(°C)
BRAVČOVÉ
(°C)
48
(min)
(min)
Pliecko / Krkovič‐
ka / Stehno, 1 1,5 kg
160 180
Kotlety / Rebierka,
1 – 1,5 kg
170 180
60 - 90
Fašírka 0,75 – 1
kg
160 170
50 - 60
Bravčové koleno,
predvarené 0,75 –
1 kg
150 170
90 - 120
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Jahňací chrbát 1
– 1,5 kg
160 180
40 - 60
90 - 120
HYDINA
(°C)
(min)
Porciovaná hydi‐
na, každý 0,2 –
0,25 kg
200 220
30 - 50
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kačka 1,5 – 2 kg
180 200
80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
ZELENINA
HYDINA
(°C)
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Morka 4 – 6 kg
140 160
150 240
(°C)
210 220
(h)
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
RYBA (V PARE)
Celá ryba 1 – 1,5
kg
(°C)
(min)
OVOCIE
(min)
40 - 60
(h)
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči tuku
alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí
polovice času sušenia rúru vypnite, otvorte
dvierka, pokrm nechajte na jednu noc
vychladnúť a až potom dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu úroveň v
rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v
rúre.
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
Pečenie s využitím vlhkosti –
odporúčané príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý riad.
ZELENINA
Strukoviny
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
49
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm priemer,
5 cm výška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa riaďte
tipmi v tabuľke nižšie.
(° C)
50
(min)
Sladké rožky, 12
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Pizza, mrazená,
0,35 kg
Drôtený rošt
180
2
45 - 55
Piškótová roláda
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Brownies – čoko‐
ládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
45 - 50
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
formy na drôtenom rošte
190
3
45 - 55
Piškótový korpus
forma na korpus na drô‐
tenom rošte
180
2
35 - 45
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
35 - 50
Pošírovaná ryba,
0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
(° C)
(min)
Celá ryba, 0,2 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3 kg
forma na pizzu na drôte‐
nom rošte
170
3
30 - 40
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
40 - 50
Sušienky, 16 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
30 - 45
Mandľové su‐
šienky, 20 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
45 - 55
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
35 - 45
Sušienky z kreh‐
kého cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
40 - 50
Ovocné koláčiky,
8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Zelenina, pošíro‐
vaná, 0,4 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drôte‐
nom rošte
180
3
35 - 45
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
4
35 - 45
51
Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
(°C)
52
(min)
Malé ko‐
láčiky,
20 ks/
plech
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
170
20 - 30
-
Malé ko‐
láčiky,
20 ks/
plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐
láčiky,
20 ks/
plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a4
150 160
20 - 35
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø26 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrievaj‐
te 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø26 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrievaj‐
te 10 minút.
(°C)
(min)
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø26 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Rúru predhrievaj‐
te 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a4
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty pr‐
vá strana; 2-3
minúty druhá
strana
Rúru predhrievaj‐
te 3 minúty.
Hovädzí
burger,
6 kusov,
0,6 kg
Gril
Drôtený
rošt a
pekáč
na za‐
chytáva‐
nie tuku
4
max.
20 - 30
Drôtený rošt vlož‐
te do štvrtej a pe‐
káč na zachytá‐
vanie tuku do tre‐
tej úrovne rúry. V
polovici pečenia
otočte pokrm na
druhú stranu.
Rúru predhrievaj‐
te 3 minúty.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prídav‐
kom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐
striedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na peče‐
nie.
53
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Každodenné
používanie
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. V
záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10 minút pred pečením.
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť. Použi‐
te mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostried‐
ku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, predmet‐
mi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Antikorové alebo hliníkové rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny
ani abrazívne materiály, ktoré by mohli
poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel rúry.
Čistenie priehlbiny dutiny rúry
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete vo
všeobecných informáciách o čistení.
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty.
UPOZORNENIE! Pri vyberaní
zasúvacích líšt postupujte veľmi
opatrne.
1.
Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od
bočnej steny.
2.
Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej steny
a lišty vyberte.
Proces čistenia odstraňuje zvyšky vodného
kameňa z priehlbiny dutiny rúry po procese
pečenia s vlhkosťou.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUSProces čistenia
odporúčame vykonať minimálne
po každých 5-10 cykloch varenia.
1.
2.
3.
Do priehlbiny dutiny na dne rúry nalejte
250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
Počkajte 30 minút, kým ocot nerozpustí
zostatkový vodný kameň pri okolitej
teplote.
Dutinu rúry poutierajte vlhkou handrou
namočenou vo vlažnej vode.
Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
54
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Odstránenie a montáž dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z dvoch sklenených
panelov. Dvierka rúry a vnútorný sklenený
panel môžete vybrať a vyčistiť. Pred
odstránením sklenených panelov si prečítajte
celý pokyn „Odstránenie a montáž dvierok“.
Ak by ste sa pokúšali vnútorný
sklenený panel vybrať, kým sú
dvierka namontované, mohli by
sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Rúru
nepoužívajte bez vnútorného
skleneného panela.
1.
Úplne otvorte dvierka a podržte oba
závesy.
4.
5.
Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte ho
dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie
západky.
2
B
2.
Nadvihnite a plne otočte príchytky na
oboch závesoch.
1
6.
7.
3.
Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe. Potom ich
nadvihnite a potiahnite vpred a vyberte z
lôžka.
Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
Sklenený panel dvierok uchopte za horný
okraj a opatrne ho vytiahnite. Uistite sa,
že sklenený panel sa úplne vysunie z
podpier.
Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte v
umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte sklenený
panel a dvierka rúry.
8.
55
Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra
dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či nie je
povrch skleného panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
Pri správnej montáži rám dvierok zacvakne.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez tkaninu,
aby ste predišli pripáleniu
zvyškov mastnoty na žiarovke.
Zadné svetlo
1.
2.
3.
Výmena osvetlenia
4.
Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
Sklenený kryt vyčistite.
Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C .
Nasaďte sklenený kryt.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
56
Možné príčiny
Riešenie
Varné zóny nefungujú.
Riaďte sa pokynmi v návode na používanie varného panela.
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať. Na displeji rúry sa
zobrazí „400" a zaznie zvuko‐
vý signál.
Rúra je nesprávne pripojená
ku zdroju elektrického napá‐
jania.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou po‐
ruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane, ob‐
ráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Pri použití nasledujúcej funk‐
cie nie je účinnosť pečenia
uspokojivá: Teplovzdušné pe‐
čenie PLUS.
Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐
naplnili vodou.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu Te‐
plovzdušné pečenie PLUS,
ale nerozsvieti sa ukazovateľ
Plus Para.
Nevybrali ste funkciu ohrevu
s podporou tlačidla Plus Pa‐
ra.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu Te‐
plovzdušné pečenie PLUS,
ale nerozsvieti sa ukazovateľ
Plus Para.
Tlačidlo Plus para nefunguje.
Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej skrini
vypnite spotrebič a znovu ho
zapnite.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Voda v priehlbine dutiny rúry
nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyteká
voda.
V priehlbine dutiny rúry je pri‐
veľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte, či
spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte handrou alebo
špongiou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si konkrét‐
ny postup.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektrického
napájania.
Znovu nastavte hodiny.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru rúry. Neodstraňujte
typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
57
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Typ
Zabudovanie pod pracovnú dosku
UPOZORNENIE! Inštaláciu
spotrebiča môže vykonať iba
kvalifikovaná a kompetentná
osoba. Pokiaľ inštaláciu nezveríte
kvalifikovanej a kompetentnej
osobe, v prípade poškodenia
nebude záruka platná.
Maximálny výkon
EHE60001X
KEV6041FBB
6000 W
KEV6041XXK
6500 W
KEV6043FBB
7600 W
KEV6046XXK
7400 W
Elektrické spojenie s varným panelom
Pred inštaláciou si k spotrebiču zaobstarajte
príslušný varný panel uvedený v tabuľke.
Typ
Maximálny výkon
6000 W
Zásuvka na spojenie s varným panelom sa
nachádza na vrchnej časti skrinky rúry. Varný
panel je vybavený vodičmi na spojenie s
varnými zónami a uzemňovacím vodičom.
Vodiče sú opatrené konektormi na zapojenie.
Pri pripájaní varného panela k rúre zapojte
konektory do správnych zásuviek na rúre.
Tvar zástrčiek a zásuviek neumožní
nesprávne zapojenie.
Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595
60
+-1
198
5
3
523
20
58
Upevnenie spotrebiča k linke
A
nastavené na prevádzku pri trojfázovom
napájaní 400 V s nulovým vodičom.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
B
= 70 mm
1
3
2
4
L 1 – 2 – 3 = fázové káble
Kábel
Ak je napätie v sieti iné, zmeňte umiestnenie
prepojovačov vo svorkovnici (pozrite si
schému zapojenia nižšie). Pripojte
uzemňovací kábel k svorkovnici. Po pripojení
napájacieho kábla ku svorkovnici ho upevnite
pomocou príchytky.
3N ~
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
2N ~
230V ~
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu alebo
výmenu:
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
356618739
Tento spotrebič sa dodáva bez napájacej
zástrčky a kábla.
= uzemňovací kábel
230V ~
Výrobca nenesie zodpovednosť v
prípade, že nedodržíte
bezpečnostné pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
N 4 = nulový kábel
230V ~
Elektrická inštalácia
Prierez kábla určite podľa celkového výkonu
uvedeného na typovom štítku.
Pripojenie k svorkovnici
Spotrebič je vybavený svorkovnicou so
šiestimi pólmi. Prepojovače (mostíky) sú
Energetická účinnosť
Informačný list k výrobku
Informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Zanker
Model
KOU65962XK 949723401
Index energetickej účinnosti
95.3
Trieda energetickej efektívnosti
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný re‐
žim
0.93 kWh/cyklus
59
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ve‐
ntilátorom
0.81 kWh/cyklus
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Podstavná rúra
Hmotnosť
30.3 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre
domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry
a grily. Metódy merania výkonových
parametrov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.
Zvyškové teplo
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút, znížte
teplotu na minimum 3-10 minút pred koncom
pečenia. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných
pokrmov.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky
rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte
príliš často dvierka. Tesnenie dvierok
udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené
na svojom mieste.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte na
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
60
*
61
62
63
www.electrolux.com/shop
867348052-B-162019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement