Electrolux | HOC310F | User manual | Electrolux HOC310F Brugermanual

Electrolux HOC310F Brugermanual
HOC310F
DA
FI
NO
SV
Kogesektion
Keittotaso
Platetopp
Inbyggnadshäll
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
13
23
33
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................8
6. RÅD OG TIP....................................................................................................... 9
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................... 9
8. FEJLFINDING...................................................................................................10
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 11
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................11
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
•
•
•
•
•
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
DANSK
•
Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte elledning.
Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
•
5
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
6
www.electrolux.com
•
•
•
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Fjern ikke knapperne eller
tætningerne fra
kontrolpanelet. Vand kan
trænge ind i apparatet og
forårsage skader.
•
•
•
•
•
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
2.6 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
DANSK
7
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.5 Montering
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
R 5mm
Model .......................................
PNC .........................................
Serienummer ...........................
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
A
Kogesektionen leveres med netkabel.
For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakt Electrolux Service
A/S.
3.4 Installation af mere end én
kogesektion
min. 650 mm
40-50 mm
Anbring pakningen A hele vejen omkring
udskæringens kant.
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Hvis der skal installeres flere 30 cm
kogesektioner ved siden af hinanden i
den samme udskæring, er et
monteringssæt, inkl. støttesidekonsol og
supplerende tætninger, tilgængelig hos
vores servicecentre. De relevante
installationsanvisninger følger med i
sættet.
Anbring kogesektionen i udskæringen,
og skub den ned, indtil den kommer i
kontakt med køkkenbordets overflade,
og fjern derefter den overskydende
pakning.
8
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1 Kogezone
2 Betjeningsknapper
180 mm
1
1
145 mm
2
4.2 Funktionsvælger
Symbol Funktion
0
Slukposition
1-6
Varmetrin
4.3 Restvarme
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Varmetrin
Drej knappen til den rigtige
varmeindstilling for at indstille eller
ændre varmeindstillingen. Drej knappen
til sluk-positionen for at slukke.
DANSK
9
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrej af emaljeret stål
eller med alu- eller
kobberbund kan give
misfarvninger på
glaskeramikken.
Var‐
me‐
trin:
Anvendelse:
2
Simre nænsomt
3
Simre
4
Stegning / bruning
5
Bringe i kog
6
Bringe i kog / hurtigstegning /
friturestegning
6.2 Eksempler på
madlavningsanvendelser
Var‐
me‐
trin:
Anvendelse:
1
Trin til varmholdning
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
•
Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
•
•
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
10
www.electrolux.com
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen)Sørg for, at du har
betjent kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
DANSK
8.3 Mærkater leveret med
tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som
angivet herunder:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sæt det fast på garantikortet, og
send denne del (hvis relevant).
B. Sæt det fast på garantikortet, og
behold denne del (hvis relevant).
C. Sæt det fast på instruktionshæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varme‐
trin) [W]
Kogezonens diameter [mm]
Forrest i midten
1200
145
Bagest i midten
1700
180
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
HOC310F
11
12
www.electrolux.com
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
2
Opvarmningsteknologi
El-varmer
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Forrest i midten
Bagest i midten
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forrest i midten
ne (EC electric cooking)
Bagest i midten
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
•
•
•
•
•
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
13
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 13
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 15
3. ASENNUS........................................................................................................ 17
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................19
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................19
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................19
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 20
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 20
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 21
10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 22
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
14
www.electrolux.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
15
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
•
•
•
•
•
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
16
www.electrolux.com
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
•
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
SUOMI
•
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Painikkeita, nuppeja tai
tiivisteitä ei saa irrottaa
käyttöpaneelista. Muutoin
laitteen sisälle voi päästä
vettä ja laite vaurioitua.
•
•
•
•
•
17
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
•
•
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
18
www.electrolux.com
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90°C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Aseta tiiviste A leikatun aukon kaikkiin
reunoihin.
3.4 Useamman kuin yhden
keittotason asennus
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Sovita keittotaso aukkoon ja paina sitä
alaspäin, kunnes se on keittiön työtason
yläpintaa vasten. Poista sen jälkeen
ylimääräinen tiiviste.
Jos samaan aukkoon asennetaan useita
30 cm keittotasoja, valtuutetusta
huoltopalvelusta on saatavilla sivutuen ja
lisätiivistettä sisältäviä asennussarjoja.
Tarvittavat asennusohjeet toimitetaan
asennussarjan pakkauksessa.
min.
28 mm
3.5 Asennus
R 5mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
min.
12 mm
min.
20 mm
A
SUOMI
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1 Keittoalue
2 Vääntimet
180 mm
1
1
145 mm
2
4.2 Väännin
Symboli Toiminto
0
Pois toiminnasta
1-6
Tehotasot
4.3 Jälkilämpö
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
kohdalle. Kytke se pois päältä
kääntämällä väännin Off-asentoon.
5.1 Tehotaso
Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä
kääntämällä vääntimen oikean tehotason
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
19
20
www.electrolux.com
6.2 Esimerkkejä
uunitoiminnoista
Läm‐ Käyttötarkoitus:
mitys‐
tehot:
Läm‐ Käyttötarkoitus:
mitys‐
tehot:
1
Lämpimänäpito
2
Hidas haudutus
3
Haudutus
4
Paistaminen / ruskistus
5
Kiehauttaminen
6
Kiehauttaminen / pikapaistami‐
nen / uppopaistaminen
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
•
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
•
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
7.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa).Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
A
8.3 Lisävarustepakkauksen
mukana toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
21
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä
tämä osa (jos soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä
tämä osa (jos soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso)
[W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
Keskellä edessä 1200
145
Keskellä takana 1700
180
22
www.electrolux.com
Käytä korkeintaan keittoalueen
halkaisijan kokoista keittoastiaa
optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
HOC310F
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmi‐
tin
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
•
10.2 Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
•
•
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
23
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................23
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 25
3. MONTERING....................................................................................................27
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 29
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 29
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................29
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 30
8. FEILSØKING.................................................................................................... 30
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 31
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................32
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
24
www.electrolux.com
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes
vekk fra produktet når det er i bruk.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
25
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare kooketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
•
•
•
•
Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Hvis produktet er montert over
skuffer, sørg for at rommet mellom
bunnen av produktet og den øvre
skuffen er tilstrekkelig for
luftsirkulasjon.
Produktets bunn kan bli varm. Sørg
for at du monterer et ikke-brennbart
separasjonspanel under produktet, for
å forhindre tilgang til bunnen.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Før enhver operasjon sørge for at
produktet er koblet fra
strømforsyningen.
Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel
(hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen
blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Ikke fjern knappene,
knottene eller pakningene
fra kontrollpanelet. Vann kan
komme inn i produktet og
forårsake skade.
•
•
•
•
•
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
2.6 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Modell ........................................
PNC
(produktnummer) .......................
......
Serienummer ....................
27
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Komfyrtoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å erstatte den ødelagte
strømkabelen bruke følgende (eller
høyere) ledning type: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
28
www.electrolux.com
3.4 Installasjon av mer enn én
koketopp
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Dersom det skal installeres flere
platetopper på 30 cm ved siden av
hverandre i det samme utsnittet, kan du
få kjøpt et monteringssett som omfatter
en sidestøttebrakett og ekstra pakninger
hos vårt autoriserte servicesenter. Det
følger med egne installasjonsanvisninger
i settet.
Monter platetoppen i utskjæringen og
skyv den ned, til den kommer i kontakt
med overflaten på kjøkkenbenken, så
fjerner du den overflødige pakningen.
min.
28 mm
3.5 Montering
R 5mm
55 mm
min.
12 mm
490+10 mm
270 +10 mm
min.
20 mm
A
Plasser pakningen A hele veien rundt
kanten langs utsnittet.
NORSK
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1 Kokesone
2 Reguleringsbrytere
180 mm
1
1
145 mm
2
4.2 Kontrollbryter
4.3 Restvarme
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge
av restvarme.
Symbol Funksjon
0
Av-posisjon
1–6
Effekttrinn
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
å deaktivere, vri bryteren til avposisjonen.
5.1 Effekttrinnet
For å stille inn eller endre varmenivået,
vri bryteren til riktig varmeinnstilling. For
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge
den glasskeramiske
overflaten.
6.2 Eksempler på
tilberedningsmåter
Var‐
Bruksområde:
meinn‐
stil‐
ling:
1
Holde varm
2
Forsiktig småkoking
3
Småkoking
29
30
www.electrolux.com
Var‐
Bruksområde:
meinn‐
stil‐
ling:
Var‐
Bruksområde:
meinn‐
stil‐
ling:
4
Steking/bruning
6
5
Koke opp
Koke opp / rask steking / frityr‐
steking
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør koketoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
•
•
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke kob‐
let til en strømforsyning el‐
ler er koblet feil.
Kontroller om komfyrtop‐
pen er riktig koblet til
strømforsyningen. Se kob‐
lingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
NORSK
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden for glasskeramikken (du
finner den i hjørnet av glassflaten).Påse
at du har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis
A
8.3 Du finner etiketter i posen
med tilbehør
Plasser de selvklebende etikettene som
vist nedenfor:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Klistres på garantikortet, og denne
delen sendes(hvis aktuelt).
B. Klistres på garantikortet, og denne
delen beholdes (hvis aktuelt).
C. Klistres på instruksjonsheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks effekt‐
trinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Midtre foran
1200
145
Midtre bak
1700
180
For optimale tilberedningsresultatene bør
du bruke kokekar som ikke er større enn
diameteren til kokesonen.
31
ikke må du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren,
også i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner
du i garanti-heftet.
32
www.electrolux.com
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
HOC310F
Koketopp-type
Koketopp for inn‐
bygging
Antall kokesoner
2
Varmeteknologi
Stråleovn
Diameter på runde koke‐
soner (Ø)
Midtre foran
Midtre bak
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokeso‐ Midtre foran
ne (EC electric cooking)
Midtre bak
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
Energiforbruk for koke‐
topp (EC electric hob)
194,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
•
•
•
•
•
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
33
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................33
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................35
3. INSTALLATION................................................................................................ 37
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................39
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 39
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 39
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 40
8. FELSÖKNING...................................................................................................40
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 41
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 41
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
34
www.electrolux.com
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
35
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
•
•
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
SVENSKA
•
•
•
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
•
•
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Ta inte bort knapparna,
rattarna eller packningarna
från kontrollpanelen. Vatten
kan komma in i produkten
och orsaka skada.
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
37
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Modell .......................................
PNC
(produktnr) .............................
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
•
Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90°C. Kontakta det
lokala servicecentret.
3.4 Installation av mer än en
häll
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Om flera 30 cm-hällar ska installeras sida
vid sida i samma urtag kan en
monteringssats, inklusive sidostödkonsol
och erforderliga tätningar, beställas hos
vår auktoriserade kundservice.
Tillhörande installationsanvisningar
medföljer paketet.
38
www.electrolux.com
3.5 Montering
Placera hällen i urtaget och tryck hällen
nedåt tills den kommer i kontakt med
köksbänken. Ta sedan bort överflödig
tätning.
min.
28 mm
R 5mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
A
min.
12 mm
Placera tätningen A hela vägen runt
urtagets kant.
min.
20 mm
SVENSKA
39
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1 Kokzon
2 Kontrollvred
180 mm
1
1
145 mm
2
4.2 Kontrollvred
4.3 Restvärme
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Symbol Funktion
0
Avstängt läge
1-6
Värmeinställningar
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Värmeläge
Ställ in eller ändra värmeläget genom att
vrida vredet till rätt värmeläge. Vrid
vredet till avstängt läge för att avaktivera.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärl av emaljerat stål
med aluminium- eller
kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på
glaskeramiken.
6.2 Exempel på
tillagningsområden
Vär‐
melä‐
ge:
Tillämpning:
1
Varmhållning
2
Lätt sjudning
3
Sjudning
4
Stekning/bryning
5
Uppkokning
6
Uppkokning/snabbstekning/
fritering
40
www.electrolux.com
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
•
•
•
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen).Kontrollera att du har
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
hanterat hällen på korrekt sätt. Annars
kommer besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
SVENSKA
8.3 Etiketter som medföljer i
tillbehörspåsen
Sätt fast klisteretiketterna enligt
anvisningarna nedan:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sätt fast den på garantikortet och
skicka denna del (i förekommande
fall).
B. Sätt fast den på garantikortet och
behåll denna del (i förekommande
fall).
C. Sätt fast den på instruktionshäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max värmelä‐
ge) [W]
Kokzonens diameter [mm]
Mitten fram
1200
145
Mitten bak
1700
180
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl med större diameter än på
kokzonen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HOC310F
41
42
www.electrolux.com
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Uppvärmningsteknik
Strålvärmare
Diameter på runda kokzo‐ Mitten fram
ner (Ø)
Mitten bak
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per
Mitten fram
kokzon (EC electric cook‐ Mitten bak
ing)
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
10.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
43
867332831-B-162019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising