Zanussi | ZGO98520BA | User manual | ZANUSSI ZGO98520BA User Manual

ZANUSSI ZGO98520BA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO98520BA
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
DE Benutzerinformation
Kochfeld
BE
LU
2
17
33
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel of
een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien
door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of
aangesloten worden op een circuit dat door het
elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
In het geval van een breuk in de glazen plaat:
– zet alle branders en de elektrische warmte-elementen
onmiddellijk uit en koppel het apparaat los van de
stroomvoorziening,
– raak het oppervlak van het apparaat niet aan,
– gebruik het apparaat niet.
3
•
•
•
•
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten, is er
een scheidingsschakelaar met een contactopening nodig op
alle polen. Complete afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet worden
gegarandeerd. De aardekabel is hiervan uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet
direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen bereiken
van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende markten:
•
BE LU
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
4
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GASAANSLUITING
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort en -druk)
en de afstelling van het apparaat met elkaar te
combineren zijn.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het
apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over de
gastoevoer.
•
Dit apparaat mag niet aangesloten worden op
een inrichting dat producten afvoert voor
verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Volg de vereisten
voor voldoende ventilatie.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Wanneer ze verwarmd worden, kunnen vetten
en oliën ontvlambare dampen afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Laat nooit een brander aan met leeg kookgerei
of zonder kookgerei.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op het kookoppervlak.
Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste
vorm en een diameter groter dan de afmetingen
van de branders.
Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de
branders staan.
Gebruik geen grote pannen die de randen van
het apparaat overschrijden. Dit kan het apparaat
beschadigen.
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel
van de maximale stand naar de minimale stand
draait.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Plaats geen vlamverdeler op de brander.
Het gebruik van een kookapparaat op gas leidt
tot de productie van warmte en vocht. Zorg voor
een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
U moet bij langdurig intensief gebruik van het
apparaat waarschijnlijk meer ventileren,
bijvoorbeeld door een raam te openen, of
effectiever ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige, mechanische
ventilatie op te voeren.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking komen
met de kookplaat. Hierdoor kunnen doffe
plekken ontstaan.
Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet
van invloed op de werking van het apparaat.
•
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
De branders niet in de afwasautomaat reinigen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
Maak de externe gasleidingen plat.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Verwijder de
toetsen, knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel. Er kan
water in het apparaat komen en
schade veroorzaken.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
6
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
GASAANSLUITING
WAARSCHUWING! De volgende
instructies over de installatie en het
onderhoud moeten opgevolgd worden
door vakkundig personeel in
overeenstemming met de geldende
voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet worden
uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan. Kies
vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding
in AGB (roestvrij staal), in overeenstemming met de
voorschriften die van kracht zijn (NBN D 51.003).
Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u
opletten dat deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd
worden. Wees ook voorzichtig wanneer de
kookplaat in combinatie met een oven wordt
geïnstalleerd.
Controleer of de gastoevoerdruk van
het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De verstelbare
aansluiting wordt op de
uitbreidingsbrug bevestigd met behulp
van een schroefdraadmoer R 1/2". Alle
onderdelen die getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de fabriek
gemonteerd. Het apparaat werd voor
het de fabriek verliet getest, om voor u
de beste resultaten te verzekeren.
A
B C
A. Uiteinde van as met moer
B. Ring meegeleverd met het apparaat
C. Elleboog meegeleverd met het apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor vloeibaar
liquid gas. Koppel altijd de pakking vast. Ga
vervolgens door met de gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als de
leiding:
•
niet warmer wordt dan kamertemperatuur,
warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe randen of
hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden
om de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele leiding
bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden, vlekken of
brandsporen vertoont op de twee uiteinden en
over de volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de juiste
elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar
zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar
moet deze worden vervangen.
WAARSCHUWING! Controleer
wanneer de installatie is voltooid of
alle leidingfittingen goed zijn afgedicht.
Gebruik een zeepoplossing, geen
vlam!
VERVANGING SPUITMONDEN (ALLEEN
VOOR BELGIË)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u
gebruikt (zie de tabel in het hoofdstuk
'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde
terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje voor het
nieuwe type gastoevoer. U kunt het plaatje
vinden in het zakje dat bij het apparaat geleverd
is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt
van de vereiste druk, moet u een geschikte
drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.
AANPASSING VAN HET MINIMALE NIVEAU
(ALLEEN VOOR BELGIË)
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimale stand.
3. Verwijder de knop.
4. Pas de stand van de bypass-schroef aan met
een smalle schroevendraaier (A).
7
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar op
vloeibaar gas, draai de instelschroef dan
helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas G20/G25
20/25 mbar, draai de bypass-schroef dan
ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij een
multikronenbrander).
AANSLUITKABEL
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen de
speciale kabel of een gelijksoortig type. Het
kabeltype is: H03V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer
geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene aarddraad
moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of
zwarte) fasedraad.
SAMENSTELLEN
1.
WAARSCHUWING! Zorg dat de vlam
niet uit gaat als u de knop snel van de
maximale stand naar de minimale
stand draait.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het
type stroom op het typeplaatje overeenkomen
met het voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer.
Dit moet zijn voorzien van een geschikte stekker,
die geschikt is voor de belasting die vermeld is
op het identificatieplaatje. Zorg dat u de stekker
in een goed stopcontact steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding
maakt met een verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de
aarde-aansluiting overeenkomt met de normen
en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden dan
90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe neutrale
kabel aansluit op de aansluiting met de
letter "N" erop. Sluit de bruine (of
zwarte) fasekabel aan op de
aansluiting met de letter "L". Zorg dat
de fasekabel altijd verbinding maakt.
8
2.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 02 mm
+
830+02 mm
4.
LET OP! Installeer het apparaat alleen
op een werkblad met een plat
oppervlak.
MOGELIJKHEDEN VOOR INBOUW
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet
eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig
toegang bieden indien technische hulp nodig is.
Keukenmeubel met
30 mm
5.
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te
maken, moeten de elektrische aansluitingen van de
kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
B
7.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
9
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1 Normale brander
2 Multikroonbrander
1
3 Sudderbrander
4 Bedieningsknoppen
2
3
4
BEDIENINGSKNOP
Symbool
Symbool
Beschrijving
Beschrijving
minimale gastoevoer
geen gastoevoer / uit-stand
ontstekingsstand / maximale
gastoevoer
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
$
BRANDEROVERZICHT
%
$
&
'
%
&
'
10
A.
B.
C.
D.
Branderkap
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppel
DE BRANDER ONTSTEKEN
Ontvlam de brander altijd vóór u het
kookgerei erop plaatst.
Draai als de brander per ongeluk uit
gaat de bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal 1 minuut
de brander weer aan te steken.
WAARSCHUWING! Ga voorzichtig
te werk bij het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld worden
in geval van onjuist gebruik van de
vlam.
De vonkontsteking kan automatisch
starten wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt, na de installatie of
na een stroomonderbreking. Dat is
normaal.
De kookplaat is voorzien van
progressieve gaskleppen. Hiermee
kunt u de vlam nauwkeuriger
reguleren.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in en draai
de knop linksom naar de maximale
gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan dan
opwarmen. Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.
Als de brander na enkele pogingen
niet aan gaat, controleer dan of de
kroon en de deksel goed op hun
plaats zitten.
DE BRANDER UITSCHAKELEN
Om de vlam te doven, de knop naar de off-positie
draaien
.
WAARSCHUWING! Draai de vlam
altijd lager of schakel hem uit voordat
u de pan van de brander haalt
WAARSCHUWING! Houd de
bedieningsknop niet langer dan 15
seconden ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet brandt, de
bedieningsknop loslaten en minstens
1 minuut wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
LET OP! Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de brander
ontsteken zonder elektrische inrichting.
Breng in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai de
regelknop tegen de wijzers van de klok
in naar de maximale gastoevoerstand
en druk deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of korter
ingedrukt om het thermokoppel op te
laten warmen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
LET OP! Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of grillplaten.
WAARSCHUWING! Zet één pan niet
op twee branders.
WAARSCHUWING! Zet geen
instabiele of beschadigde pannen op
de brander om morsen en letsel te
voorkomen.
11
LET OP! Zorg dat de bodems van de
pannen niet dichtbij de
bedieningsknop staan, anders wordt
de bedieningsknop heet.
LET OP! Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de voorste rand van
het werkblad komen.
LET OP! Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander bevinden,
voor een maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
LET OP! Vloeistoffen die tijdens het
koken worden gemorst kunnen ervoor
zorgen dat het glas breekt.
DIAMETERS VAN KOOKGEREI
Gebruik alleen kookgerei met een
bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de branders.
Brander
Diameter van het
kookgerei (mm)
Multikroon
180 - 260
Medium brander
120 - 240
Sudderbrander
80 - 180
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
messen, schrapers of gelijksoortige
hulpmiddelen om het glazen oppervlak
of de randen van de branders en het
frame schoon te maken (indien van
toepassing).
•
Was de onderdelen van roestvrij staal af met
water en droog ze vervolgens met een zachte
doek.
PANNENDRAGERS
De pansteunen zijn niet bestand tegen
afwassen in een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen voor een
gemakkelijke reiniging van het kookplaat.
12
Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pannendrager,
dit om schade aan het oppervlak
van de kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen hebben,
dus wees voorzichtig tijdens het met de hand
afwassen en afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de pansteunen voor
dat u ze in de juiste stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander goed
werkt, moeten de armen van de pannendrager
in de uitsparingen van de emaille platen worden
geplaatst.
VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN VAN
PANNENDRAGERS
Zorg ervoor dat u de pannendragers, nadat u ze
heeft afgewassen, op de juiste manier terugplaatst.
Om de pannendragers goed te plaatsen, zorg er
dan voor dat zijn armen in de uitsparingen passen
die op de basis van de brander zijn geplaatst zoals
aangegeven in de afbeelding. Op deze manier is de
pannendrager stabiel en stevig.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, deksels en kronen
met een warm sopje en laat ze goed drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
REINIGEN VAN DE ONTSTEKINGSKNOP
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische
ontstekingsbougie met een metalen elektrode.
Reinig deze onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en
controleer of de branderkroonopeningen niet
verstopt zijn.
PERIODIEK ONDERHOUD
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling,
om de staat van de gastoevoerleiding en de
drukregelaar (indien gemonteerd) te controleren.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET IK DOEN ALS ...
Storing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.
Plaats de branderdeksel en de
kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de vlam,
de knop circa 10 sec. ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of de
branderkroon schoon is.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
13
LABELS MEEGELEVERD IN DE ZAK MET
ACCESSOIRES
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en verstuur dit
deel (indien van toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en bewaar dit deel
(indien van toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
880 mm
Diepte
510 mm
OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS
TOTAAL VERMOGEN:
14
Gas origineel:
Gasvervanging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,45 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,45 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
745 g/h
G31 (3+) 37 mbar
732 g/h
Elektrische voeding:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Apparaatcategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
BYPASSDIAMETERS
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikroon
57
Medium brander
35
Sudderbrander
28
GASBRANDERS VOOR AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
NORMAAL VERMOGEN
kW
BRANDER
MINIMUM VERMOGEN
kW
INSPUITMARKERING
Multikroon
3,9
1,4
146
Medium brander
1,85
0,6
92
Sudderbrander
1,0
0,33
70
GASBRANDERS VOOR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
kW
MINIMUM
VERMOGEN
kW
NOMINALE GASSTROMING g/h
INSPUITMARKERING
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Multikroon
3,55
1,4
095
258
254
Medium
brander
1,9
0,6
71
138
136
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
71
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU-RICHTLIJN 66/2014
Modelidentificatie
ZGO98520BA
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal gasbranders
5
15
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Linksachter - Normale brander
60,8%
Rechts achteraan - Normale brander
62,8%
Centrummidden - Multikronenbrander
58,6%
Linksvoor - Normale brander
62,3%
Rechtsvoor - Sudderbrander
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
61,1%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik - Algemeen
ENERGIE BESPAREN
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de hogedrukpan.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
16
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe
comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est
régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson
courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur
les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure
encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez
l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à
l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de
jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de
l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service
après-vente agréé.
En cas de bris de verre de la plaque de cuisson :
– éteignez immédiatement tous les brûleurs et toutes les
résistances électriques puis isolez l'appareil de l'alimentation
électrique,
– ne touchez pas la surface de l'appareil,
– n'utilisez plus l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation électrique,
installez un sectionneur avec une ouverture de contact. Il est
•
•
indispensable de garantir une déconnexion complète
conformément aux conditions de surtension de catégorie III. Le
fil de terre n'est pas concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurez-vous
qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à l'aide d'un
manchon isolant) avec des parties pouvant atteindre des
températures supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme
adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les
instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour
table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs
de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés suivants:
•
BE LU
INSTALLATION
•
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
séparation ignifuge sous l'appareil pour en
bloquer l'accès.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L’appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la
fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide
d'une prise multiple ou d'un prolongateur.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez
notre service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu’elle ne puisse pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
N’utiliser que des dispositifs d’isolation
corrects : coupe-circuits de protection de ligne,
fusibles. (les fusibles à visser doivent être retirés
du support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
RACCORDEMENT AU GAZ
• Tous les raccordements au gaz doivent être
effectués par une personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les conditions de
distribution locales (nature et pression du gaz)
sont compatibles avec le réglage de l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant l'alimentation en
gaz se trouvent sur la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif
d'évacuation des produits de combustion.
Assurez-vous de brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en vigueur.
Respectez les recommandations pour assurer
une bonne ventilation.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager
des vapeurs inflammables. Tenez les flammes
ou les objets chauds éloignés des graisses et
de l'huile lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température
plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
20
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Cet appareil est exclusivement destiné à une
utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur
les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients
s'évaporer entièrement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque
d'être endommagée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez jamais un récipient vide posé sur un
brûleur allumé, ou un brûleur allumé sans
récipient.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer
le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les
déplacer sur la surface de cuisson.
Utilisez uniquement des récipients stables ayant
une forme adaptée et un diamètre supérieur à
celui des brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont placés au
centre des brûleurs.
N'utilisez pas de grand récipient dont les bords
dépassent de l'appareil. Vous risqueriez
d'endommager la surface du plan de travail.
Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas
lorsque vous tournez rapidement la manette de
la position maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis avec
l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme sur le
brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz
génère de la chaleur et de l'humidité. Veillez à
ce que la pièce où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de l'appareil
peut nécessiter une ventilation supplémentaire
comme l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant par
exemple la puissance de la ventilation
mécanique si la pièce en est dotée.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels que du
vinaigre, du jus de citron ou du produit
détartrant, entrer en contact avec la table de
cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de
taches mates.
La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les performances
de l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Ne retirez pas les
touches, manettes et joints du
bandeau de commande. De l'eau
pourrait s'infiltrer dans l'appareil et
l'endommager.
•
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne lavez pas les brûleurs au lave-vaisselle.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVANT L'INSTALLATION
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous.
La plaque signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
21
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
RACCORDEMENT AU GAZ
AVERTISSEMENT! Les instructions
suivantes concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien de
l'appareil doivent être effectuées par
un professionnel qualifié selon les
normes et règlements locaux en
vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une vanne en
acier AGB. Choisissez un raccordement fixe ou
utilisez un tuyau flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur (NBN D
51.003). Si vous utilisez des tuyaux flexibles
métalliques, ils ne doivent pas entrer en contact
avec des parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est installée avec
un four.
Assurez-vous que la pression de
l'alimentation en gaz de l'appareil
correspond aux valeurs
recommandées. Le raccordement
réglable est relié à la rampe complète
par un écrou fileté R 1/2 po. Tous les
composants apparaissant dans la
figure ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé avant de
quitter l'usine pour vous garantir les
meilleurs résultats.
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou
B. Joint fourni avec l'appareil
C. Coude fourni avec l'appareil
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en caoutchouc pour le
gaz liquéfié. Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que la
température ambiante, à savoir plus de 30 °C ;
22
•
•
•
il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
il ne montre aucun étranglement ;
il n'est soumis à aucune traction ni aucune
torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des bords ni des
coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur toute sa
longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le bon
état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure, marque de
brûlure sur les deux extrémités et sur toute sa
longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais présente une
élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne
réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.
AVERTISSEMENT! Lorsque
l'installation est terminée, assurez-vous
que chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution savonneuse et
pas de flamme !
REMPLACEMENT DES INJECTEURS (POUR
LA BELGIQUE UNIQUEMENT)
1. Démontez les supports des casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les couronnes du
brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les injecteurs
et remplacez-les par ceux qui sont nécessaires
pour le type de gaz que vous utilisez (voir le
tableau dans le chapitre « Données
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la même
procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui se
trouve près du tuyau d'arrivée de gaz) par celle
correspondant au nouveau type d'alimentation
en gaz. Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz peut être
modifiée ou est différente de la pression
nécessaire, vous devez monter un système de
réglage de la pression sur le tuyau d'arrivée de gaz.
RÉGLAGE AU NIVEAU MINIMAL
(UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE)
Pour régler le niveau minimal des brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position minimale.
3. Retirez la manette .
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la position de
la vis de réglage (A).
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25 20/25 mbar au
gaz liquéfié, serrez entièrement la vis de
réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel G20/G25
20/25 mbar, dévissez la vis de réglage
d'environ 1/4 de tour (1/2 tour pour un
brûleur multi-couronne).
AVERTISSEMENT! Assurez-vous
que la flamme ne s'éteint pas lorsque
vous tournez rapidement la manette de
la position maximale à la position
minimale.
CONNEXION ÉLECTRIQUE
• Assurez-vous que la tension nominale et le type
d'alimentation sur la plaque signalétique
correspondent bien à la tension et à la
puissance de l'alimentation locale.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée, capable de
supporter la charge indiquée sur la plaque
signalétique, doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la fiche est
branchée dans une prise correcte.
• Branchez toujours la prise principale dans une
prise correctement installée, protégée contre les
chocs.
• Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
• Pour débrancher l'appareil, ne tirez jamais sur le
câble d'alimentation électrique. Tirez toujours
sur la fiche pour la débrancher de la prise
secteur.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'un adaptateur ni d'une prise
multiple (risque d'incendie). Assurez-vous que le
raccordement à la terre est conforme aux
normes et réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas être exposé
à une température supérieure à 90 °C.
Assurez-vous de connecter le câble
neutre bleu à la borne portant la lettre
« N ». Connectez le câble de phase
marron (ou noir) à la borne portant la
lettre « L ». Le câble de phase doit
rester connecté en permanence.
CÂBLE D'ALIMENTATION
Pour remplacer le câble d'alimentation, utilisez
uniquement le câble spécial ou son équivalent. Le
type de câble est : H03V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble convient à la
tension et à la température de fonctionnement. Le
câble de terre jaune/vert doit être plus long
d'environ 2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
MONTAGE
1.
2.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 02 mm
+
830+02 mm
23
4.
ATTENTION! Installez l'appareil
uniquement sur un plan de travail dont
la surface est plane.
POSSIBILITÉS D'INSERTION
Le panneau installé sous la table de cuisson doit
être facile à retirer et facilement accessible au cas
où une intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec une porte
30 mm
5.
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table de
cuisson et du four doivent être installés séparément
pour des raisons de sécurité et pour permettre un
retrait facile du four de l'ensemble.
B
7.
24
A) joint fourni
B) équerres fournies
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
1 Brûleur semi-rapide
2 Brûleur multi-couronne
1
3 Brûleur auxiliaire
4 Manettes de commande
2
3
4
MANETTE DE COMMANDE
Symbole
Symbole
Description
Description
alimentation en gaz minimale
pas d'alimentation en gaz /
position Arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
$
VUE D'ENSEMBLE DES BRÛLEURS
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
25
ALLUMAGE DU BRÛLEUR
Allumez toujours le brûleur avant de
poser un récipient dessus.
AVERTISSEMENT! Faites très
attention lorsque vous utilisez une
flamme nue dans une cuisine. Le
fabricant décline toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de gaz
maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée pendant
10 secondes environ. Cela permet au
thermocouple de chauffer. Sinon, l'alimentation
en gaz est interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle régulièrement,
réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le
brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la
couronne et son chapeau sont
correctement placés.
Si le brûleur s'éteint accidentellement,
tournez la manette de commande sur
la position Arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer d'allumer
le brûleur.
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation secteur,
après l'installation ou après une
coupure de courant. C'est normal.
La table de cuisson est fournie avec
les valves de distribution progressive.
Elles rendent le réglage de la flamme
plus précis.
ARRÊT DU BRÛLEUR
Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur la
position Arrêt
.
AVERTISSEMENT! Abaissez ou
coupez toujours la flamme avant de
retirer les récipients du brûleur.
AVERTISSEMENT! Ne maintenez
pas la manette de commande
enfoncée plus de 15 secondes. Si le
brûleur ne s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la manette de
commande, tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins 1 minute
avant de réessayer d'allumer le brûleur.
ATTENTION! En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez allumer le
brûleur sans dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme du
brûleur, tournez la manette vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de
gaz maximale et enfoncez-la.
Maintenez la manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre au
thermocouple de chauffer.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
26
RÉCIPIENTS
ATTENTION! N'utilisez pas de plats
en fonte, en argile, en grès, de grils ou
de plats à gratin.
AVERTISSEMENT! Ne placez pas le
même récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT! Ne placez pas de
récipients instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les débordements
et les blessures.
ATTENTION! Assurez-vous que le
fond des récipients ne se trouve pas
trop près de la manette de commande
sinon la flamme fait chauffer la
manette.
ATTENTION! Assurez-vous que les
poignées des récipients ne dépassent
pas du devant de la table de cuisson.
ATTENTION! Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont bien
centrés sur le brûleur afin de garantir
leur stabilité et de réduire la
consommation de gaz.
ATTENTION! Des liquides renversés
durant la cuisson peuvent provoquer le
bris du verre.
DIAMÈTRES DES RÉCIPIENTS
Utilisez uniquement des récipients
dont le diamètre correspond aux
dimensions des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du récipient (mm)
Multi couronne
180 - 260
Semi-rapide
120 - 240
Auxiliaire
80 - 180
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le fond est
propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de
couteau, de grattoir ou d'instruments
similaires pour nettoyer les surfaces en
verre ou les bords des brûleurs et
l'encadrement (si présent).
•
Lavez les éléments en inox à l'eau, puis séchezles à l'aide d'un chiffon doux.
SUPPORTS DE CASSEROLE
Les supports de casserole ne sont pas
adaptés au lavage dans un lavevaisselle. Ils doivent être lavés à la
main.
1. Retirez les supports de casserole pour nettoyer
plus facilement la table de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin de ne pas
endommager le dessus de la table
de cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de casserole à
la main, faites bien attention lorsque vous les
essuyez, car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si nécessaire,
retirez les taches tenaces à l'aide d'une pâte
nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de casserole,
veillez à les remettre correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne correctement,
assurez-vous que les bras des supports de
casserole inséré dans les creux des plaques en
émail.
27
RETRAIT ET INSTALLATION DES SUPPORTS
DE CASSEROLE
Après avoir lavé la table de cuisson, veillez à
remettre correctement les supports de casserole
en place. Pour replacer correctement un support
de casserole, assurez-vous que ce bras
corresponde à la découpe située à la base du
brûleur, comme illustré. Ainsi, le support de
casserole sera stable et fixe.
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON
• Enlevez immédiatement : le plastique fondu,
les feuilles de plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson. Veillez à ne
pas vous brûler.
•
•
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces de
calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage,
séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
doux.
Nettoyez les éléments en émail, les chapeaux et
les couronnes avec de l'eau chaude savonneuse
et séchez-les soigneusement avant de les
remettre en place.
NETTOYAGE DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à une
bougie d'allumage en céramique dotée d'une
électrode en métal. Veillez à maintenir ces
composants propres afin de faciliter l'allumage.
Assurez-vous également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas obstrués.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Contactez périodiquement votre service aprèsvente pour contrôler l'état du tuyau d'arrivée de gaz
et du régulateur de pression si votre installation en
est équipée.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE, QUAND...
Problème
Aucune étincelle ne se produit
lorsque vous tentez d'actionner
le générateur d'étincelles.
28
Cause probable
Solution
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique, ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne du
brûleur sont mal positionnés.
Positionnez correctement le
chapeau et la couronne du
brûleur.
Problème
Cause probable
Solution
La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.
Le thermocouple n'est pas suffisamment chaud.
Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes maximum une fois la flamme allumée.
La couronne de flamme n'est
pas de niveau.
La couronne du brûleur est encrassée par des résidus alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
SI VOUS NE TROUVEZ PAS DE SOLUTION...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En
cas d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du technicien du
service après-vente ou du vendeur pourra être
A
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
ÉTIQUETTES FOURNIES DANS LE SACHET
DES ACCESSOIRES
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué cidessous :
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et envoyez
cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et conservez
cette partie (le cas échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
29
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON
Largeur
880 mm
Profondeur
510 mm
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE
TOTALE :
Gaz d'origine :
Gaz de remplacement :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,45 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,45 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
745 g/h
G31 (3+) 37 mbar
732 g/h
Alimentation
électrique :
220-240 V ~ 50-60 Hz
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement
au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
DIAMÈTRES DES VIS DE RÉGLAGE
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Multi couronne
57
Semi-rapide
35
Auxiliaire
28
BRÛLEURS À GAZ POUR LE GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
30
PUISSANCE NORMALE
kW
PUISSANCE MINIMALE
kW
CARACTÉRISTIQUE
DE L'INJECTEUR
Multi couronne
3,9
1,4
146
Semi-rapide
1,85
0,6
92
Auxiliaire
1,0
0,33
70
BRÛLEURS À GAZ POUR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
CARACTÉRISPUISSANCE PUISSANCE
TIQUE DE L'INNORMALE kW MINIMALE kW
JECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Multi couronne
3,55
1,4
095
258
254
Semi-rapide
1,9
0,6
71
138
136
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
INFORMATIONS DE PRODUIT SELON LA NORME EU 66/2014
Identification du modèle
ZGO98520BA
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
5
Efficacité énergétique selon le brûleur
à gaz
(EE gas burner)
Arrière gauche - Semi-rapide
60,8 %
Arrière droit - Semi-rapide
62,8 %
Milieu central - Multi couronne
58,6 %
Avant gauche - Semi-rapide
62,3 %
Avant droit - Auxiliaire
non applicable
Efficacité énergétique de la table de
cuisson
(EE gas hob)
61,1 %
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie Général
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont correctement
assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole
avec les ordures
31
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
32
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren
Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät
ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Die zugänglichen Geräteteile
werden beim Betrieb sehr heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
33
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile
werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und
berühren Sie niemals die Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem
Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die
Flamme ab, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an
einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem
Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein
kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf
dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den Einbauschrank
gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten
Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom Stromnetz. Falls das
Gerät direkt mit dem Stromnetz verbunden ist und nicht
getrennt werden kann, nehmen Sie die Sicherung für den
Anschluss heraus, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten Kundendienst.
Im Falle eines Glasbruchs der Kochplatte:
– Schalten Sie umgehend alle Brenner und Heizelemente aus
und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
– Berühren Sie nicht die Geräteoberfläche.
– Benutzen Sie das Gerät nicht.
•
•
•
•
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung angeschlossen,
wird ein allpoliger Netztrennschalter mit einem Kontaktabstand
benötigt. Es muss eine vollständige Trennung entsprechend
der Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies gilt
nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf, dass es
keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die Temperaturen
erreichen können, die mehr als 50 °C über der Raumtemperatur
liegen. (Verwenden Sie ansonsten Isolierschläuche).
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des
Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte geeignet:
BE LU
•
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und
Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
•
•
•
•
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn
die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
35
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere und
unsachgemäße Kabel oder Stecker (falls
vorhanden) können die Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel
für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden
Sie sich zum Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile müssen so
befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
GASANSCHLUSS
• Der Gasanschluss muss von einer Fachkraft
ausgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich vor der Montage des
Geräts, dass das von Ihrem Gaswerk gelieferte
Gas (Gasart und Gasdruck) mit der Einstellung
des Geräts kompatibel ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
• Informationen über die Gasversorgung finden
Sie auf dem Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an einen Abzug für
Verbrennungsprodukte angeschlossen werden.
Das Gerät muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen angeschlossen
werden. Beachten Sie die Anforderungen an
eine ausreichende Belüftung.
GEBRAUCH
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung
im Haushalt bestimmt.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Anderenfalls werden sie
sehr heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben,
kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr
•
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
•
•
•
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
WARNUNG! Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Lassen Sie einen Brenner niemals
eingeschaltet, wenn sich kein bzw. leeres
Kochgeschirr darauf befindet.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder
mit beschädigten Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie
das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der
Kochfläche umsetzen möchten.
Verwenden Sie nur standfestes Kochgeschirr
mit der richtigen Form und einem Durchmesser,
der größer als der der Brenner ist.
Achten Sie darauf das Kochgeschirr mittig auf
die Brenner zu stellen.
Verwenden Sie kein großes Kochgeschirr, das
über die Kanten des Geräts herausragt. Dies
kann zu Schäden an der Arbeitsfläche führen.
Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nicht
erlischt, wenn Sie den Einstellknopf schnell von
der höchsten zur niedrigsten Stufe drehen.
Verwenden Sie ausschließlich das mit dem
Gerät gelieferte Zubehör.
Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf den
Brenner.
Beim Gebrauch eines Gaskochfelds entsteht
Wärme und Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine
ausreichende Belüftung in dem Raum, in dem
das Gerät aufgestellt ist.
Bei längerer Benutzung des Gerätes kann eine
zusätzliche Belüftung erforderlich werden, zum
Beispiel durch Öffnen eines Fensters oder die
Erhöhung der Absaugleistung der
Abzugshaube, falls vorhanden.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
•
•
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten
wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende
Reinigungsmittel mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte Flecken
verursachen.
Verfärbungen der Email- oder
Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung
auf die Leistung des Geräts.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder Dichtungen vom
Bedienfeld. Wasser könnte in das
Gerät gelangen und es beschädigen.
•
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus
und lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten
von der Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray
oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
Drücken Sie die äußeren Gasrohre flach.
37
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
VOR DER MONTAGE
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
GASANSCHLUSS
WARNUNG! Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen Montage-,
Anschluss- und Wartungsarbeiten
müssen von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und eventuell lokalen
Verordnungen ausgeführt werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet werden.
Gemäß den geltenden Bestimmungen (NBN D
51.003) kann der Anschluss fest oder durch
Verwendung eines flexiblen Edelstahlrohrs mit GasSicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss darauf
geachtet werden, dass sie nicht mit beweglichen
Teilen in Kontakt kommen oder eingeklemmt
werden können. Wenn das Kochfeld mit einem
Backofen installiert wird, muss ebenfalls vorsichtig
vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der Gasdruck
des Geräts den empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer R 1/2"
Gewindemutter befestigt. Alle
abgebildeten Teile wurden bereits
werkseitig zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk verlassen,
werden sie getestet, um Ihnen
optimale Funktion zu bieten.
38
A
B C
A. Schaftende mit Mutter
B. Mitgelieferte Beilagscheibe
C. Mitgelieferte Winkelverschraubung
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus Gummi für
Flüssiggas. Verwenden Sie grundsätzlich die
Dichtung. Fahren Sie dann mit dem Gasanschluss
fort.
Das flexible Rohr kann verwendet werden, wenn:
• Die Raumtemperatur 30 °C nicht übersteigen
kann,
• Es höchstens 1500 mm lang ist,
• Es nirgendwo gedrosselt wird,
• Es weder unter Zug steht noch verdreht ist,
• Es keine scharfen Kanten oder Ecken berührt,
• Es leicht untersucht und sein Zustand überprüft
werden kann.
Bei der Überprüfung des flexiblen Rohrs ist auf
Folgendes zu achten:
• Risse, Schnitte, Brandspuren - an beiden Enden
und über die volle Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr nicht
reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG! Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle Anschlussstücke
dicht sind. Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine Flamme!
ERSETZEN DER DÜSEN (NUR GÜLTIG FÜR
BELGIEN)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und Brennerkronen
ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie durch
für die verwendete Gasart geeignete Düsen
(siehe Tabelle im Abschnitt „Technische
Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an. Führen Sie
dazu die obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus.
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der Nähe der
Gasversorgungsleitung) durch das Typenschild
für die neue Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung schwankt
oder nicht dem erforderlichen Druckwert entspricht,
muss ein geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr
montiert werden.
EINSTELLEN DER NIEDRIGSTEN STUFE (NUR
GÜLTIG FÜR BELGIEN)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die niedrigste Stufe.
3. Entfernen Sie den Knopf .
4. Stellen Sie mit einem kleinen Schraubendreher
die Bypass-Schraube (A) ein.
A
5. Bei Umstellung:
• Von Erdgas G20/G25 20/25 mbar auf
Flüssiggas, ziehen Sie die BypassSchraube bis zum Anschlag an.
• Von Flüssiggas auf Erdgas G20/G25
20/25 mbar, drehen Sie die BypassSchraube ca. 1/4 Umdrehung (1/2
Umdrehung für den Multikronen-Brenner)
zurück.
•
•
•
•
•
ist. Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät mit
einem Verlängerungskabel, Adapter oder an
eine Mehrfachsteckdose angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass die Erdverbindung den
Normen und Vorschriften entspricht.
Das Netzkabel darf nicht heißer als 90 °C
werden.
Schließen Sie den blauen Nullleiter an
die mit „N“ gekennzeichnete Klemme
an. Schließen Sie das braune (oder
schwarze) Phasenkabel an die mit
„L“ gekennzeichnete Klemme an.
Lassen Sie das Phasenkabel stets
angeschlossen.
ANSCHLUSSKABEL
Ersetzen Sie das Anschlusskabel ausschließlich
durch das spezielle Kabel oder ein gleichwertiges
Kabel. Kabeltyp: H03V2V2-F T90.
Vergewissern Sie sich, dass der Kabelquerschnitt
für die Spannung und Betriebstemperatur geeignet
ist. Der gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger
als der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
MONTAGE
1.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich,
dass die Flamme nicht erlischt, wenn
Sie den Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe drehen.
ELEKTROANSCHLUSS
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung
und -frequenz in Ihrer Region mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert.
Dazu muss ein passender Stecker verwendet
werden, der für die auf dem Typenschild
angegebene Gesamtstromaufnahme ausgelegt
39
2.
A
3.
B
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
7.
30 mm
480 02 mm
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Klammern
+
+2
830 0 mm
4.
VORSICHT! Montieren Sie das Gerät
nur in einer flachen Arbeitsplatte.
5.
EINBAUMÖGLICHKEITEN
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss
sich leicht entfernen lassen und einen einfachen
Zugang ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Küchenschrank mit Tür
30 mm
6.
A
60 mm
B
A. Entfernbare Platte
B. Raum für Anschlüsse
40
min 20 mm
(max 150 mm)
Küchenschrank mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate elektrische
Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich
leicht aus dem Küchenschrank entfernen lassen.
GERÄTEBESCHREIBUNG
KOCHFELDANORDNUNG
1 Normalbrenner
2 Multikronen-Brenner
1
3 Hilfsbrenner
4 Einstellknöpfe
2
3
4
EINSTELLKNOPF
Symbol
Beschreibung
Keine Gaszufuhr/Aus-Position
Symbol
Beschreibung
minimale Gaszufuhr
Zündstellung/maximale Gaszufuhr
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
BRENNERÜBERSICHT
$
%
&
'
41
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
ZÜNDEN DES BRENNERS
Zünden Sie den Brenner stets vor dem
Aufsetzen des Kochgeschirrs.
WARNUNG! Seien Sie bei der
Verwendung von offenem Feuer in der
Küche besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei Missachtung
der Sicherheitsbestimmungen beim
Umgang mit offenem Feuer keinerlei
Haftung.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein und
drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die
Position für die maximale Gaszufuhr ( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser Zeit wird
das Thermoelement erwärmt. Andernfalls wird
die Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald sie ruhig
brennt.
Falls sich der Brenner nach einigen
Versuchen nicht zünden lässt,
überprüfen Sie, ob die Brennerkrone
und der zugehörige Brennerdeckel
korrekt sitzen.
42
WARNUNG! Halten Sie den Knopf
nicht länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner nach 15
Sekunden nicht zünden, lassen Sie
den Knopf los, und drehen Sie ihn in
die Aus-Position. Warten Sie dann
mindestens eine Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
VORSICHT! Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie den
Brenner auch ohne Strom zünden.
Bringen Sie eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drehen Sie den
entsprechenden Knopf entgegen dem
Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe
und drücken Sie ihn dann hinein.
Halten Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden gedrückt, um
das Thermoelement zu erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig ausgehen,
drehen Sie den Knopf in die AusPosition und versuchen Sie ihn nach
einer Minute erneut zu zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der Installation
oder nach einem Stromausfall wird der
Funkengenerator möglicherweise
automatisch eingeschaltet. Das ist
normal.
Das Kochfeld wird mit Ventilen mit
einem stetigen Stellverhalten geliefert.
Sie ermöglichen eine präzisere
Einstellung der Flamme.
ABSCHALTEN DES BRENNERS
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners den
Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG! Bevor Sie das
Kochgeschirr vom Brenner nehmen,
drehen Sie die Flamme herunter oder
drehen Sie sie ganz ab.
TIPPS UND HINWEISE
VORSICHT! Stellen Sie zur
Reduzierung des Gasverbrauchs und
im Interesse einer größeren Stabilität
die Töpfe mittig auf den Brenner.
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
KOCHGESCHIRR
VORSICHT! Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen, Ton
oder Steingut und keine Grill- oder
Sandwichplatten.
VORSICHT! Heiße Flüssigkeiten, die
während des Kochens verschüttet
werden, können zum Zerspringen der
Glasplatte führen.
WARNUNG! Kochen Sie nicht mit
einem Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
DURCHMESSER DES KOCHGESCHIRRS
Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit
einem Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
WARNUNG! Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder solche, die
nicht standfest sind, auf den Brenner,
um ein Verschütten und Verletzungen
zu vermeiden.
Brenner
VORSICHT! Achten Sie darauf, dass
sich die Topfböden nicht zu nahe am
Einstellknopf befinden, da anderenfalls
die Flamme den Einstellknopf erhitzen
könnte.
Durchmesser des
Kochgeschirrs
(mm)
Multikronen-Brenner
180 - 260
Normalbrenner
120 - 240
Hilfsbrenner
80 - 180
VORSICHT! Achten Sie darauf, dass
die Topfgriffe nicht über den vorderen
Rand des Kochfelds hinausragen.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit sauberen
Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Messer, Schaber oder ähnliche
Gegenstände zum Reinigen der
Glasplatte oder der Zwischenräume
zwischen den Außenringen der
Brenner und dem Gehäuse (sofern
vorhanden).
•
Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser und
wischen Sie sie mit einem weichen Tuch
trocken.
TOPFTRÄGER
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie müssen von
Hand gereinigt werden.
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die Reinigung
des Kochfelds zu erleichtern.
43
Seien Sie beim Wiederaufsetzen
der Topfträger vorsichtig, um
Beschädigungen der Oberseite
der Kochstelle zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand spülen und
trocknen, seien Sie vorsichtig, da durch das
Emaillieren gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige Flecken ggf.
mit einer Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Topfträger
nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß
eingesetzt haben.
4. Damit der Brenner korrekt funktioniert, stellen
Sie sicher, dass sich die Arme der Topfträger in
den Aussparungen der emaillierten Platten
befinden.
ENTFERNEN UND EINSETZEN DER
TOPFTRÄGER
Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des
Kochfelds, dass sich die Topfträger in der richtigen
Position befinden. Vergewissern Sie sich zum
korrekten Einsetzen des Topfträgers,vergewissern
sie sich, dass die Arme in die Aussparungen im
Brennerfuß eingesetzt werden, siehe Abbildung.
Auf diese Weise sitzt der Topfträger fest und
sicher.
REINIGEN DES KOCHFELDS
• Folgendes muss sofort entfernt werden:
Geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker
und zuckerhaltige Lebensmittel. Anderenfalls
können die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich
niemand Verbrennungen zuzieht.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer
und metallisch schimmernde Verfärbungen.
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile, die
Brennerdeckel und Brennerkronen mit warmen
Seifenwasser und trocknen Sie diese sorgfältig
ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.
REINIGEN DER ZÜNDKERZE
Diese Funktion erfolgt über eine Keramikzündkerze
mit Metallelektrode. Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer sauber;
kontrollieren Sie außerdem, ob die Düsen der
Brennerkrone verstopft sind.
REGELMÄSSIGE WARTUNG
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem autorisierten
Kundendienst den Zustand des
Gasversorgungsrohrs und, falls installiert, die
Funktionstüchtigkeit des Druckreglers überprüfen.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Es wird kein Funke erzeugt,
wenn Sie versuchen, den Funkenerzeuger zu verwenden.
44
Mögliche Ursache
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
Bringen Sie die Brennerkrone
und den Brennerdeckel in die
richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist nicht
ausreichend erwärmt.
Halten Sie den Knopf nach
dem Entzünden etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit Speiseresten verstopft.
Sorgen Sie dafür, dass die Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
WENN SIE DAS PROBLEM NICHT LÖSEN
KÖNNEN...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten,
die Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
45
IM ZUBEHÖRBEUTEL MITGELIEFERTE
AUFKLEBER
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil (falls vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil (falls vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanleitung.
TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN DES KOCHFELDS
Breite
880 mm
Tiefe
510 mm
SONSTIGE TECHNISCHE DATEN
GESAMTLEISTUNG:
46
Gas - Original:
Gas - Ersatz:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,45 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,45 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
745 g/h
G31 (3+) 37 mbar
732 g/h
Netzanschluss:
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2"
Geräteklasse:
3
BYPASSDURCHMESSER
BRENNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikronen-Brenner
57
Normalbrenner
35
Hilfsbrenner
28
GASBRENNER FÜR ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG kW
MINDESTLEISTUNG kW
INJEKTORMARKE
Multikronen-Brenner
3,9
1,4
146
Normalbrenner
1,85
0,6
92
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
GASBRENNER FÜR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
NENNGASDURCHFLUSS g/h
BRENNER
NORMALMINDEST- INJEKTORMARLEISTUNG kW LEISTUNG kW
KE
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
MultikronenBrenner
3,55
1,4
095
258
254
Normalbrenner
1,9
0,6
71
138
136
Hilfsbrenner
1,0
0,33
50
73
71
ENERGIEEFFIZIENZ
PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS EU 66/2014
Modellidentifikation
ZGO98520BA
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Gasbrenner
5
47
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
Hinten links - Normalbrenner
60.8%
Hinten rechts – Normalbrenner
62.8%
Mitte - Multikronen-Brenner
58.6%
Vorne links - Normalbrenner
62.3%
Vorne rechts – Hilfsbrenner
nicht zutreffend
Energieeffizienz des Gaskochfelds
(EE gas hob)
61.1%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung Allgemeines
ENERGIE SPAREN
• Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig zusammengebaut sind.
• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der Brenner entspricht.
• Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück, dass die Flüssigkeit
nur leicht köchelt.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine Bedienungsanleitung.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
48
*
49
50
51
867356342-A-262019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising