Juno | JKSN301R6 | User manual | Juno JKSN301R6 User Manual

Juno JKSN301R6 User Manual
Gebruik‐
saanwijzing
User Manual
Notice d'utili‐
sation
Benutzerin‐
formation
Kookplaat
Hob
Table de
cuisson
Kochfeld
JKSN301R6
2
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
2
4
6
8
10
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
12
13
13
16
17
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan
dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking
van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel
in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv.
met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn
4
geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
5
•
•
•
•
•
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
6
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T min.
90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
De afdichting bevestigen
1. Reinig het werkblad rond de plek waar
het gat moet worden uitgezaagd.
2. Bevestig de meegeleverde afdichtstrip
tegen de onderrand van de kookplaat
langs de buitenrand van de
keramische plaat. Rek het afdichtband
daarbij niet uit. Zorg dat de uiteinden
van de afdichtstrip zich in het midden
van een van de zijden van de
kookplaat bevinden.
3. Tel een paar mm bij de af te knippen
lengte van de afdichtstrip.
4. Duw de twee uiteinden van de
afdichtstrip samen.
7
Montage
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8
De montage van meer dan één
kookplaat
min. 650 mm
Als er meerdere kookplaten van 30 cm
naast elkaar in dezelfde opening
gemonteerd worden is hiervoor een
montageset verkrijgbaar - bestaande uit
een draagbeugel aan de zijkant en
aanvullende afdichtingen - bij onze
Klantenservice. De bijbehorende
installatie-instructies zitten in de
verpakking van deze set.
490 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270 mm
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Indeling Bedieningspaneel
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
1
Functie
Opmerking
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
9
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
2
Toetsblokkering / Het
kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgren‐
delen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste
ring.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Om de kookzone te selecteren.
4
5
6
7
8
9
/
-
De tijd verlengen of verkorten.
10
/
-
Het instellen van de kookstand.
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO-functie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Er
bestaat verbrandingsgevaar
door restwarmte.
10
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de
tijd waarna de kookplaat uitschakelt:
Kookstand
,1-2
De kookplaat
wordt uitgescha‐
keld na
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
De kookstand
aanraken om te verhogen.
aanraken om te verlagen. Raak
en
tegelijkertijd aan om de kookzone uit te
schakelen.
In- en uitschakelen van de
buitenste ringen
Het verwarmingsvlak kan worden
aangepast aan de grootte van de pannen.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen:
raak de tiptoets aan. Het controlelampje
gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen:
raak de tiptoets aan tot het indicatielampje
uit gaat.
Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de gewenste
kookzone brandt.
Om de functie in te schakelen of de tijd
te wijzigen: raak
of
van de timer
aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de kookzone
langzaam gaat knipperen, wordt de tijd
afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer de
kookzone met . Het indicatielampje van
de kookzone gaat sneller knipperen. Op
het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en
knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
11
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont .
De functie inschakelen: raak
aan.
Raak
of
van de timer aan om de tijd
in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en knippert 00.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
De functie heeft geen invloed
op de werking van de
kookzones.
Als u de kookplaat uitzet, stopt
u deze functie ook.
Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met . Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met . Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
De functie stopt de timerfunctie niet.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat bedienen.
Als u de kookplaat uitschakelt met ,
treedt de functie weer in werking.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
De geluidssignalen zijn
ingeschakeld.
STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
terwijl de kookzones in werking zijn.
Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan van de zone
linksvoor om één van het volgende te
kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
staat, kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
12
• u
aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel plaatst.
Als het apparaat uitschakelt bij
een stroomstoring, wordt de
vorige instelling niet bewaard.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voorbeelden van
kooktoepassingen
Kookgerei
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Kookgerei gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of koperen bodems,
kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische
kookplaat.
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhou‐
den.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: bo‐
ter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, ge‐
bakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melk‐
basis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
25 50
Voeg minstens tweemaal zo‐
veel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het be‐
reiden tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Een paar eetlepels vocht toe‐
voegen.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveel‐
heden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediën‐
ten.
-1
13
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees, ko‐
teletten, rissoles, worstjes, le‐
ver, roux, eieren, pannenkoe‐
ken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opge‐
bakken aardappelen, lenden‐
biefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (gou‐
lash, stoofvlees), frituren van friet.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
suikerhoudende gerechten. Anders kan
het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te
voorkomen. Plaats de speciale
schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje niet-schurend
reinigingsmiddel. Droog de kookplaat
na reiniging af met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
14
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet in‐
schakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange‐
sloten op een stopcontact of
is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
elektriciteitsnet. Raadpleeg
het aansluitingsschema.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet‐
sen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets te‐
gelijk aan.
STOP+GO Functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of er zitten vet‐
spatten op het bedienings‐
paneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitge‐
schakeld.
Er weerklinkt een geluidssig‐
naal als de kookplaat uit
staat.
U hebt een of meer tiptoet‐
sen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Het indicatielampje van rest‐
warmte gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is ge‐
bruikt.
Als het lang duurt alvorens
de zone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Er bevindt zich een
donker gebied op de meer‐
voudige zone.
Schakel eerst de binnenring
in.
Het is normaal dat er zich
een donker gebied op de
meervoudige zone bevindt.
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De tiptoetsen worden warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedie‐
ningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste zones indien
mogelijk.
Er klinkt geen signaal wan‐
neer u de tiptoetsen van het
bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgescha‐
keld.
Schakel de signalen in.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
De automatische uitschake‐
ling is in werking getreden.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Het kinderbeveiliging of de
vergrendelfunctie is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er is een fout in de kook‐
plaat opgetreden.
Ontkoppel de kookplaat eni‐
ge tijd van de stroomtoe‐
voer. Maak de zekering los
in de meterkast van het
huis. Sluit het apparaat op‐
en een getal gaan bran‐
den.
nieuw aan. Als
weer gaat
branden, neem dan contact
op met de klantenservice.
E6 gaat branden.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
elektriciteitsnet. Verwijder de
zekering, wacht een minuut,
en plaats de zekering weer
terug.
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
16
Labels meegeleverd in de zak
met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
Specificatie kookzones
Nominaal vermogen (max warm‐
te-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Middenvoor
1200
145
Middenachter
700 / 1700
120 / 180
Kookzone
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de
diameter van de kookzone.
17
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
JKSN301R6
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Middenvoor
Middenachter
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kook‐
zone (EC electric cooking)
Middenvoor
Middenachter
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
194,0 Wh / kg
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
18
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Installation
Product description
Daily use
18
19
21
24
25
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
Energy efficiency
27
28
29
31
31
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, this should be
activated.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Children aged 3 years and under must be kept away from
this appliance when it is in operation at all times.
General Safety
•
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
touching heating elements. Children less than 8 years of
age shall be kept away unless continuously supervised.
Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil
can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire
blanket.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A
short term cooking process has to be supervised
continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,
switch off the appliance to avoid the possibility of electric
shock.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by the
manufacturer of the appliance in the instructions for use as
suitable or hob guards incorporated in the appliance. The
use of inappropriate guards can cause accidents.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
20
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to
a door or under a window. This
prevents hot cookware to fall from the
appliance when the door or the window
is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a noncombustible separation panel under the
appliance to prevent access to the
bottom.
Electrical Connection
•
•
•
•
•
•
•
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact an
electrician.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on the cable.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
•
connect the appliance to the near
sockets
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation device
must have a contact opening width of
minimum 3 mm.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns and electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable) before
first use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay
unattended during operation.
• Set the cooking zone to “off” after each
use.
21
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
WARNING! Risk of fire and
explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
• Do not put a hot pan cover on the glass
surface of the hob.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or
cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass / glass ceramic.
Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking
surface.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
Care and cleaning
• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the surface
material.
• Deactivate the appliance and let it cool
down before you clean it.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use any abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or
metal objects.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains electrical cable close
to the appliance and dispose of it.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
22
Before the installation
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in units
and work surfaces that align to the
standards.
Connection cable
• The hob is supplied with a connection
cable.
• To replace the damaged mains cable
use the following (or higher) mains
cable type: H05V2V2-F T min 90°C.
Speak to your local Service Centre.
Attaching the seal
1. Clean the worktop around the cut out
area.
2. Attach the supplied seal stripe to the
lower edge of the hob along the outer
edge of the glass ceramic. Do not
extend it. Make sure that the ends of
the seal stripe are located in the
middle of one side of the hob.
3. Add some mm when you cut the seal
stripe to the length.
4. Push the two ends of seal stripe
together.
Assembly
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
23
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Installation of more than one
hob
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
If several 30 cm hobs are to be installed
side by side into the same cut out, an
assembly kit including a support side
bracket and supplementary seals is
available at our Authorised Service
Centres. The relevant installation
instructions are supplied within the kit
package.
24
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1 Cooking zone
2 Control panel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Control panel layout
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell
which functions operate.
Sensor
field
Function
Comment
1
ON / OFF
To activate and deactivate the hob.
2
Lock / The Child Safety
Device
To lock / unlock the control panel.
3
STOP+GO
To activate and deactivate the function.
4
-
To activate and deactivate the outer ring.
-
Heat setting display
To show the heat setting.
-
Timer indicators of cook‐
ing zones
To show for which zone you set the time.
-
Timer display
To show the time in minutes.
5
6
7
25
Sensor
field
8
Function
Comment
-
To select the cooking zone.
9
/
-
To increase or decrease the time.
10
/
-
To set a heat setting.
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
STOP+GO function operates.
+ digit
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device function operates.
Automatic Switch Off function operates.
Residual heat indicator
WARNING!
There is a risk
of burns from residual heat.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Activating and deactivating
Touch
for 1 second to activate or
deactivate the hob.
Automatic Switch Off
The function deactivates the hob
automatically if:
• all cooking zones are deactivated,
• you do not set the heat setting after you
activate the hob,
• you spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
• you do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After some
time
comes on and the hob
deactivates.
The relation between the heat setting
and the time after which the hob
deactivates:
26
Heat setting
,1-2
The hob deacti‐
vates after
6 hours
3-4
5 hours
5
4 hours
6-9
1.5 hour
cooking zone starts to flash quickly. The
display shows the remaining time.
To deactivate the function: set the
cooking zone with
and touch . The
remaining time counts back to 00. The
indicator of the cooking zone goes out.
When the time comes to an
end, the sound operates and
00 flashes. The cooking zone
deactivates.
The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting.
and
at the same time to
Touch
deactivate the cooking zone.
Activating and deactivating the
outer rings
You can adjust the surface you cook to
the dimension of the cookware.
Use sensor field:
To activate the outer ring: touch the
sensor field. The indicator comes on.
To stop the sound: touch
.
Minute Minder
You can use this function as a Minute
Minder when the hob is activated and the
cooking zones do not operate. The heat
setting display shows .
To activate the function: touch .
Touch
or
of the timer to set the time.
When the time comes to an end, the
sound operates and 00 flashes.
To stop the sound: touch
.
The function has no effect on
the operation of the cooking
zones.
To deactivate the outer ring: touch the
sensor field until the indicator goes out.
Timer
STOP+GO
Count Down Timer
You can use this function to set how long
the cooking zone should operate for a
single cooking session.
This function sets all cooking zones that
operate to the lowest heat setting.
First set the heat setting for the cooking
zone then set the function.
To set the cooking zone: touch
again
and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
To activate the function or change the
time: touch
or
of the timer to set the
time (00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone starts to flash slowly
the time counts down.
To see the remaining time: set the
cooking zone with . The indicator of the
When the function operates, you cannot
change the heat setting.
The function does not stop the timer
functions.
To activate the function: touch
comes on.
.
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
Lock
You can lock the control panel while
cooking zones operate. It prevents an
accidental change of the heat setting.
Set the heat setting first.
27
To activate the function: touch .
comes on for 4 seconds. The Timer stays
on.
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
When you deactivate the hob,
you also deactivate this
function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental
operation of the hob.
To activate the function: activate the hob
with . Do not set the heat setting. Touch
for 4 seconds.
comes on.
Deactivate the hob with .
To deactivate the function: activate the
hob with . Do not set the heat setting.
Touch
for 4 seconds.
comes on.
Deactivate the hob with .
To override the function for only one
cooking time: activate the hob with .
comes on. Touch
for 4 seconds. Set
the heat setting in 10 seconds. You can
operate the hob. When you deactivate the
hob with
the function operates again.
OffSound Control (Deactivation
and activation of the sounds)
Originally the sounds are
activated.
Deactivate the hob. Touch
for 3
seconds. The display comes on and goes
out. Touch
for 3 seconds.
or
comes on. Touch
of the front left zone
to choose one of the following:
•
- the sounds are off
•
- the sounds are on
To confirm your selection wait until the
hob deactivates automatically.
When the function is set to
you can
hear the sounds only when:
• you touch
• Minute Minder comes down
• Count Down Timer comes down
• you put something on the control panel.
If there is a problem with
electrical supply and the hob
deactivates it does not keep
previous settings.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Cookware made of enamelled
steel and with aluminium or
copper bottoms can cause the
colour change on the glassceramic surface.
Examples of cooking
applications
The data in the table is for
guidance only.
28
Heat setting
Use to:
Time
(min)
Hints
Keep cooked food warm.
as
nec‐
essary
Put a lid on the cookware.
1-2
Hollandaise sauce, melt: but‐
ter, chocolate, gelatine.
5 - 25
Mix from time to time.
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked
eggs.
10 40
Cook with a lid on.
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals.
25 50
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix milk
dishes part procedure
through.
3-4
Steam vegetables, fish, meat.
20 45
Add some tablespoons of liq‐
uid.
4-5
Steam potatoes.
20 60
Use max. ¼ l water for 750 g
of potatoes.
4-5
Cook larger quantities of food,
stews and soups.
60 150
Up to 3 l liquid plus ingredi‐
ents.
6-7
Gentle fry: escalope, veal cor‐
don bleu, cutlets, rissoles,
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts.
as
nec‐
essary
Turn halfway through.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks.
5 - 15
Turn halfway through.
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.
-1
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean
bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob
operates.
• Use a special cleaner applicable for the
surface of the hob.
• Use a special scraper for the glass.
Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, sugar and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to the
hob. Take care to avoid burns. Put the
special scraper on the glass surface at
an acute angle and move the blade on
the surface.
• Remove when the hob is sufficiently
cool: limescale rings, water rings, fat
stains, shiny metallic discoloration.
Clean the hob with a moist cloth and
non-abrasive detergent. After cleaning,
wipe the hob dry with a soft cloth.
29
• Remove shiny metallic
discoloration: use a solution of water
with vinegar and clean the glass
surface with a moist cloth.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate or oper‐
ate the hob.
The hob is not connected to
an electrical supply or it is
connected incorrectly.
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply. Refer to the connec‐
tion diagram.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.
Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more sen‐
sor fields at the same time.
Touch only one sensor field.
STOP+GO function oper‐
ates.
Refer to "Daily use" chapter.
There is water or fat stains
on the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds
and the hob deactivates.
An acoustic signal sounds
when the hob is deactivated.
You put something on one
or more sensor fields.
Remove the object from the
sensor fields.
The hob deactivates.
You put something on the
Remove the object from the
sensor field.
sensor field
Residual heat indicator does
not come on.
You cannot activate the out‐
er ring.
.
The zone is not hot be‐
cause it operated only for a
short time.
If the zone operated suffi‐
ciently long to be hot, speak
to an Authorised Service
Centre.
Activate the inner ring first.
30
Problem
Possible cause
There is a dark area
on the multiple zone.
It is normal that there is a
dark area on the multiple
zone.
Remedy
The sensor fields become
hot.
The cookware is too large or
you put it too near to the
controls.
Put large cookware on the
rear zones if possible.
There is no signal when you
touch the panel sensor
fields.
The signals are deactivated.
Activate the signals.
Refer to "Daily use" chapter.
comes on.
Automatic Switch Off oper‐
ates.
Deactivate the hob and acti‐
vate it again.
comes on.
The Child Safety Device or
the Lock function operates.
Refer to "Daily use" chapter.
and a number come on.
There is an error in the hob.
Disconnect the hob from the
electrical supply for some
time. Disconnect the fuse
from the electrical system of
the house. Connect it again.
If
comes on again, speak
to an Authorised Service
Centre.
E6 comes on.
The second phase of the
power supply is missing.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre. Give the data
from the rating plate. Give also three digit
letter code for the glass ceramic (it is in
the corner of the glass surface) and an
error message that comes on. Make sure,
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply. Remove the fuse,
wait one minute, and insert
the fuse again.
you operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer
will not be free of charge, also during the
warranty period. The instructions about
the Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
31
Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable).
B. Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable).
C. Stick it on instruction booklet.
TECHNICAL DATA
Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal Power (Max heat set‐
ting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Middle front
1200
145
Middle rear
700 / 1700
120 / 180
For optimal cooking results use cookware
not larger than the diameter of the cooking
zone.
ENERGY EFFICIENCY
Product information according to EU 66/2014
Model identification
JKSN301R6
32
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
2
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cook‐
ing zones (Ø)
Middle front
Middle rear
14.5 cm
18.0 cm
Energy consumption per
cooking zone (EC electric
cooking)
Middle front
Middle rear
205.3 Wh / kg
182.7 Wh / kg
Energy consumption of the
hob (EC electric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the
amount you need.
• If it is possible, always put the lids on
the cookware.
194.0 Wh / kg
• Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.
• The cookware bottom should have the
same diameter as the cooking zone.
• Put the smaller cookware on the
smaller cooking zones.
• Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.
• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
33
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
33
35
37
39
41
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
43
44
45
47
48
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés
de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
34
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à
ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de
moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être
surveillés en permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur
une table de cuisson car cela pourrait provoquer un
incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple
avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien
sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson
car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués
comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson
dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de
protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil.
L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut
entraîner des accidents.
35
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond de
l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne peut
pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
36
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films
de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement
l'appareil. pour éviter tout risque
d'électrocution.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables.
Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
l'huile lorsque vous vous en servez
pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en verre
de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils
risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez
les déplacer sur la surface de cuisson.
37
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche
à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez
les informations de la plaque signalétique
ci-dessous. La plaque signalétique se
trouve au bas de la table de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec un
câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble
suivant (ou supérieur) : H05V2V2-F T
min. 90 °C. Contactez votre service
après-vente.
Installation du joint
1. Nettoyez la zone de découpe du plan
de travail.
2. Placez le joint fourni sur le bord
inférieur de la table de cuisson, le long
du bord externe de la surface
vitrocéramique. N'étirez pas le joint.
Assurez-vous que les extrémités du
joint se trouvent au milieu d'un bord
latéral de la table de cuisson.
3. Lorsque vous découpez le joint,
ajoutez quelques millimètres de
longueur.
4. Rassemblez les deux extrémités du
joint.
38
Montage
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
39
Installation de plusieurs tables
de cuisson
min. 650 mm
Si vous devez installer plusieurs tables de
cuisson de 30 cm les unes à côté des
autres dans la même découpe, vous
pouvez vous procurer un kit de montage
comprenant un support latéral et des
joints supplémentaires auprès de votre
service après vente agréé. Les
instructions d'installation correspondantes
sont fournies avec le kit.
490 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270 mm
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1 Zone de cuisson
2 Bandeau de commande
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Description du bandeau de commande
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
40
Touche
sensiti‐
ve
Fonction
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrouillage / Dispositif
de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
de commande.
3
STOP+GO
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur
de la zone de cuisson.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
4
5
6
7
8
9
/
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
10
/
-
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction STOP+GO est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.
La fonction Arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
La
chaleur résiduelle peut être
source de brûlures.
41
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore retentit
et la table de cuisson s'éteint. Retirez
l'objet du bandeau de commande ou
nettoyez celui-ci.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuisson
,1-2
La table de cuis‐
son s'éteint au
bout de
6 heures
3-4
5 heures
5
4 heures
6-9
1,5 heure
Niveau de cuisson
Appuyez sur
pour augmenter le niveau
de cuisson. Appuyez sur
pour diminuer
le niveau de cuisson. Appuyez
simultanément sur
et
pour
désactiver la zone de cuisson.
Activation et désactivation des
circuits extérieurs
Vous pouvez ajuster la surface de cuisson
à la dimension de votre ustensile de
cuisine.
Utilisez la touche sensitive :
Pour activer le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive. Le voyant
s'allume.
Pour désactiver le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce
que le voyant s'éteigne.
Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson
de la zone de cuisson, puis réglez la
fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction ou modifier la
durée : appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour régler la durée (de 00 à
99 minutes). Lorsque le voyant de la zone
de cuisson commence à clignoter
lentement, le décompte commence.
Pour voir le temps restant : sélectionnez
la zone de cuisson à l'aide de . Le
voyant de la zone de cuisson clignote
42
Verrouillage
rapidement. L'affichage indique la durée
restante.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson s'éteint.
et
Lorsque la durée est écoulée,
un signal sonore retentit et 00
clignote. La zone de cuisson se
désactive.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur .
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction comme
Minuterie lorsque la table de cuisson est
allumée mais que les zones de cuisson ne
sont pas activées. L'affichage du niveau
de cuisson indique .
Pour activer la fonction : appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée s'est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur .
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
STOP+GO
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de cuisson.
La fonction ne désactive pas les fonctions
du minuteur.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'allume.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la table
de cuisson, cette fonction est
également désactivée.
Dispositif de sécurité enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau de
pendant
cuisson. Appuyez sur
s'allume. Éteignez la table
4 secondes.
de cuisson en appuyant sur .
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau de
cuisson. Appuyez sur
pendant
4 secondes.
s'allume. Éteignez la table
de cuisson en appuyant sur .
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur .
s'allume.
Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec , la
fonction est de nouveau activée.
43
OffSound Control
(Désactivation et activation des
signaux sonores)
À la livraison, les signaux
sonores sont activés.
Éteignez la table de cuisson. Appuyez sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes. ou
s'allume.
Appuyez sur
de la zone avant gauche
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
- les signaux sonores sont activés
•
Pour confirmer le réglage, attendez que la
table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur ,
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
• vous appuyez sur
• Minuterie se termine
• Minuteur dégressif se termine
• vous posez un objet sur le bandeau de
commande.
Si la table de cuisson s'éteint
en raison d'un problème
d'alimentation électrique, les
réglages précédents ne sont
pas restaurés.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Exemples de cuisson
Ustensiles de cuisson
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies à
titre indicatif.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat et
épais que possible.
Les récipients de cuisson avec
un fond en émail, en aluminium
ou en cuivre peuvent laisser
des traces sur la surface
vitrocéramique.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits
au chaud.
au be‐
soin
Placez un couvercle sur le ré‐
cipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fon‐
dre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs co‐
cotte.
10 40
Couvrez pendant la cuisson.
-1
44
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
2-3
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez
les plats à base de lait durant
la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légu‐
mes, du poisson et de la vian‐
de.
20 45
Ajoutez quelques cuillerées de
liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐
quide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, cor‐
dons bleus de veau, côtelettes,
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
au be‐
soin
Retournez à la moitié du
temps.
7-8
Cuisson à température élevée
des pommes de terre risso‐
lées, filets, steaks.
5 - 15
Retournez à la moitié du
temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table de
cuisson. Veillez à ne pas vous brûler.
Tenez le racloir spécial incliné sur la
surface vitrée et faites glisser la lame
du racloir pour enlever les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau, projections
de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson
à l'aide d'un chiffon humide et d'un
détergent non abrasif. Après le
nettoyage, séchez la table de cuisson à
l'aide d'un chiffon doux.
45
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de vinaigre
et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon humide.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas mettre
en fonctionnement la table
de cuisson.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incor‐
rect.
Vérifiez que la table de cuis‐
son est correctement bran‐
chée à une source d'alimen‐
tation électrique. Reportezvous au schéma de bran‐
chement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le ni‐
veau de cuisson en moins
de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plu‐
sieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seu‐
le touche sensitive à la fois.
La fonction STOP+GO est
activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches
de graisse sur le bandeau
de commande.
Nettoyez le bandeau de
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez recouvert une ou
plusieurs zones sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est dés‐
activée.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sensiti‐
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
ve
.
46
Anomalie
Cause possible
Solution
Le voyant de chaleur rési‐
duelle ne s'allume pas.
La zone n'est pas chaude
parce qu'elle n'a fonctionné
que peu de temps.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Il est impossible d'activer le
circuit de cuisson extérieur.
Il y a un point sombre
sur la zone multiple.
Activez d'abord le circuit in‐
térieur.
Il est normal qu'il y ait un
point sombre sur la zone
multiple.
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
arrière, si possible.
Aucun signal sonore quand
vous appuyez sur les tou‐
ches sensitives.
Les signaux sonores sont
désactivés.
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'affiche.
La fonction Arrêt automati‐
que est activée.
Éteignez la table de cuisson
puis allumez-la de nouveau.
s'affiche.
Le dispositif de sécurité en‐
fants ou de verrouillage est
activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de cuis‐
son de l'alimentation électri‐
que pendant quelques minu‐
tes. Déconnectez le fusible
de l'installation domestique.
Rebranchez l'appareil. Si
s'affiche à nouveau, faites
appel au service après-ven‐
te.
E6 s'allume.
La deuxième phase de la
source d'alimentation est
absente.
Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
Vérifiez que la table de cuis‐
son est correctement bran‐
chée à une source d'alimen‐
tation électrique. Retirez le
fusible, attendez une minu‐
te, puis insérez à nouveau le
fusible.
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface en
verre) et le message d'erreur qui s'affiche.
47
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de manipulation
de la part de l'utilisateur, le déplacement
du technicien du service après-vente ou
du vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
A
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant centrale
1200
145
Arrière centrale
700 / 1700
120 / 180
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
48
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
JKSN301R6
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuis‐
son
2
Technologie de chauffage
Chauffage par
rayonnement
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant centrale
Arrière centrale
14,5 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant centrale
Arrière centrale
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
194,0 Wh / kg
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Le fond du récipient doit avoir le même
diamètre que la zone de cuisson.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
49
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
50
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
50
52
54
56
58
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
Energieeffizienz
60
61
62
65
66
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile
sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
51
•
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile
werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig
und berühren Sie niemals die Heizelemente. Halten Sie
Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden.
Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht
werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände
auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,
Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds,
da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des
Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
52
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür oder
das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät
anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung getrennt
werden.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
53
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile
müssen so befestigt werden, dass sie
nicht ohne Werkzeug entfernt werden
können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können), Erdschlüsse,
Kontakte.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens
3 mm ausgeführt sein.
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon
bei niedrigeren Temperaturen eher
einen Brand verursachen als frisches
Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
WARNUNG! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
54
• Legen Sie keine heißen Topfdeckel auf
die Glasoberfläche des Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das Typenschild
ist auf dem Boden des Kochfelds
angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
55
Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
(oder eines höheren) Typs: H05V2V2-F
T min 90 °C. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Anbringen der Dichtung
1. Reinigen Sie die Arbeitsplatte um den
Ausschnittbereich.
2. Bringen Sie das mitgelieferte
Dichtungsband umlaufend auf der
Unterseite des Kochfelds entlang des
äußeren Randes der
Glaskeramikscheibe an. Dehnen Sie
es nicht. Stellen Sie sicher, dass sich
die Enden des Dichtungsbands in der
Mitte auf einer der Seiten des
Kochfelds befinden.
3. Geben Sie einige mm hinzu, wenn Sie
die Länge des Dichtungsbands
zuschneiden.
4. Drücken Sie die beiden Enden des
Dichtungsbands zusammen.
Montage
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
56
Montage von mehr als einem
Kochfeld
min. 650 mm
490 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
Verwenden Sie den Montage-Bausatz, der
einen seitlichen Stützträger und
zusätzliche Dichtungen enthält, wenn
mehrere 30-cm-Kochfelder nebeneinander
in dieselbe Aussparung eingebaut
werden. Der Bausatz ist beim autorisierten
Kundendienst erhältlich. Die
Montageanleitung wird mit dem Bausatz
geliefert.
270 mm
GERÄTEBESCHREIBUNG
Kochfeldanordnung
1 Kochzone
2 Bedienfeld
120/180
mm
1
1
145 mm
2
57
Bedienfeldanordnung
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sen‐
sorfeld
Funktion
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersiche‐
rung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
4
-
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen
des Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit ein‐
gestellt wurde.
5
6
7
-
8
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
-
Auswählen der Kochzone.
9
/
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
10
/
-
Einstellen der Kochstufe.
Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
58
Display
Beschreibung
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Kochstufe
Ein- und Ausschalten
,1-2
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet
nach
6 Stunden
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
3-4
5 Stunden
Abschaltautomatik
5
4 Stunden
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
6-9
1,5 Stunden
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem Gegenstand
bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt und das
Kochfeld schaltet ab. Entfernen Sie den
Gegenstand oder reinigen Sie das
Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer Weile
auf und das Kochfeld
leuchtet
schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Einstellen der Kochstufe
Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu erhöhen.
Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu verringern.
Berühren Sie zum Ausschalten der
und
gleichzeitig.
Kochzone
Ein- und Ausschalten der
äußeren Heizkreise
Die Kochflächen können an die Größe des
Kochgeschirrs angepasst werden.
Verwenden Sie das Sensorfeld:
Einschalten des äußeren Heizkreises:
Berühren Sie das Sensorfeld. Die
Kontrolllampe leuchtet auf.
59
Ausschalten des äußeren Heizkreises:
Berühren Sie das Sensorfeld, bis die
Kontrolllampe erlischt.
Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion oder Ändern
der Zeit: Berühren Sie
oder , um die
Dauer für den Timer einzustellen (00 - 99
Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
Sie die Kochzone mit
aus. Die Anzeige
der Kochzone blinkt schneller. Das
Display zeigt die Restzeit an.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
und berühren Sie .
die Kochzone mit
Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt.
Die Anzeige der Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie .
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht
in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie .
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
STOP+GO
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die TimerFunktionen.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
.
leuchtet auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren, wenn
Kochzonen eingeschaltet sind. So wird
verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der Timer
bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
60
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
4
Sekunden lang. leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
4
Sekunden lang. leuchtet auf. Schalten
aus.
Sie das Kochfeld mit
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
mit
ein.
leuchtet auf. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
OffSound Control (Ein- und
Ausschalten des Signaltons)
Werkseitig sind die Signaltöne
eingeschaltet.
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie 3 Sekunden lang . Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie 3
Sekunden lang . Es wird
oder
angezeigt. Berühren Sie
der vorderen
linken Zone zum Auswählen von:
•
– der Signalton ist ausgeschaltet
•
– der Signalton ist eingeschaltet
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt,
ertönt der Signalton nur in folgenden
Fällen:
• Bei der Berührung von
• Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
Wird das Kochfeld im Falle
eines Problems mit der
Spannungsversorgung
ausgeschaltet, werden die
zuvor vorgenommenen
Einstellungen nicht
gespeichert.
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Kochgeschirr
Der Boden des Kochgeschirrs
sollte so dick und flach wie
möglich sein.
Kochgeschirr aus Stahlemaille
oder mit Aluminium- oder
Kupferböden kann
Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche
verursachen.
Anwendungsbeispiele für das
Garen
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt es
sich um Richtwerte.
61
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmel‐
zen von: Butter, Schokolade,
Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchge‐
richten, Erhitzen von Fertigge‐
richten.
25 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemen‐
gen, Eintopfgerichte und Sup‐
pen.
60 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zu‐
taten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kote‐
lett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wen‐
den.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wen‐
den.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
-1
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
62
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit einem
weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht ein‐
geschaltet oder bedient wer‐
den.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an‐
geschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an‐
geschlossen ist. Nehmen
Sie dazu den Anschlussplan
zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zu‐
gelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie in‐
nerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfel‐
der wurden gleichzeitig be‐
rührt.
Berühren Sie nur ein Sen‐
sorfeld.
Die Funktion STOP+GO ist
in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Ge‐
brauch“.
Auf dem Bedienfeld befin‐
den sich Wasser- oder Fett‐
spritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
63
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Ein akustisches Signal er‐
tönt und das Kochfeld schal‐
tet ab.
Wenn das Kochfeld ausge‐
schaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld
wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegen‐
stand von den Sensorfel‐
dern.
Das Kochfeld wird ausge‐
schaltet.
Sie haben etwas auf das
Entfernen Sie den Gegen‐
stand vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige
funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß,
da sie nur kurze Zeit in Be‐
trieb war.
Sensorfeld
gestellt.
Der äußere Heizkreis lässt
sich nicht einschalten.
In der MehrkreisKochzone befindet sich ein
dunkler Bereich.
War die Kochzone lange ge‐
nug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kunden‐
dienst.
Schalten Sie zuerst den in‐
neren Heizkreis ein.
Es ist normal, dass sich in
der Mehrkreis-Kochzone ein
dunkler Bereich befindet.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
groß, oder Sie haben es zu
nahe an die Bedienelemente
gestellt.
Stellen Sie großes Kochge‐
schirr nach Möglichkeit auf
die hinteren Kochzonen.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausge‐
schaltet.
Schalten Sie den Signalton
ein.
Siehe Kapitel „Täglicher Ge‐
brauch“.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder
die Tastensperre ist einge‐
schaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Ge‐
brauch“.
64
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
und eine Zahl werden
angezeigt.
Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld
eine Zeit lang vom Strom‐
netz. Schalten Sie die Si‐
cherung im Sicherungskas‐
ten der Hausinstallation aus.
Schalten Sie die Sicherung
wieder ein. Wenn
erneut
aufleuchtet, wenden Sie sich
an den autorisierten Kun‐
dendienst.
E6 leuchtet.
Die zweite Phase der Strom‐
versorgung fehlt.
Wenn Sie das Problem nicht
lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten, die Sie auf dem
Typenschild finden, an. Geben Sie dabei
den dreistelligen Buchstaben-Code für die
Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der
Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich,
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an‐
geschlossen ist. Nehmen
Sie die Sicherung heraus,
warten Sie eine Minute und
setzen Sie die Sicherung
wieder ein.
dass Sie das Kochfeld korrekt bedient
haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient
haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker
oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
65
Im Zubehörbeutel mitgelieferte
Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstu‐
fe) [W]
Durchmesser der Kochzone
[mm]
Vorne Mitte
1200
145
Hinten Mitte
700 / 1700
120 / 180
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der der
Kochzone ist.
66
ENERGIEEFFIZIENZ
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
JKSN301R6
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
2
Heiztechnologie
Kochzone mit
Strahlungsbehei‐
zung
Durchmesser der kreisför‐
migen Kochzonen (Ø)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric coo‐
king)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
205,3 Wh/kg
182,7 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
194,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte
denselben Durchmesser wie die
Kochzone haben.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
67
867332116-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising