Zanussi | ZGG35214XA | User manual | ZANUSSI ZGG35214XA User Manual

ZANUSSI ZGG35214XA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGG35214XA
KK Қолдану туралы нұсқаулары
Пісіру алаңы
KZ
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс
орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған
жарақат немесе зақымдарға өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз
және қол жетімді жерде сақтаңыз.
БАЛАЛАР МЕН ДӘРМЕНСІЗ АДАМДАРДЫҢ
ҚАУІПСІЗДІГІ
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне,
сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін
адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау
салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап,
қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып тұрғанда,
балалар мен үй жануарларын оған жақындатпаңыз. Қол
жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын
бақылаусыз орындамауы керек.
3 жастағы және бұл жасқа толмаған балаларды жұмыс
істеп тұрған құрылғыдан әрқашан алыс ұстау керек.
ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
•
2
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек. 8 жасқа толмаған балаларды үнемі бақылап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан
басқару жүйесімен басқармаңыз.
ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған тағамды
пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті және өрт шығуы
мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет жасамаңыз,
оның орнына құрылғыны сөндіріп, жалынды қақпақ
немесе өртке төзімді көрпе, т.б. тәрізді затпен жабыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру
керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз қадағалап
отыру керек.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат сақтамаңыз.
Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір
заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып кетеді.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Егер қуат cымына зақым келген болса, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Құрылғыны тоққа тура қосу үшін, контакт интервалы
сақталатын, барлық полюстерде оқшаулайтын айырыпқосқыш қажет. Тоқты айыру жұмыстарын міндетті III-ші
асқын кернеу санатында көрсетілген жағдайларға сай
іске асыру керек. Жерге тұйықтау сымы қолданылмайды.
Электр сымын төсеген кезде, температурасы бөлме
температурасынан 50°C градус жоғары болатын заттарға
тура тигізбей (мысалы, оқшаулағыш төлкені пайдаланып)
орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған пеш
қорғағыштарды ғана немесе құрылғы өндірушісі
пайдаланушы нұсқаулығында арнайы көрсеткен немесе
құрылғының өзіне орнатылған қорғағыштарды ғана
қолданыңыз. Сай келмейтін қорғағыштарды
пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын алуы мүмкін.
3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Бұл құрылғы келесі нарықтарға арналған: KZ
•
ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ! Бұл құрылғыны тек
білікті маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Осы құрылғы мен басқа құрылғылардың,
заттардың арасындағы минимум
қашықтықты сақтаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан
жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз.
Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ
киім киіңіз.
Кесілген беттерге ылғал кіріп үлкейтіп
жібермес үшін тығыздағышпен бітеңіз.
Құрылғының астыңғы жағын бу мен
ылғалдан қорғаңыз.
Құрылғыны есікке жақын жерге терезенің
астына қоймаңыз. Бұл есік немесе терезе
ашылған кезде ыстық ыдыс құрылғыдан
құлап кетпеу үшін қажет.
Егер құрылғыны тартпалардың үстіне
орнатсаңыз, құрылғының астыңғы жағы
мен үстіңгі тартпаның арасында ауа
ауысып тұруға жеткілікті орын қалуын
қамтамасыз етіңіз.
Құрылғының астыңғы жағы ысып кетеді.
Құрылғының астыңғы жағын қол жетпейтін
етіп бітеу үшін тұтанбайтын оқшаулағыш
панель орнатыңыз.
ЭЛЕКТРТОҒЫНА ҚОСУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ! Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
4
Электртоғына қосу жұмыстарын білікті
электрші ғана іске асыруға тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
Қандай да бір жұмысты іске асырмай
тұрып, құрылғының электр желісінен
ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
•
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа көз
жеткізіңіз. Босап қалған және дұрыс
жалғанбаған электр сымы немесе ашасы
(бар болса) ағытпаны өте ысытып жіберуі
мүмкін.
Дұрыс электр сымын пайдаланыңыз.
Электр сымдарының оратылуына жол
бермеңіз.
Электр қатерінен сақтандыру құралының
орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Сымды тартылудан босататын қапсырманы
пайдаланыңыз.
Құрылғыны жақын тұрған розеткаға
жалғаған кезде электр сымы немесе ашасы
(бар болса) ыстық құрылғыға немесе ыстық
ыдысқа тиіп кетпес үшін абай болыңыз
Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының сымына немесе ашасына (бар
болса) зақым келтірмеу үшін абай
болыңыз. Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін біздің уәкілетті қызмет
көрсету орталығына немесе электршіге
хабарласыңыз.
Тоққа қосулы тұрған және оқшаулағышы
бар бөлшектердің электр қатерінен
сақтандырғышын, саймансыз алынбайтын
етіп бекітіп қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған ашаны
сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды ғана
қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге тұйықталудан
қорғау тетіктері мен тұйықтағыштар.
Электр жүйесі құрылғыны кез келген
полюсте ажыратуға мүмкіндік беретін
оқшаулағыш құралмен жабықталуға тиіс.
Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм болуға тиіс.
ГАЗҒА ҚОСУ
• Газға қосу жұмыстарының барлығын білікті
маман ғана іске асыруға тиіс.
•
•
•
•
Орнатар алдында жергілікті жабдықтау
жағдайлары (газдың түрі мен газдың
қысымы) мен құрылғы параметрлерінің
сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Құрылғының айналасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
Газбен жабдықтау туралы ақпарат
техникалық ақпарат тақтайшасында
берілген.
Бұл құрылғы жану өнімдерін тартып
әкететін құрылғыға жалғанбаған.
Құрылғыны ағымдық орнату ережелеріне
сай орнатыңыз. Желдету талаптарының
дұрыс орындалуына көз жеткізіңіз.
ПАЙДАЛАНУ
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, күйіп қалу
және электр қатеріне ұшырау қаупі
бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ең алғаш пайдалану алдында барлық орам
материалын, жапсырмасын және қорғау
таспасын (бар болса) алыңыз.
Бұл тұрмыста қолдануға арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан
тыс қалдырмаңыз.
Пісіру алаңын пайдаланып болған сайын
"off" (сөндіру) қалпына қойыңыз.
Пісіру алаңдарына ас құралдарын немесе
кәстрөлдердің қақпақтарын қоймаңыз.
Қызып кетуі мүмкін.
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз немесе
суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
Тағамды ыстық майға салғанда, май
шашырауы мүмкін.
ЕСКЕРТУ! Өрт және жарылыс
пайда болу қаупі бар
•
•
•
Тоңмайларды немесе майды қыздырған
кезде тұтанғыш бу пайда болады.
Тоңмайға немесе майға тамақ пісірген
кезде қызған заттарды немесе оттың
жалынын алыс ұстаңыз.
Қатты қызған майдан бөлініп шығатын бу,
кенет жарылыстың орын алуына себеп
болады.
Құрамында тағам қалдықтары бар
қолданылған май, бірінші рет қолданылып
отырған майға қарағанда, төмен
•
температурада өрт пайда болуға әкелуі
мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш
зат салынған дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне
қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ! Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Басқару панеліне ыстық ыдыс қоймаңыз.
Ыдысты ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз.
Құрылғының үстіне зат немесе ыдыс құлап
кетуге жол бермеңіз. Құрылғының бетне
зақым келуі мүмкін.
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып немесе
ешбір ыдыс қоймай іске қоспаңыз.
Құрылғының үстіне алюминий жұқалтыр
қоймаңыз.
Пішімі дұрыс, диаметрі оттықтың
диаметрлерінен үлкен орнықты ыдыстарды
ғана пайдаланыңыз.
Ыдыстардың оттықтың ортасында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Тетікті ең үлкен қалпынан ең кіші қалпына
дейін жылдам бұраған кезде, жалынның
өшіп қалмайтынына көз жеткізіңіз.
Құрылғымен бірге жеткізілген керекжарақтарды ғана қолданыңыз.
Оттыққа жалын шашыратқышты
орнатпаңыз.
Газбен пісіретін құрылғыны пайдаланған
кезде қызу және ылғал бөлінеді. Құрылғы
орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін
қамтамасыз етіңіз.
Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланған кезде
қосымша желдету қажет болуы, мысалы,
терезені ашу немесе барынша тиімді
желдету тәсілін пайдалану қажет болуы
мүмкін, егер механикалық тартқыш бар
болса, оның қарқынын арттыруға болады.
Бұл тек тағам пісіруге арналған құрылғы.
Басқа мақсатта, мысалы бөлмені қыздыру
үшін қолдануға болмайды.
Сірке суы, лимон шырыны немесе әк дағын
кетіретін құралдар тәрізді қышқыл заттарды
пештің үстіне тигізбеңіз. Бұл заттар
ақтаңдақ із қалады.
Құрылғының эмаль қаптамасының түсінің
өзгеруі құрылғы жұмысына әсер етпейді.
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
• Құрылғының қаптамасының сапасы түспес
үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
• Құрылғыны тазалардан бұрын сөндіріңіз
де, суығанша күтіңіз.
5
•
•
•
•
Қызмет көрсету алдында құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді
және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді немесе
металл заттарды пайдаланбаңыз.
Оттықтарды ыдыс жуғыш машинада
жумаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУ
•
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті әкімшілік
мекемеге хабарласып алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан электр
сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.
Сыртқы газ түтіктерін майыстырыңыз.
СЕРВИС
• Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
• Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді
қолданыңыз.
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ОРНАТУ АЛДЫНДА
Пешті орнату алдында, техникалық сипаттама
тақтайшасынан келесі деректерді жазыңыз.
Техникалық ақпарат тақтайшасы пештің
астыңғы жағында орналасқан.
Үлгі .......................................
Құрылғының нөмірі
(PNC) .........................
Сериялық нөмірі ...........................
Құрылғының газбен жабдықтау
қысымының ұсынылған мәндерге
сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
Реттелетін қосылым бұрандалы G
1/2" сомынының көмегімен
ауқымды еңіске бекітіледі.
Бөлшектерді салмақ салмай
бұраңыз, қосылымды қажетті
бағытқа қарай баптап, барлығын
қатайтыңыз.
ГАЗҒА ҚОСУ
ЕСКЕРТУ! Құрылғыны орнату,
жалғау мен жөндеу бойынша
төмендегі нұсқауларды
нормаларға және жергілікті заң
ережелеріне сәйкес білікті техник
қызметкерлер іске асыруға тиіс.
Қолданыстағы ережелерге сәйкес тұрақты
қосылым сымдарын немесе тот баспайтын
болатпен қапталған иілгіш түтікті таңдаңыз.
Егер иілгіш металл түтіктерді пайдаланатын
болсаңыз, олардың жылжымалы бөлшектерге
жанаспауын немесе қысылып қалмауын
қадағалаңыз. Сондай-ақ пешті тұмшапешке
абайлап орнатыңыз.
6
A
B C
A. Сомыны бар сүмбінің ұшы
B. Тығырық
C. Келте құбыр (қажет болса)
Сұйылтылған газ
Сұйылтылған газ үшін резеңке түтік
ұстатқышты пайдаланыңыз. Әрқашан
тығыздағышты орнатыңыз. Содан кейін газ
желісіне қосуды жалғастырыңыз.
Иілгіш түтік төмендегі жағдайларда қолдану
үшін дайындалады:
• ол бөлме температурасынан жоғары, 30°Cтан асып қызып кете алмаса;
• ұзындығы 1500 мм-ден аспаса;
• ешбір жері жаншылмаса;
•
оны тартып не бұрап майыстыруға
болмаса;
• ол өткір жиектер мен бұрыштарға
жанаспаса;
• оның күйін тексеру үшін оны оңай қарап
шығу мүмкін болса.
Иілгіш түтіктің жақсы сақталғанын бақылау
үшін төмендегілерді тексеру керек:
• екі ұшында және ұзына бойында жарылған,
кесілген жерлер, күйген белгілері
болмауын;
• материал қатқылданбаған, керісінше,
серпімділігі дұрыс болуын;
• бекіткіш қапсырмаларды тот баспағанын;
• жарамдылық мерзімі өтіп кетпегенін.
Егер бір немесе бірнеше ақаулығы байқалса,
түтікті жөндеудің керегі жоқ, ауыстыру керек.
ЕСКЕРТУ! Орнату аяқталғаннан
кейін әр түтік фиттингінің
жақсылап бекітілгенін тексеріңіз.
От емес, сабын ерітіндісін
пайдаланыңыз!
ИНЖЕКТОРДЫ АУЫСТЫРУ
1. Кәстрөл тірегіштерді алыңыз.
2. Оттықтың қақпақтары мен шілтерлерін
алыңыз.
3. 7-ші гайка кілтінің көмегімен
инжекторларды алып, оларды қолданып
отырған газдың түріне сәйкес келетін
инжекторлармен ауыстырыңыз
("Техникалық дерек" тарауын қараңыз).
4. Бөлшектерді құрастыру үшін
процедураларды кері ретпен орындаңыз.
5. Техникалық ақпарат (газбен
жабдықтайтын құбырдың қасында)
тақтасын жаңа газға сәйкес келетін
тақтамен алмастырыңыз. Бұл тақтаны
құрылғымен бірге берілген жинақтан
табуға болады.
Берілетін газдың қысымы өзгермелі болса
немесе қажет қысымнан өзге болса,
құрылғының газбен жабдықтау құбырына
тиісті қысым реттегішті орнату керек.
ЕҢ КІШІ ДЕҢГЕЙДІ ЛАЙЫҚТАУ
Оттықтардың ең төменгі деңгейін баптау үшін:
1. Оттықты жағыңыз.
2. Тетікті ең кіші қалыпқа бұраңыз.
3. Басқару тетігін алыңыз.
4. Жіңішке бұрандамен орағытпа
бұранданың орнын реттеңіз (сыртқы
шілтер A).
A
5. Егер ауыстырсаңыз:
• табиғи G20 20 мбар газды сұйылтылған
газға ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шегіне дейін қатайтыңыз.
• табиғи G20 20 мбар газды табиғи G20
13 мбар газға ауыстырсаңыз (тек Ресей
үшін), реттегіш бұранданы шегіне дейін
қатайтыңыз.
• сұйылтылған газды, табиғи G20 20
мбар газға ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шамамен айналымның 1/4
мөлшеріне дейін босатыңыз.
• табиғи G20 20 мбар газды табиғи G20
13 мбар газға ауыстырсаңыз (тек Ресей
үшін), реттегіш бұранданы шамамен
айналымның 1/4 мөлшеріне дейін
босатыңыз.
• сұйылтылған газды табиғи G20 13 мбар
газға ауыстырсаңыз (тек Ресей үшін),
реттегіш бұранданы шамамен
айналымның 1/2 мөлшеріне дейін
босатыңыз.
• табиғи G20 13 мбар газды (тек Ресей
үшін) табиғи G20 20 мбар газға
ауыстырсаңыз, реттегіш бұранданы
шамамен айналымның 1/4 мөлшеріне
дейін қатайтыңыз.
ЕСКЕРТУ! Тетікті ең үлкен
қалпынан ең кіші қалпына дейін
жылдам бұраған кезде, жалынның
өшіп қалмайтынына көз жеткізіңіз.
ЭЛЕКТРТОҒЫНА ҚОСУ
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
атаулы кернеу мен электрмен жабдықтау
түрінің жергілікті кернеу мен қуатпен
жабдықтау мәндеріне сай келетініне көз
жеткізіңіз.
• Құрылғы электр сымымен жабдықталған.
Оны техникалық ақпарат тақтайшасындағы
жүктемені көтере алатын дұрыс ашамен
жабдықтау керек. Ашаның сай келетін
розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
7
•
•
•
•
Орнатып болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
Құрылғыны ұзартқыш сыммен, адаптермен
немесе көп тармақты қосылым арқылы
қосқан кезде өрт шығу қаупі бар. Жерге
тұйықтау стандарттар мен ережелерге сай
іске асырылғанына көз жеткізіңіз.
Қуат сымын 90° C градустан асатын
температурамен қыздырмаңыз.
2.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
55 mm
30 mm
270 mm
3.
Көк бейтарап сымның "N" таңбасы
салынған ағытпаға жалғанғанына
көз жеткізіңіз. Қоңыр (немесе қара)
фаза сымын "L" таңбасы бар
ағытпаға жалғаңыз. Фаза сымын
үнемі қосып қойыңыз.
ҚОСЫЛЫМ СЫМЫ
Қосылым кабелін ауыстыру үшін тек арнайы
кабельді немесе соның баламасын
пайдаланыңыз. Кабельдің түрі: H03V2V2-F
T90.
Кабельдің көлденең қимасы кернеу мен
жұмыс температурасына сай келетініне көз
жеткізіңіз. Жерге тұйықтау үшін қолданылатын
сары / жасыл сым фазаның қоңыр (не қара)
сымынан шамамен 2 см ұзын болуы керек.
400 mm
50 mm
Егер жиһаз пештің үстінен 400
мм жоғары орнатылса, пештің
шеттерінен кемінде, оң жағы
мен сол жағынан қауіпсіздікті
сақтау үшін 50 мм орын
қалдыру ерек.
4.
ҚҰРАСТЫРУ
1.
5.
8
490 mm
6.
АБАЙЛАҢЫЗ Құрылғыны беті
тегіс жұмыс үстеліне ғана
орнатыңыз.
КІРІСТІРУ ЖОЛДАРЫ
Пештің астына орнатылатын тақта алуға оңай
және техникалық қызмет көрсету қажет
болғанда қол жеткізуге оңай болуға тиіс.
7.
Есігі ас үй жиһазы
A
B
8.
min 6 mm
A) жинақпен берілген тығыздағыш
B) жинақпен берілген қапсырмалар
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
9.
A. Алынбалы тақта
B. Қосылым сымдарына арналған орын
Тұмшапеш орнатылған ас үй жиһазы
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және
тұмшапешті құрылғыдан оңай алу үшін пештің
үсті мен тұмшапешті электр желісіне жекежеке қосу керек.
9
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
ПІСІРУ АЛАҢДАРЫНЫҢ КӨРІНІСІ
1
1 Жылдам оттық
2 Қосымша оттық
3 Басқару тетіктері
2
3
БАСҚАРУ ТЕТІГІ
Белгі
Сипаттама
газ берілмейді / сөндірулі
қалып
Белгі
Сипаттама
газ барынша аз беріледі
жану қалпы / газ барынша
көп беріледі
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ОТТЫҚТЫҢ КӨРІНІСІ
A
B
C
D
A. Оттық табақшасы
10
B. Оттық шілтері
C. От алдырғыш
D. Термореле
ОТТЫҚТЫ ТҰТАТУ
Оттықты әрқашан ыдысты қоймай
тұрып жағыңыз.
ЕСКЕРТУ! Ас үйде ашық отты
пайдаланған кезде өте абай
болыңыз. Жалын дұрыс
пайдаланылмаса, өндіруші
жауапты емес.
1. Басқару тетігін басып, сағат тілінің
бағытына қарсы ең жоғары газ берілімі
) қалпына бұраңыз.
(
2. Басқару тетігін басып, 10 секунд немесе
одан аз уақыт ұстап тұрыңыз. Сонда
термоэлемент жылиды. Бұлай істемеген
жағдайда газ беріліміне кедергі келеді.
3. Жалынды бірқалыпты жанғаннан кейін
реттеңіз.
Егер бірнеше әрекеттен кейін
оттық жанбаса, шілтер мен
қақпақтың дұрыс тұрғанын
тексеріңіз.
ЕСКЕРТУ! Басқару тетігін 15
секундтан артық басып тұрмаңыз.
Егер оттық 15 секундтан кейін
жанбаса, басқару тетігін
босатыңыз, оны өшірулі қалыпқа
бұраңыз да, кем дегенде 1
минуттан кейін оттықты тағы бір
рет жағып көріңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ Электр қуаты
болмаған кезде оттықты электр
құралын қолданбай жағуға
болады; мұндай жағдайда оттыққа
жалынды жақындатып, басқару
тетігін сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап, газды ең көп шығару
қалпына бұраңыз да, басыңыз.
Термоэлемент қызғанша басқару
тетігін 10 секунд немесе одан аз
уақыт басып ұстап тұрыңыз.
Егер оттық кездейсоқ сөніп қалса,
басқару түймешесін сөндірулі
қалыпқа бұраңыз да, кем дегенде
1 минуттан кейін оттықты тағы бір
рет жағып көріңіз.
Пешті орнатқаннан кейін немесе
қуат үзілісінен кейін электр қуатын
қосқан кезде, тұтату генераторы
өздігінен іске қосылуы мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай.
ОТТЫҚТЫ СӨНДІРУ
Жалынды өшіру үшін тетікті
бұраңыз.
қалпына
ЕСКЕРТУ! Кәстрөлдерді оттықтан
алардан бұрын үнемі отты
азайтыңыз немесе сөндіріп
қойыңыз.
АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ЫДЫС-АЯҚ
АБАЙЛАҢЫЗ Шойыннан құйылған
табаларды, тас табаны, фарфор
ыдысты, гриль немесе тостер
табақтарын пайдаланбаңыз. Тот
баспайтын болат қатты қызғанда
көмескі тартуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ! Бір табаны екі оттыққа
қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ! Орнықсыз және түбі
деформацияланған кәстрөлдерді
ішіндегісі төгіліп, адам жарақат
алмау үшін оттыққа қоймаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ Кәстрөлдердің
табандарының басқару тетігін
басып тұрмағанына көз жеткізіңіз,
себебі тетікті жалын ысытып
жібереді.
11
АБАЙЛАҢЫЗ Кәстрөл
саптарының пісіру алаңының
алдыңғы қырының үстінде емес
екеніне көз жеткізіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ Кәстрөлді барынша
орнықты етіп қою және газды
мүмкіндігінше аз пайдалану үшін
кәстрөлді оттықтың ортасына
қойыңыз.
Оттық
Ыдыстың
диаметрі (мм)
Жылдам
180 - 240
Қосымша
80 - 160
ЫДЫСТЫҢ ДИАМЕТРІ
Оттықтың диаметрлеріне сай
келетін ыдыстарды
пайдаланыңыз.
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
• Пештің үстін пайдаланған сайын
тазалаңыз.
• Ыдысты қолданғанда табаны әрқашан таза
болсын.
• Пештің үстіне түскен сызаттар немесе
қошқыл дақтар оның жұмысына ешқандай
әсер етпейді.
• Пештің үстін тазалауға жарамды арнайы
тазалағышты пайдаланыңыз.
Тот баспайтын болат
• Тот баспайтын болат бөліктерін сумен
жуыңыз да, содан кейін жұмсақ шүберекпен
құрғатыңыз.
• Күйген тағамды, майды және қатып қалған
дақтарды тазалау алдында жұмсақ жуғыш
зат құйып, бірнеше минут шамалы жібітіңіз.
• Болат беттерді қорғау үшін тот баспайтын
болатқа арналған жуғыш заттарды
пайдаланыңыз.
• Хлорид тәрізді тот бастыратын химиялық
заттар қосылған жуғыш құралдарды
пайдаланбаңыз, зарарсыздандыру, дақ
немесе тот кетіргіш немесе батыратын
сұйықтықтарды қолданбаңыз.
ТАБА ТАҒАНДАРЫ
Ыдыс тағандары ыдыс жуғыш
машинада жууға төзімді емес.
Оларды қолмен жуу керек.
12
1. Пештің үстін оңай тазалау үшін таба
тағандарын алыңыз.
Пештің үстін бүлдіріп алмас
үшін таба тағандарын орнына
қойған кезде абай болыңыз.
2. Эмальмен қапталған ыдыстан кейде жолақ
қалуы мүмкін, сондықтан, ыдыс тірегін
қолмен жуып, кептірген кезде байқаңыз.
Қажет болса, қатып қалған дақтарды
тазартқыш қоймалжыңмен тазалаңыз.
3. Ыдыс тағандарын тазалап болғаннан кейін
орындарына дұрыс салынғанына көз
жеткізіңіз.
4. Оттық дұрыс жұмыс істеу үшін таба
тағандарының тармақтары оттықтың
ортасына дәл келіп тұрғанына көз
жеткізіңіз.
ПЕШТІҢ ҮСТІН ТАЗАЛАУ
• Дереу тазалаңыз: балқыған пластмасса,
пластик фольга, қант және қант қосылған
тағам. Дереу тазаламасаңыз, пештің үстін
бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Күйіп қалмау үшін
абай болыңыз.
• Пештің үсті жеткілікті түрде суыған
кезде алыңыз: әк дақтары, су дақтары,
май дақтары, металдың жылтыраған
дақтары. Пештің үстін дымқыл шүберекпен
және жеміргіш емес жуғыш затпен
тазалаңыз. Тазалап болғаннан кейін пештің
үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
• Эмальмен қапталған бөліктерді,
қақпақшасы мен шілтерін жылы сабыны
бар сумен жуып, орнына қайта қояр
алдында жақсылап құрғатыңыз.
ОТ АЛДЫРҒЫШ ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ
Бұл функция керамикалық тұтандыру білтесі
мен металл электродтың көмегімен
орындалады. Тұтандыру қиынға соқпауы үшін
осы құрамдас бөліктерді таза ұстаңыз және
оттықтағы шілтер тесіктерінің бітелмегеніне
көз жеткізіңіз.
МЕРЗІМДІК ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
Газбен жабдықтау түтігінің, егер орнатылған
болса, қысым реттегіш құралдың қалып-күйін
тексеру үшін жергілікті уәкілетті қызмет
көрсету орталығына уақытылы хабарласыңыз.
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР...
Ақаулық
От алдырғышты қосқан
кезде ешбір жарқыл
шықпайды.
Ықтимал себебі
Шешімі
Пеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе теріс
қосылған.
Пештің электр көзіне дұрыс
қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қайта-қайта
жанып кетсе, білікті
электршіге хабарласыңыз.
Оттықтың қақпағы мен
шілтері дұрыс салынбаған.
Оттықтың қақпағы мен
шілтерін дұрыс орнатыңыз.
Жалын тұтатқаннан кейін
дереу сөніп қалады.
Қыздырғыш элемент
жеткілікті қызған жоқ.
От жанғаннан кейін тетікті
шамамен 10 секунд басып
ұстап біркелкі тұрыңыз.
Жалын шығырығы біркелкі
емес.
Оттықтың шілтерін тағам
қалдығы бітеп тастаған.
Инжектордың бітеліп
қалмағанын және оттық
шілтерінің таза екенін
тексеріңіз.
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ ШЕШІМІН ӨЗІҢІЗ
ТАБА АЛМАСАҢЫЗ...
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
деректерді беріңіз. Пешті дұрыс
пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Бұлай
істемеген жағдайда, қызмет көрсету
орталығының технигі немесе дилер көрсеткен
қызмет, кепілдік мерзімі кезінде де ақылы
болуы мүмкін. Қызмет көрсету орталығына
қатысты нұсқаулар мен кепілдік шарттары
кепілдік кітапшасында берілген.
13
КЕРЕК-ЖАРАҚ САЛЫНҒАН ҚАЛТАДАҒЫ
ЖАПСЫРМАЛАР
Жабысқақ жапсырмаларды төменде
көрсетілгендей жапсырыңыз:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы
бөлшекті жіберіңіз (егер қажет болса).
B. Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы
бөлшекті сақтаңыз (егер қажет болса).
C. Нұсқаулық кітапшасына жапсырыңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
ПЕШТІҢ ӨЛШЕМДЕРI
Ені
290 мм
Тереңдігі
510 мм
БАЙПАС ДИАМЕТРЛЕРІ
ОТТЫҚ
14
Ø БАЙПАС 1/100 мм
Rapid (Жылдам)
42
Қосымша
28
БАСҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Бастапқы
газ:
ТОЛЫҚ
ҚУАТЫ:
Газды
ауыстыру:
G20 (2H) 20 мбар
4,0 кВт
G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар
276 г/сағ
G20 (2H) 13 мбар
2,8 кВт (тек Ресей үшін)
Электрмен
жабдықтау:
220-240 В ~ 50-60 Гц
Құрылғының
санаты:
II2H3B/P
Газға қосу:
G 1/2"
Құрылғының
сыныбы:
3
ТАБИҒИ G20 20 мбар ГАЗҒА АРНАЛҒАН ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ
ОТТЫҚ
ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ кВт
ИНЖЕКТОР
ТАҢБАСЫ 1/100 мм
ЕҢ АЗ ҚУАТ кВт
Rapid (Жылдам)
1,9
0,75
120
Қосымша
0,9
0,33
80
LPG G30/G31 30/30 мбар ГАЗҒА АРНАЛҒАН ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ
ОТТЫҚ
ИНЖЕКТОР
ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ
ЕҢ АЗ ҚУАТ кВт ТАҢБАСЫ 1/100
кВт
мм
ГАЗДЫҢ
НОМИНАЛЬДЫ
БЕРІЛІСІ г/сағ
Rapid
(Жылдам)
2,8
0,75
86
204
Қосымша
1,0
0,33
50
73
ТАБИҒИ G20 13 мбар ГАЗҒА АРНАЛҒАН ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ - РЕСЕЙ ҮШІН ҒАНА
ОТТЫҚ
ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ кВт
ЕҢ АЗ ҚУАТ кВт
ИНЖЕКТОР ТАҢБАСЫ
1/100 мм
Rapid (Жылдам)
3,0
0,75
119
Қосымша
1,0
0,33
70
ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
ӨНІМ АҚПАРАТЫ EU 66/2014 СТАНДАРТЫНА САЙ БЕРІЛГЕН
Үлгінің техникалық параметрлері
ZGG35214XA
15
Пеш үстінің түрі
Кіріктірілген
пештер
Газ оттықтарының саны
2
Әр газ оттығының қуат тиімділігі
(EE gas burner)
Артқы ортаңғы - Жылдам
60.4%
Алдыңғы ортаңғы - Қосымша
қолданылмайды
Газ пешінің қуат тиімділігі
(EE gas hob)
60.4%
EN 30-2-1: Газбен жұмыс істейтін тұрмыстық пісіру құрылғылары - 2-1 бөлім : Қуатты тиімді
пайдалану - Жалпы
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ
• Құрылғыны пайдалану алдында, оттықтар мен таба тағандарының дұрыс құрастырылғанына
көз жеткізіңіз.
• Оттықтың диаметрлеріне сай келетін ыдыстарды пайдаланыңыз.
• Ыдысты оттықтың ортасына қойыңыз.
• Суды тек қажетті мөлшерде ғана ысытыңыз.
• Егер мүмкін болса, ыдысқа әрқашан қақпақ жабыңыз.
• Сұйықтық қайнай бастағанда, оны ақырындап қайнату үшін отты азайтыңыз.
• Мүмкін болса бу кәстрөлін қолданыңыз. Оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік
және электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы,
қоршаған ортаға және адамның денсаулығына
үлесіңізді қосыңыз. Белгі салынған
құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге
тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің
бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші
сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 84512345
сериялық нөмірі өнім 2018 жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін
білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
16
*
17
18
19
867329766-D-092019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising