Progress | PAS3000E | User manual | Progress PAS3000E User Manual

Progress PAS3000E User Manual
Brugsanvisning
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Kogesektion
Piano cottura
Platetopp
Placa de cocción
PAS3000E
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
Daglig brug
2
3
5
8
9
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Energieffektiv
11
12
13
15
15
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er
varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette
apparat, når det er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion
med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis
resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller
et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet, skal
du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
4 Progress
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej ned
fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med det
varme apparat eller varmt kogegrej, når
du tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til netstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen
til lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk chock.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Progress 5
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand
og eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glasset eller glaskeramikken.
Løft altid disse genstande, når du skal
flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Vedligeholdelse og rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet,
før du installerer kogesektionen:
6 Progress
Typeskiltet sider i bunden af
kogesektionen.
min 90°C. Kontakt altid Electrolux
Service A/S.
Model .......................................
PNC .........................................
Serienummer ...........................
Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der
opfylder kravene.
Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05V2V2-F T
Fastgørelse af pakningen
1. Rengør bordpladen rundt om
udskæringen.
2. Fastgør den medfølgende
pakningsliste til kogesektionens
nederste kant langs glaskeramikkens
udvendige kant. Stræk den ikke ud.
Sørg for, at enderne af pakningslisten
placeres i midten af kogesektionens
ene side.
3. Læg nogle mm til, når du tilpasser
pakningslisten til længden.
4. Tryk de to ender af pakningslisten
sammen.
Montering
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
Progress 7
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Installation af mere end én
kogesektion
min. 650 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Hvis der skal installeres flere 30 cm
kogesektioner ved siden af hinanden i den
samme udskæring, er et monteringssæt,
inkl. støttesidekonsol og supplerende
tætninger, tilgængelig hos vores
servicecentre. De relevante
installationsanvisninger følger med i
sættet.
8 Progress
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1 Kogezone
2 Betjeningspanel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Oversigt over betjeningspanel
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens
or‐
felt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
-
Tænder/slukker for yderste varmekreds.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for ti‐
mer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
5
6
7
Progress 9
Sens
or‐
felt
Funktion
Kommentar
-
Vælger kogezone.
/
-
Øger eller mindsker tiden.
/
-
Indstilling af et varmetrin.
8
9
10
Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
STOP+GO-funktionen er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
10 Progress
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør betjeningspanelet
af.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden
efter, at kogesektionen deaktiveres:
Varmetrin
,1-2
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
Varmetrin
Tryk på
for at øge varmetrinnet. Tryk
for at mindske varmetrinnet. Tryk på
på
og
samtidigt for at slukke for
kogezonen.
Aktivering/deaktivering af
yderste varmekreds
Du kan tilpasse det effektive varmeareal til
størrelsen på kogegrejets bund.
Brug sensorfeltet:
Sådan aktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet.
Kontrollampen tændes.
Sådan deaktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet, indtil
kontrollampen slukkes.
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen eller
ændres tiden: tryk på
eller
på
timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan deaktiveres funktionen: indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut, høres
en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: tryk på
.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur, når
kogesektionen er tændt, og kogezonerne
ikke betjenes. Displayet viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på .
tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
Timer
STOP+GO
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet
ikke ændres.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
Funktionen standser ikke timerfunktionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
tændes.
.
Progress 11
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Lås
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på .
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer du
også denne funktion.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med .
tændes. Tryk
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med , aktiveres
funktionen igen.
OffSound Control (Deaktivering
og aktivering af lydene)
Lydene er aktiveret som
standard.
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
i 3 sekunder.
eller
Tryk på
tændes. Tryk på
på forreste venstre
zone for at vælge ét af følgende:
•
- lyden er slukket
•
- lyden er tændt
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til , kan du
kun høre lyd, når:
• du trykker på
• Minutur tæller ned
• Nedtællingstimer tæller ned
• Du anbringer noget på
betjeningspanelet.
Hvis der er et problem med elforsyningen, og kogesektionen
slukkes, bevarer den ikke de
tidligere indstillinger.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrej af emaljeret stål eller
med alu- eller kobberbund kan
give misfarvninger på
glaskeramikken.
Eksempler på anvendelse
Data i tabellen er kun
vejledende.
12 Progress
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omelet‐
ter, bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberednin‐
gen.
2-3
Videre kogning af ris og mæl‐
keretter, opvarmning af færdig‐
retter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberednin‐
gen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitz‐
ler, cordon bleu (kalvekød), ko‐
teletter, frikadeller, pølser, le‐
ver, æg, pandekager, æbleski‐
ver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kar‐
tofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning
af pommes frites.
-1
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
Rengøring af kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik, plastfolie,
sukker og sukkerholdige madvarer.
Ellers kan snavset beskadige
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Sæt
specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
Progress 13
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med eddike
og rengør glasoverfladen med en fugtig
klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke tilslut‐
tet til en strømforsyning, el‐
ler den er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se tilslut‐
ningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gan‐
ge i træk.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
STOP+GO-funktionen er i
brug.
Se kapitlet "Daglig brug".
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensor‐
felterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på taste‐
Flyt genstanden fra tasterne.
rne
Restvarmeindikator tænder
ikke.
.
Kogezonen er ikke varm,
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
14 Progress
Problem
Mulige årsager
Du kan ikke aktivere den
yderste varmekreds.
Der er et mørkt områ‐
de på multizonen.
Afhjælpning
Aktivér den inderste kreds
først.
Det er normalt, at der er et
mørkt område på multizo‐
nen.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på be‐
tjeningspanelet.
Sæt om muligt stort koge‐
grej på de bageste kogezo‐
ner.
Der lyder intet signal, når
der trykkes på sensorfelter‐
ne.
Signalerne er slået fra.
Slå signalerne til.
Se kapitlet "Daglig brug".
tændes.
Automatisk slukning er akti‐
veret.
Sluk og tænd for kogesektio‐
nen.
tændes.
Børnesikringen eller funkti‐
onslåsen er slået til.
Se kapitlet "Daglig brug".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet i et stykke tid. Sluk på
gruppeafbryderen, eller tag
sikringen ud på tavlen. Til‐
slut apparatet igen. Kontakt
et autoriseret servicecenter,
hvis
E6 tændes.
Den anden fase af strømfor‐
syningen mangler.
Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i hjørnet
af glaspladen) og den fejlmeddelelse, der
vises. Sørg for, at du har betjent
tændes igen.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Fjern sik‐
ringen, vent et minut, og ind‐
sæt sikringen igen.
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke
gratis, heller ikke i garantiperioden.
Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
Progress 15
Mærkater leveret med
tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som
angivet herunder:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sæt det fast på garantikortet, og send
denne del (hvis relevant).
B. Sæt det fast på garantikortet, og
behold denne del (hvis relevant).
C. Sæt det fast på instruktionshæftet.
TEKNISKE DATA
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Kogezonens diameter [mm]
Forrest i midten
1200
145
Bagest i midten
700 / 1700
120 / 180
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
PAS3000E
16 Progress
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
2
Opvarmningsteknologi
El-varmer
Diameter af runde kogezo‐
ner (Ø)
Forrest i midten
Bagest i midten
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forrest i midten
Bagest i midten
205,3 Wh/kg
182,7 Wh/kg
Kogesektionens energifor‐
brug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
194,0 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 17
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
17
19
21
23
25
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
Efficienza energetica
27
28
29
31
32
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura durante il funzionamento o
raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.
Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i
bambini sarà opportuno attivarlo.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
18 Progress
•
I bambini di 3 anni e di età inferiore vanno tenuti alla larga
dall'apparecchiatura quando è in funzione, in ogni
momento.
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: L'apparecchiatura e le parti accessibili si
riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare
gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini al di sotto
dei 8 anni se non costantemente supervisionati.
Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo
remoto distinto per mettere in funzione l'apparecchiatura.
AVVERTENZA: Non lasciare mai il piano di cottura
incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e
grassi potrebbero provocare un incendio.
Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua;
spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con
un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco.
ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere
sorvegliato. Un breve processo di cottura deve essere
supervisionato senza soluzione di continuità.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio: Non conservare nulla
sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi
non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di
cottura in quanto possono diventare caldi.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle
crepe, spegnere l'apparecchiatura per evitare il rischio di
scossa elettrica.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da
una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
AVVERTENZA: Servirsi unicamente di protezioni per il
piano cottura progettate dal produttore
dell'apparecchiatura o indicate dallo stesso nelle istruzioni
d'uso, ad esempio accessori idonei o le protezioni del
Progress 19
piano cottura incorporate nell'apparecchiatura. L'uso
inadeguato delle protezioni può causare incidenti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• È necessario rispettare la distanza
minima dalle altre apparecchiature.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Proteggere le superfici di taglio con un
materiale di tenuta per evitare che
l'umidità causi dei rigonfiamenti.
• Proteggere la base
dell'apparecchiatura da vapore e
umidità.
• Non installare l'apparecchiatura
accanto ad una porta o sotto una
finestra, Per evitare che pentole calde
cadano dall'apparecchiatura quando la
porta o la finestra sono aperte.
• Se l'apparecchiatura viene installata
sopra dei cassetti, assicurarsi che lo
spazio, tra la base dell'apparecchiatura
e il cassetto superiore, sia sufficiente
per il ricircolo d'aria.
• La base dell'apparecchiatura può
surriscaldarsi. Si consiglia di installare
un pannello divisorio in materiale non
infiammabile al di sotto
dell'apparecchiatura per rendere
inaccessibile la base.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Prima di qualsiasi intervento, è
necessario verificare che
l'apparecchiatura sia scollegata dalla
rete elettrica.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelli dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. L'allentamento
di un collegamento elettrico o di una
spina (ove previsti) può provocare il
surriscaldamento del terminale.
• Utilizzare il cavo di alimentazione
appropriato.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Assicurarsi che la protezione da scosse
elettriche sia installata.
• Utilizzare il morsetto fermacavo sul
cavo.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione
o la spina (ove prevista) non sfiori
l'apparecchiatura calda o pentole calde
quando si collega l'apparecchiatura alle
prese vicine
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina
e il cavo (ove previsti). Contattare il
nostro Centro di Assistenza autorizzato
o un elettricista qualificato per sostituire
un cavo danneggiato.
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in modo
20 Progress
•
•
•
•
•
tale da non poter essere disattivati
senza l'uso di attrezzi.
Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
solo la spina.
Servirsi unicamente di dispositivi di
isolamento adeguati: interruttori
automatici, fusibili (quelli a tappo
devono essere rimossi dal
portafusibile), sganciatori per correnti di
guasto a terra e relé.
L'impianto elettrico deve essere dotato
di un dispositivo di isolamento che
consenta di scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di
corrente a tutti i poli. Il dispositivo di
isolamento deve avere una larghezza
dell'apertura di contatto non inferiore ai
3 mm.
Utilizzo
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, ustioni o scosse
elettriche.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio, le etichette e la pellicola
protettiva (ove presente) prima del
primo utilizzo.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un
ambiente domestico.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Accertarsi che le fessure di ventilazione
non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura
incustodita durante il funzionamento.
• Spegnere la zona di cottura dopo ogni
utilizzo.
• Non appoggiare posate o coperchi
sulle zone di cottura. Possono
diventare roventi.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come
superficie di lavoro o come piano di
appoggio.
• Se la superficie dell'apparecchiatura
presenta delle incrinature, scollegare
immediatamente l'apparecchiatura
dall'alimentazione. per evitare scosse
elettriche.
• Un alimento immerso nell'olio molto
caldo può provocare degli schizzi.
AVVERTENZA! Pericolo di
incendio ed esplosioni.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare
vapori infiammabili. Mantenere fiamme
o oggetti caldi lontani da grassi e olio
quando li si utilizza per cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto caldo
possono provocare una combustione
spontanea.
• L'olio usato, che può contenere residui
di cibo, può liberare delle fiamme ad
una temperatura inferiore rispetto ad un
olio utilizzato per la prima volta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di danneggiare
l'apparecchiatura.
• Non poggiare pentole calde sul
pannello dei comandi.
• Non mettere coperchi caldi sulla
superficie in vetro del piano cottura.
• Non esporre al calore pentole vuote.
• Fare attenzione a non lasciar cadere
oggetti o pentole sull'apparecchiatura.
La superficie si potrebbe danneggiare.
• Non mettere in funzione le zone di
cottura in assenza di pentole o con
pentole vuote.
• Non appoggiare la pellicola di alluminio
direttamente sull'apparecchiatura.
• Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
Progress 21
graffiare il vetro o la vetroceramica. Per
spostare questi oggetti sollevarli
sempre dalla superficie di cottura.
• L'apparecchiatura è destinata solo alla
cottura. Non deve essere utilizzata per
altri scopi, come per esempio il
riscaldamento di un ambiente.
Manutenzione e pulizia
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei
materiali che compongono la
superficie.
• Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla
raffreddare prima di procedere con la
pulizia.
• Scollegare l’apparecchiatura dalla rete
elettrica prima di eseguire le operazioni
di manutenzione.
• Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi
od oggetti metallici.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Rivolgersi all'autorità municipale per
informazioni su come smaltire
correttamente l'elettrodomestico.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura,
annotare l'informazione riportata di seguito
presente sulla targhetta dei dati. La
targhetta dei dati è applicata sul lato
inferiore del piano di cottura.
Modello ...........................
PNC .........................................
Numero di serie ...........................
Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura
da incasso solo dopo l'installazione in
idonei piani di lavoro e mobili da incasso
conformi alle norme.
Cavo di collegamento
• Il piano di cottura è fornito con un cavo
di collegamento.
• Per sostituire il cavo di alimentazione
danneggiato, utilizzare il tipo di cavo di
alimentazione seguente (o superiore):
H05V2V2-F T min 90°C. Contattare il
Centro di Assistenza locale.
Posizionamento della
guarnizione
1. Pulire il piano di lavoro attorno alla
zona di incasso.
2. Fissare il nastro adesivo in dotazione
attorno alla parte inferiore
dell'apparecchiatura lungo il bordo
esterno del piano in vetroceramica.
Non tenderla eccessivamente.
Assicurarsi che le estremità del nastro
adesivo si trovino al centro di un lato
del piano di cottura.
3. Lasciare qualche millimetro di nastro
adesivo in più prima di tagliare.
4. Far combaciare le due estremità del
nastro adesivo.
22 Progress
Montaggio
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Progress 23
Installazione di più di un piano
di cottura
min. 650 mm
Se devono essere installati diversi piani di
cottura di 30 cm fianco a fianco nello
stesso incasso, presso i nostri Centri di
Assistenza autorizzati sono disponibili: un
kit di assemblaggio che include una staffa
di supporto laterale e guarnizioni
supplementari. Le relative istruzioni di
installazione vengono fornite assieme al
kit.
490 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270 mm
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Disposizione della superficie di cottura
1 Zona di cottura
2 Pannello comandi
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Disposizione del pannello dei comandi
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli indicatori
ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
24 Progress
Ta‐
sto
sen‐
sore
Funzione
Commento
1
ON / OFF
Per attivare e disattivare il piano di cottura.
2
Blocco / Dispositivo di Si‐
curezza bambini
Per bloccare/sbloccare il pannello dei coman‐
di.
3
STOP+GO
Per attivare e disattivare la funzione.
4
-
Per attivare e disattivare l'anello esterno.
-
Display livello di potenza
Per mostrare il livello di potenza.
-
Spie del timer delle zone di
cottura
Indica per quale zona è impostato il tempo.
-
Display timer
Indica il tempo in minuti.
-
Per selezionare la zona di cottura.
/
-
Per aumentare o ridurre il tempo.
/
-
Per impostare un livello di potenza.
5
6
7
8
9
10
Display del livello di potenza
Display
Descrizione
La zona di cottura è disattivata.
-
La zona di cottura è in funzione.
La funzione STOP+GO è attiva.
+ numero
È presente un malfunzionamento.
Una zona di cottura è ancora calda (calore residuo).
Blocco /Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.
La funzione Spegnimento automatico è attiva.
Progress 25
Spia del calore residuo
AVVERTENZA!
Il calore
residuo può essere causa di
ustioni.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Attivazione e disattivazione
Sfiorare
per 1 secondo per accendere
o spegnere il piano di cottura.
Spegnimento automatico
La funzione spegne automaticamente il
piano di cottura se:
• tutte le zone di cottura sono disattivate,
• non è stato impostato il livello di
potenza dopo l'accensione del piano di
cottura,
• è stato versato qualcosa o appoggiato
un oggetto sul pannello dei comandi
per più di 10 secondi (un tegame, uno
straccio, ecc.). Viene emesso un
segnale acustico e il piano di cottura si
disattiva. Rimuovere l'oggetto o pulire il
pannello dei comandi.
• non è stata spenta una zona di cottura
o non è stato modificato il livello di
potenza. Dopo un tempo prestabilito, si
accende
e il piano di cottura si
spegne.
Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
Livello di potenza
,1-2
Il piano di cottura
si disattiva dopo
6 ore
3-4
5 ore
5
4 ore
6-9
1,5 ora
Livello di potenza
Sfiorare
per aumentare il livello di
potenza. Sfiorare
per ridurre il livello di
potenza. Sfiorare contemporaneamente
e
per spegnere la zona di cottura.
Attivazione e disattivazione
degli anelli esterni
È possibile regolare la superficie di cottura
alle dimensioni delle pentole.
Utilizzare il tasto sensore:
Per attivare l'anello esterno: sfiorare il
tasto sensore. La spia si accende.
Per disattivare l'anello esterno: sfiorare
il tasto sensore finché non si spegne la
spia.
Timer
Timer del conto alla rovescia
Questa funzione consente di impostare la
durata di funzionamento della zona di
cottura per la preparazione di una
pietanza.
Come prima cosa impostare il livello di
potenza per la zona di cottura, poi
impostare la funzione.
Per impostare la zona di cottura:
sfiorare ripetutamente
finché si
accende l'indicatore della zona di cottura
desiderata.
Per attivare la funzione o cambiare la
durata: sfiorare i tasti
o
del timer
per impostare il tempo (00 - 99 minuti).
Quando la spia della zona di cottura
lampeggia più lentamente, il tempo scorre
a ritroso.
26 Progress
Per visualizzare il tempo residuo:
selezionare la zona di cottura con . La
spia della zona di cottura comincia a
lampeggiare rapidamente. Sul display
compare il tempo residuo.
Per attivare la funzione: sfiorare
si accende.
Per disattivare la funzione: selezionare
la zona di cottura con
e sfiorare
. Il
tempo restante esegue il conteggio fino a
00. L'indicatore della zona cottura si
spegne.
Blocco
Allo scadere del tempo
stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00
lampeggia. La zona di cottura
si disattiva.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare .
Contaminuti
Si può utilizzare questa funzione come
Contaminuti mentre il piano di cottura è
attivo e le zone di cottura non sono in
funzione. Il display del livello di potenza
.
visualizza
Per attivare la funzione: sfiorare .
Sfiorare il tasto
o
del timer per
selezionare la durata. Allo scadere del
tempo stabilito, viene emesso un segnale
acustico e 00 lampeggia.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare .
La funzione non ha alcun
effetto sul funzionamento delle
zone di cottura.
STOP+GO
La funzione imposta tutte le zone di
cottura in funzione al livello di potenza più
basso.
Quando la funzione è attiva, non sarà
possibile modificare il livello di potenza.
La funzione non interrompe le funzioni del
timer.
.
Per disattivare la funzione: sfiorare . Il
livello di potenza precedente si accende.
È possibile bloccare il pannello dei
comandi mentre le zone di cottura sono in
funzione. Questa funzione impedisce di
modificare inavvertitamente il livello di
potenza.
Impostare innanzitutto il livello di
potenza.
Per attivare la funzione: sfiorare .
si accende per 4 secondi.Il Timer rimane
acceso.
Per disattivare la funzione: sfiorare . Il
livello di potenza precedente si accende.
Quando si spegne il piano di
cottura, si interrompe anche
questa funzione.
Dispositivo di Sicurezza
bambini
Questa funzione impedisce l'azionamento
accidentale del piano di cottura.
Per attivare la funzione: attivare il piano
di cottura con . Non impostare alcun
livello di potenza. Sfiorare
per 4
si accende. Disattivare il
secondi.
piano di cottura con .
Per disattivare la funzione: attivare il
piano di cottura con . Non impostare
per 4
alcun livello di potenza. Sfiorare
secondi.
si accende. Disattivare il
piano di cottura con .
Per escludere la funzione per una sola
operazione di cottura: attivare il piano di
cottura con .
si accende. Sfiorare il
tasto
per 4 secondi. Impostare il
livello di potenza entro 10 secondi. È
possibile mettere in funzione il piano di
Progress 27
cottura. Quando si disattiva il piano di
cottura con
la funzione si riattiva.
OffSound Control
(Disattivazione e attivazione dei
segnali acustici)
All'origine i segnali acustici
sono attivi.
Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il
tasto
per 3 secondi. Il display si
accende e si spegne. Sfiorare
per 3
secondi.
o
si accendono. Sfiorare
della zona anteriore sinistra per
effettuare la selezione seguente:
•
- i segnali acustici sono spenti
•
- i segnali acustici sono attivi
Per confermare la selezione, attendere
finché il piano di cottura non si disattiva
automaticamente.
Quando la funzione è impostata su , i
segnali acustici saranno udibili soltanto
quando:
• si sfiora
• Contaminuti diminuisce
• Timer del conto alla rovescia
diminuisce
• si appoggia un oggetto sul pannello dei
comandi.
Se si è verificato un problema
con l'alimentazione elettrica e il
piano di cottura si spegne,
questo non memorizza le
impostazioni precedenti.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Le stoviglie in acciaio smaltato
e con i basamenti in alluminio o
rame possono subire perdite di
colore sulla superficie in
vetroceramica.
Pentole
Il fondo delle pentole dovrebbe
essere il più possibile spesso e
piano.
Livello di
potenza
Esempi di impiego per la cottura
I dati riportati in tabella sono
puramente indicativi.
Usare per:
Tem‐
po
(min.)
Suggerimenti
Tenere in caldo le pietanze
cotte.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Mettere un coperchio sulla
pentola.
1-2
Salsa olandese, sciogliere:
burro, cioccolata, gelatina.
5 - 25
Mescolare di tanto in tanto.
1-2
Rassodare: omelette morbide,
uova strapazzate.
10 40
Cucinare coprendo con un co‐
perchio.
-1
28 Progress
Livello di
potenza
Usare per:
Tem‐
po
(min.)
Suggerimenti
2-3
Cuocere riso e pietanze a ba‐
se di latte, riscaldare pietanze
pronte.
25 50
Aggiungere al riso almeno una
doppia quantità di liquido, me‐
scolare di tanto in tanto i pre‐
parati a base di latte.
3-4
Cuocere a vapore verdure, pe‐
sce, carne.
20 45
Aggiungere alcuni cucchiai di
liquido.
4-5
Cuocere al vapore le patate.
20 60
Usare al max. ¼ l di acqua per
750 g di patate.
4-5
Bollire grandi quantità di ali‐
menti, stufati e zuppe.
60 150
Fino a 3 l di liquido più gli in‐
gredienti.
6-7
Cottura delicata: cotolette, cor‐
don bleu, costolette, polpette,
salsicce, fegato, roux, uova,
frittelle, krapfen.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Girare a metà tempo.
7-8
Frittura, frittelle di patate, lom‐
bate, bistecche.
5 - 15
Girare a metà tempo.
9
Portare a ebollizione l'acqua, cuocere la pasta, rosolare la carne (gulasch,
stufati), friggere patatine.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Informazioni generali
• Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
• Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
• I graffi o le macchie scure sulla
superficie non compromettono il
funzionamento del piano di cottura.
• Usare un prodotto di pulizia speciale
adatto alla superficie del piano di
cottura.
• Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.
Pulizia del piano di cottura
• Togliere immediatamente: plastica
fusa, pellicola in plastica, zucchero e
alimenti contenenti zucchero. Se non
vengono eliminati, potrebbero
danneggiare il piano di cottura.
Attenzione a evitare le ustioni.
Appoggiare lo speciale raschietto sulla
superficie in vetro, formando un angolo
acuto, e spostare la lama sulla
superficie.
• Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di calcare
e d'acqua, le macchie di grasso e le
macchie opalescenti. Pulire il piano di
cottura con un panno umido e un
detergente non abrasivo. Al termine
della pulizia, asciugare il piano di
cottura con un panno morbido.
Progress 29
• Togliere macchie opalescenti: usare
una soluzione di acqua con aceto e
pulire la superficie in vetro con un
panno umido.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Rimedio
Non è possibile attivare il
piano di cottura o metterlo in
funzione.
Il piano di cottura non è col‐
legato a una fonte di alimen‐
tazione elettrica o non è col‐
legato correttamente.
Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Fare riferimento allo schema
di collegamento.
È scattato il fusibile.
Verificare se l'anomalia di
funzionamento è dovuta al
fusibile. Nel caso in cui il fu‐
sibile continui a scattare, ri‐
volgersi ad un elettricista
qualificato.
Accendere di nuovo il piano
di cottura e impostare il livel‐
lo di potenza in meno di 10
secondi.
Sono stati sfiorati 2 o più ta‐
sti sensore contemporanea‐
mente.
Sfiorare un tasto sensore al‐
la volta.
La funzione STOP+GO è at‐
tiva.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Il pannello dei comandi è
bagnato o presenta macchie
di unto.
Pulire il pannello dei coman‐
di.
Viene emesso un segnale
acustico e il piano di cottura
si disattiva.
Viene emesso un segnale
acustico quando il piano di
cottura non è attivo.
Uno o più tasti sensore sono
stati coperti.
Rimuovere gli oggetti dai ta‐
sti sensore.
Il piano di cottura si disatti‐
va.
È stato appoggiato un og‐
Rimuovere l'oggetto dal ta‐
sto sensore.
getto sul tasto sensore
.
30 Progress
Problema
Causa possibile
Rimedio
L'indicatore di calore residuo
non si accende.
La zona non è calda perché
ha funzionato solo per bre‐
vissimo tempo.
Se la zona ha funzionato ab‐
bastanza a lungo da essere
calda, contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
Non è possibile attivare l'a‐
nello esterno.
Sulla zona multipla è
presente un’area scura.
Per prima cosa attivare l'a‐
nello interno.
È normale che sulla zona
multipla sia presente
un’area scura.
I tasti sensore si surriscalda‐
no.
Le pentole sono troppo
grandi oppure sono state
collocate troppo vicino ai co‐
mandi.
Se possibile, collocare le
pentole grandi sulle zone
posteriori.
Assenza di segnale quando
si toccano i tasti sensore del
pannello.
I segnali acustici sono disat‐
tivati.
Attivarli.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Compare
.
Lo spegnimento automatico
è in funzione.
Spegnere e riaccendere il
piano di cottura.
Compare
.
Il Blocco tasti o il dispositivo
di Sicurezza bambini sono
attivi.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
C'è un errore nel piano di
cottura.
Scollegare per un certo pe‐
riodo di tempo il piano di
cottura dall'alimentazione
elettrica. Scollegare il fusibi‐
le dall'impianto elettrico do‐
no.
e un numero si accendo‐
mestico. Ricollegarlo. Se
si accende di nuovo, rivol‐
gersi al Centro di Assistenza
Autorizzato.
E6 compare.
La seconda fase dell'alimen‐
tazione manca.
Se non è possibile trovare una
soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Togliere il fusibile, attendere
un minuto, quindi inserire
nuovamente il fusibile.
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Fornire inoltre il codice
a tre lettere per il piano in vetroceramica
(si trova nell'angolo del piano cottura) e il
messaggio di errore visualizzato.
Assicurarsi di aver acceso il piano di
Progress 31
cottura correttamente. In caso di
azionamento errato dell'apparecchiatura,
l'intervento del tecnico del Centro di
Assistenza o del rivenditore potrà essere
effettuato a pagamento anche durante il
periodo di garanzia. Le istruzioni relative
al Centro di Assistenza e alle condizioni di
A
garanzia sono contenute nel libretto della
garanzia.
Etichette fornite con il sacchetto
degli accessori
Attaccare le etichette adesive come
indicato di seguito:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Attaccarla sul Foglietto di garanzia ed
inviare questa parte (ove prevista).
B. Attaccarla sul Foglietto di garanzia e
conservare questa parte (ove
prevista).
C. Attaccarla sul libretto di istruzioni.
DATI TECNICI
Caratteristiche tecniche zone di cottura
Zona di cottura
Potenza nominale (impostazio‐
ne di calore massima) [W]
Diametro della zona di cottura
[mm]
Anteriore cen‐
trale
1200
145
Posteriore cen‐
trale
700 / 1700
120 / 180
Per risultati di cottura ottimali, utilizzare
pentole con un diametro non superiore
alla zona di cottura.
32 Progress
EFFICIENZA ENERGETICA
Informazioni sul prodotto conformi a EU 66/2014
Identificativo modello
PAS3000E
Tipo di piano di cottura
Piano di cottura
da incasso
Numero di zone di cottura
2
Tecnologia di calore
Riscaldatore ra‐
diante
Diametro delle zone di cot‐
tura circolari (Ø)
Anteriore centrale
Posteriore centrale
14,5 cm
18,0 cm
Consumo di energia per
zona di cottura (EC electric
cooking)
Anteriore centrale
Posteriore centrale
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Consumo di energia del
piano di cottura (EC elec‐
tric hob)
EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche
per la cottura per uso domestico - Parte 2:
Piani di cottura - Metodi per la
misurazione delle prestazioni
Risparmio energetico
È possibile risparmiare energia
quotidianamente durante la cottura
seguendo i suggerimenti che seguono.
• Quando si riscalda l'acqua, utilizzare
solo la quantità necessaria.
194,0 Wh / kg
• Se possibile, coprire sempre le pentole
con il coperchio.
• Prima di attivare la zona di cottura,
sistemare la pentola.
• Il fondo della pentola deve avere lo
stesso diametro della zona di cottura.
• Sistemare le pentole più piccole sulle
zone di cottura più piccole.
• Posizionare le pentole direttamente al
centro della zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per
mantenere caldi i cibi o fonderli.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
Progress 33
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
33
34
36
38
40
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Energieffektiv
42
43
43
46
46
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk
fra produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Barn yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er
under tilsyn hele tiden.
34 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med
et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare kooketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet. Bruk av
upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
Progress 35
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
• Hvis produktet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
produktet og den øvre skuffen er
tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Sørg for
at du monterer et ikke-brennbart
separasjonspanel under produktet, for
å forhindre tilgang til bunnen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at
produktet er koblet fra
strømforsyningen.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel
(hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen
blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet
en skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
36 Progress
ADVARSEL! Risiko for brann
og eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som brukes
for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på platetoppen
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Stell og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før
du rengjør den.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Modell ........................................
PNC
(produktnummer) ............................
.
Serienummer ....................
Progress 37
Koketopper
Feste tetningen
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller standardene.
1. Rengjør benkeplaten rundt
utskjæringsområdet.
2. Fest tetningsbåndet som følger med, til
den nedre kanten av koketoppen langs
den ytre kanten av glasskeramikken.
Ikke strekk båndet. Sørg for at endene
av tetningsbåndet sitter i midten på
den ene siden av koketoppen.
3. Beregn noen ekstra mm på lengden
når du skjærer til tetningsbåndet.
4. Trykk de to endene av tetningsbåndet
sammen.
Tilkoplingskabel
• Komfyrtoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte den ødelagte
strømkabelen må du bruke følgende
(eller høyere) ledning type: H05V2V2-F
T min 90 °C. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
Montering
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
38 Progress
Installasjon av mer enn én
koketopp
min. 650 mm
490 mm
40-50 mm
Dersom det skal installeres flere
platetopper på 30 cm ved siden av
hverandre i det samme utsnittet, kan du få
kjøpt et monteringssett som omfatter en
sidestøttebrakett og ekstra pakninger hos
vårt autoriserte servicesenter. Det følger
med egne installasjonsanvisninger i settet.
55 mm
30 mm
270 mm
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over platetoppen
1 Kokesone
2 Betjeningspanel
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Progress 39
Oversikt over betjeningspanelet
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
sor‐
felt
Funksjon
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Barnesikrings‐
funksjon
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
-
Slå den ytre ringen på og av.
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for kokeso‐
ner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
–
Velge kokesone.
/
–
Øke eller redusere tiden.
/
–
Stille inn en varmeinnstilling.
5
6
7
8
9
10
Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
-
Kokesonen er i bruk.
40 Progress
Display
Beskrivelse
STOP+GO-funksjonen er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
En kokesone er fremdeles varm (restvarme).
Sperre / Barnesikringsfunksjon-funksjonen er aktivert.
Automatisk utkopling-funksjonen er aktivert.
Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge av
restvarme.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Effekttrinn
Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle vask
betjeningspanelet.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og tiden
som koketoppen deaktiveres etter:
,1–2
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
3–4
5 timer
5
4 timer
6–9
1,5 timer
Effekttrinnet
Berør
for å øke effekttrinnet. Berør
for å redusere effekttrinnet. Berør
og
samtidig for å slå av kokesonen.
Aktivere og deaktivere de ytre
ringene
Du kan tilpasse kokeflaten til størrelsen på
kokekaret.
Bruk sensorfeltet:
For å aktivere den ytre ringen: berør
sensorfeltet. Indikatoren tennes.
For å deaktivere den ytre ringen: berør
sensorfeltet til indikatoren slukker.
Progress 41
Tidsbryter
STOP+GO
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere funksjonen eller endre
tid: berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden (00–99 minutter). Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
nedtellingen startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å deaktivere funksjonen: velg
og berør .
kokesonen med
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når komfyrtoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser .
For å aktivere funksjonen, berør .
Berør
eller
på tidsuret for å stille inn
tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å stoppe lyden: berør
.
Funksjonen har ingen effekt på
bruken av kokesonene.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Sperre
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer utilsiktet
endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør .
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir værende
på.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
Barnesikringsfunksjon
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med . Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med . Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med .
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen med
42 Progress
.
tennes. Berør
i 4 sekunder. Still
inn effekttrinn innen 10 sekunder. Du
kan betjene koketoppen. Når du
deaktiverer koketoppen med , blir
funksjonen aktivert igjen.
OffSound Control (Deaktivering
og aktivering av lydsignalene)
Opprinnelig er lydene aktivert.
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
Berør
i 3 sekunder.
eller
tennes.
på sonen foran til venstre for å
Berør
velge ett av følgende:
•
– lydene er avslått
•
– lydene er på
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
kan du kun
høre lydene når:
• du berører
• Stoppeklokke kommer ned
• Tidsur med nedtelling kommer ned
• du legger noe på betjeningspanelet.
Hvis det er et problem med
strømforsyningen og
komfyrtoppen deaktiveres og
beholder ikke de forrige
innstillingene.
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun
veiledende.
Kokekar
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge den
glasskeramiske overflaten.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melke‐
retter når halve tilberedningsti‐
den har gått.
-1
Progress 43
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, koket‐
ter, pølser, lever, sausejev‐
ning, egg, pannekaker, smul‐
tringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 - 15
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pom‐
mes frites.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
• Rengjør koketoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker. Hvis ikke kan
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser skrapen
på glassflaten i en skarp vinkel og skyv
bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker, blank
misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper. Tørk
koketoppen med en myk klut etter
rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
44 Progress
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om komfyrtoppen
er riktig koblet til strømforsy‐
ningen. Se koblingsskjema‐
et.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er år‐
saken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sen‐
sorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
STOP+GO-funksjonen er
aktivert.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når kom‐
fyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle‐
re sensorfelt.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
.
Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund.
Du får ikke slått på den ytre
ringen.
Det er et mørkt områ‐
de på sonene.
Kontakt servicesenteret der‐
som stekesonen fortsatt er
varm i lang tid.
Slå på den indre sonen
først.
Det er normalt at det er et
mørkt område på sonene.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lydsignal
når du berører sensorfeltene
på panelet.
Signalene er deaktivert.
Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Progress 45
Problem
Mulig årsak
Løsning
lyser.
Den automatiske utkoplings‐
funksjonen er i bruk.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen.
lyser.
Barnesikringen eller låse‐
funksjonen er i bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
og et nummer vises.
Det er en feil på komfyrtop‐
pen.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen en stund.
Koble fra sikringen i husets
sikringsskap. Koble den til
igjen. Hvis
tennes igjen
må du snakke med et autori‐
sert servicesenter.
E6 tennes.
Den andre fasen av strøm‐
forsyningen mangler.
Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for glasskeramikken
(du finner den i hjørnet av glassflaten)
Kontroller om komfyrtoppen
er riktig koblet til strømforsy‐
ningen. Fjern sikringen, vent
et minutt, og sett sikringen
inn igjen.
samt feilmeldingen som vises. Påse at du
har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må
du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren, også
i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner
du i garanti-heftet.
46 Progress
Du finner etiketter i posen med
tilbehør
Plasser de selvklebende etikettene som
vist nedenfor:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Klistres på garantikortet, og denne
delen sendes(hvis aktuelt).
B. Klistres på garantikortet, og denne
delen beholdes (hvis aktuelt).
C. Klistres på instruksjonsheftet.
TEKNISKE DATA
Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks effekt‐
trinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Midtre foran
1200
145
Midtre bak
700 / 1700
120 / 180
For optimale tilberedningsresultatene bør
du bruke kokekar som ikke er større enn
diameteren til kokesonen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
PAS3000E
Progress 47
Koketopp-type
Koketopp for inn‐
bygging
Antall kokesoner
2
Varmeteknologi
Stråleovn
Diameter på runde kokeso‐
ner (Ø)
Midtre foran
Midtre bak
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokeso‐
ne (EC electric cooking)
Midtre foran
Midtre bak
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging – Del
2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
194,0 Wh / kg
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
48 Progress
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Descripción del producto
Uso diario
48
50
52
54
56
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
Eficacia energética
58
59
59
62
62
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas
accesibles están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse alejados
de este aparato en todo momento mientras funciona.
Progress 49
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias. Es necesario
mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con
un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para
la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato
o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas,
o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
50 Progress
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los utensilios de
cocina calientes caigan del aparato
cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación incombustible bajo el
aparato para evitar acceder a la base.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina
calientes cuando conecte el aparato a
las tomas cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Progress 51
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y
la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por primera
vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base
dañada, pueden arañar el cristal o la
vitrocerámica. Levante siempre estos
objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
52 Progress
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
Eliminación
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la placa
de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Modelo .......................................
PNC .........................................
Número de serie ...........................
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado utilice el siguiente (o superior)
cable de alimentación: H05V2V2-F T
mínimo a 90 °C. Póngase en contacto
con el servicio técnico local.
Colocación del sello
1. Limpie la encimera alrededor del área
del corte.
2. Coloque la banda del sello
suministrada en el borde inferior de la
placa de cocción a lo largo del borde
exterior de la vitrocerámica. No la
tense. Asegúrese de que los extremos
de la banda de sello están situados en
el centro de un lado de la placa de
cocción.
3. Añada algunos milímetros cuando
corte a medida la banda de sello.
4. Presione los dos extremos de la banda
de sello para unirlos.
Progress 53
Montaje
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
54 Progress
Instalación de más de una placa
de cocción
min. 650 mm
490 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
Si desea instalar varias encimeras
contiguas de 30 cm en el mismo hueco,
en nuestros centros de servicio
autorizados está disponible un kit de
montaje que incluye un soporte de
abrazadera lateral y selladores
complementarios. Las instrucciones de
instalación correspondientes se
suministran en el paquete del kit.
270 mm
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1 Zona de cocción
2 Panel de control
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Disposición del panel de control
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sen‐
sor
1
Función
Comentario
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
Progress 55
Sen‐
sor
Función
Comentario
2
Cierre / Bloqueo de seguri‐
dad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
3
STOP+GO
Para activar y desactivar la función .
4
-
Para activar y desactivar el anillo exterior.
-
Indicador del nivel de calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de
las zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado
la hora.
-
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
/
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
/
-
Para ajustar la temperatura.
5
6
7
8
9
10
Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
La zona de cocción está en funcionamiento.
-
STOP+GO está funcionando.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).
La función Cierre / Bloqueo de seguridad para niños está funcionando.
Apagado automático está funcionando.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA!
Riesgo de
quemaduras por calor residual.
56 Progress
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de cocción.
Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto
sobre el panel de control durante más
de 10 segundos (un recipiente, un
trapo, etc.). Se emite una señal
acústica y la placa de cocción se
apaga. Retire el objeto o limpie el panel
de control.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
y se
cierto tiempo, se enciende
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
Ajuste del nivel de
calor
,1-2
La placa de coc‐
ción se apaga.
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
Ajuste de temperatura
Toque
para aumentar el nivel de calor.
Toque
para reducir el nivel de calor.
Toque
y
al mismo tiempo para
apagar la zona de cocción.
Activación y desactivación de
los circuitos exteriores
Es posible adaptar la superficie de
cocción al tamaño del recipiente.
Uso del sensor:
Para activar el circuito exterior: toque el
sensor. Se enciende el indicador.
Para desactivar el circuito exterior:
toque el sensor hasta que se apague el
indicador.
Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona de
cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
toque
varias veces hasta que se
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función o cambiar el
temporizador: toque
o
del
temporizador para ajustar el tiempo (00 99 minutos). La cuenta atrás comenzará
cuando el indicador de la zona de cocción
parpadee más lentamente.
Para comprobar el tiempo restante:
seleccione la zona de cocción con . El
indicador de la zona de cocción comienza
a parpadear rápidamente. La pantalla
muestra el tiempo restante.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque . El
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se apaga.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
Progress 57
Para detener la señal acústica: toque
.
Avisador tiempo
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
y las zonas de cocción no funcionan. La
pantalla de temperatura muestra .
Para activar la función: toque . Toque
o
del temporizador para ajustar el
tiempo. Cuando ha transcurrido el tiempo,
se activa la señal acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
.
STOP+GO
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
Cuando la función está en
funcionamiento, no se puede cambiar el
ajuste de temperatura.
La función no detiene las funciones del
temporizador.
.
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Pulse
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Toque
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
Para activar la función: toque
enciende.
La función también se
desactiva cuando se apaga la
placa.
Se
. Se
Cierre
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
calor.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para activar la función: toque .
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
se
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
. Se
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
se enciende. Toque
cocción con .
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede poner en marcha
el aparato. Cuando apague la placa de
cocción con , la función vuelve a
activarse.
OffSound Control
(Desactivación y activación de
los sonidos)
Los sonidos están activados de
fábrica.
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
enciende y se apaga. Toque
durante 3
segundos.
o
se encienden. Toque
en la zona delantera izquierda para
seleccionar una de las siguientes
opciones:
•
- el sonido se desactiva
•
- el sonido se activa
58 Progress
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en
se oye el sonido cuando:
• se toca
• El Avisador tiempo baja
• El Temporizador baja
• se coloca algo en el panel de control.
Si se produce algún problema
con el suministro eléctrico y la
placa se desactiva, no guarda
los ajustes anteriores.
, solo
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ejemplos de aplicaciones de
cocción
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Recipientes
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
Los utensilios de cocina
fabricados con acero
esmaltado y bases de aluminio
o cobre pueden provocar
cambios de color de la
superficie vitrocerámica.
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
Mantener calientes los alimen‐
tos.
como
estime
nece‐
sario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir:
mantequilla, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revuel‐
tos.
10 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados
con leche, calentar comidas
preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de lí‐
quido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse en‐
tremedias.
3-4
Cocinar al vapor verduras,
pescados o carnes.
20 45
Añadir varias cucharadas de
líquido.
-1
Progress 59
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de ali‐
mentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido ade‐
más de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chule‐
tas, hamburguesas, salchi‐
chas, hígado, filetes rusos,
huevos, tortitas, rosquillas.
como
estime
nece‐
sario
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre utensilios de cocina
cuya base esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico,
azúcar y alimentos que contengan
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
azúcar. De lo contrario la suciedad
dañará la placa de cocción. Tenga
cuidado para evitar quemaduras.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un
ángulo agudo y arrastre la hoja para
eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no
abrasivo. Después de limpiar, seque la
placa de cocción con un paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una solución
de agua y vinagre para limpiar la
superficie de cristal con un paño
húmedo.
60 Progress
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada
a un suministro eléctrico o
está mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de funcio‐
namiento. Si el fusible se
funde repetidamente, con‐
sulte a un electricista cualifi‐
cado.
Vuelva a encender la placa
y ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más senso‐
res al mismo tiempo.
Toque sólo un sensor.
STOP+GO está funcionan‐
do.
Consulte "Uso diario".
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica
y la placa de cocción se
apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cu‐
biertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apa‐
ga.
Ha puesto algo sobre el
Retire el objeto del sensor.
El indicador de calor resi‐
dual no se enciende.
La zona no está caliente
porque ha funcionado poco
tiempo.
sensor
.
No se puede encender el
anillo exterior.
Hay un área oscura
en la zona múltiple.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autori‐
zado.
Encienda primero el anillo
interior.
Es normal que haya un área
oscura en la zona múltiple.
Progress 61
Problema
Posible causa
Solución
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es de‐
masiado grande o está colo‐
cado demasiado cerca de
los mandos.
Coloque los utensilios de
cocina de gran tamaño en
las zonas traseras si fuera
posible.
No hay señal alguna al pul‐
sar los sensores del panel.
Las señales están desacti‐
vadas.
Active las señales.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
La desconexión automática
está activada.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
se enciende.
Están activados el dispositi‐
vo de seguridad para niños
o la función de bloqueo.
Consulte "Uso diario".
Se ha producido un error en
la placa.
Desenchufe la placa de la
toma de corriente durante
unos minutos. Desconecte
el fusible del sistema eléctri‐
co. Vuelva a conectarlo. Si
y un número se encien‐
den.
vuelve a aparecer
, pón‐
gase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
E6 se enciende.
Falta la segunda fase de la
alimentación eléctrica.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor o
el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de características.
Indique también el código de tres dígitos
de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y
el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja la placa de
cocción adecuadamente. De lo contrario,
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Quite el fusi‐
ble, espere un minuto e in‐
serte el fusible de nuevo.
el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
62 Progress
Etiquetas incluidas en la bolsa
de accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se
muestra a continuación:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Péguela en la etiqueta de garantía y
envíe esta parte (en su caso).
B. Péguela en la etiqueta de garantía y
guarde esta parte (en su caso).
C. Péguela en el manual de
instrucciones.
DATOS TÉCNICOS
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de coc‐
ción
Potencia nominal (ajuste de ca‐
lor máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Mitad anterior
1200
145
Mitad posterior
700 / 1700
120 / 180
Para obtener un resultado de cocción
óptimo, utilice utensilios de cocina con un
diámetro no mayor al de la zona de
cocción.
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
PAS3000E
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Progress 63
Número de zonas de coc‐
ción
2
Tecnología de calenta‐
miento
Resistencia ra‐
diante
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Mitad anterior
Mitad posterior
14,5 cm.
18,0 cm.
Consumo de energía por
zona de cocción (EC elec‐
tric cooking)
Mitad anterior
Mitad posterior
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC elec‐
tric hob)
194,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• La base del utensilio de cocina debe
tener el mismo diámetro que la zona de
cocción.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
www.progress-hausgeraete.de
867332024-B-162019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising