AEG | HK312000H | User manual | Aeg HK312000H User Manual

Aeg HK312000H User Manual
HK312000H
NL
EN
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
User Manual
Hob
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
13
24
35
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................8
6. AANWIJZINGEN EN TIPS...........................................................................................9
7. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................................9
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................10
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................11
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................11
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de
buurt of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
NEDERLANDS
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
•
•
•
•
•
•
5
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
6
www.aeg.com
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Gebruik de vaste kookplaat niet voor
directe bereiding. Deze moet worden
gebruikt met geschikt kookgerei.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of
reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Verwijder de toetsen,
knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel.
Er kan water in het apparaat
komen en schade
veroorzaken.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
NEDERLANDS
7
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
A
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T min
90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
B
A. meegeleverde afdichting
B. meegeleverde steunen
LET OP!
Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met
een plat oppervlak.
3.5 Mogelijkheden voor
inbouw
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te
verwijderen zijn en eenvoudig toegang
bieden indien technische hulp nodig is.
Keukenmeubel met
30 mm
A
3.4 Inbouw
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
min. 650 mm
min. 450 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven
uit het meubel mogelijk te maken,
moeten de elektrische aansluitingen van
de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
8
www.aeg.com
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
180 mm
1
1 Kookzone
2 Stroomaanduiding
3 Bedieningsknoppen
145 mm
2
3
4.2 Bedieningsknop
Symbool Functie
0
Uit-stand
-3
Verwarmingsstanden
4.3 Restwarmte
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Voordat u het apparaat
voor de eerste keer gebruikt
Plaats kookgerei met water op elke
kookzone, stel de maximale stand in en
laat het apparaat 10 minuten werken. Dit
is om restanten van het apparaat te
verbranden. Laat hierna de kookplaat 20
minuten werken in de laagste stand.
Tijdens deze periode kan er een nare
geur en rook optreden. Dit is normaal.
Zorg dat er voldoende luchtcirculatie is.
5.2 Gebruik van de
snelkookplaat
De rode stip in het midden van de plaat
toont aan dat de plaat een snelkookplaat
is. Een snelkookplaat wordt sneller warm
dan normale platen. De rode stippen zijn
op de platen geverfd. Door gebruik van
het apparaat kunnen ze beschadigd
raken en na verloop van tijd zelfs
helemaal verdwijnen. Dit heeft geen
effect op de werking van de kookplaat.
5.3 De kookstand
Draai de knop naar de juiste kookstand
om de kookstand in te stellen of te
wijzigen. Om uit te schakelen, draai de
knop naar stand uit.
Controlelampje gaat aan als één of meer
kookzones geactiveerd zijn. Als u de
kookzones uitschakelt, gaat het
indicatielampje uit.
5.4 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookplaat in werking
is.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: draai de
knop voor de timer tot het maximum.
Draai de knop vervolgens terug naar de
juiste tijdsduur.
NEDERLANDS
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
9
Om de functie in te schakelen: draai de
knop voor de timer tot het maximum.
Draai de knop vervolgens terug naar de
juiste tijdsduur.
Draai om de kookplaat
handmatig te bedienen de
Kookwekker
U kunt de timer als een Kookwekker
gebruiken.
knop van de timer naar
.
Zet eerst de warmtestand op de uitstand.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Verwarmingsstand:
1
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Toepassing:
Zachtjes te sudderen
Te sudderen
2
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders. Het roestvrij
staal kan beschadigen als
het te heet wordt.
Te frituren / gratineren
Aan de kook te brengen
3
Aan de kook te brengen / (snel)
te frituren
6.2 Voorbeelden van
kooktoepassingen
Verwarmingsstand:
Toepassing:
Warm te houden
7. ONDERHOUD EN REINIGING
7.1 Algemene informatie
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
Roestvrij staal
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik een speciaal
reinigingsmiddel voor roestvrij staal
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
10
www.aeg.com
om de roestvrij stalen randen schoon
te maken.
• De roestvrijstalen rand van de plaat
kan iets verkleuren door de hoge
temperatuur.
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
7.2 De elektrische kookplaat
reinigen
2. Reinig de kookplaat met een
vochtige doek en een beetje
afwasmiddel.
3. Verwarm de kookplaat tot een lage
temperatuur en laat deze opdrogen.
4. Breng regelmatig naaimachine-olie
aan om de kookplaten in goede
conditie te houden. Veeg de olie
weg met absorberend papier.
1. Gebruik het reinigingspoeder of het
sponsje.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
elektriciteitsnet. Raadpleeg
het aansluitingsschema.
De zekering is doorgeslagen.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
Oplossing
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
NEDERLANDS
11
8.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmDiameter van de kookzone [mm]
te-instelling) [W]
Middenvoor
1500
145
Middenachter
2000
180
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de
diameter van de kookzone.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
HK312000H
12
www.aeg.com
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Verwarmingstechnologie
Snelkookplaat
Diameter ronde kookzones Middenvoor
(Ø)
Middenachter
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
199,9 Wh / kg
199,9 Wh / kg
Middenvoor
Middenachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
199,9 Wh / kg
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
13
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION........................................................................................... 13
2. SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................................................15
3. INSTALLATION..........................................................................................................17
4. PRODUCT DESCRIPTION.........................................................................................18
5. DAILY USE.................................................................................................................. 19
6. HINTS AND TIPS........................................................................................................19
7. CARE AND CLEANING.............................................................................................20
8. TROUBLESHOOTING............................................................................................... 20
9. TECHNICAL DATA.................................................................................................... 21
10. ENERGY EFFICIENCY............................................................................................. 22
11. SAUDI ARABIA - CUSTOMER SERVICE................................................................ 22
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible for any injuries or
damages that are the result of incorrect installation or
14
www.aeg.com
usage. Always keep the instructions in a safe and
accessible location for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
If the appliance has a child safety device, this should
be activated.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Children aged 3 years and under must be kept away
from this appliance when it is in operation at all times.
1.2 General Safety
•
•
•
•
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless continuously
supervised.
Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch
off the appliance and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
15
CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, an authorized Service or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by
the manufacturer of the appliance in the instructions
for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause
accidents.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This
prevents hot cookware to fall from the
appliance when the door or the
window is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a noncombustible separation panel under
the appliance to prevent access to the
bottom.
2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation
make sure that the appliance is
disconnected from the power supply.
16
www.aeg.com
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect
electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal
become too hot.
• Use the correct electricity mains
cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on the
cable.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have
an isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation
device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable)
before first use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Make sure that the ventilation
openings are not blocked.
• Do not let the appliance stay
unattended during operation.
• Set the cooking zone to “off” after
each use.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with
wet hands or when it has contact with
water.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• When you place food into hot oil, it
may splash.
WARNING!
Risk of fire and explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or
cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
ENGLISH
• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without
cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
• Do not use the solid hot plate for
direct cooking. It must be used with
appropriate cookware.
• This appliance is for cooking
purposes only. It must not be used for
other purposes, for example room
heating.
• Do not let acid liquids, for example
vinegar, lemon juice or limescale
remover, touch the hob. This can
cause matt patches.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Do not remove the buttons,
knobs or gaskets from the
control panel. Water may
get inside the appliance and
cause damage.
• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the
surface material.
• Deactivate the appliance and let it
cool down before you clean it.
17
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use any abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or
metal objects.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.
2.6 Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
3.1 Before the installation
Before you install the hob, write down
the information bellow from the rating
plate. The rating plate is on the bottom
of the hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
3.2 Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in
units and work surfaces that align to the
standards.
3.3 Connection cable
• The hob is supplied with a connection
cable.
• To replace the damaged mains cable
use the following (or higher) mains
cable type: H05V2V2-F T min 90°C.
Speak to your local Service Centre.
3.4 Building In
min. 650 mm
min. 450 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
18
www.aeg.com
Kitchen unit with door
30 mm
A
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
B
A. supplied seal
B. supplied brackets
CAUTION!
Install the appliance only on
a worktop with flat surface.
3.5 Possibilities for insertion
The panel installed below the hob must
be easy to remove and let an easy access
in case a technical assistance
intervention is necessary.
A. Removable panel
B. Space for connections
Kitchen unit with oven
The electrical connection of the hob and
the oven must be installed separately for
safety reasons and to let easy remove
oven from the unit.
4. PRODUCT DESCRIPTION
4.1 Cooking surface layout
180 mm
1
1 Cooking zone
2 Power indicator
3 Control knobs
145 mm
2
3
4.2 Control knob
Symbol
Function
0
Off position
-3
Heat settings
4.3 Residual heat
WARNING!
There is a risk of burns from
residual heat.
ENGLISH
19
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Before first use
Put cookware containing water on each
cooking zone, set the maximum position
and operate the hob for 10 min. This is to
burn off the residue in the appliance.
After that, operate the hob at minimum
position for 20 min. During this period,
an odour and smoke can occur. This is
normal. Make sure that the airflow is
sufficient.
you deactivate the cooking zones the
indicator deactivates.
5.4 Timer
Count Down Timer
You can use this function to set how long
the hob operates.
First set the heat setting.
To activate the function: turn the knob
for the timer as far as possible. Then turn
it to the correct time period value.
When the time comes to an
end, the sound operates and
the hob deactivates.
5.2 Using the rapid hot plate
A red dot in the middle of the plate
shows a rapid hot plate. A rapid hot
plate heats up faster than usual plates.
The red dots are painted on the plates.
They can deteriorate during use and
even disappear completely after a period
of time. It does not have an effect on the
performance of the hob.
Minute Minder
You can use the timer as a Minute
Minder.
First set the heat setting to off
position.
To activate the function: turn the knob
for the timer as far as possible. Then turn
it to the correct time period value.
5.3 The heat setting
To operate the hob manually
turn the knob for the timer
To set or change the heat setting turn
the knob to the correct heat setting. To
deactivate turn the knob to off position.
to
.
Power indicator activates when one or
more cooking zones are activated. When
6. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
CAUTION!
Do not use cast iron pans,
potstones, earthenware, grill
or toaster plates. The
stainless steel can become
tarnished if it is too much
heated.
6.2 Examples of cooking
applications
Heat
setting:
Application:
Keeping warm
1
Gentle simmering
Simmering
2
Frying / browning
20
www.aeg.com
Heat
setting:
Application:
Heat
setting:
Bringing to the boil
3
Application:
Bringing to the boil / quick frying / deep-frying
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean
bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob
operates.
Stainless steel
• For stainless steel edges of the hob
use a special cleaner applicable for
the stainless steel.
• The stainless steel edge of the plate
can change the colour as a result of
high temperature.
• Wash stainless steel parts with water,
and then dry them with a soft cloth.
7.2 Cleaning the electric
hotplate
1. Use the cleaning powder or the
cleaning pad.
2. Clean the hob with a moist cloth and
some detergent.
3. Heat the hotplate to a low
temperature and let it dry.
4. To keep the hotplates in good
shape, rub in a sewing machine oil
regularly. Polish off the oil with
absorbent paper.
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
You cannot activate or oper- The hob is not connected to
ate the hob.
an electrical supply or it is
connected incorrectly.
The fuse is blown.
Remedy
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply. Refer to the connection diagram.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunction.
If the fuse is blown again
and again, contact a qualified electrician.
ENGLISH
8.2 If you cannot find a
solution...
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre. Give the
data from the rating plate. Make sure,
you operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or
dealer will not be free of charge, also
A
during the warranty period. The
instructions about the Service Centre and
conditions of guarantee are in the
guarantee booklet.
8.3 Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable).
B. Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable).
C. Stick it on instruction booklet.
9. TECHNICAL DATA
9.1 Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Middle front
1500
145
Middle rear
2000
180
For optimal cooking results use
cookware not larger than the diameter of
the cooking zone.
21
22
www.aeg.com
10. ENERGY EFFICIENCY
10.1 Product information according to EU 66/2014
Model identification
HK312000H
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
2
Heating technology
Solid Hot Plate
Diameter of circular cooking zones (Ø)
Middle front
Middle rear
14.5 cm
18.0 cm
Energy consumption per
cooking zone (EC electric
cooking)
Middle front
Middle rear
199.9 Wh / kg
199.9 Wh / kg
Energy consumption of the
hob (EC electric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
10.2 Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the
amount you need.
• If it is possible, always put the lids on
the cookware.
199.9 Wh / kg
• Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.
• The cookware bottom should have
the same diameter as the cooking
zone.
• Put the smaller cookware on the
smaller cooking zones.
• Put the cookware directly in the
centre of the cooking zone.
• Use the residual heat to keep the
food warm or to melt it.
11. SAUDI ARABIA - CUSTOMER SERVICE
Further after-sales service agencies
overseas
Customer Service (Maintenance &
Spare Parts)
In these countries our respective agents’
own guarantee conditions are
applicable. Please obtain further details
directly.
Tel: +966 2 920003240
Awad Badi Nahas Trading Co. Ltd.
http://www.facebook.com/
awadbadinahas
Address:
RAWDAH DISTRICT, BEHIND SARI ST.,
JEDDAH P.O. BOX 11529 JEDDAH
21463
E-mail: info@awadnahas.com
Website: www.awadnahas.com
http://twitter.com/awadbadinahas
Alia Trading Establishment
P.O.BOX: 4101
Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh: 11491
Contact numbers:
Showroom tel: 00966 1 464 5977
Tel: +966 2 2560888/+966 2 2561333
Service Center tel: 00966 1 463 1957
Fax: +966 2 2560555
ENGLISH
Fax: 00966 1 465 8103
23
Saudi Arabia
Riyadh — Olaya
Makkah Road
12. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
24
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................26
3. INSTALLATION..........................................................................................................29
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................30
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30
6. CONSEILS.................................................................................................................. 31
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................31
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................32
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 33
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 33
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
25
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
•
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement.
Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les
enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
FRANÇAIS
•
•
•
•
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
•
•
•
•
•
•
•
•
27
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
centre de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
28
www.aeg.com
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• Ne faites pas cuire les aliments
directement sur la plaque de cuisson.
Vous devez utiliser un récipient
adapté.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
• Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou
du produit détartrant, entrer en
contact avec la table de cuisson. Cela
peut provoquer l'apparition de taches
mates.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas les touches,
manettes et joints du
bandeau de commande. De
l'eau pourrait s'infiltrer dans
l'appareil et l'endommager.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
FRANÇAIS
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
29
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
A
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant (ou supérieur) :
H05V2V2-F T min 90°C. Contactez
votre service après-vente.
3.4 Encastrement
B
A. joint fourni
B. équerres fournies
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
3.5 Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec une porte
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
min. 650 mm
min. 450 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être
30
www.aeg.com
installés séparément pour des raisons de
sécurité et pour permettre un retrait
facile du four de l'ensemble.
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1 Zone de cuisson
2 Voyant de mise sous tension
3 Manettes de commande
180 mm
1
145 mm
2
3
4.2 Manette
4.3 Chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
La chaleur résiduelle peut
être source de brûlures.
Symbole Fonction
0
Position ARRET
-3
Niveaux de cuisson
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Avant la première
utilisation
Placez un récipient contenant de l'eau
sur chaque zone de cuisson, réglez sur la
position maximale et laissez la table de
cuisson fonctionner pendant 10 minutes.
Cela permet d'éliminer tout résidu de
l'appareil. Faites ensuite fonctionner la
table de cuisson sur la position minimale
pendant 20 minutes. Pendant cette
période, il se peut qu'une odeur et de la
fumée se dégagent. C'est normal.
Vérifiez que la ventilation environnante
est suffisante.
5.2 Utilisation de la plaque à
chauffage rapide
Un point rouge au milieu de la plaque
indique qu'il s'agit d'une plaque à
chauffage rapide. Une plaque à
chauffage rapide chauffe plus vite que
les plaques classiques. Les points rouges
sont peints sur les plaques. Ils peuvent se
détériorer à l'usage, voire disparaître
complètement au bout d'un certain
temps. Cela n'affecte pas le
fonctionnement de la table de cuisson.
5.3 Le niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson, tournez la manette sur le niveau
de cuisson souhaité. Pour désactiver,
tournez la manette sur la position Off.
Le voyant d'alimentation s'allume quand
une ou plusieurs zones de cuisson sont
activées. Quand vous désactivez les
zones de cuisson, le voyant s'éteint.
FRANÇAIS
5.4 Minuteur
Minuteur dégressif
Cette fonction permet de régler la durée
de fonctionnement de la table de
cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : tournez la
manette du minuteur aussi loin que
possible. Puis placez-la sur la bonne
durée.
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
Minuterie.
Réglez d'abord le niveau de cuisson
sur la position Arrêt.
Pour activer la fonction : tournez la
manette du minuteur aussi loin que
possible. Puis placez-la sur la bonne
durée.
Pour faire fonctionner la
table de cuisson, placez
manuellement la manette du
Lorsque la durée s'est
écoulée, un signal sonore
retentit et la table de
cuisson s'éteint.
minuteur sur
.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en stéatite, en grès,
de grils ou de plats à gratin.
L'acier inoxydable peut
ternir s'il est trop chauffé.
Niveau Utilisation :
de
cuisson :
1
Faire mijoter doucement
Faire mijoter
2
Faire frire / gratiner
Faire bouillir
3
Faire bouillir / Saisir / Faire frire
6.2 Exemples de cuissons
Niveau Utilisation :
de
cuisson :
Maintien au chaud
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
31
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
32
www.aeg.com
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
Acier inoxydable
• Pour les bords de la table de cuisson
en acier inoxydable, utilisez un
nettoyant spécial adapté à l'acier
inoxydable.
• Le rebord en inox de la plaque peut
subir une décoloration en raison de la
haute température.
• Lavez les éléments en acier
inoxydable à l'eau, puis séchez-les à
l'aide d'un chiffon doux.
7.2 Nettoyage de la plaque
électrique
1. Utilisez la poudre de nettoyage ou le
chiffon de nettoyage.
2. Nettoyez la table de cuisson à l'aide
d'un chiffon humide et d'un peu de
détergent.
3. Faites chauffer la plaque à basse
température et laissez sécher.
4. Pour conserver le bon état des
plaques chauffantes, frottez-les
régulièrement avec de l'huile pour
machine à coudre. Éliminez le surplus
d'huile à l'aide de papier absorbant.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas mettre
en fonctionnement la table
de cuisson.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
FRANÇAIS
33
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant centrale
1500
145
Arrière centrale
2000
180
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
HK312000H
34
www.aeg.com
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
2
Technologie de chauffage
Plaque de cuisson
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant centrale
Arrière centrale
14,5 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant centrale
Arrière centrale
199,9 Wh / kg
199,9 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
10.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
199,9 Wh / kg
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Le fond du récipient doit avoir le
même diamètre que la zone de
cuisson.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
35
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 35
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................37
3. MONTAGE................................................................................................................. 40
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 41
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 41
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 42
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 43
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 43
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................45
10. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 45
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
36
www.aeg.com
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
38
www.aeg.com
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können), Erdschlüsse,
Kontakte.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
DEUTSCH
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
39
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Bereiten Sie keine Speisen direkt auf
der Kochplatte zu. Sie muss mit
Kochgeschirr verwendet werden.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
• Lassen Sie keine säurehaltigen
Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft
oder kalklösende Reinigungsmittel
mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte
Flecken verursachen.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder
Dichtungen vom Bedienfeld.
Wasser könnte in das Gerät
gelangen und es
beschädigen.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
40
www.aeg.com
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
3.4 Montage
min. 650 mm
min. 450 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
A
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel
geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
oder eines höheren Typs: H05V2V2-F
T min 90°C. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
B
A. mitgelieferte Dichtung
B. mitgelieferte Halterungen
VORSICHT!
Montieren Sie das Gerät nur
in einer flachen
Arbeitsplatte.
DEUTSCH
3.5 Einbaumöglichkeiten
Die unter dem Kochfeld eingebaute
Platte muss sich leicht entfernen lassen
und einen einfachen Zugang
ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Küchenschrank mit Tür
41
A. Entfernbare Platte
B. Raum für Anschlüsse
Küchenschrank mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate
elektrische Anschlüsse verfügen. Der
Backofen muss sich leicht aus dem
Küchenschrank entfernen lassen.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
180 mm
1
1 Kochzone
2 Betriebs-Kontrolllampe
3 Einstellknöpfe
145 mm
2
3
4.2 Kochzonen-Einstellknopf
Symbol
Funktion
0
Stellung Aus
-3
Kochstufen
4.3 Restwärme
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
5.1 Vor der ersten
Inbetriebnahme
Stellen Sie Kochgeschirr mit Wasser auf
jede Kochzone, stellen Sie die höchste
42
www.aeg.com
Kochstufe ein und lassen Sie das
Kochfeld 10 Minuten eingeschaltet. Auf
diese Weise werden die Rückstände im
Gerät verbrannt. Lassen Sie dann das
Kochfeld auf der niedrigsten Kochstufe
20 Minuten eingeschaltet. Während
dieser Zeit kann es zu Geruchs- und
Rauchentwicklung kommen. Das ist
normal. Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung.
5.2 Verwenden der
Blitzkochplatte
erlischt, wenn Sie die Kochzonen
ausschalten.
5.4 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion können Sie
festlegen, wie lange das Kochfeld
eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion: drehen Sie
den Timerknopf bis zum Anschlag.
Drehen Sie ihn dann auf die gewünschte
Zeit.
Die Blitzkochplatte ist mit einem roten
Punkt in ihrer Mitte gekennzeichnet. Sie
heizt schneller als herkömmliche
Kochplatten auf. Die roten Punkte sind
auf den Kochplatten aufgemalt. Sie
können im Laufe der Zeit ihre Farbe
verlieren oder ganz verschwinden. Dies
hat jedoch keine Auswirkung auf den
Kochfeldbetrieb.
Kurzzeit-Wecker
Sie können den Timer als KurzzeitWecker verwenden.
5.3 Kochstufe
Stellen Sie zuerst die Kochstufe in die
Aus-Position.
Drehen Sie den Knopf zum Einstellen
oder Ändern der Kochstufe auf die
richtige Kochstufe. Zum Ausschalten
drehen Sie den Knopf auf die AusPosition.
Einschalten der Funktion: drehen Sie
den Timerknopf bis zum Anschlag.
Drehen Sie ihn dann auf die gewünschte
Zeit.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet,
wenn eine oder mehrere Kochzonen
eingeschaltet sind. Die Kontrolllampe
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signal, und das Kochfeld
wird ausgeschaltet.
Um das Gerät manuell zu
bedienen, drehen Sie den
Timerknopf auf
.
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
6.1 Kochgeschirr
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
VORSICHT!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Speckstein oder Steingut
und keine Grill- oder
Sandwichplatten. Edelstahl
kann bei zu starker Erhitzung
anlaufen.
DEUTSCH
6.2 Anwendungsbeispiele für
das Kochen
Kochstufe:
Anwendung:
Kochstufe:
2
Sanftes Köcheln
Anwendung:
Braten/Bräunen
Zum Kochen bringen
Warmhalten
1
43
3
Zum Kochen bringen/Schnelles
Braten/Frittieren
Köcheln
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
Edelstahl
• Verwenden Sie für den
Edelstahlrahmen des Kochfelds ein
spezielles Reinigungsmittel für
Edelstahl.
• Der Edelstahlrahmen der Herdplatte
kann sich aufgrund der hohen
Temperatur leicht verfärben.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser
und wischen Sie sie mit einem
weichen Tuch trocken.
7.2 Reinigen der elektrischen
Herdplatte
1. Verwenden Sie Reinigungspulver
oder ein Reinigungspad.
2. Reinigen Sie das Kochfeld mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Heizen Sie anschließend die
Herdplatte leicht auf und lassen Sie
sie trocknen.
4. Um die Herdplatten in einem gutem
Zustand zu halten, reiben Sie diese
regelmäßig mit Nähmaschinenöl ein.
Saugen Sie dann das Öl mit
saugfähigem Papier auf.
44
www.aeg.com
8.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
8.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
A
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
DEUTSCH
45
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Durchmesser der Kochzone
[mm]
Vorne Mitte
1500
145
Hinten Mitte
2000
180
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der der
Kochzone ist.
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
HK312000H
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
2
Heiztechnologie
Elektrokochplatte
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric cooking)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
199,9 Wh/kg
199,9 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
10.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
199,9 Wh/kg
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte
denselben Durchmesser wie die
Kochzone haben.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
46
www.aeg.com
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
47
Made in Italy
Fabriqué en Italie
Hergestellt in Italien
867327720-C-162019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising