ZANKER | KOU65962XK | User manual | Zanker KOU65962XK User Manual

Zanker KOU65962XK User Manual
Ръководств
о за
употреба
Upute za up‐
orabu
Фурна
KOU65962XK
Pećnica
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Функции на часовника
2
4
6
6
7
8
10
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Инсталиране
Енергийна ефективност
11
12
12
26
29
31
32
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
•
2
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части
могат да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
•
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и
да сменя кабела.
Контролният панел трябва да е свързан към специален
нагревател с цветове същите като на конекторите, за да
се предотврати злополука.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен, преди
да смените лампичката, за да избегнете възможността
от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване
на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната, първо
издърпайте предната част на държача и след това
задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет.
държачи в обратна последователност.
Ключът за изключване трябва да бъде свързан с
електрическа мрежа, в съответствие с правилата при
окабеляване.
3
Инструкции за безопасност
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Кухненският шкаф и нишата трябва да
имат подходящи размери.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
По някои части от уреда минава ток.
Оградете уреда с мебели, за да
предотвратите допир до опасни части.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
•
•
•
•
•
•
•
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
•
•
•
•
•
•
4
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел трябва
да бъде подменен, това трябва да бъде
•
извършено от нашия оторизиран
сервизен център.
Не допускайте захранващите кабели да
се доближават до вратичката на уреда
или пространството под него, особено
когато е включен или когато вратичката
е гореща.
Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не може
да се отстрани без инструменти.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни устройства
за изолация: предпазни прекъсвачи на
мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението на
уреда.
Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце или
ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.
Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и храна
в уреда, след като приключите с
готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за печене за
сиропирани торти. Плодовите сокове
причиняват петна, които може да бъдат
трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Винаги гответе със затворена вратичка
на фурната.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежата.
Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
Сменяйтe незабавно стъклените панели
на вратичката, когато са повредени.
Свържете се с оторизиран сервизен
център.
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за безопасност
върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с каталитични
частици (ако е приложимо) с никакъв
вид почистващи препарати.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в този
уред е предназначена само за употреба
в домакински уреди. Не я използвайте
за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални резервни
части.
5
Изхвърляне
•
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на вратичката, за
да предотвратите заклещването на
деца или домашни любимци в уреда.
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Описание на уреда
Общ преглед
1 2
3 4 5 6 7
1
2
3
4
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Принадлежности
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Комбинирана тава
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Контролен панел
Ключове за готварска плоча
Лампа/символ за захранване
Кръгов превключвател за функциите на
нагряване
Екран
Контролен ключ (за температура)
Индикатор/символ за температура
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Вътрешна част на фурната
Сменяема опора на скарата
Позиции на рафтовете
За сладкиши и курабийки. За печене на
тестени и месни храни или като тава за
печене за събиране на мазнина.
Командно табло
Ключове за зоните за готвене
За работа с плочата използвайте
кръговите регулатори на зоните за готвене.
Трябва да прочетете глава
"Безопасност" в
потребителското ръководство
за плочата.
Степен на нагряване
Индикация на кръ‐
говия регулатор
Функция
0
Изключено поло‐
жение
1-9
Степен на нагря‐
ване
Превключвател за
двойна зона
6
1.
2.
Завъртете кръговия регулатор на
необходимата степен на нагряване.
За приключване на процеса на готвене,
завъртете кръговия регулатор в
изключено положение.
Използване на двойната зона (ако е
приложимо)
1.
2.
3.
Завъртете кръговия регулатор по
часовниковата стрелка до позиция 9.
Завъртете кръговия регулатор бавно
до символа , докато чуете щракване.
Двете зони за готвене се включват.
За да зададете необходимата степен
на нагряване, разгледайте "Настройки
на нагряване".
За да активирате двойната
зона завъртете кръговия
регулатор по часовниковата
стрелка. Не го завъртайте през
позицията за спиране.
Бутони
Сензорно поле / бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часовника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
Екран
A
B
C
A. Функции на часовника
B. Таймер
C. Функция на часовника
Преди първоначална употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи на
скарата.
Почистете фурната и принадлежностите
преди първата употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
Предварително загряване
Загрейте предварително празната фурна
преди първата употреба.
Вж. глава "Грижи и почистване".
7
За функция: Топъл вентилатор
ПЛЮС вижте глава
"Всекидневна употреба",
"Задаване на функцията: Топъл
вентилатор ПЛЮС".
1.
2.
3.
4.
Задайте функцията .Задайте
максималната температура.
Оставете фурната да работи 1 час.
Задайте функцията . Задайте
максималната температура.
Оставете фурната да работи 15
минути.
Задайте функцията . Задайте
максималната температура.
6. Оставете фурната да работи 15
минути.
7. Изключете фурната и я оставете да се
охлади.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От фурната може
да излиза миризма и дим. Осигурете
достатъчна вентилация в помещението.
5.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Прибиращи се ключове
Функция във
фурната
За да използвате уреда, натиснете ключа.
Ключът излиза.
Задаване на функция за нагряване
Завъртете ключа за функциите за
нагряване, за да изберете функция за
нагряване.
2. Завъртете контролния ключ, за да
изберете температурата.
Лампичката светва, когато фурната
работи.
3. За да изключите фурната, завъртете
копчето за функциите в изключена
позиция.
1.
Функции за нагряване
Функция във
фурната
Приложение
Фурната е изключена.
Изключена
позиция
За включване на лампа‐
та без готвене.
Осветление
8
Топъл венти‐
латор ПЛЮС
Приложение
/ За добавяне на влаж‐
ност по време на готве‐
не. За да получите пра‐
вилния цвят и хрупкава
коричка по време на пе‐
чене. За повече сочност
при претопляне.
Функция във
фурната
Печене с
влажност
Долен нагре‐
вател
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
Приложение
Функцията е разработе‐
на за пестене на енер‐
гия по време на готвене.
За инструкциите за го‐
твене вижте глава "Пре‐
поръки и съвети", Пече‐
не с влажност. Вратата
на фурната трябва да се
затвори по време на го‐
твене, така че функция‐
та да не се прекъсва и
да се гарантира, че фур‐
ната работи с възможно
най-висока енергийна
ефективност. Когато из‐
ползвате тази функция,
температурата във въ‐
трешността може да се
различава от зададена‐
та температура. Нагре‐
вателната мощност мо‐
же да се намали. За об‐
щи препоръки за енер‐
госпестяване вижте гла‐
ва "Енергийна ефектив‐
ност", Енергоспестява‐
не.Тази функция е из‐
ползвана за постигане
на съответствие с класа
за енергийна ефектив‐
ност съгласно EN
60350-1.
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Функция във
фурната
Турбо грил
Двоен Грил
Пица нагря‐
ване
Традиционно
печене
Приложение
За печене на по-големи
парчета месо или птици
с костите на едно ниво.
За огретени и за кафява
коричка.
За печене на тънки хра‐
нителни продукти в го‐
леми количества и за
препичане на хляб.
За печене на пица. За
запичане до кафяво и с
хрупкаво дъно.
За печене на тестени и
месни храни на едно ни‐
во.
Настройване на функцията:Топъл
вентилатор ПЛЮС
Функцията увеличава влажността по време
на готвене.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
изгаряне и повреда в уреда.
Освободената влажност може да
предизвика изгаряния. След като
функцията приключи, внимателно отворете
вратата.
1.
Напълнете релефа във вътрешността с
чешмяна вода.
За печене на до три ни‐
ва едновременно и за
сушене на храна.
Задайте температурата
с 20 – 40 °C по-малко,
отколкото за Традицион‐
но печене.
9
Задайте функцията:
.
Завъртете контролното копче, за да
зададете температурата.
4. Оставете празната фурна за загрее
предварително в продължение на 10
минути.
5. Поставете я във фурната.
Вижте глава "Препоръки и съвети".
Не отваряйте вратата на фурната по
време на готвене на пара.
6. Завъртете ключа за функциите за
нагряване в изключена позиция, за да
изключите фурната.
7. Отстранете водата от релефа във
вътрешността.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
фурната е студена, преди
да отстраните останалата
вода от релефа във
вътрешността.
2.
3.
Максималната вместимост на релефа
във вътрешността е 250 мл.
Напълнете релефа във вътрешността с
вода, само ако фурната е студена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
пълнете отново релефа във
вътрешността по време на
готвене или когато фурната
е гореща.
Функции на часовника
Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ЧАС
За настройка, промяна или проверка на часовото време.
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът.
ВРЕМЕЗАКЪС‐
НЕНИЕ
За да комбинирате функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и КРАЙ.
ТАЙМЕР
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция не
влияе върху работата на уреда. Можете да настройвате
ТАЙМЕРА по всяко време, включително и когато уредът е
изключен.
Настройка на часовника. Промяна на
времето
Трябва да настроите времето преди да
използвате фурната.
10
свети, когато свържете уреда към
електрическо захранване, а се окаже, че
няма ток или таймерът не е зададен.
Натиснете
или
правилното време.
за задаване на
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
За да промените часовото време
натиснете
неколкократно. докато
започне да свети.
Задаване на ВРЕМЕТР.
1.
Задайте функция и температура на
фурната.
2.
Натиснете неколкократно
3.
или
Натиснете
ВРЕМЕТРАЕНЕ.
, докато
започва да мига.
На екрана се появява
4.
5.
6.
, за да зададете
.
светва и
Когато времето изтече
прозвучава звуков сигнал. Уредът се
деактивира автоматично.
Натиснете произволен бутон, за да
спрете звуковия сигнал.
Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата на
позиция "ИЗКЛ.".
Настройка за КРАЙ
1.
Задайте функция и температура на
фурната.
2.
Натиснете неколкократно
3.
Натиснете
време.
, докато
започва да мига.
или
На екрана се появява
4.
5.
6.
, за да зададете
.
Когато времето изтече
светва и
прозвучава звуков сигнал. Уредът се
деактивира автоматично.
Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата на
позиция "ИЗКЛ.".
Настройка на ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ
1.
Задайте функция и температура на
фурната.
2.
Натиснете неколкократно
, докато
започва да мига.
3.
Натиснете
или , за да зададете
времето за ВРЕМЕТРАЕНЕ.
.
4.
Натиснете
5.
или
Натиснете
времето за КРАЙ.
, за да зададете
6. Натиснете , за да потвърдите.
Уреда се включва автоматично по-късно,
работи според зададената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
Когато зададеното време изтече, се чува
звуков сигнал.
7. Уредът се деактивира автоматично.
Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
8. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата на
позиция "ИЗКЛ.".
Настройка на ТАЙМЕР
1.
Натиснете неколкократно
започва да мига.
, докато
Натиснете
или , за да зададете
необходимото време.
Таймерът се включва автоматично след 5
секунди.
3. Когато зададеното време изтече, се
чува звуков сигнал. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
звуковия сигнал.
4. Завъртете копчето за функциите на
фурната и копчето за температурата до
позиция изключване.
2.
Отмяна на функциите на часовника
1.
Натискайте неколкократно , докато
индикаторът на желаната функция
започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
Използване на принадлежностите
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на принадлежностите
Скара:
11
Вкарайте рафта между водещите релси на
опорите му и се уверете, че е с крачетата
надолу.
Дълбока тава:
Плъзнете дълбоката тава между водачите
на носача на рафта.
Скара идълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между водачите
на носача на рафта и скарата на водачите
отгоре.
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против преобръщане.
Високия ръб около шкафа
предотвратява изплъзването
на готварски съдове.
Допълнителни функции
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за да
поддържа повърхностите на фурната
хладни. Ако изключите фурната,
охлаждащият вентилатор може да
продължи да работи, докато фурната се
охлади.
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е оборудвана с
термостат за безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва отново
автоматично, след като температурата
спадне.
Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може да
Препоръки и съвети
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
12
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят от
рецептите, качеството и
количеството на използваните
съставки.
Препоръки за готвене
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите фурната от
петна, които могат да бъдат постоянни.
Фурната има пет нива на рафтове.
Позициите на рафтовете се броят от
дъното на фурната.
Вашата фурна може да пече по-различно
от досегашния ви фурна. Таблиците подолу предлагат стандартни настройки за
температура, време за готвене и позиция
на скарата.
Ако не можете да намерите настройките за
специална рецепта, потърсете подобни
рецепти.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на пара и
да се поддържат ястията меки отвътре и
хрупкави отвън. Това понижава времето за
готвене и потреблението на енергия.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Ако използвате едновременно две тавички
за печене, оставете едно празно ниво
между тях.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът да
не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След като
водата се изпари, доливайте още, за да не
кондензира димът.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от типа
на храната, нейната консистенция и обем.
Първоначално, проследете резултатите,
когато готвите. Намерете най-добрите
настройки (настройка на нагряване, време
на готвене и др.) за вашите готварски
съдове, рецепти и количества, когато
използвате този уред.
Топъл вентилатор ПЛЮС
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте тава за печене.
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
(ml)
(°C)
(min)
Бисквитки / Кифли "скоунс" / Кроасани
100
150 - 180
10 - 20
Фокача
100
200 - 210
10 - 20
Пица
100
230
10 - 20
Земели
100
200
20 - 25
Хляб
100
180
35 - 40
Сладкиш със сливи / Ябълков пай / Канеле‐
ни рулца, изпечени във форма за кекс
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Използвайте 150 мл вода освен ако не
указано друго.
13
ЗАМРАЗЕНИ ГОТОВИ ЯСТИЯ
(°C)
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНА
(min)
(min)
Пица
200 - 210
10 - 20
месо
15 - 25
Кроасани
170 - 180
15 - 25
Паста
15 - 25
Лазаня,
използ‐
вайте 200
ml
180 - 200
35 - 50
Пица
15 - 25
Ориз
15 - 25
Зеленчуци
15 - 25
Използвайте 100 мл вода.
Използвайте 200 мл вода.
Настройте температурата на 110 °C.
Използвайте стъклени съдове за печене.
печене
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНА
(°C)
(min)
(min)
50 - 60
10 - 20
Печено го‐
веждо
200
Земели
Хляб
15 - 25
Пиле
210
60 - 80
Фокача
15 - 25
Свинско пе‐
чено
180
65 - 80
Печене на тестени продукти и месо
ТОРТИ
Традиционно
печене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
Рецепти с би‐
та смес
14
170
(°C)
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Форма за блат
ТОРТИ
Традиционно
печене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Маслено те‐
сто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Форма за блат
Маслено-мле‐
чен чийзкейк
170
1
165
2
60 - 80
Форма за
блат, Ø 26 cm
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
Tава за пече‐
не
Сладкиш с
мармалад
170
2
165
2
30 - 40
Форма за
блат, Ø 26 cm
Коледен кейк,
предварител‐
но загрейте
празната
фурна
160
2
150
2
90 120
Форма за
блат, Ø 20 cm
Сладкиш със
сливи, пред‐
варително за‐
грейте праз‐
ната фурна
175
1
160
2
50 - 60
Форма за хляб
Мъфини
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Tава за пече‐
не
Мъфини, две
нива
-
-
140 - 150
2и4
25 - 35
Tава за пече‐
не
Мъфини, три
нива
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
Tава за пече‐
не
Бисквити
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Tава за пече‐
не
Бисквити, две
нива
-
-
140 - 150
2и4
35 - 40
Tава за пече‐
не
Бисквити, три
нива
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
Tава за пече‐
не
Целувки
120
3
120
3
80 100
Tава за пече‐
не
15
ТОРТИ
Традиционно
печене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Целувки, две
нива, предва‐
рително за‐
грейте праз‐
ната фурна
-
-
120
2и4
80 100
Tава за пече‐
не
Питки, пред‐
варително за‐
грейте праз‐
ната фурна
190
3
190
3
12 - 20
Tава за пече‐
не
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Tава за пече‐
не
Еклери, две
нива
-
-
170
2и4
35 - 45
Tава за пече‐
не
Плоски тарто‐
ве
180
2
170
2
45 - 70
Форма за
блат, Ø 20 cm
Богат плодов
кейк
160
1
150
2
110 120
Форма за
блат, Ø 24 cm
Предварително загрейте празната фурна.
ХЛЯБ И ПИЦА
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
Бял хляб, 1 - 2
броя, 0,5 кг все‐
ки
16
190
(°C)
1
190
1
60 70
-
ХЛЯБ И ПИЦА
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Ръжен хляб, не
е необходимо
предварително
загряване
190
1
180
1
30 45
Форма за
хляб
Земели, 6 - 8 ру‐
ла
190
2
180
2 (2 и 4)
25 40
Tава за пе‐
чене
Пица
230 - 250
1
230 - 250
1
10 20
Емайлира‐
на тава
Кифли "скоунс"
200
3
190
3
10 20
Tава за пе‐
чене
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте форма за кекс.
ПЛОДОВИ ПИТИ
Традиционно печене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Макаронен флан, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
200
2
180
2
40 - 50
Зеленчуков флан, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
200
2
175
2
45 - 60
Кишове
180
1
180
1
50 - 60
Лазаня
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
17
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте скарата.
МЕСО
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Говеждо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко
190
175
90 - 120
Английско говеждо печено, полуиз‐
печено
210
200
50 - 60
Английско говеждо печено, средно
изпечено
210
200
60 - 70
Английско говеждо печено, добре из‐
печено
210
200
70 - 75
МЕСО
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
18
(°C)
Свинска плешка с коричка
180
2
170
2
120 - 150
Свинска плешка, 2 броя
180
2
160
2
100 - 120
Агнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цяло пиле
220
2
200
2
70 - 85
Пуйка, цяла
180
2
160
2
210 - 240
Патица, цяла
175
2
220
2
120 - 150
Гъска, цяла
175
2
160
1
150 - 200
Заек, нарязан на парчета
190
2
175
2
60 - 80
МЕСО
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Заек, нарязан на парчета
190
2
175
2
150 - 200
Цял фазан
190
2
175
2
90 - 120
Използвайте второто ниво на фурната.
РИБА
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Пъстърва / Ципура, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Риба тон / Сьомга, 4 - 6 филета
190
175
35 - 60
Грил
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте четвъртото ниво на фурната.
Гриловайте на максималната температура.
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(kg)
(min)
първа страна
(min)
втора страна
Пържоли филе, 4 броя
0.8
12 - 15
12 - 14
Говежда пържола, 4 броя
0.6
10 - 12
6-8
19
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(kg)
(min)
първа страна
(min)
втора страна
Наденици, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински пържоли, 4 броя
0.6
12 - 16
12 - 14
Пиле, половинка, 2
1
30 - 35
25 - 30
Шишчета, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гърди, 4 броя
0.4
12 - 15
12 - 14
Бургери, 6
0.6
20 - 30
-
Филе от риба, 4 броя
0.4
12 - 14
10 - 12
Печени сандвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост-сандвич, 4 - 6
-
2-4
2-3
Турбо грил
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте първото или второто ниво на
фурната.
ГОВЕЖДО
За да се изчисли времето за печене
умножете времето дадено в таблицата подолу със сантиметрите на дебелината на
филето.
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено
ГОВЕЖДО
(°C)
20
190 200
5-6
Говеждо печено
или филе, сред‐
но изпечено
180 190
6-8
(min)
170 180
8 - 10
СВИНСКО
(min)
Говеждо печено
или филе, по‐
луизпечено
(°C)
(°C)
(min)
Плешка / Врат /
Бут, 1 - 1.5 kg
160 180
90 - 120
Котлети / Свин‐
ски ребра, 1 – 1,5
kg
170 180
60 - 90
ПТИЧЕ МЕСО
СВИНСКО
(°C)
(min)
Руло „Стефани",
0,75 – 1 kg
160 170
50 - 60
Свински джолан,
предварително
опечен, 0,75 – 1
kg
150 170
90 - 120
ТЕЛЕШКО
(°C)
(min)
Телешко печено,
1 kg
160 180
90 - 120
Телешки джо‐
лан, 1,5 – 2 kg
160 180
120 150
(°C)
(min)
Птиче месо, по‐
рции, 0,2 – 0,25
kg всяка
200 220
30 - 50
Пиле, половин‐
ка, 0,4 – 0,5 kg
всяка
190 210
35 - 50
Пиле, млада ко‐
кошка, 1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Pатица, 1,5 – 2
kg
180 200
80 - 100
гъска, 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
Пуйка, 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Пуйка, 4 – 6 kg
140 160
150 240
РИБА (ЗАДУШЕНА)
АГНЕШКО
(°C)
(°C)
(min)
Агнешко бутче /
Агнешко печено,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Агнешко гръбче,
1 – 1,5 kg
160 180
40 - 60
Цяла риба, 1 –
1,5 kg
210 220
(min)
40 - 60
Сушене - Горещ въздух/вентилир.
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете фурната по
средата на времето за сушене, отворете
вратата и оставете да изстине една вечер,
за да завършите сушенето.
За една тава използвайте позицията на
третия рафт.
21
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
ПЛОДОВЕ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(h)
Бобови растения
Кайсии
8 - 10
6-8
Ябълкови резени
6-8
Круши
6-9
(°C)
(h)
60 - 70
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци за супа
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/билки
40 - 50
2-3
Настройте температурата на 60 - 70 °C.
Печене с влажност – препоръчителни
аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни фолиа
и съдове. Те абсорбират топлина по-добре
от светлите и отражателни съдове.
ПЛОДОВЕ
(h)
Сливи
8 - 10
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотражател‐
ни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
22
Рамекини
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа за
флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
(°C)
(min)
Сладки рула, 12
броя
тава за печене или съд
за оттичане
175
3
40 - 50
Pула, 9 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
35 - 45
Пица, замразе‐
на, 0,35 kg
скара
180
2
45 - 55
Швейцарско ру‐
ло
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
30 - 40
Брауни
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
45 - 50
Суфле:, 6 броя
керамични рамекини
на скарата
190
3
45 - 55
Основа за пан‐
дишпанен флан
метална основа за
флан на скарата
180
2
35 - 45
Викториански
сандвич
съд за печене на ска‐
рата
170
2
35 - 50
Поширана ри‐
ба, 0,3 kg
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
35 - 45
Цяла риба, 0,2
kg
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
25 - 35
Филе от риба,
0,3 kg
тиган за пица на скара‐
та
170
3
30 - 40
Поширано ме‐
со, 0,25 kg
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 kg
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
40 - 50
Бисквитки, 16
броя
тава за печене или съд
за оттичане
150
2
30 - 45
Сладки,ядки/
брашно, 20
броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
45 - 55
Мъфини, 12
броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
30 - 40
Пикантно тесто,
16 броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
35 - 45
23
(°C)
(min)
Курабийки от
леко тесто, 20
броя
тава за печене или съд
за оттичане
150
2
40 - 50
Тарталети, 8
броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
30 - 40
Зеленчуци, по‐
ширани, 0,4 kg
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
35 - 45
Вегетариански
омлет
тиган за пица на скара‐
та
180
3
35 - 45
Зеленчуци по
средиземно‐
морски, 0,7 kg
тава за печене или съд
за оттичане
180
4
35 - 45
Информация за изпитващи
лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
(°C)
24
(min)
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Тради‐
ционно пе‐
чене
Tава за
печене
3
170
20 - 30
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
3
150 160
20 - 35
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
2и4
150 160
20 - 35
-
Ябъл‐
ков пай,
2 тави
Ø20 cm
Тради‐
ционно пе‐
чене
Реше‐
тъчна
скара
2
180
70 - 90
-
(°C)
(min)
Ябъл‐
ков пай,
2 тави
Ø20 cm
Горещ
въздух/
вентилир.
Реше‐
тъчна
скара
2
160
70 - 90
-
Пан‐
дишпа‐
нова
торта,
форма
за блат
Ø26 cm
Тради‐
ционно пе‐
чене
Реше‐
тъчна
скара
2
170
40 - 50
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 10 минути.
Пан‐
дишпа‐
нова
торта,
форма
за блат
Ø26 cm
Горещ
въздух/
вентилир.
Реше‐
тъчна
скара
2
160
40 - 50
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 10 минути.
Пан‐
дишпа‐
нова
торта,
форма
за блат
Ø26 cm
Горещ
въздух/
вентилир.
Реше‐
тъчна
скара
2и4
160
40 - 60
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 10 минути.
Мас‐
ленки
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
3
140 150
20 - 40
-
Мас‐
ленки
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
2и4
140 150
25 - 45
-
Мас‐
ленки
Тради‐
ционно пе‐
чене
Tава за
печене
3
140 150
25 - 45
-
Тостсанд‐
вич, 4 6 броя
Грил
Реше‐
тъчна
скара
4
макс.
2-3 минути от
едната стра‐
на; 2-3 мину‐
ти от другата
страна
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 3 минути.
25
(°C)
Теле‐
шки
бургер,
6 пар‐
чета,
0,6 kg
Грил
Скара и
тава за
отце‐
ждане
4
макс.
(min)
20 - 30
Поставете реше‐
тъчната скара
на четвъртото
ниво и тавата за
отцеждане на
третото ниво на
фурната. Обър‐
нете ястието на
половината вре‐
ме за готвене.
Загрейте фурна‐
та предварител‐
но за 3 минути.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и препа‐
рат за почистване.
Препарати
за почиства‐
не
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почистващ
препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат
за фурни.
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупвания
на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до пожар. Ри‐
скът е по-голям за тавата на грила.
Всекиднев‐
на употреба
Във фурната или по стъклата на вратичката може да кондензира влага. За
да намалите конденза, включете фурната да работи 10 минути преди го‐
твене. Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка
употреба.
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна машина.
Принадлеж‐
ности
26
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри пред‐
мети или в съдомиялна.
Фурни от неръждаема стомана или
алуминий
За почистване на вратичката на фурната
използвайте само влажна кърпа или мокра
гъба. Подсушете с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато сваляте
носачите на скарата.
1.
Издърпайте предната част на носачите
на скарата от страничната стена.
2.
Издърпайте задната част на носача на
скарата от стената и го извадете.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй като
те могат да повредят повърхността на
фурната. Почиствайте командното табло
на фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
Почистване на релефа във
вътрешността
Процедурата по почистване отстранява
остатъците от котлен камък в релефа във
вътрешността след готвене с пара.
За функцията: Топъл
вентилатор
ПЛЮСпрепоръчваме да
извършвате процедурата по
почистването поне веднъж на
5-10 цикли на готвене.
1.
2.
3.
Налейте 250 мл бял оцет в релефа във
вътрешността в долната част на
фурната.
Използвайте максимум 6% оцет без
добавки.
Оставете оцета да разтвори
остатъчния варовик на стайна
температура за 30 минути.
Почистете вътрешността на фурната с
хладка вода и мека кърпа.
1
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Изваждане и монтиране на вратичката
Вратичката на фурната има два стъклени
панела. Можете да отстраните вратичката
на фурната и вътрешния стъклен панел, за
да го почистите. Прочетете инструкциите
„Изваждане и монтиране на вратичката”,
преди да вадите стъклените панели.
Вратичката на фурната може
да се затвори, ако опитате да
извадите вътрешните стъклени
панели преди да сте свалили
вратичката на фурната.
Почистване на уплътнението на
вратичката
Редовно проверявайте уплътнението на
вратичката. Уплътнението на вратичката
се намира около рамката на вътрешността
на фурната. Не използвайте фурната, ако
уплътнението на вратичката е повредено.
Свържете се с оторизиран сервизен
център.
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте фурната без
вътрешния стъклен панел.
1.
Отворете изцяло вратичката и дръжте
двете панти.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация за
почистване.
Демонтиране на носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
27
4.
5.
Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да освободите
езичето.
2
B
1
2.
Повдигнете и обърнете лостчетата на
двете панти.
6.
7.
Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
Хванете стъкления панел на
вратичката за горнчата част и
внимателно го издърпайте. Уверете се,
че стъклото се плъзга напълно по
подпорите.
Почистете стъклените панели с вода и
сапун. Внимателно подсушете
стъклените панели. Не почиствайте
стъклените панели в съдомиялна
машина.
Когато почистването приключи,
монтирайте стъкления панел и вратичката
на фурната.
8.
3.
Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след монтажа,
когато докосвате зоните със щампа по
повърхността на рамката на стъкления
панел, не усещате грапавини.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
Уверете се, че сте монтирали вътрешния
стъклен панел правилно в гнездата.
28
A
Смяна на крушката
3.
Поставете парче плат върху дъното на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
дръжте халогенната лампа с
кърпа, за да предотвратите
изгарянето на остатъчната
мазнина върху лампата.
Задната лампа
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
Лампата може да е гореща.
1.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от електрическата
мрежа.
2.
3.
4.
Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
Почистете стъкления капак.
Сменете старата крушка с подходяща
нова крушка, устойчива на температура
300 °C.
Монтирайте стъкления капак.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Зоните за готвене не функ‐
ционират.
Вижте инструкциите за функциониране на вградената по‐
върхност за готвене.
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Дисплеят показва "400" и
прозвучава звуков сигнал.
Фурната е неправилно
свързана към електрозах‐
ранването.
Проверете дали фурната е
свързана правилно към
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изключил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
29
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
По храната и във вътреш‐
ността на уреда се отлагат
пара и кондензация.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на го‐
твенето.
Няма добро представяне в
готвенето с използването
на функцията: Топъл венти‐
латор ПЛЮС.
Не сте напълнили вътреш‐
ното отделение с вода.
Вижте "Активиране на
функцията: Топъл вентила‐
тор ПЛЮС".
Искате да активирате функ‐
цията "Топъл въздух
ПЛЮС", но индикаторът на
бутона Plus Steam (Допъл‐
нително пара) не се включ‐
ва.
Не сте избрали функцията
за нагряване, която под‐
държа "Допълнително па‐
ра".
Вижте "Активиране на
функцията: Топъл вентила‐
тор ПЛЮС".
Искате да активирате функ‐
цията "Топъл въздух
ПЛЮС", но индикаторът на
бутона Plus Steam (Допъл‐
нително пара) не се включ‐
ва.
Функцията "Допълнително
пара" не работи.
Изключете уреда посред‐
ством предпазителя на жи‐
лището или предпазния
прекъсвач на таблото, след
което го включете отново.
Вижте "Активиране на
функцията: Топъл вентила‐
тор ПЛЮС".
Водата във вътрешното от‐
деление не завира.
Температурата е прекалено
ниска.
Задайте температурата
най-малко на 110 °C.
Вижте глава "Препоръки и
съвети".
Водата изтича от вътреш‐
ното отделение.
Има прекалено много вода
във вътрешното отделение.
Деактивирайте фурната и
се уверете, че уредът е сту‐
ден. Избършете водата с
гъба или кърпа. Добавете
точното количество вода
във вътрешното отделение.
Обърнете се към специ‐
фичната процедура.
На екрана се показва
„12.00".
Имало е прекъсване на то‐
ка.
Настройте часовника.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния център,
са посочени на табелката с данни. Тази
30
табелка се намира върху предната рамка
на вътрешността на фурната. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на фурната.
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Тип
Вграждане под плот
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Инсталирането на уреда
трябва да се извършва само от
квалифицирано и компетентно
лице. Ако при повреда не се
обърнете към квалифицирано
или компетентно лице,
гаранцията се счита за
невалидна.
6000 W
KEV6041XXK
6500 W
KEV6043FBB
7600 W
KEV6046XXK
7400 W
Електрическо свързване към плочата се
намира в горната част на фурната.
Плочата е свързана с проводници към
зоните за готвене и заземения кабел. Тези
проводници имат съединители за
включване. За да свържете плочата с
фурната, включете съединителите в
съответния контакт за фурната. Дизайнът
на съединителите и на контакта предпазва
от неправилно включване.
Максимална мощ‐
ност
EHE60001X
KEV6041FBB
Електрическо свързване към плочата
Преди да монтирате уреда го прикачете
към съответната плоча от таблицата.
Тип
Максимална мощ‐
ност
6000 W
Вграждане
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595
60
+-1
198
5
3
523
20
31
Закрепване на уреда към шкафа
A
са настроени да работят при 400 V на три
фази с неутрална жица.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
B
= 70 mm
1
3
2
4
L 1 – 2 – 3 = фазови кабели
Кабел
Ако напрежението на мрежата е различно,
нагласете съединителните проводници на
клемното табло (вж диаграмата за
свързване по-долу). Свържете заземения
кабел към клемата. След като свържете
захранващия кабел към клемното табло,
закрепете го с кабелна скоба.
3N ~
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
2N ~
230V ~
Типове кабели, подходящи за инсталация
или подмяна:
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
За напречното сечение на кабела вижте
общата мощност на табелката с
информация на уреда.
Свързване на клемното табло
Уредът има клемно табло с шест полюса.
Съединителните проводници (мостовете)
Енергийна ефективност
Информационен лист за продукта
Продуктов информация според EU 65-66/2014
32
Име на доставчик
Zanker
Идентификация на модела
KOU65962XK 949723401
Индекс на енергийна ефективност
95.3
Клас на енергийна ефективност
A
356618739
Този уред се доставя без щепсел и
захранващ кабел.
= заземен кабел
230V ~
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в глава
"Безопасност".
N 4 = неутрален кабел
230V ~
Електрическа инсталация
Консумация на енергия със стандартно натоварване,
конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натоварване,
засилен вентилационен режим
0.81 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Сила на звука
72 l
Тип на фурната
Вградена под готв. плот фурна
Маса
30.3 kg
EN 60350-1 - Битови електрически уреди за
готвене - Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на
производителността.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте функциите за
готвене с вентилатор, за да пестите
електроенергия.
Енергоспестяване
Остатъчна топлина
Когато продължителността на готвене е
по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до минимум 3 –
10 минути преди края на готвенето.
Храната продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина във
фурната.
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната работи.
Не отваряйте вратичката твърде често по
време на готвене. Поддържайте
уплътнението на вратичката чисто и се
уверете, че е добре фиксирано в своята
позиция.
Използвайте метални готварски съдове, за
да подобрите енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Използвайте остатъчната топлина, за да
затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да използвате
остатъчната топлина и да поддържате
ястията топли.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите между
готвенето им до минимум.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
33
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
34
35
37
38
39
39
41
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Postavljanje
Energetska učinkovitost
42
43
43
56
58
60
61
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
34
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja
ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
Upravljačka ploča mora se priključiti na određenu jedinicu za
zagrijavanje s odgovarajućim bojama priključaka, kako bi se
izbjegla nesreća.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Sredstva za isključivanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje
u skladu s pravilima za ožičenje.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
•
•
•
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Odstranite svu ambalažu.
35
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Kuhinjski ormarić i otvor moraju imati
odgovarajuće dimenzije.
Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
Dijelovi uređaja su pod naponom. Kako
biste spriječili dodirivanje opasnih dijelova,
uređaj zatvorite namještajem.
Uređaj je opremljen električnim sustavom
hlađenja. Mora se koristiti s električnim
napajanjem.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili
dođe blizu vrata uređaja ili prostora ispod
uređaja, posebice tijekom rada ili kad su
vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
•
•
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati
miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredstvima
u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno u unutrašnjosti uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika
nema utjecaj na performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu
mrlja koje mogu biti trajne.
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
•
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od ozljede, vatre ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte čistiti
bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga
za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
Koristite samo žarulje istih karakteristika..
Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
Opis proizvoda
Opći pregled
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Upravljačka ploča
Okretni gumbi za ploču za kuhanje
Lampica/simbol za napajanje
Okretni gumb za funkcije grijanja
Zaslon
Upravljačka tipka (za temperaturu)
Indikator/simbol za temperaturu
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Udubina u unutrašnjosti
Nosač polica, uklonjivo
Položaji police
37
Pribor
•
•
Za torte i biskvite. Za pečenje kolača i
mesa ili kao plitica za sakupljanje
masnoće.
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
Kombinirana posuda
Upravljačka ploča
Regulatori zona kuhanja
1.
Pločom za kuhanje možete upravljati pomoću
regulatora zona kuhanja.
2.
Morate pročitati poglavlja
"Informacije o sigurnosti" u
uputama za uporabu ploče za
kuhanje.
Korištenje dvostruke zone (ako je
primjenjivo)
Za aktivaciju dvostruke zone,
okrenite tipku u smjeru kazaljke
na satu. Ne okrećite tipku do
kraja.
Stupnjevi kuhanja
Prikaz prekidača
Funkcija
0
Položaj Isključeno
(Off)
1-9
Stupnjevi kuhanja
Prekidač dvostruke
zone
Okrenite tipku na potreban stupanj
kuhanja.
Za završetak kuhanja, okrenite tipku na
položaj "Isključeno".
1.
Regulator okrenite u smjeru kazaljke na
satu u položaj 9.
2.
Polako okrenite regulator na simbol
dok ne čujete klik. Dvije zone kuhanja su
uključene.
Za postavljanje potrebnog stupnja
kuhanja, pogledajte odjeljak "Stupanj
kuhanja".
3.
Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
MINUS
Postavljanje vremena.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
PLUS
Postavljanje vremena.
Zaslon
A
38
B
C
A. Funkcije sata
B. Tajmer
C. Funkcija sata
Prije prve upotrebe
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Za funkciju: Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba",
"Postavljanje funkcije Vrući zrak
PLUS". Vrući zrak PLUS".
1.
2.
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za
police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte praznu
pećnicu.
3.
4.
Odaberite funkciju .Postavite
maksimalnu temperaturu.
Pustite pećnicu da radi 1 sat.
Postavite funkciju . Postavite
maksimalnu temperaturu.
Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Postavite funkciju . Postavite
maksimalnu temperaturu.
6. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
7. Isključite pećnicu i ostavite je da se
ohladi.
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može ispuštati miris i dim. Provjerite
je li protok zraka u prostoriji dovoljan.
5.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija peć‐
nice
Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
Postavljanje funkcije zagrijavanja
Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite sklopku
za funkcije pećnice u isključen položaj
Aplikacija
Za uključivanje svjetla bez
funkcije pečenja.
Osvijetljenje
unutrašnjosti
1.
Vrući zrak
PLUS
/ Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočnosti
tijekom podgrijavanja.
Funkcije grijanja
Funkcija peć‐
nice
Aplikacija
Pećnica je isključena.
Položaj "Off"
(Isključeno)
39
Funkcija peć‐
nice
Vlažno
pečenje
Donji grijač
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Turbo roštilj
40
Aplikacija
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije tijekom
kuhanja. Za upuite za
kuhanje pogledajte
poglavlje „Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice moraju biti
zatvorena tijekom pečenja
tako da se funkcija ne
ometa i da se osigura da
pećnica radi s najvišom
mogućom energetskom
učinkovitošću. Kad koristi‐
te tu funkciju, temperatura
u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene
temperature. .Snaga
grijanja može biti
smanjena. Za općenite
savjete o uštedi energije
pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovitost",
Ušteda energije.Ta
funkcija korištena je za
usklađenje s klasom ener‐
getske učinkovitosti u
skladu s EN 60350-1.
Funkcija peć‐
nice
Veliki roštilj
Pizza pro‐
gram
Tradicionalno
pečenje
Aplikacija
Za pečenje tanjih komada
hrane u većim količinama
i pripremanje tosta.
Za pečenje pizze. Za inte‐
nzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Postavljanje funkcije:Vrući zrak PLUS
Ta funkcija povećava vlažnost tijekom
kuhanja.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati opekline.
Nakon što funkcija prestane raditi, pažljivo
otvorite vrata.
1.
Ispunite udubljenje u unutrašnjosti vodom
iz slavine.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za pečenje na 3 položaja
rešetka za pečenje isto‐
vremeno i sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego zaTra‐
dicionalno pečenje.
Za pečenje većih komada
mesa ili peradi s kostima
na jednom položaju re‐
šetki za pečenje. Za pri‐
premu zapečenih jela i
tamnjenje.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još hladna.
OPREZ! Tijekom kuhanja ili
dok je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu u
unutrašnjosti.
2.
3.
4.
5.
Postavite funkciju:
.
Regulator okrenite na postavljenu
temperaturu..
Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta kako
bi se stvorila vlaga.
Stavite hranu u pećnicu.
Pogledajte poglavlje „Savjeti i preporuke".
Nemojte otvarati vrata pećnice tijekom
pečenja.
6. Okrenite tipku funkcije pećnice na položaj
isklj. za isključivanje pećnice.
7. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite vodu.
UPOZORENJE! Pazite da je
prije uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti uređaj hladan.
Funkcije sata
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja.
ZAVRŠETAK
Za postavljanje kada se uređaj isključuje.
ODGODA VRE‐
MENA
Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema
utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete postaviti bilo
kada, čak i ako je uređaj isključen.
Postavljanje vremena. Promjena
vremena
3.
Prije uključivanja pećnice morate namjestiti
vrijeme.
4.
bljeska kad uređaj priključite na električno
napajanje, u slučaju prekida napajanja ili kad
tajmer nije postavljen.
5.
ili
za postavljanje točnog
Pritisnite tipku
vremena.
Nakon otprilike pet sekundi bljeskanje
prestaje i na zaslonu se prikazuje postavljeno
vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
počne bljeskati
dok ne
.
Postavljanje funkcije TRAJANJE
1.
Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2.
Pritiščite
dok ne počne bljeskati
Pritisnite
ili
za postavljanje vremena
funkcije TRAJANJE.
Na zaslonu se prikazuje
6.
.
bljeska i oglašava
Po isteku vremena,
se zvučni signal. Uređaj se automatski
isključuje.
Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
zvučnih signala.
Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
Postavljanje funkcije ZAVRŠETAK
1.
Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2.
Pritiščite
dok ne počne bljeskati
3.
Pritisnite
vremena.
ili
.
za postavljanje
Na zaslonu se prikazuje
.
.
41
4.
5.
6.
Po isteku vremena,
bljeska i oglašava
se zvučni signal. Uređaj se automatski
isključuje.
Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
signala.
Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
Postavljanje ODGODE VREMENA
1.
Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2.
Pritiščite
3.
Pritisnite
ili
za postavljanje vremena
funkcije TRAJANJE.
4.
Pritisnite
5.
Pritisnite
ili
za postavljanje vremena
funkcije ZAVRŠETAK.
dok ne počne bljeskati
.
.
6. Za potvrdu pritisnite .
Uređaj se automatski uključuje kasnije, radi
vrijeme određeno funkcijom TRAJANJE i
zustavlja se u vrijeme određeno funkcijom
ZAVRŠETAK. U postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal.
7. Uređaj se automatski isključuje. Pritisnite
bilo koju tipku za isključivanje signala.
8.
Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
Postavljanje ZVUČNOG ALARMA
1.
2.
Pritiščite
dok ne počne bljeskati
Za postavljanje potrebnog vremena
.
ili .
pritisnite
Zvučni alarm pokreće se automatski nakon 5
sekundi.
3. Po isteku vremena, oglašava se zvučni
signal. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
4. Prekidač za funkcije pećnice i regulator
temperature okrenite u položaj isključeno.
Poništavanje funkcija sata
1.
Pritiščite tipku
dok ne počne bljeskati
indikator potrebne funkcije.
2. Pritisnite i držite .
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
Korištenje pribora
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača police i
provjerite jesu li nožice okrenute prema dolje..
Žičana polica iduboka pliticazajedno:
Gurnite duboku pliticu između vodilica nosača
polica i žičane police na vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Pritisnite duboku pliticu između vodilica ili
nosača polica.
42
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno su i
dodatna mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police sprječava
klizanje posuđa s police.
Dodatne funkcije
Ventilator za hlađenje
Sigurnosni termostat
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja raditi
dok se pećnica ne ohladi.
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno pregrijavanje.
Kako bi se to spriječilo, paćnica ima
sigurnosni termostat koji prekida napajanje.
Pećnica se ponovno automatski uključuje čim
se temperatura snizi.
Savjeti i preporuke
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Temperature i vremena pečenja
u tablicama služe kao primjeri.
Oni ovise o receptima, kvaliteti i
količini korištenih sastojaka.
Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica ispod
sadrži standardne postavke temperature,
vremena kuhanja i položaja police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću kojega
zrak cirkulira i para se stalno reciklira. S tim
sustavom možete kuhati u parnom okolišu i
održati hranu mekanom iznutra a hrskavom
izvana. Time se skraćuje vrijeme pečenja i
potrošnja energije.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode svaki put
nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
pripreme itd.) za vaše posuđe, recepte i
količine tijekom korištenja uređaja.
Vrući zrak PLUS
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Koristite pliticu za pečenje.
43
TORTE/KOLAČI/KRUH
(ml)
Kolačići / Pogačice / Kroasani
100
(°C)
(min)
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Krušna peciva
100
200
20 - 25
Kruh
100
180
35 - 40
Kolač sa šljivama / Pita od jabuka / Rolice s
cimetom, pečene u kalupu za torte
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Koristite 150 ml vode, ako nije drukčije
nevedeno.
REGENERACIJA HRANE
ZAMRZNUTA GOTOVA JELA
(min)
(°C)
(min)
Focaccia
15 - 25
Pizza
200 - 210
10 - 20
Meso
15 - 25
Kroasani
170 - 180
15 - 25
Tjestenina
15 - 25
Lasagne,
koristite
200 ml
180 - 200
35 - 50
Pizza
15 - 25
Riža
15 - 25
Povrće
15 - 25
Dodajte 100 ml vode.
Postavite temperaturu na 110 °C .
Dodajte 200 ml vode.
Koristite stakleno posuđe.
REGENERACIJA HRANE
PEČENJE
(min)
44
Krušna peciva
10 - 20
Kruh
15 - 25
(°C)
Goveđe
pečenje
200
(min)
50 - 60
PEČENJE
PEČENJE
(°C)
Pile
(min)
210
(°C)
60 - 80
Svinjsko
pečenje
180
(min)
65 - 80
Pečenje i prženje
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Pečenje s funkcijom
"Vrući zrak"
(min)
(°C)
(°C)
Recepti s tuče‐
nim tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Kalup za torte
Prhko tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Kalup za torte
Kolač sa sirom
i maslacem
170
1
165
2
60 - 80
Kalup za torte,
Ø 26 cm
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za peci‐
vo
Torta s
pekmezom
170
2
165
2
30 - 40
Kalup za torte,
Ø 26 cm
Božićni kolač,
prethodno
zagrijte pećni‐
cu
160
2
150
2
90 120
Kalup za torte,
Ø 20 cm
Kolač sa
šljivama, pret‐
hodno zagrijte
pećnicu
175
1
160
2
50 - 60
Kalup za kruh
Muffini
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Pekač za peci‐
vo
Muffini, dvije
razine
-
-
140 - 150
2i4
25 - 35
Pekač za peci‐
vo
45
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Pečenje s funkcijom
"Vrući zrak"
(min)
(°C)
(°C)
Muffini, tri razi‐
ne
-
-
140 - 150
1, 3 i 5
30 - 45
Pekač za peci‐
vo
Keksi
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Pekač za peci‐
vo
Keksi, dvije ra‐
zine
-
-
140 - 150
2i4
35 - 40
Pekač za peci‐
vo
Keksi, tri razi‐
ne
-
-
140 - 150
1, 3 i 5
35 - 45
Pekač za peci‐
vo
Poljupci
120
3
120
3
80 100
Pekač za peci‐
vo
Poljupci, dvije
razine, pret‐
hodno zagrijte
pećnicu
-
-
120
2i4
80 100
Pekač za peci‐
vo
Peciva, pret‐
hodno zagrijte
pećnicu
190
3
190
3
12 - 20
Pekač za peci‐
vo
Ekleri
190
3
170
3
25 - 35
Pekač za peci‐
vo
Ekleri, dvije ra‐
zine
-
-
170
2i4
35 - 45
Pekač za peci‐
vo
Male voćne pi‐
te
180
2
170
2
45 - 70
Kalup za torte,
Ø 20 cm
Bogata voćna
torta
160
1
150
2
110 120
Kalup za torte,
Ø 24 cm
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
46
KRUH I PIZZA
Tradicionalno
pečenje
Pečenje s funkcijom
"Vrući zrak"
(min)
(°C)
(°C)
Bijeli kruh, 1 - 2
komada, 0,5 kg
za svaki komad
190
1
190
1
60 70
-
Raženi kruh,
podgrijavanje
nije potrebno
190
1
180
1
30 45
Kalup za
kruh
Krušna peciva, 6
- 8 pecivo
190
2
180
2 (2 i 4)
25 40
Pekač za
pecivo
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 20
Emajlirana
plitica
Pogačice
200
3
190
3
10 20
Pekač za
pecivo
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite kalup za kolače.
PITE
Tradicionalno pečenje
Pečenje s funkcijom
"Vrući zrak"
(min)
(°C)
(°C)
Zapečena jela s
tjesteninom, podgrijavanje
nije potrebno
200
2
180
2
40 - 50
Pita od prhkog tijesta s po‐
vrćem, podgrijavanje nije
potrebno
200
2
175
2
45 - 60
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
47
PITE
Tradicionalno pečenje
Pečenje s funkcijom
"Vrući zrak"
(min)
(°C)
(°C)
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Caneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
MESO
Tradicionalno
pečenje
Pečenje s
funkcijom "Vru‐
ći zrak"
(°C)
48
(min)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjetina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Englesko goveđe pečenje, slabo peče‐
no
210
200
50 - 60
Englesko goveđe pečenje, srednje pe‐
čeno
210
200
60 - 70
Englesko goveđe pečenje, dobro peče‐
no
210
200
70 - 75
MESO
Tradicionalno
pečenje
Pečenje s funkcijom
"Vrući zrak"
(min)
(°C)
(°C)
Svinjska lopatica, s kožom
180
2
170
2
120 - 150
Svinjska potkoljenica, 2
komada
180
2
160
2
100 - 120
Janjeći but
190
2
175
2
110 - 130
Cijelo pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijela purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela guska
175
2
160
1
150 - 200
Zec, izrezan na komade
190
2
175
2
60 - 80
Kunić, izrezan na komade
190
2
175
2
150 - 200
Cijeli fazan
190
2
175
2
90 - 120
Koristite drugi položaj police u pećnici.
RIBA
Tradicionalno
pečenje
Pečenje s
funkcijom "Vrući
zrak"
(°C)
(min)
(°C)
Pastrva / Orada, 3 - 4 riba
190
175
40 - 55
Tunjevina / Losos, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
Roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
49
ROŠTILJ
(kg)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Teleći odresci, 4 komada
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi biftek, 4 komada
0.6
10 - 12
6-8
Kobasice, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjeći kotleti, 4 komada
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa, 4 komada
0.4
12 - 15
12 - 14
Pljeskavice, 6
0.6
20 - 30
-
Riblji filet, 4 komada
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči, 4 - 6
-
5-7
-
Tost, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
GOVEDINA
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
GOVEDINA
(°C)
50
(min)
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno
190 200
5-6
Goveđe pečenje
ili filet, srednje pe‐
čeno
180 190
6-8
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
PERAD
SVINJETINA
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Lopatica / Vrat /
Rolana šunka, 1 1,5 kg
160 180
90 - 120
Perad u
komadima, 0,2 0,25 kg svaka
200 220
30 - 50
Kotleti / Rebra, 1 1,5 kg
170 180
60 - 90
Pile, polovica, 0,4
- 0,5 kg svaka
190 210
35 - 50
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Pile, mlada
kokoš, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Buncek, prethod‐
no kuhan, 0,75 - 1
kg
150 170
90 - 120
Patka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Guska, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Purica, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Purica, 4 - 6 kg
140 160
150 240
TELETINA
(°C)
(min)
Teleće pečenje, 1
kg
160 180
90 - 120
Teleća koljenica,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
RIBA, CIJELA (NA PARI)
(°C)
Riba, 1 - 1,5 kg
JANJETINA
210 220
(min)
40 - 60
Dehidracija - Pečenje s funkcijom "Vrući
zrak"
(°C)
(min)
Janjeći but /
Janjeće pečenje,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Janjeći hrbat, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Prekrijte police masnim papirom ili papirom za
pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na pola
vremena sušenja, otvorite vrata i za dovršetak
pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i četvrte
police.
51
VOĆE
POVRĆE
(h)
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Marelice
8 - 10
Paprike
60 - 70
5-6
60 - 70
5-6
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Povrće za juhu
Gljive
50 - 60
6-8
Kruške
6-9
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
Vlažno pečenje - preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu od
svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
VOĆE
(h)
Šljive
8 - 10
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
52
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm promjer,
5 cm visina
Limeni kalup za flan
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
(°C)
(min)
Slatke rolice, 12
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
175
3
40 - 50
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
35 - 45
Pizza, smrznuta,
0,35 kg
rešetka za pečenje
180
2
45 - 55
Rolada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
170
2
30 - 40
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
170
2
45 - 50
Sufle, 6 komada
keramički kalupi na re‐
šetki za pečenje
190
3
45 - 55
Biskvitna
podloga za flan
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
180
2
35 - 45
Sendvič Victoria
posuda za pečenje na
rešetki za pečenje
170
2
35 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
35 - 45
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
3
25 - 35
Riblji filet, 0,3 kg
pizza na rešetki za
pečenje
170
3
30 - 40
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
3
40 - 50
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
150
2
30 - 45
Kolačići s ba‐
demima, 20
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
45 - 55
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
170
2
30 - 40
Ukusna tijesta,
16 komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
170
2
35 - 45
53
(°C)
(min)
Sitni kolači od
lisnatog tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
150
2
40 - 50
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
170
2
30 - 40
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
180
3
35 - 45
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
4
35 - 45
Informacije za ustanove za testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
(°C)
54
(min)
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač
za peci‐
vo
3
170
20 - 30
-
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Pekač
za peci‐
vo
3
150 160
20 - 35
-
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Pekač
za peci‐
vo
2i4
150 160
20 - 35
-
Pita od
jabuka,
2 kalupa
Ø20 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Rešetka
za
pečenje
2
180
70 - 90
-
(°C)
(min)
Pita od
jabuka,
2 kalupa
Ø20 cm
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Rešetka
za
pečenje
2
160
70 - 90
-
Biskvit‐
na torta,
u kalupu
Ø26 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Rešetka
za
pečenje
2
170
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvit‐
na torta,
u kalupu
Ø26 cm
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Rešetka
za
pečenje
2
160
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvit‐
na torta,
u kalupu
Ø26 cm
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Rešetka
za
pečenje
2i4
160
40 - 60
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Pečenje s
funkcijom
"Vrući zrak"
Pekač
za peci‐
vo
2i4
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
25 - 45
-
Tost, 4 6
komada
Roštilj
Rešetka
za
pečenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva strana; 2
- 3 minute
druga strana
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
Goveđi
burger,
6
komada,
0,6 kg
Roštilj
Žičana
polica i
posuda
za
sakuplja
nje
masno‐
će
4
maks
.
20 - 30
Stavite mrežu za
pečenje na če‐
tvrtu razinu i po‐
sudu za
skupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu pećnice.
Okrenite hranu
na polovici
vremena kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
55
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u toplu vodu s
blagim sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Očistite dno unutrašnjosti pećnice nakon svake uporabe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Svakodnev‐
na uporaba
U uređaju ili na staklu vrata može se kondenzirati vlaga. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta prije pečenja. Nakon
svake upotrebe unutrašnjost osušite mekom krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Kori‐
stite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne pe‐
rite u perilici posuđa.
Pribor
Pribor s premazom protiv lijepljenja nemojte čistiti pomoću agresivnih sredsta‐
va, oštrih predmeta ili u perilici posuđa
Pećnice od nehrđajućeg čelika ili
aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili
spužvom. Osušite mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne
proizvode koji bi mogli oštetiti površinu
pećnice. Očistite upravljačku ploču pećnice uz
isti oprez.
Čišćenje udubljenja u unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage kamenca
iz udubljenja u unutrašnjosti nakon kuhanja s
parom.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 - 10
ciklusa kuhanja.
1.
56
Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu pećnice.
2.
3.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez ikakvih
aditiva.
Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage kamenca.
Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
Čišćenje brtve vrata
Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata
nalazi se oko ruba unutrašnjosti pećnice. Ne
koristite pećnicu ako je brtva vrata oštećena.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće
informacije o čišćenju.
Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice polica.
OPREZ! Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1.
Prednji dio nosača police povucite dalje
od bočne stijenke.
2.
Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2.
Podignite i potpuno okrenite poluge na
obje šarke.
3.
Zatvorite vrata pećnice napola, do prvog
položaja. Zatim podignite i povucite vrata
prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
4.
Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem
rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema
unutra kako biste otpustili spojnice.
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene
ploče. Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnju staklenu ploču kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i postavljanje
vrata" prije skidanja staklenih ploča.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako unutarnju staklenu
ploču pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ! Pećnicu ne
upotrebljavajte bez unutarnjih
staklenih ploča.
1.
Potpuno otvorite vrata i držite obje šarke.
5.
2
B
1
6.
Povucite okvir vrata prema naprijed kako
biste ga skinuli.
57
7.
Držite staklenu ploču vrata za vrh i
pažljivo je izvucite. Osigurajte da se ploče
potpuno izvuku iz nosača.
Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u perilici
posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite staklenu
ploču i vrata pećnice.
8.
Zona s tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Nakon postavljanje
provjerite da površina okvira staklene ploče
na dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata klikne.
Zamjena žarulje
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste spriječili
izgaranje naslaga masti na
žarulji.
Stražnje svjetlo
1.
2.
3.
4.
Okrenite stakleni poklopac svjetla i skinite
ga.
Očistite stakleni poklopac.
Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od 300
°C.
Postavite stakleni poklopac.
Osigurajte da unutarnju staklenu ploču
postavite ispravno na mjesto.
A
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema...
Problem
58
Mogući uzrok
rješenje
Zone kuhanja ne rade.
Pridržavajte se uputa za uporabu ugradbene površine za
kuhanje.
Ne možete uključiti pećnicu ili
njome rukovati. Zaslon
prikazuje “400” i oglašava se
zvučni signal.
Pećnica nije ispravno
priključena na električno
napajanje.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite dijagram
priključivanja, ako je dostu‐
pan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite žarulju pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja jelo
ne ostavljajte u pećnici dulje
od 15 - 20 minuta.
Značajke kuhanja nisu dobre
prilikom uporabe funkcije:
Vrući zrak PLUS.
Udubljenje u uhutrašnjosti ni‐
ste napunili vodom.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Niste uključili funkciju Vrući
zrak PLUS.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Ne radi pečenje s parom.
Pomoću kućnog osigurača ili
sigurnosne sklopke u kutiji s
osiguračima isključite pa po‐
novo uključite uređaj.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje „Savjeti i
preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku za
vodu.
Isključite pećnicu i pazite da
je uređaj hladan. Vodu obriši‐
te krpom ili spužvom. Dodajte
ispravnu količinu vode u
udubljenje u unutrašnjosti.
Pogledajte određeni postu‐
pak.
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Došlo je do nestanka električ‐
ne energije.
Ponovno postavite sat.
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na
prednjem okviru unutrašnjosti pećnice. Ne
vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
59
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Vrsta
Ugradnja ispod
OPREZ! Samo kvalificirana i
kompetentna osoba smije vršiti
instalaciju uređaja. Ako ne
kontaktirate ovlaštenu ili
kompetentnu osobu, jamstvo u
slučaju oštećenja ne vrijedi.
6000 W
KEV6041XXK
6500 W
KEV6043FBB
7600 W
KEV6046XXK
7400 W
Spajanje na električnu mrežu
Maksimalna snaga
EHE60001X
KEV6041FBB
Utičnica za priključivanje ploče je na vrhu
ormarića pećnice. Ploča ima priključne
vodove za zone i kabel uzemljenja. Vodovi
imaju utikače. Za priključenje ploče na
pećnicu, uključite konektore u ispravne
utičnice na pećnici. Dizajn utikača i utičnica
sprječava pogreške prilikom priključenja.
Prije postavljanja uređaja, postavite
odgovarajuću ploču za kuhanje iz tablice.
Vrsta
Maksimalna snaga
6000 W
Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595
60
+-1
198
5
3
523
20
60
Pričvršćivanje uređaja za kuhinjski
ormarić
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
A
B
1
3
2
4
L 1 – 2 – 3 = vodiči faza
N 4 = neutralni vodič
= vodič uzemljenja
Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
2N ~
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
356618739
3N ~
230V ~
Ovaj uređaj isporučen je bez glavnog utikača i
kabela za napajanje.
230V ~
Proizvođač nije odgovoran zbog
nepoštivanja sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ako je napon napajanja različit, presložite
mostove na priključnoj pločici (pogledajte
dijagram spajanja ispod). Priključite vodič
uzemljenja na priključak. Nakon što priključite
kabel napajanja na priključnu pločicu,
učvrstite ga steznom spojnicom.
230V ~
Električna instalacija
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu
na nazivnoj pločici:
Spajanje priključne pločice
Uređaj ima šestopolnu priključnu pločicu.
Mostovi su postavljeni za rad na trofaznom
naponu od 400V s vodičem nule.
Energetska učinkovitost
Podaci o proizvodu
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU 65-66/2014
Naziv dobavljača
Zanker
Identifikacija modela
KOU65962XK 949723401
Indeks energetske učinkovitosti
95.3
Razred energetske učinkovitosti
A
61
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.81 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradna pećnica
Masa
30,3 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Ušteda energije
Preostala toplina
Kad je vrijeme pečenja duže od 30 minuta,
3-10 minuta prije završetka pečenja smanjite
temperaturu pećnice na minimum. Preostala
toplina u pećnici nastavit će peći.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog pečenja.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom pečenja
ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata
održavajte čistom i uvjerite se da je dobro
pričvršćena.
Održavanje hrane toplom
Za korištenje preostale topline i održavanje
hrane toplom, odaberite najnižu moguću
temperaturu.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe.
Vlažno pečenje
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom pečenja.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte pećnicu
prije pečenja.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela,
vremenske razmake između pečenja držite
što kraćima.
Briga za okoliš
označene simbolom ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
62
*
63
www.electrolux.com/shop
867348051-B-162019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising