Juno | JKSI300R8 | User manual | Juno JKSI300R8 User Manual

Juno JKSI300R8 User Manual
Návod k
použití
Istruzioni per
l’uso
Instrukcja
obsługi
Manual de
instrucciones
Varná deska
Piano cot‐
tura
Płyta grzejna
Placa de
cocción
JKSI300R8
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
4
6
8
10
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
13
14
15
17
18
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce
bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty
jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem
a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
• Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou
a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro proudění
vzduchu.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
• Použijte správný typ napájecího
kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
5
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
• Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
• Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
• Nespoléhejte se na detektor nádoby.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
• Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než na
30 cm.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
• Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
6
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Likvidace
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
Obsluha
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Připojovací kabel
• Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
• Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se
na místní servisní středisko.
Montáž těsnění
1. Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na
spodní hraně varné desky podél
vnějšího okraje sklokeramického
povrchu. Nenatahujte jej. Konce
těsnicího proužku musí být umístěny
uprostřed na jedné straně varné
desky.
3. Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
4. Oba konce těsnicího proužku přitlačte
k sobě.
7
Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
8
min.
12 mm
min.
2 mm
Instalace více než jedné varné
desky
min. 650 mm
490 mm
40-50 mm
Jestliže instalujete několik varných desek
o velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
55 mm
30 mm
270 mm
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
180 mm
1
180 mm
1
2
9
Rozvržení ovládacího panelu
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
nzo‐
rové
tla‐
čítko
Funkce
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovládací‐
ho panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Funkce posílení výkonu
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
5
6
7
8
9
10
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
10
Displej
Popis
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žádná
nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
• všechny varné zóny jsou vypnuté,
• po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
• něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový
signál a varná deska se vypne.
Odstraňte všechny předměty, nebo
vyčistěte ovládací panel.
• se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
• použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se varná
zóna automaticky vypne.
• po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí
a varná
deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-2
Varná deska se
vypne po
6 hodin
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodiny
11
Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím
a
vypnete
varnou zónu.
Funkce posílení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické informace“.
nebo
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí .
Zapnutí funkce: stiskněte . Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte . Rozsvítí se .
Vypnutí funkce: stiskněte
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
.
Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte
nebo
časovače a nastavte
čas (00 - 99 minut). Když kontrolka varné
zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se
čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se
bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte . Na čtyři
sekundy se rozsvítí .Časovač zůstane
zapnutý.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
12
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Zobrazí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Zobrazí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí .
Rozsvítí se . Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní
můžete varnou desku použít. Když varnou
desku vypnete pomocí , funkce se opět
zapne.
OffSound Control (Vypnutí a
zapnutí zvukové signalizace)
Zvuková signalizace je ve
výchozím nastavení zapnutá.
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte . Displej se rozsvítí a zhasne.
Na tři sekundy stiskněte . Rozsvítí se
nebo . Stisknutím
levé přední zóny
zvolte jedno z těchto nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná
deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze když:
•
•
•
•
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
Pokud došlo k problému s
napájením, které vede k
vypnutí varné desky, který
neuchová předchozí nastavení.
Řízení výkonu
• Všechny varné zóny jsou zapojeny do
jedné fáze. Viz obrázek.
• Fáze má maximální elektrické zatížení
3 700 W.
• Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny.
• Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
přesáhne 3 700 W.
• Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny.
• Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
13
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
minimálním průměrem přijímají pouze část
výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické informace“.
Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné elektromagnetické
pole teplo v nádobách velmi
rychle.
Indukční varné zóny používejte
s vhodnými nádobami.
Materiál varných nádob
• vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
• se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
• magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
• praskání: nádobí je vyrobeno z různých
materiálů (sendvičová konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
Příklady použití varné desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
Nastavení
teploty
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 40
Vařte s pokličkou.
-1
14
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou
a polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
6-7
Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐
ho masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky, va‐
jec, palačinek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků.
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
• Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
• Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku poškodit.
Vyvarujte se popálení. Speciální
škrabku přiložte šikmo ke skleněnému
povrchu a posunujte ostří po povrchu
desky.
• Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem.
15
• Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na kvalifiko‐
vaného elektrikáře.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek součas‐
ně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu, a není proto
horká.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Nastavení teploty kolísá
mezi dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je za‐
pnutá.
Viz část „Denní používání“.
16
Problém
Možná příčina
Řešení
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐
tek nezazní žádný zvukový
signál.
Zvuková signalizace je vy‐
pnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické informa‐
ce“.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vypoj‐
te pojistku v domácí elek‐
troinstalaci. Opět ji připojte.
Zobrazí se
a číslo.
Jestliže se
opět rozsvítí,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Zobrazí se
.
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila voda
z nádoby. Spustila se funkce
automatického vypnutí a
ochrana proti přehřátí varné
zóny.
Vypněte varnou desku. Od‐
straňte horkou nádobu. Po
přibližně 30 sekundách var‐
nou zónu opět zapněte. Po‐
kud byl problém ve varné
nádobě, chybové hlášení se
přestane zobrazovat. Uka‐
zatel zbytkového tepla se
může nadále zobrazovat.
Nechte varnou nádobu do‐
statečně vychladnout. Zkon‐
trolujte, zda lze varnou nád‐
obu použít s varnou deskou.
Viz část „Tipy a rady“.
17
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového štítku.
Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste varnou desku používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z
A
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐
kon (maximál‐
ní nastavení
teploty) [W]
Funkce posí‐
lení výkonu
[W]
Délka chodu
funkce Funk‐
ce posílení vý‐
konu [min]
Průměr nád‐
oby [mm]
Uprostřed
vpředu
1800
2500
10
145 - 180
Uprostřed
vzadu
1800
2500
10
145 - 180
18
Výkon varných zón se může nepatrně lišit
od údajů uvedených v této tabulce. Mění
se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr uvedený v tabulce.
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Informace o výrobku dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
JKSI300R8
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Indukční deska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
18,0 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
180,5 Wh / kg
180,5 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
180,5 Wh / kg
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
• Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
19
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
19
21
23
26
27
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
Efficienza energetica
30
32
33
36
37
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura durante il funzionamento o
raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.
Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i
bambini sarà opportuno attivarlo.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
I bambini di 3 anni e di età inferiore vanno tenuti alla larga
dall'apparecchiatura quando è in funzione, in ogni
momento.
20
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: L'apparecchiatura e le parti accessibili si
riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare
gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini al di sotto
dei 8 anni se non costantemente supervisionati.
Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo
remoto distinto per mettere in funzione l'apparecchiatura.
AVVERTENZA: Non lasciare mai il piano di cottura
incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e
grassi potrebbero provocare un incendio.
Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua;
spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con
un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco.
ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere
sorvegliato. Un breve processo di cottura deve essere
supervisionato senza soluzione di continuità.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio: Non conservare nulla
sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi
non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di
cottura in quanto possono diventare caldi.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Dopo l'uso, spegnere l'elemento utilizzato mediante la
corrispondente manopola, senza considerare quanto
indicato dal rilevatore di utensili.
Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle
crepe, spegnere l'apparecchiatura per evitare il rischio di
scossa elettrica.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da
una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
AVVERTENZA: Servirsi unicamente di protezioni per il
piano cottura progettate dal produttore
dell'apparecchiatura o indicate dallo stesso nelle istruzioni
d'uso, ad esempio accessori idonei o le protezioni del
21
piano cottura incorporate nell'apparecchiatura. L'uso
inadeguato delle protezioni può causare incidenti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• È necessario rispettare la distanza
minima dalle altre apparecchiature.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Proteggere le superfici di taglio con un
materiale di tenuta per evitare che
l'umidità causi dei rigonfiamenti.
• Proteggere la base
dell'apparecchiatura da vapore e
umidità.
• Non installare l'apparecchiatura
accanto ad una porta o sotto una
finestra, Per evitare che pentole calde
cadano dall'apparecchiatura quando la
porta o la finestra sono aperte.
• Se l'apparecchiatura viene installata
sopra dei cassetti, assicurarsi che lo
spazio, tra la base dell'apparecchiatura
e il cassetto superiore, sia sufficiente
per il ricircolo d'aria.
• La base dell'apparecchiatura può
surriscaldarsi. Si consiglia di installare
un pannello divisorio in materiale non
infiammabile al di sotto
dell'apparecchiatura per rendere
inaccessibile la base.
• Assicurarsi che lo spazio per il ricircolo
d'aria di 2 mm, tra il piano di lavoro e la
parte anteriore dell'unità sottostante sia
libero. La garanzia non copre danni
dovuti all'assenza di uno spazio di
ventilazione adeguato.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Prima di qualsiasi intervento, è
necessario verificare che
l'apparecchiatura sia scollegata dalla
rete elettrica.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelli dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. L'allentamento
di un collegamento elettrico o di una
spina (ove previsti) può provocare il
surriscaldamento del terminale.
• Utilizzare il cavo di alimentazione
appropriato.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Assicurarsi che la protezione da scosse
elettriche sia installata.
• Utilizzare il morsetto fermacavo sul
cavo.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione
o la spina (ove prevista) non sfiori
l'apparecchiatura calda o pentole calde
quando si collega l'apparecchiatura alle
prese vicine
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina
e il cavo (ove previsti). Contattare il
nostro Centro di Assistenza autorizzato
o un elettricista qualificato per sostituire
un cavo danneggiato.
22
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in modo
tale da non poter essere disattivati
senza l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
solo la spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di
isolamento adeguati: interruttori
automatici, fusibili (quelli a tappo
devono essere rimossi dal
portafusibile), sganciatori per correnti di
guasto a terra e relé.
• L'impianto elettrico deve essere dotato
di un dispositivo di isolamento che
consenta di scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di
corrente a tutti i poli. Il dispositivo di
isolamento deve avere una larghezza
dell'apertura di contatto non inferiore ai
3 mm.
Utilizzo
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, ustioni o scosse
elettriche.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio, le etichette e la pellicola
protettiva (ove presente) prima del
primo utilizzo.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un
ambiente domestico.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Accertarsi che le fessure di ventilazione
non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura
incustodita durante il funzionamento.
• Spegnere la zona di cottura dopo ogni
utilizzo.
• Non fare affidamento sul rilevatore di
pentole.
• Non appoggiare posate o coperchi
sulle zone di cottura. Possono
diventare roventi.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come
superficie di lavoro o come piano di
appoggio.
• Se la superficie dell'apparecchiatura
presenta delle incrinature, scollegare
immediatamente l'apparecchiatura
dall'alimentazione. per evitare scosse
elettriche.
• I portatori di pacemaker, devono
mantenere una distanza di almeno 30
cm dalle zone di cottura a induzione
quando l'apparecchiatura è in funzione.
• Un alimento immerso nell'olio molto
caldo può provocare degli schizzi.
AVVERTENZA! Pericolo di
incendio ed esplosioni.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare
vapori infiammabili. Mantenere fiamme
o oggetti caldi lontani da grassi e olio
quando li si utilizza per cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto caldo
possono provocare una combustione
spontanea.
• L'olio usato, che può contenere residui
di cibo, può liberare delle fiamme ad
una temperatura inferiore rispetto ad un
olio utilizzato per la prima volta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di danneggiare
l'apparecchiatura.
• Non poggiare pentole calde sul
pannello dei comandi.
• Non mettere coperchi caldi sulla
superficie in vetro del piano cottura.
• Non esporre al calore pentole vuote.
• Fare attenzione a non lasciar cadere
oggetti o pentole sull'apparecchiatura.
La superficie si potrebbe danneggiare.
23
• Non mettere in funzione le zone di
cottura in assenza di pentole o con
pentole vuote.
• Non appoggiare la pellicola di alluminio
direttamente sull'apparecchiatura.
• Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
graffiare il vetro o la vetroceramica. Per
spostare questi oggetti sollevarli
sempre dalla superficie di cottura.
• L'apparecchiatura è destinata solo alla
cottura. Non deve essere utilizzata per
altri scopi, come per esempio il
riscaldamento di un ambiente.
Pulizia e cura
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei
materiali che compongono la
superficie.
• Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla
raffreddare prima di procedere con la
pulizia.
• Scollegare l’apparecchiatura dalla rete
elettrica prima di eseguire le operazioni
di manutenzione.
• Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi
od oggetti metallici.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Rivolgersi all'autorità municipale per
informazioni su come smaltire
correttamente l'elettrodomestico.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura,
annotare l'informazione riportata di seguito
presente sulla targhetta dei dati. La
targhetta dei dati è applicata sul lato
inferiore del piano di cottura.
Modello ...........................
PNC .........................................
Numero di serie ...........................
Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura
da incasso solo dopo l'installazione in
idonei piani di lavoro e mobili da incasso
conformi alle norme.
Cavo di collegamento
• Il piano di cottura è fornito con un cavo
di collegamento.
• Per sostituire il cavo di alimentazione
danneggiato, utilizzare il tipo di cavo di
alimentazione seguente (o superiore):
H05V2V2-F T min 90°C. Contattare il
Centro di Assistenza locale.
Posizionamento della
guarnizione
1. Pulire il piano di lavoro attorno alla
zona di incasso.
2. Fissare il nastro adesivo in dotazione
attorno alla parte inferiore
dell'apparecchiatura lungo il bordo
24
esterno del piano in vetroceramica.
Non tenderla eccessivamente.
Assicurarsi che le estremità del nastro
adesivo si trovino al centro di un lato
del piano di cottura.
3. Lasciare qualche millimetro di nastro
adesivo in più prima di tagliare.
4. Far combaciare le due estremità del
nastro adesivo.
Montaggio
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
25
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Installazione di più di un piano
di cottura
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Se devono essere installati diversi piani di
cottura di 30 cm fianco a fianco nello
stesso incasso, presso i nostri Centri di
Assistenza autorizzati sono disponibili: un
kit di assemblaggio che include una staffa
di supporto laterale e guarnizioni
supplementari. Le relative istruzioni di
installazione vengono fornite assieme al
kit.
26
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Disposizione della superficie di cottura
1 Zona di cottura a induzione
2 Pannello comandi
180 mm
1
180 mm
1
2
Disposizione del pannello dei comandi
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli indicatori
ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
Ta‐
sto
sen‐
sore
Funzione
Commento
1
ON / OFF
Per attivare e disattivare il piano di cottura.
2
Blocco / Dispositivo di Si‐
curezza bambini
Per bloccare/sbloccare il pannello dei coman‐
di.
3
STOP+GO
Per attivare e disattivare la funzione.
-
Display livello di potenza
Per mostrare il livello di potenza.
-
Spie del timer delle zone di
cottura
Indica per quale zona è impostato il tempo.
-
Display timer
Indica il tempo in minuti.
4
5
6
27
Ta‐
sto
sen‐
sore
Funzione
Commento
-
Per selezionare la zona di cottura.
/
-
Per aumentare o ridurre il tempo.
/
-
Per impostare un livello di potenza.
Funzione Power
Per attivare e disattivare la funzione.
7
8
9
10
Display del livello di potenza
Display
Descrizione
La zona di cottura è disattivata.
La zona di cottura è in funzione.
-
La funzione STOP+GO è attiva.
Funzione Power è attiva.
+ numero
È presente un malfunzionamento.
Una zona di cottura è ancora calda (calore residuo).
Blocco /Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.
Pentola non adeguata o troppo piccola; oppure manca la pentola sulla
zona di cottura.
La funzione Spegnimento automatico è attiva.
Spia del calore residuo
AVVERTENZA!
Il calore
residuo può essere causa di
ustioni.
Le zone di cottura a induzione generano il
calore richiesto per la cottura direttamente
sul fondo della pentola. Il piano in
vetroceramica viene leggermente
riscaldato dal calore residuo delle pentole.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Attivazione e disattivazione
Sfiorare
per 1 secondo per accendere
o spegnere il piano di cottura.
28
Spegnimento automatico
Funzione Power
La funzione spegne automaticamente il
piano di cottura se:
Questa funzione aumenta la potenza
fornita alle zone di cottura a induzione. La
funzione può essere attivata per la zona di
cottura a induzione solo per un periodo di
tempo limitato. Dopodiché la zona di
cottura a induzione passa
automaticamente al livello di potenza
massimo impostato.
• tutte le zone di cottura sono disattivate,
• non è stato impostato il livello di
potenza dopo l'accensione del piano di
cottura,
• è stato versato qualcosa o appoggiato
un oggetto sul pannello dei comandi
per più di 10 secondi (un tegame, uno
straccio, ecc.). Viene emesso un
segnale acustico e il piano di cottura si
disattiva. Rimuovere l'oggetto o pulire il
pannello dei comandi.
• Il piano di cottura è surriscaldato (per
es. se si esaurisce l'acqua in
ebollizione nella pentola). Lasciare
raffreddare la zona di cottura prima di
utilizzare nuovamente il piano di
cottura.
• è stata utilizzata una pentola non
idonea. Il simbolo
si accende e la
zona di cottura si spegne
automaticamente dopo 2 minuti.
• non è stata spenta una zona di cottura
o non è stato modificato il livello di
potenza. Dopo un tempo prestabilito, si
accende
e il piano di cottura si
spegne.
Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
Livello di potenza
,1-2
Il piano di cottura
si disattiva dopo
6 ore
3-4
5 ore
5
4 ore
6-9
1,5 ora
Livello di potenza
Sfiorare
per aumentare il livello di
potenza. Sfiorare
per ridurre il livello di
potenza. Sfiorare contemporaneamente
e
per spegnere la zona di cottura.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
Per attivare la funzione per una zona di
cottura: sfiorare .
si accende.
Per disattivare la funzione: sfiorare
.
o
Timer
Timer del conto alla rovescia
Questa funzione consente di impostare la
durata di funzionamento della zona di
cottura per la preparazione di una
pietanza.
Come prima cosa impostare il livello di
potenza per la zona di cottura, poi
impostare la funzione.
Per impostare la zona di cottura:
sfiorare ripetutamente
finché si
accende l'indicatore della zona di cottura
desiderata.
Per attivare la funzione o cambiare la
durata: sfiorare i tasti
o
del timer
per impostare il tempo (00 - 99 minuti).
Quando la spia della zona di cottura
lampeggia più lentamente, il tempo scorre
a ritroso.
Per visualizzare il tempo residuo:
selezionare la zona di cottura con . La
spia della zona di cottura comincia a
lampeggiare rapidamente. Sul display
compare il tempo residuo.
Per disattivare la funzione: selezionare
la zona di cottura con
e sfiorare
. Il
tempo restante esegue il conteggio fino a
29
00. L'indicatore della zona cottura si
spegne.
modificare inavvertitamente il livello di
potenza.
Allo scadere del tempo
stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00
lampeggia. La zona di cottura
si disattiva.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare .
Contaminuti
Si può utilizzare questa funzione come
Contaminuti mentre il piano di cottura è
attivo e le zone di cottura non sono in
funzione. Il display del livello di potenza
visualizza
.
Per attivare la funzione: sfiorare .
o
del timer per
Sfiorare il tasto
selezionare la durata. Allo scadere del
tempo stabilito, viene emesso un segnale
acustico e 00 lampeggia.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare .
La funzione non ha alcun
effetto sul funzionamento delle
zone di cottura.
STOP+GO
La funzione imposta tutte le zone di
cottura in funzione al livello di potenza più
basso.
Quando la funzione è attiva, non sarà
possibile modificare il livello di potenza.
La funzione non interrompe le funzioni del
timer.
Per attivare la funzione: sfiorare
si accende.
.
Per disattivare la funzione: sfiorare . Il
livello di potenza precedente si accende.
Blocco
È possibile bloccare il pannello dei
comandi mentre le zone di cottura sono in
funzione. Questa funzione impedisce di
Impostare innanzitutto il livello di
potenza.
Per attivare la funzione: sfiorare .
si accende per 4 secondi.Il Timer rimane
acceso.
Per disattivare la funzione: sfiorare . Il
livello di potenza precedente si accende.
Quando si spegne il piano di
cottura, si interrompe anche
questa funzione.
Dispositivo di Sicurezza
bambini
Questa funzione impedisce l'azionamento
accidentale del piano di cottura.
Per attivare la funzione: attivare il piano
di cottura con . Non impostare alcun
livello di potenza. Sfiorare
per 4
secondi.
si accende. Disattivare il
piano di cottura con .
Per disattivare la funzione: attivare il
piano di cottura con . Non impostare
alcun livello di potenza. Sfiorare
per 4
secondi.
si accende. Disattivare il
piano di cottura con .
Per escludere la funzione per una sola
operazione di cottura: attivare il piano di
si accende. Sfiorare il
cottura con .
tasto
per 4 secondi. Impostare il
livello di potenza entro 10 secondi. È
possibile mettere in funzione il piano di
cottura. Quando si disattiva il piano di
la funzione si riattiva.
cottura con
OffSound Control
(Disattivazione e attivazione dei
segnali acustici)
All'origine i segnali acustici
sono attivi.
30
Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il
tasto
per 3 secondi. Il display si
accende e si spegne. Sfiorare
per 3
secondi.
o
si accendono. Sfiorare
della zona anteriore sinistra per
effettuare la selezione seguente:
- i segnali acustici sono spenti
•
•
- i segnali acustici sono attivi
Per confermare la selezione, attendere
finché il piano di cottura non si disattiva
automaticamente.
Quando la funzione è impostata su , i
segnali acustici saranno udibili soltanto
quando:
• si sfiora
• Contaminuti diminuisce
• Timer del conto alla rovescia
diminuisce
• si appoggia un oggetto sul pannello dei
comandi.
• Ciascuna fase dispone di un
assorbimento massimo di 3700 W.
• La funzione suddivide la potenza tra le
zone di cottura.
• La funzione si attiva quando
l'assorbimento massimo delle zone di
cottura supera 3700 W.
• La funzione riduce la potenza delle
altre zone di cottura.
• Il display dell'impostazione di calore
delle zone ridotte alterna l'impostazione
di calore scelta e l'impostazione di
calore ridotta. Dopo un po' di tempo il
display dell'impostazione del calore
delle zone ridotte rimane
sull'impostazione di calore ridotta.
Se si è verificato un problema
con l'alimentazione elettrica e il
piano di cottura si spegne,
questo non memorizza le
impostazioni precedenti.
Power Management
• Tutte le zone di cottura sono collegate
a una fase. Vedere l'illustrazione.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pentole
Per le zone cottura a
induzione, un forte campo
elettromagnetico crea calore
nelle pentole molto
rapidamente.
Utilizzare le zone di cottura a
induzione con pentole idonee.
Materiale delle pentole
• materiali idonei: ghisa, acciaio,
acciaio smaltato, acciaio inox, fondi
multistrato (se specificati come idonei
dal produttore).
• materiali non idonei: alluminio, rame,
ottone, vetro, ceramica, porcellana.
Una pentola è idonea per un piano di
cottura a induzione se:
• una piccola quantità d'acqua su una
zona di cottura a induzione impostata
sul livello di cottura massimo si riscalda
in breve tempo.
31
• una calamita si attacca al fondo delle
pentole.
Il fondo delle pentole dovrebbe
essere il più possibile spesso e
piano.
Dimensioni delle pentole
Le zone di cottura a induzione si adattano
automaticamente alle dimensioni del
fondo delle pentole entro determinati limiti.
L'efficienza della zona di cottura dipende
dal diametro delle pentole. Una pentola
con un diametro inferiore alla zona più
piccola riceve solo una parte della
potenza generata dalla zona di cottura.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
I rumori durante l'uso
Se si avverte:
• fischio: si stanno utilizzando la zona di
cottura a livelli di potenza elevati con
pentole di materiali diversi (costruzione
a sandwich).
• ronzio: si stanno utilizzando livelli di
potenza elevati.
• scatto: sono state accese parti
elettriche.
• sibilo, ronzio: è in funzione la ventola.
I rumori descritti sono normali e non
sono da ricondurre a un guasto del
piano di cottura.
Esempi di impiego per la cottura
Il rapporto tra il livello di potenza e il
consumo di energia della zona di cottura
non è regolare. L'aumento del livello di
potenza non è proporzionale all'aumento
del consumo di energia della zona di
cottura. Ciò significa che la zona di cottura
con un livello di potenza medio impiega
meno della metà della propria energia.
• crepitio: si stanno utilizzando pentole di
materiali diversi (costruzione a
sandwich).
Livello di
potenza
I dati riportati in tabella sono
puramente indicativi.
Usare per:
Tem‐
po
(min.)
Suggerimenti
Tenere in caldo le pietanze
cotte.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Mettere un coperchio sulla
pentola.
1-2
Salsa olandese, sciogliere:
burro, cioccolata, gelatina.
5 - 25
Mescolare di tanto in tanto.
1-2
Rassodare: omelette morbide,
uova strapazzate.
10 40
Cucinare coprendo con un co‐
perchio.
2-3
Cuocere riso e pietanze a ba‐
se di latte, riscaldare pietanze
pronte.
25 50
Aggiungere al riso almeno una
doppia quantità di liquido, me‐
scolare di tanto in tanto i pre‐
parati a base di latte.
3-4
Cuocere a vapore verdure, pe‐
sce, carne.
20 45
Aggiungere alcuni cucchiai di
liquido.
-1
32
Livello di
potenza
Usare per:
Tem‐
po
(min.)
Suggerimenti
4-5
Cuocere al vapore le patate.
20 60
Usare al max. ¼ l di acqua per
750 g di patate.
4-5
Bollire grandi quantità di ali‐
menti, stufati e zuppe.
60 150
Fino a 3 l di liquido più gli in‐
gredienti.
6-7
Cottura delicata: cotolette, cor‐
don bleu, costolette, polpette,
salsicce, fegato, roux, uova,
frittelle, krapfen.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Girare a metà tempo.
7-8
Frittura, frittelle di patate, lom‐
bate, bistecche.
5 - 15
Girare a metà tempo.
9
Portare a ebollizione l'acqua, cuocere la pasta, rosolare la carne (gulasch,
stufati), friggere patatine.
Portare a ebollizione grandi quantità d'acqua. La funzione Power è attiva.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Informazioni generali
• Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
• Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
• I graffi o le macchie scure sulla
superficie non compromettono il
funzionamento del piano di cottura.
• Usare un prodotto di pulizia speciale
adatto alla superficie del piano di
cottura.
• Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.
Pulizia del piano di cottura
• Togliere immediatamente: plastica
fusa, pellicola in plastica, zucchero e
alimenti contenenti zucchero. Se non
vengono eliminati, potrebbero
danneggiare il piano di cottura.
Attenzione a evitare le ustioni.
Appoggiare lo speciale raschietto sulla
superficie in vetro, formando un angolo
acuto, e spostare la lama sulla
superficie.
• Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di calcare
e d'acqua, le macchie di grasso e le
macchie opalescenti. Pulire il piano di
cottura con un panno umido e un
detergente non abrasivo. Al termine
della pulizia, asciugare il piano di
cottura con un panno morbido.
• Togliere macchie opalescenti: usare
una soluzione di acqua con aceto e
pulire la superficie in vetro con un
panno umido.
33
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
Non è possibile attivare il
piano di cottura o metterlo in
funzione.
Il piano di cottura non è col‐
legato a una fonte di alimen‐
tazione elettrica o non è col‐
legato correttamente.
Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Fare riferimento allo schema
di collegamento.
È scattato il fusibile.
Verificare se l'anomalia di
funzionamento è dovuta al
fusibile. Nel caso in cui il fu‐
sibile continui a scattare, ri‐
volgersi ad un elettricista
qualificato.
Accendere di nuovo il piano
di cottura e impostare il livel‐
lo di potenza in meno di 10
secondi.
Sono stati sfiorati 2 o più ta‐
sti sensore contemporanea‐
mente.
Sfiorare un tasto sensore al‐
la volta.
La funzione STOP+GO è at‐
tiva.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Il pannello dei comandi è
bagnato o presenta macchie
di unto.
Pulire il pannello dei coman‐
di.
Viene emesso un segnale
acustico e il piano di cottura
si disattiva.
Viene emesso un segnale
acustico quando il piano di
cottura non è attivo.
Uno o più tasti sensore sono
stati coperti.
Rimuovere gli oggetti dai ta‐
sti sensore.
Il piano di cottura si disatti‐
va.
È stato appoggiato un og‐
Rimuovere l'oggetto dal ta‐
sto sensore.
L'indicatore di calore residuo
non si accende.
La zona non è calda perché
ha funzionato solo per bre‐
vissimo tempo.
getto sul tasto sensore
.
Se la zona ha funzionato ab‐
bastanza a lungo da essere
calda, contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
34
Problema
Causa possibile
Soluzione
Il livello di potenza cambia
tra due livelli.
La funzione Power manage‐
ment è attiva.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
I tasti sensore si surriscalda‐
no.
Le pentole sono troppo
grandi oppure sono state
collocate troppo vicino ai co‐
mandi.
Se possibile, collocare le
pentole grandi sulle zone
posteriori.
Assenza di segnale quando
si toccano i tasti sensore del
pannello.
I segnali acustici sono disat‐
tivati.
Attivarli.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Compare
.
Lo spegnimento automatico
è in funzione.
Spegnere e riaccendere il
piano di cottura.
Compare
.
Il Blocco tasti o il dispositivo
di Sicurezza bambini sono
attivi.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Compare
.
Non vi sono pentole sulla
zona.
Appoggiare una pentola sul‐
la zona.
Le pentole non sono adatte.
Utilizzare pentole idonee.
Fare riferimento al capitolo
"Consigli e suggerimenti".
Il diametro del fondo della
pentola è troppo piccolo ri‐
spetto alla zona.
Usare pentole delle dimen‐
sioni corrette.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
C'è un errore nel piano di
cottura.
Scollegare per un certo pe‐
riodo di tempo il piano di
cottura dall'alimentazione
elettrica. Scollegare il fusibi‐
le dall'impianto elettrico do‐
no.
e un numero si accendo‐
mestico. Ricollegarlo. Se
si accende di nuovo, rivol‐
gersi al Centro di Assistenza
Autorizzato.
35
Problema
Compare
.
Causa possibile
Soluzione
Nel piano di cottura c'è un
errore dovuto all'esaurimen‐
to del liquido in ebollizione
nella pentola. Lo spegni‐
mento automatico e la prote‐
zione da surriscaldamento
delle zone sono in funzione.
Disattivare il piano di cottu‐
ra. Togliere le pentole calde.
Dopo circa 30 secondi, riac‐
cendere la zona. Se il pro‐
blema era la pentola, il mes‐
saggio scompare. L'indicato‐
re del calore residuo può re‐
stare acceso. Lasciar raf‐
freddare sufficientemente la
pentola. Verificare che la
pentola sia compatibile con
il piano di cottura.
Fare riferimento al capitolo
"Consigli e suggerimenti".
Se non è possibile trovare una
soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Fornire inoltre il codice
a tre lettere per il piano in vetroceramica
(si trova nell'angolo del piano cottura) e il
messaggio di errore visualizzato.
Assicurarsi di aver acceso il piano di
cottura correttamente. In caso di
azionamento errato dell'apparecchiatura,
l'intervento del tecnico del Centro di
Assistenza o del rivenditore potrà essere
effettuato a pagamento anche durante il
periodo di garanzia. Le istruzioni relative
al Centro di Assistenza e alle condizioni di
garanzia sono contenute nel libretto della
garanzia.
36
Etichette fornite con il sacchetto
degli accessori
Attaccare le etichette adesive come
indicato di seguito:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Attaccarla sul Foglietto di garanzia ed
inviare questa parte (ove prevista).
B. Attaccarla sul Foglietto di garanzia e
conservare questa parte (ove
prevista).
C. Attaccarla sul libretto di istruzioni.
DATI TECNICI
Caratteristiche tecniche zone di cottura
Zona di cottu‐
ra
Potenza no‐
minale (impo‐
stazione di
calore massi‐
ma) [W]
Funzione Po‐
wer [W]
Funzione Po‐
wer durata
massima
[min.]
Diametro delle
pentole [mm]
Anteriore cen‐
trale
1800
2500
10
145 - 180
Posteriore cen‐
trale
1800
2500
10
145 - 180
La potenza delle zone di cottura può
differire in alcune circostanze rispetto ai
dati presenti in tabella. Cambia a seconda
del materiale e delle dimensioni delle
pentole.
Per risultati di cottura ottimali, utilizzare
pentole con un diametro non superiore a
quello riportato in tabella.
37
EFFICIENZA ENERGETICA
Informazioni sul prodotto conformi a EU 66/2014
Identificativo modello
JKSI300R8
Tipo di piano di cottura
Piano di cottura
da incasso
Numero di zone di cottura
2
Tecnologia di calore
L'induzione
Diametro delle zone di cot‐
tura circolari (Ø)
Anteriore centrale
Posteriore centrale
18,0 cm
18,0 cm
Consumo di energia per
zona di cottura (EC electric
cooking)
Anteriore centrale
Posteriore centrale
180,5 Wh / kg
180,5 Wh / kg
Consumo di energia del
piano di cottura (EC elec‐
tric hob)
EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche
per la cottura per uso domestico - Parte 2:
Piani di cottura - Metodi per la
misurazione delle prestazioni
Risparmio energetico
È possibile risparmiare energia
quotidianamente durante la cottura
seguendo i suggerimenti che seguono.
• Quando si riscalda l'acqua, utilizzare
solo la quantità necessaria.
180,5 Wh / kg
• Se possibile, coprire sempre le pentole
con il coperchio.
• Prima di attivare la zona di cottura,
sistemare la pentola.
• Sistemare le pentole più piccole sulle
zone di cottura più piccole.
• Posizionare le pentole direttamente al
centro della zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per
mantenere caldi i cibi o fonderli.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
38
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Opis urządzenia
Codzienna eksploatacja
38
40
42
45
47
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Efektywność energetyczna
49
51
52
55
56
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne
elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
39
•
•
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Urządzenie oraz jego nieosłonięte
elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8 roku
życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia,
jeśli nie są pod stałym nadzorem.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków,
ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne
za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na
działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego lub powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem
elektrycznym.
40
•
•
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
• Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
• Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
• Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg powietrza.
• Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do urządzenia
od spodu.
• Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem roboczym
a przednią częścią zamontowanego
pod nim urządzenia. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń spowodowanych
brakiem odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
• Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
• Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
41
• Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
• Upewnić się, że zostało zainstalowane
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
• Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
• Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia lub
naczyń
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
• Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
• Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z oprawki),
wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD)
oraz styczniki.
• W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące minimum
3 mm.
Obsługa
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała,
oparzeniem, porażeniem
prądem.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
• Urządzenia należy używać w
warunkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
• Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
• Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą one
stać się gorące.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
• Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać
się do indukcyjnych pól grzejnych na
odległość mniejszą niż 30 cm.
• Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
42
• Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
• Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
• Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie uszkodzenia
urządzenia.
• Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
• Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
• Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jej
uszkodzenie.
• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
• Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie należy
przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie
wolno go używać do innych celów,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją
czyścić.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
• Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie
obojętne środki czyszczące. Nie
używać żadnych produktów ściernych,
myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
43
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.
Model: .......................................
Numer
produktu: .........................................
Numer seryjny ...........................
Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
Przewód zasilający
• W zestawie z płytą grzejną znajduje się
przewód zasilający.
• W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć następującego
przewodu zasilającego (lub przewodu o
Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
lepszych parametrach): H05V2V2-F T
min 90°C. W tym celu należy
skontaktować się z miejscowym
punktem serwisowym.
Mocowanie uszczelki
1. Oczyścić blat wokół obszaru wycięcia.
2. Przykleić załączoną w komplecie
taśmę uszczelniającą wokół dolnej
krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż
zewnętrznej krawędzi szkła
ceramicznego. Nie naciągać taśmy.
Styk końców taśmy uszczelniającej
powinien znaleźć się pośrodku
jednego z boków płyty grzejnej.
3. Przycinając taśmę uszczelniającą na
długość, należy dodać kilka
milimetrów.
4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy
uszczelniającej.
44
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
45
Instalacja więcej niż jednej płyty
grzejnej
min. 650 mm
490 mm
40-50 mm
Jeżeli w tym samym wycięciu ma zostać
zainstalowanych obok siebie kilka płyt (30centymetrowych), dodatkowe uszczelki i
zestaw montażowy zawierający boczny
wspornik można nabyć w autoryzowanym
punkcie serwisowym. Odpowiednią
instrukcję montażu dołączono do zestawu.
55 mm
30 mm
270 mm
OPIS URZĄDZENIA
Układ powierzchni gotowania
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
180 mm
1
180 mm
1
2
Układ panelu sterowania
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
46
Pole
czuj‐
nika
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada urucho‐
mienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania.
3
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wskazanie mocy grzania
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
-
Wybór pola grzejnego.
/
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
/
-
Ustawianie mocy grzania.
Funkcja Power
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
5
6
7
8
9
10
Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
-
Pole grzejne jest włączone.
Włączona jest funkcja STOP+GO.
Działa funkcja Funkcja Power.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
Pole grzejne jest nadal gorące (ciepło resztkowe).
Włączona jest funkcja Blokada/Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe naczynie
bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Włączona jest funkcja Samoczynne wyłączenie.
47
Wskaźnik ciepła resztkowego
OSTRZEŻENIE!
Występuje
zagrożenie poparzenia ciepłem
resztkowym.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło
potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna jest nagrzewana
przez ciepło pochodzące z naczyń.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ustawienie mocy
grzania
Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
• wszystkie pola grzejne są wyłączone,
• po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,
• panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy usunąć
przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
• użyto nieodpowiedniego naczynia.
i po upływie 2
Wyświetla się symbol
minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza się
płyta grzejna:
,1-2
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
6 godz.
3-4
5 godz.
5
4 godz.
6-9
1,5 godz.
Ustawienie mocy grzania
Dotknąć , aby zwiększyć moc grzania.
Dotknąć , aby zmniejszyć moc grzania.
Dotknąć jednocześnie
i , aby
wyłączyć pole grzejne.
Funkcja Power
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć . Włączy się
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
.
.
lub
Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
48
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję lub zmienić czas:
lub
na zegarze, aby
dotknąć
ustawić czas (00-99 minut). Gdy zacznie
wolno migać wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić
pole grzejne, dotykając . Wskaźnik pola
grzejnego zacznie szybko migać.
Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą , a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie 00. Pole
grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć .
Minutnik
Funkcji tej można używać jako minutnika,
gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie
pracują pola grzejne. Wskazanie mocy
grzania: .
Aby włączyć funkcję: dotknąć .
lub
zegara, aby ustawić
Dotknąć
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć .
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
STOP+GO
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Zaświeci się .
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania. Zapobiega
to przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć . Na 4
sekundy zaświeci się .Zegar pozostanie
włączony.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również wyłączenie
tej funkcji.
Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Zaświeci się . Wyłączyć płytę grzejną za
pomocą .
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
49
Zaświeci się
pomocą .
. Wyłączyć płytę grzejną za
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania: włączyć
płytę grzejną za pomocą . Zaświeci się
. Dotknąć
przez 4 sekundy. W ciągu
10 sekund ustawić moc grzania. Teraz
można używać płyty grzejnej. Po
wyłączeniu płyty grzejnej za pomocą
funkcja będzie ponownie aktywna.
OffSound Control (Wyłączanie i
włączanie dźwięków)
Fabrycznie dźwięki są
włączone.
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez
3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub . Dotknąć symbolu
lewego przedniego pola grzejnego, aby
wybrać jedno z następujących ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są wyłączone
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się automatycznie.
Jeśli wystąpi problem
z zasilaniem i płyta grzejna
wyłączy się, uprzednio
wprowadzone ustawienia
zostaną utracone.
Zarządzanie energią
• Wszystkie pola grzejne są podłączone
do jednej fazy. Patrz rysunek.
• Maksymalne obciążenie elektryczne
wynosi 3700 W.
• Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne.
• Funkcja włącza się, gdy łączna moc
elektryczna pól grzejnych przekracza
3700 W.
• Funkcja zmniejsza moc pozostałych pól
grzejnych.
• Wskazanie dla pól grzejnych o
zmniejszonej mocy grzania zmienia się
w zakresie między wybraną a
zmniejszoną mocą grzania. Po
pewnym czasie wskazanie dla pól
grzejnych o zmniejszonej mocy
utrzymuje się na zmniejszonej wartości.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
• po dotknięciu
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
• na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Naczynia
Silne pole elektromagnetyczne
generowane przez indukcyjne
pole grzejne nagrzewa
naczynie w bardzo krótkim
czasie.
50
Do gotowania na indukcyjnych
polach grzejnych należy
używać wyłącznie
odpowiednich naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
• odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
• można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
• magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie do
średnicy dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii generowanej
przez pole grzejne.
Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
• odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy
grzania nie powoduje proporcjonalnego
zwiększenia poboru mocy przez pole
grzejne. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
-1
1-2
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Przykryć naczynie.
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
Mieszać od czasu do czasu.
51
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
1-2
Ścinanie: puszystych omletów,
smażonych jajek.
10 40
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 50
Wlać przynajmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu; potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 45
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Obrócić po upływie połowy
czasu.
7-8
Intensywne smażenie np. plac‐
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
5 - 15
Obrócić po upływie połowy
czasu.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso
duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
• Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
• Należy zawsze używać naczyń z
czystym dnem.
• Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
• Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
• Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Czyszczenie płyty grzejnej
• Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć.
Przyłożyć specjalny skrobak pod
52
ostrym kątem do szklanej powierzchni i
przesuwać po niej ostrzem.
• Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady osadu
kamienia i wody, plamy tłuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrzeć
płytę grzejną wilgotną szmatką z
dodatkiem delikatnego detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką szmatką.
• Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej ani nią sterować.
Płyty grzejnej nie podłączo‐
no do zasilania lub podłą‐
czono nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płyta grzejna
jest prawidłowo podłączona
do zasilania. Patrz schemat
połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Włączono funkcję STOP
+GO.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowa‐
nia.
53
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Rozlegnie się sygnał dźwię‐
kowy i płyta grzejna wyłączy
się.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Zakryto jedno lub więcej pól
czujników.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało zbyt
krótko.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Moc grzania przełącza się
między dwoma poziomami.
Włączono funkcję zarządza‐
nia energią.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest zbyt duże lub
ustawione zbyt blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwiękowych
podczas dotykania pól czuj‐
ników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wyłą‐
czone.
Włączyć sygnały dźwięko‐
we.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Włączono funkcję samo‐
czynnego wyłączenia.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Włączono funkcję blokady
uruchomienia lub blokady.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu grzej‐
nym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego na‐
czynia.
Użyć odpowiedniego naczy‐
nia.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”.
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
54
Problem
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w do‐
mowej instalacji elektrycz‐
nej. Podłączyć ponownie.
Jeżeli wskazanie
pojawi
się ponownie, należy skon‐
taktować się z autoryzowa‐
nym punktem serwisowym.
Wyświetla się
.
Płyta grzejna wykryła błąd,
ponieważ wygotowała się
zawartość naczynia. Nastą‐
piło samoczynne wyłączenie
oraz działa zabezpieczenie
przed przegrzaniem pól
grzejnych.
Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
Wyłączyć płytę grzejną.
Zdjąć gorące naczynie. Po
upływie około 30 sekund po‐
nownie włączyć pole grzej‐
ne. Jeśli powodem było na‐
czynie, komunikat o błędzie
zniknie. Wskaźnik ciepła
resztkowego nadal może
być włączony. Należy za‐
czekać, aż naczynie ostyg‐
nie. Sprawdzić, czy naczy‐
nie jest przeznaczone do
płyty grzejnej.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”.
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
55
Naklejki znajdujące się w
torebce z akcesoriami
Naklejki należy przykleić w następujących
miejscach:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Na karcie gwarancyjnej i odesłać tę
część (jeśli dotyczy).
B. Na karcie gwarancyjnej i zachować tę
część (jeśli dotyczy).
C. Na instrukcji obsługi.
DANE TECHNICZNE
Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Po‐
wer [W]
Funkcja Po‐
wer maksy‐
malny czas
[min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Środkowe
przednie
1800
2500
10
145 - 180
Środkowe tyl‐
ne
1800
2500
10
145 - 180
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego zostało
wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w tabeli.
56
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
JKSI300R8
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Środkowe przednie
Środkowe tylne
18,0 cm
18,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Środkowe przednie
Środkowe tylne
180,5 Wh/kg
180,5 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli oszczędzać energię podczas
codziennej eksploatacji.
• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile
jest potrzebne.
180,5 Wh/kg
• W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
• Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
• Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
• Naczynia należy stawiać bezpośrednio
na środku pola grzejnego.
• Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
57
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Descripción del producto
Uso diario
57
59
61
63
65
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
Eficacia energética
68
70
70
73
74
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8
años en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de
fácil acceso están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse alejados
de este aparato en todo momento mientras funciona.
58
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias. Es necesario
mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con
un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no
preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para
la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato
o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas,
o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
59
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Solo un
electricista cualificado puede
instalar este aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los utensilios de
cocina calientes caigan del aparato
cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación incombustible bajo el
aparato para evitar acceder a la base.
• Deje un espacio de ventilación de 2
mm entre la encimera y el frente de la
unidad situada bajo ella. La garantía no
cubre los daños causados por la falta
de una ventilación adecuada.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina
calientes cuando conecte el aparato a
las tomas cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
60
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y
la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No se confíe por el detector de tamaño.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una
distancia mínima de 30 cm de las
zonas de cocción por inducción cuando
el aparato esté en funcionamiento.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por primera
vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base
dañada, pueden arañar el cristal o la
vitrocerámica. Levante siempre estos
objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
61
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
Eliminación
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la placa
de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Modelo .......................................
PNC .........................................
Número de serie ...........................
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado utilice el siguiente (o superior)
cable de alimentación: H05V2V2-F T
mínimo a 90 °C. Póngase en contacto
con el servicio técnico local.
Colocación del sello
1. Limpie la encimera alrededor del área
del corte.
2. Coloque la banda del sello
suministrada en el borde inferior de la
placa de cocción a lo largo del borde
exterior de la vitrocerámica. No la
tense. Asegúrese de que los extremos
de la banda de sello están situados en
el centro de un lado de la placa de
cocción.
3. Añada algunos milímetros cuando
corte a medida la banda de sello.
4. Presione los dos extremos de la banda
de sello para unirlos.
62
Montaje
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
63
min.
12 mm
min.
2 mm
Instalación de más de una placa
de cocción
min. 650 mm
490 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
Si desea instalar varias encimeras
contiguas de 30 cm en el mismo hueco,
en nuestros centros de servicio
autorizados está disponible un kit de
montaje que incluye un soporte de
abrazadera lateral y selladores
complementarios. Las instrucciones de
instalación correspondientes se
suministran en el paquete del kit.
270 mm
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de control
180 mm
1
180 mm
1
2
64
Disposición del panel de control
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sen‐
sor
Función
Comentario
1
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
2
Cierre / Bloqueo de seguri‐
dad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
3
STOP+GO
Para activar y desactivar la función .
-
Indicador del nivel de calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de
las zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado
la hora.
-
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
/
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
/
-
Para ajustar la temperatura.
La función Power
Para activar y desactivar la función .
4
5
6
7
8
9
10
Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
65
Pantalla
Descripción
STOP+GO está funcionando.
La función Power está en funcionamiento.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).
La función Cierre / Bloqueo de seguridad para niños está funcionando.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado
ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Apagado automático está funcionando.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA!
Riesgo de
quemaduras por calor residual.
proceso de cocción directamente en la
base del recipiente, lo que hace que la
superficie vitrocerámica se caliente por el
calor del mismo.
Las zonas de cocción por inducción
generan el calor necesario para el
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de cocción.
Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto
sobre el panel de control durante más
de 10 segundos (un recipiente, un
trapo, etc.). Se emite una señal
acústica y la placa de cocción se
apaga. Retire el objeto o limpie el panel
de control.
• la placa está demasiado caliente (por
ejemplo, el contenido de un recipiente
ha hervido hasta agotarse el líquido).
Deje que la zona de cocción se enfríe
antes de utilizar la placa de nuevo.
• está utilizando utensilios de cocina no
adecuados. Se ilumina el símbolo
y
la zona de cocción se apaga
automáticamente después de 2
minutos.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
cierto tiempo, se enciende
y se
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
Ajuste del nivel de
calor
,1-2
La placa de coc‐
ción se apaga.
6 horas
66
Ajuste del nivel de
calor
La placa de coc‐
ción se apaga.
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
Ajuste de temperatura
Toque
para aumentar el nivel de calor.
Toque
para reducir el nivel de calor.
Toque
y
al mismo tiempo para
apagar la zona de cocción.
La función Power
La función suministra potencia adicional a
las zonas de cocción por inducción, La
función puede activarse para la zona de
cocción por inducción solo un período de
tiempo limitado. Transcurrido ese tiempo,
la zona de cocción cambia
automáticamente al nivel de calor más
alto.
Consulte el capítulo
“Información técnica”.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque . Se encenderá el
símbolo .
Para desactivar la función: toque
.
o
Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona de
cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
toque
varias veces hasta que se
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función o cambiar el
temporizador: toque
o
del
temporizador para ajustar el tiempo (00 99 minutos). La cuenta atrás comenzará
cuando el indicador de la zona de cocción
parpadee más lentamente.
Para comprobar el tiempo restante:
seleccione la zona de cocción con . El
indicador de la zona de cocción comienza
a parpadear rápidamente. La pantalla
muestra el tiempo restante.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque . El
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se apaga.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
Para detener la señal acústica: toque
.
Avisador tiempo
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
y las zonas de cocción no funcionan. La
pantalla de temperatura muestra .
Para activar la función: toque . Toque
o
del temporizador para ajustar el
tiempo. Cuando ha transcurrido el tiempo,
se activa la señal acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
.
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
STOP+GO
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
Cuando la función está en
funcionamiento, no se puede cambiar el
ajuste de temperatura.
67
La función no detiene las funciones del
temporizador.
Para activar la función: toque
enciende.
.
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
Se
. Se
Cierre
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
calor.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para activar la función: toque .
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
se
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
. Se
La función también se
desactiva cuando se apaga la
placa.
Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Pulse
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Toque
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
cocción con .
se enciende. Toque
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede poner en marcha
el aparato. Cuando apague la placa de
cocción con , la función vuelve a
activarse.
OffSound Control
(Desactivación y activación de
los sonidos)
Los sonidos están activados de
fábrica.
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
durante 3
enciende y se apaga. Toque
segundos.
o
se encienden. Toque
en la zona delantera izquierda para
seleccionar una de las siguientes
opciones:
- el sonido se desactiva
•
•
- el sonido se activa
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en , solo
se oye el sonido cuando:
• se toca
• El Avisador tiempo baja
• El Temporizador baja
• se coloca algo en el panel de control.
Si se produce algún problema
con el suministro eléctrico y la
placa se desactiva, no guarda
los ajustes anteriores.
Gestión de energía
• Todas las zonas de cocción están
conectadas a una fase. Consulte la
ilustración.
• La fase tiene una carga eléctrica
máxima de 3700 W.
• La función divide la potencia entre las
zonas de cocción.
• La función se activa cuando la carga
eléctrica total de las zonas de cocción
supera los 3700 W.
68
• La función reduce la potencia de las
otras zonas de cocción.
• La pantalla de ajuste de temperatura
de las zonas reducidas alterna entre el
ajuste de calor elegido y el reducido.
Después de algún tiempo, la pantalla
de las zonas reducidas permanece en
el ajuste de calor reducido.
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Recipientes
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de un
fuerte campo magnético
calienta los utensilios de cocina
muy rápidamente.
Utilice las zonas de cocción
con los utensilios de cocina
adecuados.
Material de los recipientes
• correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con
bases formadas por varias capas
(indicados por el fabricante como aptos
para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón,
cristal, cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es indicado para
cocinar en placa de inducción si:
• puede calentar en poco tiempo una
cantidad pequeña de agua en una
zona con el ajuste de calor máximo.
• el imán se adhiere a la base del
utensilio de cocina.
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
Medidas de los utensilios de cocina
Las zonas de cocción por inducción se
adaptan automáticamente al tamaño de la
base de los utensilios de cocina, pero
hasta un cierto límite.
La eficacia de la zona de cocción está
relacionada con el diámetro del utensilio
de cocina. Un utensilio de cocina con un
diámetro inferior al mínimo solo recibe una
parte de la potencia generada por la zona
de cocción.
Consulte el capítulo
“Información técnica”.
Ruidos durante la utilización
Es posible que escuche los ruidos
siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está
fabricado con distintos tipos de
materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con utensilios
de cocina cuya base está hecha de
distintos materiales (construcción por
capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es
alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos son normales y no indican
fallo alguno de la placa de cocción.
69
Ejemplos de aplicaciones de
cocción
La relación entre el ajuste de calor y el
consumo de potencia de la zona de
cocción no es lineal. Cuando se aumenta
el ajuste de calor, no es proporcional al
aumento del consumo de potencia de la
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
zona de cocción. Significa que la zona de
cocción con el ajuste de calor medio usa
menos de la mitad de su potencia.
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
Mantener calientes los alimen‐
tos.
como
estime
nece‐
sario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir:
mantequilla, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revuel‐
tos.
10 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados
con leche, calentar comidas
preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de lí‐
quido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse en‐
tremedias.
3-4
Cocinar al vapor verduras,
pescados o carnes.
20 45
Añadir varias cucharadas de
líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de ali‐
mentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido ade‐
más de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chule‐
tas, hamburguesas, salchi‐
chas, hígado, filetes rusos,
huevos, tortitas, rosquillas.
como
estime
nece‐
sario
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
-1
Hervir grandes cantidades de agua. La función Power está activada.
70
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre utensilios de cocina
cuya base esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico,
azúcar y alimentos que contengan
azúcar. De lo contrario la suciedad
dañará la placa de cocción. Tenga
cuidado para evitar quemaduras.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un
ángulo agudo y arrastre la hoja para
eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no
abrasivo. Después de limpiar, seque la
placa de cocción con un paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una solución
de agua y vinagre para limpiar la
superficie de cristal con un paño
húmedo.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada
a un suministro eléctrico o
está mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de funcio‐
namiento. Si el fusible se
funde repetidamente, con‐
sulte a un electricista cualifi‐
cado.
Vuelva a encender la placa
y ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más senso‐
res al mismo tiempo.
Toque sólo un sensor.
71
Problema
Posible causa
Solución
La función STOP+GO está
activada.
Consulte "Uso diario".
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica
y la placa de cocción se
apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cu‐
biertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apa‐
ga.
Ha puesto algo sobre el
Retire el objeto del sensor.
El indicador de calor resi‐
dual no se enciende.
La zona no está caliente
porque ha funcionado poco
tiempo.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autori‐
zado.
El valor de la temperatura
varía entre dos ajustes.
La función de gestión de
energía está activada.
Consulte "Uso diario".
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es de‐
masiado grande o está colo‐
cado demasiado cerca de
los mandos.
Coloque los utensilios de
cocina de gran tamaño en
las zonas traseras si fuera
posible.
No hay señal alguna al pul‐
sar los sensores del panel.
Las señales están desacti‐
vadas.
Active las señales.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
La desconexión automática
está activada.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
se enciende.
Están activados el dispositi‐
vo de seguridad para niños
o la función de bloqueo.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
No hay ningún utensilio de
cocina sobre la zona.
Ponga un recipiente sobre la
zona.
El utensilio de cocina no es
adecuado.
Utilice el utensilio de cocina
adecuado.
Consulte el capítulo "Conse‐
jos".
El diámetro de la base del
utensilio de cocina es dema‐
siado pequeño para la zona.
Utilice un utensilio de cocina
del tamaño adecuado.
Consulte el capítulo “Infor‐
mación técnica”.
sensor
.
72
Problema
Posible causa
Solución
y un número se encien‐
den.
Se ha producido un error en
la placa.
Desenchufe la placa de la
toma de corriente durante
unos minutos. Desconecte
el fusible del sistema eléctri‐
co. Vuelva a conectarlo. Si
vuelve a aparecer
, pón‐
gase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
se enciende.
Se ha producido un error en
la placa de cocción porque
el utensilio de cocina ha her‐
vido hasta agotar el líquido.
La desconexión automática
y la protección contra sobre‐
calentamientos de las zonas
se han activado.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor o
el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de características.
Indique también el código de tres dígitos
de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y
el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja la placa de
cocción adecuadamente. De lo contrario,
Apague la placa de cocción.
Retire el utensilio de cocina
caliente. Espere unos 30 se‐
gundos antes de encender
de nuevo la zona. Si el uten‐
silio de cocina era el proble‐
ma, el mensaje de error de‐
saparece. El indicador de
calor residual puede mante‐
nerse encendido. Deje que
el utensilio de cocina se en‐
fríe suficientemente. Com‐
pruebe si el utensilio de co‐
cina es compatible con la
placa.
Consulte el capítulo "Conse‐
jos".
el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
73
Etiquetas incluidas en la bolsa
de accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se
muestra a continuación:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Péguela en la etiqueta de garantía y
envíe esta parte (en su caso).
B. Péguela en la etiqueta de garantía y
guarde esta parte (en su caso).
C. Péguela en el manual de
instrucciones.
DATOS TÉCNICOS
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de coc‐
ción
Potencia no‐
minal (ajuste
de calor máx.)
[W]
La función
Power [W]
La función
Power dura‐
ción máxima
[min]
Diámetro de
los utensilios
de cocina
[mm]
Mitad anterior
1800
2500
10
145 - 180
Mitad posterior
1800
2500
10
145 - 180
La potencia de las zonas de cocción
puede variar ligeramente de los datos de
la tabla. Cambia con el material y las
dimensiones del utensilio de cocina.
Para obtener unos resultados de cocción
óptimos, utilice recipientes de diámetro
inferior al indicado en la tabla.
74
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
JKSI300R8
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de coc‐
ción
2
Tecnología de calenta‐
miento
Inducción
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Mitad anterior
Mitad posterior
18,0 cm.
18,0 cm.
Consumo de energía por
zona de cocción (EC elec‐
tric cooking)
Mitad anterior
Mitad posterior
180,5 Wh / kg
180,5 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC elec‐
tric hob)
180,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
75
867333800-B-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising