Electrolux | EHH3320NVK | User manual | Electrolux EHH3320NVK User Manual

Electrolux EHH3320NVK User Manual
EHH3320NVK
BG
HU
Плоча
Főzőlap
Ръководство за употреба
Használati útmutató
2
21
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 14
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 15
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................16
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................19
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................20
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на котлон без
надзор с мазнина или олио, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, но изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху повърхностите за
готвене.
Не трябва да се поставят на повърхността на
плочата метални предмети като ножове, вилици,
лъжици и капаци, тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
След употреба, изключете плочата от нейния ключ
за управление и не разчитайте на детектора за
откриване на наличие на тенджера.
Ако стъклокерамичната/стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда, за да избегнете
вероятността от токов удар.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя на уреда или опоменати от него в
инструкциите за употреба, като подходящи или
предпазители за котлони вградени в уреда.
Използването на неподходящи предпазители може
да доведе до злополуки.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Уверете се, че
монтирате негорим разделителен
панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Уверете се че интервала за
вентилация от 2 мм между
работната повърхност и предната
част на долната единица е
свободен. Гаранцията не покрива
повреди, причинени от липса на
адекватно вентилационно
разстояние.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
“изкл.” след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото /
стъклокерамиката. Винаги
БЪЛГАРСКИ
•
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
7
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
Модел .......................................
Номер на продукт
(PNC) ........................................
.
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.3 Свързващ кабел
•
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да замените повреденият
мрежов кабел, използвайте
следните (или по-високи) типове
мрежови кабели: H05V2V2-F T мин.
90°C. Свържете се с местния
сервизния център.
3.4 Закрепване на
уплътнението
1. Почистете плота около изрязаната
зона.
2. Прилепете доставената
уплътнителна лента върху долния
ръб на плочата, по външния ръб
на стъклокерамиката. Не я
разтягайте. Уверете се, че
краищата на уплътнителната
лента са поставени в средата на
едната страна на плочата.
3. Добавете няколко милиметра към
дължината, когато изрязвате
уплътнителната лента.
8
www.electrolux.com
4. Натиснете двата края на
уплътнителната лента един към
друг.
3.5 Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
БЪЛГАРСКИ
min.
12 mm
min.
2 mm
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1 Индукционна зона за готвене
2 Kомандно табло
1
145 mm
1
210 mm
2
4.2 Оформление на контролния панел
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
9
10
www.electrolux.com
Сен‐
Функция
зорно
поле
1
2
3
4
5
6
Бележка
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на пло‐
чата.
Заключване / Устрой‐
ството "Заключване за
деца"
За заключване / отключване на ко‐
мандното табло.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на
функцията.
-
Дисплей за степента на Показва степента на нагряване.
нагряване
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
Избор на зона за готвене.
/
-
Увеличава или намалява времето.
/
-
За настройване на степен за нагрява‐
не.
Режим на повишена
мощност
За активиране и деактивиране на
функцията.
7
8
9
10
4.3 Показания за настройката на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
-
/
-
Зоната за готвене работи.
Точката означава промяна по половината от нивото на нагря‐
ване.
функцията STOP+GO работи.
функцията Автоматично нагряване работи.
Режим на повишена мощност работи.
+ число
Има неизправност.
Зоната за готвене продължава да бъде гореща (остатъчна
топлина).
БЪЛГАРСКИ
Екран
11
Описание
Функцията Заключване / Устройството "Заключване за деца"
работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху
зоната за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
4.4 Индикатор за остатъчна
топлина
ВНИМАНИЕ!
Съществува риск от
изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
5.2 Автоматичното
изключване
•
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐ Плочата се деак‐
гряването
тивира след
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
•
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът
светва и зоната
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
,1-2
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
5.3 Степента на нагряване
Докоснете , за да повишите
степента на нагряването. Докоснете
, за да понижите степента на
нагряването. Докоснете
и
по
едно и също време, за да
деактивирате зоната за готвене.
12
www.electrolux.com
5.4 Автоматично нагряване
Ако активирате тази функция, можете
да получите необходимата степен на
нагряване за по-кратко време. Тази
функция задава най-високата степен
на нагряване за определено време и
след това намалява до правилната
степен на нагряване.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
зоната за готвене: докоснете
(
(
светва). Незабавно докоснете ,
докато светне правилната степен на
се
За да деактивирате функцията:
.
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
на таймера, за да зададете
или
времето (00 - 99 минути). Когато
индикаторът на зоната за готвене
започне да мига по-бавно, времето се
отброява обратно.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
5.5 Режим на повишена
мощност
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете
Избор на зона за готвене: докоснете
промените времето: докоснете
светва). Незабавно докоснете
докоснете
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
За да активирате функцията или да
За да активирате функцията за
нагряване. След 3 секунди
включва.
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
или
.
5.6 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
.
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
.
Таймер
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути, когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва
.
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
.
БЪЛГАРСКИ
5.7 STOP+GO
задавайте степен на нагряване.
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Спрете плочата с
Когато работи тази функция,
настройката на нагряване не може да
бъде променяна.
Функцията не спира функциите на
таймера.
За да активирате функцията:
докоснете
.
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
5.8 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
светва за 4
докоснете .
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
5.9 Устройството
"Заключване за деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с
. Не
Докоснете
за 4 секунди.
13
светва.
.
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
светва. Докоснете
плочата с .
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
5.10 Управление на
мощността
•
•
•
•
•
•
Всички зони за готвене за свързани
с една фаза. Вижте илюстрацията.
Максималното електрическо
натоварване на фазата е 3700 W.
Функцията разделя мощността
между зоните за готвене.
Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене навдиши 3700
W.
Функцията намалява мощността,
подавана към другите зони за
готвене.
Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
намалена мощност остава на
намалената настройка.
14
www.electrolux.com
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. глава "Техническа
информация".
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
6.3 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната за гответе не е линейна.
Когато увеличите степента на
нагряване, тя не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия на зоната за готвене. Това
означава, че зоната за готвене със
средна степен на нагряване използва
по-малко от половината от своята
енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
БЪЛГАРСКИ
Настройка
на нагрява‐
нето
15
Използвайте за:
Време
(мин)
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1 - 2.
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1 - 2.
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
2. - 3.
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете най-малко два
пъти повече течност, от‐
колкото е оризът, разбърк‐
вайте млечните блюда от
време на време за готве‐
не.
3. - 4.
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4. - 5.
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
4. - 5.
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
5. - 7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, пелмени, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
7-8
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
-1
Съвети
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. Функцията Power е активи‐
рана.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
16
www.electrolux.com
•
•
•
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
•
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
•
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или работите с плочата. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Включете плочата отново
и задайте степента на
нагряване в рамките на
10 секунди.
Доконали сте 2 или пове‐ Докосвайте само по едно
че сензорни полета едно‐ сензорно поле.
временно.
функцията STOP+GO ра‐ Вж. глава "Всекидневна
боти.
употреба".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
17
Отстраняване
Върху командното табло Почистете командното
има вода или е покрито с табло.
пръски мазнина.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира прозвучава звуков
сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да бъде гореща, се
свържете със сервизния
център.
Функцията "автоматично
нагряване" не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да из‐
стине достатъчно.
Зададена е най-високата Най-високата степен на
степен на нагряване.
нагряване има същата
мощност като функцията.
Настройката за топлина
превключва между две
нива.
Режим на управление на
захранването.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
светва.
Активирано е автоматич‐
но изключване.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
светва.
Активирана е функцията Вж. глава "Всекидневна
за заключване на бутони‐ употреба".
те или устройството за
безопасност на децата.
светва.
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
18
www.electrolux.com
Проблем
и число светва.
Възможна причина
Отстраняване
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери.
Вж. глава "Техническа
информация".
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изклю‐
чете предпазителя на до‐
машната електрическа
инсталация. Свържете го
отново. Ако
светне от‐
ново, обадете се в отори‐
зирания сервизен цен‐
тър.
светва.
Има проблем с котлона,
защото водата или теч‐
ността в съда за готвене
е извряла напълно. Ра‐
ботят автоматично из‐
ключване и защита про‐
тив прегряване на зони‐
те.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
което се появява. Уверете се, че
Деактивирайте плочата.
Свалете горещия готвар‐
ски съд. След приблизи‐
телно 30 секунди включе‐
те отново зоната за го‐
твене. Ако проблемът е
бил в готварския съд, съ‐
общението за грешка из‐
чезва. Индикаторът за
остатъчна топлина може
да остане включен. Оста‐
вете готварския съд да
изстине достатъчно. Про‐
верете дали съдът ви е
съвместим с плочата.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
БЪЛГАРСКИ
19
8.3 Предоставени етикети с
чантата с принадлежности
Прикрепете залепващите етикети,
както е указано по-долу:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го върху гаранционната
карта и изпратете тази част (ако е
приложимо).
B. Залепете го върху гаранционната
карта и запазете тази част (ако е
приложимо).
C. Залепете го върху книжката с
инструкциите.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
Режим на по‐
мощност (при вишена мощ‐
максимална
ност [W]
топлинна на‐
стройка) [W]
Режим на по‐
вишена мощ‐
ност макси‐
мална про‐
дължител‐
ност [мин]
Диаметър на
готварски съд
[мм]
Предна сред‐
на
2300
3700
10
180 - 210
Задна средна
1400
2500
4
125 - 145
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
20
www.electrolux.com
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на мо‐
дела
EHH3320NVK
Тип котлон
Вградени котло‐
ни
Брой зони за готвене
2
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зо‐
ни за готвене (Ø)
Предна средна
Задна средна
21,0 см
14,5 см
Енергийна консумация
на зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна средна
Задна средна
176,9 Wh / kg
178,1 Wh / kg
Енергийна консумация
на котлонът (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
10.2 Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
177,5 Wh / kg
•
•
•
•
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
21
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................21
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 23
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 26
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 28
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 30
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................32
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................34
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 34
9. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 37
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 38
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
22
www.electrolux.com
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél
fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, nehogy áramütés érjen
valakit.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
•
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy
van-e megfelelő levegőkeringés a
készülék alja és a felső fiók között.
A készülék alja forróvá válhat. Építsen
be egy nem éghető elválasztó lapot a
készülék alá, hogy az aljához való
hozzáférést megakadályozza.
A szabad levegőáramlás érdekében
hagyjon legalább 2 mm szabad helyet
a munkafelület és az alatta levő
készülék előlapja között. A garancia
nem terjed ki az olyan károkra,
melyek a szellőzést biztosító rés
hiánya miatt következtek be.
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
MAGYAR
2.3 Használat
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
A készüléket háztartási környezetben
használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
A szívritmus-szabályozóval
rendelkező személyek tartsanak
legalább 30 cm távolságot a
bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
25
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.4 Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
26
www.electrolux.com
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
3.1 A szerelést megelőző
teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Típus .......................................
PNC
(Termékszám) ....................
Sorozatszám ...........................
3.2 Beépíthető tűzhelylapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
3.3 Csatlakozó vezeték
•
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
•
A megsérült hálózati vezetéket
cserélje ki az alábbi típusú (vagy
ennél nagyobb terhelhetőségű)
vezetékre: H05V2V2-F T min. 90 °C.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
3.4 A tömítés felerősítése
1. Tisztítsa meg a munkalapon a
kivágási terület környékét.
2. Helyezze fel a mellékelt tömítőcsíkot
a főzőlap alsó szélére, az
üvegkerámia külső széle mentén. A
művelet közben ne nyújtsa meg a
csíkot. Ügyeljen arra, hogy a
tömítőcsík végei a főzőlap egyik
oldalának közepén helyezkedjenek
el.
3. Hagyjon rá néhány millimétert,
amikor a tömítőcsíkot a megfelelő
hosszúságúra vágja.
4. Nyomja össze a tömítőcsík két végét.
MAGYAR
3.5 Összeszerelés
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
27
28
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
1 Indukciós főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
145 mm
1
210 mm
2
4.2 Kezelőpanel elrendezés
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők
és hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.
MAGYAR
Érzé‐
kelő‐
mező
Funkció
Megjegyzés
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
Funkciózár / Gyerekzár
A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldá‐
sa.
STOP+GO
A funkció be- és kikapcsolása.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az
időt.
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
-
A főzőzóna kiválasztása.
/
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
/
-
A hőfok beállítása.
Rásegítés funkció
A funkció be- és kikapcsolása.
1
2
3
4
5
6
29
7
8
9
10
4.3 Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelző
Megnevezés
A főzőzóna ki van kapcsolva.
-
/
-
A főzőzóna működik.
A pont egy hőfokszint felével történő módosítást jelent.
A STOP+GO funkció működik.
A Automatikus felfűtés funkció működik.
A Rásegítés funkció funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
Egy főzőzóna még mindig forró (maradékhő).
A Funkciózár /Gyerekzár funkció működik.
Nem megfelelő vagy túl kicsi a főzőedény, vagy nincs főzőedény
a főzőzónán.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
30
www.electrolux.com
4.4 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
Hőfokbeállítás
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
5.1 Be- és kikapcsolás
3-4
5 óra
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig
a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
5
4 óra
6-9
1,5 óra
5.2 Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
•
•
•
•
•
valamennyi főzőzóna ki van
kapcsolva,
nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta
a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható és kikapcsol
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl.
egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt
ismét használná a főzőlapot, várja
meg, hogy a főzőzóna lehűljön.
nem megfelelő főzőedényt használ. A
szimbólum világítani kezd, és 2
perc múlva a főzőzóna automatikusan
leáll.
nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
szimbólum
Bizonyos idő után a
világítani kezd, és a főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
Hőfokbeállítás
,1-2
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
6 óra
5.3 A hőfokbeállítás
Érintse meg a
gombot a hőbeállítás
növeléséhez. Érintse meg a
gombot a
hőbeállítás csökkentéséhez. A főzőzóna
kikapcsolásához érintse meg egyszerre
a
és
gombot.
5.4 Automatikus felfűtés
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, rövidebb
idő alatt érheti el a szükséges
hőfokbeállítást. A funkció egy időre
maximális hőfokra kapcsol, majd a
megfelelő értékre csökkenti a
hőmérsékletet.
A funkció bekapcsolásához
a főzőzónának hidegnek kell
lenni.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
(a
gombot
világítani kezd). Azonnal érintse
meg a
gombot (a
világítani kezd).
Azonnal érintse meg és tartsa
megérintve a
gombot, míg a
megfelelő hőfokérték meg nem jelenik. 3
másodperc elteltével a
megjelenik.
visszajelző
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
MAGYAR
5.5 Rásegítés funkció
A funkció nagyobb teljesítményt tesz
elérhetővé az indukciós főzőzónák
számára. A funkció csak bizonyos ideig
működtethető az indukciós főzőzónák
esetén. Ezután az indukciós főzőzóna
automatikusan visszakapcsol a
legmagasabb hőfokbeállításra.
Olvassa el a „Műszaki
információk” című fejezetet.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
A
gombot.
világítani kezd.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
vagy
gombot.
5.6 Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a
főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen
egyetlen főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását
végezze el, majd állítsa be a funkciót.
Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés
hallható, és a 00 kijelzés
villog. A főzőzóna kikapcsol.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a
funkciót Percszámlálóként
használhatja. A hőfokbeállítás kijelzőjén
látható.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához.
Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a 00 kijelzés
villog.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
5.7 STOP+GO
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
Ez a funkció az összes üzemelő
főzőzónát a legalacsonyabb hőfokú
beállításra állítja.
A funkció bekapcsolása vagy a
visszaszámlálási idő módosítása:
érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához (00 - 99
perc). Amikor a főzőzóna visszajelzője
lassabban villog, az idő visszaszámolása
megkezdődött.
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza
ki a főzőzónát a
gombbal. A főzőzóna
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a hátralévő idő látható.
Amikor a funkció aktív, nem módosíthatja
a hőfokbeállítást.
A funkció nem állítja le az időzítési
funkciókat.
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. A
világítani kezd.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
5.8 Funkciózár
főzőzónát a
Amikor a főzőzónák működnek,
zárolhatja a kezelőpanelt. Ezzel
megelőzheti a hőfokbeállítás véletlen
módosítását.
gombbal, majd érintse
gombot. A hátralévő idő
meg a
visszaszámlálása 00 eléréséig
folytatódik. A főzőzóna visszajelzője
kialszik.
31
Először végezze el a hőbeállítást.
32
www.electrolux.com
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombbal kikapcsolja, a funkció ismét
működik.
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
5.10 Teljesítménykezelés
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
•
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
•
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
•
•
5.9 Gyerekzár
Ez a funkció megakadályozza a főzőlap
véletlen üzemeltetését.
•
A funkció bekapcsolása: indítsa el a
•
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
Valamennyi főzőzóna egy fázisra van
kötve. Lásd az ábrát.
A fázis legnagyobb elektromos
terhelhetősége 3700 W.
A funkció elosztja a teljesítményt a
főzőzónák között.
A funkció akkor kapcsol be, ha a
főzőzónák összes elektromos
teljesítményfelvétele meghaladja a
3700 W értéket.
A funkció csökkenti a többi
főzőzónára jutó teljesítményt.
A csökkentett teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
kiválasztott hőfokbeállítás és a
csökkentett hőfokbeállítás váltakozik.
Egy kis idő után a csökkentett
teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
csökkentett hőfokbeállítás marad
látható.
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre: indítsa el a főzőlapot
a
gombbal. A
megjelenik. Érintse
meg a
gombot 4 másodpercig.
Végezze el a hőfokbeállítást 10
másodpercen belül. Működtetheti a
főzőlapot. Amikor a főzőlapot a
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
6.1 Főzőedény
Az indukciós főzőzónáknál
az erős elektromágneses
mező a főzőedényben
nagyon gyorsan termel hőt.
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő főzőedényekkel
használja.
A főzőedény anyaga
•
megfelelő: öntöttvas, acél,
zománcozott acél, rozsdamentes
acél, többrétegű edényalj (a gyártó
által megfelelőnek jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
A főzőedény akkor megfelelő
indukciós tűzhelylaphoz, ha:
MAGYAR
•
•
egy kevés víz nagyon gyorsan felforr
a legmagasabb hőfokra beállított
zónán.
a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Edények méretei
Az indukciós főzőzónák bizonyos határok
között automatikusan alkalmazkodnak a
főzőedény aljának méretéhez.
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény
átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál
kisebb átmérőjű főzőedény csak egy
részét veszi fel a főzőzóna által leadott
energiának.
Olvassa el a „Műszaki
információk” című fejezetet.
6.2 Működés közben hallható
hangok
Ha a következőt hallja:
•
fütyülés: a főzőzónát magas
teljesítményszinten használja, és a
főzőedény különböző anyagokból
készült (szendvicskonstrukció).
• zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
• kattogás: elektromos kapcsolás megy
végbe.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor
üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek
számítanak, és nem jelentik azt, hogy
a főzőlap meghibásodott.
6.3 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A hőfokbeállítás és a főzőzóna
energiafogyasztása közötti kapcsolat
nem lineáris. A hőfokbeállítás
növelésekor a főzőzóna
energiafogyasztása nem arányosan
emelkedik. Azaz, a közepes
hőfokbeállítású főzőzóna a névleges
energiafogyasztásának felénél kevesebb
energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
recsegés: a főzőedény különböző
anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
Hőfokbeállí‐
tás
33
•
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1 - 2.
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1 - 2.
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2. - 3.
Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50
se, készételek felmelegítése.
A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a tejet kevergesse
főzés közben.
3. - 4.
Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45
párolása.
Adjon hozzá néhány teáska‐
nál folyadékot.
4. - 5.
Burgonya párolása.
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
-1
20 - 60
34
www.electrolux.com
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
4. - 5.
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.
5. - 7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szük‐
borjúhús, cordon bleu, borda, ség
húspogácsa, kolbász, máj,
szerint
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.
Félidőben fordítsa meg.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.
5 - 15
Nagymennyiségű víz forralása. A Rásegítés funkció aktív.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényt használjon,
melynek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
ajánlott tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
7.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket. Ha
ezt nem teszi meg, a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
MAGYAR
35
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoz‐
tatva az elektromos háló‐
zathoz, vagy csatlakoztatá‐
sa nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Lásd a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.
Kettő vagy több érzékelő‐
mezőt érintett meg egy‐
szerre.
Egyszerre csak egy érzé‐
kelőmezőt érintsen meg.
A STOP+GO funkció mű‐
ködik.
Olvassa el a „Napi haszná‐
lat” című fejezetet.
Víz- vagy zsírfoltok vannak Tisztítsa meg a kezelőpa‐
a kezelőpanelen.
nelt.
Hangjelzés hallható és ki‐ Letakart egy vagy több ér‐
kapcsol főzőlap.
zékelőmezőt.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőkről.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
lőmezőre.
Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem for‐ Ha a főzőzóna elég ideig
rósodott fel, mert csak rö‐ működött, és forrónak kel‐
vid ideje van működésben. lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.
Az Automatikus felfűtés
funkció nem működik.
A főzőzóna forró.
Hagyja, hogy a főzőzóna
megfelelően lehűljön.
A legmagasabb hőfok van
beállítva.
A legmagasabb főzési fo‐
kozatnak ugyanakkora a
teljesítménye, mint a funk‐
ciónak.
A Teljesítménykezelés
funkció működik.
Olvassa el a „Napi haszná‐
lat” című fejezetet.
A hőfok két szint között
változik.
érzéke‐ Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőről.
Az érzékelőmező felmeleg‐ A főzőedény túl nagy vagy
szik.
túl közel tette a kezelőpa‐
nelhez.
Ha lehetséges, tegye a
nagy főzőedényeket a hát‐
só főzőlapokra.
36
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A
visszajelző világítani
kezd.
Működik az Automatikus
kikapcsolás.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd kapcsolja be újra.
A
visszajelző világítani
kezd.
A gyerekzár vagy a gomb‐
zár funkció működik.
Olvassa el a „Napi haszná‐
lat” című fejezetet.
A
visszajelző világítani
kezd.
Nincs főzőedény a főzőzó‐
nára helyezve.
Tegyen főzőedényt a főző‐
zónára.
A főzőedény nem megfele‐ Használjon megfelelő típu‐
lő típusú.
sú főzőedényt.
Olvassa el a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fe‐
jezetet.
A főzőedény aljának átmé‐ Megfelelő méretű főzőe‐
rője túl kicsi a főzőzónához dényt használjon.
képest.
Olvassa el a „Műszaki in‐
formációk” című fejezetet.
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a fő‐
zőlapnál.
Húzza ki egy időre a kon‐
nektorból a főzőlap hálóza‐
ti vezetékét. Kapcsolja le a
biztosítékot az otthoni
elektromos rendszerben.
Ezután csatlakoztassa újra
a készüléket. Ha a
jel
újra megjelenik, hívja a
márkaszervizt.
A
visszajelző világítani A főzőlapnál hiba lépett fel,
mert a folyadék elforrt a fő‐
kezd.
zőedényből. A főzőzóna
túlmelegedés védelem és
az Automatikus kikapcso‐
lás működik.
8.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
Kapcsolja ki a főzőlapot.
Vegye le a forró főzőe‐
dényt. Körülbelül 30 má‐
sodperc múlva kapcsolja
be újra a főzőzónát.
Amennyiben a főzőedény
okozta a hibát, a hibaüze‐
net eltűnik a kijelzőről. A
maradékhő visszajelző to‐
vább világíthat. Hagyja,
hogy a főzőedény megfe‐
lelően lehűljön. Ellenőriz‐
ze, hogy a főzőedény meg‐
felelő-e a főzőlaphoz.
Olvassa el a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fe‐
jezetet.
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű
MAGYAR
kódját (az üvegfelület sarkában látható),
valamint a megjelenő hibaüzenetet.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó
kiszállása nem lesz ingyenes, még a
garanciális időszakban sem. A
szervizközponttal és a garanciális
A
8.3 A tartozékok zacskójában
található címkék
Az öntapadó címkéket az alább látható
módon helyezze fel:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
37
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a
garanciakönyvben találja meg.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ragassza a garancialapra, és küldje
el ezt a részét (ha rendelkezésre áll).
B. Ragassza a garancialapra, és tartsa
meg ezt a részét (ha rendelkezésre
áll).
C. Ragassza a felhasználói
kézikönyvre.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges tel‐
jesítmény
(maximális
hőfokbeállí‐
tás) [W]
Rásegítés
funkció [W]
Rásegítés
funkció maxi‐
mális időtar‐
tam [perc]
Főzőedény át‐
mérője [mm]
Középső első
2300
3700
10
180 - 210
Középső hátsó 1400
2500
4
125 - 145
A főzőzónák teljesítménye kismértékben
eltérhet a táblázat adataitól. A
teljesítmény a főzőedény anyagától és
méretétől függően változik.
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a táblázatban
szereplő átmérőt.
38
www.electrolux.com
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG
10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szerint
A készülék azonosítójele
EHH3320NVK
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőzónák száma
2
Fűtési technológia
Indukciós főzőlap
Kör alakú főzőzónák át‐
mérője (Ø)
Középső első
Középső hátsó
21,0 cm
14,5 cm
Energiafogyasztás főző‐
zónánként (EC electric
cooking)
Középső első
Középső hátsó
176,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasz‐
tása (EC electric hob)
177,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
10.2 Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
•
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
39
867333048-B-112019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising