ZANKER KHV3321N User manual

ZANKER KHV3321N User manual
FI
Käyttöohje
Keittotaso
KHV3321N
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
2
3
5
7
8
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
10
11
11
14
14
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta
aina sen ollessa toiminnassa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
2
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee
pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla
vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois
toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista ruoan
kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa panna
liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemia
keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia
tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
•
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden
aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
•
•
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen
laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle,
varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen
tila on riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että
asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida
koskettaa.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa,
että laite on irrotettu sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai
vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa)
voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa)
kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin
keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluumme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite
välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään
sähköiskut.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia kuumaan
öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä
höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat
sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä,
voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta keittotason
lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota
laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian
ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai
vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
Käyttö
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja
suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia
keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Hävittäminen
•
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen
keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason
pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi: H05V2V2-F T min 90 °C. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tiivisteen kiinnittäminen
1.
2.
Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot
3.
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää
vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
4.
Puhdista työtaso leikkausalueen ympäriltä.
Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu tiivistenauha
keittotason alareunaan lasikeraamisen pinnan
ulkoista reunaa pitkin. Älä pidennä sitä. Varmista,
että tiivistenauhan päät sijaitsevat yhden
keittotason sivun keskellä.
Lisää muutamia millimetrejä, kun leikkaat
tiivistenauhan pituuden.
Paina tiivistenauhan päät yhteen.
Liitäntäjohto
•
Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.
Asennus
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
5
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Useamman kuin yhden keittotason asennus
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
6
Jos samaan aukkoon asennetaan useita 30 cm
keittotasoja, valtuutetusta huoltopalvelusta on saatavilla
sivutuen ja lisätiivistettä sisältäviä asennussarjoja.
Tarvittavat asennusohjeet toimitetaan asennussarjan
pakkauksessa.
Tuotekuvaus
Keittoalueet
1 Keittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
1
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
3
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
4
-
Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois päältä.
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
5
-
7
Kosketuspainike
6
7
Toiminto
Kuvaus
-
Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
-
Keittoalueen valitseminen.
8
9
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
10
/
-
Tehotason säätäminen.
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara
on olemassa jälkilämmön vuoksi.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
•
Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois toiminnasta
koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran automaattisesti
keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
•
8
Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.
•
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason
toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen
päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai
pyyhi käyttöpaneeli.
Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä
tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason sammumisajan suhde:
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: aseta
Tehotaso
,1-2
Keittotason pois kytkeytymisaika
keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
6 tuntia
.
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
00. Keittoalue kytkeytyy pois
toiminnasta.
6-9
1,5 tunti
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta
.
Tehotasoa lasketaan koskettamalla painiketta .
Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
.
Ulompien lämpöalueiden kytkeminen päälle ja
pois päältä
Voit säätää keittoalueen keittoastian pohjan koon
mukaan.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa hälytinajastimena
keittotason ollessa toiminnassa ja keittoalueiden ollessa
pois toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy
Ulomman lämpöalueen kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa kosketuspainiketta, kunnes
merkkivalo sammuu.
.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
. Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta
tai . Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
Käytä kosketuspainiketta:
Kytke ulompi lämpöalue toimintaan: kosketa
kosketuspainiketta. Merkkivalo syttyy.
.
STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat
keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa ei voida
muuttaa.
Ajastin
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan
asettamiseen yhtä käyttökertaa varten.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen jälkeen
toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen merkkivalo
syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai ajan
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
painiketta
. Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden toimiessa.
Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta
ja aseta aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä.
.
syttyy neljän sekunnin ajaksi.Ajastin toimii
edelleen.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta keittoalue
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
painiketta
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
. Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason, myös tämä
toiminto sammuu.
9
Lapsilukko
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa painiketta
kolmen sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja sammuu.
Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
Kosketa painiketta
. Älä aseta tehotasoa.
neljän sekunnin ajan.
syttyy.
Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella
.
tehotasoa. Kosketa painiketta
. Älä aseta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä keittoaikaa
koskien: kytke keittotaso toimintaan painikkeella
painiketta
•
.
Kun toiminto on asetettu asentoon , äänimerkit
kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa:
•
•
•
•
syttyy. Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan.
Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit
käyttää keittotasoa. Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
- äänimerkit pois käytöstä
- äänimerkit käytössä
•
Vahvista valinta odottamalla, kunnes keittotaso
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kytke
keittotaso toimintaan painikkeella
Kosketa painiketta
kolmen sekunnin ajan.
tai
syttyy. Kosketa vasemmalla edessä olevan alueen
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin esine.
Jos virransyötössä on jokin ongelma ja
keittotaso sammuu, viimeksi valitut
asetukset eivät säily.
, toiminto on edelleen kytkettynä.
OffSound Control (Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön ottaminen)
Äänimerkit ovat oletuksena käytössä.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Keittoastiat
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Emaloidusta teräksestä valmistetut tai
alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa värimuutoksia
keraamiseen pintaan.
Tehotaso
-1
1-2
10
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat, munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen vähintään
kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.
20 - 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g
perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen,
pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun,
kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden,
maksan, kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat,
ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten
friteeraus.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta
keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä
puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
•
aiheuttaa keittotasoon vaurioita. Varo palovammoja.
Aseta erityinen kaavin viistosti lasipintaa vasten ja
liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt
riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat,
kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso pehmeällä
kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset värimuutokset:
puhdista lasipinta liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu,
sokeri ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon. Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä
sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa.
Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso
on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on
peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden
päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois päältä.
Kosketuspainikkeen
asetettu jokin esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen
päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä on
käytetty vain vähän aikaa.
päälle on
Ulompi lämpöalue ei kytkeydy toimintaan.
Monikeittoalueella on tumma
Jos alue on toiminut riittävän kauan
ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kytke sisempi lämpöalue ensin toimintaan.
On normaalia, että monikeittoalueella on tumma alue.
alue.
12
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai se on
liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat takaalueille, jos mahdollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun kosketat
käyttöpaneelin kosketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu käytöstä.
Ota äänimerkit käyttöön.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta ja kytke
se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoalueessa on jokin vika.
ja numero syttyy näyttöön.
Kytke keittoalue irti verkkovirrasta
lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E6 syttyy.
Virransyötön toinen vaihe puuttuu.
Jos ratkaisua ei löydy...
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat
kulut veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on
mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen keittotason
kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa)
sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, että
keittotasoa on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
A
Lisävarustepakkauksen mukana toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon. Irrota sulake,
odota yksi minuutti ja asenna sulake
takaisin paikoilleen.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä tämä osa (jos
soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä tämä osa (jos
soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
13
Tekniset tiedot
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso) [W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
Keskellä edessä
1200
145
Keskellä takana
700 / 1700
120 / 180
Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan kokoista
keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Energiatehokkuus
Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
KHV3321N
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija
(Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti
(EC electric cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
205,3 Wh/kg
182,7 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC
electric hob)
194,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön kodinkoneet - Osa
2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat
•
•
Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen
aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.
•
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan
tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata keittoalueen
halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai
ruoan sulattamiseksi.
Ympäristönsuojelu
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita
14
*
15
www.electrolux.com/shop
867332095-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement