Electrolux EHH3920IOX User manual

Electrolux EHH3920IOX User manual
EHH3920IOX
FI
FR
PT
SV
Keittotaso
Table de cuisson
Placa
Inbyggnadshäll
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manual de instruções
Bruksanvisning
2
14
28
41
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 2
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. ASENNUS.......................................................................................................... 6
4. TUOTEKUVAUS.................................................................................................8
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....................................................................................9
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....................................................................................9
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 10
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 11
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 12
10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 12
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
3
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
•
•
•
•
•
•
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
SUOMI
•
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
•
•
•
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
•
5
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
6
www.electrolux.com
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Painikkeita, nuppeja tai
tiivisteitä ei saa irrottaa
käyttöpaneelista. Muutoin
laitteen sisälle voi päästä
vettä ja laite vaurioitua.
•
•
•
•
•
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
SUOMI
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
7
3.4 Useamman kuin yhden
keittotason asennus
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
3.3 Liitäntäjohto
•
•
270 mm
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90°C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos samaan aukkoon asennetaan useita
30 cm keittotasoja, valtuutetusta
huoltopalvelusta on saatavilla sivutuen ja
lisätiivistettä sisältäviä asennussarjoja.
Tarvittavat asennusohjeet toimitetaan
asennussarjan pakkauksessa.
3.5 Asennus
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
B
> 20 mm
R 5mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
min
30 mm
8
www.electrolux.com
A
Aseta tiiviste A leikatun aukon kaikkiin
reunoihin.
Sovita keittotaso aukkoon ja paina sitä
alaspäin, kunnes se on keittiön työtason
yläpintaa vasten. Poista sen jälkeen
ylimääräinen tiiviste.
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1 Induktiokeittoalue
2 Virran merkkivalo
3 Vääntimet
180 mm
1
140 mm
2
3
4.2 Väännin
Symboli Toiminto
0
Pois toiminnasta
Symboli Toiminto
1-9
Tehotasot
SUOMI
4.3 Jälkilämpö
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Tehotaso
Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä
kääntämällä vääntimen oikean tehotason
kohdalle. Kytke se pois päältä
kääntämällä väännin Off-asentoon.
Virran merkkivalo syttyy, kun yksi tai
useampi keittoalue on kytketty päälle.
Kun keittoalueet kytketään pois
toiminnasta, merkkivalo sammuu.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
6.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Keittoastian materiaali
Jos kuulet:
•
•
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Keittoastian mitat
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
9
10
www.electrolux.com
6.3 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole
lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei
kasva suhteellisesti suurempaan
tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa,
että keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää joitakin ruokalusikalli‐
sia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
SUOMI
•
•
•
•
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
7.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
•
•
11
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa).Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
12
www.electrolux.com
8.3 Lisävarustepakkauksen
mukana toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä
tämä osa (jos soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä
tämä osa (jos soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
Power-toimin‐ Power-toimin‐
to [W]
to kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Keskellä edes‐
sä
1400
-
-
125 - 140
Keskellä taka‐
na
1800
-
-
145 - 180
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
EHH3920IOX
SUOMI
13
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,0 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
188,6 Wh/kg
186,4 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
187,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
•
10.2 Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
•
•
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
14
www.electrolux.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 14
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 17
3. INSTALLATION................................................................................................ 19
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 21
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................22
6. CONSEILS........................................................................................................22
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................24
8. DÉPANNAGE................................................................................................... 24
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................25
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................26
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
15
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les
dispositifs de protection pour table de cuisson conçus
ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation,
ou les dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
FRANÇAIS
17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'appareil qui est
installé dessous. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil. pour éviter
tout risque d'électrocution.
•
•
Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux.
FRANÇAIS
•
Ils risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de
cuisson.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
•
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas les touches,
manettes et joints du
bandeau de commande. De
l'eau pourrait s'infiltrer dans
l'appareil et l'endommager.
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
19
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
•
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.6 Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
•
•
La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant (ou de calibre
supérieur) : H05V2V2-F T min 90°C.
Contactez votre service après-vente
local.
20
www.electrolux.com
3.4 Installation de plusieurs
tables de cuisson
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Si vous devez installer plusieurs tables
de cuisson de 30 cm les unes à côté des
autres dans la même découpe, vous
pouvez vous procurer un kit de montage
comprenant un support latéral et des
joints supplémentaires auprès de votre
service après vente agréé. Les
instructions d'installation
correspondantes sont fournies avec le
kit.
3.5 Montage
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
B
> 20 mm
R 5mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
min
30 mm
FRANÇAIS
21
A
Placez la table de cuisson dans la découpe et
Placez le joint d'étanchéité A tout autour du poussez-la jusqu'à ce qu'elle soit en contact
bord de la découpe.
avec le plan de travail, puis enlevez le surplus
de joint d'étanchéité.
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1 Zone de cuisson à induction
2 Voyant de mise sous tension
3 Manettes de commande
180 mm
1
140 mm
2
3
4.2 Manette
Symbo‐ Fonction
le
0
L'appareil est éteint
Symbo‐ Fonction
le
1-9
Niveaux de cuisson
22
www.electrolux.com
4.3 Chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
La chaleur résiduelle peut
être source de brûlures.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des plats de
cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Le niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson, tournez la manette sur le niveau
de cuisson souhaité. Pour désactiver,
tournez la manette sur la position Off.
Le voyant d'alimentation s'allume quand
une ou plusieurs zones de cuisson sont
activées. Quand vous désactivez les
zones de cuisson, le voyant s'éteint.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé, jusqu'à une
certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Matériaux des récipients
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
•
adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent
pour l'induction si :
Si vous entendez :
•
•
•
une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un
bref laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
un aimant adhère au fond du
récipient.
6.2 Bruits pendant le
fonctionnement
•
•
un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
FRANÇAIS
•
un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et
n'indiquent pas une anomalie de la
table de cuisson.
23
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas proportionnelle. Cela
signifie que la zone de cuisson utilisée à
un niveau de cuisson moyen utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
6.3 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1
Conservez les aliments cuits
au chaud.
au be‐
soin
Placez un couvercle sur le
récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fon‐ 5 - 25
dre : beurre, chocolat, gélati‐
ne.
Mélangez de temps en
temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs
cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à ba‐
se de riz et de laitage, ré‐
chauffer des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Re‐
muez les plats à base de lait
durant la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légu‐
mes, du poisson et de la
viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées
de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à 20 - 60
la vapeur.
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et
des soupes.
Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐
quide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes,
au be‐
cordons bleus de veau, côte‐ soin
lettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, bei‐
gnets.
Retournez à la moitié du
temps.
7-8
Cuisson à température éle‐
5 - 15
vée des pommes de terre ris‐
solées, filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch,
bœuf braisé), cuire des frites.
60 150
24
www.electrolux.com
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
•
•
•
•
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
•
•
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
•
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de vinaigre
et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon humide.
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas met‐
tre en fonctionnement la
table de cuisson.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Reportez-vous au schéma
de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
FRANÇAIS
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface
en verre). Assurez-vous d'utiliser
correctement l'appareil. En cas d'erreur
A
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
25
de manipulation de la part de l'utilisateur,
le déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance no‐ Fonction
minale (régla‐ Booster [W]
ge de chaleur
maximum) [W]
Fonction
Diamètre de
Booster durée l'ustensile de
maximale
cuisson [mm]
[min]
Avant centrale
1400
-
-
125 - 140
Arrière centrale 1800
-
-
145 - 180
26
www.electrolux.com
La puissance des zones de cuisson peut
être légèrement différente des données
indiquées par la table. Elle change avec
le matériau et les dimensions du plat de
cuisson.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EHH3920IOX
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de
cuisson
2
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant centrale
Arrière centrale
14,0 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant centrale
Arrière centrale
188,6 Wh / kg
186,4 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson
(EC electric hob)
187,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
•
10.2 Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils
suivants.
•
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
•
•
Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
Placez les plus petits récipients sur
les plus petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
FRANÇAIS
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
27
28
www.electrolux.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA................................................................. 28
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................... 31
3. INSTALAÇÃO................................................................................................... 33
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO........................................................................... 35
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA........................................................................................35
6. SUGESTÕES E DICAS.................................................................................... 36
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA............................................................................ 37
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS......................................................................38
9. DADOS TÉCNICOS......................................................................................... 39
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA........................................................................... 40
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de
saber que obterá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.electrolux.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por quaisquer ferimentos ou danos
resultantes de instalação ou utilização incorrectas.
PORTUGUÊS
29
Guarde sempre as instruções em local seguro e
acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimento se tiverem
recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos
afastados do aparelho quando ele estiver a funcionar
ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
É necessário manter sempre as crianças de 3 anos de
idade ou menos afastadas deste aparelho quando ele
estiver a funcionar.
1.2 Segurança geral
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam
quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para
evitar tocar nas resistências de aquecimento. É
necessário manter as crianças com menos de 8 anos
de idade afastadas ou constantemente vigiadas.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em
vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objectos
sobre as zonas de cozedura.
Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na
superfície da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para
limpar o aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respectivo
comando e não confie apenas no detector de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar
alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choque eléctrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas protecções de placa que
tenham sido concebidas pelo fabricante do aparelho
de cozinhar ou recomendadas pelo fabricante do
aparelho nas instruções de utilização, bem como as
protecções de placa já incorporadas no aparelho caso
existam. A utilização de protecções impróprias pode
causar acidentes.
PORTUGUÊS
31
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de protecção.
Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o
espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. É necessário instalar um
painel de separação não combustível
debaixo do aparelho para evitar o
acesso à parte inferior.
Certifique-se de que o espaço de
ventilação de 2 mm entre a bancada
e a parte da frente do armário inferior
se mantém desobstruído. A garantia
não abrange danos causados pela
falta de espaço de ventilação
adequado.
2.2 Ligação eléctrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
Certifique-se de que a informação
sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em
conformidade com a alimentação
eléctrica. Se não estiver, contacte um
electricista.
Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas
podem provocar o sobreaquecimento
dos terminais.
Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
Certifique-se de que a protecção
contra choque é instalada.
Utilize a braçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada eléctrica estiver solta,
não ligue a ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação eléctrica deve possuir
um dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da
corrente eléctrica em todos os pólos.
O dispositivo de isolamento deve ter
uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
eléctrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
Utilize este aparelho apenas em
ambiente doméstico.
Não altere as especificações deste
aparelho.
Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
Desligue a zona de cozedura após
cada utilização.
Não confie apenas no detector de
tachos.
Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em
contacto com água.
Não utilize o aparelho como
superfície de trabalho ou
armazenamento.
•
•
•
Se a superfície do aparelho
apresentar fendas, desligue-o
imediatamente da corrente eléctrica.
Isso evitará choques eléctricos.
Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO!
Risco de incêndio e
explosão.
•
•
•
•
As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando
aquecidos. Mantenha as chamas e os
objectos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando
cozinhar com este tipo de produtos.
Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
Não coloque produtos inflamáveis, ou
objectos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO!
Risco de danos no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da
placa.
Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
Tenha cuidado e não permita que
algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
Não active zonas de cozedura com
um tacho vazio ou sem tacho.
Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
Os tachos de ferro fundido ou
alumínio ou que tenham a base
danificada podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
PORTUGUÊS
•
objectos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
2.5 Eliminação
2.4 Manutenção e limpeza
AVISO!
Não remova os botões,
selectores ou juntas do
painel de comandos. Se o
fizer, poderá entrar água no
aparelho e causar danos.
•
•
•
•
•
Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da
superfície se deteriore.
Desligue o aparelho e deixe-o
arrefecer antes de o limpar.
Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano
macio e húmido. Utilize apenas
33
detergentes neutros. Não utilize
quaisquer produtos abrasivos,
esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
2.6 Assistência Técnica
•
•
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
Utilize apenas peças de substituição
originais.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.1 Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode
consultar na placa de características. A
placa de características encontra-se na
parte de baixo da placa.
Modelo .......................................
PNC .........................................
Número de
série ...........................
3.2 Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
3.3 Cabo de ligação
•
•
A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
Se for necessário substituir o cabo de
alimentação por estar danificado,
utilize um cabo do tipo (ou superior):
H05V2V2-F T min 90°C. Contacte um
Centro de Assistência Técnica local.
3.4 Instalação de mais de uma
placa
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Se pretender instalar várias placas de 30
cm lado a lado no mesmo corte, pode
34
www.electrolux.com
adquirir um kit de montagem, que inclui
um suporte e vedantes suplementares,
nos nossos Centros de Assistência
Técnica Autorizados. A embalagem do
kit inclui as respectivas instruções de
instalação.
3.5 Montagem
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
B
> 20 mm
R 5mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
A
Instale a placa no corte e pressione-a até
Coloque a junta vedante A a toda a volta do
tocar na superfície do balcão da cozinha. De
corte.
seguida, retire o excesso de vedante.
PORTUGUÊS
35
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4.1 Disposição da placa
1 Zona de cozedura de indução
2 Indicador de funcionamento
3 Botões de comando
180 mm
1
140 mm
2
3
4.2 Botão de comando
Símbo‐
lo
Função
0
Posição Off (desligado)
1-9
Graus de cozedura
4.3 Calor residual
AVISO!
O calor residual pode
provocar queimaduras.
As zonas de aquecimento de indução
criam o calor necessário para cozinhar
directamente na base dos tachos. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
tachos.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
5.1 Grau de cozedura
Para definir ou alterar o grau de
cozedura, basta rodar o botão para o
grau de cozedura que desejar. Para
desactivar, rode o botão para a posição
Off (desligado).
36
www.electrolux.com
O indicador de funcionamento acende
quando houver uma ou mais zonas de
cozedura activas. Quando desactivar
todas as zonas de cozedura, o indicador
apaga-se.
6. SUGESTÕES E DICAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Um tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
cozedura.
6.1 Tachos e panelas
Nas zonas de cozedura de
indução, o calor é gerado
muito rapidamente nos
tachos por um campo
electromagnético forte.
Utilize as zonas de cozedura
de indução com tachos
adequados.
Material do tacho
•
correcto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo
multicamada (com a marca correcta
do fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão,
vidro, cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
•
•
uma pequena quantidade de água
ferve muito rapidamente numa zona
de cozedura com o grau de cozedura
mais elevado.
a base do tacho atrai um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Dimensões dos tachos
As zonas de cozedura de indução
adaptam-se automaticamente à
dimensão da base dos tachos, até um
determinado limite.
A eficiência da zona de cozedura está
relacionada com o diâmetro do tacho.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
6.2 Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
•
estalidos: o tacho é feito de diferentes
materiais (construção multicamadas).
• assobio: está a utilizar a zona de
cozedura com um nível elevado de
potência e o tacho tem materiais
diferentes (construção multicamadas).
• zumbido: está a utilizar um nível
elevado de potência.
• cliques: sons de comutações
eléctricas.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não são
indicadores de uma avaria na placa.
6.3 Exemplos de modos de
cozinhar
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de
cozedura não é linear. Quando o grau de
cozedura aumenta, o aumento do
consumo de potência da zona de
cozedura não é directamente
proporcional. Isto significa que uma zona
de cozedura no grau de cozedura médio
consome menos de metade da sua
potência máxima.
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
PORTUGUÊS
37
Grau de co‐
zedura
Utilize para:
Tempo Sugestões
(min.)
1
Manter os alimentos cozi‐
nhados quentes.
confor‐
me ne‐
cessá‐
rio
Coloque uma tampa no ta‐
cho.
1-2
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 - 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base
de leite em lume brando,
aquecer refeições pré-cozi‐
nhadas.
25 - 50
Adicione, no mínimo, duas
vezes mais líquido do que
arroz; mexa os pratos de lei‐
te a meio da cozedura.
3-4
Cozer legumes, peixe e car‐
ne a vapor.
20 - 45
Adicione algumas colheres
de sopa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 - 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades 60 de alimentos, guisados e so‐ 150
pas.
Até 3 l de líquido mais os in‐
gredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes,
cordon bleu de vitela, coste‐
letas, rissóis, salsichas, fíga‐
do, roux, ovos, panquecas,
sonhos.
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, 5 - 15
bifes do lombo, costeletas.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), bata‐
tas bem fritas.
confor‐
me ne‐
cessá‐
rio
Vire a meio do tempo.
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 Informações gerais
•
•
•
Limpe a placa após cada utilização.
Utilize sempre um tacho com a base
limpa.
Riscos ou manchas escuras na
superfície não afectam o
funcionamento da placa.
•
•
Utilize um produto de limpeza
especial adequado para a superfície
da placa.
Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
7.2 Limpeza da placa
•
Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar
e alimentos com açúcar. Caso
contrário, a sujidade pode provocar
danos na placa. Tenha cuidado para
38
www.electrolux.com
•
evitar queimaduras. Coloque o
raspador especial sobre a superfície
de vidro em ângulo agudo e desloque
a lâmina sobre a superfície.
Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um
•
pano húmido e um detergente não
abrasivo. Após a limpeza, seque a
placa com um pano macio.
Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de
água com vinagre e limpe a superfície
de vidro com um pano húmido.
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
8.1 O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar ou
utilizar a placa.
A placa não está ligada à
corrente eléctrica ou não
está ligada correctamente.
Verifique se a placa está li‐
gada correctamente à cor‐
rente eléctrica. Consulte o
diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado. Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da ano‐
malia. Se o disjuntor dispa‐
rar diversas vezes, contac‐
te um electricista qualifica‐
do.
8.2 Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro).Certifique-se de que utilizou a
placa correctamente. Caso contrário, a
manutenção efectuada pelo Técnico do
Serviço de Assistência ou pelo
fornecedor não será gratuita, mesmo
durante o período de garantia. As
instruções relativas ao Centro de
Assistência Técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da
garantia.
PORTUGUÊS
39
8.3 Etiquetas fornecidas no
saco de acessórios
Cole as etiquetas adesivas como
indicado em baixo:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Cole no Cartão de Garantia e envie
esta parte (se aplicável).
B. Cole no Cartão de Garantia e guarde
esta parte (se aplicável).
C. Cole no manual de instruções.
9. DADOS TÉCNICOS
9.1 Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐ Potência no‐
Função Power Duração máxi‐ Diâmetro do
cimento
minal (grau de [W]
ma [min.] de
tacho [mm]
cozedura
Função Power
máx.) [W]
Dianteira cen‐
tral
1400
-
-
125 - 140
Traseira cen‐
tral
1800
-
-
145 - 180
A potência das zonas de aquecimento
pode ser ligeiramente diferente da
indicada na tabela. Varia consoante o
material e as dimensões do tacho.
Para optimizar o aquecimento, utilize um
tacho com diâmetro não superior ao
indicado na tabela.
40
www.electrolux.com
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10.1 Informação do produto de acordo com a directiva EU 66/2014
Identificação do modelo
EHH3920IOX
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de
aquecimento
2
Tecnologia de aqueci‐
mento
Indução
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares
(Ø)
Dianteira central
Traseira central
14,0 cm
18,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimen‐
to (EC electric cooking)
Dianteira central
Traseira central
188,6 Wh/kg
186,4 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
10.2 Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
•
Quando aquecer água, utilize apenas
a quantidade necessária.
187,5 Wh/kg
•
•
•
•
•
Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
Coloque os tachos mais pequenos
nas zonas de cozedura mais
pequenas.
Centre o tacho na zona de cozedura.
Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
SVENSKA
41
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................41
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................43
3. INSTALLATION................................................................................................ 45
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................47
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 48
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 48
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 49
8. FELSÖKNING...................................................................................................50
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 51
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 52
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
42
www.electrolux.com
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
43
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
•
•
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
44
www.electrolux.com
2.2 Elektrisk anslutning
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
SVENSKA
•
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
VARNING!
Ta inte bort knapparna,
rattarna eller packningarna
från kontrollpanelen. Vatten
kan komma in i produkten
och orsaka skada.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
PNC
(produktnr) .............................
Serienummer ....................
3.1 Före installationen
3.2 Inbyggnadshällar
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Modell .......................................
45
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
46
www.electrolux.com
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90°C. Kontakta det
lokala servicecentret.
Om flera 30 cm-hällar ska installeras sida
vid sida i samma urtag kan en
monteringssats, inklusive sidostödkonsol
och erforderliga tätningar, beställas hos
vår auktoriserade kundservice.
Tillhörande installationsanvisningar
medföljer paketet.
3.4 Installation av mer än en
häll
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
3.5 Montering
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
B
> 20 mm
R 5mm
min. 250 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
min
30 mm
SVENSKA
47
A
Placera hällen i urtaget och tryck hällen nedåt
Placera tätningen A hela vägen runt urtagets
tills den kommer i kontakt med köksbänken.
kant.
Ta sedan bort överflödig tätning.
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1 Induktionskokzon
2 Strömindikator
3 Kontrollvred
180 mm
1
140 mm
2
3
4.2 Kontrollvred
Symbol Funktion
0
Avstängt läge
1-9
Värmeinställningar
4.3 Restvärme
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
48
www.electrolux.com
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Nätindikatorn aktiveras när en eller flera
kokzoner är aktiverade. Indikatorn
slocknar när du avaktiverar kokzonerna.
5.1 Värmeläge
Ställ in eller ändra värmeläget genom att
vrida vredet till rätt värmeläge. Vrid
vredet till avstängt läge för att avaktivera.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
6.3 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
SVENSKA
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
49
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.2 Rengöring av hällen
•
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
50
www.electrolux.com
•
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen).Kontrollera att du har
hanterat hällen på korrekt sätt. Annars
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
kommer besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
SVENSKA
51
8.3 Etiketter som medföljer i
tillbehörspåsen
Sätt fast klisteretiketterna enligt
anvisningarna nedan:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sätt fast den på garantikortet och
skicka denna del (i förekommande
fall).
B. Sätt fast den på garantikortet och
behåll denna del (i förekommande
fall).
C. Sätt fast den på instruktionshäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
Effektfunktion Effektfunktion Kokkärlets dia‐
[W]
maximal var‐
meter [mm]
aktighet [min]
Mitten fram
1400
-
-
125 - 140
Mitten bak
1800
-
-
145 - 180
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
52
www.electrolux.com
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EHH3920IOX
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Mitten fram
ner (Ø)
Mitten bak
14,0 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per
Mitten fram
kokzon (EC electric cook‐ Mitten bak
ing)
188,6 Wh/kg
186,4 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
187,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
10.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
53
54
www.electrolux.com
SVENSKA
55
867332855-B-162019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement