ZANKER | KHI3420N | User manual | Zanker KHI3420N User Manual

Zanker KHI3420N User Manual
DA
Brugsanvisn‐
ing
Kogesektion
KHI3420N
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
Daglig brug
2
3
5
8
9
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Energieffektiv
11
12
13
15
15
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Oplysninger om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet
af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet uden
opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det
er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
•
•
2
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under
brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal
holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller
olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og
dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortvarig
tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på
kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med funktionsvælgeren stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet, skal du slukke for
apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af producenten af
madlavningsapparatet, eller som er angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller kogesektionssikringer
indbygget i apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater og enheder
skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket
fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for at
forhindre fugt, der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et
vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt
kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over skuffer, skal du
sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem
•
•
apparatets bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg for at
montere en brandsikker plade under apparatet for at
forhindre adgang til bunden.
Sørg for, at der er en fri ventilationsplads på 2 mm
mellem køkkenbordet og forsiden af den
nedenstående enhed. Garantien dækker ikke
beskadigelser forårsaget af mangel på passende
ventilationsplads.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du sørge for, at
det er koblet fra strømforsyningen.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer
til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du kontakte en elektriker.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs eller
forkert elledning eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte elledning.
Elledningerne må ikke være viklet sammen.
Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis relevant)
ikke får kontakt med det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter
Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket (hvis relevant)
eller ledningen. Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og
isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan
fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til netstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have
en brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL! Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk chock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Fjern al emballagen, etiketterne og den beskyttende
film (hvis relevant) inden ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De
kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når
det har kontakt med vand.
•
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet, skal apparatet
øjeblikkeligt kobles fra strømforsyningen. Dette er
for at forhindre elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal holde en afstand
på mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når
apparatet er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion
Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe,
når de opvarmes. Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie, når du
tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie udsender, kan
forårsage selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde madrester, kan
forårsage brand ved en lavere temperatur end olie,
der bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af
apparatet.
Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på kogesektionens
glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej ned
på apparatet. Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller
der står tomt kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en
beskadiget bund kan forårsage ridser på glasset
eller glaskeramikken. Løft altid disse genstande, når
du skal flytte dem på kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af
fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål,
f.eks. rumopvarmning.
Vedligeholdelse og rengøring
•
•
•
•
•
Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af inden
rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der udføres
vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Bortskaffelse
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf
den.
Service
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
•
Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
•
Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet, før du
installerer kogesektionen: Typeskiltet sider i bunden af
kogesektionen.
Model .......................................
PNC .........................................
Serienummer ...........................
Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der opfylder
kravene.
For at erstatte det beskadigede netkabel skal du
bruge følgende (eller højere) netkabeltype:
H05V2V2-F T min 90°C. Kontakt altid Electrolux
Service A/S.
Fastgørelse af pakningen
1.
2.
3.
4.
Rengør bordpladen rundt om udskæringen.
Fastgør den medfølgende pakningsliste til
kogesektionens nederste kant langs
glaskeramikkens udvendige kant. Stræk den ikke
ud. Sørg for, at enderne af pakningslisten placeres
i midten af kogesektionens ene side.
Læg nogle mm til, når du tilpasser pakningslisten til
længden.
Tryk de to ender af pakningslisten sammen.
Tilslutningskabel
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
5
Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
6
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Installation af mere end én kogesektion
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
Hvis der skal installeres flere 30 cm kogesektioner ved
siden af hinanden i den samme udskæring, er et
monteringssæt, inkl. støttesidekonsol og supplerende
tætninger, tilgængelig hos vores servicecentre. De
relevante installationsanvisninger følger med i sættet.
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
7
Produktbeskrivelse
Oversigt over kogesektionen
1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel
180 mm
1
180 mm
1
2
Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
4
10
9
5
6
8
7
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug.
Sensorfelt
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
5
-
Kogezoneindikatorer for timer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
6
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
7
8
8
Funktion
/
Sensorfelt
/
9
10
Funktion
Kommentar
-
Indstilling af et varmetrin.
Boosterfunktion
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
STOP+GO-funktionen er i brug.
Boosterfunktion er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko
ved restvarme.
Induktionskogezoner laver den varme, der er nødvendig
til madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i kogegrejet.
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
•
•
Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller slukke for
kogesektionen.
•
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for kogesektionen,
hvis:
•
alle kogezoner deaktiveres,
•
du ikke indstiller varmetrinnet, når kogesektionen er
aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10 sekunder (en
gryde/pande, en klud osv.). Der udsendes et
lydsignal, og kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks. når
sovsegryden koger tør). Lad kogezonen køle af, før
du bruger kogesektionen igen.
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og
efter 2 minutter slukkes kogezonen automatisk.
9
•
Sådan vises den resterende tid: vælg kogezonen med
du behøver ikke deaktivere en kogezone eller
ændre varmetrinnet. Efter et stykke tid tændes
og kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden efter, at
kogesektionen deaktiveres:
Varmetrin
,1-2
,
Sådan deaktiveres funktionen: indstil kogezonen med
Kogesektionen deaktiveres efter
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
. Kontrollampen for kogezonen begynder at blinke
hurtigt. Displayet viser resttiden.
, og tryk på . Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut, høres en lyd,
og 00 blinker. Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: tryk på
.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur, når
kogesektionen er tændt, og kogezonerne ikke betjenes.
Displayet viser varmetrinnet
.
Varmetrin
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
Tryk på
eller
på timeren for at indstille tiden. Når
nedtællingen er slut, høres en lyd, og 00 blinker.
for at øge varmetrinnet. Tryk på
mindske varmetrinnet. Tryk på
at slukke for kogezonen.
og
for at
samtidigt for
Sådan stoppes lyden: Tryk på
Denne funktion indstiller alle aktive kogezoner til det
laveste varmetrin.
Funktionen standser ikke timerfunktionen.
Sådan aktiveres funktionen for en kogezone: Tryk på
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
STOP+GO
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet ikke ændres.
Se kapitlet “Teknisk information”.
.
.
Funktionen påvirker ikke betjeningen af
kogezonerne.
Boosterfunktion
Denne funktion tilfører ekstra effekt til
induktionskogezonerne. Funktionen kan kun aktiveres
for induktionskogezonerne i et begrænset stykke tid.
Derefter skifter induktionszonen automatisk tilbage på
det højeste varmetrin.
. tryk på
eller
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
forrige varmetrin aktiveres.
tændes.
. Det
Timer
Lås
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille, hvor længe
kogezonen skal være tændt under én tilberedning.
Betjeningspanelet kan låses, mens kogezonerne er
aktive. Det forhindrer utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og derefter
funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere
gange, indtil kontrollampen for den ønskede kogezone
tændes.
Sådan aktiveres funktionen eller ændres tiden: tryk
på
eller
på timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for kogezonen begynder at
blinke langsomt, er nedtællingen begyndt.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
4 sekunder.Timeren forbliver tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
forrige varmetrin aktiveres.
.
tændes i
. Det
Når du slukker for kogesektionen,
deaktiverer du også denne funktion.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af kogesektionen.
10
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for kogesektionen
med
. Indstil ikke varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
•
•
•
Hvis der er et problem med elforsyningen, og kogesektionen slukkes,
bevarer den ikke de tidligere indstillinger.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med
i 4 sekunder.
med
. Indstil ikke varmetrin. Tryk på
tændes. Sluk for kogesektionen
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en enkelt
tilberedning: Tænd for kogesektionen med
.
Effektstyring
•
•
tændes. Tryk på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan betjenes. Når
•
•
du tænder for kogesektionen med
funktionen igen.
•
, aktiveres
OffSound Control (Deaktivering og aktivering af
lydene)
•
Lydene er aktiveret som standard.
Sluk for kogesektionen. Tryk på
Minutur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
Du anbringer noget på betjeningspanelet.
Alle kogezoner er tilsluttet til én fase. Se billedet.
Fasen har en maksimal elektrisk belastning på 3700
W.
Funktionen fordeler effekten mellem kogezonerne.
Funktionen aktiveres, når den samlede elektriske
belastning for kogezonerne overskrider 3700 W.
Funktionen reducerer effekten til de andre
kogezoner.
Varmetrinsvisningen af de reducerede zoner skifter
mellem det valgte varmetrin og det reducerede
varmetrin. Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede zoner på det
reducerede varmetrin.
i 3 sekunder.
Displayet tændes og slukkes. Tryk på
i 3 sekunder.
eller
tændes. Tryk på
på forreste venstre
zone for at vælge ét af følgende:
•
- lyden er slukket
•
- lyden er tændt
Vent, indtil kogesektionen slukkes automatisk, for at
bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til
når:
•
, kan du kun høre lyd,
du trykker på
Råd og tip
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
•
Vand kommer meget hurtigt i kog på en zone, der
står på det højeste varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets bund.
Bunden af kogegrejet skal være så tyk
og plan som muligt.
For induktionskogezoner skaber et
stærkt elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
•
Brug induktionskogezonerne med
kogegrej, der er egnet hertil.
Kogegrejets mål
Kogegrej
•
Ukorrekt: Aluminium, kobber, messing, glas,
keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til induktionskogesektioner, hvis:
•
Korrekt: Støbejern, stål, emaljeret stål, rustfrit stål,
sandwichbund (mærket som egnet af producenten).
Induktionskogezonerne tilpasser sig til en vis grad
automatisk til størrelsen af kogegrejets bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til kogegrejets
diameter. Kogegrej med en mindre diameter end den
11
minimale modtager kun en del af den effekt, kogezonen
skaber.
Se kapitlet “Teknisk information”.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at der er noget
galt.
Eksempler på anvendelse
Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
•
•
•
små knald: kogegrejet består af forskellige
materialer (sandwichstruktur).
fløjtende lyd: du bruger kogezonen på højt
varmetrin, og kogegrejet består af flere materialer
(sandwichstruktur).
brummen: du bruger højt varmetrin.
klikken: elektronikken arbejder.
Varmetrin
Forholdet mellem varmeindstilling og kogezonens
strømforbrug er ikke lineært. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke proportionelt med
øgningen af kogezonens strømforbrug. Dette betyder, at
en kogezone med middel varmeindstilling bruger under
halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun vejledende.
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad varm.
efter behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte: smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte
æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter,
opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske
som ris, rør rundt i mælkeretter under
tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk, kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager,
æbleskiver.
efter behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler,
tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
-1
Kogning af større mængder vand. Boosterfunktionen er aktiveret.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
12
Generelle oplysninger
•
Rengør altid kogesektionen efter brug.
•
•
•
•
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på overfladen har
ingen betydning for kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til overfladen på
kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
•
Rengøring af kogesektionen
•
Fjern straks: Smeltet plastik, plastfolie, sukker og
sukkerholdige madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær forsigtig for at undgå
forbrændinger. Sæt specialskraberen skråt ned på
•
glasoverfladen, og bevæg bladet hen over
overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:
Rande af kalk eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og ikke-slibende opvaskemiddel.
Tør kogesektionen af med en blød klud efter
rengøring.
Fjern mtalskinnende misfarvning: brug en
opløsning af vand med eddike og rengør
glasoverfladen med en fugtig klud.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen er ikke tilsluttet til en
strømforsyning, eller den er forkert
tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektionen er tilsluttet korrekt til strømforsyningen.
Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en defekt
sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Tænd for kogesektionen igen, og
indstil varmetrinnet på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
STOP+GO-funktionen er i brug.
Se kapitlet "Daglig brug".
Der er vand eller fedtstænk på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal, og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal, når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på tasterne
Flyt genstanden fra tasterne.
Restvarmeindikator tænder ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den
kun har været tændt i kort tid.
.
Kontakt et autoriseret servicecenter,
hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til at være varm.
13
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Varmetrinnet skifter mellem to forskellige varmetrin.
Strømstyringsfunktion er tændt.
Se kapitlet "Daglig brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller det er
placeret for tæt på betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de
bageste kogezoner.
Der lyder intet signal, når der trykkes på sensorfelterne.
Signalerne er slået fra.
Slå signalerne til.
Se kapitlet "Daglig brug".
tændes.
Automatisk slukning er aktiveret.
Sluk og tænd for kogesektionen.
tændes.
Børnesikringen eller funktionslåsen
er slået til.
Se kapitlet "Daglig brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezonen.
Der er brugt uegnet kogegrej.
Brug egnet kogegrej.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og
råd".
Diameteren på kogegrejets bund er
for lille til kogezonen.
Brug kogegrej med de rette mål.
Se kapitlet “Teknisk information”.
Der er en fejl i kogesektionen.
Kobl kogesektionen fra lysnettet i et
stykke tid. Sluk på gruppeafbryderen, eller tag sikringen ud på tavlen.
Tilslut apparatet igen. Kontakt et
og et tal lyser.
autoriseret servicecenter, hvis
tændes igen.
tændes.
Der er en fejl i kogesektionen, fordi
et kogegrej er kogt tør. Automatisk
slukning og overophedningssikringen for kogezonerne er aktiveret.
Hvis du ikke kan løse problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter,
hvis du ikke selv kan løse problemet. Oplys de data, der
findes på typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede kode
på glaskeramikken (der står i hjørnet af glaspladen) og
den fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du har betjent
14
Sluk for kogesektionen. Fjern det
varme kogegrej. Tænd for kogezonen igen efter ca. 30 sekunder. Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis kogegrejet var problemet. Restvarmeindikator fortsætter med at lyse. Lad
kogegrejet køle tilstrækkeligt af.
Kontrollér, om kogegrejet er egnet til
kogesektionen.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og
råd".
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes forkert
betjening, er et teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
Mærkater leveret med tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som angivet herunder:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sæt det fast på garantikortet, og send denne del
(hvis relevant).
B. Sæt det fast på garantikortet, og behold denne del
(hvis relevant).
C. Sæt det fast på instruktionshæftet.
Tekniske data
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt
(maks. varmetrin)
[W]
Boosterfunktion
[W]
Boosterfunktion
maksimal varighed
[min.]
Diameter for kogegrej [mm]
Forrest i midten
1800
2500
10
145 - 180
Bagest i midten
1800
2500
10
145 - 180
Kogezonernes effekt kan afvige en smule fra dataene i
tabellen. Variationerne skyldes kogegrejets materiale og
mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du ikke bruge
kogegrej, der er større end diameteren i tabellen.
Energieffektiv
Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
KHI3420N
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
15
Antal kogezoner
2
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forrest i midten
Bagest i midten
18,0 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC
electric cooking)
Forrest i midten
Bagest i midten
180,5 Wh/kg
180,5 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC
electric hob)
180,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektroniske husholdningsapparater til
madlavning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
•
•
•
•
•
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i hverdagen, hvis
du følger nedenstående råd.
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille
kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden varm eller for at
smelte den.
Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den
nødvendige mængde.
Miljøhensyn
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
16
*
17
18
19
www.electrolux.com/shop
867331223-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising