Electrolux | EHF3920VOX | User manual | Electrolux EHF3920VOX User Manual

Electrolux EHF3920VOX User Manual
EHF3920VOX
NL
FR
DE
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
13
26
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4
3. MONTAGE .........................................................................................................7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................8
6. AANWIJZINGEN EN TIPS..................................................................................9
7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 10
8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................10
9. TECHNISCHE GEGEVENS............................................................................. 11
10. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................12
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
op te passen dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een
elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
5
Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
•
•
•
•
Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Verwijder de toetsen,
knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel.
Er kan water in het apparaat
komen en schade
veroorzaken.
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
NEDERLANDS
2.6 Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
gemonteerd worden is hiervoor een
montageset verkrijgbaar - bestaande uit
een draagbeugel aan de zijkant en
aanvullende afdichtingen - bij onze
Klantenservice. De bijbehorende
installatie-instructies zitten in de
verpakking van deze set.
3.5 Assemblage
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
R 5mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
3.3 Aansluitkabel
•
•
De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T
min 90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
A
3.4 De montage van meer dan
één kookplaat
Breng de afdichting A rond de hele rand
van de opening aan.
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Als er meerdere kookplaten van 30 cm
naast elkaar in dezelfde opening
7
8
www.electrolux.com
Monteer de kookplaat in de opening en
druk hem goed naar beneden tot hij in
aanraking komt met de bovenkant van
het keukenmeubel. Verwijder daarna het
teveel aan afdichting.
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
180 mm
1
1
2
3
4
Kookzone
Stroomaanduiding
Bedieningsknoppen
Kookwekker
145 mm
2
4
3
4.2 Bedieningsknop
Sym‐
bool
Functie
0
Uit-stand
-3
4.3 Restwarmte
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
Verwarmingsstanden
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De kookstand
Draai de knop naar de juiste kookstand
om de kookstand in te stellen of te
NEDERLANDS
wijzigen. Om uit te schakelen, draai de
knop naar stand uit.
Controlelampje gaat aan als één of meer
kookzones geactiveerd zijn. Als u de
kookzones uitschakelt, gaat het
indicatielampje uit.
5.2 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookplaat in werking
is.
Stel eerst de kookstand in.
Als de tijd verstreken is,
wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
Kookwekker
U kunt de timer als een Kookwekker
gebruiken.
Zet eerst de warmtestand op de uitstand.
De functie inschakelen: draai de knop
voor de timer tot het maximum. Draai de
knop vervolgens terug naar de juiste
tijdsduur.
Draai om de kookplaat
handmatig te bedienen de
De functie inschakelen: draai de knop
voor de timer tot het maximum. Draai de
knop vervolgens terug naar de juiste
tijdsduur.
knop van de timer naar
.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Kookgerei gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of koperen
bodems, kunnen tot
verkleuringen leiden van de
glazen keramische
kookplaat.
6.2 Voorbeelden van
kooktoepassingen
Ver‐
Toepassing:
war‐
mings‐
stand:
Warm te houden
Ver‐
Toepassing:
war‐
mings‐
stand:
1
Zachtjes te sudderen
Te sudderen
2
Te frituren / gratineren
Aan de kook te brengen
3
Aan de kook te brengen /
(snel) te frituren
9
10
www.electrolux.com
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
•
•
•
•
•
Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat schoonmaken
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
•
•
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet
inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aan‐
gesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïn‐
stalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
elektriciteitsnet. Raadpleeg
het aansluitingsschema.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt
u contact op met een er‐
kende installateur.
8.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) Verzeker u
ervan dat u de kookplaat correct gebruikt
heeft. Bij onjuist gebruik van het
NEDERLANDS
8.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
A
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone
[mm]
Middenvoor
1200
145
Middenachter
1700
180
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de
diameter van de kookzone.
11
12
www.electrolux.com
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
EHF3920VOX
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzo‐
nes (Ø)
Middenvoor
Middenachter
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kook‐ Middenvoor
zone (EC electric coo‐
Middenachter
king)
189,1 Wh / kg
190,3 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric
hob)
189,7 Wh / kg
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
•
10.2 Energiebesparing
•
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
•
•
•
Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
•
•
Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
13
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 13
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 15
3. INSTALLATION................................................................................................ 18
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 20
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................20
6. CONSEILS........................................................................................................21
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................21
8. DÉPANNAGE................................................................................................... 22
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................23
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................23
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
14
www.electrolux.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les
dispositifs de protection pour table de cuisson conçus
ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation,
ou les dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
FRANÇAIS
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil. pour éviter
tout risque d'électrocution.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
17
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux.
Ils risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de
cuisson.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas les touches,
manettes et joints du
bandeau de commande. De
l'eau pourrait s'infiltrer dans
l'appareil et l'endommager.
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
18
www.electrolux.com
•
•
•
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.6 Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.4 Installation de plusieurs
tables de cuisson
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
•
•
La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant (ou de calibre
supérieur) : H05V2V2-F T min 90°C.
Contactez votre service après-vente
local.
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Si vous devez installer plusieurs tables
de cuisson de 30 cm les unes à côté des
autres dans la même découpe, vous
pouvez vous procurer un kit de montage
comprenant un support latéral et des
joints supplémentaires auprès de votre
service après vente agréé. Les
instructions d'installation
correspondantes sont fournies avec le
kit.
FRANÇAIS
3.5 Montage
Placez la table dans la niche et
enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle touche la
surface du plan de travail. Enlevez
ensuite le surplus de joint d'étanchéité.
min.
28 mm
R 5mm
55 mm
490+10 mm
270 +10 mm
A
min.
12 mm
Placez le joint d'étanchéité A tout autour
du bord de la découpe.
min.
20 mm
19
20
www.electrolux.com
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
180 mm
1
1
2
3
4
Zone de cuisson
Voyant de mise sous tension
Manettes de commande
Minuteur
145 mm
2
4
3
4.2 Manette
Symbo‐ Fonction
le
0
Position ARRET
-3
4.3 Chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
La chaleur résiduelle peut
être source de brûlures.
Niveaux de cuisson
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Le niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson, tournez la manette sur le niveau
de cuisson souhaité. Pour désactiver,
tournez la manette sur la position Off.
Le voyant d'alimentation s'allume quand
une ou plusieurs zones de cuisson sont
activées. Quand vous désactivez les
zones de cuisson, le voyant s'éteint.
5.2 Minuteur
Minuteur dégressif
Cette fonction permet de régler la durée
de fonctionnement de la table de
cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : tournez la
manette du minuteur le plus loin
possible. Puis placez-la sur la durée
souhaitée.
Une fois le temps écoulé, la
table de cuisson s'éteint.
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
Minuterie.
Réglez d'abord le niveau de cuisson
sur Arrêt.
Pour activer la fonction : tournez la
manette du minuteur le plus loin
possible. Puis placez-la sur la durée
souhaitée.
Pour faire fonctionner la
table de cuisson
manuellement, placez la
manette du minuteur sur
.
FRANÇAIS
21
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
Ni‐
veau
de
cuis‐
son :
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
1
Les récipients de cuisson
avec un fond en émail, en
aluminium ou en cuivre
peuvent laisser des traces
sur la surface
vitrocéramique.
2
Utilisation :
Faire mijoter doucement
Faire mijoter
Faire frire / gratiner
Faire bouillir
3
Faire bouillir / Saisir / Faire fri‐
re
6.2 Exemples de cuissons
Ni‐
veau
de
cuis‐
son :
Utilisation :
Maintien au chaud
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
•
7.1 Informations générales
•
•
•
•
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
•
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
22
www.electrolux.com
•
Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de vinaigre
et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon humide.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas met‐
tre en fonctionnement la
table de cuisson.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Reportez-vous au schéma
de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface
en verre). Assurez-vous d'utiliser
correctement l'appareil. En cas d'erreur
de manipulation de la part de l'utilisateur,
le déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
FRANÇAIS
23
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance nominale (niveau
de cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuis‐
son [mm]
Avant centrale
1200
145
Arrière centrale
1700
180
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EHF3920VOX
24
www.electrolux.com
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de
cuisson
2
Technologie de chauffage
Chauffage par
rayonnement
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant centrale
Arrière centrale
14,5 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant centrale
Arrière centrale
189,1 Wh / kg
190,3 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson
(EC electric hob)
189,7 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
•
10.2 Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils
suivants.
•
•
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
•
•
Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
Le fond du récipient doit avoir le
même diamètre que la zone de
cuisson.
Placez les plus petits récipients sur
les plus petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
FRANÇAIS
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
25
26
www.electrolux.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................26
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 29
3. MONTAGE........................................................................................................31
4. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 33
5. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................33
6. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................34
7. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 34
8. FEHLERSUCHE............................................................................................... 35
9. TECHNISCHE DATEN..................................................................................... 36
10. ENERGIEEFFIZIENZ..................................................................................... 36
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
DEUTSCH
27
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des
Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern.
Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
DEUTSCH
29
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts darf
nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt
werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster
geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht lose hängt oder sich
verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können), Erdschlüsse,
Kontakte.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
•
•
•
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
•
•
•
•
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb
nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
DEUTSCH
•
•
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
•
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder
Dichtungen vom Bedienfeld.
Wasser könnte in das Gerät
gelangen und es
beschädigen.
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
31
Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
•
•
•
Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
•
•
Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
(oder eines höheren) Typs: H05V2V2F T min 90°C. Wenden Sie sich an
den Kundendienst.
32
www.electrolux.com
3.4 Montage von mehr als
einem Kochfeld
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Verwenden Sie den Montage-Bausatz,
der einen seitlichen Stützträger und
zusätzliche Dichtungen enthält, wenn
mehrere 30-cm-Kochfelder
nebeneinander in dieselbe Aussparung
eingebaut werden. Der Bausatz ist beim
autorisierten Kundendienst erhältlich. Die
Montageanleitung wird mit dem Bausatz
geliefert.
Setzen Sie das Kochfeld in die
Aussparung und drücken Sie es nach
unten, bis es die Arbeitsplatte berührt.
Entfernen Sie dann die überschüssige
Dichtung.
min.
28 mm
3.5 Montage
R 5mm
55 mm
min.
12 mm
490+10 mm
270 +10 mm
min.
20 mm
A
Bringen Sie die Dichtung A um den
gesamten Rand der Aussparung an.
DEUTSCH
33
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
180 mm
1
1
2
3
4
Kochzone
Betriebs-Kontrolllampe
Einstellknöpfe
Kurzzeitwecker
145 mm
2
4
3
4.2 Kochzonen-Einstellknopf
Symbol Funktion
0
Stellung Aus
-3
Kochstufen
4.3 Restwärme
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
5.1 Kochstufe
Drehen Sie den Knopf zum Einstellen
oder Ändern der Kochstufe auf die
richtige Kochstufe. Zum Ausschalten
drehen Sie den Knopf auf die AusPosition.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet,
wenn eine oder mehrere Kochzonen
eingeschaltet sind. Die Kontrolllampe
erlischt, wenn Sie die Kochzonen
ausschalten.
5.2 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion können Sie
festlegen, wie lange das Kochfeld
eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Zum Einschalten der Funktion: Drehen
Sie den Timerknopf bis zum Anschlag.
Drehen Sie ihn dann auf die gewünschte
Zeit.
Wenn die Zeit abgelaufen
ist, wird das Kochfeld
abgeschaltet.
Kurzzeit-Wecker
Sie können den Timer als KurzzeitWecker verwenden.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe in die
Aus-Position.
Zum Einschalten der Funktion: Drehen
Sie den Timerknopf bis zum Anschlag.
Drehen Sie ihn dann auf die gewünschte
Zeit.
Um das Kochfeld manuell zu
bedienen, drehen Sie den
Timerknopf auf
.
34
www.electrolux.com
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Koch‐
stufe:
1
6.1 Kochgeschirr
Anwendung:
Sanftes Köcheln
Köcheln
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
2
Braten/Bräunen
Zum Kochen bringen
Kochgeschirr aus
Stahlemaille oder mit
Aluminium- oder
Kupferböden kann
Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche
verursachen.
3
Zum Kochen bringen/Schnel‐
les Braten/Frittieren
6.2 Anwendungsbeispiele für
das Kochen
Koch‐
stufe:
Anwendung:
Warmhalten
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
7.2 Reinigen des Kochfelds
•
7.1 Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
•
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach
ausreichender Abkühlung des
Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und
metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch
und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
DEUTSCH
•
Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
35
aus Essig und Wasser
angefeuchtetes Tuch.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
8.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht
eingeschaltet oder bedient
werden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Koch‐
feld ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen ist. Neh‐
men Sie dazu den An‐
schlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich,
dass die Sicherung der
Grund für die Störung ist.
Brennt die Sicherung wie‐
derholt durch, wenden Sie
sich an eine zugelassene
Elektrofachkraft.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
an.Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
36
www.electrolux.com
8.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Koch‐
stufe) [W]
Durchmesser der Kochzone
[mm]
Vorne Mitte
1200
145
Hinten Mitte
1700
180
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der der
Kochzone ist.
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
EHF3920VOX
DEUTSCH
37
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
2
Heiztechnologie
Kochzone mit
Strahlungsbehei‐
zung
Durchmesser der kreis‐
förmigen Kochzonen (Ø)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric
cooking)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
189,1 Wh/kg
190,3 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric
hob)
189,7 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
•
10.2 Energie sparen
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
•
•
•
•
Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
•
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte
denselben Durchmesser wie die
Kochzone haben.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
*
38
www.electrolux.com
DEUTSCH
39
867327620-D-122019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising