ZANKER | KHV3321N | User manual | Zanker KHV3321N User Manual

Zanker KHV3321N User Manual
CS
Návod k
použití
Varná deska
KHV3321N
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
3
5
8
9
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
11
12
13
15
15
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
2
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
•
•
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
•
•
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
3
•
•
•
•
•
Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva,
abyste zabránili bobtnání z důvodu
vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude zakrývat
spodek spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od
elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se
•
•
•
•
•
•
obraťte na autorizované servisní středisko
nebo elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak
úrazu elektrickým proudem.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej
vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nepokládejte horkou poklici na skleněný
povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se
poškodit jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a nechte
ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace. Typový
štítek je umístěn na spodní straně varné
desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch, které
splňují příslušné normy.
Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za síťový
kabel tohoto typu (nebo vyšší): H05V2V2F T min. 90 °C. Obraťte se na místní
servisní středisko.
5
Montáž těsnění
1.
2.
Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
Dodaný těsnicí proužek nalepte na spodní
hraně varné desky podél vnějšího okraje
sklokeramického povrchu. Nenatahujte
jej. Konce těsnicího proužku musí být
3.
4.
umístěny uprostřed na jedné straně varné
desky.
Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
Oba konce těsnicího proužku přitlačte k
sobě.
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
6
Instalace více než jedné varné desky
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
490 mm
55 mm
Jestliže instalujete několik varných desek o
velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
30 mm
270 mm
7
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Uspořádání ovládacího panelu
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály
signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Senzo‐
rové tla‐
čítko
8
Funkce
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovládací‐
ho panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
Senzo‐
rové tla‐
čítko
5
6
7
Funkce
Poznámka
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
8
9
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
10
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na ovládací
panel na déle než 10 sekund (pánev,
utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a
9
•
varná deska se vypne. Odstraňte všechny
předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí
a varná deska
se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a dobou,
po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
6 hodin
,1-2
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodiny
minut). Když kontrolka varné zóny začne
blikat pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte varnou
zónu pomocí . Kontrolka varné zóny začne
blikat rychleji. Na displeji se zobrazí zbývající
čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se bude
odpočítávat až do 00. Kontrolka varné zóny
zhasne.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
Nastavení teploty
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
nastavení teploty se zobrazí
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Zapnutí funkce: stiskněte
Současným stisknutím
varnou zónu.
a
vypnete
Zapnutí a vypnutí vnějších okruhů
Účinnou varnou plochu můžete přizpůsobit
velikosti varné nádoby.
Použijte senzorové tlačítko:
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
Časovač
Nejprve nastavte teplotu pro danou varnou
zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte opakovaně
, dokud se nerozsvítí kontrolka
požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času: stiskněte
10
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas. Jakmile
uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté varné
zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení délky
zapnutí varné zóny při jednom vaření.
nebo
.
časovače a nastavte čas (00 - 99
Zapnutí funkce: stiskněte
. Rozsvítí se
.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací panel
lze zablokovat. Zabráníte tak náhodné změně
nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
OffSound Control (Vypnutí a zapnutí
zvukové signalizace)
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Zvuková signalizace je ve
výchozím nastavení zapnutá.
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
. Displej se rozsvítí a zhasne. Na
tři sekundy stiskněte
. Rozsvítí se
nebo
Dětská bezpečnostní pojistka
. Stisknutím
levé přední zóny zvolte
jedno z těchto nastavení:
Tato funkce brání neúmyslnému použití varné
desky.
•
- zvuková signalizace je vypnutá
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte varnou
desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná
deska automaticky vypne.
stiskněte . Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Když je tato funkce nastavena na
zvukovou signalizaci pouze když:
. Pomocí
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte varnou
desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy
stiskněte . Zobrazí se
varnou desku vypněte.
. Pomocí
Vyřazení funkce na jedno vaření: zapněte
varnou desku pomocí
. Rozsvítí se
. Na
čtyři sekundy stiskněte . Do 10 sekund
nastavte teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete pomocí
•
•
•
•
, uslyšíte
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
Pokud došlo k problému s
napájením, které vede k vypnutí
varné desky, který neuchová
předchozí nastavení.
, funkce se opět zapne.
Tipy a rady
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
Příklady použití varné desky
Údaje v následující tabulce jsou
jen orientační.
Dno nádoby musí být zcela rovné
a co nejsilnější.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či měděným
spodkem mohou na povrchu
sklokeramické desky zanechávat
barevné skvrny.
11
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omelety,
míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla bě‐
hem ohřívání občas zamíchej‐
te.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
6-7
Mírné smažení: plátků masa ne‐
bo ryb, Cordon Bleu z telecího
masa, kotlet, masových kroket,
uzenin, jater, jíšky, vajec, pala‐
činek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená bram‐
borová kaše, silné řízky, steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), frito‐
vání hranolků.
-1
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Čištění varné desky
•
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
12
Varnou desku po každém použití očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
Použijte speciální čisticí prostředek vhodný
na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může
varnou desku poškodit. Vyvarujte se
popálení. Speciální škrabku přiložte šikmo
ke skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném vychladnutí
varné desky: skvrny od vodního kamene,
vodové kroužky, tukové skvrny nebo
kovově lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou
desku vlhkým hadříkem s neabrazivním
•
mycím prostředkem. Po vyčištění varnou
desku osušte měkkým hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a vyčistěte
skleněný povrch pomocí navlhčeného
hadříku.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Zapněte varnou desku znovu
a maximálně do 10 sekund
nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek současně.
Stiskněte pouze jedno senzo‐
rové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je voda
nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a var‐
ná deska se vypne.
Když je varná deska vypnutá,
ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze senzo‐
rových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze senzo‐
rového tlačítka.
tlačítko
Ukazatel zbytkového tepla se
nerozsvítí.
Vnější okruh nelze zapnout.
.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu, a není proto
horká.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho, aby
byla horká, obraťte se na au‐
torizované servisní středisko.
Zapněte nejprve vnitřní
okruh.
13
Problém
Na vícenásobné varné
zóně je tmavá oblast.
Možná příčina
Řešení
Je normální, že je na vícená‐
sobné varné zóně tmavá ob‐
last.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐
tek nezazní žádný zvukový
signál.
Zvuková signalizace je vy‐
pnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Vypněte varnou desku a zno‐
vu ji zapněte.
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli odpoj‐
te z elektrické sítě. Vypojte
pojistku v domácí elektroin‐
stalaci. Opět ji připojte. Jestli‐
že se
opět rozsvítí, obrať‐
te se na autorizované servis‐
ní středisko.
Zobrazí se E6.
Druhá fáze napájení chybí.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Uveďte údaje z typového štítku. Uveďte
rovněž kód ze tří číslic a písmen pro
sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje. Ujistěte
se, že jste varnou desku používali správným
14
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Vyjměte po‐
jistku, vyčkejte jednu minutu
a pojistku znovu zasuňte.
způsobem. Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto
část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si
tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
Technické údaje
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální na‐
stavení teploty) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Uprostřed
vpředu
1 200
145
Uprostřed vzadu
700 / 1 700
120 / 180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
Energetická účinnost
Informace o výrobku dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
KHV3321N
15
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
194,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 2: Varné desky metody pro měření výkonu
•
Úspora energie
•
•
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými
radami.
•
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni položte
varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování teploty
jídle nebo k jeho rozpouštění.
Poznámky k ochraně životního prostředí
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
16
*
17
18
19
www.electrolux.com/shop
867332096-C-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising