Electrolux | EGD6576NOK | User manual | Electrolux EGD6576NOK User Manual

Electrolux EGD6576NOK User Manual
EGD6576NOK
SQ
MK
Vatër gatimi
Плоча за готвење
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
29
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 8
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.............................................................................13
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................15
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 18
7. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 20
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 21
9. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 25
10. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................27
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
SHQIP
3
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Pas përdorimit, fikini elementin e pianurës me çelësin
e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i
detektorit të enëve.
Nëse sipërfaqja prej qeramike / xhami kriset, fikeni
pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes
elektrike.
Në rastin e thyerjes së vatrës prej xhami:
– fikni menjëherë të gjitha vatrat dhe çdo element
elektrik ngrohjeje dhe izolojeni pajisjen nga rryma
elektrike,
– mos e prekni sipërfaqen e pajisjes,
– mos e përdorni pajisjen.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
Aty ku pajisja lidhet drejtpërdrejt me korrentin,
nevojitet një çelës izolues për të gjitha polet me një
hapësirë kontakti. Duhet të garantohet shkëputja e
plotë në përputhje me kushtet e specifikuara në
kategorinë III të tensionit të tepërt. Kablloja e tokëzimit
përjashtohet nga kjo.
Kur të drejtoni kabllon e rrymës, sigurohuni që kablloja
të mos ketë kontakt të drejtpërdrejtë (për shembull
nëpërmjet veshjeve izoluese) me pjesët që mund të
SHQIP
•
5
arrijnë temperatura prej 50°C mbi temperaturën e
dhomës.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
Kjo pajisje është e përshtatshme për
tregjet e mëposhtme : AL MK
•
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instalohet
një panel ndarës me material që nuk
digjet poshtë pajisjes për të
parandaluar arritjen e pjesës së
poshtme.
Sigurohuni që te hapësira e ventilimit
prej 2 mm, mes sipërfaqes së gatimit
dhe pjesës ballore të njësisë nën të,
të qëndrojë e lirë. Garancia nuk
mbulon gjithmonë dëmtimet e
shkaktuara nga mungesa e hapësirës
së mjaftueshme të ventilimit.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet
saktë. Kablloja ose spina e lirë ose e
papërshtatshme elektrike (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektriçist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Lidhja me gazin
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet e gazit duhen kryer
nga një person i kualifikuar.
Para instalimit, sigurohuni që kushtet
e furnizimit lokal (lloji i gazit dhe
presioni i gazit) dhe përshtatja e
pajisjes të jenë të përputhshme.
Sigurohuni që rreth pajisjes të
qarkullojë ajër.
Informacioni mbi furnizimin me gaz
ndodhet në pllakën e specifikimeve.
•
Kjo pajisje nuk është lidhur me një
pajisje që nxjerr tymrat e djegies.
Sigurohuni që të lidhni pajisjen sipas
rregulloreve ekzistuese për instalimin.
Kushtojini vëmendje kërkesave në
lidhje me ajrosjen e mjaftueshme.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e
tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak
duhet të mbajnë një distancë
minimale prej 30 cm nga zonat e
gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
SHQIP
•
•
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Përdorni vetëm enë gatimi të
qëndrueshme me formën e duhur dhe
me diametër më të madh se
dimensionet e vatrës.
Sigurohuni që enët e gatimit të
vendosen në qendër të vatrave.
Sigurohuni që flaka të mos fiket kur e
rrotulloni çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mos instaloni një difuzor flake mbi
vatër.
Përdorimi i pajisjes së gatimit me gaz
sjell gjenerim nxehtësie dhe lagështie.
Dhoma ku instalohet pajisja duhet të
ketë ajrosje të mirë.
Përdorimi intensiv dhe për një kohë të
gjatë i pajisjes mund të sjellë nevojën
për më shumë ajrim, si për shembull
për të hapur një dritare ose për një
ajrim më efikas, siç mund të jetë rritja
e nivelit të ajrimit mekanik nëse
mundet.
•
•
•
7
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Mos lejoni që lëngje acide të tilla si
uthull, lëng limoni ose kimikate për
heqjen e gëlqeres të prekin pianurën.
Kjo mund të shkaktojë njolla pa
shkëlqim.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Mos i hiqni butonat, çelësat
apo guarnicionet nga paneli i
kontrollit. Mund të futet ujë
brenda pajisjes dhe të
shkaktojë dëmtim.
•
•
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Mos i pastroni vatrat në enëlarëse.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Shtypni tubat e jashtëm të gazit.
2.7 Shërbimi
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
8
www.electrolux.com
•
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
Modeli .......................................
PNC .........................................
Numri i serisë ...........................
3.2 Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
Sigurohuni që presioni i
furnizimit me gaz të pajisjes
të përputhet me vlerat e
rekomanduara. Lidhja e
rregullueshme fiksohet në
pjerrësinë e zakonshme
nëpërmjet një dadoje të
filetuar G 1/2". Vidhosini
pjesët dhe shtrëngoni çdo
gjë me teflon, nëse është e
nevojshme, për të marrë
drejtimin e duhur.
A
B
C
3.3 Lidhja e gazit
PARALAJMËRIM!
Udhëzimet e mëposhtme
lidhur me instalimin dhe
mirëmbajtjen duhet të
kryhen nga një personel i
kualifikuar dhe në përputhje
me standardet dhe rregullat
vendore në fuqi.
Zgjidhni lidhje të palëvizshme ose
përdorni një tub fleksibël prej inoksi në
përputhje me rregulloren në fuqi. Nëse
përdorni tuba metalikë fleksibël, bëni
kujdes që ata të mos bien në kontakt me
pjesët e lëvizshme ose që të mos
shtypen. Gjithashtu, kini kujdes kur
pianura vendoset bashkë me furrën.
A. Fundi i boshtit me dado
B. Guarnicioni jepet me pajisjen
C. Bërryli jepet me pajisjen
Lidhja e papërkulshme:
Lidhjen bëjeni duke përdorur tuba metali
të papërkulshëm (bakër me fund
mekanik).
Lidhjet "fleksibël" me fund mekanik:
• Gaz natyror: lidhja e bërë me tuba
fleksibël me fund mekanik të cilat
vidhosen direkt te bërryli i animit të
pajisjes.
• Butan / Propan: përdorni një tub
fleksibël, me guarnicionet e veta nëse
ia vlen të përdoret e gjithë gjatësia
dhe nëse pajisja funksionon vetëm
me butan. Nëse pajisja funksionon me
propan, përdorni tub fleksibël me fund
metalik të përshtatshëm.
Lidhjet me tuba fleksibël jometalikë:
Nëse është e mundur që të kontrollohet
lehtësisht lidhja në të gjithë sipërfaqen e
saj, ju mund të përdorni një tub fleksibël.
Lidhni fort tubin fleksibël me mbërthyese.
SHQIP
Gaz i lëngshëm
Përdorni mbajtësen prej gome të tubit
për gazin e lëngshëm. Përdorni
gjithmonë guarnicionin. Më pas vazhdoni
me lidhjen e gazit.
Tubi fleksibël është gati për t'u përdorur
kur:
•
nuk nxehet më shumë se temperatura
e ambientit ose më shumë se 30°C;
• nuk është më i gjatë se 1500 mm;
• nuk shfaq përthyerje;
• nuk është tërhequr ose përdredhur;
• nuk është në kontakt me pjesë të
mprehta ose qoshe;
• mund të kontrollohet lehtësisht për t'u
siguruar për gjendjen e tij.
Kontrolli për ruajtjen e tubit fleksibël
konsiston në verifikimin që:
•
ai nuk ka plasaritje, prerje, shenja
djegieje në të dyja skajet dhe në të
gjithë gjatësinë e tij;
• materiali përbërës nuk është forcuar,
por ka elasticitetin e duhur;
• kapëset shtrënguese nuk janë
ndryshkur;
• afati i skadimit nuk ka kaluar.
Nëse vihet re një ose më shumë
anomali, mos e riparoni tubin, por thjesht
zëvendësojeni.
PARALAJMËRIM!
Kur të ketë përfunduar
instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i secilës lidhje të
jetë i saktë. Përdorni një
solucion me sapun, jo flakë!
3.4 Zëvendësimi i injektorëve
1. Hiqni skarat mbështetëse të
tenxhereve.
2. Hiqni kapakët dhe kurorat e vatrës.
3. Hiqni injektorët me një çelës 7 dhe
zëvendësojini me ato që nevojiten
për llojin e gazit që përdorni (shikoni
tabelën në kapitullin "Të dhënat
teknike").
4. Rimontoni pjesët, duke ndjekur të
njëjtat hapa në rend të kundërt.
5. Zëvendësoni etiketën e specifikimeve
(që është vendosur pranë tubit të
furnizimit me gaz) me një tjetër të
përshtatshme për llojin e gazit. Mund
9
ta gjeni këtë etiketë në ambalazhin
që keni marrë bashkë me pajisjen.
Nëse presioni i furnizimit me gaz është i
ndryshueshëm ose i ndryshëm nga
presioni i nevojshëm, duhet të instaloni
një pajisje rregulluese të presionit te tubi
i furnizimit me gaz.
3.5 Rregullimi i nivelit minimal
Për të rregulluar nivelin minimal të
vatrave:
1. Ndizni vatrën.
2. Rrotulloni çelësin në pozicionin
minimal.
3. Hiqni dorezën.
4. Me një kaçavidë të hollë, rregulloni
pozicionin e vidës devijuese (A).
A
5. Nëse ndryshoni:
• nga gazi natyror G20 20 mbar në
gaz të lëngët, shtrëngoni
plotësisht vidën devijuese deri në
fund.
• nga gazi natyror G20 20 mbar në
gaz natyror G20 13 mbar (vetëm
për Rusi), shtrëngoni plotësisht
vidën anësore deri në fund.
• nga gazi i lëngshëm në gaz
natyror G20 20 mbar, lirojeni
vidën anësore me 1/4 e një
rrotullimi.
• nga gazi natyror G20 20 mbar në
gaz natyror G20 13 mbar (vetëm
për Rusi), lironi vidën anësore
përafërsisht me 1/4 e një
rrotullimi.
• nga gazi i lëngshëm në gaz
natyror G20 13 mbar (vetëm për
Rusi), lirojeni vidën anësore me
1/2 e një rrotullimi.
• nga gazi natyror G20 13 mbar
(vetëm për Rusi) në gaz natyror
G20 20 mbar, shtrëngoni vidën
anësore përafërsisht me 1/4 e një
rrotullimi.
10
www.electrolux.com
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që flaka të mos
fiket kur e rrotulloni çelësin
shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
3.6 Lidhja elektrike
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe
lloji i fuqisë në pllakën e specifikimeve
të përkojnë me tensionin dhe fuqinë e
rrjetit tuaj elektrik lokal.
Kjo pajisje është e pajisur me një
kabllo elektrike. Ajo duhet të pajisjet
me spinën e duhur, e cila përballon
ngarkesën e shënuar në etiketën e
specifikimeve. Sigurohuni që të
instaloni spinën në një prizë të saktë.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas instalimit.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Ka rrezik zjarri kur pajisja lidhet me
kabllo zgjatuese, adaptor ose lidhje të
shumëfishta. Sigurohuni që tokëzimi
të jetë në përputhje me standardet
dhe rregulloret.
Mos lejoni që kablloja e rrymës të
nxehet në një temperaturë më të lartë
se 90°C.
Sigurohuni që të lidhni telin
blu të nulit me terminalin e
shënuar me germën "N".
Lidheni telin kaf (ose të zi) të
fazës me terminalin e
shënuar me germën "L".
Mbajeni telin e fazës të
lidhur në çdo kohë.
3.7 Kablloja e lidhjes
Për të zëvendësuar kabllon lidhëse
përdorni vetëm kabllon speciale ose një
ekuivalent të saj. Lloji i kabllos është:
H05V2V2-F T90.
Sigurohuni që seksioni i kabllos të jetë i
përshtatshëm për tensionin dhe
temperaturën e punës. Teli i tokëzimit me
ngjyrë të verdhë/të gjelbër duhet të jetë
afërsisht 2 cm më i gjatë se teli i fazës
kaf (ose i zi).
3.8 Montimi i izolimit
1. Pastroni suprinën rreth zonës së
prerë.
2. Ngjisni shiritin e dhënë hermetizues
rreth fundit të poshtëm të pianurës
rreth fundit të jashtëm të qeramikës
së xhamit. Mos e tërhiqni. Sigurohuni
që skajet e shiritit hermetizues të
gjenden në mesin e njërës anë të
pianurës.
3. Shtoni disa mm gjatësi kur të prisni
shiritin hermetizues.
4. Shtyni dy skajet e shiritit hermetizues
së bashku.
SHQIP
3.9 Montimi
min.
650 mm
min.
600 mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
600 mm
11
12
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
KUJDES!
Pajisjen instalojeni vetëm në
një sipërfaqe pune të
sheshtë.
3.10 Mundësitë e montimit në
mobilie
Njësi kuzhine me derë
Paneli i montuar nën pianurë duhet të
jetë lehtësisht i lëvizshëm dhe të lejojë
lehtësisht ndërhyrjet teknike në rast
nevoje.
A
60 mm
B
min 20 mm
(max 150 mm)
A. Paneli i çmontueshëm
B. Hapësira për lidhjet
Njësi kuzhine me furrë
Lidhja elektrike e pianurës së gatimit dhe
e furrës duhen instaluar të ndara për
arsye sigurie dhe për ta lëvizur me
lehtësi furrën nga mobilia.
KUJDES!
Pjesa e poshtme e pajisjes
mund të nxehet. Nëse
poshtë pianurës nuk
instalohet furrë, poshtë
pajisjes duhet të instalohet
një panel ndarës me
material që nuk ndizet për të
penguar arritjen e pjesës së
poshtme. Pozicioni i panelit
përshkruhet në kapitullin
"Instalimi".
SHQIP
13
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamja e sipërfaqes së gatimit
1 2
1
2
3
4
5
3
140
mm
Paneli i kontrollit
Sipërfaqet e gatimit me induksion
Vatra e shpejtë
Vatra gjysmë e shpejtë
Çelësat e kontrollit
210 mm
4
5
4.2 Çelësi i kontrollit
Simboli
Simboli
Përshkrimi
Përshkrimi
furnizim minimal me gaz
nuk ka furnizim me gaz /
pozicioni fikur
pozicioni i ndezjes /
furnizim maksimal me
gaz
4.3 Pamja e panelit të kontrollit
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
Fusha e Funksioni
sensorit
1
NDEZUR/FIKUR
Komenti
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
pianurën.
14
www.electrolux.com
Fusha e Funksioni
sensorit
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
/
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit Për të treguar se për cilën zonë po
në zonat e gatimit
vendosni kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
Funksioni i fuqisë
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
STOP+GO
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Komenti
/
4.4 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
-
Zona e gatimit është në punë.
STOP+GO funksionon.
Nxehja automatike funksionon.
Funksioni i fuqisë janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (nxehtësi e mbetur).
Vihet në punë funksioni Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit
nuk ka enë.
Fikja automatike funksionon.
SHQIP
4.5 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
PARALAJMËRIM!
Rrezik djegieje nga
nxehtësia e mbetur.
15
Zonat e gatimit me induksion lëshojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e
gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e
enës. Qeramika e xhamit nxehet nga
nxehtësia e enës.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
akrepave të orës drejt pozicionit të
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Vatrat e gazit
Pamje e përgjithshme e vatrës
furnizimit maksimal me gaz ( ).
2. Mbajeni çelësin e kontrollit të shtypur
për 10 sekonda ose më pak. Kjo
mundëson ngrohjen e termoçiftit. Në
të kundërt, furnizimi me gaz
ndërpritet.
3. Rregullojeni flakën pasi të ndizet
normalisht.
Nëse pas disa përpjekjesh
vatra nuk ndizet, kontrolloni
nëse kurora dhe kapaku i saj
janë vendosur mirë.
A
B
C
A. Kapaku dhe kurora e vatrës
B. Termoçifti
C. Kandela e ndezjes
Ndezja e vatrës
Ndizni gjithnjë vatrën
përpara se të vendosni enët
mbi të.
PARALAJMËRIM!
Bëni shumë kujdes kur
përdorni zjarre në mjedisin e
kuzhinës. Prodhuesi nuk
mban asnjë përgjegjësi në
rast se flaka keqpërdoret.
1. Shtypni çelësin e kontrollit dhe
rrotullojeni në drejtim të kundër të
PARALAJMËRIM!
Mos e mbani çelësin e
kontrollit të shtypur për më
shumë se 15 sekonda. Nëse
vatra nuk ndizet pas 15
sekondash, lirojeni çelësin e
kontrollit, rrotullojeni atë në
pozicionin "off" dhe prisni të
paktën 1 minutë përpara se
të provoni të ndizni vatrën
sërish.
KUJDES!
Kur nuk ka rrymë elektrike,
mund ta ndizni vatrën pa
ndihmën e ndezësit elektrik;
në këtë rast afrojini vatrës
një flakë, ktheni çelësin e
kontrollit në drejtim të
kundërt të akrepave të orës
në pozicionin e çlirimit të
gazit në maksimum dhe
shtyjeni poshtë. Mbajeni
dorezën e kontrollit të
shtypur për 10 ose më pak
sekonda që ta lini termoçiftin
të ngrohet.
16
www.electrolux.com
Nëse vatra fiket
aksidentalisht, rrotullojeni
çelësin e kontrollit në
pozicionin e fikjes dhe
riprovoni të ndizni vatrën
sërish pas të paktën 1
minute.
Gjeneratori i shkëndijave
mund të ndizet automatikisht
kur ndizni rrymën elektrike,
pas instalimit ose pas një
ndërprerjeje të rrymës. Kjo
është normale.
•
•
po përdorni një enë të pasaktë.
Simboli
ndizet dhe zona e gatimit
çaktivizohet automatikisht pas 2
minutash.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
njëfarë kohe
ndizet dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Cilësimi i
nxehtësisë
Për të fikur flakën, rrotullojeni çelësin në
.
PARALAJMËRIM!
Gjithnjë uleni flakën ose
fikeni atë përpara se të hiqni
enët nga vatra.
5.2 Sipërfaqet e gatimit me
induksion
Aktivizimi dhe çaktivizimi
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
6 orësh
,1-2
Fikja e vatrës
pozicionin e fikjes
Pianura
çaktivizohet pas
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
pianura nxehet shumë (p.sh. kur një
tenxhere zien pa ujë brenda). Lëreni
zonën e gatimit të ftohet përpara se ta
përdorni pianurën sërish.
3-4
5 orësh
5
4 orësh
6-9
1,5 orësh
Cilësimi i nxehtësisë
Prekni
për të ngritur cilësimin e
nxehtësisë. Prekni
për të ulur
dhe
cilësimin e nxehtësisë. Prekni
njëkohësisht për ta çaktivizuar zonën e
gatimit.
Nxehja automatike
Nëse aktivizoni këtë funksion, mund ta
arrini cilësimin e nevojshëm të
nxehtësisë në një kohë më të shkurtër.
Funksioni vendos për pak kohë cilësimin
më të lartë të nxehtësisë dhe më pas
zbret te cilësimi i duhur i nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
Prekni menjëherë
(
(
ndizet).
ndizet). Prekni
derisa të aktivizohet
menjëherë
cilësimi i duhur i nxehtësisë. Pas 3
sekondash
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
.
SHQIP
Funksioni i fuqisë
Ky funksion vë më shumë fuqi në
dispozicion të zonave të gatimit me
induksion. Funksioni mund të aktivizohet
për zonën e gatimit me induksion vetëm
për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion
kthehet automatikisht në cilësimin e
nxehtësisë më të lartë.
nxehtësisë shfaq
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
Për të aktivizuar funksionin për një
ose
të kohëmatësit për të
Prekni
vendosur kohën. Kur koha mbaron,
tingulli aktivizohet dhe 00 pulson.
zonë gatimi: prekni
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
ose
.
Kohëmatësi
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
STOP+GO
Ky funksion cakton përzgjedhjen më të
ulët të nxehtësisë për të gjitha zonat e
gatimit.
Kur përdoret ky funksion, cilësimi i
nxehtësisë nuk mund të ndryshohet.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
ndryshuar orën: prekni
ose
e
kohëmatësit për të caktuar kohën (00 99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me . Treguesi i zonës
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
zonën e gatimit me
dhe prekni .
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
.
.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
Për të aktivizuar funksionin ose për të
17
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtues minutash kur pianura
aktivizohet dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
.
do të ndizet.
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
ndizet për 4 sekonda.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
.
18
www.electrolux.com
Mekanizmi i sigurisë për fëmijët
•
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
•
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
•
•
•
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
Faza ka ngarkesë maksimale
elektrike prej 3700 W.
Funksioni e ndan fuqinë ndërmjet
zonave të gatimit.
Funksioni aktivizohet kur ngarkesa
totale elektrike e zonave të gatimit i
kalon 3700 W.
Funksioni e ul fuqinë për zonat e tjera
të gatimit.
Afishimi i cilësimit të nxehjes së
zonave të reduktuara alternohet mes
dy niveleve.
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
Funksioni Menaxhimi i fuqisë
•
Të gjitha zonat e gatimit lidhen me një
fazë. Shikoni figurën.
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Enët e gatimit
Elektrike:
Për zonat e gatimit me
induksion, fusha e fortë
elektromagnetike e krijon
shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorini zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme.
Materialet e enëve të gatimit
•
i përshtatshëm: hekur i derdhur,
çelik, çelik i smaltuar, inoks, me fund
me shumë shtresa (e cilësuar si e
përshtatshme nga prodhuesi).
•
i papërshtatshëm: alumini, bakri,
tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një
pianurë me induksion nëse:
•
•
uji zien shumë shpejt në një zonë të
vendosur në cilësimin më të lartë të
nxehtësisë.
fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten automatikisht deri diku
përmasës së fundit të enëve.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur
me diametrin e enës së gatimit. Enët me
diametër më të vogël se diametri minimal
thithin vetëm një pjesë të energjisë së
krijuar nga zona e gatimit.
SHQIP
Drejtojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
KUJDES!
Mos përdorni tiganë prej
gize, enë argjile, enë balte,
pllaka skare ose pllakat
thekëse.
Gaz:
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni të njëjtin tigan
mbi dy vatra.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni mbi vatër
tenxhere që nuk qëndrojnë
mirë ose janë të dëmtuara
për të parandaluar derdhjen
dhe lëndimet.
KUJDES!
Sigurohuni që fundet e
tenxhereve të mos
qëndrojnë mbi çelësin e
kontrollit, ndryshe flaka nxeh
çelësin e kontrollit.
KUJDES!
Sigurohuni që dorezat e
tenxhereve të mos
qëndrojnë mbi pjesën e
përparme të sipërfaqes së
vatrës.
KUJDES!
Sigurohuni që tenxheret të
jenë vendosur në qendër
mbi vatër, për të përfituar
stabilitet maksimal dhe
konsumin më të ulët të gazit.
KUJDES!
Lëngjet e derdhura gjatë
gatimit mund të shkaktojnë
thyerjen e xhamit.
6.2 Diametrat e enëve të
gatimit
Përdorni enë gatimi, diametri
i të cilave korrespondon me
përmasat e vatrave.
Vatra
Diametri i
enës së
gatimit (mm)
E shpejtë
180 - 220
Gjysmë e shpejtë
120 - 220
19
6.3 Zhurmat gjatë punës (për
zonat e gatimit me induksion)
Nëse arrini të dëgjoni:
•
zhurmë kërcitëse: enët janë të
përbëra nga materiale të ndryshme
(strukturë sanduiç).
• tingull fishkëllime: e përdorni zonën e
gatimit me nivel të lartë fuqie dhe ena
është e përbërë nga materiale të
ndryshme (struktura sanduiç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë
fuqie.
• kërcitje: po ndodh një proces
shkëmbimi elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po
punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk
tregojnë se ka keqfunksionim të
vatrës.
6.4 Shembujt e aplikimit në
gatim (për zonat e gatimit me
induksion)
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë dhe
konsumit të energjisë nga zona e gatimit
nuk është lineare. Kur ju rritni cilësimin e
nxehtësisë, rritja nuk është në proporcion
me rritjen e konsumit të energjisë së
zonës së gatimit. Kjo do të thotë se zona
e gatimit me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së
saj.
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
20
www.electrolux.com
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
(minut
a)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin
e gatuar.
sipas
Mbulojeni enën e gatimit me
nevojës kapak.
1-2
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta, 10 - 40
vezë të pjekura.
Gatuajini me kapakun të
vendosur.
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni lëng sa të paktën
dyfishi i sasisë së orizit,
trazojini gatesat me qumësht
gjatë gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
4-5
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop,
mish viçi me djathë e
proshutë, kotëleta, qofte,
salsiçe, mëlçi, salcë, vezë,
palaçinka, petulla.
sipas
Kthejini në gjysmën e kohës.
nevojës
7-8
Skuqje e fortë, të thekura,
fileto mishi, biftekë.
5 - 15
9
Zierje uji, gatim makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto),
patate të skuqura mirë.
-1
Këshilla
Trazojeni herë pas here.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Zierje sasish të mëdha uji. Funksioni i fuqisë aktivizohet.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
•
•
•
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që
mund të përdoret për sipërfaqen e
pjanures.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni thikë, kruajtëse
ose instrumente të ngjashme
për të pastruar sipërfaqen e
xhamit ose vendet midis
buzëve të vatrave dhe
skeletit (nëse ka).
•
•
Lani pjesët prej inoksi me ujë dhe
pastaj thajini me një leckë të butë.
7.2 Skarat mbështetëse të
tenxhereve
Skarat e enëve nuk janë
rezistente ndaj larjes në
enëlarëse. Ato duhet të
lahen me dorë.
1. Për ta pastruar më mirë pianurën,
hiqni skarat mbështetëse të
tenxhereve.
Tregoni shumë kujdes
kur t'i rivendosni skarat
mbështetëse, për të mos
e dëmtuar rrafshin e
gatimit.
2. Veshja prej smalti ndonjëherë mund
të ketë cepa të fortë, kështu që bëni
kujdes kur të lani me dorë
mbështetëset e tiganëve dhe kur t'u
thani. Nëse është e nevojshme, hiqni
njollat e forta me një pastrues në
trajtë paste.
3. Pas pastrimit të skarave
mbështetëse të tenxhereve,
sigurohuni që ato të vendosen në
pozicionin e duhur.
4. Në mënyrë që vatra të funksionojë
mirë, sigurohuni që skarat
mbështetëse të tenxhereve të jenë
drejtvendosur me qendrën e vatrës.
7.3 Pastrimi i pianurës
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
•
•
21
me sheqer. Nëse nuk e bëni, pianura
mund të dëmtohet nga papastërtia.
Kini kujdes të shmangni djegiet.
Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë të njomë.
Për t'i pastruar pjesët e emaluara,
bekun dhe kurorën, lajini ato me ujë të
ngrohtë dhe sapun dhe thajini me
kujdes përpara se t'i vendosni në
vend.
7.4 Pastrimi i kandelës së
ndezjes
Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet
një kandele ndezëse prej qeramike me
një elektrodë metalike. Këta elementë
mbajini të pastra për të shmangur
vështirësitë në ndezje, si dhe kontrolloni
që vrimat e kurorës së vatrës të mos jenë
të bllokuara.
7.5 Mirëmbajtja periodike
Flisni vazhdimisht me qendrën tuaj lokale
të autorizuar të shërbimit që të
kontrollojnë gjendjen e tubit të gazit dhe
rregulluesin e presionit, nëse është i
pranishëm.
22
www.electrolux.com
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Aktivizojeni pianurën
sërish dhe caktojeni
cilësimin e nxehtësisë në
më pak se 10 sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
STOP+GO funksionon.
Drejtojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e
kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
një ose më shumë fusha
me sensor.
Hiqni objektin nga fushat
me sensor.
Vatra çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha
me sensor.
fushën me sensor
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm
për pak kohë.
Funksioni i nxehjes
Zona është e nxehtë.
automatike nuk aktivizohet.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me
një qendër të autorizuar
shërbimi.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Është caktuar cilësimi më i Cilësimi më i lartë i
lartë i nxehtësisë.
nxehtësisë ka të njëjtën
fuqi me funksionin.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy
niveleve.
Funksioni i menaxhimit të
fuqisë vihet në punë.
Drejtojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
23
Zgjidhja
Fushat me sensor nxehen. Ena e gatimit është tepër e Nëse është e mundur,
madhe ose e keni
vendosini enët e mëdha në
vendosur shumë afër
zonat e pasme të gatimit.
butonave komandues.
Ndizet
.
Fikja automatike është
aktive.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
Ndizet
.
Është aktiv funksioni i
sigurisë për fëmijët ose
bllokimi.
Drejtojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ndizet
.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e
papërshtatshme.
Përdorni enë të
përshtatshme.
Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Diametri i bazamentit të
enës është shumë i vogël
për zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Drejtojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
Ka një gabim në pianurë.
Shkëputeni pianurën për
pak kohë nga rrjeti elektrik.
Hiqni siguresën nga
sistemi elektrik i shtëpisë.
Lidheni atë sërish. Nëse
Afishohet
numër.
dhe një
ndizet sërish,
kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Ndizet
.
Ka një defekt në pianurë,
sepse ena e ka avulluar
ujin. Janë në punë fikja
automatike dhe mbrojtja
nga mbinxehja për zonat.
Çaktivizoni pianurën.
Hiqeni enën e nxehtë. Pas
afro 30 sekondave,
aktivizojeni sërish zonën e
gatimit. Nëse problemi
ishte ena e gatimit,
mesazhi i gabimit fiket.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur mund të vazhdojë
të rrijë ndezur. Lëreni enën
e gatimit që të ftohet
mjaftueshëm. Kontrolloni
nëse ena e gatimit
përshtatet me pianurën.
Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
24
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk ka shkëndijë kur
mundoheni të aktivizoni
ndezësin e shkëndijës.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Kapaku dhe kurora e
gatimit janë vendosur të
paniveluara.
Vendoseni mirë kapakun
dhe kurorën e vatrës.
Termoçifti nuk është
nxehur sa duhet.
Pasi të keni ndezur flakën,
mbajeni çelësin të shtypur
për 10 ose më pak
sekonda.
Flaka fiket menjëherë pas
ndezjes.
Unaza e flakës nuk është e Kurora e vatrës është e
niveluar.
bllokuar nga mbetjet
ushqimore.
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu mesazhin e defektit që
ndizet.Sigurohuni që pianurën ta keni
Sigurohuni që injektori të
mos jetë bllokuar si dhe që
kurora e vatrës të jetë e
pastër.
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
SHQIP
25
8.3 Etiketat që merren me
çantën e aksesorëve
Ngjisni etiketat adezive siç tregohet më
poshtë:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
dërgoni këtë pjesë (nëse zbatohet).
B. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
mbajeni këtë pjesë (nëse zbatohet).
C. Ngjiteni mbi librin e udhëzimeve.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Përmasat e vatrës së gatimit
Gjerësia
590 mm
Thellësia
520 mm
9.2 Specifikimi i zonave të gatimit
Zona e gatimit Fuqia
nominale
(cilësimi
maksimal i
nxehtësisë)
[W]
Funksioni i
fuqisë [W]
Kohëzgjatja
maksimale
Funksioni i
fuqisë [min]
Diametri i enës
së gatimit
[mm]
Majtas,
përpara
2300
3300
10
180 - 210
Majtas, e
pasme
1400
2500
4
125 - 140
26
www.electrolux.com
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë
pak më e ndryshme nga të dhënat në
tabelë. Ajo ndryshon në varësi të
materialit dhe të përmasave të enëve të
gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i dhënë në tabelë.
9.3 Diametrat e devijimit
VATRA
Ø DEVIJIMIT 1/100 mm
E shpejtë
52
Gjysmë e shpejtë
32
9.4 Të dhëna teknike të tjera
Gazi
origjinal:
FUQIA
TOTALE:
G20 (2H) 20 mbar
4,6 kW
Zëvendësimi G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 334 g/orë
i gazit:
G20 (2H) 13 mbar
5,0 kW (vetëm për
Rusinë)
Zonat
elektrike:
3,7 kW
Furnizimi
elektrik:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategoria e
pajisjes:
II2H3B/P
Lidhja e gazit:
G 1/2"
Kategoria e
pajisjes:
3
9.5 Vatra gazi vetëm për GAZ NATYROR G20 20 mbar
VATRA
FUQIA NORMALE
kW
FUQIA MINIMALE
kW
MARKA E
INJEKTORIT
E shpejtë
2,7
0,75
115
Gjysmë e
shpejtë
1,9
0,45
96
9.6 Vatra gazi për LPG G30/G31 30/30 mbar
VATRA
FUQIA
NORMALE
kW
FUQIA
MINIMALE
kW
MARKA E
INJEKTORIT
QARKULLIMI
NOMINAL I GAZIT
në g/h
E shpejtë
2,7
0,75
86
196
SHQIP
27
VATRA
FUQIA
NORMALE
kW
FUQIA
MINIMALE
kW
MARKA E
INJEKTORIT
QARKULLIMI
NOMINAL I GAZIT
në g/h
Gjysmë e
shpejtë
1,9
0,45
71
138
9.7 Vatra gazi për GAZ NATYROR G20 13 mbar - vetëm për
Rusinë
VATRA
FUQIA NORMALE FUQIA MINIMALE
kW
kW
MARKA E
INJEKTORIT
E shpejtë
3,0
0,75
149
Gjysmë e shpejtë
2,0
0,45
111
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
EGD6576NOK
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave elektrike të gatimit
2
Teknologjia e ngrohjes për secilën
zonë elektrike gatimi
Induksioni
Diametri i zonave rrethore elektrike Majtas, e pasme
të gatimit (Ø)
Majtas, përpara
14,0 cm
Konsumi i energjisë për zonë
gatimi (EC electric cooking)
Majtas, e pasme
185,8 Wh/kg
Majtas, përpara
187,2 Wh/kg
Numri i vatrave të gazit
Efikasiteti energjetik për vatër gazi
(EE gas burner)
21,0 cm
2
Prapa djathtas - E shpejtë
53.8%
Përpara djathtas - Gjysmë 56.6%
e shpejtë
Efikasiteti energjetik për vatrën e
gazit
(EE gas hob)
55.2%
Konsumi i energjisë i pianurës (EC
electric hob)
186,5 Wh/kg
EN 30-2-1: Pajisjet shtëpiake të gatimit që djegin gaz - Pjesa 2-1 : Përdorimi racional i
energjisë - Të përgjithshme
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
28
www.electrolux.com
10.2 Kursimi i energjisë
•
•
•
•
•
•
•
Përpara përdorimit, sigurohuni që vatrat dhe skarat mbështetëse të montohen siç
duhet.
Përdorni enë gatimi, diametri i të cilave korrespondon me përmasat e vatrave.
Vendoseni tenxheren në qendër të vatrës.
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Kur lëngu fillon të vlojë, uleni flakën sa për të zier pak ujin.
Nëse është e mundur, përdorni tenxhere me presion. Referojuni manualit të saj të
përdorimit.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
29
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 29
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 32
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 35
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 41
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................43
6. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................47
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................49
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................50
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 54
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 56
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
30
www.electrolux.com
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
1.2 Општа безбедност
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на
површината за готвење преку соодветната
контрола и не потпирајте се на уредот за
откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Во случај на кршење на стаклото на жешката
рингла:
– веднаш исклучете ги сите пламеници и грејниот
елемент и изолирајте го апаратот од довод на
електрична енергија,
– не ја допирајте површината на апаратот,
– не користете го апаратот.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
Кога апаратот е директно приклучен на електрично
напојување, има потреба од четири-полен
32
www.electrolux.com
•
•
изолиран прекинувач со спојница. Комплетно
исклучување во согласност со условите наведени
во категоријата за прекумерна волтажа III мора да
биде загарантирано. Кабелот за заземјување не
подлежи на ова.
Кога ќе го поврзувате кабелот внимавајте кабелот
да не доаѓа во директен контакт (на пример
користење на заштитна изолација) со делови кои
достигнуваат температури поголеми за 50°C од
собната температура.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Овој апарат е погоден за следниве
пазари: AL MK
•
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
•
•
•
•
•
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над
фиоки, внимавајте просторот
помеѓу дното на апаратот и горната
фиока да е доволен за циркулација
на воздух.
Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале незапалива плоча за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
Проверете дали просторот за
вентилација од 2 mm помеѓу
горната работна површина и
МАКЕДОНСКИ
предниот дел од апаратот долу е
слободен. Гаранцијата не покрива
штета која е причинета од немање
на адекватен простор за
вентилација.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
•
•
•
•
•
33
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
2.3 Поврзување на гас
•
•
•
•
•
Секое поврзување на гас треба да
биде направено од квалификувано
лице.
Пред монтирањето, уверете се
дека локалните комунални услуги
(видот на гасот и притисокот)
одговараат на барањата за
приклучување на апаратот.
Овозможете кружење на воздух
околу апаратот.
Информациите за доводот на гас се
на плочката со податоци.
Овој апарат не смее да се поврзува
со уред кој служи за евакуација на
запаливи производи. Овозможете
поврзување на апаратот според
тековните прописи за монтажа.
Внимавајте на условите кои се
дадени за соодветната
вентилација.
34
www.electrolux.com
2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да
се држат на растојание од минимум
30 cm од индуктивните рингли кога
апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
•
•
•
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Користете само стабилни садови за
готвење со правилен облик и
дијаметар не поголем од
димензиите на пламениците.
Осигурете се дека садот за готвење
е централно позициониран на
пламениците.
Потрудете се пламенот да не се
изгасне кога брзо ќе го свртите
копчето од максималната во
минималната положба.
Користете го само дополнителниот
прибор испорачан заедно со
апаратот.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
Не монтирајте дифузер за пламен
на пламениците.
Употребата на апарат за готвење
на гас произведува топлина и
влага. Обезбедете добра
вентилација во собата каде е
монтиран апаратот.
Продолженото интензивно
користење на апаратот може да
бара дополнителна вентилација, на
пример, отворање прозорец или
поефикасна вентилација, односно
зголемување на јачината на
механичката вентилација, онаму
каде што ја има.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Не дозволувајте кисели течности,
како што е оцетот, лимоновиот сок
или средствата за отстранување
бигор да допрат до површината за
готвење. Тоа може да ја оштети
глазурата и сјајот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не вадете ги копчињата,
тркалцата или заптивките
од контролната табла. Во
апаратот може да навлезе
вода и да го оштети.
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
•
•
•
•
•
35
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја
пред да вршите активности за
одржување.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Не чистете ги пламениците во
машина за миење садови.
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Отворете ги надворешните цевки
за гас.
2.7 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Опис на
моделот ....................................
...
Број на производ
(PNC) ...................................
Сериски број (S.N.) ............
36
www.electrolux.com
3.2 Вградени плочи за
готвење
A
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Поврзување на гас
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Следниве упатства за
монтажа, поврзување и
одржување мора да ги
изведуваат квалификувани
техничари во согласност
со стандардите и
локалните важечки
прописи.
Одберете фиксен приклучок или
употребете флексибилна цевка од
не'рѓосувачки челик во согласност со
важечките закони. Ако употребувате
флексибилни метални цевки, бидете
внимателни да не дојдат во допир со
подвижните делови или да не бидат
смачкани. Бидете внимателни и кога
површината за готвење е споена со
печката.
Проверете дали
притисокот на доводот на
гас на апаратот е во
согласност со
препорачаните вредности.
Спојката што може да се
конвертира се прицврстува
на широката рампа со
помош на навртка со навој
G 1/2". Заштрафете ги
деловите и стегнете ги
сите со тефлонска лента,
ако е неопходно, за да го
добиете потребниот
правец.
B
C
A. Крај на вратилото со навртка
B. Завртка испорачана со апаратот
C. Цевка испорачана со апаратот
Цврста врска:
Извршете го поврзувањето со
користење метални цврсти цевки
(бакарни со механички завршеток).
„Флексибилна“ врска со механички
завршеток:
• Природен гас: врска направена со
флексибилна цевка со механички
завршеток кој е директно навртен
на лакот со кој завршува косината
на апаратот.
• Бутан/Пропан: користете
флексибилна цевка, опремена со
нејзините шајбни ако треба да се
провери целата нејзината должина
и ако апаратот работи само на
бутан. Ако апаратот работи на
пропан, користете флексибилна
цевка со погоден метален
завршеток.
Поврзување на флексибилни
неметални цевки:
Ако е можно лесно да се контролира
врската на нејзината цела површина,
може да користите флексибилна
цевка. Цврсто прицврстете ја
флексибилната цевка со клемите.
Течен гас
Користете држач за гумено црево за
течен гас. Секогаш користете дихтунг.
Потоа продолжете со поврзувањето на
гасот.
Флексибилната цевка е подготвена за
примена кога:
•
•
•
•
не може да се загрее повеќе од
собна температура, повисоко од
30°C;
не е подолга од 1500 mm;
нема затнувања;
не е изложена на истегнување или
усукување;
МАКЕДОНСКИ
•
не доаѓа во допир со остри рабови
или агли;
• може лесно да се прегледа за да се
утврди нејзината состојба.
Контролата на состојбата на
флексибилната цевка се состои од
проверка на следниве работи:
•
да не е напукнато, расечено или
подгорено на двата краја и по
целата должина;
• дали материјалот е стврднат, и
дали е соодветно еластичен;
• стегите да не се 'рѓосани;
• рокот на траење да не е поминат.
Ако се забележат една или повеќе
неправилности, не поправајте ја
цевката, туку заменете ја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога ќе завршите со
монтажата, проверете
дали заптивката на секоја
цевка е соодветна.
Употребете сапунеста
течност, а не пламен!
3.4 Замена на вбризгувачите
1. Отстранете ги држачите за садови.
2. Отстранете ги капаците и круните
од пламеникот.
3. Одвртете ги вбризгувачите со клуч
бр. 7 и заменете ги со други,
потребни за типот на користениот
гас (погледнете ја табелата во
поглавјето „Технички податоци“).
4. Составете ги деловите следејќи ја
истата процедура по обратен
редослед.
5. Заменете ја плочката со
спецификации (се наоѓа близу
цревото за довод на гас) со онаа
за новиот тип за довод на гас.
Плочката ќе ја најдете во
пакувањето испорачано со
апаратот.
Ако притисокот за довод на гас е
променлив или различен од
потребниот притисок, морате да
наместите применлив прилагодувач за
притисок на цревото за довод на гас.
37
3.5 Приспособување на
минималното ниво
За регулирање на минималното ниво
на пламениците:
1. Запалете го пламеникот.
2. Свртете го копчето на
минималната положба.
3. Извадете го копчето.
4. Со тенок штрафцигер,
приспособете ја позицијата на
штрафот на бајпасот (A).
A
5. Ако направите промена:
• од природен гас со G20 20 mbar
на течен гас, целосно затегнете
го штрафот на бајпасот.
• од природен гас со G20 mbar на
течен гас на G20 13 mbar (само
за Русија), целосно затегнете го
шрафот на бајпасот.
• од течен гас на природен гас
G20 20 mbar, одвртете го
шрафот за премостување за
околу 1/4 вртење.
• од природен гас со G20 20 mbar
на природен гас на G20 13 mbar
(само за Русија), одвртете го
шрафот за премостување за
околу 1/4 вртење.
• од течен гас на природен гас
G20 13 mbar (само за Руција),
одвртете го шрафот за
премостување за околу 1/2
вртење.
• од природен гас G20 13 mbar
(само за Русија) на природен
гас на G20 20 mbar, зацврстете
го шрафот за премостување за
околу 1/4 вртење.
38
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали пламенот
се гасне кога брзо ќе го
свртите копчето од
максимална во минимална
положба.
3.6 Поврзување со струја
•
•
•
•
•
•
•
Погрижете се номиналниот напон и
типот на струјата наведени на
плочката со спецификации да
одговараат на напонот и струјата
на локалната мрежа.
Овој апарат се испорачува со кабел
за напојување. Треба да биде
испорачан со соодветен приклучок
што може да го издржи
оптеретувањето означено на
плочката со спецификации.
Внимавајте да го ставите
приклучокот во точниот штекер.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Осигурете се дека приклучокот за
струја е пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Постои ризик од пожар кога
апаратот е поврзан со продолжен
кабел, адаптер или многукратен
приклучок. Осигурете се дека
заземјувањето е направено во
согласност со стандардите и
правилата.
Не го оставајте кабелот за струја да
се загрее на температура повисока
од 90°C.
Внимавајте да го поврзете
синиот неутрален кабел со
приклучокот со буквата
„N“ на него. Поврзете го
кафениот (или црниот)
фазен кабел со
приклучокот со буквата „L“.
Фазниот кабел треба да
биде поврзан цело време.
3.7 Кабел за поврзување
За да го замените кабелот за
поврзување, употребте само
специјален кабел или кабел
еквивалентен на него. Видот на кабел
е: H05V2V2-F T90.
Проверете дали делот од кабелот е
соодветен за напонот и работната
температура. Жолтата/зелената жица
за заземјување мора да биде подолга
околу 2 cm од кафеавата (или црната)
жица за фаза.
3.8 Ставање на лентата за
запечатување
1. Исчистете ја горната работна
површина околу исечената област.
2. Ставете ја лентата за
запечатување околу долниот раб
на површината за готвење преку
надворешниот раб на стаклокерамиката. Притоа, не
растегнувајте ја. Внимавајте
краевите на лентата за
запечатување да се ставени во
средниот дел од едната страна на
површината за готвење.
3. Додадете неколку mm должина
кога ќе ја сечете лентата за
запечатување.
4. Повлечете ги заедно двата краја
на лентата за запечатување.
МАКЕДОНСКИ
3.9 Комплет
min.
650 mm
min.
600 mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
600 mm
39
40
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
ВНИМАНИЕ!
Монтирајте го апаратот
само на рамна работна
површина.
3.10 Можности за вградување
Кујнски елемент со врата
Таблата вградена под површината за
готвење мора лесно да се вади и да
овозможува лесен пристап во случај
на техничка интервенција.
A
60 mm
B
min 20 mm
(max 150 mm)
A. Табла што се вади
B. Простор за поврзување
Кујнски елемент со печка
Поврзувањето на површината за
готвење со струја мора да се изведе
посебно заради безбедносни причини
и за да може печката лесно да се
извади од елементот.
ВНИМАНИЕ!
Дното на апаратот може да
стане жешко. Ако печката
е монтирана под плочата
за готвење, плоча за
раздвојување која е не
запалива мора да биде
монтирана под апаратот за
да се спречи пристап до
дното. Поставувањето на
плочата е опишано во
делот „Монтажа“.
МАКЕДОНСКИ
41
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1 2
1
2
3
4
5
3
140
mm
Контролна табла
Индуктивни рингли
Брз пламеник
Полубрз пламеник
Контролни копчиња
210 mm
4
5
4.2 Контролно копче
Знак
Знак
Опис
Опис
минимален довод на
гас
затворен довод на гас /
исклучена положба
положба за палење /
максимален довод на
гас
4.3 Изглед на контролна табла
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензор
ско
поле
1
Функција
Коментар
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
42
www.electrolux.com
Сензор
ско
поле
4
5
6
/
-
За поставување на поставка за јачина
на топлина.
-
Екран за поставување
на јачината на
топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели За да прикажат за која рингла го
за ринглите
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во
минути.
-
За избор на рингла.
-
За зголемување или намалување на
времето.
Енергетска функција
За вклучување и исклучување на
функцијата.
STOP+GO
За вклучување и исклучување на
функцијата.
7
8
9
10
Коментар
Заклучување / Уред за За заклучување / отклучување на
безбедност на деца
контролната табла.
2
3
Функција
/
4.4 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
-
Ринглата е вклучена.
Функцијата STOP+GO работи.
Функцијата Автоматско загревање работи.
Енергетска функција е во функција .
+ број
Има дефект.
Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
Функцијата Заклучување /Уред за безбедност на деца
работи.
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Функцијата Автоматски исклучување работи.
МАКЕДОНСКИ
4.5 Показно светло за
преостаната топлина
43
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на
готвење директно на дното на
садовите за готвење. Стаклокерамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
изгореници поради
преостаната топлина.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Бидете многу внимателни
кога користите отворен
оган во кујната.
Производителот одбива
секаква одговорност во
случај на злоупотреба на
пламенот.
5.1 Пламеници на плин
Преглед на пламеник
1. Притиснете го контролното копче
надолу и завртете го налево до
положба за максимален довод на
A
B
C
A. Капак и круна на пламеникот
B. Термоeлемент
C. Свеќичка за палење
Палење на пламеникот
Секогаш прво палете го
пламеникот пред да
ставите сад за готвење.
гас ( ).
2. Држете го контролното копче
притиснато околу 10 секунди или
помалку. Ова ќе овозможи
загревање на термоелементот. Ако
не, доводот на гас ќе се прекине.
3. Регулирајте го пламенот откако ќе
се стабилизира.
Ако не можете да го
запалите пламеникот и по
неколку обиди, проверете
дали круната и капачето се
правилно наместени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не држете го копчето
притиснато подолго од 15
секунди. Ако пламеникот
не се запали по 15
секунди, отпуштете го
контролното копче,
свртете го во исклучена
положба и обидете се
повторно да го запалите
пламеникот по минимум 1
минута.
44
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Ако нема струја,
пламеникот можете да го
запалите без електричен
уред; во ваков случај,
приближете пламен до
пламеникот, свртете го
контролното копче налево
на положба за максимален
проток на гас. Држете го
притиснато контролното
копче најмногу 10 секунди
за да се загрее
термоелементот.
Доколку пламеникот
случајно се изгасне,
свртете го контролното
копче на позиција за
исклучување и обидете се
повторно да го запалите
пламеникот после
минимум 1 минута.
Свеќичката се вклучува
автоматски кога ќе го
вклучите приклучокот на
струја, после монтажата
или после прекин на
електричната струја. Тоа е
нормално.
Гасење на пламеникот
За да го изгаснете пламенот, свртете
го копчето во положба на исклучено
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Намалете го или исклучете
го пламенот пред да ги
тргнете тенџерињата од
пламеникот.
5.2 Индуктивни рингли
Вклучување и исклучување
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
Автоматски исклучување
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
•
•
•
•
•
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
предметот или исчистете ја
контролната табла.
површината за готвење станува
премногу жешка (на пр. ако некој
сад преврие и се исуши). Оставете
ја ринглата да се олади пред да ја
користите повторно површината за
готвење.
користите несоодветни садови за
готвење. Симболот
се пали и по
2 минути ринглата се исклучува
автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
пали
и површината за готвење
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
Поставување
температура
,1-2
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
Поставување на јачината на
топлината
Допрете го
за да ја зголемите
јачината на топлината. Допрете го
за да ја намалите јачината на
МАКЕДОНСКИ
топлината. Допрете ги
и
во исто
време за да ја исклучите ринглата.
Автоматско загревање
Ако ја активирате оваа функција
можете да ја добиете потребната
поставка за јачина за пократок период.
Оваа функција на некое време ја
подесува највисоката температура и
потоа ја намалува до точната поставка
за јачина.
За да ја активирате функцијата за
(
Веднаш допрете
(
се пали).
се пали).
.
За исклучување на функцијата:
допрете го
го промените времето: допрете го
или
на тајмерот за да го поставите
времето (00 - 99 минути). Кога
показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
време: поставете ја ринглата со .
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На
екранот се покажува преостанатото
време.
поставете ја ринглата со
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
Функцијата обезбедува поголема моќ
за индукциските рингли. Функцијата
може да биде активирана за
индуктивната рингла само за
одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се
враќа на најголемата јачина.
За да ја активирате функцијата за
. Се пали
ринглата: допрете
За исклучување на функцијата:
или
.
Тајмер
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
и допрете
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
.
Енергетска функција
допрете
За да ја вклучите функцијата или да
За исклучување на функцијата:
се додека не се
Веднаш допрете
појави точната поставка за јачина.
После 3 секунди се појавува
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
За да го видите преостанатото
За да ја активирате
функцијата ринглата мора
да биде ладна.
ринглата: допрете
45
Поставување на ринглата: допирајте
.
За да го запрете звукот: допрете го
.
Потсетник за минути
Можете да ја користите функцијата
како Потсетник за време кога
плочата за готвење е вклучена и кога
не работат ринглите. На екранот за
јачина на топлина се прикажува
.
За вклучување на функцијата:
допрете го . Допрете го
или
на тајмерот за да го поставите
времето. Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
Оваа функција не влијае
врз работата на ринглите.
46
www.electrolux.com
. Не поставувајте ја јачината на
STOP+GO
топлината. Допрете на
4 секунди.
Оваа функција сите рингли ги
поставува да работат на најмала
јачина.
Се пали
Кога функцијата работи, не можете да
ја смените поставката за јачината.
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
За вклучување на функцијата:
површината за готвење со
допрете
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
Заклучување
површината за готвење
повторно работи.
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Функција Управување со
енергијата
. Се пали
.
За исклучување на функцијата:
Прво поставете ја јачината на
топлината.
За вклучување на функцијата:
допрете
.
се пали за 4 секунди.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
Уред за безбедност на деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за
готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Исклучете ја површината
за готвење со
•
•
•
•
•
•
.
. Се пали
функцијата
Сите рингли се поврзани со една
фаза. Видете ја сликата.
Фазата има максимално електрично
напојување од 3700 W.
Функцијата ја дели струјата помеѓу
ринглите.
Функцијата се активира кога
целосното електирично напојување
на ринглите надминува 3700 W.
Функцијата ја намалува струјата во
другите рингли.
Екранот за поставката за јачина за
намалените рингли се менува меѓу
двете нивоа.
МАКЕДОНСКИ
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
добива само дел од енергијата
којашто ја испушта ринглата.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
6.1 Садови за готвење
ВНИМАНИЕ!
Не користете леани тави,
садови од керамика,
земјени садови, плочи за
скара или тостер.
Струја:
Кај индукциските рингли се
создава силно електромагнетно поле кое создава
топлина во садот многу
брзо.
Користете ги индукциските
рингли со соодветни
садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
•
правилно: лиено железо,
емајлиран челик, не’рѓосувачки
челик, дно направено од повеќе
слоеви (со правилна ознака од
производителот).
• непогодни: алуминиум, бакар,
бронза, стакло, керамика,
порцелан.
Правилни садови за готвење за
индукциска површина за готвење се
ако:
•
•
мала количина вода врие многу
брзо на рингла поставена на
највисока поставка за јачина на
топлината.
магнетот го привлекува дното на
садот.
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли автоматски се
прилагодуваат на димензиите на
дното на садовите за готвење, до
одредена граница.
Ефикасноста на ринглата е поврзана
со дијаметарот на садот за готвење.
Садот за готвење со помал дијаметар
којшто е помал од минималниот
Гас:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте ја истата тава
на два пламеника.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте нестабилни
или оштетени тенџериња
на пламеникот за да се
заштитите од преливање и
повреда.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте дното на
тенџерињата да не стои
над контролното копче, во
спротивно, пламенот ќе го
загрее контролното копче.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се рачките на
тенџерето да не бидат над
предниот раб на плочата
за готвење.
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се тенџерињата
да бидат поставени
централно на пламеникот
за да постигнете
максимална стабилност и
помала потрошувачка на
гас.
ВНИМАНИЕ!
Течноста којашто тече за
време на готвењето може
да предизвика кршење на
стаклото.
47
48
www.electrolux.com
6.2 Дијаметри на садовите за
готвење
Користете само садови за
готвење со дијаметар кој
одговара на димензиите на
пламениците.
Пламеник
Дијаметар на
садови за
готвење
(mm)
Брз
180 - 220
Полу-брз
120 - 220
6.3 Звуци за време на работа
(за индуктивни рингли)
Ако слушате:
•
•
звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали
(сендвич конструкција).
звук на свиркање: ја користите
ринглата на голема јачина и
садовите за готвење се направени
од различни материјали (сендвич
конструкција).
Јачина на
топлина
•
ѕунење: користите високо
енергетско ниво.
• кликање: се јавува електрично
прекинување.
• сиктење, бруење: работи
вентилаторот.
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност на површината за
готвење.
6.4 Примери на апликации за
готвење (за индуктивни
рингли)
Односот меѓу јачината на топлината и
потрошувачката на струја на ринглата
не е линеарен. Кога ќе ја зголемите
температурата, потрошувачката на
струја на ринглата не се зголемува
пропорционално. Тоа значи дека
рингла поставена на средна јачина на
топлина користи помалку од половина
од моќноста.
Податоците во табелата се
само препорака.
Употребувајте за:
Време
(мин.)
Совети
Одржување на топлината
на зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-2
Холандски сос, растопен:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на
време.
1-2
Зацврстување: ровки
омлети, пржени јајца.
10 - 40
Гответе покриено со капак.
2-3
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количеството ориз,
мешајте ги јадењата со
млеко во текот на
готвењето.
3-4
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку супени
лажици течност.
-1
МАКЕДОНСКИ
49
Јачина на
топлина
Употребувајте за:
Време
(мин.)
Совети
4-5
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода
за 750 g компири.
4-5
Готвење големи
количества храна, чорби и
супи.
60 150
До 3 l течност плус
состојките.
6-7
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу,
што
котлети, ќофтиња, колбаси, треба
џигер, запршка, јајца,
палачинки, крофни.
Превртете на половина од
времето.
7-8
Целосно пржење, рендани 5 - 15
компири, бифтеци, стекови.
Превртете на половина од
времето.
9
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш,
месо за печење), помфрит во многу масло.
Варење големи количества вода. Енергетската функција е
вклучена.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи информации
•
•
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете ножеви,
стругалки или слични
инструменти за да ја
исчистите површината на
стаклото или помеѓу
рабовите на пламениците
и на рамката (ако ги има).
•
Измијте ги деловите од
не’рѓосувачки челик со вода, а
потоа избришете ги со мека крпа.
7.2 Држачи за садови
Држачите за садови не се
отпорни на миење во
машина за миење садови.
Тие мора да се мијат
рачно.
1. За полесно чистење на
површината за готвење, можете да
ги извадите држачите за садови.
Бидете многу
внимателни при
враќањето на држачите
за садови за да
спречите оштетување
на горниот дел на
површината за
готвење.
2. Облогата од емајл понекогаш
може да има остри рабови, па
бидете внимателни кога ги миете и
бришете држачите за садови. Ако
е потребно, отстранете ги
50
www.electrolux.com
тврдокорните дамки со кремдетергент.
3. Откако ќе ги исчистите држачите
за садови, проверете дали се
наместени на точната положба.
4. За да работат пламениците
правилно, погрижете се рачките на
држачите за садови да бидат
порамнети со центарот на
пламеникот.
7.3 Чистење на плочата за
готвење
•
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и храна
што содржи шеќер. Во спротивно,
нечистотијата може да предизвика
оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се
изгорите. Ставете го стругалото на
стаклената површина под остар
агол и движете го сечивото по
површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
•
•
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
За чистење на емајлираните
делови, капакот и круната, измијте
ги со топла сапуница и исушете ги
внимателно пред да ги вратите
назад.
7.4 Чистење на свеќичката
Оваа функција се добива преку
керамичка свеќичка за палење со
метална електрода. Секогаш држете
ги овие компоненти многу чисти за да
избегнете отежнато палење и редовно
проверувајте да не се затнати дупките
од круната на пламеникот.
7.5 Периодично одржување
Повремено разговарајте со вашиот
локален сервисен центар за да ја
проверат состојбата на цревото за
довод на гас и на регулаторот на
притисокот, ако го има.
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Не можете да ја вклучите Површината за готвење
или да ракувате со
не е поврзана со
површината за готвење. напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Решение
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете во дијаграмот за
поврзување.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
51
Вклучете ја површината
за готвење повторно и
нагодете го
поставувањето на
температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте
допреле 2 или повеќе
сензорски полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Функцијата STOP+GO
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Има дамки од вода или
Исчистете ја контролната
маснотија на контролната табла.
табла.
Се огласува звучен
сигнал и површината за
готвење се исклучува.
Се огласува звучен
сигнал кога површината
за готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на
едно или повеќе
сензорски полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка
Ако ринглата работела
затоа што работела само доволно долго за да е
кратко време.
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
сензорското поле
.
Функцијата за автоматско Ринглата е жешка.
загревање не работи.
Поставката за
температура се менува
меѓу две нивоа.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
Енергетската функција
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
52
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
можно.
се вклучува.
Вклучено е Автоматското Исклучете ја и повторно
исклучување.
вклучете ја површината
за готвење.
се вклучува.
Работи функцијата Уред
за безбедност на децата
или заклучување.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење
на ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Пречникот на дното на
садот за готвење е
премал за ринглата.
Користете садови за
готвење со соодветни
димензии.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
Има грешка на
површината за готвење.
Исклучете ја површината
за готвење некое време
од струја. Исклучете го
осигурувачот од
електричниот систем на
куќата. Поврзете го
повторно. Ако повторно
и се прикажува број.
се запали , обратете
се во овластениот
сервис.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
се вклучува.
53
Можна причина
Решение
Настанала грешка во
плочата за готвење
бидејќи садот за готвење
изврел. Автоматското
исклучување и заштитата
од прегревање на
ринглите работат.
Исклучете ја површината
за готвење. Тргнете ги
жешките садови за
готвење. По околу 30
секунди, повторно
вклучете ја ринглата. Ако
има проблем со садот за
готвење, се појавува
порака со грешка.
Показното светло за
преостаната топлина
може да остане
вклучено. Оставете го
садот за готвење да се
излади доволно.
Проверете дали садот за
готвење е компатибилен
со површината за
готвење.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Нема искра кога се
Површината за готвење
обидувате да го вклучите не е поврзана со
генераторот на искри.
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Избил осигурувач.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
Капата и круната на
Ставете ги капата и
пламениците не се точно круната на пламениците
поставени.
правилно.
Пламенот се гаси
веднаш по палењето.
Термоелементот не е
доволно загреан.
Откако ќе го запалите
пламенот, притискајте на
копчето рамномерно или
помалку од 10 секунди.
Прстенот со пламен е
нерамномерен.
Круната на пламеникот е
затната со остатоци од
храна.
Проверете да не е затнат
вбризгувачот и да не има
остатоци од храна на
круната од пламеникот.
54
www.electrolux.com
8.2 Ако не можете да најдете
решение...
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така и пораката
за грешка која се пали.Осигурете се
дека правилно работите со
површината за готвење. Ако
неправилно сте ракувале со
површината за готвење,
A
8.3 Обезбедени етикети со
приборот
Залепете ги лепливите етикети како
што е прикажано долу:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го на Гаранцијата и
испратете го овој дел (ако е
применливо).
B. Залепете го на Гаранцијата и
чувајте го овој дел (ако е
применливо).
C. Залепете го на упатството.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Димензии на површината за готвење
Широчина
590 mm
Длабочина
520 mm
МАКЕДОНСКИ
55
9.2 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална
моќност
(поставка за
максимална
топлина) [W]
Енергетска
функција [W]
Енергетска
функција
максимално
траење [мин]
Дијаметар на
сад за
готвење [mm]
Лева предна
2300
3300
10
180 - 210
Лева задна
1400
2500
4
125 - 140
Моќноста на ринглите може да биде
различна со мала разлика од оние
податоци во табелата. Се менува со
материјалот и димензиите на садот за
готвење.
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
кој што не е поголем од дијаметарот
во табелата.
9.3 Дијаметри на бајпас
ПЛАМЕНИК
Ø БАЈПАС 1/100 mm
Брзо
52
Полу-брзо
32
9.4 Други технички податоци
Оргинален
гас:
ВКУПНА
МОЌНОСТ:
Замена за
гас:
G20 (2H) 20 mbar
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 334 g/h
G20 (2H) 13 mbar
5,0 kW (само за
Русија)
Електрични 3,7 kW
рингли:
Електрично
напојување:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија на II2H3B/P
апарат:
Приклучувањ
е на гас:
G 1/2"
Класа на
апаратот:
3
4,6 kW
56
www.electrolux.com
9.5 Пламеници за ПРИРОДЕН ГАС G20 20 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МАРКА НА
ВБРИЗГУВАЧ
Брзо
2,7
0,75
115
Полу-брзо
1,9
0,45
96
9.6 Пламеници за гас за LPG G30/G31 30/30 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ
kW
МИНИМАЛН
А МОЌНОСТ
kW
МАРКА НА
ВБРИЗГУВА
Ч
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН
ГАС g/h
Брзо
2,7
0,75
86
196
Полу-брзо
1,9
0,45
71
138
9.7 Пламеници за ПРИРОДЕН ГАС G20 13 mbar - само за
Русија
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МАРКА НА
ИНЈЕКТОР
Брзо
3,0
0,75
149
Полу-брзо
2,0
0,45
111
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производот според EU 66/2014
Идентификација на модел
EGD6576NOK
Вид површина за готвење
Вградна
површина за
готвење
Број на електрични рингли
2
Технологија за греење на
електрична рингла
Индукција
Дијаметар на кружни електрични
рингли (Ø)
Лев заден
14,0 cm
Лев преден
21,0 cm
Потрошувачка на енергија по
рингла (EC electric cooking)
Лев заден
185,8 Wh / kg
Лев преден
187,2 Wh / kg
Број на пламеници
2
МАКЕДОНСКИ
Енергетска ефикасност на
пламеник
(EE gas burner)
Десен заден - Брз
53.8%
Десен преден - Полубрз
56.6%
Енергетска ефикасност на
површина за готвење на гас
(EE gas hob)
55.2%
Потрошувачка на енергија на
површината за готвење (EC
electric hob)
186,5 Wh / kg
57
EN 30-2-1: Куќни апарати за готвење на гас - Дел 2-1: Рационално користење на
енергија - Општо
EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 2: Површини
за готвење - Методи за мерење на перформанси
10.2 Штедење енергија
•
•
•
•
•
•
•
Пред употреба, проверете дали пламениците и држачите за тавите се
правилно склопени.
Користете само садови за готвење со дијаметар кој одговара на димензиите
на пламениците.
Ставете го тенџерото на централниот дел од пламеникот.
Кога ќе ја загреете водата, користете само онолку колку што Ви е потребно.
Ако е можно, секогаш ставајте капак на садот за готвење.
Кога течноста ќе почне да врие, намалете го пламенот за да крчка течноста.
Ако е можно, користете лонец на пареа. Видете во неговото упатство за
користење.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
58
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
59
867334516-C-022019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising