Electrolux | KGM64310X | User manual | Electrolux KGM64310X User Manual

Electrolux KGM64310X User Manual
KGM64310X
CS
SR
SL
Varná deska
Плоча за кување
Kuhalna plošča
Návod k použití
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
21
41
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................11
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 12
6. TIPY A RADY................................................................................................... 14
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 14
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 15
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 17
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 19
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti
je nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty. Musí být
zajištěno úplné odpojení v souladu s podmínkami
uvedenými v kategorii přepětí III. Zemnicí kabel je z
těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního
obalu) s částmi, které se zahřívají o 50 °C více než
teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: HR
ČESKY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
6
www.electrolux.com
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nepoužívejte pevnou plotýnku k
přímému vaření. Musí být používána
výhradně s vhodným nádobím.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny
na středu hořáků.
Nepoužívejte velké nádoby, které
přesahují okraj spotřebiče. Mohlo by
dojít k poškození povrchu linky.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká teplo a vlhko. V
místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna,
nebo účinnější větrání, například
zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost
vybavena.
ČESKY
•
•
•
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka,
ovladače ani těsnění. Do
spotřebiče by se mohla
dostat voda a poškodit ho.
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
•
•
7
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
3.2 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě
smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami
a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte
ohebnou hadici z nerezové oceli v
souladu s platnými předpisy. Pokud
použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde
přiskřípnuté. Také dávejte pozor, když je
varná deska nainstalovaná společně s
troubou.
8
www.electrolux.com
Zajistěte, aby tlak přívodu
plynu do zařízení odpovídal
doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě
pomocí matice se závitem G
1/2". Volně našroubujte
součásti, nastavte připojení
do požadovaného směru a
vše utáhněte.
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok,
nikoliv plamen!
3.3 Výměna trysek
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka dodána spolu se
spotřebičem
C. Koleno dodáno spolu se spotřebičem
VAROVÁNÍ!
Je důležité nainstalovat
koleno správně. Rameno
musí být na konci závitu.
Poté ho nainstalujte na
spojovací potrubí varné
desky. Nesprávná montáž
může zapříčinit únik plynu.
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák
gumové hadice. Vždy použijte těsnění.
Pak pokračujte s připojením plynu.
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7
odšroubujte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu (viz tabulka v
kapitole „Technické údaje“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí
zase jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí nastavovač tlaku.
3.4 Nastavení minimální úrovně
Pružnou hadici lze použít za těchto
podmínek:
Postup nastavení minimální úrovně
hořáku:
•
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladačem na minimální
nastavení.
3. Demontujte ovladač .
4. Úzkým šroubovákem nastavte
polohu obtokového šroubu (A).
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo
zkroucení;
• nesmí být v kontaktu s ostrými kraji
nebo rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl
být kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se
zjišťuje, zda:
ČESKY
Ujistěte se, že jste připojili
modře zbarvený nulový
vodič ke svorce označené
písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový
vodič připojte ke svorce
označené písmenem „L“.
Fázový vodič musí být vždy
připojen.
A
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar
na zkapalnělý plyn úplně utáhněte
obtokový šroub.
• z kapalného plynu na zemní plyn
G20 20 mbar uvolněte obtokový
šroub asi o 1/4 otáčky.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda plamen
nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z
maximální do minimální
polohy.
3.5 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
•
9
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napětí a výkonu místního
zdroje napájení.
Spotřebič se dodává s napájecím
kabelem. Ten musí být vybaven
správnou zástrčkou vhodnou pro
danou zátěž vyznačenou na typovém
štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky
nebo vícenásobného připojení hrozí
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že
uzemnění splňuje platné normy a
nařízení.
Napájecí kabel nesmí být vystaven
teplotám vyšším než 90 °C.
3.6 Připojovací kabel
Připojovací kabel vyměňte pouze za
speciální kabel nebo ekvivalentní typ.
Kabel je typu: H05V2V2-F T90.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá
napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič
zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o
2 cm delší než hnědý (nebo černý)
fázový vodič.
3.7 Montáž
1.
2.
10
www.electrolux.com
3.
A
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
B
4.
9.
A) dodané těsnění
B) dodané držáky
5.
10.
6.
POZOR!
Spotřebič instalujte pouze na
pracovní plochu s rovným
povrchem.
3.8 Možnosti zapuštění
7.
8.
Panel instalovaný pod varnou deskou
musí být snadno odnímatelný a
umožňovat snadný přístup v případě, že
je nutný technický zásah.
ČESKY
Kuchyňská jednotka s dvířky
11
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby
musí být z bezpečnostních důvodů
instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
2
3
145
mm
6
5
Středně rychlý hořák
Elektrická varná zóna
Rychlý hořák
Pomocný hořák
Ovladače
Kontrolka napájení
4
4.2 Ovladač
Symbol
1
2
3
4
5
6
Symbol
Popis
bez přívodu plynu / polo‐
ha vypnuto
Popis
poloha pro zapálení /
maximální přívod plynu
minimální přívod plynu
12
www.electrolux.com
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Přehled hořáku
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
5.2 Zapálení hořáku
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu
( ).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10
sekund. Tím se zahřeje termočlánek.
V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
POZOR!
Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k
hořáku plamen, otočte
ovladačem proti směru
hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného
plynu a zatlačte na něj.
Držte ovladač zatlačený po
dobu 10 nebo méně sekund,
aby se termočlánek zahřál.
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
Tato varná deska se dodává
s postupnými ventily.
Umožňují přesnější regulaci
plamene.
ČESKY
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
13
Nasta‐ Použití:
vení
teplo‐
ty:
2
Lehké ohřívání
3
Mírné vaření
4
Smažení
5.4 Před prvním použitím
5
Uvedení do varu
Na každou elektrickou varnou zónu
položte nádobu s vodou, nastavte
maximální výkon a nechte varnou desku
pracovat 10 minut. Tím se spálí zbytky
ve spotřebiči. Poté nechte varnou desku
pracovat při minimálním výkonu 20
minut. Během této doby může ze
spotřebiče vycházet zápach a kouř. To je
normální jev. Zajistěte dostatečné
větrání.
6
Uvedení do varu / prudké sma‐
žení / fritování
Pro správné ovládání elektrické varné
zóny se řiďte níže uvedeným
schématem.
5.6 Teplotní nastavenípro
elektrickou varnou zónu
Symbo‐
ly
Funkce
Poloha Vypnuto
1-6
Nastavení teploty
Pomocí zbytkového tepla
snížíte spotřebu energie.
Přibližně 5–10 minut před
koncem vaření varnou zónu
vypněte.
Otočením ovladače zvolené varné zóny
nastavte potřebný tepelný výkon.
Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
5.5 Příklady vaření na
elektrické varné zóně
Nasta‐ Použití:
vení
teplo‐
ty:
1
Uchování teploty
14
www.electrolux.com
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
6.1 Nádobí
Elektrická:
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
POZOR!
Nepoužívejte litinové pánve,
keramické nebo kameninové
hrnce, grilovací nebo
opékací pláty. Při vysokém
zahřátí může nerezová ocel
ztratit lesk.
Plynová:
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
6.2 Průměry nádobí
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Rychlý
180 - 260
Středně rychlý
120 - 180
Pomocný
80 - 180
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Nerezová ocel
•
•
•
•
•
Na okraje varné desky z nerezové
oceli použijte čisticí prostředek na
nerezovou ocel.
Nerezové okraje plotýnek mohou
změnit zabarvení z důvodu vysokých
teplot.
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
Připálené zbytky jídla, tuk a odolné
skvrny odstraníte, když je před mytím
necháte na několik minut odmočit v
malém množství slabého roztoku
čisticího prostředku.
Povrch z nerezové oceli ochráníte,
budete-li používat čisticí prostředky
ČESKY
•
určené speciálně k čištění nerezové
oceli.
Nepoužívejte čisticí prostředky
obsahující korozivní chemikálie jako
jsou chloridy, nečistěte povrch
dezinfekčními prostředky,
odstraňovači skvrn nebo rzi a
prostředky pro čištění ponorem.
7.3 Čištění varné desky
•
•
7.2 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
15
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Smaltované části, krytky a korunky
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
7.4 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.5 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
16
www.electrolux.com
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene pod‐
ržte ovladač stisknutý ještě
10 nebo méně sekund.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
ČESKY
8.3 Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozměry varné desky
Šířka
594 mm
Hloubka
510 mm
9.2 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Rychlý
42
Středně rychlý
32
Pomocný
28
17
18
www.electrolux.com
9.3 Ostatní technické údaje
CELKOVÝ
VÝKON:
Původní
plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 422 g/h
Elektrické
zóny:
1,0 kW
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
Připojení ply‐
nu:
G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
6,0 kW
9.4 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO TRY‐
SKU
Rychlý
3,0
0,75
120X
Středně rychlý
2,0
0,45
96
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové hořáky pro LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
MINIMÁLNÍ
VÝKON kW
ZNAČKA PRO JMENOVITÝ PRŮ‐
TRYSKU
TOK PLYNU g/h
Rychlý
2,8
0,75
86
204
Středně rychlý 2,0
0,45
71
145
Pomocný
0,33
50
73
1,0
9.6 Specifikace elektrických varných zón
Varná zóna
Levá zadní
Nominální výkon (maximální
nastavení teploty) [W]
1000
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr varné zóny.
Průměr varné zóny [mm]
145
ČESKY
19
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
KGM64310X
Typ varné desky
Vestavná varná de‐
ska
Počet elektrických varných zón
1
Technologie ohřevu dle elektrické
varné zóny
Pevná plotýnka
Průměr kruhových elektrických var‐ Levá zadní
ných zón (Ø)
14,5 cm
Spotřeba energie varných zón (EC
electric cooking)
194,9 Wh/kg
Levá zadní
Počet plynových hořáků
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
3
Pravý zadní - rychlý
54.8%
Levý přední - středně ry‐
chlý
55.4%
Pravý přední - pomocný
není k dispozici
Energetická účinnost plynové var‐
né desky
(EE gas hob)
55.1%
Spotřeba energie varné desky (EC
electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky metody pro měření výkonu
10.2 Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Plynové hořáky:
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Elektrické varné zóny:
•
•
•
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
•
•
•
•
•
Před použitím zkontrolujte, zda jsou
hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Dno varné nádoby by mělo mít
správné rozměry odpovídající velikosti
hořáku.
Varnou nádobu položte přímo na
hořák do jeho středu.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte
plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec.
Viz příslušná uživatelská příručka.
20
www.electrolux.com
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
СРПСКИ
21
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................21
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................24
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 27
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................31
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 31
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................33
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................34
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 35
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 37
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 39
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
22
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
Ако се уређај директно прикључује у струју,
неопходно је да постоји изолациони прекидач са
размаком између контаката. Потпуно искључивање
у складу са условима дефинисаним за прејаки
напон категорије III је обавезно. Ово се не односи
на кабл за уземљење.
Када спроводите кабл за напајање, постарајте се
да не долази у директан додир (на пример,
употребите изолациони омотач) са деловима који
достижу температуру за 50 °C вишу од собне
температуре.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
24
www.electrolux.com
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа
тржишта: HR
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
СРПСКИ
•
•
•
•
•
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
2.3 Прикључивање на гас
•
•
•
•
•
Сва прикључивања гаса треба да
обави квалификована особа.
Пре инсталације, уверите се да су
услови локалне дистрибуције
(природа гаса и притисак гаса) и
прилагођавања уређаја
компатибилни.
Постарајте се да око уређаја
постоји струјање ваздуха.
Информације о доводу гаса налазе
се на плочици са техничким
карактеристикама.
Овај уређај није повезан на уређај
што изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да
уређај буде повезан у складу са
важећим инсталационим
прописима. Обратите пажњу на
захтеве који се тичу адекватне
вентилације.
25
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Немојте да користите стандардну
плочу за директно кување. Она
мора да се користи са
одговарајућим посуђем за кување.
Користите искључиво стабилно
посуђе за кување, одговарајућег
облика и пречника већег од
димензија горионика.
Постарајте се да посуђе за кување
поставите на средину горионика.
Не користите велике посуде за
кување које прелазе преко ивица
уређаја. Ово може изазвати
оштећење површине радне плоче.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор
пламена на горионик.
Употреба уређаја за кување на гас
ће у просторији произвести топлоту
и влажност. Обезбедите добру
проветреност просторије у којој је
уређај инсталиран.
Током продуженог интензивног
коришћења уређаја може се
појавити потреба за додатним
проветравањем, на пример
отварањем прозора, или за
ефикаснијим начином
проветравања, на пример
повећањем јачине механичког
проветравања, уколико постоји.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
Пазите да киселе течности, на
пример, сирће, лимунов сок или
средство за уклањање каменца не
дођу у контакт са плочом за
кување. То може да направи мат
флеке.
•
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте скидати дугмад,
командну дугмад или
тастере са командне
табле. Вода може да
продре унутар уређаја и
проузрокује оштећење.
•
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Не перите горионике у машини за
прање посуђа.
2.6 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
СРПСКИ
•
27
Спљоштите спољашње цеви за гас.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Проверите да ли је
притисак доводног гаса у
уређају у складу с
препорученим
вредностима. Подесиви
прикључак се на
свеобухватну рампу
причвршћује помоћу
матице с навојем G 1/2".
Лагано заврните делове,
подесите везу у
неопходном правцу и све
затегните.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Модел .......................................
.
Број производа
(PNC) .............................
Серијски број ....................
3.2 Прикључивање нa гас
УПОЗОРЕЊЕ!
Инструкције о монтирању,
повезивању и одржавању
наведене у даљем тексту
морају бити спроведене од
стране квалификоване
особе у сагласности са
стандардима и важећим
локалним прописима.
Изаберите фиксне прикључке или
користите савитљиву цев од
нерђајућег челика у сагласности са
важећим прописима. Уколико
користите савитљиве металне цеви,
водите рачуна да не дођу у додир са
покретним деловима и да не буду
пригњечене. Такође, будите пажљиви
приликом уградње плоче за кување
заједно са рерном.
A
B C
A. Завршетак осовине са матицом
B. Упорни прстен који сте добили уз
уређај
C. Колено које сте добили уз уређај
УПОЗОРЕЊЕ!
Важно је да се колено
инсталира правилно.
Уверите се да је држач на
крају навоја. Затим га
инсталирајте на прикључну
цев плоче за кување.
Погрешна монтажа може
довести до цурења гаса.
Течни гас
Користите гумени држач цеви за течни
гас. Увек поставите заптивач. Потом
наставите са прикључењем на довод
гаса.
Савитљива цев је спремна за
употребу када:
•
•
не може да се загреје више од
собне температуре, односно изнад
30 °C;
није дужа од 1.500 мм;
28
www.electrolux.com
•
•
•
3.4 Подешавање минималног
нивоа
•
1. Упалите горионик.
2. Окрените командно дугме у
положај минималног пламена.
3. Скините командно дугме .
4. Танком одвртком подесите положај
завртња за премошћавање (A).
нема видљивих отвора на цеви;
није изложена трењу нити увијању;
не долази у додир са оштрим
ивицама или угловима;
• може лако да се прегледа како би
се проверило њено стање.
Контрола очуваности савитљиве цеви
састоји се oд проверe:
да на њој нема пукотина,
напрслина, трагова горења на
крајевима нити на целокупној
дужини;
• да материјал није очврснуо, већ
поседује одговарајућу еластичност;
• да спојнице за причвршћавање
нису зарђале;
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више
оштећења, не поправљајте цев, већ је
замените.
УПОЗОРЕЊЕ!
Када се монтирање
заврши, проверите да ли је
заптивеност споја сваке
цеви одговарајућа. За
проверу користите
сапуницу, а не пламен!
3.3 Замена убризгивачa
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Помоћу насадног кључа са
отвором 7 мм скините убризгиваче
и замените их одговарајућим
убризгивачима за тип гаса који
користите (погледајте табелу у
поглављу „Технички подаци").
4. Склопите делове истим поступком
само обрнутим редоследом.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се
поред црева за довод гаса)
ознаком са новим типом довода
гаса. Ова плочица се налази у
паковању које је достављено уз
уређај.
Уколико је притисак на доводу гаса
променљив или се разликује од
неопходног притиска, морате да
монтирате одговарајући подешивач
притиска на цев за довод гаса.
Да бисте подесили минимални ниво
горионика:
A
5. Ако прелазите:
• Са природног гаса G20 од 20
mbar на течни гас, притегните
потпуно завртањ за
премошћење унутра.
• Са течног на природни гас G20
од 20 mbar, одврните завртањ
за премошћење за око 1/4
окретаја.
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да се пламен
не гаси када брзо окрећете
командно дугме из
положаја максимума на
положај минимума.
3.5 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
Уверите се у то да номинални
напон и врста струје на плочици са
подацима одговарају напону и
струји локалне мреже напајања.
Уређај се испоручује са каблом за
напајање. Тај кабл мора да буде
исправан и мора да подржава
оптерећење које је назначено на
плочици са техничким
карактеристикама. Уверите се да
сте кабл прикључили у праву
утичницу.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Водите рачуна да постоји приступ
мрежној утичници након
инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Постоји ризик од пожара када је
уређај повезан продужним каблом,
адаптером или помоћу више
прикључака. Уверите се да је
уземљење у складу са стандардима
и регулативама.
Немојте дозволити да се кабл за
напајање прегрева до температуре
изнад 90 °C.
Уверите се да сте
повезали плави неутрални
кабл са терминалом
означеним словом „N“.
Повежите браон (или црни)
фазни кабл са терминалом
означеним словом „L“.
Фазни кабл треба да буде
повезан све време.
3.7 Монтирање
1.
2.
3.
3.6 Кабл за повезивање
Да бисте заменили спојни кабл,
користите само специјалан кабл или
еквивалентан. Тип кабла је: H05V2V2F T90.
Водите рачуна о томе да је пресек
кабла одговарајући за напон и радну
температуру. Жуто-зелени проводник
за уземљење мора да буде за око 2 цм
дужи од браон (или црног) фазног
проводника.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
29
30
www.electrolux.com
10.
5.
ОПРЕЗ
Уређај монтирајте
искључиво на равној
радној површини.
6.
3.8 Могућности уградње
Плоча монтирана испод плоче за
кување мора бити лака за уклањање и
мора да омогући лак приступ у случају
да је потребна интервенција техничке
помоћи.
7.
Кухињски елемент са вратима
8.
A
min 6 mm
A
B
9.
А) испоручена заптивка
B) испоручени носачи
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Преносива плоча
B. Простор за прикључке
Кухињски елемент са рерном
Електрични прикључак плоче за
кување и рерне мора посебно да се
монтира из безбедносних разлога и да
омогућава лако уклањање рерне из
елемента.
СРПСКИ
31
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
2
3
145
mm
6
5
Полубрзи горионик
Електричнa зонa за кување
Брзи горионик
Помоћни горионик
Командна дугмад
Индикатор напајања
4
4.2 Командно дугме
Симбол
1
2
3
4
5
6
Симбол
Опис
Опис
положај паљења / мак‐
симални довод гаса
нема довода гаса / ис‐
кључен положај
минимални довод гаса
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Приказ горионика
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Поклопац горионика
Круна горионика
Свећица за паљење
Термоспој
32
www.electrolux.com
5.2 Паљење горионика
Увек упалите горионик пре
него што на њега ставите
посуђе за кување.
УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када у
кухињи користите
отворени пламен.
Произвођач не прихвата
никакву одговорност у
случају неправилне
употребе пламена.
1. Притисните командно дугме и
окрените га у смеру казаљки на
сату на положај максималног
довода гаса ( ).
2. Задржите притиснуто командно
дугме отприлике 10 секунди или
краће. Ово омогућава загревање
термоспоја. У супротном, прекида
се довод гаса.
3. Подесите пламен када се
стабилизује.
Ако се и након неколико
покушаја горионик не
упали, проверите да ли су
круна и капа добро
постављени.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати командно
дугме притиснуто дуже од
15 секунди. Уколико се
горионик не упали у року
од 15 секунди, пустите
командно дугме, окрените
га у положај „искључено“ а
затим, након једног
минута, поново упалите
горионик.
ОПРЕЗ
Ако нестане струја, можете
да упалите горионик без
електричног уређаја. У том
случају се приближите
горионику са пламеном,
окрените одговарајуће
командно дугме супротно
смеру кретања казаљке на
сату на положај
максималног довода гаса и
притисните га надоле.
Држите командно дугме
притиснуто 10 секунди или
краће; ово ће омогућити да
се термоспој загреје.
Ако се горионик случајно
угаси окрените командно
дугме у положај
„искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим
поново покушајте да
упалите горионик.
Генератор варница се
аутоматски покреће када
укључите напојни кабл,
након инсталације или
нестанка струје. То је
нормално.
Плоча за кување се
испоручује са вентилима.
Они утичу на прецизност
регулације пламена.
5.3 Искључивање горионика
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја „искључено“
.
УПОЗОРЕЊЕ!
Увек смањите пламен или
га искључите пре него што
склоните посуде са
горионика.
5.4 Пре прве употребе
Ставите посуду са водом на сваку
електричну зону за кување, подесите
максималну температуру и пустите да
плоча за кување ради 10 мин. Ово
служи за спаљивање остатака
СРПСКИ
производног материјала на уређају.
После тога, пустите плочу за кување
да ради 20 минута на минималној
температури. У току тог временског
периода, може доћи до испуштања
непријатних мириса и појаве дима. То
је нормално. Проверите да ли је
довољан проток ваздуха.
За правилно коришћење електричном
зоном за кување, погледајте доњи
дијаграм.
33
Под‐
Примена:
ешaва
ње
степе‐
на то‐
пло‐
те:
4
Пржење / запецање
5
Довођење до кључања
6
Довођење до кључања / брзо
пржење / пржење у дубоком
уљу
5.6 Подешавање степена
топлотеза електричну зону за
кување
Симбо‐
ли
5.5 Примери примене за
кување за електричну зону за
кување
Под‐
Примена:
ешaва
ње
степе‐
на то‐
пло‐
те:
1
Одржавање топлоте
2
Лагано крчкање
3
Крчкање
Функција
Положај Искључено
1-6
Подешавања температуре
Користите преосталу
топлоту да бисте смањили
потрошњу енергије.
Деактивирајте зону за
кување око 5 - 10 минута
пре завршетка процеса
печења.
Окрените командно дугме за изабрану
зону за кување на неопходни степен
топлоте.
Да бисте завршили процес печења,
окрените дугме термостата на положај
за искључено.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Електрична снага:
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
34
www.electrolux.com
ОПРЕЗ
Немојте користити тигање
од ливеног гвожђа,
грнчарију, плоче за грил
или за тостер. Нерђајући
челик може да потамни ако
се превише загрева.
Гас:
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати исти
тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ!
Нестабилне или
деформисане шерпе
немојте стављати на
горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ
Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине
плоче за кување.
ОПРЕЗ
Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се
постигла максимална
стабилност и мања
потрошња гаса.
6.2 Пречници посуђа за
кување
Користите посуђе за
кување чији пречник
одговара величини
горионика.
Горионик
Пречници по‐
суђа за кува‐
ње (мм)
Брзи
180 - 260
Полубрзи
120 - 180
Помоћни
80 - 180
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
7.1 Опште информације
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
• Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
• Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Нерђајући челик
•
•
За ивице од нерђајућег челика
плоче за кување, користите
посебно средство погодно за
чишћење нерђајућег челика.
Ивице од нерђајућег челика плоче
могу да промене боју услед високе
температуре.
•
•
Делове од нерђајућег челика
оперите водом и осушите их меком
крпом.
Да бисте уклонили запекле остатке
хране, масти и упорне мрље, пре
чишћења их оставите да се отапају
неколико минута у малој количини
благог детерџента.
Користите средства за чишћење
посебно намењена чишћењу
нерђајућег челика како би се
заштитиле челичне површине.
Не користите средства за чишћење
која садрже корозивне хемикалије
попут хлорида, не чистите
површину дезинфекционим
средставима, средствима за
уклањање флека или рђе и
средствима у која се врши
потапање.
СРПСКИ
7.2 Држачи за посуде
Држачи за посуде нису
погодни за прање у
машини за прање судова.
Они се морају прати ручно.
•
1. Скините држаче за посуде како
бисте лакше очистили плочу за
кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене
држача за посуде како
не бисте оштетили
површину плоче за
кување.
2. На премазу од емајла понекад
остају грубе ивице, стога будите
пажљиви када ручно перете и
сушите држаче за посуде. Уколико
је потребно, уклоните упорне мрље
благим детерџентом у облику
пасте.
3. Након што очистите држаче за
посуде, проверите да ли су
постављени у правилан положај.
4. У циљу правилног рада
горионика, проверите да ли су
краци држача за посуде поравнати
са центром горионика.
•
35
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Да бисте очистили емајлиране
делове, капице и круне, оперите их
топлом сапуницом и пажљиво
осушите пре него што их вратите на
место.
7.4 Чишћење свећице за
искре
Ова функција се добија преко
керамичке свећице за паљење са
металном електродом. Одржавајте
ове делове чистим како би се избегле
потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене
рупице на круни горионика.
7.5 Периодично одржавање
Периодично тражите од локалног
овлашћеног сервисног центра да
изврши проверу стања цеви за довод
гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
7.3 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
36
www.electrolux.com
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поклопац и круна горио‐
ника су неправилно по‐
стављени.
Поставите правилно по‐
клопац и круну гориони‐
ка.
Пламен нестаје одмах
након паљења.
Термоспој није довољно
загрејан.
Након паљења пламена,
држите притиснуто дугме
10 секунди или краће.
Прстен пламена није јед‐
нак.
Круну горионика блокира‐ Проверите да ли је
ју остаци хране.
убризгивач блокиран и да
ли је круна горионика
чиста.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Уверите
се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање
које пружи сервисни центар или
продавац, неће бити бесплатно, чак ни
током гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
СРПСКИ
37
8.3 Налепнице које се
испоручују са врећицом са
прибором
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и
пошаљите овај део (уколико
постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и
сачувајте овај део (уколико
постоји).
C. Залепите је на књижицу са
упутствима.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Димензије плоче за кување
Ширина
594 мм
Дубина
510 мм
9.2 Пречници премошћавања
ГОРИОНИК
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ 1/100 мм
Брзи
42
Полубрзи
32
Помоћни
28
38
www.electrolux.com
9.3 Остали технички подаци
Гас ориги‐
нални:
УКУПНА
СНАГА:
Замена га‐
са:
G20 (2H) 20 mbar
6,0 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 422 g/h
Електричне 1,0 kW
зоне:
Електрично
напајање:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија
уређаја:
II2H3B/P
Прикључак за G 1/2"
гас:
Класа уређа‐
ја:
3
9.4 Гасни горионици за ПРИРОДНИ ГАС G20 од 20 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛНА
СНАГА kW
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ
Брзи
3,0
0,75
120X
Полубрзи
2,0
0,45
96
Помоћни
1,0
0,33
70
9.5 Гасни горионици за течни нафтни гас G30/G31 30/30 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛ‐
НА СНАГА
kW
ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ
НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА
г/ч
Брзи
2,8
0,75
86
204
Полубрзи
2,0
0,45
71
145
Помоћни
1,0
0,33
50
73
9.6 Спецификација електричних зона за кување
Зона за кува‐
ње
Задња лево
Номинална снага (максимал‐
Пречник зоне за кување [мм]
на топлота) [W]
1000
За оптималне резултате кувања
користите посуђе чији пречник није
већи од зоне за кување.
145
СРПСКИ
39
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према ЕУ 66/2014
Идентификација модела
KGM64310X
Тип плоче за кување
Уграднa плочa за
кување
Број електричних зона за кување
1
Технологија загревања по елек‐
тричној зони за кување
Стандардна плоча
Пречник електричних кружних зо‐ Задњa левo
на за кување (Ø)
14,5 cm
Потрошња енергије по зони за
кување (EC electric cooking)
194,9 Wh/kg
Задњa левo
Број плинских горионика
Енергетска ефикасност по гас‐
ном горионику
(EE gas burner)
3
Задњи десни - брзи
54.8%
Предњи леви - полубрзи
55.4%
Предњи десни - помоћни није применљиво
Енергетска ефикасност за гасну
плочу за кување
(EE gas hob)
55.1%
Потрошња енергије плоче за ку‐
вање (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Уређаји за кување у домаћинству на гас – део 2-1: Рационална
употреба енергије – Опште одредбе
EN 60350-2 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 2: Плоче за
кување – методе мерења перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
• Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
Гасни горионици:
•
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Електричне зоне за кување:
•
•
•
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Дно посуђа треба да има исти
пречник као и зона за кување.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
•
•
•
•
•
Пре употребе горионика и држача
за посуде проверите да ли су
правилно састављени.
Дно посуђа треба да има пречник
који одговара величини горионика.
Ставите посуђе за кување директно
преко горионика, на средину.
Када течност почне да кључа,
смањите пламен како би се течност
лагано крчкала.
Ако је могуће, користите експрес
лонац. Прочитајте његово упутство
за употребу.
40
www.electrolux.com
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
41
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 41
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 43
3. NAMESTITEV...................................................................................................46
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 50
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................50
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 52
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 53
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 54
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 55
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 57
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
42
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z
razmakom med kontakti. Zagotoviti je treba popoln
odklop v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji
prenapetosti III. Ozemljitveni kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne
pride v neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih
cevi) z deli, ki lahko dosežejo več kot 50 °C višje
temperature od sobne temperature.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje
trge: HR
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
44
www.electrolux.com
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Priključitev plina
•
•
•
•
•
Vse priključitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.
Pred priključitvijo se prepričajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave
(vrsta in tlak plina) in nastavitve
štedilnika usklajeni.
Poskrbite za kroženje zraka okrog
naprave.
Informacije o dovodu plina so na
ploščici za tehnične navedbe.
Ta naprava ni priključena na napravo
za prezračevanje in odvajanje plinov,
ki nastajajo pri gorenju. Napravo
priključite v skladu z veljavnimi
SLOVENŠČINA
predpisi za namestitev. Bodite pozorni
na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Klasičnega električnega kuhališča ne
uporabljajte za neposredno kuhanje.
Uporabljati ga morate z ustrezno
posodo.
Uporabljajte le stabilno posodo
ustrezne oblike in premera, ki je večji
od dimenzij gorilnikov.
Pazite, da bo posoda postavljena na
sredino gorilnika.
Ne uporabljajte velike posode, ki sega
preko robov naprave. To lahko
poškoduje delovno površino.
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja
plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče
se ustvarjata toplota in vlaga. V
prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Med dolgotrajno intenzivno uporabo
naprave bo morda potrebno dodatno
prezračevanje, npr. odpiranje okna, ali
učinkovitejše prezračevanje, npr.
povečana stopnja mehanskega
prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr.
kis, limonin sok ali sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna, prišle
v stik s ploščo. Lahko se pojavijo
motni madeži.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Z upravljalne plošče ne
odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride
voda in povzroči poškodbo.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
2.6 Servis
•
•
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) ........................................
.
Serijska
številka ...........................
s premičnimi deli ali da se ne zmečkajo.
Pozorni pa bodite tudi, ko kuhalno ploščo
vgrajujete skupaj s pečico.
Prepričajte se, da dovodni
tlak plina naprave ustreza
priporočenim vrednostim.
Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z
navojno matico G 1/2 palca.
Brez prevelike sile privijte
sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in
privijte do konca.
3.2 Priključitev plina
OPOZORILO!
Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna
dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba v skladu
s standardi in veljavnimi
predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz
nerjavnega jekla. Če uporabljate gibke
kovinske cevi, pazite, da ne pridejo v stik
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Pomembno je, da je koleno
pravilno nameščeno. Steblo
mora biti na koncu navoja.
Nato ga namestite na
priključno cev kuhalne
plošče. Zaradi napačne
namestitve lahko pride do
uhajanja plina.
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za
utekočinjen plin. Vedno uporabite tesnilo.
Nato nadaljujte s priključitvijo plinske
napeljave.
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
•
ne more postati bolj vroča, kot je
sobna temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• ni nikjer stisnjena,
• ni izpostavljena vlečnim silam in ni
zavita,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi
preverite, da:
na njej ni razpok, zarez ali drugih
poškodb - niti na koncih niti na celotni
dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
47
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s
ploščico za novo vrsto plina. Ta
ploščica je na voljo v embalaži,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren
regulator tlaka.
3.4 Nastavljanje najmanjše
moči
Nastavitev najmanjše moči plamena na
gorilniku:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši
plamen.
3. Odstranite gumb.
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
A
•
OPOZORILO!
Ko je namestitev končana,
se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne
spojke pravilno. Uporabite
milno raztopino, ne ognja!
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom
20 mbar na utekočinjen plin,
povsem privijte nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na
zemeljski plin G20 s tlakom 20
mbar, odvijte vijak za približno 1/4
obrata.
OPOZORILO!
Na koncu se še prepričajte,
da plamen pri hitrem obratu
gumba iz položaja za
največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
3.3 Zamenjava šob
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone
gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite
šobe in jih zamenjajte s tistimi, ki so
potrebne za vrsto plina, ki ga
uporabljate (oglejte si razpredelnico v
poglavju »Tehnični podatki«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
3.5 Električna povezava
•
•
Prepričajte se, da se nazivna napetost
in tip moči na ploščici za tehnične
navedbe ujemata z napetostjo in
močjo vašega krajevnega omrežja.
Naprava ima nameščen priključni
kabel. Na kabel je treba namestiti
primeren vtič, ki prenese obremenitev,
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
navedeno na ploščici za tehnične
navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Ko za priključitev naprave uporabljate
kabelski podaljšek, adapter ali
povezavo z več priključki, obstaja
nevarnost požara. Preverite, ali
ozemljitvena povezava ustreza
standardom in predpisom.
Ne pustite, da se napajalni kabel
segreje na temperaturo, višjo od 90
°C.
Poskrbite, da bo modri
nevtralni kabel priključen na
priključnico, na kateri je
črka »N«. Rjav (ali črn) fazni
kabel priključite na
priključnico, na kateri je
črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
3.6 Priključni kabel
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim
ali enakovrednim kablom. Vrsta kabla je:
H05V2V2-F T90.
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2
cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega
vodnika.
3.7 Montaža
1.
2.
3.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
SLOVENŠČINA
49
10.
5.
POZOR!
Napravo namestite le na
delovno površino z ravno
podlago.
6.
3.8 Možnosti vgradnje
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva,
omogočati mora dostop v primeru
tehničnega posega.
7.
Kuhinjski element z vrati
8.
min 6 mm
A
A
B
B
9.
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in
pečice je treba namestiti ločeno, tako
zaradi varnosti kot tudi enostavnega
odstranjevanja pečice iz kuhinjskega
elementa.
50
www.electrolux.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
2
3
145
mm
6
5
Srednje hitri gorilnik
Električno kuhališče
Hitri gorilnik
Pomožni gorilnik
Upravljalni gumbi
Indikator napajanja
4
4.2 Upravljalni gumb
Simbol
1
2
3
4
5
6
Simbol
Opis
Opis
položaj vžiga/največji
dovod plina
ni dovoda plina/izklop
najmanjši dovod plina
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Pregled gorilnika
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
SLOVENŠČINA
5.2 Vžig gorilnika
Gorilnik vedno prižgite,
preden nanj položite posodo.
OPOZORILO!
Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi
napačne uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga
obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca v položaj za največji dovod
plina ( ).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj. Na ta način
omogočite, da se termočlen segreje.
V nasprotnem primeru je dovod plina
prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem
zaneti.
Če po nekaj poskusih
gorilnika ni mogoče prižgati,
preverite, ali sta njegova
krona in pokrov v pravilnem
položaju.
OPOZORILO!
Upravljalnega gumba ne
držite pritisnjenega več kot
15 sekund. Če se gorilnik ne
prižge po 15 sekundah,
sprostite upravljalni gumb,
ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik
ponovno po preteku najmanj
ene minute.
POZOR!
Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez
električne naprave; v tem
primeru gorilniku približajte
plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina in
pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund
ali manj, da se termočlen
segreje.
51
Če plamen gorilnika po
nesreči ugasne, obrnite
upravljalni gumb v položaj za
izklop in poskusite ponovno
prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
Generator isker se lahko
samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po
namestitvi ali izpadu
električne napetosti. To je
povsem običajno.
Kuhalna plošča ima
progresivne ventile. Zaradi
njih je reguliranje plamena
natančnejše.
5.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb
v položaj za izklop
.
OPOZORILO!
Preden odmaknete posodo z
gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga
povsem ugasnite.
5.4 Pred prvo uporabo
Na vsako električno kuhališče postavite
posodo z vodo, nastavite najvišjo
temperaturo in pustite, da kuhalna plošča
deluje 10 minut. Na ta način zgorijo
nečistoče. Po tem naj kuhalna plošča 20
minut deluje pri najnižji temperaturi. V
tem času se lahko ustvarijo neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. Poskrbite
za zadostno zračenje.
Za pravilno upravljanje električnega
kuhališča si oglejte spodnjo sliko.
52
www.electrolux.com
Stop‐
nja
kuha‐
nja:
Uporaba:
5
Vrenje
6
Vrenje/hitro cvrenje/globoko
cvrenje
5.6 Stopnja kuhanjaza
električno kuhališče
5.5 Primeri kuhanja za
električno kuhališče
Stop‐
nja
kuha‐
nja:
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje/porjavenje
Simboli
Funkcija
Položaj za izklop
1-6
Stopnje kuhanja
Akumulirano toploto
uporabite za zmanjšanje
porabe energije. Kuhališče
izklopite približno 5 - 10
minut pred koncem kuhanja.
Obrnite gumb za izbrano kuhališče na
potrebno stopnjo kuhanja.
Da dokončate postopek kuhanja, gumb
obrnite v položaj za izklop.
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Elektrika:
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
POZOR!
Ne uporabljajte litoželezne,
glinene ali keramične
posode, žar plošč ali plošč
opekačev. Nerjavno jeklo
lahko potemni, če se preveč
segreje.
Plin:
OPOZORILO!
Iste posode ne postavljajte
na dva gorilnika.
OPOZORILO!
Na gorilnik ne postavljajte
nestabilne ali poškodovane
posode, da preprečite razlitje
in telesne poškodbe.
POZOR!
Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del
kuhalne površine.
POZOR!
Posoda mora biti postavljena
na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo
porabo plina.
SLOVENŠČINA
6.2 Premeri posode
Uporabite posodo s
primernim premerom glede
na velikosti kuhališč.
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Hitri
180 - 260
53
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Srednje hitri
120 - 180
Pomožni
80 - 180
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.2 Podstavki za posodo
Podstavki za posodo niso
primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju. Pomivati
jih morate ročno.
7.1 Splošne informacije
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
•
•
•
•
•
•
Za robove kuhalne plošče iz
nerjavnega jekla uporabljajte posebno
čistilno sredstvo za nerjavno jeklo.
Rob plošče iz nerjavnega jekla lahko
spremeni barvo zaradi visoke
temperature.
Dele iz nerjavnega jekla očistite z
vodo in do suhega obrišite z mehko
krpo.
Če želite odstraniti zažgano hrano,
maščobo in trdovratne madeže, pred
čiščenjem nekaj minut namakajte v
majhni količini blagega pomivalnega
sredstva.
Uporabljajte čistilna sredstva, posebej
namenjena za čiščenje nerjavnega
jekla, da zaščitite površine iz jekla.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki
vsebujejo jedke kemikalije, kot so
kloridi, površin ne čistite z razkužili,
sredstvi za odstranjevanje madežev
ali rje in čistili za čiščenje s potopitvijo.
1. Podstavke za posodo odstranite, da
boste lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju
podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne
plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato
bodite pri ročnem pomivanju in
brisanju podstavkov za posodo
previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo
se prepričajte, da so v pravem
položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika
poskrbite, da bodo ročice podstavkov
za posodo poravnane s sredino
gorilnika.
7.3 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
54
www.electrolux.com
•
•
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Za čiščenje emajliranih delov,
pokrovov in kron gorilnikov uporabite
toplo milnico, preden jih namestite
nazaj, pa jih dobro osušite.
7.4 Čiščenje vžigalne svečke
Ta funkcija se izvede preko keramične
vžigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno čisti, da lahko
sprožita iskro. Preverite tudi, da luknjice
na kroni gorilnika niso zamašene.
7.5 Redno vzdrževanje
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka,
če je nameščen.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Pokrov in krona gorilnika
Pokrov in krono gorilnika
sta nameščena nepravilno. namestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po
vžigu.
Termočlen ni dovolj segret. Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enako‐
meren.
Krona gorilnika je zamaše‐ Prepričajte se, da glavni
na z ostanki hrane.
dotok plina ni blokiran in
da je krona gorilnika čista.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
SLOVENŠČINA
8.3 Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano
spodaj:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite
ta del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Dimenzije kuhalne plošče
Širina
594 mm
Globina
510 mm
9.2 Premeri obvodov
GORILNIK
Ø OBVODA 1/100 mm
Hitri
42
Srednje hitri
32
Pomožni
28
55
56
www.electrolux.com
9.3 Drugi tehnični podatki
Prvotna vr‐
sta plina:
SKUPNA
MOČ:
G20 (2H) 20 mbar
6,0 kW
Nadomestna G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 422 g/h
vrsta plina:
Električna
kuhališča:
1,0 kW
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
Priključitev pli‐ G 1/2"
na:
Razred napra‐ 3
ve:
9.4 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ NAJMANJŠA MOČ OZNAKA ŠOBE
(kW)
(kW)
Hitri
3,0
0,75
120X
Srednje hitri
2,0
0,45
96
Pomožni
1,0
0,33
70
9.5 Plinski gorilniki za UNP G30/G31 s tlakom 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
NAJMANJŠA OZNAKA ŠO‐
MOČ (kW)
BE
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Hitri
2,8
0,75
86
204
Srednje hitri
2,0
0,45
71
145
Pomožni
1,0
0,33
50
73
9.6 Specifikacije električnih kuhališč
Kuhališče
Zadnje levo
Nazivna moč (najvišja stopnja
kuhanja) [W]
1000
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
premera kot kuhališče.
Premer kuhališča [mm]
145
SLOVENŠČINA
57
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KGM64310X
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število električnih kuhališč
1
Tehnologija segrevanja na električ‐
no kuhališče
Klasično električno
kuhališče
Premer krožnih električnih kuhališč Zadnje levo
(Ø)
14,5 cm
Poraba energije na kuhališče (EC
electric cooking)
194,9 Wh/kg
Zadnje levo
Število plinskih gorilnikov
Energijska učinkovitost na plinski
gorilnik
(EE gas burner)
3
Zadaj desno - hitri
54,8 %
Spredaj levo - srednje hitri 55,4 %
Spredaj desno - pomožni
ni pomembno
Energijska učinkovitost za plinsko
kuhalno ploščo
(EE gas hob)
55.1%
Poraba energije kuhalne plošče
(EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba
energije - Splošno
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne plošče Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja
10.2 Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Plinski gorilniki:
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Električna kuhališča:
•
•
•
•
•
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
•
•
•
•
Pred uporabo gorilnikov in podstavka
za posodo poskrbite, da bodo ti
pravilno sestavljeni.
Dno posode mora imeti pravi premer
za velikost gorilnika.
Posodo postavite neposredno čez
gorilnik in na sredino.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen
za počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec.
Oglejte si njegova navodila za
uporabo.
58
www.electrolux.com
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
59
867356249-A-522018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising