Electrolux | EGG3322NOX | User manual | Electrolux EGG3322NOX Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EGG3322NOX Lietotāja rokasgrāmata
EGG3322NVX
LV
LT
RO
Plīts
Kaitlentė
Plită
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Manual de utilizare
2
18
34
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................7
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 11
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 11
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 13
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................13
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 14
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................16
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 17
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
3
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
Ja ierīce ir pievienota tieši elektrības avotam,
nepieciešams universālais izolācijas slēdzis ar
kontakta atdalījumu. Jānodrošina pilnīga ierīces
atvienošana saskaņā ar III pārsprieguma kategorijas
prasībām. Tas neattiecas uz zemējuma vadu.
Novietojot barošanas vadu, nodrošiniet, lai tas
nenonāktu tiešā saskarē ar detaļām, kas var sakarst
par vairāk nekā 50 °C virs istabas temperatūras
(piemēram, izmantojot izolācijas uzmavas).
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
LV LT RO
•
•
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
•
•
•
•
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
LATVIEŠU
•
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
•
•
•
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
•
5
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Gāzes piegādes
pieslēgšana
•
•
•
•
•
Gāzes pieslēgšanu var veikt
kvalificēts speciālists.
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī ierīces
regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.
Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek
gaisa cirkulācija.
Informācija par gāzes piegādi
atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.
Šī ierīce nav pievienota sadegšanas
produktu nosūknēšanas iekārtai.
Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana
notiktu atbilstoši spēkā esošiem
uzstādīšanas noteikumiem. Pievērsiet
uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
2.4 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "
Izslēgts".
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem
atbilstošas formas un diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Pārliecinieties, lai ēdiena gatavošanas
trauki tiktu centrēti uz degļa.
Neizmantojiet lielus ēdiena
gatavošanas traukus, kas pārklāj
•
•
•
•
•
•
•
•
ierīces malas. Tas var radīt darba
virsmas bojājumus.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz
degļiem.
Gāzes plīts izmantošana izraisa
karstuma un mitruma rašanos.
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā
tiek uzstādīta ierīce.
Intensīvai un ilgstošai ierīces
izmantošanai, iespējams, būs
nepieciešama papildu ventilācija,
piemēram, atverot logu, vai palielinot
tvaika nosūcēja jaudu, ja tāds ir
uzstādīts.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Neļaujiet skābi saturošiem
šķidrumiem, piemēram, etiķim, citronu
sulai vai kaļķakmens noņemšanas
līdzekļiem nonākt uz plīts virsmas. Šie
šķidrumi atstās matētus
nospiedumus.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
2.5 Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Neizņemiet taustiņus,
regulatorus vai blīvējumu no
vadības paneļa. Ūdens var
iekļūt ierīces iekšpusē un
radīt bojājumus.
•
•
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
LATVIEŠU
•
Nemazgājiet degļus trauku
mazgājamajā mašīnā.
•
2.6 Servisa izvēlne
•
•
•
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Modelis ......................................
.
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas
numurs ...........................
Pārliecinieties, ka gāzes
piegādes spiediena vērtības
atbilst ierīcei
nepieciešamajām vērtībām.
Nostipriniet regulējamo
savienojumu pie gāzes
piegādes avota īscaurules,
izmantojot vītņotu uzgriezni
(G 1/2 collas). Pieskrūvējiet
detaļas un pievelciet visu,
var izmantojot teflona lenti,
ja nepieciešams, lai panāktu
vajadzīgo virzienu.
3.2 Gāzes pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Tālāk minētās uzstādīšanas,
apkopes un pieslēgšanas
instrukcijas paredzētas tikai
kvalificētiem speciālistiem,
kuru darbībai jāatbilst spēkā
esošiem standartiem un
vietējiem noteikumiem.
Izvēlieties fiksētu pieslēgumu vai lietojiet
elastīgu nerūsējoša tērauda cauruli un
veiciet darbus saskaņā ar spēkā esošiem
likumiem. Ja izvēlaties elastīgas metāla
caurules, neļaujiet tām saskarties ar
blakus esošajām kustīgajām daļām un
uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
Uzmanieties arī tad, ja plīts tiek uzstādīta
kopā ar cepeškrāsni.
A
B C
A. Īscaurule ar gala uzgriezni
B. Ierīces komplektā iekļautā starplika
C. Ierīces komplektā iekļautais līkums
BRĪDINĀJUMS!
Ir svarīgi, pareizi uzstādīt
līkumu. Pārliecinieties, ka
apmale atrodas vītņotajā
galā. Tad uzstādiet to pie
plīts savienojuma caurules.
Nepareiza uzstādīšana var
radīt gāzes noplūdi.
7
www.electrolux.com
Sašķidrinātā gāze
Sašķidrinātajai gāzei izmantojiet gumijas
caurules turētāju. Obligāti izmantojiet
blīvējumu. Pēc tam veiciet gāzes
pieslēgumu.
Elastīgo cauruli var uzstādīt, ja:
•
tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tajā nav mezglu;
• tai nav vilces vai vērpes deformācijas;
• tā nesaskaras ar asām malām vai
stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Regulāri pārbaudiet elastīgo cauruli, vai:
Lai noregulētu minimālo liesmas līmeni:
1. Aizdedziet degli.
2. Pagrieziet regulatoru uz minimālo
iestatījumu.
3. Noņemiet regulatoru.
4. Ar tievu skrūvgriezi pielāgojiet
apvada skrūves stāvokli (A).
A
•
3.5 Strāvas vada nomaiņa
Izmantojiet tāda paša veida strāvas
vadu. Vads ir jāpievieno spaiļu blokam,
kā parādīts diagrammā.
PE
3.3 Sprauslu nomaiņa
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet sprauslas un to vietā
uzstādiet sprauslas, kas atbilst jūsu
izmantotajam gāzes veidam (skatiet
tabulu tehnisko datu sadaļā).
4. Uzstādiet detaļas, šoreiz darot to
pretējā secībā.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā
atrodas blakus gāzes piegādes
caurulei) ar jaunu plāksnīti, kurā
norādīti jaunā gāzes piegādes tipa
parametri. Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar ierīci.
Ja gāzes piegāde mainās vai atšķiras no
nepieciešamā spiediena, nepieciešams
uzstādīt piemērotu spiedienu regulējošu
iekārtu gāzes padeves caurulei.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka ātri
pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam
stāvoklim, deglī nenodziest
liesma.
N
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumi ir
hermētiski. Izmantojiet ziepju
šķīdumu, nevis liesmu!
5. Ja pārslēdzaties:
• no G20 20 mbāru dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi, pilnībā
pievelciet regulēšanas skrūvi;
• no sašķidrinātās gāzes uz G20
dabasgāzi ar 20 mbāru spiedienu,
atskrūvējiet apvada skrūvi par
aptuveni.
230V~
L
abos galos un visā tās garumā nav
plīsumu, plaisu vai apdeguma
pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un
caurule vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem,
nelabojiet cauruli, bet nomainiet to.
3.4 Minimālā līmeņa regulēšana
230V~
8
LATVIEŠU
Ja strāvas vads ir bojāts, tas
ir jānomaina ar piemērotu
vadu, kas ir pieejams
pēcpārdošanas servisā.
3.6 Montāža
1.
Obligāti jānodrošina
savienojums ar labu
zemējuma sistēmu. Ražotājs
neuzņemas atbildību par
problēmām, kas radušās šīs
prasības neievērošanas
rezultātā.
Ja ir jānomaina strāvas vads, jaunā vada
dzīslu izmēram ir jābūt vismaz 0,75 mm²
(3 x 0,75 vads), zemējuma vadam
(dzeltenam ar zaļu) ir jābūt par vismaz 20
mm garākam ierīces pievienošanas galā.
Nomainiet savienojuma vadu tikai ar
speciālo vadu vai tā ekvivalentu. Vada
veids ir: H03V2V2-F T90.
2.
Neļaujiet strāvas kabelim sasilt vairāk par
90 °C temperatūru.
Vada nomaiņa ir jāuztic kvalificētam
elektriķim, un savienojums ar elektrotīklu
ir jāveic, kā parādīts zemāk.
•
•
•
L — brūns
N — zils
3.
— dzeltens-zaļš
min. 650 mm
L N
min. 450 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
20 mm
BRĪDINĀJUMS!
Lai izvairītos no jebkāda
riska, strāvas vads ir
jānomaina pilnvarotā servisa
centrā.
4.
9
10
www.electrolux.com
10.
5.
UZMANĪBU!
Uzstādiet ierīci tikai uz
līdzenas darba virsmas.
6.
3.7 Vairāku plīts virsmu
uzstādīšana
Ja vienā izgriezumā blakus jāuzstāda
vairākas plīts virsmas, pilnvarotajos
apkopes centros ir pieejams montāžas
komplekts, kurā ir stiprinājuma skava un
papildu blīvējums. Komplekta
iesaiņojumā ir arī attiecīgās uzstādīšanas
instrukcijas.
7.
3.8 Ievietošanas iespējas
Panelim zem plīts virsmas jābūt
uzstādītam tā, lai to varētu viegli noņemt
un nodrošināt pieeju tehniskas palīdzības
sniegšanai.
8.
Virtuves mēbeles ar durvīm
A
B
9.
A) blīve komplektā
B) kronšteini komplektā
min 6 mm
A
B
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Noņemams panelis
min 30 mm
LATVIEŠU
B. Vieta savienojumiem
virsmas un cepeškrāsns elektrības
padeves pieslēgšana jāveic atsevišķi.
Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni
Drošības apsvērumu un cepeškrāsns
vieglākas izņemšanas no mēbeles dēļ
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
1 Jaudīgais deglis
2 Papildu deglis
3 Vadības regulatori
2
3
4.2 Vadības slēdzis
Simbols
Apraksts
nav gāzes piegādes / iz‐
slēgtā stāvoklī
aizdedzes stāvoklī /
maksimāla gāzes piegā‐
de
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Simbols
Apraksts
minimāla gāzes padeve
11
12
www.electrolux.com
5.1 Degļa pārskats
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
5.2 Degļa aizdegšana
Vienmēr aizdedziet degli,
pirms uzliekat uz tā ēdiena
gatavošanas traukus.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot atklātu liesmu
virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību, ja uguns
tiek lietota neatbilstoši.
1. Piespiediet vadības regulatoru uz leju
un pagrieziet to pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam līdz maksimālas
gāzes piegādes pozīcijai ( ).
2. Turiet vadības regulatoru nospiestu
ne vairāk kā 10 sekundes. Tas ļauj
termoelementam sasilt. Ja tas netiek
izdarīts, gāzes piegāde tiks
pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
Ja pēc vairākiem
mēģinājumiem deglis
neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir
pareizā pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS!
Neturiet vadības rokturi
nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15
sekundēm deglis
neaizdegas, palaidiet
vadības rokturi, atgrieziet to
izslēgtā pozīcijā un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz 1
minūti.
UZMANĪBU!
Ja nav elektropadeves, degli
var aizdegt bez
elektroierīces. Tādā
gadījumā pietuviniet liesmu
deglim, pagrieziet vadības
regulatoru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam
maksimālas gāzes piegādes
stāvoklī un nospiediet to.
Turiet nospiestu vadības
regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements
uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest,
pagrieziet vadības regulatoru
stāvoklī "Izslēgt" un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz vienu
minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc
ierīces uzstādīšanas vai
elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā
aizdedze var tikt aktivizēta
automātiski. Tas ir normāli.
5.3 Degļu izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim
BRĪDINĀJUMS!
Pirms katlu noņemšanas no
degļa vienmēr noregulējiet
mazāku liesmu vai izslēdziet
to.
.
LATVIEŠU
13
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu rokturi
nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
UZMANĪBU!
Nelietojiet čuguna pannas,
keramikas, māla, grila vai
tostera plāksnes.
Nerūsējošais tērauds var
apsūbēt, ja to pārlieku
sakarsē.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojot vienu katlu uz
diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nestabilus un
deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu
izlīšanu vai savainojumu.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu dibeni
nestāvētu pārāk tuvu
vadības regulatoriem,
pretējā gadījumā liesma
sakarsēs vadības
regulatorus.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katli atrastos
degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu
stabilitāti un zemāku gāzes
patēriņu.
6.2 Ēdiena gatavošanas trauku
diametri
Izmantojiet degļa izmēram
atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Deglis
Ēdiena gata‐
vošanas trau‐
ku diametrs
(mm)
Jaudīgais
180 - 260
Papildu
80 - 180
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārēja informācija
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Nerūsējošais tērauds
•
•
Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
Lai noņemtu piedegušu ēdienu,
taukus un grūti notīrāmus traipus,
•
•
pirms tīrīšanas ļaujiet tiem mērcēties
dažas minūtes nelielā daudzumā
maiga mazgāšanas līdzekļa.
Izmantojiet mazgāšanas produktus,
kas domāti nerūsējoša tērauda
tīrīšanai, lai pasargātu tērauda
virsmas.
Neizmantojiet mazgāšanas produktus,
kas satur kodīgas vielas, piemēram,
hlorīdus, netīriet virsmas ar
dezinfekcijas līdzekļiem, traipu vai
rūsas likvidēšanas līdzekļiem, kā arī
ar iegremdes tīrīšanas līdzekļiem.
14
www.electrolux.com
7.2 Pannas balsti
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku
mazgājamajā mašīnā. Tie
jāmazgā ar rokām.
•
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas
balstus var noņemt.
Lai nepieļautu plīts
virsmas bojājumu,
pannas balsti ir jānovieto
ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam
var būt neapstrādātas malas, tāpēc
jāuzmanās, mazgājot pannu balstus
ar rokām un žāvējot. Ja
nepieciešams, notīriet piekaltušas
ēdienu atliekas, izmantojot tīrīšanas
līdzekli pastas veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas
pārliecinieties, ka tie ir pareizajā
stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pannas balsta
kājiņas ir novietotas degļa centrā.
7.3 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
•
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas,
vāciņus un kroņvainagus, nomazgājiet
tos ar siltu ziepjūdeni un pirms
uzstādīšanas rūpīgi nosusiniet.
7.4 Aizdedzes sveču tīrīšana
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot
keramisko aizdedzes sveci un metāla
elektrodu. Lai atvieglotu degļu
aizdegšanu, regulāri tīriet iepriekš
minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
7.5 Periodiska apkope
Periodiski sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pārbaudītu
gāzes piegādes cauruli un spiediena
regulētāju, ja tāds ir.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
vadam.
Izdedzis drošinātājs.
Risinājums
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
LATVIEŠU
Problēma
Liesma izdziest uzreiz pēc
iedegšanās.
15
Iespējamie iemesli
Risinājums
Degļa vāciņš un kronis ir
novietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Termoelements vēl nav
pietiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās
turiet regulatoru nospiestu
10 sekundes vai mazāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐ Degļa kronis ir nosprostots Pārbaudiet, vai nav no‐
rīgs.
ar ēdiena paliekām.
sprostota galvenā sprausla
un degļa kronis ir tīri.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
A
8.3 Uzlīmes tiek piegādātas
komplektā ar piederumu somu.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā
norādīts zemāk:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un
atsūtiet šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
16
www.electrolux.com
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Plīts virsmas izmēri
Platums
290 mm
Dziļums
510 mm
9.2 Apvada diametri
DEGLIS
Ø APVADS 1/100 mm
Jaudīgais
42
Papildu
28
9.3 Citi tehniskie dati
Oriģinālā gā‐
G20 (2H) 20 mbar
4,0 kW
KOPĒJĀ JAU‐ ze:
DA:
Gāzes mai‐ G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 276 g/h
ņa:
Elektrotīkla pa‐ 220-240 V ~ 50-60 Hz
rametri:
Ierīces katego‐ II2H3B/P
rija:
I2H (LV)
Gāzes pieslē‐
gums:
G 1/2"
Ierīces klase:
3
9.4 Gāzes degļi G20 20 mbāru DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAU‐
DA kW
MINIMĀLĀ JAUDA INŽEKTORA MAR‐
kW
KA
Jaudīgais
3,0
0,75
119
Papildu
1,0
0,33
70
9.5 Gāzes degļi sašķidrinātai gāzei G30/G31 30/30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLAS
JAUDAS kW
MINIMĀLAS
JAUDAS kW
INŽEKTORA
MARKA
NOMINĀLA GĀ‐
ZES PLŪSMA g/h
Jaudīgais
2,8
0,75
86
204
Papildu
1,0
0,33
50
73
LATVIEŠU
17
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa noteikšana
EGG3322NVX
Plīts veids
Iebūvēta plīts
virsma
Gāzes degļu skaits
2
Gāzes degļa energoefektivitāte
(EE gas burner)
Aizmugurējais vidējais - jaudī‐
gais deglis
55,1%
Priekšējais vidējais - papildu
nav piemērojams
Gāzes plīts energoefektivitāte
(EE gas hob)
55.1%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa: Racionāla
enerģijas izmantošana - Vispārīgi
10.2 Enerģijas taupīšana
•
•
•
•
•
•
•
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai degļi un katlu balsti ir salikti pareizi.
Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša diametra ēdiena gatavošanas traukus.
Novietojiet katlu degļa centrā.
Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
18
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 18
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 20
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................23
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................27
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 28
6. PATARIMAI...................................................................................................... 29
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 29
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 30
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................32
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 33
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
19
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi
būti užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio
kategorijai nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai
neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas
tiesiogiai nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę
movą) su dalimis, galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei
kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: LV LT RO
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus būtų
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Dujų prijungimas
•
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
22
www.electrolux.com
•
•
•
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
2.4 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
Nenaudokite didelių prikaistuvių, kurie
išsikiša už prietaiso kraštų. Taip galite
sugadinti darbastalio paviršių.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali
prireikti papildomos ventiliacijos,
pavyzdžiui, atverti langą, arba dar
veiksmingesnės ventiliacijos,
pavyzdžiui, padidinti mechaninės
ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Saugokite kaitlentę nuo rūgščių
skysčių, pavyzdžiui, acto, citrinos
sulčių arba kalkių nuosėdų šalinimo
priemonių. Ant paviršiaus gali likti
matinių dėmių.
LIETUVIŲ
•
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
2.5 Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS!
Nepašalinkite mygtukų,
rankenėlių ar tarpiklių nuo
valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
•
23
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Modelis ......................................
..
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
3.2 Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pagal toliau pateiktas
instrukcijas įrengimą ir
techninę priežiūrą turi atlikti
kvalifikuoti darbuotojai; jie
privalo vadovautis
galiojančiais standartais ir
vietos reglamentais.
Pasirinkite stabilų arba lankstų
nerūdijančiojo plieno dujotiekio vamzdį
pagal galiojančius reglamentus. Jeigu
naudojate lanksčius metalinius
vamzdžius, stebėkite, kad jie nesiliestų
prie judančių dalių ir nebūtų suspausti.
Taip pat būkite atsargūs, kai šią kaitlentę
montuojate kartu su orkaite.
Patikrinkite, ar prietaiso dujų
tiekimo slėgis atitinka
rekomenduojamas vertes.
Reguliuojama jungtis
tvirtinama prie universalaus
antgalio sriegine G 1/2 col.
mova. Prisukite dalis ir viską
užtvirtinkite teflono juosta,
jeigu reikalinga, tinkamai
krypčiai gauti.
24
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija gera.
Tikrinkite muilo ir vandens
tirpalu, o ne liepsna!
A
B C
A. Veleno galas su veržle
B. Su prietaisu pristatytas tarpiklis
C. Su prietaisu pristatyta alkūnė
ĮSPĖJIMAS!
Svarbu tinkamai sumontuoti
alkūnę. Įsitikinkite, kad petys
būtų sriegio gale. Tuomet
sumontuokite ją ant
kaitlentės prijungimo
vamzdžio. Dėl netinkamo
montavimo gali atsirasti dujų
nuotėkis.
Suskystintosios dujos
Suskystintosioms dujoms naudokite
guminį vamzdžio laikiklį. Būtinai uždėkite
tarpiklį. Po to prijunkite dujų įvadą.
Lankstus vamzdis paruoštas naudoti, kai:
•
jis negali įkaisti daugiau negu
patalpos temperatūra (daugiau negu
30 °C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jame nėra susiaurėjimų;
• jo neveikia traukimo ar sukimo jėgos;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ir
kampais;
• galima lengvai patikrinti jo būklę.
Lankstaus dujotiekio vamzdžio patikros
metu reikia patikrinti:
•
ar jo dviejuose galuose ir per visą ilgį
nėra įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo
požymių;
• ar medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• ar nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius
defektus, vamzdžio neremontuokite, o
pakeiskite.
3.3 Purkštukų keitimas
1. Nuimkite indų statymo atramas.
2. Nuimkite degiklio dangtelius ir
karūnėles.
3. Su 7 numerio veržliarakčiu nuimkite
injektorius ir pakeiskite juos
reikalingais pagal jūsų naudojamą
dujų tipą (žr. skyrelį „Techniniai
duomenys“).
4. Surinkite detales, atlikdami tuos
pačius veiksmus atvirkščia tvarka.
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta
dujų tiekimo vamzdžio) pakeiskite
nauja, kurioje būtų nurodytas naujų
tiekiamų dujų tipas. Šią lentelę rasite
su prietaisu pateikiamoje pakuotėje.
Jei tiekiamų dujų slėgį galima keisti ar jis
skiriasi nuo reikalingo, turite sumontuoti
atitinkamą slėgio reguliavimo įtaisą ant
dujų tiekimo vamzdžio.
3.4 Mažiausio lygio nustatymas
Norėdami nustatyti mažiausią degiklių
lygį:
1. Uždekite degiklį.
2. Rankenėlę pasukite į mažiausios
liepsnos padėtį.
3. Nuimkite rankenėlę.
4. Atsuktuvu reguliuokite pralaidos
varžto padėtį (A).
A
5. Jeigu keičiate:
• 20 milibarų gamtines dujas G20 į
suskystintąsias dujas, pralaidos
varžtą visiškai priveržkite;
LIETUVIŲ
•
nuo suskystintųjų dujų pereinate
prie G20 20 milibarų slėgio
gamtinių dujų, pralaidos varžtą
atsukite maždaug 1/4 pasukimo.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar liepsna
neužgęsta, greitai pasukus
rankenėlę iš didžiausios į
mažiausią padėtį.
•
•
•
L — rudas
N — mėlynas
— geltonas-žalias
L N
3.5 Maitinimo kabelio keitimas
20 mm
Naudokite to paties tipo maitinimo kabelį.
Šį kabelį privaloma jungti prie rinklės
pagal schemą.
N
230V~
PE
ĮSPĖJIMAS!
Maitinimo kabelį privaloma
pakeisti įgaliotajame
techninės priežiūros centre,
kad būtų išvengta bet kokių
pavojų.
3.6 Surinkimas
1.
L
230V~
Jei maitinimo kabelis
pažeistas, jį privaloma
pakeisti tinkamu kabeliu, kurį
galima įsigyti iš garantinio
techninio aptarnavimo
tarnybos.
Absoliučiai būtina prijungti
prie tinkamai įžemintos
elektros sistemos.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už bet kokius
nepatogumus, patirtus dėl
gedimo, atsiradusio
nesilaikant šios taisyklės.
Jei reikia pakeisti maitinimo kabelį, naujo
kabelio gyslos privalo būti mažiausiai
0,75 mm² skersmens (3 x 0,75 kabelis), o
įžeminimo gyslos (geltonos-žalios) galas
privalo būti bent 20 mm ilgesnis, kad
galima būtų prijungti prietaisą.
Prijungimo kabelį pakeiskite tik specialiu
arba analogišku kabeliu. Kabelio tipas:
H03V2V2-F T90.
Neleiskite maitinimo laidui įkaisti iki
aukštesnės nei 90 °C temperatūros.
25
Kabelį privalo pakeisti kvalifikuotas
elektrikas, prijungdamas jį prie maitinimo
tinklo taip, kaip pavaizduota toliau.
2.
26
www.electrolux.com
3.
A
min. 650 mm
min. 450 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
B
4.
9.
A) komplekte esantis tarpiklis
B) komplekte esantys laikikliai
5.
10.
6.
DĖMESIO
Prietaisą įrenkite tik ant
lygaus stalviršio.
3.7 Daugiau nei vienos
kaitlentės įrengimas
7.
Jeigu į vieną išpjovą norima įstatyti kelias
kaitlentes šalia viena kitos, įgaliotuose
aptarnavimo centruose galima įsigyti
surinkimo rinkinį, kuriame yra atraminiai
kampuočiai ir papildomi tarpikliai.
Atitinkama įrengimo instrukcija tiekiama
su šiuo rinkiniu.
3.8 Įdėjimo galimybės
8.
Po kaitlente esančią plokštę turi būti
lengva nuimti ir lengva pasiekti kaitlentę,
jeigu prireiktų techninės pagalbos.
LIETUVIŲ
Virtuvės spintelė su durelėmis
27
A. Nuimama plokštė
B. Tarpas jungtims
Virtuvės spintelė su orkaite
Saugumo sumetimais ir tam, kad orkaitę
būtų galima lengvai atskirti, kaitlentės ir
orkaitės elektros jungtys privalo būti
įrengtos atskirai.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1 Spartusis degiklis
2 Pagalbinis degiklis
3 Reguliavimo rankenėlės
2
3
4.2 Reguliavimo rankenėlė
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / iš‐
jungimo padėtis
Simbolis
Aprašas
uždegimo padėtis / mak‐
simalus dujų tiekimas
minimalus dujų tiekimas
28
www.electrolux.com
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar karūnėlė ir jos
dangtelis yra taisyklingose
padėtyse.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Degiklio apžvalga
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Šiluminis elementas
5.2 Degiklio uždegimas
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
1. Paspauskite reguliavimo rankenėlę
žemyn ir pasukite ją prieš laikrodžio
rodyklę į maksimalaus dujų tiekimo
padėtį ( ).
2. Laikykite reguliavimo rankenėlę
nuspaustą 10 ar mažiau sekundžių.
Taip šiluminis elementas įkais.
Priešingu atveju dujų tiekimas bus
pertrauktas.
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite reguliavimo
rankenėlės nuspaudę ilgiau
nei 15 sekundžių. Jeigu
degiklis neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
reguliavimo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį
ir, prieš mėgindami uždegti
degiklį dar kartą, palaukite
ne mažiau kaip 1 minutę.
DĖMESIO
Nutrūkus elektros tiekimui,
degiklį galite uždegti be
elektrinio įtaiso; tokiu atveju
prikiškite prie degiklio
liepsną, pasukite atitinkamą
valdymo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į
maksimalaus dujų srauto
padėtį ir paspauskite ją.
Laikykite valdymo rankenėlę
nuspaustą lygiai arba
mažiau kaip 10 sekundžių,
kad šiluminis elementas
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite
reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
5.3 Degiklių išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
LIETUVIŲ
29
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
6.1 Prikaistuviai
DĖMESIO
Nenaudokite ketaus
prikaistuvių, molinių indų,
kepimo grotelių arba
skrudinimo plokščių.
Nerūdijantysis plienas gali
patamsėti, jei jis perdaug
kaitinamas.
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
6.2 Prikaistuvių skersmenys
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimų ir sužalojimų.
Degiklis
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Spartusis
180–260
Pagalbinis
80–180
DĖMESIO
Įsitikinkite, kad puodų dugnai
nebūtų per arti valdymo
rankenėlės, nes ugnis
įkaitins valdymo rankenėlę.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
•
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Nerūdijantysis plienas
•
•
Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
Norėdami pašalinti pridegusį maistą,
riebalus ir sunkiai įveikiamas dėmes,
prieš valydami kelias minutes
palaukite sudrėkinę nedideliu kiekiu
švelnaus ploviklio.
30
www.electrolux.com
•
•
Naudokite valymo gaminius, specialiai
sukurtus nerūdijančiojo plieno paviršių
valymui, kad juos apsaugotumėte.
Nenaudokite valymo gaminių, kurių
sudėtyje yra ėsdinančių cheminių
medžiagų, pavyzdžiui, chloridų;
nevalykite paviršiaus
dezinfekuojančiomis medžiagomis,
dėmių ar rūdžių šalinimo priemonėmis
ir valikliais panardinimui.
7.3 Kaitlentės valymas
•
•
7.2 Prikaistuvių atramos
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, kad jos yra tinkamose
padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru,.
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Emaliuotas dalis, dangtelius ir
karūnėles valykite šiltu, muiluotu
vandeniu ir sausai nušluostykite prieš
įtaisydami atgal.
7.4 Uždegimo žvakės valymas
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
7.5 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Kaitlentė neprijungta arba
nate įjungti kibirkščių gene‐ netinkamai prijungta prie
ratorių.
elektros tinklo.
Perdegė saugiklis.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
LIETUVIŲ
Problema
31
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Netinkamai uždėtas degik‐
lio dangtelis ir karūnėlė.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik Nepakankamai įkaito šilu‐
uždegus.
minis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikyki‐
te rankenėlę nuspaudę ne
ilgiau nei 10 sekundžių.
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Patikrinkite, ar neužkimš‐
tas purkštukas ir ar degiklio
karūnėlė švari.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
A
8.3 Priedų maišelyje pristatytos
etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos
brošiūros.
32
www.electrolux.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Kaitlentės matmenys
Plotis
290 mm
Ilgis
510 mm
9.2 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
Ø PRALAIDA 1/100 mm
Spartusis
42
Pagalbinis
28
9.3 Kiti techniniai duomenys
BENDROJI
GALIA:
Elektros maiti‐
nimas:
Pradinės du‐
G20 (2H) 20 mbar
jos:
Pakeistos
dujos:
4,0 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 276 g/h
220–240 V ~ 50–60 Hz
Prietaiso kate‐ II2H3B/P
gorija:
I2H (LV)
Dujų prijungi‐
mas:
G 1/2"
Prietaiso kla‐
sė:
3
9.4 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA,
kW
MINIMALI GALIA,
kW
PURKŠTUKO MAR‐
KĖ
Spartusis
3,0
0,75
119
Pagalbinis
1,0
0,33
70
9.5 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G30/G31 30/30
mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GA‐ MINIMALI
LIA, kW
GALIA, kW
PURKŠTUKO
MARKĖ
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
2,8
0,75
86
204
Pagalbinis
1,0
0,33
50
73
LIETUVIŲ
33
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio žymuo
EGG3322NVX
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Dujinių degiklių skaičius
2
Dujinio degiklio energijos vartoji‐
mo efektyvumas
(EE gas burner)
Vidurinysis galinis. Spartusis
55,1 %
Vidurinysis priekinis. Papildo‐
mas
netaikoma
Dujinės viryklės energijos vartoji‐
mo efektyvumas
(EE gas hob)
55.1%
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
10.2 Energijos taupymas
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
Padėkite puodą degiklio viduryje.
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
34
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 34
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 37
3. INSTALAREA................................................................................................... 40
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................44
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 44
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 45
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 46
8. DEPANARE...................................................................................................... 47
9. DATE TEHNICE............................................................................................... 48
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................49
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
35
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
Când aparatul este conectat direct la sursa de curent,
este obligatorie utilizarea unui comutator cu izolaţie la
toţi polii şi cu contacte distanţate. Trebuie garantată
deconectarea completă în conformitate cu condiţiile
specificate de categoria III pentru supratensiune.
Cablul de legare la masă este exclus de la aceste
prevederi.
Când alegeţi traseul cablului de alimentare, asiguraţivă că acesta nu intră în contact direct (de exemplu
prin utilizarea unui înveliş izolator) cu piese care pot
atinge temperaturi cu peste 50°C mai mari decât
temperatura camerei.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
ROMÂNA
37
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor
pieţe: LV LT RO
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni
fierbinte. Instalaţi sub aparat un
panou de separare ignifug pentru a
preveni accesarea bazei acestuia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Racordul la gaz
•
•
•
•
•
Toate racordurile la gaz trebuie
realizate de către o persoană
calificată.
Înainte de instalare, verificaţi dacă
condiţiile din reţeaua locală de
distribuţie a gazului (tipul şi presiunea
gazului) şi reglajele aparatului sunt
compatibile.
Verificaţi dacă aerul circulă în jurul
aparatului.
Informaţiile despre alimentarea cu gaz
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Acest aparat nu este conectat la un
dispozitiv care să evacueze produsele
rezultate în urma combustiei. Aparatul
se racordează în conformitate cu
reglementările în vigoare privind
instalarea. Acordaţi o deosebită
atenţie aspectelor referitoare la
ventilaţia adecvată.
2.4 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Folosiţi doar vase stabile cu forma
corectă şi diametrul mai mare decât
dimensiunile arzătoarelor.
Vasele trebuie poziţionate central pe
arzătoare.
Nu utilizaţi vase mari care depăşesc
marginile aparatului. Acest lucru
poate cauza deteriorarea suprafeţei
de lucru.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia
de maxim în cea de minim, asiguraţivă că flacăra nu se stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
arzător.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz
are ca efect producerea de căldură şi
umezeală. Asiguraţi o bună ventilare
a camerei în care aparatul este
instalat.
Utilizarea îndelungată a aparatului
poate necesita aerisire suplimentară,
de exemplu deschiderea unei
ferestre, sau o ventilaţie mai eficientă,
de exemplu prin mărirea puterii
ventilaţiei mecanice, dacă există.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Nu permiteţi lichidelor acide, precum
oţetul, sucul de lămâie sau agenţii
detartranţi să intre în contact cu plita.
Pot să apară zone mătuite.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Nu scoateţi butoanele,
butoanele de selectare sau
garniturile din panoul de
comandă. Ar putea intra apă
în aparat şi să provoace
daune.
•
•
•
•
•
•
39
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de
spălat vase.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
40
www.electrolux.com
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
Numărul produsului
(PNC) ........................................
.
Numărul de
serie ...........................
A
A. Capăt al axului cu piuliţă
B. Garnitură furnizată cu aparatul
C. Cot furnizat cu aparatul
AVERTISMENT!
Instalarea corectă a cotului
este foarte importantă.
Asiguraţi-vă că niplul se află
la capătul filetului. După
aceeaşi, instalaţi-l pe ţeava
care se conectează la plită.
Asamblarea incorectă poate
cauza scurgeri de gaze.
3.2 Racordul la gaz
AVERTISMENT!
Următoarele instrucţiuni
referitoare la instalare,
conectare şi întreţinere
trebuie efectuate de
personal calificat, în
conformitate cu standardele
şi reglementările locale în
vigoare.
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o
ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil
conformă cu reglementările în vigoare.
Dacă utilizaţi ţevi metalice flexibile,
procedaţi cu atenţie pentru ca acestea să
nu intre în contact cu părţile mobile şi să
nu fie strivite. De asemenea, procedaţi
cu atenţie când plita este montată
împreună cu un cuptor.
Presiunea de alimentare cu
gaz a aparatului trebuie să
respecte valorile
recomandate. Racordul
ajustabil este fixat de capătul
conductei cu ajutorul unei
piuliţe filetate G 1/2".
Înfiletaţi componentele şi
fixaţi peste tot cu bandă de
teflon, dacă este necesar,
pentru a obţine direcţia
corectă.
B C
Gaz petrolier lichefiat
Folosiţi suportul furtunului din cauciuc
pentru gaz lichefiat. Montaţi întotdeauna
garnitura. După aceea, continuaţi
racordarea la gaz.
Racordul flexibil este gata de montare
dacă:
•
nu poate ajunge la o temperatură mai
mare decât cea a camerei (30°C);
• nu este mai lung de 1500 mm;
• nu este strangulat în niciun loc;
• nu este supus la tracţiune sau
torsiune;
• nu intră în contact cu muchii sau
colţuri ascuţite;
• poate fi examinat cu uşurinţă pentru
a-i verifica starea.
Inspectarea stării racordurilor flexibile
constă în verificarea următoarelor
aspecte:
•
•
•
•
să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme
de arsuri la capete sau pe lungimea
sa;
materialul să nu fie rigidizat şi să
prezinte elasticitatea sa normală;
colierele să nu fie ruginite;
să nu fi depăşit termenul de garanţie.
ROMÂNA
3.4 Reglarea nivelului minim
Pentru reglarea nivelului minim al
arzătoarelor:
1.
2.
3.
4.
Aprindeţi arzătorul.
Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
Scoateţi butonul.
Cu o şurubelniţă subţire, reglaţi
poziţia şurubului de bypass (A).
A
3.5 Înlocuirea cablului de
alimentare electrică
Folosiţi acelaşi tip de cablu de alimentare
electrică. Acest cablu trebuie conectat la
blocul de conexiuni conform diagramei.
N
1. Scoateţi suporturile tăvii.
2. Scoateţi capacele şi coroanele
arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie
tubulară de 7 şi înlocuiţi-le cu cele
necesare pentru tipul de gaz utilizat
(consultaţi tabelul din capitolul "Date
Tehnice").
4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi
procedură în ordine inversă.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice
(aflată lângă ţeava de alimentare cu
gaz) cu cea corespunzătoare noului
tip de gaz. Această plăcuţă se
găseşte în pachetul livrat împreună
cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă
sau diferită de presiunea necesară,
trebuie montat un regulator de presiune
corespunzător pe ţeava de alimentare cu
gaz.
230V~
L
3.3 Înlocuirea injectoarelor
AVERTISMENT!
Atunci când rotiţi brusc
butonul de la poziţia de
maxim la cea de minim
asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
PE
AVERTISMENT!
După ce instalarea s-a
terminat, verificaţi
etanşeitatea corectă a
fiecărui racord de ţeavă. În
acest sens, utilizaţi o soluţie
de apă şi săpun, nu flacără
deschisă!
41
5. Dacă se trece:
• de la gaz natural (de la reţea)
G20 20 mbar la gaz lichefiat
(îmbuteliat), strângeţi până la
capăt şurubul de bypass.
• de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la
gaz natural (de la reţea) G20 20
mbar, desfaceţi şurubul
bypassului cu circa 1/4 de tură.
230V~
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi
ţeava, ci înlocuiţi-o.
Dacă cablul de alimentare
este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit cu un cablu
adecvat disponibil la
serviciul post vânzare.
Este absolut esenţială
conectarea la o priză cu un
sistem de împământare bun.
Producătorul nu acceptă
nicio responsabilitate pentru
orice problemă produsă de
nerespectarea acestei reguli.
Dacă cablul de alimentare electrică
trebuie înlocuit, diametrul firelor din noul
cablu trebuie să fie de cel puţin 0,75 mm²
(cablu de 3 x 0,75), firul de masă
(galben-verde) trebuie să fie cu cel puţin
42
www.electrolux.com
20 mm mai lung la capăt pentru
conectarea la aparat.
2.
Pentru a înlocui cablul conector, folosiţi
doar cablul special sau un echivalent.
Tipul cablului este: H03V2V2-F T90.
Nu permiteţi încălzirea cablului de
alimentare la temperaturi mai mari de
90°C.
Cablul trebuie înlocuit de un electrician
calificat care trebuie să facă următoarele
conexiuni la priză.
•
•
•
3.
L — maro
N — albastru
min. 650 mm
— galben-verde
min. 450 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
L N
20 mm
270+02 mm
4.
AVERTISMENT!
Cablul de alimentare
electrică trebuie înlocuit de
un Centru de service
autorizat pentru a preveni
orice pericol.
3.6 Asamblarea
1.
5.
6.
ROMÂNA
7.
3.8 Posibilităţi de încorporare
8.
A
Panoul instalat sub plită trebuie să fie
uşor de scos şi să permită accesul facil
în cazul în care este necesară o
intervenţie de asistenţă tehnică.
Element de mobilier de bucătărie cu
uşă
B
9.
43
deschidere, la centrul de service
autorizat este disponibil un set de
montare care include un suport lateral şi
garnituri suplimentare. Instrucţiunile
corespunzătoare de instalare sunt
furnizate în pachetul setului.
A) garnitură de etanşare furnizată
B) bride furnizate
min 6 mm
A
B
10.
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Panou demontabil
B. Spaţiu pentru conexiuni
ATENŢIE!
Instalaţi aparatul doar pe un
blat de lucru cu suprafaţă
plată.
3.7 Instalarea mai multor plite
Dacă urmează să se instaleze mai multe
plite una lângă alta, în aceeaşi
Element de mobilier de bucătărie cu
cuptor
Conexiunea electrică a plitei se
instalează separat de cea a cuptorului
din motive de siguranţă şi pentru a
permite o scoatere uşoară a cuptorului
din mobilier.
44
www.electrolux.com
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1 Arzător rapid
2 Arzător auxiliar
3 Butoane de comandă
1
2
3
4.2 Buton de comandă
Simbol
Simbol
Descriere
fără alimentare cu gaz /
poziţie oprit
Descriere
alimentare minimă cu
gaz
poziţie aprindere / ali‐
mentare maximă cu gaz
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
B. Coroană arzător
C. Bujie de aprindere
D. Termocuplu
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.2 Aprinderea arzătorului
5.1 Prezentarea arzătorului
Aprindeţi întotdeauna
arzătorul înainte de a pune
vase pe acesta.
A
B
C
D
A. Capac arzător
AVERTISMENT!
Procedaţi cu atenţie atunci
când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie.
Producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate în
cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării.
1. Apăsaţi şi rotiţi butonul de comandă
în sens antiorar până la poziţia de
alimentare maximă cu gaz ( ).
2. Ţineţi apăsat butonul de comandă
timp de maxim 10 secunde. Astfel se
ROMÂNA
permite încălzirea termocuplului. În
caz contrar, alimentarea cu gaz se
întrerupe.
3. După ce flacăra este constantă, o
puteţi regla.
În cazul în care, după câteva
încercări arzătorul nu se
aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi
capacului arzătorului.
AVERTISMENT!
Nu ţineţi apăsat butonul de
comandă mai mult de 15
secunde. Dacă arzătorul nu
se aprinde nici după 15
secunde, eliberaţi butonul de
comandă, rotiţi-l pe poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi
din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
ATENŢIE!
În lipsa curentului electric,
puteţi aprinde arzătorul fără
dispozitivul electric; în acest
caz, apropiaţi o flacără de
arzător, rotiţi butonul de
comandă spre stânga în
sens antiorar până când
ajunge la poziţia de maxim şi
apăsaţi-l. Menţineţi apăsat
butonul timp de maxim 10
secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului.
Dacă arzătorul se stinge
accidental, rotiţi butonul de
comandă în poziţia oprit şi
încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1
minut.
Generatorul de scântei
poate porni automat la
cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau
după o pană de curent.
Acest lucru este normal.
5.3 Stingerea arzătorului
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la
poziţia oprit
.
AVERTISMENT!
Micşoraţi întotdeauna flacăra
sau opriţi-o înainte de a lua
vasele de pe arzător.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Vasul de gătit
ATENŢIE!
Nu folosiţi vase din fontă,
vase din lut sau argilă,
farfurii pentru grătar sau
toaster. Oţelul inoxidabil îşi
poate pierde luciul dacă este
încălzit prea mult.
AVERTISMENT!
Nu aşezaţi acelaşi vas pe
două arzătoare.
AVERTISMENT!
Pentru a preveni răsturnarea
şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau
deteriorate pe arzător.
45
46
www.electrolux.com
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor nu stau prea
aproape de butonul de
comandă. În caz contrar,
flacăra încălzeşte butonul de
comandă.
ATENŢIE!
Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a
plitei de gătit.
6.2 Diametre pentru vase
Folosiţi vase cu diametre
corespunzătoare cu
dimensiunile arzătoarelor.
Arzător
Diametrul va‐
selor (mm)
Rapid
180 - 260
Auxiliar
80 - 180
ATENŢIE!
Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a
avea o stabilitate maximă şi
pentru a reduce consumul
de gaz.
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
• Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
• Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Oţel inoxidabil
•
•
•
Spălaţi elementele din oţel inoxidabil
cu apă, după care uscaţi-le cu o
lavetă moale.
Pentru a îndepărta resturile
alimentare arse, grăsimea şi petele
dificile, lăsaţi-le la înmuiat timp de
câteva minute într-o cantitate mică de
detergent delicat înainte de curăţare.
Folosiţi produse de curăţenie
concepute special pentru curăţarea
oţelului inoxidabil pentru a proteja
suprafeţele din oţel.
•
Nu folosiţi produse de curăţare care
conţin substanţe chimice corozive,
cum ar fi clor, nu curăţaţi suprafaţa cu
dezinfectanţi, agenţi de îndepărtare a
petelor sau ruginii şi agenţi de
curăţare prin imersiune.
7.2 Suporturile pentru vase
Suporturile pentru vase nu
rezistă la spălarea în maşina
de spălat vase. Acestea
trebuie spălate manual.
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita,
scoateţi suporturile pentru vase.
Pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei
plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi
suporturile pentru vase.
2. Stratul de email are în unele locuri
muchii dure. Procedaţi cu atenţie
atunci când spălaţi de mână şi uscaţi
suporturile pentru vase. Dacă este
necesar, înlăturaţi petele persistente
cu pastă de curăţat.
3. După ce curăţaţi suporturile pentru
vase, puneţi-le pe acestea în poziţiile
corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a
arzătorului, asiguraţi-vă că braţele
ROMÂNA
suporturilor pentru vase sunt aliniate
cu centrul arzătorului.
7.3 Curăţarea plitei
•
•
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Pentru a curăţa piesele emailate,
capacele şi coroanele, spălaţi-le cu
apă caldă şi săpun şi uscaţi-le atent
înainte de a le pune la loc.
47
7.4 Curăţarea generatorului de
scântei
Această funcţie este obţinută prin
intermediul unei bujii ceramice cu
aprindere cu un electrod din metal.
Pentru a evita aprinderea dificilă, păstraţi
aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei
arzătorului sunt astupate.
7.5 Întreţinerea periodică
Cereţi periodic centrului de service
autorizat să verifice starea de funcţionare
a ţevii de alimentare cu gaz şi a
regulatorului de presiune, dacă este
montat.
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să
activaţi generatorul de
scântei.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent.
Siguranţa este arsă.
Soluţie
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Capacul şi coroana arzăto‐ Aşezaţi corect capacul şi
rului sunt poziţionate inco‐ coroana arzătorului.
rect.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se
încălzeşte suficient.
După aprinderea flăcării, ţi‐
neţi apăsat butonul de co‐
mandă a gazului timp de
maxim 10 secunde.
Inelul flăcării nu este uni‐
form.
Coroana arzătorului este
blocată cu resturi de ali‐
mente.
Verificaţi dacă injectorul
principal nu este blocat şi
coroana arzătorului este
curată.
48
www.electrolux.com
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
A
8.3 Etichete furnizate împreună
cu punga de accesorii
Lipiţi etichetele adezive conform
indicaţiilor de mai jos:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
trimiteţi acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
păstraţi acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
9. DATE TEHNICE
9.1 Dimensiunile plitei
Lăţime
290 mm
Adâncime
510 mm
9.2 Diametrele de bypass
ARZĂTOR
Ø BYPASS 1/100 mm
Rapid
42
Auxiliar
28
ROMÂNA
49
9.3 Alte date tehnice
PUTERE TO‐
TALĂ:
Alimentare
electrică:
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
4,0 kW
Gaz de
schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 276 g/h
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categoria apa‐ II2H3B/P
ratului:
I2H (LV)
Racordul la
gaz:
G 1/2"
Clasa aparatu‐ 3
lui:
9.4 Arzătoare de gaz pentru GAZ NATURAL (de la reţea) G20 20
mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MINIMĂ
ÎN kW
MARCAJ INJEC‐
TOR
Rapid
3,0
0,75
119
Auxiliar
1,0
0,33
70
9.5 Arzătoare de gaz pentru GPL G30/G31 30/30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE
NORMALĂ ÎN
kW
PUTERE MI‐
NIMĂ ÎN kW
MARCAJ IN‐
JECTOR
DEBIT NOMINAL
PENTRU GAZ g/h
Rapid
2,8
0,75
86
204
Auxiliar
1,0
0,33
50
73
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu UE 66/2014
Identificarea modelului
EGG3322NVX
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de arzătoare cu gaz
2
Eficienţa energetică pentru fieca‐ Centru spate - Rapid
re arzător cu gaz
Centru faţă - Auxiliar
(EE gas burner)
55.1%
nu este aplicabil
50
www.electrolux.com
Eficienţa energetică pentru plita
cu gaz
(EE gas hob)
55.1%
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic, alimentate cu gaz - Partea 2-1:
Utilizarea raţională a energiei - Generalităţi
10.2 Economisirea energiei
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că arzătoarele şi suporturile de tavă sunt montate
corect.
Folosiţi vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.
Aşezaţi vasul central pe arzător.
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi flacăra la minim pentru a fierbe la foc
mic.
Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune. Consultaţi manualul de utilizare al
acesteia.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
51
867345975-B-222019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising