ZANKER | KHI3420N | User manual | Zanker KHI3420N Εγχειρίδιο χρήστη

Zanker KHI3420N Εγχειρίδιο χρήστη
EL
Οδηγίες
Χρήσης
Εστίες
KHI3420N
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
2
4
6
9
11
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
13
15
16
19
20
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
2
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να κρατούνται
συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν αυτή βρίσκεται σε
λειτουργία.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις
αντιστάσεις. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη
ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες
με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη
φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια
και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια
των εστιών, καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβολικά.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της εστίας
από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε στον αισθητήρα
σκευών.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε
πιθανή ηλεκτροπληξία.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
3
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις
άλλες συσκευές και μονάδες.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με
υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί
η διόγκωσή τους από την υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής
από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών
σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα
της πόρτας ή του παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω
από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος
ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και
το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την
κυκλοφορία αέρα.
Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να
τοποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό
πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να
αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερισμού των 2
mm, ανάμεσα στον πάγκο και την
μπροστινή πλευρά της μονάδας που
βρίσκεται από κάτω, είναι ελεύθερος. Η
εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που
προκλήθηκαν από έλλειψη επαρκούς
χώρου αερισμού.
Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με
το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών συμφωνούν με την
παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν,
επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση),
μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση
του ακροδέκτη.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας
να μπερδεύεται.
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε τον συνδετήρα ανακούφισης
καταπόνησης στο καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή
το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε
επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής στην πρίζα ρεύματος
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή
έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό
τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να
στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς
εργαλεία.
•
•
•
•
•
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το
φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την
υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος
και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη
που να επιτρέπει την αποσύνδεση της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από
όλους τους πόλους. Η μονωτική διάταξη
πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
•
•
•
•
•
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις
ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη
(κατά περίπτωση), πριν από την πρώτη
χρήση.
Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν
είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
όταν μαγειρεύετε.
Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
Μη βασίζεστε στον αισθητήρα σκευών.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή
με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
απόθεσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη
•
•
•
•
•
•
•
•
συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αυτό
απαιτείται για αποτροπή τυχόν
ηλεκτροπληξίας.
Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30 cm
από τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι, μπορεί
να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι όταν
τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να
που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
Μην αφήνετε να στεγνώσει το περιεχόμενο
των μαγειρικών σκευών καθώς
μαγειρεύετε.
Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη. Η
επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος
με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς
μαγειρικό σκεύος.
Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα να
ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν
απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω στην
επιφάνεια μαγειρέματος.
5
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως
για θέρμανση χώρων.
Φροντίδα και καθάρισμα
•
•
•
•
•
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε
την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη συντήρηση.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε
λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά
αντικείμενα.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη
συσκευή και απορρίψτε το.
Σέρβις
•
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
•
Πριν από την εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες, σημειώστε
τις παρακάτω πληροφορίες από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω
μέρος των εστιών.
Τοποθέτηση του στεγανοποιητικού
1.
2.
Μοντέλο .......................................
Κωδικός προϊόντος
(PNC) .........................................
Αριθμός σειράς ...........................
Εντοιχιζόμενες εστίες
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες μόνο
μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά
κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και
πάγκους εργασίας που πληρούν τα ισχύοντα
πρότυπα.
Καλώδιο σύνδεσης
•
6
Οι εστίες παρέχονται με καλώδιο
σύνδεσης.
Για αντικατάσταση καλωδίου που έχει
φθαρεί χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο
τύπο (και άνω) καλωδίου τροφοδοσίας:
H05V2V2-F ελάχ. Θερμ. 90°C.
Επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Σέρβις.
3.
4.
Καθαρίστε τον πάγκο γύρω από την
κομμένη περιοχή.
Τοποθετήστε την παρεχόμενη λωρίδα
στεγανοποίησης στην κάτω πλευρά των
εστιών κατά μήκος του εξωτερικού άκρου
της υαλοκεραμικής επιφάνειας. Μην την
εκτείνετε. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της
στεγανοποιητικής λωρίδας βρίσκονται στο
μέσο της μιας πλευράς των εστιών.
Προσθέστε μερικά mm όταν κόβετε τη
στεγανοποιητική λωρίδα στο μήκος.
Πιέστε μεταξύ τους τις δύο άκρες της
στεγανοποιητικής λωρίδας.
Συναρμολόγηση
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
7
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Εγκατάσταση περισσότερων από μία
εστιών
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
8
Εάν πρόκειται να τοποθετηθούν παράπλευρα
στην ίδια εγκοπή διάφορες εστίες 30 cm,
υπάρχει διαθέσιμο από τα Εξουσιοδοτημένα
Κέντρα Σέρβις ένα κιτ συναρμολόγησης που
περιλαμβάνει πλευρικό στήριγμα και
πρόσθετες στεγανοποιήσεις. Οι σχετικές
οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στη
συσκευασία του κιτ.
Περιγραφή προϊόντος
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
180 mm
1
180 mm
1
2
Διάταξη χειριστηρίου
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις και οι ήχοι
υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Σχόλιο
1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕ‐
ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
εστιών.
2
Κλείδωμα / Διάταξη Ασφα‐
λείας για Παιδιά
Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου.
STOP+GO
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας.
-
Ένδειξη σκάλας μαγειρέμα‐
τος
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
-
Ενδείξεις χρονοδιακόπτη
για τις ζώνες μαγειρέματος
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει ρυθ‐
μιστεί ο χρόνος.
-
Ένδειξη χρονοδιακόπτη
Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά.
3
4
5
6
9
Πεδίο
αφής
9
Σχόλιο
-
Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
/
-
Για αύξηση ή μείωση του χρόνου.
/
-
Για ρύθμιση μιας σκάλας μαγειρέματος.
Λειτουργία ισχύος
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας.
7
8
Λειτουργία
10
Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Ένδειξη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
-
Η λειτουργία STOP+GO είναι ενεργοποιημένη.
Λειτουργεί το Λειτουργία ισχύος.
+ ψηφίο
Υπάρχει δυσλειτουργία.
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα).
Η λειτουργία Κλείδωμα /Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά είναι ενεργοποιημέ‐
νη.
Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι σωστό ή είναι πολύ μικρό ή δεν έχει τοποθε‐
τηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Η λειτουργία Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη.
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος παράγουν
την απαιτούμενη θερμότητα για τη διαδικασία
10
μαγειρέματος απευθείας στη βάση του
μαγειρικού σκεύους. Η υαλοκεραμική
επιφάνεια θερμαίνεται από τη θερμότητα του
μαγειρικού σκεύους.
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Σκάλα μαγειρέμα‐
τος
Οι εστίες απενερ‐
γοποιούνται μετά
από
6-9
1,5 ώρα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις
εστίες.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις
εστίες, εάν:
•
•
•
•
•
•
έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την
ενεργοποίηση των εστιών,
χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα
πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και οι εστίες απενεργοποιούνται. Αφαιρέστε
το αντικείμενο ή καθαρίστε το χειριστήριο.
η εστία υπερθερμανθεί (π.χ. όταν
στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου
μαγειρικού σκεύους). Πριν
χρησιμοποιήσετε τις εστίες ξανά, η ζώνη
μαγειρέματος πρέπει να έχει κρυώσει.
χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο μαγειρικό
σκεύος. Ανάβει το σύμβολο και η ζώνη
μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 2 λεπτά.
δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη
μαγειρέματος ή δεν αλλάξετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικό
και οι εστίες
διάστημα, ανάβει η ένδειξη
απενεργοποιούνται.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
και του χρόνου μετά τον οποίο οι εστίες
απενεργοποιούνται:
Σκάλα μαγειρέμα‐
τος
,1-2
Οι εστίες απενερ‐
γοποιούνται μετά
από
6 ώρες
3-4
5 ώρες
5
4 ώρες
Σκάλα μαγειρέματος
Αγγίξτε το
για να αυξήσετε τη σκάλα
για να μειώσετε
μαγειρέματος. Αγγίξτε το
τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε ταυτόχρονα
το
και το
για να απενεργοποιήσετε τη
ζώνη μαγειρέματος.
Λειτουργία ισχύος
Αυτή η λειτουργία προσφέρει επιπλέον ισχύ
στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος. Η
λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί για την
επαγωγική ζώνη μαγειρέματος μόνο για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά την
πάροδο αυτού του διαστήματος, η επαγωγική
ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει αυτόματα στην
υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τεχνικά
χαρακτηριστικά».
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για
μια ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε το
Ανάβει η ένδειξη
.
.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το
ή το
.
Χρονοδιακόπτης
Χρονοδιακόπτης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος
μόνο για μία συγκεκριμένη περίοδο
μαγειρέματος.
Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος για τη
ζώνη μαγειρέματος και κατόπιν τη λειτουργία.
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος:
αγγίξτε επανειλημμένα το , μέχρι να ανάψει
η ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
11
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας ή
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε
αλλαγή του χρόνου: αγγίξτε το
ή το
του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον
χρόνο (00 - 99 λεπτά). Όταν η ένδειξη της
ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει
αργά, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση.
Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο:
ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το . Η
ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να
αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη εμφανίζει τον
υπολειπόμενο χρόνο.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
και
ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το
αγγίξτε το . Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά
αντίστροφα έως το 00. Η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος σβήνει.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος,
ακούγεται ένας ήχος και
αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Η
ζώνη μαγειρέματος
απενεργοποιείται.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
Κλείδωμα
Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο ενώ οι
ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν. Αυτό
αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της σκάλας
μαγειρέματος.
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε
το . Ανάβει η ένδειξη
για 4
δευτερόλεπτα.Ο Χρονοδιακόπτης παραμένει
σε λειτουργία.
Όταν απενεργοποιήσετε τις
εστίες, απενεργοποιείτε και αυτή
τη λειτουργία.
.
Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια
χρήση των εστιών.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το . Αγγίξτε το
ή το
του
χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται ένας
ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00.
.
Η λειτουργία δεν έχει καμία
επίδραση στη λειτουργία των
ζωνών μαγειρέματος.
STOP+GO
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που βρίσκονται σε λειτουργία
στη χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος.
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος.
Η λειτουργία δεν διακόπτει τις λειτουργίες του
χρονοδιακόπτη.
12
.
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
. Ανάβει η ένδειξη
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
Μετρητής Λεπτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία ως Μετρητή λεπτών όταν οι
εστίες είναι ενεργοποιημένες και οι ζώνες
μαγειρέματος δεν λειτουργούν. Η ένδειξη
σκάλας μαγειρέματος εμφανίζει το
το
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
Απενεργοποιήστε τις εστίες με το
.
.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
Απενεργοποιήστε τις εστίες με το
.
.
Για να παρακάμψετε τη λειτουργία μόνο
για μια περίοδο μαγειρέματος:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το
. Ανάβει η
ένδειξη . Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα.
Ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος εντός 10
δευτερολέπτων. Μπορείτε να λειτουργήσετε
την εστία. Όταν απενεργοποιείτε τις εστίες με
το
η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.
OffSound Control (Απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση των ήχων)
Αρχικά, οι ήχοι είναι
ενεργοποιημένοι.
για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη
ή
ανάβει. Αγγίξτε το
της μπροστινής
αριστερής ζώνης για να επιλέξετε ένα από τα
εξής:
•
•
•
για
Απενεργοποιήστε τις εστίες. Αγγίξτε το
3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη ανάβει και σβήνει.
Αγγίξτε το
•
•
•
- απενεργοποίηση των ήχων
•
- ενεργοποίηση των ήχων
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
περιμένετε μέχρι οι εστίες να
απενεργοποιηθούν αυτόματα.
Όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε
ακούτε τους ήχους μόνο όταν:
•
•
•
•
Η φάση έχει μέγιστη ηλεκτρική ισχύ 3.700
W.
Η λειτουργία διαιρεί την ισχύ ανάμεσα στις
ζώνες μαγειρέματος.
Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η
συνολική ηλεκτρική ισχύς των ζωνών
μαγειρέματος υπερβαίνει τα 3.700 W.
Η λειτουργία μειώνει την ισχύ στις άλλες
ζώνες μαγειρέματος.
Η ένδειξη σκάλας μαγειρέματος των ζωνών
μαγειρέματος που μειώθηκαν εναλλάσσεται
ανάμεσα στην επιλεγμένη σκάλα
μαγειρέματος και τη μειωμένη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από λίγο, η ένδειξη
σκάλας μαγειρέματος των ζωνών
μαγειρέματος που μειώθηκαν παραμένει
στη μειωμένη σκάλα μαγειρέματος.
,
αγγίζετε το
η ένδειξη Μετρητής Λεπτών μειώνεται
η ένδειξη Χρονοδιακόπτης μειώνεται
τοποθετήσετε κάτι επάνω στο χειριστήριο.
Εάν υπάρχει πρόβλημα με την
παροχή ρεύματος και οι εστίες
απενεργοποιηθούν, δεν
διατηρούν τις προηγούμενες
ρυθμίσεις.
Διαχείριση ισχύος
•
Όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι
συνδεδεμένες σε μία φάση. Δείτε την
εικόνα.
Υποδείξεις και συμβουλές
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Μαγειρικό σκεύος
Στις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος, ένα δυνατό
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
δημιουργεί πολύ γρήγορα τη
θερμότητα στο μαγειρικό σκεύος.
Χρησιμοποιείτε τις επαγωγικές
ζώνες μαγειρέματος με τα
κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
•
κατάλληλο: χυτοσίδηρος, ατσάλι, ατσάλι
εμαγιέ, ανοξείδωτο ατσάλι, με
πολυστρωματικό πυθμένα (και σωστή
σήμανση από τον κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός,
μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό, πορσελάνη.
Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα για
επαγωγική εστία, εάν:
•
•
το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια ζώνη
ρυθμισμένη στην υψηλότερη σκάλα
μαγειρέματος.
ένας μαγνήτης έλκει τη βάση του
μαγειρικού σκεύους.
13
Η βάση του μαγειρικού σκεύους
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο
δυνατό πάχος και να είναι όσο το
δυνατόν πιο επίπεδη.
Διαστάσεις μαγειρικών σκευών
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση της
βάσης του μαγειρικού σκεύους, σε κάποιο
βαθμό.
Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος εξαρτάται
από τη διάμετρο του μαγειρικού σκεύους. Ένα
μαγειρικό σκεύος με μικρότερη διάμετρο από
την ελάχιστη λαμβάνει μόνο ένα μέρος της
ενέργειας που παράγεται από τη ζώνη
μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τεχνικά
χαρακτηριστικά».
Οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας
•
σφύριγμα: χρησιμοποιείτε τη ζώνη
μαγειρέματος με υψηλή ισχύ και τα
μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί από
διαφορετικά υλικά (κατασκευή τριών
στρωμάτων).
• βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ.
• κροτάλισμα: πραγματοποιείται ηλεκτρική
μεταγωγή.
• συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
Οι θόρυβοι αυτοί είναι φυσιολογικοί και
δεν αποτελούν δυσλειτουργία των εστιών.
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος και
της ενέργειας που καταναλώνει η ζώνη
μαγειρέματος δεν είναι γραμμική. Η αύξηση
της σκάλας μαγειρέματος δεν είναι ανάλογη
της αύξησης της ενέργειας που καταναλώνει η
ζώνη μαγειρέματος. Αυτό σημαίνει ότι η ζώνη
μαγειρέματος με την ενδιάμεση σκάλα
μαγειρέματος καταναλώνει λιγότερη από τη
μισή ενέργειά της.
Εάν ακούτε:
•
οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν
κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά
(κατασκευή τριών στρωμάτων).
Σκάλα μαγει‐
ρέματος
Χρό‐
νος
(λε‐
πτά)
Συμβουλές
Διατήρηση θερμοκρασίας μαγει‐
ρεμένων φαγητών.
όσος
απαι‐
τείται
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος.
1-2
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο: βού‐
τυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε ανά διαστήματα.
1-2
Χτύπημα: αφράτες ομελέτες,
ψητά αυγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φα‐
γητών με βάση το γάλα, ζέστα‐
μα έτοιμων φαγητών.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι, ανακατεύετε ενδιάμεσα
σε συνταγές που περιέχουν γά‐
λα.
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον
ατμό.
20 - 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές
νερό.
-1
14
Χρήση:
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι
απλώς ενδεικτικά.
Σκάλα μαγει‐
ρέματος
Χρήση:
Χρό‐
νος
(λε‐
πτά)
Συμβουλές
4-5
Πατάτες στον ατμό.
20 - 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσο‐
τήτων τροφίμων, σούπες και
φαγητά κατσαρόλας.
60 150
Έως 3 l υγρό μαζί με τα υλικά.
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια,
κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι,
κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες, ντό‐
νατς.
όσος
απαι‐
τείται
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκρο‐
κέτες, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες.
5 - 15
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
9
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην
κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού. Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ισχύος.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές πληροφορίες
•
•
•
•
•
Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με
καθαρή βάση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην
επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη λειτουργία
των εστιών.
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό,
κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.
Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για το
γυαλί.
Καθαρισμός των εστιών
•
Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό,
πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη και φαγητά
•
•
που περιέχουν ζάχαρη. Σε αντίθετη
περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στις εστίες. Προσέχετε
ώστε να μην προκληθούν εγκαύματα.
Τοποθετήστε την ειδική ξύστρα στη
γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία και
μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην
επιφάνεια.
Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν
κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από
άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό,
λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς
μεταλλικούς αποχρωματισμούς. Καθαρίστε
την εστία με ένα υγρό πανί και λίγο μη
διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά τον
καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με ένα
μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τον μεταλλικό γυαλιστερό
αποχρωματισμό: χρησιμοποιήστε ένα
διάλυμα νερού με ξύδι και καθαρίστε τη
γυάλινη επιφάνεια με ένα βρεγμένο πανί.
15
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τις
εστίες.
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Οι εστίες δεν είναι συνδεδεμέ‐
νες σε ηλεκτρική παροχή ή
δεν είναι σωστά συνδεδεμέ‐
νες.
Ελέγξτε εάν οι εστίες είναι
σωστά συνδεδεμένες στην
ηλεκτρική παροχή. Ανατρέξτε
στο διάγραμμα σύνδεσης.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι η
αιτία της δυσλειτουργίας. Αν η
ασφάλεια πέφτει επανειλημ‐
μένα, επικοινωνήστε με έναν
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Ενεργοποιήστε τις εστίες ξα‐
νά και ρυθμίστε τη σκάλα μα‐
γειρέματος σε λιγότερο από
10 δευτερόλεπτα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή πε‐
ρισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο
αφής.
Η λειτουργία STOP+GO είναι
ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Υπάρχουν υπολείμματα νε‐
ρού ή κηλίδες από λίπη στον
πίνακα χειριστηρίων.
Καθαρίστε τον πίνακα χειρι‐
στηρίων.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και οι εστίες απενεργοποιού‐
νται.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν απενεργοποιούνται οι
εστίες.
Καλύψατε ένα ή περισσότερα
πεδία αφής με κάποιο αντικεί‐
μενο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
τα πεδία αφής.
Οι εστίες απενεργοποιούνται.
Τοποθετήσατε ένα αντικείμε‐
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
το πεδίο αφής.
νο επάνω στο πεδίο αφής
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολει‐
πόμενης θερμότητας.
16
Η ζώνη δεν είναι ζεστή, κα‐
θότι λειτούργησε μόνο για
σύντομο χρονικό διάστημα.
.
Αν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να είναι
ζεστή, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η σκάλα μαγειρέματος αλλά‐
ζει εναλλάξ μεταξύ δύο επιπέ‐
δων.
Η λειτουργία διαχείρισης
ισχύος είναι ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Τα πεδία αφής έχουν θερμαν‐
θεί.
Το μαγειρικό σκεύος είναι πο‐
λύ μεγάλο ή το έχετε τοποθε‐
τήσει πολύ κοντά στα χειρι‐
στήρια.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μαγει‐
ρικά σκεύη στις πίσω ζώνες
αν είναι δυνατό.
Δεν υπάρχει ηχητικό σήμα
όταν αγγίζετε τα πεδία αφής
του χειριστηρίου.
Τα σήματα είναι απενεργο‐
ποιημένα.
Ενεργοποιήστε τα σήματα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
.
Η λειτουργία Αυτόματης Απε‐
νεργοποίησης είναι ενεργο‐
ποιημένη.
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Ανάβει η ένδειξη
.
Έχει ενεργοποιηθεί η Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά ή η λει‐
τουργία Κλειδώματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
.
Δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρι‐
κό σκεύος στη ζώνη.
Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
σκεύος στη ζώνη.
Χρησιμοποιείτε ακατάλληλο
μαγειρικό σκεύος.
Χρησιμοποιήστε το σωστό
μαγειρικό σκεύος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Η διάμετρος της βάσης του
μαγειρικού σκεύους είναι πο‐
λύ μικρή για τη ζώνη.
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά
σκεύη με σωστές διαστάσεις.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τε‐
χνικά χαρακτηριστικά».
Παρουσιάστηκε σφάλμα στις
εστίες.
Αποσυνδέστε για λίγο τις
εστίες από την ηλεκτρική πα‐
ροχή. Αποσυνδέστε την
ασφάλεια από τον οικιακό
ηλεκτρικό πίνακα. Συνδέστε
την ξανά. Εάν ανάψει ξανά η
Ανάβει η ένδειξη
έναν αριθμό.
μαζί με
ένδειξη
, επικοινωνήστε με
ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
17
Πρόβλημα
Ανάβει η ένδειξη
Πιθανή αιτία
.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα
στις εστίες επειδή έχει στε‐
γνώσει το περιεχόμενο κά‐
ποιου μαγειρικού σκεύους κα‐
τά το μαγείρεμα. Έχουν ενερ‐
γοποιηθεί η λειτουργία Αυτό‐
ματης Απενεργοποίησης και
η προστασία κατά της υπερ‐
θέρμανσης για τις ζώνες.
Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα...
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό μας ή το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Αναφέρετε τα στοιχεία από την
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Αναφέρετε επίσης τον τριψήφιο κωδικό για
την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία
της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα
σφάλματος που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι
18
Επίλυση
Απενεργοποιήστε τις εστίες.
Απομακρύνετε το θερμό μα‐
γειρικό σκεύος. Ενεργοποιή‐
στε ξανά τη ζώνη μετά από
περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αν
το πρόβλημα ήταν το μαγειρι‐
κό σκεύος, το μήνυμα σφάλ‐
ματος σβήνει. Η ένδειξη υπο‐
λειπόμενης θερμότητας μπο‐
ρεί να παραμείνει αναμμένη.
Περιμένετε να κρυώσει αρκε‐
τά το μαγειρικό σκεύος.
Ελέγξτε αν το μαγειρικό
σκεύος είναι κατάλληλο για τις
εστίες.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις εστίες.
Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών, η
επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον
αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη
και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης.
Οι οδηγίες σχετικά με το Κέντρο Σέρβις και οι
όροι της εγγύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι
της εγγύησης.
Ετικέτες που παρέχονται στη σακούλα
με τα εξαρτήματα
Κολλήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες όπως
υποδεικνύεται παρακάτω:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και
αποστείλετε αυτό το τμήμα (κατά
περίπτωση).
B. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και
κρατήστε αυτό το τμήμα (κατά
περίπτωση).
C. Κολλήστε την στο φυλλάδιο οδηγιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγειρέ‐
ματος
Ονομαστική
ισχύς (μέγιστη
σκάλα μαγειρέ‐
ματος) [W]
Λειτουργία
ισχύος [W]
Λειτουργία
ισχύος μέγιστη
διάρκεια [λε‐
πτά]
Διάμετρος μα‐
γειρικού
σκεύους [mm]
Εμπρός μεσαία
1800
2500
10
145 - 180
Πίσω μεσαία
1800
2500
10
145 - 180
Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί να
διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από τα
δεδομένα του πίνακα. Μεταβάλλεται ανάλογα
με το υλικό και τις διαστάσεις των μαγειρικών
σκευών.
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη μεγαλύτερης
διαμέτρου από αυτήν που αναφέρεται στον
πίνακα.
19
Ενεργειακή απόδοση
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 66/2014
Αναγνωριστικό μοντέλου
KHI3420N
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέμα‐
τος
2
Τεχνολογία θέρμανσης
Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζωνών
μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
18,0 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά
ζώνη μαγειρέματος (EC
electric cooking)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
180,5 Wh / kg
180,5 Wh / kg
Κατανάλωση ενέργειας της
εστίας (EC electric hob)
180,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι
μέτρησης απόδοσης
•
•
Εξοικονόμηση ενέργειας
•
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη
διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος αν
ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.
•
•
•
Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε μόνο
την ποσότητα που χρειάζεστε.
Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της το
μαγειρικό σκεύος.
Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά σκεύη
στις μικρότερες ζώνες μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη απευθείας
στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με
τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
20
*
21
22
23
www.electrolux.com/shop
867331222-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising