AEG | HC412001GB | User manual | Aeg HC412001GB User Manual

Aeg HC412001GB User Manual
HC412001GB
BG
HU
SK
USER
MANUAL
Ръководство за употреба
Плоча
Használati útmutató
Főzőlap
Návod na používanie
Varný panel
2
21
39
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ...................................................................................................8
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....................................................................................12
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................12
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................14
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................14
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 16
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...................................................................................... 18
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 19
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без
надзор, може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е
свързан директно към електрическата мрежа с
помощта на съединителна кутия, премахнете
предпазителя, за да изключите уреда от
електрическата мрежа. В противен случай се
свържете с оторизирания сервизен център.
В случай на счупване на стъкления котлон:
– незабавно изключете всички горелки и всички
електрически нагревателни елементи и
изолирайте уреда от захранването,
– не докосвайте повърхността на уреда,
– не използвайте уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Там, където уредът е свързан директно към
захранването, се изисква изолиращ ключ за всички
полюси с контактен интервал. Трябва да се
гарантира пълното изключване в съответствие с
БЪЛГАРСКИ
•
•
5
условията, посочени в категория на
свръхнапрежение III. В това число не влиза
заземяващият кабел.
Когато полагате захранващия кабел, уверете се,
че кабелът не идва в директен контакт (примерно
използване на изолиращи втулки) с части, които
могат да достигнат температури от повече от 50°C
над температурата на помещението.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя или
упоменати от него в инструкциите за употреба, или
предпазители за котлони вградени в уреда.
Използването на неподходящи предпазители може
да доведе до злополуки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред е подходящ за следните
пазари: BG HU SK
•
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато
се отвори вратата или прозорецът.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Уверете се, че
монтирате негорим разделителен
панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Свързване към газ
•
•
•
•
•
Всички газови връзки трябва да
бъдат извършени от
квалифицирано лице.
Преди монтажа се уверете, че
настройките (тип и налягане на
газта) и регулирането на уреда са
съвместими с местните условия на
газоподаване.
Уверете се, че има циркулация на
въздух около уреда.
Информацията за газоподаване
можете да видите върху табелката
с данни.
Този уред не е свързан към
устройство за отвеждане на
продуктите от горенето. Свържете
уреда съобразно текущите
разпоредби за инсталиране.
Внимавайте за изискванията
относно правилната вентилация.
2.4 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
„изкл.“ след всяка употреба.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Използвайте само стабилен
готварски съд с правилната форма
и диаметър, по-голям от размерите
на горелките.
Уверете се, че готварския съд е
централно позициониран върху
горелките.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че не излиза пламък,
когато бързо превъртите ключа от
максимално на минимално
положение.
Използвайте само аксесоарите,
доставени заедно с уреда.
Не инсталирайте разпределител за
пламъка върху горелките.
Използването на уред за готвене с
газ води до отделяне на топлина и
влага в помещението. Осигурете
добра вентилация в помещението,
в което ще бъде инсталиран
уредът.
Продължителното и интензивно
използване на уреда може да
изисква допълнителна вентилация,
например отварянето на прозорец,
или по-ефективна вентилация,
например увеличаване на
механичната вентилация, където е
възможно.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Не изсипвайте кисели течности
като например оцет, лимонов сок
или препарат за отстраняване на
котлен камък върху плочата. Те
могат да причинят матови петна.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Не премахвайте бутоните,
ключовете или
уплътненията от
командното табло. Може
да влезе вода в уреда и да
причини щети.
•
•
•
•
7
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
8
www.aeg.com
•
•
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Не почиствайте горелките в
съдомиялна машина.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Смачкайте външните тръби за газ.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
Модел .......................................
Номер на продукт
(PNC) ........................................
.
Сериен
номер ...........................
гъвкави метални тръби, внимавайте
да не се допират до движещи се части
и да не бъдат усукани. Внимавайте
също така, когато плочата се поставя
заедно с фурна.
Уверете се, че налягането
на подаването на газ към
уреда отговаря на
препоръчителните
стойности. Подвижното
свързване е фиксирано
към общата рампа
посредством резбована
гайка G 1/2". Завинтете
частите и затегнете с
тефлонова лента, ако се
налага, за да стигнете до
правилната посока.
3.2 Свързване към газ
ВНИМАНИЕ!
Следните инструкции за
инсталиране, свързване и
поддръжка трябва да
бъдат извършени от
квалифициран персонал, в
съответствие с
действащата нормативна
уредба и стандарти.
Изберете твърди връзки или
използвайте гъвкава тръба с покритие
от неръждаема стомана в
съответствие с действащата
нормативна уредба. Ако използвате
A
B
C
A. Край на вала с гайка
B. Шайба, доставена с уреда
C. Коляно, доставено с уреда
Втечнен газ
Използвайте гумения държач за тръба
за втечнен газ. Винаги използвайте
БЪЛГАРСКИ
уплътнителя. След това продължете
свързването с газ.
Гъвкавата тръба е готова за
използване, когато:
•
не може да се нагрее повече от
стайната температура или над
30°C;
• не е по-дълга от 1500 мм;
• няма никакви стеснени места;
• не е подложена на опъване или
усукване;
• не се допира до режещи краища
или ъгли;
• може да бъде прегледана лесно, за
да се провери нейното състояние.
Контролът за опазването на гъвкавата
тръба се състои в проверка дали:
•
по нея няма пукнатини, резки или
белези от горене, както в двата
края, така и по цялата й дължина;
• материалът не е втвърден, а
показва съответната си
еластичност;
• затягащите скоби не са ръждясали;
• срокът на годност не изтича скоро.
Ако се наблюдават един или повече
дефекти, не поправяйте тръбата, а я
сменете.
ВНИМАНИЕ!
След приключване на
монтажа проверете дали
уплътнението на всяка
тръба е поставено
правилно. Използвайте
сапунен разтвор, а не
огън!
3.3 Смяна на дюзите
ВНИМАНИЕ!
Инжекторния комплект за
подмяна на газ не е
предоставен. Свържете се
с оторизирания сервизен
център.
1. Свалете поставките за съдове.
2. Свалете капачките и короните на
горелките.
3. С гаечен ключ 7 свалете дюзите и
ги заменете с подходящи такива за
типа газ, който се използва (вижте
таблицата в глава "Технически
данни").
9
4. Сглобете частите, като изпълните
същата процедура в обратен ред.
5. Сменете табелката с данни
(намира се в близост до
газоснабдителната тръба) с тази
за съответния нов тип подаване на
газ. Можете да намерите тази
табелка в опаковката, доставена с
уреда.
Ако налягането на газоподаването се
променя или е различно от
необходимото налягане, е необходимо
да монтирате подходящ регулатор на
налягане на газоснабдителната тръба.
3.4 Регулиране на
минимално ниво
За да регулирате минималното ниво
на горелките:
1. Запалете горелката.
2. Завъртете ключа на минимално
положение.
3. Извадете копчето .
4. С тънка отверка, нагласете
позицията на винта на байпаса (A).
A
5. Ако преминавате:
• от природен газ G20 20 мбар
към втечнен газ, затегнете
напълно винта на байпаса.
• втечнен газ към природен газ
G20 20 милибар, развийте
винта на байпаса на около 1/4
оборот.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че не излиза
пламък, когато бързо
превъртите ключа от
максимално на минимално
положение.
3.5 Електрическа връзка
•
Уверете се, че номиналното
напрежение и типът на
10
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
захранването на табелката с данни
отговарят на напрежението и
захранването на местното
електроснабдяване.
Този уред е снабден със захранващ
кабел. Той трябва да е снабден с
подходящ щепсел, който да
издържа натоварването, показано
на табелката с данни. Уверете се,
че сте монтирали щепсела в
подходящ контакт.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Съществува риск от пожар, когато
уредът е свързан с удължител,
адаптер или разклонител. Уверете
се, че заземяващата връзка
отговаря на стандартите и
наредбите.
Не позволявайте захранващият
кабел да достигне температура
повече от 90° C.
Уверете се, че сте
свързали синият
неутрален кабел към
клемата с буква "N" върху
нея. Свържете кафявият
(или черен) фазов кабел
към клемата, върху която
има буква „L”. Винаги
поддържайте фазовия
кабел свързан.
3.6 Свързващ кабел
За да замените свързващия кабел,
използвайте само специалния кабел
или негов еквивалент. Видът кабел е:
H03V2V2-F T90.
Уверете се, че сечението на кабела е
подходящо за напрежението и
работната температура. Жълтият/
зеленият заземителен проводник
трябва да бъде приблизително с 2 см
по-дълъг от кафявия (или черен)
проводник на фазата.
3.7 Монтаж
1.
2.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
340 mm
4.
БЪЛГАРСКИ
11
Изрез на кухненският плот
5.
6.
Разстоя‐
ние от
стената
минимум 50 мм
Дълбочи‐
на
490 мм
Ширина
сумата от всички ширини на
плотове, които сте инстали‐
рали минус 20 мм
Пример:
580 mm
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
B
7.
A) предоставено уплътнение
B) сглобена скоба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Монтирайте уреда само
върху кухненски плот с
равна и гладка
повърхност.
490 mm
520 mm
A
Монтаж
1. Калкулирайте правилни размери
на изреза.
2. Подгответе изреза на кухненският
плот.
3. Поставете плотовете един по един
върху мека повърхност (например
одеало) с долната страна нагоре.
4. Прилепете доставената
уплътнителна лента върху долния
ръб на плочата, по външния ръб
на стъклокерамиката.
5. Монтирайте първия плот в изреза
на кухненският плот. След това
монтирайте свързващият лост към
изреза на кухненският плот.
Бутнете го на половината на
неговата ширина под плота.
3.8 Монтаж на повече от
един котлон
Доставени аксесоари: свързващ
лост, уплътнителна лента.
Използвайте само
специален термоустойчив
силикон.
6. Монтирайте следващия плот в
изреза на кухненският плот.
12
www.aeg.com
Уверете се, че предните ръбове на
плотовете са на едно и също ниво.
бъде оставен лесен достъп, в случай
че се наложи техническо обслужване.
Кухненски шкаф с вратичка
A. Сменяем панел
B. Място за връзките
7. Почистете стъклената повърхност.
3.9 Възможности за
вграждане
Кухненски шкаф с фурна
Електрическите свързвания на
плочата и фурната трябва да бъдат
монтирани отделно с цел безопасност,
както и лесно отстраняване на
фурната от блока.
Панелът, монтиран под плочата
трябва да се отстранява лесно и да
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1 Бързонагряваща горелка
2 Спомагателна горелка
3 Копчета за управление
2
3
4.2 Кръгов регулатор
Символ
Описание
няма подаване на газ /
изключено положение
положение за запалва‐
не / максимално подава‐
не на газ
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Символ
Описание
минимално подаване на
газ
БЪЛГАРСКИ
5.1 Общ преглед на
горелката
Ако след няколко опита
горелката не се запали,
проверете дали короната
на горелката и нейната
капачка са в правилни
позиции.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Капачка на горелката
Корона на горелката
Запалителна свещ
Термодвойка
5.2 Запалване на горелката
Винаги запалвайте
горелката, преди да
поставите готварския съд
върху нея.
ВНИМАНИЕ!
Бъдете много внимателни,
когато използвате открит
огън в кухненска среда.
Производителят не носи
отговорност в случай на
неправилно използване на
пламъка.
1. Натиснете ключа за управление
надолу и го завъртете обратно на
часовниковата стрелка до позиция
за максимално подаване на газ ( ).
2. Оставете ключа за управление
натиснат за 10 или по-малко
секунди. Това позволява на
термодвойката да загрее. Ако това
не стане, подаването на газ е
прекъснато.
3. Регулирайте пламъка, след като се
нормализира.
ВНИМАНИЕ!
Не дръжте ключа за
управление натиснат
повече от 15 секунди. Ако
горелката не се запали и
след 15 секунди, отпуснете
ключа за управление,
завъртете го на положение
"изключено" и опитайте да
запалите горелката отново
след най-малко 1 минута.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В случай на липса на
електричество, можете да
запалите горелката без
електрическото
устройство; в този случай,
подайте пламък към
горелката, завъртете
ключа за управление
обратно на часовниковата
стрелка до положение на
максимално подаване на
газ и го натиснете надолу.
Задръжте ключа за
управление натиснат за
точно или по-малко от 10
секунди, за да се загрее
термодвойката.
Ако горелката случайно
загасне, завъртете ключа
за управление на
положение "изключено" и
опитайте да запалите
горелката отново след
най-малко 1 минута.
Генераторът на искра
може да стартира
автоматично, когато го
включите към
електрозахранването, след
монтиране или прекъсване
на тока. Това е нормално.
13
14
www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Винаги намалявайте или
изключвайте пламъка,
преди да свалите съдовете
от горелката.
Плочата е снабдена с
регулиращи вентили. Те
правят регулацията на
пламъка по-прецизна.
5.3 Изключване на
горелката
За да изгасите пламъка, завъртете
бутона на изключена позиция
.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че дръжките
са централно разположени
върху горелката, за да се
постигне максимална
стабилност и по-ниска
консумация на газ.
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте тигани от
стеатит, глинени или
керамични съдове, съдове
за грил или тостер.
ВНИМАНИЕ!
Не поставяйте един и същ
тиган на две горелки.
ВНИМАНИЕ!
Не поставяйте нестабилни
или повредени съдове
върху горелките, за да
предотвратите разливане
и нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че дъната на
съдовете не са твърде
близо до дръжката за
управление, в противен
случай пламъкът ще я
нагрее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че дръжките
на съдовете не са над
предния ръб на горелката.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разливането на течности
по време на готвене може
да доведе до счупване на
стъклото.
6.2 Диаметър на готварски
съдове
Използвайте само
готварски съдове с
диаметър, подходящ за
размера на горелките.
Горелка
Диаметър на
готварски съ‐
дове (мм)
Бърза
180 - 260
Спомагателна
80 - 180
БЪЛГАРСКИ
7.1 Обща информация
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте ножове,
стъргалки или подобни
инструменти за почистване
на повърхността от стъкло
или между краищата на
горелките и рамката (ако е
приложимо).
•
Измийте с вода елементите от
неръждаема стомана и след това
подсушете с мека кърпа.
7.2 Поставки за съдове
Поставките за съдовете не
са устойчиви на миене в
съдомиялна машина. Те
трябва да се измиват на
ръка.
1. За по-лесно почистване на
основата можете да отстраните
поставките за съдове.
Когато подменяте
поставките за съдове,
внимавайте да не
допуснете повреди
върху основата.
2. Емайлираното покритие понякога
може да има груби ръбове, затова
внимавайте когато миете и
подсушавате поставките за съдове
ръчно. Ако е необходимо,
премахнете упоритите петна, като
използвате кремообразен
почистващ препарат.
3. След като почистите поставките за
съдове, уверете се, че те са в
точната позиция.
4. За да може горелката да работи
правилно, се уверете, че рамената
15
на поставките за съдове се
намират в центъра на горелката.
7.3 Изваждане на
поставките за съдове
За да задържи опорите на тигана в
правилната позиция, те са прикрепени
към метални щифтчета, монтирани
към задната част на плота. За подобро почистване, поставките за
съдовете могат да се свалят от
площта за готвене. Повдигнете
поставките за съдове, като ги държите
в хоризонтално положение , както е
показано на последната фигура.
Не повдигайте поставките
за съдовете под ъгъл, тъй
като ще окаже напрежение
върху металните щифтове.
Това може да причини
повреда на щифтовете и
да предизвика тяхното
счупване.
16
www.aeg.com
•
•
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
За да почистите емайлираните
части, короните и горелките,
измийте ги с топла сапунена вода и
ги подсушете внимателно преди да
ги поставите обратно.
7.5 Почистване на свещите
за запалване
Формата на поставките на съдовете и
количеството горелки може да бъде
различно при други модели на уреда.
7.4 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолио, захар и храна със захар, в
противен случай замърсяването
може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
Тази функция се получава чрез
керамична запалителна свещ с
метален електрод. Поддържайте тези
компоненти добре почистени, за да
избегнете трудности при запалването,
и проверявайте дали не са запушени
отворите на короните на горелките.
7.6 Периодична поддръжка
Периодично искайте от местния
оторизиран сервизен център да
проверява състоянието на
газоснабдителната тръба и на
регулатора на налягането, ако такъв е
поставен.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Няма искра, когато опитате Плочата не е свързана към Проверете дали плочата е
да активирате генератора електрозахранването или
свързана правилно към
за искри.
е свързана неправилно.
електрозахранването.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
17
Възможна причина
Отстраняване
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Капачката и короната на
Поставете капачката и ко‐
горелката са поставени не‐ роната на горелката пра‐
правилно.
вилно.
Пламъкът изгасва веднага
след запалване.
Термодвойката не се е
подгряла достатъчно.
След запалване на пламъ‐
ка задръжте ключа натис‐
нат за точно или по-малко
от 10 секунди.
Пръстенът от пламък е не‐
равномерен.
Короната на горелката е
запушена с остатъци от
храна.
Проверете дали дюзата не
е запушена и дали корона‐
та на горелката е чиста.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
18
www.aeg.com
8.3 Предоставени етикети с
чантата с принадлежности
Прикрепете залепващите етикети,
както е указано по-долу:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го върху гаранционната
карта и изпратете тази част (ако е
приложимо).
B. Залепете го върху гаранционната
карта и запазете тази част (ако е
приложимо).
C. Залепете го върху книжката с
инструкциите.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Размери на плочата
Ширина
360 мм
Дълбочина
520 мм
9.2 Диаметри на байпаса
ГОРЕЛКА
Ø БАЙПАС 1/100 мм
Бърза
52
Спомагателна
28
БЪЛГАРСКИ
9.3 Други технически данни
ОБЩА МОЩ‐
НОСТ:
Първонача‐
лен газ:
Смяна на
газ:
G20 (2H) 20 mbar
3,95 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
276 g/h
Електрозах‐
ранване:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категория на
уреда:
II2H3B/P
Свързване към G 1/2"
източник на
газ:
Клас на уреда: 3
9.4 Газови горелки за ПРИРОДЕН ГАЗ G20 20 милибар
ГОРЕЛКА
НОРМАЛНА МОЩ‐ МИНИМАЛНА
НОСТ kW
МОЩНОСТ kW
ИНЖЕКТОРНО
ОБОЗНАЧЕНИЕ
Бърза
2,95
0,75
119o
Спомагателна
1,0
0,33
70
9.5 Газови горелки за втечнен газ пропан G30/G31 30/30
милибар
ГОРЕЛКА
НОРМАЛНА
МИНИМАЛНА ИНЖЕКТОР‐
МОЩНОСТ kW МОЩНОСТ
НО ОБОЗНА‐
kW
ЧЕНИЕ
НОМИНАЛЕН ГА‐
ЗОВ ПОТОК г/ч
Бърза
2,8
0,95
86
204
Спомагателна 1,0
0,33
50
73
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта според ЕС 66/2014
Идентификация на модела
HC412001GB
Тип готв. плот
Вградена плоча
Брой газови горелки
2
19
20
www.aeg.com
Енергийна ефективност на газо‐
ва горелка
(EE gas burner)
Задна централна – Бързона‐
гряваща
56.7%
Предна централна – спомага‐
телна
не е приложимо
Енергийна ефективност на газов
котлон
(EE gas hob)
56.7%
EN 30-2-1: Битови готварски уреди работещи на газ - Част 2-1: Рационална
експлоатация на енергия - Основно
10.2 Икономия на енергия
•
•
•
•
•
•
•
Преди употреба, уверете се, че горелките и подставките на тигана са
сглобени правилно.
Използвайте само готварски съдове с диаметър, подходящ за размера на
горелките.
Централизирайте пота върху горелката.
Когато загрявате вода използвайте само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте капак на готварските съдове.
Когато течността заври, загасете пламъка, за да оставите течността да ври на
тих огън.
Ако е възможно използвайте тенджера под налягане. Вижте ръководството и
за употреба.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
21
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 21
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................24
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 27
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 31
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................31
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 32
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 33
8. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................35
9. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................ 36
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................37
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
22
www.aeg.com
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit a
főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
A főzőlap üvegének eltörése esetén:
– azonnal kapcsolja ki az összes égőt és elektromos
fűtőelemet, majd válassza le a készüléket a hálózati
feszültségről.
– ne érintse meg a készülék felületét.
– ne használja a készüléket.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
Amennyiben a készüléket közvetlenül ráköti a
tápfeszültségre, egy minden érintkezőjét bontó
kapcsoló szükséges, melynél az érintkezők között
légrés található. A teljes leválasztásnak biztosítania
kell a túlfeszültség elleni védelem III. kategóriájának
való megfelelést. A földelő vezeték nem tartozik ide.
24
www.aeg.com
•
•
A tápkábel vezetésekor gondoskodjon arról (például
szigetelőköpeny segítségével), hogy a kábel ne
kerüljön közvetlen érintkezésbe olyan alkatrészekkel,
melyek hőmérséklete több, mint 50 °C-kal
meghaladhatja a szobahőmérsékletet.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ezt a készüléket a következő piacokra
terveztük: BG HU SK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy
van-e megfelelő levegőkeringés a
készülék alja és a felső fiók között.
A készülék alja forróvá válhat. Építsen
be egy nem éghető elválasztó lapot a
készülék alá, hogy az aljához való
hozzáférést megakadályozza.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
2.3 Gázcsatlakoztatás
•
•
Minden gázcsatlakoztatást
szakképzett személynek kell
elvégeznie.
Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a
helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus
és gáznyomás) valamint a készülék
•
•
•
25
beállítása összhangban van-e
egymással.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
A gázellátásra vonatkozó adatok az
adattáblán találhatóak.
A készülék nem csatlakozik
égéstermék-elvezető eszközhöz. A
készüléket a hatályos telepítési
szabályoknak megfelelően
csatlakoztassa. Ügyeljen a megfelelő
szellőzésre vonatkozó követelmények
betartására.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
A készüléket háztartási környezetben
használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
26
www.aeg.com
•
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
Kizárólag stabil főzőedényt
használjon, melynek formája
megfelelő, átmérője pedig meghaladja
az égők méretét.
Ellenőrizze, hogy a főzőedények
központosan helyezkednek-e el az
égőkön.
Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e
ki a nagylángról kislángra való gyors
átváltásnál.
Csak a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
Ne helyezzen lángelosztót az égőre.
A gáz főzőlap/sütő használatakor hő
és nedvesség keletkezik. A
készüléket jó szellőzéssel rendelkező
helyiségben helyezze üzembe.
A készülék intenzív és hosszabb idejű
használatakor kiegészítő
szellőztetésre, például ablaknyitásra
vagy hatékonyabb szellőztetésre,
azaz a páraelszívó nagyobb fokozatra
állítására is szükség lehet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
Ne hagyja, hogy savas folyadék –
például ecet, citromlé vagy
•
vízkőoldószer – érjen a főzőlaphoz.
Ez matt foltokat okozhat.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Ne távolítsa el a gombokat
és tömítéseket a
kezelőpanelről.
Máskülönben a víz bejuthat
a készülékbe, és
meghibásodást okozhat.
•
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Az égőket tilos mosogatógépben
tisztítani.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Lapítsa ki a külső gázvezetékeket.
MAGYAR
27
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A
B
3.1 A szerelést megelőző
teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Típus .......................................
PNC
(Termékszám) ....................
Sorozatszám ...........................
3.2 Gázcsatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
A következő utasítások a
telepítésre és karbantartásra
vonatkoznak, amelyet csak
képesített szakember
végezhet az érvényes
előírások és szabványok
figyelembe vételével.
Válasszon rögzített csatlakoztatást, vagy
használjon rozsdamentes flexibilis csövet
a hatályos rendelkezések szerint.
Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén
ügyeljen arra, hogy azok ne
érintkezzenek mozgó alkatrészekkel,
illetve ne nyomódjanak össze. Legyen
óvatos, ha a főzőlap egy sütővel együtt
kerül beszerelésre.
Győződjön meg arról, hogy a
gáznyomás megfelel a
készülékhez előírt
értékeknek. Az állítható
csatlakozót egy G 1/2"
méretű menetes anya rögzíti
a bevezető csőhöz. A
csatlakozó részeket
csavarozza össze és húzza
meg, szükség szerint teflon
szalag felhasználásával,
hogy a csatlakozást a
megfelelő irányba állíthassa.
C
A. Csővég hollandi anyával
B. A készülékhez mellékelt alátét
C. A készülékhez mellékelt könyök
Cseppfolyós gáz
Cseppfolyós gázhoz használja a gumi
csőtartót. Mindig használjon
tömítőgyűrűt. Majd folytassa a
gázcsatlakozással.
A flexibilis cső akkor alkalmazható, ha:
•
a szobahőmérséklet nem magasabb
30°C-nál;
• nem hosszabb 1500 mm-nél;
• nincs rajta szűkítőelem;
• nincs kitéve megnyúlásnak vagy
csavarodásnak;
• nem érintkezik éles szélekkel vagy
sarkokkal;
• állapotának ellenőrzése céljából
könnyen megvizsgálható.
A flexibilis csövek tartósságának
ellenőrzése a következők vizsgálatából
áll:
•
nem láthatók rajta törések, vágások,
égésnyomok, sem a végződéseknél,
sem pedig a cső teljes hosszán;
• az anyag nem keményedett meg,
hanem megfelelő rugalmasságot
mutat;
• a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak
el;
• szavatossági ideje nem járt le.
Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa
meg a csövet, hanem cserélje ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha végzett a beszereléssel,
győződjön meg róla, hogy a
csövek illesztéseinél a
tömítés megfelelő legyen.
Szappanos vízzel
ellenőrizze, ne lánggal!
28
www.aeg.com
3.3 A fúvókák cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
A csere gáz fúvókakészletet
nem mellékeljük. Kérjük,
hívja a hivatalos
márkaszervizt.
1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a
koronákat a gázégőről.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével
csavarozza ki és távolítsa el a
fúvókákat, és cserélje ki őket a
használt gáz típusának megfelelőre
(lásd a „Műszaki adatok” fejezetben
lévő táblázatot).
4. Ugyanezt az eljárást fordított
sorrendben követve szerelje vissza
az egyes alkatrészeket.
5. Az adattáblát (mely a gázcsatlakozó
mellett található) cserélje ki az új
gáztípusnak megfelelő táblára. Ez a
tábla a készülékhez mellékelt
csomagban található.
Ha a gáznyomás ingadozik, vagy a
szükséges nyomástól eltér, a
gázcsatlakozóra megfelelő
nyomásszabályozót kell szerelni.
3.4 A minimális szint
beállítása
Az égők minimális lángjának beállítása:
1. Gyújtsa be az égőt.
2. A szabályozógombot állítsa minimum
pozícióba.
3. Egy csavarhúzóval távolítsa el a
szabályozógombot .
4. Egy vékony csavarhúzóval állítsa be
a kiegyenlítő csavar helyzetét (A).
A
5. Ha átáll:
• G20 jelzésű, 20 mbar nyomású
földgázról cseppfolyós gázra;
•
teljesen szorítsa be a
kiegyenlítőcsavart.
cseppfolyós gázról G20 jelzésű,
20 bar nyomású földgázra,
engedje ki a kiegyenlítő csavart
kb. 1/4 fordulattal.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a láng nem
alszik-e ki a nagylángról
kislángra való gyors
átváltásnál.
3.5 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
•
•
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett névleges
feszültség és áramtípus megegyezik
a helyi áramellátás feszültségével és
áramtípusával.
A készülékhez mellékeltük a
tápkábelt. A vezetéket olyan
dugasszal kell ellátni, mely képes az
adattáblán feltüntetett terhelést
elviselni. Ügyeljen arra, hogy a
dugaszt megfelelő aljzatba
csatlakoztassa.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozódugó üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Tűzveszély áll fenn, ha a készüléket
hosszabbítóval, adapterrel vagy
elosztóval csatlakoztatja. Ügyeljen
arra, hogy a földelő csatlakozás
megfeleljen a szabványoknak és
előírásoknak.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne
melegedjen 90 °C-nál magasabb
hőmérsékletre.
A kék színű nulla vezetéket
a készülék „N” betűjelű
kivezetéséhez kell kötni. A
barna (vagy fekete) színű
fázis vezetéket a készülék
„L” betűjelű kivezetéséhez
kell kötni. A fázis vezetéket
mindig tartsa csatlakoztatva.
MAGYAR
3.6 Csatlakozókábel
4.
A csatlakozókábel cseréjéhez kizárólag
erre a célra jóváhagyott, speciális kábelt
vagy ezzel egyenértékű kábelt
használjon. A kábel típusa: H03V2V2-F
T90.
Győződjön meg arról, hogy a kábel
használható az adott feszültségértéken
és környezeti hőmérsékleten. A sárga/
zöld színű földvezetéknek kb. 2 cm-rel
hosszabbnak kell lennie, mint a barna
(vagy fekete) fázisvezetéknek.
5.
3.7 Összeszerelés
1.
6.
A
2.
B
3.
7.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
A) mellékelt tömítés
B) összeszerelt támasz
490 mm
55 mm
30 mm
340 mm
VIGYÁZAT!
A készüléket mindig
egyenes felületű munkalapra
szerelje.
29
www.aeg.com
3.8 Több főzőlap együttes
üzembe helyezése
Mellékelt tartozékok: összekötő rúd,
tömítőcsík.
Kizárólag speciális, hőálló
szilikont használjon.
A munkalap kivágása
Távolság
a faltól
minimum 50 mm
Mélység
490 mm
Szélesség a beszerelendő főzőlapok tel‐
jes szélességének összege
mínusz 20 mm
6. Illessze a következő főzőlapot a
munkalap kivágásába. Ellenőrizze,
hogy a főzőlapok elülső szélei egy
síkban vannak-e.
Példa:
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
580 mm
520 mm
30
Összeszerelés
1. Számítsa ki a megfelelő kivágási
méreteket.
2. Készítse el a kivágást a
munkalapban.
3. Egyesével fektesse le a főzőlapokat
egy puha felületre, pl. takaróra úgy,
hogy az aljuk felfelé nézzen.
4. Helyezze fel a mellékelt tömítőcsíkot
a főzőlap alsó szélére, az
üvegkerámia külső széle mentén.
5. Illessze az első főzőlapot a munkalap
kivágásába. Ezután illessze az
összekötő rudat a munkalap
kivágásába. A szélessége felét tolja
a főzőlap alá.
7. Tisztítsa meg az üvegfelületet.
3.9 Beépítési lehetőségek
A főzőlap alá szerelt panelnek könnyen
eltávolíthatónak kell lennie, és
hozzáférést kell biztosítania a
készülékhez esetleges műszaki javítás
esetén.
Konyhai egység ajtóval
A. Eltávolítható panel
B. Csatlakozók számára hagyott hely
Sütővel rendelkező egység
A főzőlap és a sütő elektromos
csatlakozását külön kell megoldani
biztonsági okok miatt, illetve azért, hogy
könnyebben ki lehessen venni a sütőt.
MAGYAR
31
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
1 Erős égő
2 Kisegítő égő
3 Szabályozógombok
1
2
3
4.2 Szabályozógomb
Szimbólum
Szimbólum
Megnevezés
nincs gázellátás / kikap‐
csolt helyzet
Megnevezés
begyújtási pozíció / maxi‐
mális gázmennyiség
minimális gázmennyiség
5. NAPI HASZNÁLAT
5.2 A gázégő begyújtása
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A főzőedény ráhelyezése
előtt mindig gyújtsa meg az
égőt.
5.1 Égők áttekintése
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Égőfedél
Égőkorona
Gyújtógyertya
Hőérzékelő
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a konyhában nyílt lángot
használ, legyen nagyon
óvatos. Nyílt láng helytelen
használata esetén a gyártó
minden felelősséget elhárít.
1. Nyomja be a szabályozógombot, és
fordítsa az óramutató járásával
ellenkező irányba, a maximális
gázellátás állásba ( ).
2. A szabályzógombot legfeljebb 10
másodpercen át tartsa nyomva.
Ezáltal a termoelem felmelegszik. Ha
nem tartja benyomva a gombot, a
gázellátás megszakad.
3. Az égő begyújtása után állítsa be a
lángot.
32
www.aeg.com
Ha az égő néhány kísérlet
után nem gyullad meg,
ellenőrizze, hogy az égő
koronája és fedele megfelelő
helyzetben van-e.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tartsa a
szabályozógombot 15
másodpercnél tovább
benyomva. Ha az égő 15
másodperc elteltével sem
gyullad be, engedje fel a
szabályozógombot, forgassa
kikapcsolt helyzetbe, és
legalább 1 perc várakozás
után próbálja meg újra
begyújtani az égőt.
VIGYÁZAT!
Elektromos áram hiányában
az égő begyújtható az
elektromos gyújtó
berendezés nélkül is, ebben
az esetben vigye a lángot az
égő közelébe, forgassa el a
megfelelő
szabályozógombot az
óramutató járásával
ellentétes irányba, a
maximális gázellátás
állásba, majd nyomja le a
gombot. Legfeljebb 10
másodpercig tartsa nyomva
a szabályozógombot, hogy a
hőérzékelő felmelegedjen.
Ha az égő véletlenül leáll,
fordítsa a szabályozógombot
kikapcsolt helyzetbe, és
legalább 1 perc várakozás
után próbálja meg újra
begyújtani az égőt.
A szikragyújtó
automatikusan elindulhat,
amikor az elektromos
hálózat főkapcsolóját
felkapcsolja, illetve a
készülék beszerelése vagy
egy áramkimaradás után. Ez
normális.
A főzőlapot progresszív
szelepekkel szállítják. Ezek
precízebbé teszik a láng
szabályozását.
5.3 Az égő kikapcsolása
A gázellátás megszakításához a gombot
forgassa el a ki
állásra.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt az edényt az égőről
levenné, a lángot mindig
vegye lejjebb, vagy
kapcsolja le.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Főzőedény
VIGYÁZAT!
Soha ne használjon
öntöttvas edényeket, cserépvagy agyagedényeket,
grillező vagy pirító tálcákat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen egy főzőedényt
két égőre.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen az égőkre instabil
vagy sérült edényeket –
ezekből kifolyhat az étel, és
sérüléseket okozhat.
MAGYAR
VIGYÁZAT!
Vigyázzon rá, hogy az
edények alja ne nyúljon túl
közel a
szabályozógombokhoz,
máskülönben a láng
felmelegíti a
szabályozógombokat.
VIGYÁZAT!
Vigyázzon rá, hogy az
edények fogantyúja ne
nyúljon túl a főzőfelület
elülső szélén.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy az
edények az égők felett
központosan helyezkedjenek
el a maximális stabilitás és
az alacsonyabb
gázfogyasztás érdekében.
33
VIGYÁZAT!
A főzés közben kiömlő
folyadékok az üveg
elrepedését okozhatják.
6.2 A főzőedény átmérője
Az égők méretének
megfelelő átmérőjű
főzőedényeket használjon.
Égőfej
A főzőedény
átmérője (mm)
Gyors
180 - 260
Kisegítő
80 - 180
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon kést, kaparót
vagy hasonló eszközt az
üvegfelület vagy az égők
peremei és a keret (ha van)
tisztítására.
•
A rozsdamentes acél részeket mossa
le vízzel, majd törölje szárazra puha
ruhával.
7.2 Edénytartók
Az edénytartó rácsok
mosogatógépben nem
mosogathatók. Ezeket
kézzel kell elmosogatni.
1. Az edénytartók a főzőlap könnyebb
tisztítása érdekében levehetőek.
Legyen nagyon óvatos,
amikor az edénytartókat
visszahelyezi, hogy az
égősapkák károsodását
elkerülje.
2. A zománcbevonat esetenként durva
élekkel rendelkezhet, ezért
körültekintően járjon el az
edénytartók kézzel történő
lemosásakor és szárításakor. A
makacs szennyeződések
eltávolításához szükség esetén
használjon tisztítópasztát.
3. A tisztítás után ellenőrizze, hogy az
edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.
4. Az égők megfelelő működése
érdekében biztosítsa, hogy az
edénytartókarok az égő közepére
mutassanak.
34
www.aeg.com
Az edénytartók alakja és az égők
mennyisége a készülék más típusainál
eltérő lehet.
7.3 Az edénytartók
eltávolítása
Az edénytartókat a főzőlap hátsó részén
található fémcsapok rögzítik a helyükre.
A könnyebb tisztítás érdekében az
edénytartók eltávolíthatók a főzőlapról.
Az edénytartókat vízszintesen tartva
emelje fel az ábra szerinti .
Ügyeljen arra, hogy ne
ferdén emelje fel az
edénytartókat, mivel ezzel
megfeszíti a fémcsapokat.
Ez károsíthatja a csapokat,
és előidézheti a törésüket is.
7.4 A főzőlap tisztítása
•
•
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
A zománcozott részek, az égőfedelek
és a koronák tisztításához használjon
meleg szappanos vizet, majd a
visszahelyezés előtt gondosan törölje
őket szárazra.
7.5 A szikragyújtó tisztítása
A gyújtást egy fém elektródát tartalmazó
kerámia gyújtógyertya biztosítja. Ezeket
az alkatrészeket a megfelelő gyújtás
érdekében rendszeresen tisztítsa meg,
és ellenőrizze, hogy az égőrózsa nyílásai
nincsenek-e eltömődve.
7.6 Időszakos karbantartás
A helyi márkaszervizzel időközönként
ellenőriztesse a gázcső állapotát, és a
nyomásszabályzó állapotát, ha ilyet
felszereltek.
MAGYAR
35
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A szikragyújtó működtetése‐
kor nincs szikra.
A főzőlap nincs csatlakoztat‐ Ellenőrizze, hogy a főzőlap
va az elektromos hálózat‐
jól van-e csatlakoztatva az
hoz, vagy csatlakoztatása
elektromos hálózathoz.
nem megfelelő.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Az égőfedél és a korona
helytelenül illeszkedik.
Megfelelően illessze az égő‐
fedelet és a koronát.
Begyújtás után azonnal kial‐
szik a láng.
A hőérzékelő nem melegszik A láng begyújtása után leg‐
fel eléggé.
feljebb 10 másodpercig tart‐
sa nyomva a gombot.
A lánggyűrű egyenetlen.
Az égőkoronát ételmaradvá‐
nyok zárják el.
8.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Győződjön
meg arról, hogy a főzőlapot megfelelően
működtette-e. Ha nem megfelelően
üzemeltette a készüléket, a szerviz
Ellenőrizze, hogy a fúvóka
nincs-e eltömődve, és az
égőkorona tiszta-e.
szerelője vagy az eladó kiszállása nem
lesz ingyenes, még a garanciális
időszakban sem. A szervizközponttal és
a garanciális feltételekkel kapcsolatos
tájékoztatást a garanciakönyvben találja
meg.
36
www.aeg.com
8.3 A tartozékok zacskójában
található címkék
Az öntapadó címkéket az alább látható
módon helyezze fel:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ragassza a garancialapra, és küldje
el ezt a részét (ha rendelkezésre áll).
B. Ragassza a garancialapra, és tartsa
meg ezt a részét (ha rendelkezésre
áll).
C. Ragassza a felhasználói
kézikönyvre.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Főzőlap méretei
Szélesség
360 mm
Mélység
520 mm
9.2 Kiegyenlítő fúvókák átmérői
ÉGŐ
Ø KIEGYENLÍTŐ FÚVÓKA: 1/100
mm
Gyors
52
Kisegítő
28
MAGYAR
37
9.3 Egyéb műszaki adatok
ÖSSZTELJE‐
SÍTMÉNY:
Eredeti gáz:
G20 (2H) 20 mbar
3,95 kW
Gázcsere:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
276 g/óra
Áramellátás:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Készülék kate‐
góriája:
II2H3B/P
Gázcsatlakoz‐
tatás:
G 1/2"
Készülék osz‐
tály:
3
9.4 Gázégők G20 jelzésű 20 mbar-os FÖLDGÁZHOZ
ÉGŐ
NORMÁL TELJE‐
SÍTMÉNY (kW)
LEGKISEBB TEL‐
JESÍTMÉNY (kW)
FÚVÓKA JELÖLÉSE
Gyors
2,95
0,75
119o
Kisegítő
1,0
0,33
70
9.5 Gázégők G30/G31 30/30 mbar nyomású cseppfolyós
gázhoz (LPG)
ÉGŐ
NORMÁL TEL‐
JESÍTMÉNY
(kW)
LEGKISEBB
TELJESÍT‐
MÉNY (kW)
FÚVÓKA JE‐
LÖLÉSE
NÉVLEGES GÁZ‐
HOZAM (g/ó)
Gyors
2,8
0,95
86
204
Kisegítő
1,0
0,33
50
73
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG
10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint
A készülék azonosítójele
HC412001GB
Főzőlap típusa
Beépíthető főzőlap
Gázégők száma
2
Energiaosztály gázégőnként
(EE gas burner)
Energiaosztály gázfőzőlap esetén
(EE gas hob)
Középső hátsó - Erős
56.7%
Középső első - Kisegítő
nem alkalmazható
56.7%
EN 30-2-1: Háztartási gázüzemű főzőkészülékek - 2-1 rész: Ésszerű
energiafelhasználás - Általános rész
38
www.aeg.com
10.2 Energiatakarékosság
•
•
•
•
•
•
•
Használat előtt ellenőrizze, hogy az égők és az edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.
Az égők méretének megfelelő átmérőjű főzőedényeket használjon.
Az edényt az égő közepére helyezze.
Víz melegítésekor csak a szükséges vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.
Amikor a folyadék forrni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén
gyöngyözzön.
Ha szükséges, használjon kuktát. Olvassa el annak kezelési útmutatóját.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
SLOVENSKY
39
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 39
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................42
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 44
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................48
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 49
6. TIPY A RADY......................................................................................................50
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 51
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................52
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................54
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................55
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
40
www.aeg.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
V prípade prasknutia skla varnej platne:
– okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické
ohrevné telesá a odpojte spotrebič od zdroja
napájania,
– nedotýkajte sa povrchu spotrebiča,
– spotrebič nepoužívajte.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých
pólov a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené
úplné odpojenie v súlade s podmienkami uvedenými
v kategórii prepätia III. Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad
pomocou izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do
priameho kontaktu so súčasťami, ktoré môžu
dosahovať teplotu vyššiu ako izbová teplota o viac
ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
42
www.aeg.com
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
zamedzí prístupu k jeho spodnej
časti.
Tento spotrebič je vhodný pre
nasledovné trhy: BG HU SK
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Prívod plynu
•
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať
prídavné vetranie, napríklad otvorenie
okna alebo účinnejšie vetranie,
napríklad zvýšením intenzity
mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
prípravky na čistenie vodného
kameňa. Môže to spôsobiť vznik
matných miest.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
2.5 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Neodstraňujte tlačidlá,
gombíky alebo tesnenia z
ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
SLOVENSKY
Model .......................................
Číslo výrobku
(PNC)............................
Sériové číslo ....................
3.2 Prívod plynu
VAROVANIE!
Úkony podľa nasledujúcich
pokynov na inštaláciu,
pripojenie a údržbu smie
vykonať výhradne vyškolený
pracovník v súlade s
platnými normami a
miestnymi predpismi.
Zvoľte si pevné pripojenie alebo použite
ohybnú trubicu z nehrdzavejúcej ocele v
súlade s platnými predpismi. Ak
použijete ohybné kovové trubice, dávajte
pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých
častí alebo aby neboli pokrútené a
stlačené. Dávajte pozor aj pri
kombinovaní varného panela a rúry.
Uistite sa, že tlak prívodu
plynu do spotrebiča
zodpovedá odporúčaným
hodnotám. Nastaviteľná
prípojka je upevnená k
ústrednej prípojke plynu
pomocou matice so závitom
G 1/2". Diely priskrutkujte a v
prípade potreby všetko
utesnite teflónovou páskou,
aby ste dosiahli správny
smer.
A
B
C
A. Koncovka nástavca s maticou
B. Podložka dodávaná so spotrebičom
C. Koleno dodávané so spotrebičom
Skvapalnený plyn
Pre skvapalnený plyn použite držiak na
gumenú hadičku. Vždy použite tesnenie.
Potom pripojte spotrebič na prívod plynu.
45
Ohybnú rúrku je možné použiť vtedy,
keď:
•
sa nemôže zohriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C;
• nie je dlhšia ako 1 500 mm;
• nie je priškrtená;
• nie je napnutá ani stočená;
• sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo
rohov predmetov;
• možno ľahko skontrolovať jej stav.
Kontrola stavu ohybnej rúrky pozostáva z
kontroly, či:
•
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke;
• materiál nestvrdol a či je stále
správne ohybný;
• upevňovacie svorky nezhrdzaveli;
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
rúrku/hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj rúrky/
hadice správne tesní. Na
kontrolu použite mydlový
roztok, nie plameň!
3.3 Výmena dýz
VAROVANIE!
Súprava na výmenu dýz nie
je súčasťou dodávky.
Kontaktujte autorizované
servisné stredisko.
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Nástrčným kľúčom 7 odstráňte dýzy
a nahraďte ich dýzami potrebnými
pre druh plynu, ktorý používate
(pozrite si tabuľku v časti „Technické
údaje“).
4. Všetky diely namontujte na svoje
miesto, zvoľte opačný postup ako pri
demontáži.
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu. Tento štítok
nájdete vo vrecku priloženom k
spotrebiču.
46
www.aeg.com
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku, musíte na
prívodnú plynovú rúrku namontovať
vhodný adaptér tlaku.
•
3.4 Nastavenie minimálnej
úrovne
•
•
Úprava minimálnej úrovne horákov:
1.
2.
3.
4.
Zapáľte horák.
Otočte ovládač do minimálnej polohy.
Vyberte ovládač .
Tenkým skrutkovačom upravte
polohu obtokovej skrutky (A).
•
Uistite sa, že je napájací elektrický
kábel po inštalácii prístupný.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Keď je spotrebič zapojený pomocou
predlžovacieho kábla, adaptéra alebo
rozvodky, hrozí nebezpečenstvo
požiaru. Uistite sa, že uzemnenie
vyhovuje štandardom a nariadeniam.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel
nezohrial na teplotu vyššiu ako 90 °C.
Uistite sa, že ste modrý
nulový vodič zapojili do
svorky označenej písmenom
„N”. Fázový vodič hnedej
(alebo čiernej) farby pripojte
do svorky označenej
písmenom „L”. Fázový vodič
musí byť vždy pripojený.
A
3.6 Napájací kábel
5. Pri zmene:
• zo zemného plynu G20 20 mbar
na skvapalnený plyn úplne
utiahnite obtokovú skrutku.
• zo skvapalneného plynu na
zemný plyn G20 20 mbar uvoľnite
obtokovú skrutku približne o 1/4
závitu .
VAROVANIE!
Nakoniec skontrolujte, či
plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej
polohy.
3.5 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
Skontrolujte, či nominálne napätie, typ
prúdu a príkon uvedené na štítku
spotrebiča zodpovedajú parametrom
elektrickej siete.
Spotrebič sa dodáva s prívodným
elektrickým káblom. Ku káblu treba
pripojiť vhodnú zástrčku, ktorá
zodpovedá zaťaženiu uvedenému na
typovom štítku. Uistite sa, že ste
zástrčku zapojili do správnej zásuvky.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Na výmenu napájacieho kábla použite
iba špeciálny kábel alebo jeho
ekvivalent. Typ kábla je: H03V2V2-F
T90.
Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje
danému napätiu a pracovnej teplote.
Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť o
približne 2 cm dlhší ako hnedý (alebo
čierny) fázový vodič.
3.7 Inštalácia
1.
SLOVENSKY
47
2.
A
3.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
B
490 mm
55 mm
30 mm
340 mm
7.
A) dodané tesnenie
B) namontovaná konzola
4.
UPOZORNENIE!
Spotrebič inštalujte iba do
pracovnej dosky s rovným
povrchom.
5.
3.8 Inštalácia viac ako
jedného varného panela
Dodané príslušenstvo: spojovacia lišta,
tesniaci prúžok.
Použite len špeciálne
teplovzdorné silikónové
tesnenie.
Výrez na pracovnej doske
6.
Vzdiale‐
nosť od
steny
minimálne 50 mm
Hĺbka
490 mm
Šírka
súčet všetkých šírok nainšta‐
lovaných varných panelov mí‐
nus 20 mm
Príklad:
www.aeg.com
+
360 mm
-
20 mm
=
520 mm
580 mm
920 mm
490 mm
48
Inštalácia
1. Vypočítajte správne rozmery výrezu.
2. Pripravte výrez v pracovnej doske.
3. Varné panely položte jeden po
druhom na mäkký povrch (napr. na
prikrývku) s bočnou stranou nahor.
4. Na spodnej hrane varného panela
pozdĺž vonkajšej hrany sklokeramiky
nalepte dodávané tesnenie.
5. Do výrezu na pracovnej doske vložte
prvý varný panel. Potom do výrezu
vložte spojovaciu lištu. Zatlačte ju do
polovice jej šírky pod varný panel.
6. Do výrezu na pracovnej doske vložte
ďalší varný panel. Skontrolujte, či sú
predné hrany varných panelov na
rovnakej úrovni.
7. Vyčistite sklenený povrch.
3.9 Možnosti zabudovania
Ochranná priečka nainštalovaná pod
varným panelom sa musí dať
jednoducho vyberať, pretože v prípade
potreby zásahu servisného pracovníka
musí byť spotrebič jednoducho
prístupný.
Kuchynská jednotka s dvierkami
A. Odnímateľná priečka
B. Priestor pre prípojky
Kuchynská jednotka s rúrou
Elektrické zapojenie varného panela a
rúry sa musí z bezpečnostných dôvodov
vykonať samostatne aj preto, aby sa dala
rúra z jednotky jednoducho vybrať.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
2
3
1 Rýchly horák
2 Pomocný horák
3 Otočné ovládače
SLOVENSKY
4.2 Otočný ovládač
Symbol
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza/vypnu‐
tá poloha
49
Popis
zapaľovacia poloha/maxi‐
málny prívod plynu
minimálny prívod plynu
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Stlačte otočný ovládač a otočte ním
proti smeru hodinových ručičiek do
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
maximálnej polohy prívodu plynu ( ).
2. Otočný ovládač podržte stlačený 10
alebo menej sekúnd. To umožní
zohriatie termočlánku. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
5.1 Prehľad horákov
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Kryt horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
5.2 Zapálenie horáka
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch správne nezapáli,
skontrolujte, či sú v správnej
polohe korunka a kryt
horáka.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač a otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
UPOZORNENIE!
Ak nemáte k dispozícii
elektrinu, horák môžete
zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača. V tomto prípade
sa priblížte k horáku s
plameňom, otočte otočný
ovládač doľava do
maximálnej polohy a zatlačte
ho. Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
50
www.aeg.com
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to bežné.
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi.
Umožňujú presnejšiu
reguláciu plameňa.
5.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
do vypnutej polohy
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
6.1 Kuchynský riad
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte liatinové
panvice, hlinené alebo
keramické hrnce, grilovacie
ani hriankovacie platne.
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby sa dno
varnej nádoby nenachádzalo
príliš blízko pri ovládači, inak
plameň ovládač zahreje.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
UPOZORNENIE!
Tekutiny rozliate počas
varenia môžu spôsobiť
poškodenie skla.
6.2 Priemery kuchynského
riadu
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
Horák
Priemer ku‐
chynského ria‐
du (mm)
Rýchly
180 - 260
Pomocný
80 - 180
SLOVENSKY
51
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
VAROVANIE!
Na čistenie skleného
povrchu alebo povrchu
medzi okrajmi horákov a
rámom (ak je použitý)
nepoužívajte nože, škrabky
ani iné podobné nástroje.
•
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
7.2 Podstavce na varné
nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať
niekedy drsné okraje, preto buďte
opatrní pri ručnom umývaní a sušení
podstavcov na varné nádoby. V
prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
7.3 Odobratie podstavcov na
varné nádoby
Aby zostali podstavce na varné nádoby v
správnej polohe, sú položené na
kovových kolíkoch nainštalovaných v
zadnej časti varného panela. V záujme
jednoduchšieho čistenia môžete
podstavce na varné nádoby odstrániť.
Podstavce na varné nádoby vyberajte
tak, že ich nadvihnete zvislo smerom
nahor vo vodorovnej polohe , ako je
zobrazené na obrázku.
Nedvíhajte podstavce iba na
jednom konci, pretože by sa
tým mohli poškodiť kovové
kolíky. Kolíky by sa tým
mohli poškodiť a zlomiť.
52
www.aeg.com
•
•
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
7.5 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Tvar podstavcov na varné nádoby a
množstvo horákov sa môžu líšiť podľa
modelu spotrebiča.
7.4 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
7.6 Pravidelná údržba
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Keď sa pokúsite aktivovať
Varný panel nie je pripojený
generátor iskier, nevychádza ku zdroju elektrického napá‐
žiadna iskra.
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Riešenie
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
SLOVENSKY
Problém
53
Možné príčiny
Riešenie
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Viečko a korunka horáka nie Položte kryt a korunku horá‐
sú položené správne.
ka správne.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč‐ Po zapálení plameňa držte
ne zohriaty.
ovládač stlačený približne 10
sekúnd.
Kruh plameňa nie je rovno‐
merný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
A
8.3 Štítky dodané vo vrecku s
príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
Uistite sa, že dýza nie je za‐
blokovaná a korunka horáka
je čistá.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť pošlite (ak je k dispozícii).
B. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť si ponechajte (ak je k dispozícii).
C. Nalepte štítok na návod na
používanie.
54
www.aeg.com
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozmery varného panela
Šírka
360 mm
Hĺbka
520 mm
9.2 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK 1/100 mm
Rýchly
52
Pomocný
28
9.3 Ostatné technické údaje
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Pôvodne na‐
G20 (2H) 20 mbar
stavený plyn:
Náhradný
plyn:
3,95 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
Elektrické na‐
pájanie:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategória spo‐
trebiča:
II2H3B/P
Pripojenie ply‐
nu:
G 1/2"
276 g/h
Trieda spotrebi‐ 3
ča:
9.4 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNY VÝKON ZNAČKA DÝZY
kW
Rýchly
2,95
0,75
119o
Pomocný
1,0
0,33
70
9.5 Plynové horáky pre propán-bután G30/G31 30/30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
MINIMÁLNY
VÝKON kW
ZNAČKA DÝZY MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/hod.
Rýchly
2,8
0,95
86
204
Pomocný
1,0
0,33
50
73
SLOVENSKY
55
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
HC412001GB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
2
Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)
Stredný zadný – rýchly
56.7%
Stredný predný – pomocný
neuvádza sa
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
56.7%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
10.2 Šetrenie energie
•
•
•
•
•
•
•
Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
Vycentrujte hrniec na horáku.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867345395-C-212019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising