AEG | HD634170NB | User manual | Aeg HD634170NB User Manual

Aeg HD634170NB User Manual
HD634170NB
USER
MANUAL
UK
Інструкція
Варильна поверхня
2
www.aeg.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 5
3. УСТАНОВКА........................................................................................................ 8
4. ОПИС ВИРОБУ..................................................................................................13
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ........................................................................... 15
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ...............................................................................19
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА........................................................................................ 21
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ..................................................................................... 22
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.................................................................................................. 26
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ................................................................................28
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад від AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим, – це властивості, які можна не знайти
у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як
отримати найкраще від цього приладу.
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
УКРАЇНСЬКА
3
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини — гарячі.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
дітей, такий пристрій необхідно активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу (які можуть
виконуватися користувачем) без нагляду.
Не дозволяйте дітям до 3 років знаходитися поруч
із приладом, коли він працює.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прилад і його доступні поверхні
нагріваються під час використання. Необхідно
поводитись обережно, щоб не торкатися
нагрівальних елементів. Не слід залишати дітей до
8 років без постійного нагляду поблизу приладу.
Не використовуйте для керуванням приладом
зовнішній таймер або окрему систему
дистанційного керування.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Готування без нагляду на
варильній поверхні з використанням жиру чи олії
може спричинити пожежу.
НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою.
Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось
вогонь, наприклад кришкою або протипожежним
покривалом.
ОБЕРЕЖНО! Необхідно стежити за процесом
готування. Необхідно безперервно стежити за
короткотривалим процесом готування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека займання. Не
зберігайте речі на поверхнях для готування.
Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки,
ложки та кришки) не можна класти на варильну
поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Після користування елементом варильної поверхні
вимкніть його за допомогою відповідної ручки. Не
покладайтеся на детектор дека.
Якщо склокерамічна або скляна поверхня трісне,
вимкніть прилад, щоб уникнути ураження
електричним струмом.
Якщо розбилося скло плити:
– відразу вимкніть усі конфорки та всі нагрівальні
елементи та від'єднайте пристрій від
електромережі,
– не торкайтеся поверхні приладу,
– не користуйтеся приладом.
У разі пошкодження кабелю живлення зверніться
для його заміни до виробника, авторизованого
сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи.
Робити це самостійно небезпечно.
У випадках, коли прилад підключається
безпосередньо до живлення, потрібно встановити
багатополюсний перемикач з відстанню між
контактами. Повинно гарантуватись повне
відключення приладу у відповідності до умов,
УКРАЇНСЬКА
•
•
5
визначених категорією перевантаження ІІІ. Кабель
заземлення виключається з цієї системи.
При прокладанні кабелю живлення, переконайтесь,
що цей кабель не контактує безпосередньо
(наприклад, використовуючи ізоляційну трубку) з
елементами, які можуть нагріватись більше ніж на
50°C зверх кімнатної температури.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише
запобіжники варильної поверхні, розроблені
виробником приладу для приготування, визнані
придатними до використання відповідно до
інструкцій із експлуатації від виробника або
вбудовані у прилад. Використання неналежних
запобіжників може призвести до нещасних
випадків.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Цей прилад придатний для
використання на наступних ринках:
UA
2.1 Установка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів або предметів.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
•
•
•
•
•
•
Захистіть зрізи за допомогою
ущільнювального матеріалу, щоб
запобігти проникненню вологи, яка
викликає набухання.
Захистіть дно приладу від пари та
вологи.
Не встановлюйте прилад біля
дверей або під вікном. Це
допоможе запобігти падінню
гарячого посуду з приладу через
відчинення дверей чи вікна.
У разі встановлення приладу над
шухлядами переконайтесь у
наявності достатнього простору для
циркуляції повітря між дном
приладу та верхньою шухлядою.
Дно приладу може нагріватися.
Установіть розділювальну
вогнетривку панель під приладом,
щоб унеможливити доступ до дна.
Залиште відкритим вентиляційний
отвір розміром 2 мм між робочою
поверхнею та розміщеною під нею
передньою частиною приладу.
Гарантія не покриває збитки,
понесені через відсутність належної
вентиляції.
6
www.aeg.com
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Перш ніж виконувати будь-які
операції, переконайтеся, що прилад
від’єднано від електромережі.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Переконайтесь у правильному
встановленні приладу.
Незакріплений або неправильно
розташований кабель живлення або
штепсель (якщо є) можуть
призвести до значного нагрівання
роз’ємів.
Користуйтеся належним мережевим
електрокабелем.
Стежте за тим, щоб проводи
живлення не заплутувалися.
Переконайтеся, що встановлено
захист від ураження електричним
струмом.
Зменште розтягування кабелю.
Переконайтеся, що кабель
живлення або штепсель (якщо є) не
торкаються гарячого приладу або
посуду під час під’єднання приладу
до розташованої поруч розетки
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Під час встановлення приладу
пильнуйте, щоб не пошкодити
кабель живлення та штепсель
(якщо є). Для заміни пошкодженого
кабелю слід звернутися до нашого
сервісного центру або до
електрика.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
•
•
•
•
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
2.3 Газове підключення
•
•
•
•
•
Підключення газу має
здійснюватися лише фахівцями.
Перед встановленням
переконайтеся, що прилад і його
налаштування відповідають
місцевим нормам газопостачання
(тип і тиск газу).
Переконайтеся, що поблизу
приладу забезпечено вільну
циркуляцію повітря.
Інформація стосовно типу газу
вказана на паспортній таблиці
приладу.
Даний прилад не підключений до
пристрою виводу продуктів горіння.
Даний прилад необхідно
встановлювати та вводити в
експлуатацію відповідно до чинних
норм і правил монтажу. Зверніть
особливу увагу на умови вентиляції.
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків і
ураження електричним
струмом.
•
Перед першим використанням
зніміть усі пакувальні матеріали,
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
етикетки та захисну плівку (за
наявності).
Цей прилад призначено для
побутового застосування.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Під час роботи приладу не
залишайте його без нагляду.
Після кожного використання
вимикайте зону нагрівання.
Не покладайтеся на детектор деко.
Не кладіть столові прибори або
кришки каструль на зони
нагрівання. Вони можуть нагрітися.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Якщо на поверхні приладу
з’явилися тріщини, негайно
від’єднайте його від електромережі.
Це дасть змогу запобігти враженню
електричним струмом.
Користувачі з імплантованим
кардіостимулятором мають
дотримуватися мінімальної відстані
30 см від індукційних зон нагрівання
під час роботи приладу.
Коли ви кладете продукти в гарячу
олію, вона може бризкати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі та
опіків.
•
•
•
•
Під час нагрівання жирів і олії
можуть вивільнятися займисті пари.
Готуючи з використанням жирів і
олії, тримайте їх осторонь від
відкритого вогню або гарячих
предметів.
Пари, які виділяє дуже гаряча олія,
можуть спричинити спонтанне
займання.
Використана олія, що містить
залишки їжі, може спричинити
пожежу за нижчої температури, ніж
олія, яка використовується вперше.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
7
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не ставте гарячий посуд на панель
керування.
Не кладіть кришку гарячого деко на
скляну варильну поверхню.
Не допускайте, щоб із посуду
випаровувалася вся рідина.
Будьте обережні та пильнуйте, щоб
жодні предмети чи посуд не падали
на прилад. Це може призвести до
пошкодження поверхні.
Не вмикайте зони нагрівання, якщо
на них немає посуду або посуд
порожній.
Не кладіть алюмінієву фольгу на
прилад.
Кухонний посуд із чавуну, алюмінію
або з пошкодженим дном може
подряпати скло або склокераміку.
Завжди піднімайте такий посуд,
якщо його потрібно переставити в
інше місце на варильній поверхні.
Використовуйте тільки стійкий
посуд правильної форми. Діаметр
посуду має перевищувати діаметр
конфорок.
Переконайтеся в тому, що посуд
розміщено по центру конфорок.
Переконайтеся в тому, що полум’я
не згасає, якщо швидко повернути
ручку з максимального положення в
мінімальне.
Користуйтеся лише аксесуарами,
що постачаються з приладом.
Не встановлюйте розсіювач полум’я
на конфорку.
Користування газовою плитою
призводить до підвищення
температури й рівня вологості.
Забезпечте належну вентиляцію в
приміщенні, де встановлюється
прилад.
У разі тривалого інтенсивного
використання приладу може
виникнути потреба в додатковій
вентиляції (наприклад, можна
відкрити вікно) або в ефективнішій
вентиляції (наприклад, шляхом
підвищення рівня інтенсивності
наявної механічної вентиляції).
8
www.aeg.com
•
•
•
Цей прилад призначено виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Не допускайте потрапляння кислих
рідин на варильну поверхню
(наприклад, оцту, лимонного соку
або речовин для видалення
накипу). Це може призвести до
утворення матових плям.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не знімайте кнопки, ручки
або прокладки з панелі
керування. Вода може
потрапити всередину
приладу та спричинити
пошкодження.
•
•
•
•
•
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти погіршенню матеріалу
поверхні.
Перш ніж чистити прилад, вимкніть
його й зачекайте, доки він охолоне.
Відключіть прилад від джерела
живлення, перш ніж починати
технічне обслуговування.
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для очистки
приладу.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
•
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Забороняється мити конфорки в
посудомийній машині.
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Надайте пласкої форми зовнішнім
газовим трубам.
2.7 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Перед встановленням
Перш ніж установлювати варильну
поверхню, запишіть наступну
інформацію з паспортної таблички. Ця
табличка розташована внизу
варильної поверхні.
Модель .....................................
..
Номер виробу
(PNC) ........................................
.
Серійний
номер ...........................
УКРАЇНСЬКА
3.2 Вбудовані варильні
поверхні
Експлуатувати вбудовані варильні
поверхні можна лише після
правильного вбудовування у шафки та
робочі поверхні, які підходять для
цього і відповідають нормам.
3.3 Підключення газу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Наведені нижче інструкції
щодо установки,
під’єднання й технічного
обслуговування повинен
виконувати кваліфікований
фахівець згідно зі
стандартами та чинними
нормами місцевого
законодавства.
Застосовуйте жорсткі з’єднання або
гнучкий шланг із нержавіючої сталі
згідно з чинними нормативними
вимогами. Під час використання
гнучких металевих шлангів стежте за
тим, щоб вони не торкалися рухомих
деталей та не були здавлені. Також
будьте обережні, встановлюючи
варильну поверхню разом із духовою
шафою.
Переконайтеся в тому, що
тиск подачі газу у приладі
відповідає
рекомендованим
показникам. Регульоване
з’єднання кріпиться до
труби газової магістралі за
допомогою гайки G 1/2".
Загвинтіть деталі та за
необхідності обмотайте їх
тефлоновою стрічкою, щоб
отримати правильний
напрямок.
A
9
A. Кінець вала з гайкою
B. Шайба постачається разом із
приладом
C. Колінчастий штуцер постачається
разом із приладом
Скраплений газ
Використовуйте тримач для гумових
шлангів, що застосовуються для
скрапленого газу. Завжди
встановлюйте прокладку. Після цього
продовжуйте підведення газу.
Гнучкий шланг готовий до
використання, якщо дотримано таких
умов:
•
він не нагрівається вище кімнатної
температури, тобто вище 30°C;
• він має бути завдовжки не більше
1500 мм;
• на ньому мають бути відсутні
дроселі;
• він не повинен натягуватися чи
згинатися;
• він не торкається гострих країв або
кутів;
• можна легко здійснювати огляд
його стану.
Перевіряючи стан гнучкого шланга,
переконайтеся в тому, що:
•
як на обох кінцях шланга, так і по
всій його довжині відсутні тріщини,
порізи та ознаки горіння;
• матеріал не затвердів і зберігає
необхідну еластичність;
• затискачі не вкрилися іржею;
• не скінчився термін придатності.
Якщо спостерігається одне або більше
відхилень, не ремонтуйте шланг, а
замініть його.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Після завершення
установки перевірте
надійність ущільнень усіх
з’єднувальних елементів
шланга. Для такої
перевірки використовуйте
мильний розчин, а не
вогонь!
B
3.4 Заміна форсунок
C
1. Зніміть підставки для дека.
2. Зніміть із конфорок кришки та
корони.
10
www.aeg.com
3. За допомогою торцевого ключа 7
зніміть форсунки й замініть їх на ті,
які відповідають типу газу, що
використовується (див. таблицю в
розділі «Технічна інформація»).
4. Зберіть усі деталі, виконавши
процедуру у зворотному порядку.
5. Замініть табличку з технічними
даними (вона розташована біля
труби подачі газу) на табличку з
параметрами газу того типу, що
буде подаватися. Цю табличку
можна знайти в упаковці, вона
постачається разом із приладом.
Якщо тиск газу, що подається,
коливається чи відрізняється від
потрібного тиску, на трубі подачі газу
необхідно встановити відповідний
регулятор тиску відповідно до чинних
норм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що
полум’я не згасає, якщо
швидко повернути ручку з
максимального положення
в мінімальне.
3.6 Під’єднання до
електромережі
•
•
3.5 Налаштування
мінімального рівня
•
Для регулювання мінімального рівня
полум’я виконайте наступні дії.
•
1. Запаліть конфорку.
2. Поверніть ручку в положення
мінімального полум’я.
3. Зніміть ручку.
4. За допомогою тонкої викрутки
відрегулюйте положення обвідного
гвинта (A).
•
•
A
•
5. При переході:
• з природного газу G20 (20 мбар)
на скраплений газ повністю
затягніть обвідний гвинт;
• зі скрапленого газу на
природний газ G20 (20 мбар)
відкрутіть обвідний гвинт
приблизно на 1/4 оберту .
Переконайтеся, що номінальна
напруга й тип електроенергії на
табличці з технічними даними
відповідають параметрам
електромережі у вашій оселі.
Прилад постачається з
електричним кабелем. Він повинен
постачатися з відповідною вилкою,
розрахованою на навантаження,
зазначене на табличці з технічними
даними. Вилку необхідно вставляти
у пристосовану розетку.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Переконайтеся, що після
встановлення до розетки
електроживлення є вільний доступ.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад з мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Ризик пожежі виникає при
під’єднанні приладу за допомогою
подовжувача, адаптера чи
паралельному під’єднанні.
Переконайтеся в тому, що
заземлення відповідає стандартам і
положенням.
Кабель живлення не повинен
нагріватись до температури понад
90 °C.
Під’єднайте синій
нейтральний кабель до
виходу клемної колодки,
позначеного буквою «N».
Під’єднайте коричневий
(або чорний) фазовий
кабель до виходу клемної
колодки, позначеного
буквою «L». Фазовий
кабель має бути завжди
під’єднаний.
УКРАЇНСЬКА
3.7 З’єднувальний кабель
Під час заміни з’єднувального кабелю
використовуйте тільки спеціальний
кабель або його еквівалент. Тип
кабелю: H05V2V2-F T90.
Переконайтеся в тому, що перетин
кабелю може застосовуватися до
передбаченої напруги й робочої
температури. Жовтий або зелений дріт
заземлення повинен бути приблизно
на 2 см довший, ніж коричневий або
чорний дріт фази.
3.8 Приєднання
ущільнювача
2. Розмістіть ущільнювальну стрічку,
що входить до комплекту, навколо
нижнього краю варильної поверхні
уздовж зовнішнього краю
склокераміки. Не розтягуйте при
цьому стрічку. Переконайтеся, що
кінці ущільнювальної стрічки
знаходяться посередині з одного
боку варильної поверхні.
3. Додайте кілька міліметрів,
відрізаючи ущільнювальну стрічку
за довжиною.
4. З’єднайте разом два кінці
ущільнювальної стрічки.
1. Очистіть робочу поверхню
навкруги вирізаного отвору.
3.9 Монтаж
min. 600 mm
min.
650mm
min.
450mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
11
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
12
www.aeg.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
600 mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
УВАГА
Встановлюйте прилад
лише на стільниці із
плоскою поверхнею.
3.10 Варіанти вбудовування
Кухонна секція із дверцятами
Панель, яка встановлюється під
варильною поверхнею, повинна легко
зніматися для забезпечення доступу в
разі проведення технічного
обслуговування.
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Знімна панель
B. Місце, що може використовуватися
для під’єднання
Кухонна секція з духовою шафою
З міркувань безпеки, а також для
полегшення від’єднання духової шафи
від кухонної секції варильну поверхню
УКРАЇНСЬКА
й духову шафу слід під’єднувати до
джерела електроживлення окремо.
УВАГА
Дно приладу може
нагріватися. Якщо духова
шафа не встановлена під
варильною поверхнею,
незаймиста розподільна
панель має бути
встановлена під приладом
для запобігання доступу до
дна. Положення панелі
описане в розділі
«Установка».
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Оснащення варильної поверхні
1 2
3
1
2
3
4
5
140
mm
210 mm
Панель керування
Індукційні зони нагрівання
Швидка конфорка
Конфорка середньої швидкості
Ручки керування
4
5
4.2 Ручка керування
Символ
Опис
відсутня подача газу/
положення «Вимкнено»
положення запалюван‐
ня/максимальна подача
газу
Символ
Опис
мінімальна подача газу
13
14
www.aeg.com
4.3 Структура панелі керування
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на
дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції.
Сенсор‐ Функція
на кноп‐
ка
Коментар
ВКЛ/ВИМК
Увімкнення та вимкнення варильної по‐
верхні.
2
Замок / Пристрій захи‐
сту від доступу дітей
Блокування та розблокування панелі ке‐
рування.
3
STOP+GO
Увімкнення та вимкнення функції.
-
Дисплей установленого
ступеня нагрівання
Відображення встановленого ступеня
нагрівання.
-
Індикатори таймера зон
нагрівання
Показує, для якої зони встановлюється
час.
-
Дисплей таймера
Показує час у хвилинах.
-
Вибір зони нагрівання.
1
4
5
6
7
8
/
-
Збільшення або зменшення тривалості.
9
/
-
Установлення ступеня нагрівання.
Функція додаткової по‐
тужності
Увімкнення та вимкнення функції.
10
4.4 Відображення ступеня нагріву
Дисплей
Опис
Зону нагрівання вимкнено.
-
Зона нагрівання працює.
Увімкнено функцію STOP+GO.
УКРАЇНСЬКА
Дисплей
15
Опис
Увімкнено функцію Автоматичне нагрівання.
Функція додаткової потужності працює.
+ цифра
Виникла несправність.
Зона нагрівання ще гаряча (залишкове тепло).
Функція Замок /Пристрій захисту від доступу дітей працює.
Посуд невідповідний, надто малий або на зоні нагрівання немає
посуду.
Увімкнено функцію Автоматичне вимкнення.
4.5 Індикатор залишкового
тепла
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
опіків від залишкового
тепла.
Тепло для процесу готування їжі
генерується індукційними зонами
нагрівання безпосередньо в дні
посуду. Склокераміка нагрівається
теплом від посуду.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Газові конфорки
Запалювання конфорки
Завжди запалюйте
конфорку, перш ніж
поставити на неї посуд.
Огляд конфорки
A
B
C
A. Кришка й корона конфорки
B. Термопара
C. Свіча запалювання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте дуже обережні при
використанні відкритого
вогню на кухні. Виробник
не несе жодної
відповідальності в разі
неправильного
поводження з вогнем.
1. Натисніть ручку керування й
поверніть її проти годинникової
стрілки в положення максимальної
подачі газу ( ).
2. Тримайте ручку керування
натиснутою не більше 10 секунд.
Завдяки цьому термопара
16
www.aeg.com
нагріється. В іншому разі подача
газу припиниться.
3. Коли встановиться рівномірне
полум’я, відрегулюйте його рівень.
Якщо після декількох спроб
конфорка не запалюється,
переконайтеся в тому, що
корона та кришка
конфорки знаходяться у
правильному положенні.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не тримайте ручку
керування натиснутою
довше 15 секунд. Якщо
конфорка не запалюється
через 15 секунд, відпустіть
ручку керування, поверніть
її в положення «Вимкнено»
та спробуйте знову
запалити конфорку
щонайменше через
1 хвилину.
УВАГА
За відсутності
електроживлення
конфорку можна запалити
без електричного
пристрою. У цьому випадку
піднесіть до конфорки
полум’я, поверніть ручку
керування проти
годинникової стрілки в
положення максимальної
подачі газу та натисніть її.
Утримуйте ручку керування
натиснутою протягом
приблизно 10 секунд для
того, щоб термопара
нагрілася.
Якщо конфорка раптом
погасне, поверніть ручку
керування в положення
«Вимкнено» та спробуйте
знову запалити конфорку
щонайменше через
1 хвилину.
Генератор запалювання
може вмикатися
автоматично в разі
підключення до
електромережі після
установки або припинення
подачі електроенергії. Це
нормально.
Вимкнення конфорки
Щоб загасити полум’я, поверніть ручку
в положення «вимкнено»
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж знімати посуд із
конфорки зменшіть
полум’я або вимкніть
конфорку.
5.2 Індукційні зони
нагрівання
Увімкнення та вимкнення
Торкніться
і утримуйте впродовж 1
секунди, щоб увімкнути або вимкнути
варильну поверхню.
Автоматичне вимкнення
Функція автоматично вимикає
варильну поверхню в разі, якщо:
•
•
•
•
•
усі зони нагрівання вимкнені;
після увімкнення варильної
поверхні ви не налаштували ступінь
нагріву;
ви вилили або поклали щось на
панель керування більш ніж на 10
секунд (каструлю, ганчірку тощо).
Лунає звуковий сигнал, і варильна
поверхня вимикається. Приберіть
сторонній предмет або очистіть
панель керування.
варильна поверхня занадто
нагрілася (наприклад, це може
статися після википання усієї води в
каструлі). Дочекайтеся, доки зона
нагрівання охолоне, перш ніж знову
використовувати варильну
поверхню.
використовується непідходящий
посуд. Починає світитися символ
, і через 2 хвилини зона
УКРАЇНСЬКА
•
нагрівання автоматично
вимикається.
ви не вимикаєте зону нагрівання й
не змінюєте ступінь нагрівання.
Через певний час починає світитися
індикатор , після чого варильна
поверхня вимикається.
Співвідношення між ступенем
нагрівання та часом, після якого
вимикається варильна поверхня:
Ступінь нагріван‐
ня
Варильна по‐
верхня вими‐
кається через
Щоб вимкнути функцію, торкніться
.
Функція додаткової
потужності
Ця функція забезпечує індукційні зони
нагрівання додатковою потужністю.
Функцію можна ввімкнути для одної
індукційної зони нагрівання лише на
обмежений період часу. Після цього
індукційна зона нагрівання
автоматично перемикається на
найвищий ступінь нагріву.
6 годин
Див. розділ «Технічна
інформація».
3-4
5 годин
Щоб увімкнути функцію для зони
5
4 години
нагрівання: торкніться
1,5 години
Загорається
,1-2
6-9
або
Щоб збільшити ступінь нагріву,
використовуйте сенсорну кнопку
Щоб зменшити ступінь нагріву,
.
використовуйте сенсорну кнопку
.
Одночасно торкніть
і
, щоб
вимкнути зону нагрівання.
Автоматичне нагрівання
Якщо ця функція ввімкнена, можна
швидше отримати потрібний ступінь
нагріву. Функція встановлює найвищий
ступінь нагріву на певний час, а потім
знижує його до належного рівня.
Щоб увімкнути цю функцію,
зона нагрівання має бути
холодною.
Щоб увімкнути функцію для зони
нагрівання, торкніться
). Одразу торкніться
(на дисплеї з’явиться
). Одразу
й утримуйте, доки на
торкніться
дисплеї не відобразиться належний
ступінь нагріву. Через 3 секунди на
дисплеї з’явиться
.
.
.
Щоб вимкнути функцію, торкніться
Ступінь нагріву
(загорається
17
.
Таймер
Таймер зворотного відліку часу
За допомогою цієї функції можна
встановити час, упродовж якого зона
нагрівання працюватиме протягом
одного сеансу готування.
Спочатку встановіть ступінь нагріву
для зони нагрівання, а потім
налаштуйте функцію.
Вибір зони нагрівання: торкніться
кнопки
декілька разів, доки не
засвітиться індикатор потрібної зони
нагрівання.
Щоб увімкнути функцію або змінити
час: торкніться
або
таймера,
щоб встановити час (00–99 хвилин).
Коли індикатор зони нагрівання
починає блимати повільніше,
відбувається зворотний відлік часу.
Щоб дізнатися, скільки часу
залишилося, виберіть зону нагрівання
за допомогою . Індикатор зони
нагрівання почне швидко блимати. На
дисплеї відобразиться час, що
залишився.
18
www.aeg.com
Щоб вимкнути функцію: встановіть
зону нагрівання за допомогою
Щоб увімкнути функцію: торкніться
і
торкніться . Час, що залишився,
відраховується назад до значення 00.
Індикатор зони нагрівання згасне.
.
Щоб вимкнути функцію: торкніться
. Загорається попередній ступінь
нагрівання.
Коли час збіжить, пролунає
звуковий сигнал і почне
блимати 00. Зона
нагрівання вимкнеться.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
торкніться
.
Таймер
Цю функцію можна використовувати як
Таймер, коли варильна поверхня
ввімкнена та зони нагрівання не
працюють. На дисплеї відображається
ступінь нагрівання
.
Щоб увімкнути функцію: торкніться
. Щоб встановити час, торкніться
або
на таймері. Коли час збіжить,
пролунає звуковий сигнал і почне
блимати 00.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
торкніться
.
Функція не впливає на
роботу зон нагрівання.
При вимиканні варильної
поверхні ця функція також
вимикається.
Пристрій захисту від
доступу дітей
Ця функція запобігає випадковому
вмиканню варильної поверхні.
Щоб увімкнути функцію: увімкніть
варильну поверхню за допомогою
Не встановлюйте ступінь нагріву.
Торкніться і утримуйте
секунд. Загорається
.
протягом 4
. Вимкніть
варильну поверхню за допомогою
.
Щоб вимкнути функцію: увімкніть
варильну поверхню за допомогою
Не встановлюйте ступінь нагріву.
Торкніться і утримуйте
секунд. Загорається
.
протягом 4
. Вимкніть
варильну поверхню за допомогою
.
Щоб скасувати функцію лише на
один період готування: увімкніть
STOP+GO
Функція налаштовує всі зони
нагрівання, які працюють, на режим
найнижчої температури.
Коли функція працює, ви не можете
змінювати ступінь нагріву.
Щоб увімкнути функцію: торкніться
. Загорається
загорається на 4 секунди.
. Загорається
варильну поверхню за допомогою
Загорається
Замок
Можна заблокувати панель керування,
коли працюють зони нагрівання. Це
запобігає випадковій зміні
встановленого ступеня нагріву.
Встановіть спочатку ступінь
нагріву.
. Торкніться та
утримуйте
впродовж 4 секунд.
Встановіть ступінь нагріву не
пізніше ніж через 10 секунд.
Варильною поверхнею можна
користуватися. Коли варильна
поверхня вимикається за допомогою
Щоб вимкнути функцію: торкніться
. Загорається попередній ступінь
нагрівання.
.
, функція знову працюватиме.
Функція Керування
потужністю
•
•
•
Усі зони нагрівання підключено до
однієї фази (див. малюнок). Див.
малюнок.
Фаза витримує максимальне
електричне навантаження 3700 Вт.
Функція розподіляє потужність між
зонами нагрівання.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
19
Функція вмикається, коли загальне
електричне навантаження для зон
нагрівання перевищує 3700 Вт.
Функція зменшує потужність інших
зон нагрівання.
Відображення ступеня нагрівання
зон зі зниженою потужністю по черзі
змінюється.
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Посуд
Електрична:
Завдяки сильному
електромагнітному полю
індукційних зон нагрівання
тепло дуже швидко
виникає безпосередньо в
посуді.
Користуйтеся посудом,
який підходить для
індукційних зон нагрівання.
Матеріал посуду
•
придатний: чавун, сталь,
емальована сталь, іржостійка
сталь, посуд із багатошаровим
дном (позначений виробником як
відповідний).
• непридатний: алюміній, мідь,
латунь, скло, кераміка, порцеляна.
Посуд придатний для індукційної
варильної поверхні, якщо:
•
•
невелика кількість води швидко
закипає в посуді на зоні нагрівання,
для якої встановлено найвищий
ступінь нагріву;
до дна посуду притягується магніт.
Дно посуду має бути
якомога товстішим і
рівнішим.
Розміри посуду
Індукційні зони нагрівання певною
мірою автоматично пристосовуються
до розміру дна посуду.
Ефективність зони нагрівання
залежить від діаметра посуду. Посуд із
діаметром менше мінімального
отримує лише частину енергії, що
виробляється зоною нагрівання.
Див. розділ «Технічна
інформація».
УВАГА
Не використовуйте чавунні
дека, горщики, глиняний
посуд, пластини для гриля
чи тостера.
Газова:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не ставте одне деко на дві
конфорки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Щоб уникнути травм чи
проливання вмісту посуду,
не ставте на конфорку
нестійкі або деформовані
каструлі.
УВАГА
Переконайтеся, що дно
каструль не виступає над
ручкою керування, інакше
полум’я нагріватиме її.
20
www.aeg.com
УВАГА
Переконайтеся, що ручки
каструлі не виступають над
переднім краєм верхньої
частини кухонної плити.
УВАГА
Переконайтеся, що
каструлі розміщено по
центру конфорки, щоб
забезпечити максимальну
стійкість і знизити обсяг
споживання газу.
УВАГА
Протікання рідини під час
готування їжі може
призвести до
розтріскування скла.
6.2 Діаметр посуду
Користуйтеся посудом,
діаметр дна якого
відповідає розмірам
конфорок.
Конфорка
Діаметр пос‐
уду (мм)
Швидка
180–220
Середньої швидкості
120–220
•
потріскування: посуд виготовлено з
різних матеріалів (складається з
багатьох шарів).
• посвистування: увімкнено зону
нагрівання на високому рівні
потужності, а посуд виготовлено з
різних матеріалів (складається з
багатьох шарів).
• гудіння: встановлено високий
рівень потужності.
• клацання: виконується вмикання
або вимикання функцій.
• шипіння, шум: працює вентилятор.
Такі шуми є нормальним явищем і
не свідчать про несправність
варильної поверхні.
6.4 Приклади готування
(для індукційних зон
нагрівання)
Співвідношення між ступенем нагріву
та споживанням електроенергії зоною
нагрівання не є лінійним. Збільшення
ступеня нагріву не є пропорційним
збільшенню споживання
електроенергії зоною нагрівання. Це
означає, що зона нагрівання із
середнім ступенем нагріву
використовує менш ніж половину своєї
потужності.
Дані, наведені в таблиці, є
орієнтовними.
6.3 Шум під час роботи (для
індукційних зон нагрівання)
Якщо чути:
Ступінь на‐
гріву
-1
Призначення:
Час (у
хв.)
Поради
Підтримання готових страв
теплими.
відпо‐
відно
до по‐
треби
Накривайте посуд кришкою.
1–2
Для приготування голландсь‐ 5–25
кого соусу розтопіть масло,
шоколад, желатин.
Помішуйте час від часу.
1–2
Згущування: збиті омлети,
запіканки з яєць.
Готуйте з накритою кри‐
шкою.
10–40
УКРАЇНСЬКА
21
Ступінь на‐
гріву
Призначення:
Час (у
хв.)
Поради
2–3
Приготування рису та страв
на основі молока, розігріван‐
ня готових страв.
25–50
Додайте до рису щонаймен‐
ше вдвічі більше рідини, мо‐
лочні страви час від часу пе‐
ремішуйте.
3–4
Готування на парі овочів, ри‐
би, м’яса.
20–45
Додайте кілька столових ло‐
жок рідини.
4–5
Готування картоплі на парі.
20–60
Додайте максимум ¼ л води
на 750 г картоплі.
4–5
Приготування страв у великій 60–150
кількості, тушкованих блюд і
супів.
До 3 л рідини плюс інгредієн‐
ти.
6–7
Легке підсмажування ескало‐
пів, телятини кордон блю,
відбивних, фрикадельок, пе‐
чінки, ру, яєць, млинців, ола‐
док.
відпо‐
відно
до по‐
треби
Переверніть по завершенні
половини часу.
7–8
Сильне смаження дерунів,
філе, стейків.
5–15
Переверніть по завершенні
половини часу.
9
Кип’ятіння води, готування пасти, обсмажування м’яса (гуляш, тушко‐
ване м’ясо), приготування картоплі фрі.
Кип’ятіння великої кількості води. Вмикається функція додаткової по‐
тужності.
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальна інформація
•
•
•
•
•
Чистьте варильну поверхню після
кожного використання.
Дно посуду, в якому ви готуєте, має
бути завжди чистим.
Подряпини або темні плями на
поверхні не впливають на роботу
варильної поверхні.
Використовуйте спеціальний засіб
для чищення, що може
використовуватися для даної
варильної поверхні.
Користуйтеся спеціальним
шкребком для скла.
•
Деталі з іржостійкої сталі промийте
водою, а потім насухо витріть
м’якою ганчіркою.
7.2 Підставки для дека
Підставки для дека не
можна мити в
посудомийній машині. Їх
необхідно мити вручну.
1. Зніміть підставки для дека, щоб
зручно чистити варильну
поверхню.
22
www.aeg.com
Будьте дуже обережні,
знімаючи та
встановлюючи
підставки для дека,
щоб запобігти
пошкодженню
варильної поверхні.
2. Після очищення підставок для дека
встановіть їх у належне
положення.
3. Щоб конфорка працювала
правильно, відгалуження підставок
для дека мають знаходитися в
центрі конфорки.
7.3 Чищення варильної
поверхні
•
•
Негайно видаляйте такі типи
забруднень: розплавлену
пластмасу й полімерну плівку, цукор
та залишки страв, що містять цукор.
Якщо цього не зробити, то
забруднення може призвести до
пошкодження варильної поверхні.
Будьте обережні, щоб уникнути
опіків. Поставте шкребок під
гострим кутом до скляної поверхні й
пересувайте лезо по поверхні.
Видаляйте залишки після того, як
прилад достатньо охолоне:
вапняні та водяні розводи, бризки
жиру та плями з металевим
відблиском. Чистьте поверхню
•
•
вологою ганчіркою з нейтральним
миючим засобом. Після чищення
витріть поверхню м’якою тканиною.
Видаліть плями з металевим
відблиском: скористайтеся
розчином води з оцтом та витріть
скляну поверхню вологою
ганчіркою.
Щоб очистити емальовані деталі,
кришку та корону, помийте їх
теплою мильною водою й ретельно
висушіть перед встановленням на
місце.
7.4 Чищення свічки
запалювання
Чищення свічки запалювання можливе
завдяки тому, що вона зроблена з
керамічного матеріалу і металевого
електрода. Ці елементи слід регулярно
та ретельно очищувати. Крім того,
потрібно перевіряти, чи не засмітилися
отвори корони конфорки.
7.5 Періодичне технічне
обслуговування
Періодично звертайтеся до свого
місцевого сервісного центру для
перевірки подачі газу й роботи
пристрою, що регулює тиск, якщо він
встановлений.
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Ви не можете ввімкнути
або користуватися вариль‐
ною панеллю.
Варильну панель не під’єд‐ Перевірте, щоб варильна
нано до мережі або під’єд‐ поверхня була правильно
нано неправильно.
під’єднана до мережі. Ско‐
ристайтеся схемою елек‐
тричних з’єднань.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
23
Можлива причина
Спосіб усунення
Запобіжник перегорів.
Перевірте, чи є запобіжник
причиною несправності.
Якщо запобіжник перего‐
рить ще раз, зверніться до
кваліфікованого електрика.
Увімкніть варильну панель
і налаштуйте режим нагрі‐
вання не раніше ніж через
10 секунд.
Ви доторкнулися до 2 або
більше сенсорних кнопок
одночасно.
Торкайтеся лише однієї
сенсорної кнопки.
Увімкнено функцію STOP
+GO.
Див. розділ «Щоденне ко‐
ристування».
На панелі керування вия‐
влено плями води або жи‐
ру.
Очистьте панель керуван‐
ня.
Лунає звуковий сигнал, і
Ви чимось накрили одну
варильна поверхня вими‐
або кілька сенсорних кно‐
кається.
пок.
Коли ви вимикаєте вариль‐
ну панель, то чуєте звуко‐
вий сигнал.
Приберіть сторонній пред‐
мет із сенсорних кнопок.
Варильна поверхня вими‐
кається.
Сенсорна кнопка
мось накрита.
Приберіть сторонній пред‐
мет із сенсорної кнопки.
Не вмикається індикатор
залишкового тепла.
Панель не нагрівається,
тому що працює недовго.
Якщо зона нагрівання пра‐
цює досить довго, але не
нагрівається, зверніться до
сервісного центру.
Не працює функція авто‐
матичного нагрівання.
Зона нагрівання гаряча.
Зачекайте, доки зона нагрі‐
вання охолоне.
Ви обрали максимальну
температуру нагрівання.
Режим максимального на‐
грівання.
чи‐
Існують два рівня налашту‐ Працює функція керування Див. розділ «Щоденне ко‐
вання ступеню нагріву.
потужністю.
ристування».
Сенсорні кнопки нагріва‐
ються.
Посуд має завеликий роз‐ Великий посуд розташо‐
мір або знаходиться надто вуйте якнайдальше від па‐
близько до елементів керу‐ нелі керування.
вання.
На дисплеї відображається Спрацювала функція авто‐
матичного вимикання.
.
Вимкніть варильну поверх‐
ню та ввімкніть її знову.
24
www.aeg.com
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
На дисплеї відображається Увімкнено функцію захисту Див. розділ «Щоденне ко‐
від доступу дітей або бло‐ ристування».
.
кування кнопок.
На дисплеї відображається На варильній поверхні не‐
має посуду.
.
Помістіть кухонний посуд
на зону нагрівання.
Посуд не придатний для
використання на цьому
приладі.
Користуйтеся належним
посудом.
Див. розділ «Поради і реко‐
мендації».
Діаметр дна посуду не від‐
повідає діаметру зони на‐
грівання.
Користуйтеся посудом від‐
повідних розмірів.
Див. розділ «Технічна ін‐
формація».
На дисплеї відображається Помилка функціонування
варильної панелі.
і число.
Від’єднайте прилад від
електромережі на кілька
хвилин. Від’єднайте запо‐
біжник від системи елек‐
тропостачання будинку.
Під’єднайте його знову. Як‐
що
з’явиться знову,
зверніться до авторизова‐
ного сервісного центру.
На дисплеї відображається Сталася помилка функціо‐
нування варильної поверх‐
.
ні, оскільки в посуді википі‐
ла вся вода. Спрацювала
функція проти перенагрі‐
вання зон та автоматичне
вимикання.
Не спрацьовує генератор
іскри.
Вимкніть варильну поверх‐
ню. Зніміть гарячий посуд.
Увімкніть зону нагрівання
приблизно через 30 се‐
кунд. Якщо проблема була
пов’язана з посудом, пові‐
домлення про помилку зни‐
кне. Індикатор залишково‐
го тепла може продовжува‐
ти світитися. Зачекайте,
доки посуд охолоне. Пере‐
конайтеся, що ваш посуд
придатний для використан‐
ня на даній варильній по‐
верхні.
Див. розділ «Поради і реко‐
мендації».
Варильну панель не під’єд‐ Перевірте, щоб варильна
нано до мережі або під’єд‐ поверхня була правильно
нано неправильно.
під’єднана до мережі.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
25
Можлива причина
Спосіб усунення
Запобіжник перегорів.
Перевірте, чи є запобіжник
причиною несправності.
Якщо запобіжник перего‐
рить ще раз, зверніться до
кваліфікованого електрика.
Конфорка та корона розта‐ Виправте положення кон‐
шовані неналежним чином. форки й корони.
Полум’я згасає одразу пі‐
сля запалювання.
Термопара нагрівається
недостатньо.
Полум’ягасник розміщено
нерівно.
Розсікач конфорки засміче‐ Перевірте, чи не заблоко‐
но залишками їжі.
вана форсунка та чи не по‐
трапили залишки їжі до ко‐
рони.
8.2 Якщо ви не можете
усунути проблему...
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки. Повідомте їм дані, наведені
на паспортній табличці. Також
повідомте тризначний буквений код
склокераміки (див. у кутку поверхні) і
текст повідомлення про помилку, який
відображається на дисплеї. Повідомте
текст повідомлення про помилку, яке
відображається на
Після запалювання втри‐
муйте ручку натиснутою
приблизно 10 секунд.
дисплеї.Переконайтеся, що варильна
поверхня використовувала належним
чином. Якщо ви неправильно
користувалися приладом, візит
майстра або продавця буде платним
навіть у гарантійний період. Інструкції
щодо центру сервісного
обслуговування та умови гарантії
описані в гарантійному буклеті.
26
www.aeg.com
8.3 Наклейки, що
постачаються разом із
приладом (містяться у
пакунку з приладдям)
Відповідно до нижченаведених
інструкцій приліпіть клейкі наклейки.
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Приліпіть на гарантійний талон та
відішліть цю частину (якщо
застосовується).
B. Приліпіть на гарантійний талон та
збережіть цю частину (якщо
застосовується).
C. Приліпіть на інструкцію з
експлуатації.
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Розміри варильної поверхні
Ширина
590 мм
Товщина
520 мм
9.2 Специфікація зон нагрівання
Зона нагріван‐ Номінальна
ня
потужність
(макс. ступінь
нагрівання)
(Вт)
Функція до‐
даткової по‐
тужності (Вт)
Функція до‐
Діаметр пос‐
даткової по‐
уду (мм)
тужності макс.
тривалість
(хв)
Передня ліва
2300
3300
10
180-210
Задня ліва
1400
2500
4
125-140
УКРАЇНСЬКА
Потужність зон нагрівання може дещо
відрізнятися від значень, наведених у
таблиці. Вона змінюється в залежності
від матеріалу та розміру посуду.
Задля оптимальних результатів
готування не використовуйте посуд,
діаметр якого перевущує вказаний у
таблиці.
9.3 Обвідні діаметри
КОНФОРКА
Ø ОБВІДНИЙ 1/100 мм
Швидко
52
Середньої швидкості
32
9.4 Інші технічні дані
Вихідний
газ:
Альтерна‐
ЗАГАЛЬНА
тивний газ:
ПОТУЖНІСТЬ:
Електричні
зони нагрі‐
вання:
G20 (2H) 20 мбар
4,8 кВт
G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар
334 г/год
3,7 кВт
Електрожи‐
влення:
220-240 В ~ 50-60 Гц
Категорія при‐
ладу:
II2H3B/P
Підведення га‐ G 1/2"
зу:
Клас приладу:
3
9.5 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 20 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА ПОТУЖ‐
НІСТЬ (кВт)
МІНІМАЛЬНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ (кВт)
ПОЗНАЧКА ІН‐
ЖЕКТОРА
Швидко
2,9
0,75
119
Середньої
швидкості
1,9
0,45
96
9.6 Газові конфорки для скрапленого газу G30/G31
30/30 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
(кВт)
МІНІМАЛЬНА ВІДМІТКА ІН‐
ПОТУЖНІСТЬ ЖЕКТОРА
(кВт)
НОМІНАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ (г/год)
Швидко
2,7
0,75
196
86
27
28
www.aeg.com
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
(кВт)
МІНІМАЛЬНА ВІДМІТКА ІН‐
ПОТУЖНІСТЬ ЖЕКТОРА
(кВт)
НОМІНАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ (г/год)
Середньої
швидкості
1,9
0,45
138
71
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
10.1 Інформація щодо продукту відповідно до документа
ЄС 66/2014
Ідентифікатор моделі
HD634170NB
Тип варильної поверхні
Вбудована вариль‐
на поверхня
Кількість електричних зон нагріван‐
ня
2
Технологія нагрівання для елек‐
тричної зони нагрівання
Індукція
Діаметр круглих електричних зон
нагрівання (Ø)
Задня ліва
14,0 см
Передня ліва
21,0 см
Споживання електроенергії однією
зоною нагрівання (EC electric
cooking)
Задня ліва
185,8 Вт-год/кг
Передня ліва
187,2 Вт-год/кг
Кількість газових конфорок
Енергоефективність однієї газової
конфорки
(EE gas burner)
2
Задня права — Швидка
57.5%
Передня права — Се‐
редньої швидкості
59.2%
Енергоефективність газової ва‐
рильної поверхні
(EE gas hob)
58.4%
Споживання електроенергії однією
варильною поверхнею (EC electric
hob)
186,5 Вт-год/кг
EN 30-2-1: Побутові газові прилади для готування їжі – частина 2-1: Раціональне
використання енергії – загальні положення
EN 60350-2 – домашні електричні побутові прилади – частина 2 Варильні
поверхні – способи вимірювання продуктивності
10.2 Енергозбереження
•
•
Перед використанням переконайтесь, що конфорки та підставки під посуд
правильно зібрані.
Користуйтеся посудом, діаметр дна якого відповідає розмірам конфорок.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
29
Посуд потрібно ставити в центр конфорки.
При нагріванні води використовуйте лише потрібну кількість.
По можливості завжди накривайте посуд кришкою.
Коли рідина починає кипіти, зменште полум’я, щоб рідина ледве кипіла.
За можливості користуйтесь скороваркою. Зверніться до її інструкції з
користування.
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
приладів. Не викидайте прилади,
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
30
www.aeg.com
УКРАЇНСЬКА
31
867334508-C-022019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising