Juno | JKSN301R6 | User manual | Juno JKSN301R6 User Manual

Juno JKSN301R6 User Manual
HR
Upute za up‐
orabu
Ploča za ku‐
hanje
JKSN301R6
2
SADRŽAJ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
6
8
9
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
11
12
13
15
16
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
3
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se držati podalje
ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj kako biste spriječili mogućnost električnog
udara.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
4
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj se način
sprječava pad vrućeg posuđa kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
• Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja
postavite nezapaljivu pregradnu ploču
kako biste spriječili pristup dnu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Svako povezivanje s električnom
mrežom treba izvršiti kvalificirani
električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s električnim
•
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja
priključka.
Koristite odgovarajući kabel napajanja.
Pazite da se električni kabeli zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Koristite spojnice na kabelu.
Provjerite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili
vruće posuđe kada priključujete uređaj
na utičnice u blizini
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač naponskoga kabela uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite za električni kabel da biste
uređaj isključili iz strujne utičnice.
Uvijek uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
isključivanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom
minimalne širine 3 mm.
5
Uporaba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez
nadzora.
• Polje kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu ili
površinu za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz strujne utičnice. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Prilikom zagrijavanja masti i ulja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad s njima kuhate.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane
može uzrokovati požar pri nižim
temperaturama nego ulje koje se prvi
put koristi.
• Zapaljive predmete ili vlažne predmete
sa zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da tekućina u posuđu
ispari.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Čišćenje i održavanje
• Uređaj redovito čistite kako biste
spriječili oštećenje materijala površine.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
6
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
• Za zamjenu oštećenog kabela
napajanja koristite sljedeći (ili većeg
presjeka) kabel napajanja: H05V2V2-F
T min 90°C. Obratite se svom lokalnom
servisnom centru.
Postavljanje brtve
1. Očistite radnu ploču oko odrezanog
područja.
2. Postavite isporučenu brtvenu vrpcu
oko donjeg ruba ploče za kuhanje, uz
vanjski rub staklokeramike. Nemojte
produživati vrpcu. Osigurajte da su
krajevi brtvene vrpce smješteni na
sredini jedne strane ploče za kuhanje.
3. Prilikom rezanja brtvene trake odrežite
nekoliko milimetara više.
4. Pritisnite dva kraja brtvene trake
zajedno.
Priključni kabel
• Ploča za kuhanje opremljena je
priključnim kabelom.
Sklop
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
7
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Ugradnja više od jedne ploče za
kuhanje
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča
od 30 cm jednu pored druge u isti otvor, u
našem ovlaštenom servisnom centru
možete nabaviti komplet za sastavljanje
koji sadrži bočni nosač i dodatne brtve.
Odgovarajuće upute za postavljanje
nalaze se u kompletu.
8
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1 Zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Izgled upravljačke ploče
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
senzo‐
ra
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Blokiranje ra‐
di zaštite djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
STOP+GO
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Za uključivanje i isključivanje vanjskog kru‐
ga.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
4
5
6
9
Polje
senzo‐
ra
7
-
8
Funkcija
Napomena
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
9
/
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
10
/
-
Za postavljanje stupnja kuhanja.
Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Polje kuhanja je uključeno.
-
Funkcija STOP+GO radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Polje kuhanja još je uvijek vruće (preostala toplina).
Blokiranje /Blokiranje radi zaštite djece funkcija radi.
Funkcija Automatsko isključivanje radi.
Prikaz preostale topline
UPOZORENJE!
Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za uključivanje
ili isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje u sljedećim slučajevima:
• sve zone kuhanja su isključene,
• niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se
zvučni signal a ploča za kuhanje se
10
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i ploča
za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-2
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
3-4
5 sata
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Stupanj kuhanja
Dodirnite
kako biste povećali stupanj
kuhanja. Dodirnite
kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite
i .
Uključenje i isključenje vanjskih
krugova
Površinu na kojoj kuhate možete
prilagoditi veličini posuđa.
Koristite polje senzora:
Za uključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora. Indikator se
uključuje.
Za isključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora dok se krug ne
isključi.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
or
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Nadglednik minuta
Tu funkciju možete koristiti kao
Nadglednik minuta kad je ploča za
kuhanje uključena i zone kuhanja ne rade.
Zaslon stupnja kuhanja prikazuje .
Za uključivanje funkcije: dodirnite .
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
STOP+GO
Ta funkcija postavlja sva aktivna polja za
kuhanje na najniži stupanj kuhanja.
Kada funkcija radi, ne možete promijeniti
stupanj kuhanja.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje.
.
11
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
Blokiranje radi zaštite djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
4 sekunde.
se uključuje. Isključite ploču
za kuhanje pomoću .
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
se uključuje. Isključite ploču
4 sekunde.
za kuhanje pomoću .
pomoću .
se uključuje. Dodirnite
u
trajanju od 4 sekunde. Postavite stupanj
kuhanja u sljedećih 10 sekundi. Možete
rukovati pločom za kuhanje. Kad isključite
ploču za kuhanje pomoću
funkcija
ponovno radi.
OffSound Control (Isključivanje
i uključivanje zvukova)
Izvorno, zvukovi su uključeni.
u
Isključite ploču za kuhanje. Dodirnite
trajanju od 3 sekunde. Zaslon se uključuje
i isključuje. Dodirnite
na 3 sekunde.
ili . Dodirnite prednje
Uključuje se
lijeve zone kako biste odabrali jedno od
sljedećeg:
•
- zvukovi su isključeni
•
- zvukovi su uključeni
Za potvrdu odabira pričekajte dok se ploča
za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
zvuk se
oglašava samo kada:
• dodirnete
• Nadglednik minuta se isključuje
• Tajmer za odbrojavanje se isključuje
• stavite nešto na upravljačku ploču.
Ako postoji problem s
električnim napajanjem i ploča
za kuhanje se isključi, ne čuva
prethodne postavke.
Za premošćenje funkcije samo za jedno
kuhanje: uključite ploču za kuhanje
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
12
Posuđe od emajliranoga čelika
ili s dnom od aluminija ili bakra
može uzrokovati promjenu boje
na staklokeramičkoj površini.
Stupanj
kuhanja
Primjeri primjena kuhanja
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku povremeno
promiješajte.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 45
Dodajte nekoliko žica tekući‐
ne.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 150
Do 3 l tekućine i sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
13
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
za površine ploče za kuhanje.
• Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
• Odmah uklonite: plastiku koja se topi,
plastičnu foliju, šećer i hranu koja
sadrži šećer. U protivnom, prljavština
može uzrokovati oštećenje ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Posebni strugač stavite na
staklenu površinu pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
• Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
• Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina vlažnom
krpom koristite otopinu vode i octa.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na električnu
mrežu ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na električno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i unutar 10 sekundi
postavite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Funkcija STOP+GO radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
14
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Prekrili ste jedno ili više
polja senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme.
nzora
.
Ne možete uključiti vanjski
krug.
Postoji tamno
područje na višestrukom
polju.
Ako je polje radilo dovoljno
dugo i trebalo bi biti vruće,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Najprije uključite unutarnji
krug.
Normalno je da postoji
tamno područje na više‐
strukom polju.
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Veliko posuđe stavite na
stražnje zone, ako je mogu‐
će.
Nema signala kada dodirne‐
te polja senzora na ploči.
Signali su isključeni.
Uključite signale.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Radi automatsko
isključivanje.
Isključite i ponovno uključite
ploču za kuhanje.
Uključuje se
.
Uključena je roditeljska za‐
štita ili funkcija blokade.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz električne mreže na neko
vrijeme. Isključite osigurač iz
električne instalacije u
kućanstvu. Ponovno
i broj su prikazani.
ukopčajte. Ako se
po‐
novno pojavi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
Pali se E6.
Druga faza napajanja
nedostaje.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na električno napajanje.
Uklonite osigurač, pričekajte
jednu minutu i ponovno
umetnite osigurač.
15
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za
rukovanje rukovali na ispravan način. Ako
A
niste, rad servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
TEHNIČKI PODACI
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Promjer zone kuhanja [mm]
Prednja srednja
1200
145
Stražnja srednja
700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.
16
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
JKSN301R6
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja srednja
Stražnja srednja
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja srednja
Stražnja srednja
205,3 Wh/kg
182,7 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
194,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao
i zona kuhanja.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
BRIGA ZA OKOLIŠ
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
17
18
19
867332122-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising