Progress | PAS3000E | User manual | Progress PAS3000E User Manual

Progress PAS3000E User Manual
Käyttöohje
Keittotaso
PAS3000E
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
2
3
6
8
9
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
12
13
13
16
16
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana
tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Progress 3
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
4 Progress
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Progress 5
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa
lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen
aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
6 Progress
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
• Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Tiivisteen kiinnittäminen
1. Puhdista työtaso leikkausalueen
ympäriltä.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista reunaa
pitkin. Älä pidennä sitä. Varmista, että
tiivistenauhan päät sijaitsevat yhden
keittotason sivun keskellä.
3. Lisää muutamia millimetrejä, kun
leikkaat tiivistenauhan pituuden.
4. Paina tiivistenauhan päät yhteen.
Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Asennus
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
Progress 7
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Useamman kuin yhden
keittotason asennus
min. 650 mm
40-50 mm
Jos samaan aukkoon asennetaan useita
30 cm keittotasoja, valtuutetusta
huoltopalvelusta on saatavilla sivutuen ja
lisätiivistettä sisältäviä asennussarjoja.
Tarvittavat asennusohjeet toimitetaan
asennussarjan pakkauksessa.
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
8 Progress
TUOTEKUVAUS
Keittoalueet
1 Keittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
ke‐
tus‐
paini‐
ke
1
2
3
4
5
-
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐
taminen.
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja
pois päältä.
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
Progress 9
6
7
Kos‐
ke‐
tus‐
paini‐
ke
Toiminto
Kuvaus
-
Keittoalueiden ajastimen il‐
maisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitta‐
minen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
-
Keittoalueen valitseminen.
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
-
Tehotason säätäminen.
8
9
10
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen
vaara on olemassa jälkilämmön
vuoksi.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
10 Progress
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Ulompien lämpöalueiden
kytkeminen päälle ja pois päältä
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Voit säätää keittoalueen keittoastian
pohjan koon mukaan.
Automaattinen virrankatkaisu
Kytke ulompi lämpöalue toimintaan:
kosketa kosketuspainiketta. Merkkivalo
syttyy.
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan
kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-2
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla
painiketta . Tehotasoa lasketaan
koskettamalla painiketta . Keittoalue
kytketään pois toiminnasta koskettamalla
ja .
samanaikaisesti painikkeita
Käytä kosketuspainiketta:
Ulomman lämpöalueen kytkeminen
pois toiminnasta: kosketa
kosketuspainiketta, kunnes merkkivalo
sammuu.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai
ajan muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta ja aseta aika (00 - 99
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta
on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva
aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Progress 11
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy
.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Aseta aika
tai
koskettamalla ajastimen painiketta
. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa ei
voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella .
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
syttyy.
toimintaan painikkeella .
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella , toiminto on edelleen
kytkettynä.
OffSound Control
(Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön ottaminen)
Äänimerkit ovat oletuksena
käytössä.
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
tai
syttyy. Kosketa vasemmalla edessä
olevan alueen painiketta
seuraavien
asetuksien valitsemiseksi:
•
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
12 Progress
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
• Ajanlaskenta-automatiikka laskee
• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
Jos virransyötössä on jokin
ongelma ja keittotaso sammuu,
viimeksi valitut asetukset eivät
säily.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
• kosketat painiketta
• Hälytinajastin laskee
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa värimuutoksia
keraamiseen pintaan.
Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Tehotaso
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänä‐
pito.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Aseta keittoastian päälle kan‐
si.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suk‐
laan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
25 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vet‐
tä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsen‐
täminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
-1
Progress 13
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐
don bleun, kotlettien, pyöryköi‐
den, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paista‐
minen.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuli‐
perunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata‐
paisti), ranskalaisten friteeraus.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
14 Progress
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virheel‐
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanai‐
kaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketus‐
painiketta.
STOP+GO -toiminto on toi‐
minnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Keittotasosta kuuluu ääni‐
merkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keit‐
totaso on kytketty pois toi‐
minnasta.
Yksi tai useampi kosketus‐
painike on peitetty.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin esi‐
ne.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska si‐
tä on käytetty vain vähän ai‐
kaa.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
Ulompi lämpöalue ei kytkey‐
dy toimintaan.
Monikeittoalueella on
tumma alue.
Kytke sisempi lämpöalue
ensin toimintaan.
On normaalia, että monikeit‐
toalueella on tumma alue.
Progress 15
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kosketuspainikkeet kuume‐
nevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkei‐
ta.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollis‐
ta.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin kos‐
ketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu käy‐
töstä.
Ota äänimerkit käyttöön.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankatkai‐
su on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toimin‐
taan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto
on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Keittoalueessa on jokin vika.
Kytke keittoalue irti verkko‐
virrasta lyhyeksi ajaksi. Irro‐
ta sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
ja numero syttyy näyt‐
töön.
syttyy uudelleen, ota yh‐
teys valtuutettuun huoltoliik‐
keeseen.
E6 syttyy.
Virransyötön toinen vaihe
puuttuu.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Irrota sulake, odota yksi mi‐
nuutti ja asenna sulake ta‐
kaisin paikoilleen.
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
16 Progress
Lisävarustepakkauksen mukana
toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä tämä
osa (jos soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä tämä
osa (jos soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
TEKNISET TIEDOT
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso)
[W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
Keskellä edessä
1200
145
Keskellä takana
700 / 1700
120 / 180
Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
PAS3000E
Progress 17
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmi‐
tin
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
205,3 Wh/kg
182,7 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
194,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
18 Progress
Progress 19
www.progress-hausgeraete.de
867332027-B-162019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising