ZANKER | KHI3420N | User manual | Zanker KHI3420N User Manual

Zanker KHI3420N User Manual
CS
Návod k
použití
Varná deska
KHI3420N
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
3
5
8
10
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
12
14
14
17
18
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
2
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a
nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
•
•
•
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
3
•
•
•
•
•
•
•
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva,
abyste zabránili bobtnání z důvodu
vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude zakrývat
spodek spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou a
přední stranou spotřebiče umístěného pod
ní prostor pro proudění vzduchu alespoň 2
mm. Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro proudění
vzduchu.
Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od
elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní středisko
nebo elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak
úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než na 30
cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej
vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nepokládejte horkou poklici na skleněný
povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se
poškodit jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
•
•
•
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a nechte
ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace. Typový
štítek je umístěn na spodní straně varné
desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
5
vestavných modulů a pracovních ploch, které
splňují příslušné normy.
2.
Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za síťový
kabel tohoto typu (nebo vyšší): H05V2V2F T min. 90 °C. Obraťte se na místní
servisní středisko.
Montáž těsnění
1.
Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
6
3.
4.
Dodaný těsnicí proužek nalepte na spodní
hraně varné desky podél vnějšího okraje
sklokeramického povrchu. Nenatahujte
jej. Konce těsnicího proužku musí být
umístěny uprostřed na jedné straně varné
desky.
Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
Oba konce těsnicího proužku přitlačte k
sobě.
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
7
min.
12 mm
min.
2 mm
Instalace více než jedné varné desky
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
490 mm
55 mm
Jestliže instalujete několik varných desek o
velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
30 mm
270 mm
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
180 mm
1
180 mm
1
2
8
Rozvržení ovládacího panelu
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály
signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Funkce
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovládacího
panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Funkce posílení výkonu
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
5
6
7
8
9
10
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
9
Displej
Popis
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žádná
nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k
vaření přímo ve dně varné nádoby.
Sklokeramická varná deska se ohřívá teplem
nádoby.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
•
•
•
•
10
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na ovládací
panel na déle než 10 sekund (pánev,
utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne. Odstraňte všechny
předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když se
vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
•
•
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se
rozsvítí a za dvě minuty se varná zóna
automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí
a varná deska
se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a dobou,
po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
6 hodin
,1-2
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodiny
Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím
varnou zónu.
a
Zapnutí funkce: stiskněte
vypnete
Funkce posílení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným zónám
více elektrické energie. Funkci lze zapnout
pro indukční varnou zónu pouze na
omezenou dobu. Poté se indukční varná zóna
automaticky přepne na nejvyšší teplotu.
Zapnutí funkce pro varnou zónu: stiskněte
nebo
.
.
Blokování tlačítek
Nastavení varné zóny: stiskněte opakovaně
, dokud se nerozsvítí kontrolka
požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času: stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas (00 - 99
minut). Když kontrolka varné zóny začne
blikat pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte varnou
zónu pomocí . Kontrolka varné zóny začne
blikat rychleji. Na displeji se zobrazí zbývající
čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se bude
odpočítávat až do 00. Kontrolka varné zóny
zhasne.
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací panel
lze zablokovat. Zabráníte tak náhodné změně
nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití varné
desky.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
.
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Nejprve nastavte teplotu pro danou varnou
zónu, poté nastavte funkci.
nastavení teploty se zobrazí
Tato funkce přepne všechny zapnuté varné
zóny na nejnižší teplotu.
Zapnutí funkce: stiskněte
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení délky
zapnutí varné zóny při jednom vaření.
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz varných zón.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Časovač
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
.
Vypnutí funkce: stiskněte
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
STOP+GO
Viz část „Technické informace“.
. Rozsvítí se
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas. Jakmile
uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte varnou
desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy
.
stiskněte . Zobrazí se
varnou desku vypněte.
. Pomocí
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte varnou
desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy
stiskněte . Zobrazí se
varnou desku vypněte.
. Pomocí
11
Vyřazení funkce na jedno vaření: zapněte
Řízení výkonu
varnou desku pomocí
•
. Rozsvítí se
. Na
čtyři sekundy stiskněte . Do 10 sekund
nastavte teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete pomocí
, funkce se opět zapne.
OffSound Control (Vypnutí a zapnutí
zvukové signalizace)
Zvuková signalizace je ve
výchozím nastavení zapnutá.
•
•
•
•
•
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
. Displej se rozsvítí a zhasne. Na
tři sekundy stiskněte
. Rozsvítí se
nebo
. Stisknutím
levé přední zóny zvolte
jedno z těchto nastavení:
•
Všechny varné zóny jsou zapojeny do
jedné fáze. Viz obrázek.
Fáze má maximální elektrické zatížení 3
700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi varné
zóny.
Funkce se zapne, když celkové elektrické
zatížení varných zón přesáhne 3 700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny.
Displej varných zón se sníženým výkonem
se mění mezi zvoleným tepelným výkonem
a sníženým tepelným výkonem. Po nějaké
době bude displej varných zón se
sníženým výkonem nadále zobrazovat
snížený tepelný výkon.
- zvuková signalizace je vypnutá
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná
deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na
zvukovou signalizaci pouze když:
•
•
•
•
, uslyšíte
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
Pokud došlo k problému s
napájením, které vede k vypnutí
varné desky, který neuchová
předchozí nastavení.
Tipy a rady
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
U indukčních varných zón vytváří
silné elektromagnetické pole
teplo v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny používejte s
vhodnými nádobami.
Materiál varných nádob
•
12
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
•
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
se malé množství vody na indukční varné
zóně nastavené na nejvyšší teplotu velmi
rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela rovné
a co nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru varné
nádoby. Nádoby s menším než minimálním
průměrem přijímají pouze část výkonu
vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické informace“.
Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
•
•
•
praskání: nádobí je vyrobeno z různých
materiálů (sendvičová konstrukce).
pískání: používáte varnou zónu na vysoký
výkon a nádobí je vyrobeno z různých
materiálů (sendvičová konstrukce).
hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínání elektrických
přepínačů.
Nastavení te‐
ploty
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a neznamenají
žádnou závadu varné desky.
Příklady použití varné desky
Vztah mezi nastavením teploty a spotřebou
energie příslušené varné zóny není přímo
úměrný. Když zvýšíte nastavení teploty,
nezvýší se úměrně spotřeba energie dané
varné desky. To znamená, že varná zóna se
středním nastavením teploty spotřebuje méně
než polovinu svého výkonu.
Vhodné pro:
Údaje v následující tabulce jsou
jen orientační.
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omelety,
míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla bě‐
hem ohřívání občas zamíchej‐
te.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
6-7
Mírné smažení: plátků masa ne‐
bo ryb, Cordon Bleu z telecího
masa, kotlet, masových kroket,
uzenin, jater, jíšky, vajec, pala‐
činek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená bram‐
borová kaše, silné řízky, steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
-1
13
Nastavení te‐
ploty
9
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), frito‐
vání hranolků.
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
Použijte speciální čisticí prostředek vhodný
na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující
•
•
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může
varnou desku poškodit. Vyvarujte se
popálení. Speciální škrabku přiložte šikmo
ke skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném vychladnutí
varné desky: skvrny od vodního kamene,
vodové kroužky, tukové skvrny nebo
kovově lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou
desku vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění varnou
desku osušte měkkým hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a vyčistěte
skleněný povrch pomocí navlhčeného
hadříku.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Zapněte varnou desku znovu
a maximálně do 10 sekund
nastavte teplotu.
14
Problém
Možná příčina
Řešení
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek současně.
Stiskněte pouze jedno senzo‐
rové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je voda
nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a var‐
ná deska se vypne.
Když je varná deska vypnutá,
ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze senzo‐
rových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze senzo‐
rového tlačítka.
tlačítko
.
Ukazatel zbytkového tepla se
nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu, a není proto
horká.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho, aby
byla horká, obraťte se na au‐
torizované servisní středisko.
Nastavení teploty kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je za‐
pnutá.
Viz část „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐
tek nezazní žádný zvukový
signál.
Zvuková signalizace je vy‐
pnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Vypněte varnou desku a zno‐
vu ji zapněte.
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické informa‐
ce“.
15
Problém
Zobrazí se
a číslo.
Možná příčina
Porucha varné desky.
Řešení
Varnou desku na chvíli odpoj‐
te z elektrické sítě. Vypojte
pojistku v domácí elektroin‐
stalaci. Opět ji připojte. Jestli‐
že se
opět rozsvítí, obrať‐
te se na autorizované servis‐
ní středisko.
Zobrazí se
.
U varné desky došlo k chybě,
protože se vyvařila voda z
nádoby. Spustila se funkce
automatického vypnutí a
ochrana proti přehřátí varné
zóny.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Uveďte údaje z typového štítku. Uveďte
rovněž kód ze tří číslic a písmen pro
sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje. Ujistěte
se, že jste varnou desku používali správným
způsobem. Pokud ne, budete muset návštěvu
16
Vypněte varnou desku. Od‐
straňte horkou nádobu. Po
přibližně 30 sekundách var‐
nou zónu opět zapněte. Po‐
kud byl problém ve varné
nádobě, chybové hlášení se
přestane zobrazovat. Ukaza‐
tel zbytkového tepla se může
nadále zobrazovat. Nechte
varnou nádobu dostatečně
vychladnout. Zkontrolujte,
zda lze varnou nádobu použít
s varnou deskou.
Viz část „Tipy a rady“.
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto
část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si
tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
Technické údaje
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐
kon (maximální
nastavení te‐
ploty) [W]
Funkce posíle‐
ní výkonu [W]
Délka chodu
funkce Funkce
posílení výkonu
[min]
Průměr nádoby
[mm]
Uprostřed
vpředu
1800
2500
10
145 - 180
Uprostřed
vzadu
1800
2500
10
145 - 180
Výkon varných zón se může nepatrně lišit od
údajů uvedených v této tabulce. Mění se na
základě materiálu a průměru varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr uvedený v tabulce.
17
Energetická účinnost
Informace o výrobku dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
KHI3420N
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Indukční deska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
18,0 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
180,5 Wh / kg
180,5 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
180,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 2: Varné desky metody pro měření výkonu
•
Úspora energie
•
•
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými
radami.
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni položte
varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování teploty
jídle nebo k jeho rozpouštění.
Poznámky k ochraně životního prostředí
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
18
*
19
www.electrolux.com/shop
867331226-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising