Electrolux | EGD6576NOK | User manual | Electrolux EGD6576NOK User Manual

Electrolux EGD6576NOK User Manual
EGD6576NOK
BG
Плоча
Ръководство за употреба
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................8
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................. 13
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 19
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 21
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................23
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................26
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................28
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на котлон без
надзор с мазнина или олио, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, но изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху повърхностите за
готвене.
Не трябва да се поставят на повърхността на
плочата метални предмети като ножове, вилици,
лъжици и капаци, тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
След употреба, изключете плочата от нейния ключ
за управление и не разчитайте на детектора за
откриване на наличие на тенджера.
Ако стъклокерамичната/стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда, за да избегнете
вероятността от токов удар.
В случай на счупване на стъкления котлон:
– незабавно изключете всички горелки и всички
електрически нагревателни елементи и
изолирайте уреда от захранването,
– не докосвайте повърхността на уреда,
– не използвайте уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Там, където уредът е свързан директно към
захранването, се изисква изолиращ ключ за всички
полюси с контактен интервал. Трябва да се
гарантира пълното изключване в съответствие с
БЪЛГАРСКИ
•
•
5
условията, посочени в категория на
свръхнапрежение III. В това число не влиза
заземяващият кабел.
Когато полагате захранващия кабел, уверете се,
че кабелът не идва в директен контакт (примерно
използване на изолиращи втулки) с части, които
могат да достигнат температури от повече от 50°C
над температурата на помещението.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя на уреда или опоменати от него в
инструкциите за употреба, като подходящи или
предпазители за котлони вградени в уреда.
Използването на неподходящи предпазители може
да доведе до злополуки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред е подходящ за следните
пазари: BG
•
•
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
•
•
•
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Уверете се, че
монтирате негорим разделителен
панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Уверете се че интервала за
вентилация от 2 мм между
работната повърхност и предната
част на долната единица е
свободен. Гаранцията не покрива
повреди, причинени от липса на
адекватно вентилационно
разстояние.
6
www.electrolux.com
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
•
•
•
•
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Свързване към газ
•
•
•
•
•
Всички газови връзки трябва да
бъдат извършени от
квалифицирано лице.
Преди монтажа се уверете, че
настройките (тип и налягане на
газта) и регулирането на уреда са
съвместими с местните условия на
газоподаване.
Уверете се, че има циркулация на
въздух около уреда.
Информацията за газоподаване
можете да видите върху табелката
с данни.
Този уред не е свързан към
устройство за отвеждане на
продуктите от горенето. Свържете
уреда съобразно текущите
разпоредби за инсталиране.
Внимавайте за изискванията
относно правилната вентилация.
2.4 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
„изкл.“ след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Използвайте само стабилен
готварски съд с правилната форма
и диаметър, по-голям от размерите
на горелките.
Уверете се, че готварския съд е
централно позициониран върху
горелките.
Уверете се, че не излиза пламък,
когато бързо превъртите ключа от
максимално на минимално
положение.
Използвайте само аксесоарите,
доставени заедно с уреда.
Не инсталирайте разпределител за
пламъка върху горелките.
Използването на уред за готвене с
газ води до отделяне на топлина и
влага в помещението. Осигурете
добра вентилация в помещението,
в което ще бъде инсталиран
уредът.
Продължителното и интензивно
използване на уреда може да
изисква допълнителна вентилация,
например отварянето на прозорец,
или по-ефективна вентилация,
например увеличаване на
механичната вентилация, където е
възможно.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
8
www.electrolux.com
•
•
например отопление на
помещения.
Не изсипвайте кисели течности
като например оцет, лимонов сок
или препарат за отстраняване на
котлен камък върху плочата. Те
могат да причинят матови петна.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Не премахвайте бутоните,
ключовете или
уплътненията от
командното табло. Може
да влезе вода в уреда и да
причини щети.
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
•
•
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Не почиствайте горелките в
съдомиялна машина.
2.6 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Смачкайте външните тръби за газ.
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
Модел .......................................
Номер на продукт
(PNC) ........................................
.
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.3 Свързване към газ
ВНИМАНИЕ!
Следните инструкции за
инсталиране, свързване и
поддръжка трябва да
бъдат извършени от
квалифициран персонал, в
съответствие с
действащата нормативна
уредба и стандарти.
БЪЛГАРСКИ
Изберете твърди връзки или
използвайте гъвкава тръба с покритие
от неръждаема стомана в
съответствие с действащата
нормативна уредба. Ако използвате
гъвкави метални тръби, внимавайте
да не се допират до движещи се части
и да не бъдат усукани. Внимавайте
също така, когато плочата се поставя
заедно с фурна.
Уверете се, че налягането
на подаването на газ към
уреда отговаря на
препоръчителните
стойности. Подвижното
свързване е фиксирано
към общата рампа
посредством резбована
гайка G 1/2". Завинтете
частите и затегнете с
тефлонова лента, ако се
налага, за да стигнете до
правилната посока.
A
B
C
A. Край на вала с гайка
B. Шайба, доставена с уреда
C. Коляно, доставено с уреда
Твърда връзка:
Свързването трябва да се извърши с
твърди метални тръби (мед с
механичен накрайник).
"Гъвкава" връзка с механичен
накрайник:
• Природен газ: свързването трябва
да се извърши с гъвкава тръба с
механичен накрайник, който е
завинтен директно върху коляното,
завършващо наклона на уреда.
• Бутан / Пропан: използвайте
гъвкава тръба, оборудвана със
съответните втулки, ако е
необходимо по цялата й дължина и
ако уредът работи само с бутан.
Ако уредът работи с пропан,
9
използвайте гъвкава тръба с
подходящ метален накрайник.
Гъвкава връзка с не-метални
тръби:
Ако е възможно лесно да
контролирате връзките в цялото им
продължение, можете да използвате
гъвкава тръба. Прикачете гъвкавата
тръба здраво с клещи.
Втечнен газ
Използвайте гумения държач за тръба
за втечнен газ. Винаги използвайте
уплътнителя. След това продължете
свързването с газ.
Гъвкавата тръба е готова за
използване, когато:
•
не може да се нагрее повече от
стайната температура или над
30°C;
• не е по-дълга от 1500 мм;
• няма никакви стеснени места;
• не е подложена на опъване или
усукване;
• не се допира до режещи краища
или ъгли;
• може да бъде прегледана лесно, за
да се провери нейното състояние.
Контролът за опазването на гъвкавата
тръба се състои в проверка дали:
•
по нея няма пукнатини, резки или
белези от горене, както в двата
края, така и по цялата й дължина;
• материалът не е втвърден, а
показва съответната си
еластичност;
• затягащите скоби не са ръждясали;
• срокът на годност не изтича скоро.
Ако се наблюдават един или повече
дефекти, не поправяйте тръбата, а я
сменете.
ВНИМАНИЕ!
След приключване на
монтажа проверете дали
уплътнението на всяка
тръба е поставено
правилно. Използвайте
сапунен разтвор, а не
огън!
3.4 Смяна на дюзите
1. Свалете поставките за съдове.
10
www.electrolux.com
2. Свалете капачките и короните на
горелките.
3. С гаечен ключ 7 свалете дюзите и
ги заменете с подходящи такива за
типа газ, който се използва (вижте
таблицата в глава „Техническа
информация“).
4. Сглобете частите, като изпълните
същата процедура в обратен ред.
5. Сменете табелката с данни
(намира се в близост до
газоснабдителната тръба) с тази
за съответния нов тип подаване на
газ. Можете да намерите тази
табелка в опаковката, доставена с
уреда.
Ако налягането на газоподаването се
променя или е различно от
необходимото налягане, е необходимо
да монтирате подходящ регулатор на
налягане на газоснабдителната тръба.
3.5 Регулиране на минимално
ниво
За да регулирате минималното ниво
на горелките:
1. Запалете горелката.
2. Завъртете ключа на минимално
положение.
3. Отстранете ключа.
4. С тънка отверка, нагласете
позицията на винта на байпаса (A).
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че не излиза
пламък, когато бързо
превъртите ключа от
максимално на минимално
положение.
3.6 Свързване към
електрическата мрежа
•
•
A
•
5. Ако преминавате:
• от природен газ G20 20 мбар
към втечнен газ, затегнете
напълно винта на байпаса.
• от природен газ G20 20
милибар към природен газ G20
13 милибара (само за Русия),
затегнете напълно
пропускателния винт.
• от втечнен газ към природен газ
G20 20 милибара, развийте
пропускателния винт на около
1/4 оборот.
от природен газ G20 20
милибар към природен газ G20
13 милибара (само за Русия),
развийте пропускателния винт
на около 1/4 оборот.
от втечнен газ към природен газ
G20 13 милибара, развийте
пропускателния винт на около
1/2 оборот.
от природен газ G20 13
милибар (само за Русия) към
природен газ G20 20 милибара,
затегнете пропускателния винт
на около 1/4 оборот.
•
•
•
Уверете се, че номиналното
напрежение и типът на
захранването на табелката с данни
отговарят на напрежението и
захранването на местното
електроснабдяване.
Този уред е снабден със захранващ
кабел. Той трябва да е снабден с
подходящ щепсел, който да
издържа натоварването, показано
на табелката с данни. Уверете се,
че сте монтирали щепсела в
подходящ контакт.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Съществува риск от пожар, когато
уредът е свързан с удължител,
адаптер или разклонител. Уверете
се, че заземяващата връзка
отговаря на стандартите и
наредбите.
БЪЛГАРСКИ
•
Не позволявайте захранващият
кабел да достигне температура
повече от 90° C.
Уверете се, че сте
свързали синият
неутрален кабел към
клемата с буква "N" върху
нея. Свържете кафявият
(или черен) фазов кабел
към клемата, върху която
има буква „L”. Винаги
поддържайте фазовия
кабел свързан.
3.7 Свързващ кабел
За да замените свързващия кабел,
използвайте само специалния кабел
или негов еквивалент. Видът кабел е:
H05V2V2-F T90.
Уверете се, че сечението на кабела е
подходящо за напрежението и
работната температура. Жълтият/
3.9 Монтаж
min.
650 mm
min.
600 mm
min.
2mm
11
зеленият заземителен проводник
трябва да бъде приблизително с 2 см
по-дълъг от кафявия (или черен)
проводник на фазата.
3.8 Закрепване на
уплътнението
1. Почистете плота около изрязаната
зона.
2. Прилепете доставената
уплътнителна лента върху долния
ръб на плочата, по външния ръб
на стъклокерамиката. Не я
разтягайте. Уверете се, че
краищата на уплътнителната
лента са поставени в средата на
едната страна на плочата.
3. Добавете няколко милиметра към
дължината, когато изрязвате
уплътнителната лента.
4. Натиснете двата края на
уплътнителната лента един към
друг.
12
www.electrolux.com
min. 2 mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
600 mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Монтирайте уреда само
върху плот с равна и
гладка повърхност.
БЪЛГАРСКИ
13
3.10 Възможности за
вграждане
B. Място за връзките
Кухненски шкаф с вратичка
Панелът, монтиран под плочата
трябва да се отстранява лесно и да
бъде оставен лесен достъп, в случай
че се наложи техническо обслужване.
Кухненски шкаф с фурна
Електрическите свързвания на
плочата и фурната трябва да бъдат
монтирани отделно с цел безопасност,
както и лесно отстраняване на
фурната от блока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дъното на уреда може да
се нагорещи. Ако под
плочата не е инсталирана
фурна, под уреда трябва
да бъде монтиран негорим
разделителен панел, за да
се предотврати достъпът
до дъното. Позицията на
панела е описана в глава
"Монтаж".
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
A. Сменяем панел
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1 2
1
2
3
4
5
3
140
mm
Kомандно табло
Индукционни зони за готвене
Бързонагряваща горелка
Среднонагряваща горелка
Копчета за управление
210 mm
4
5
4.2 Кръгов регулатор
Символ
Описание
няма подаване на газ /
изключено положение
положение за запалва‐
не / максимално пода‐
ване на газ
Символ
Описание
минимално подаване
на газ
14
www.electrolux.com
4.3 Разположение на командното табло
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сензор‐ Функция
но поле
ВКЛ./ИЗКЛ.
1
4
5
6
/
-
За настройване на степен за нагрява‐
не.
-
Дисплей за степента
на нагряване
Показва степента на нагряване.
-
Индикатори за време‐
то на зоните за готве‐
не
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
Избор на зона за готвене.
-
Увеличава или намалява времето.
Режим на повишена
мощност
За активиране и деактивиране на
функцията.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на
функцията.
7
8
9
10
За активиране и деактивиране на пло‐
чата.
Заключване / Устрой‐ За заключване / отключване на ко‐
ството "Заключване за мандното табло.
деца"
2
3
Бележка
/
4.4 Показания за настройката на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
-
Зоната за готвене работи.
БЪЛГАРСКИ
Екран
15
Описание
функцията STOP+GO работи.
функцията Автоматично нагряване работи.
Режим на повишена мощност работи.
+ число
Има неизправност.
Зоната за готвене продължава да бъде гореща (остатъчна
топлина).
Функцията Заключване / Устройството "Заключване за деца"
работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху
зоната за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
4.5 Индикатор за остатъчна
топлина
ВНИМАНИЕ!
Съществува риск от
изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Газови горелки
Общ преглед на горелката
A
B
C
A. Капачка и корона на горелката
B. Термодвойка
16
www.electrolux.com
C. Запалителна свещ
Запалване на горелката
Винаги запалвайте
горелката, преди да
поставите готварския съд
върху нея.
ВНИМАНИЕ!
Бъдете много внимателни,
когато използвате открит
огън в кухненска среда.
Производителят не носи
отговорност в случай на
неправилно използване на
пламъка.
1. Натиснете ключа за управление
надолу и го завъртете обратно на
часовниковата стрелка до позиция
за максимално подаване на газ
( ).
2. Оставете ключа за управление
натиснат за 10 или по-малко
секунди. Това позволява на
термодвойката да загрее. Ако това
не стане, подаването на газ е
прекъснато.
3. Регулирайте пламъка, след като се
нормализира.
Ако след няколко опита
горелката не се запали,
проверете дали короната
на горелката и нейната
капачка са в правилни
позиции.
ВНИМАНИЕ!
Не дръжте ключа за
управление натиснат
повече от 15 секунди. Ако
горелката не се запали и
след 15 секунди, отпуснете
ключа за управление,
завъртете го на положение
"изключено" и опитайте да
запалите горелката отново
след най-малко 1 минута.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В случай на липса на
електричество, можете да
запалите горелката без
електрическото
устройство; в този случай,
подайте пламък към
горелката, завъртете
ключа за управление
обратно на часовниковата
стрелка до положение на
максимално подаване на
газ и го натиснете надолу.
Задръжте ключа за
управление натиснат за
точно или по-малко от 10
секунди, за да се загрее
термодвойката.
Ако горелката случайно
загасне, завъртете ключа
за управление на
положение "изключено" и
опитайте да запалите
горелката отново след
най-малко 1 минута.
Генераторът на искра
може да стартира
автоматично, когато го
включите към
електрозахранването, след
монтиране или прекъсване
на тока. Това е нормално.
Изключване на горелката
За да изгасите пламъка, завъртете
бутона на изключена позиция
.
ВНИМАНИЕ!
Винаги намалявайте или
изключвайте пламъка,
преди да свалите съдовете
от горелката.
5.2 Индукционни зони за
готвене
Активиране и деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
БЪЛГАРСКИ
17
Автоматичното изключване
Автоматично нагряване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
Ако активирате тази функция, можете
да получите необходимата степен на
нагряване за по-кратко време. Тази
функция задава най-високата степен
на нагряване за определено време и
след това намалява до правилната
степен на нагряване.
•
•
•
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът
светва и зоната
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐ Плочата се деак‐
гряването
тивира след
,1-2
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
Степента на нагряване
Докоснете , за да повишите
степента на нагряването. Докоснете
, за да понижите степента на
и
по
нагряването. Докоснете
едно и също време, за да
деактивирате зоната за готвене.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
(
светва). Незабавно докоснете
(
светва). Незабавно докоснете ,
докато светне правилната степен на
нагряване. След 3 секунди
включва.
се
За да деактивирате функцията:
докоснете
.
Режим на повишена мощност
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
светва.
.
За да деактивирате функцията:
докоснете
или
.
Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
18
www.electrolux.com
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
STOP+GO
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да активирате функцията или да
промените времето: докоснете
или
на таймера, за да зададете
времето (00 - 99 минути). Когато
индикаторът на зоната за готвене
започне да мига по-бавно, времето се
отброява обратно.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
.
Таймер
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути, когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва
Когато работи тази функция,
настройката на нагряване не може да
бъде променяна.
За да активирате функцията:
докоснете
.
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
.
докоснете
.
светва за 4 секунди.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
Устройството "Заключване за
деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
За да активирате функцията:
За да спрете звука: докоснете
Спрете плочата с
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
.
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
светва.
.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
БЪЛГАРСКИ
светва.
•
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
•
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
.
светва. Докоснете
плочата с .
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
•
19
Функцията се активира, когато
общият електрически товар на
зоните за готвене надвиши 3700 W.
Функцията понижава мощността
към другите зони за готвене.
Дисплеят на зоните с понижена
топлинна настройка показва
последователно двете нива.
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
Управление на мощността
функция
•
•
•
Всички зони за готвене са свързани
към една фаза. Вижте
илюстрацията.
Фазата има максимален
електрически товар от 3700 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
Електрическа:
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
•
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
20
www.electrolux.com
Вж. глава "Техническа
информация".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте тигани от
стеатит, чугунени тигани,
глинени съдове, съдове за
грил или тостер.
Газ:
ВНИМАНИЕ!
Не поставяйте един и същ
тиган на две горелки.
ВНИМАНИЕ!
Не поставяйте нестабилни
или повредени съдове
върху горелките, за да
предотвратите разливане
и нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че дъната на
съдовете не са над
дръжката за управление, в
противен случай пламъкът
ще я нагрее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че дръжките
на съдовете не са над
предния ръб на горелката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че дръжките
са централно разположени
върху горелката, за да се
постигне максимална
стабилност и по-ниска
консумация на газ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разливането на течности
по време на готвене може
да доведе до счупване на
стъклото.
6.2 Диаметър на готварски
съдове
Използвайте само
готварски съдове с
диаметър, подходящ за
размера на горелките.
Горелка
Диаметър на
готварски
съдове (мм)
Бързонагряваща
180 - 220
Среднонагряваща
120 - 220
6.3 Шумовете по време на
работа (за индукционни зони
за готвене)
Ако чувате:
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
6.4 Примери за готварски
приложения (за индукционни
зони за готвене)
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната за гответе не е линейна.
Когато увеличите степента на
нагряване, тя не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия на зоната за готвене. Това
означава, че зоната за готвене със
средна степен на нагряване използва
по-малко от половината от своята
енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
БЪЛГАРСКИ
Настройка
на нагрява‐
нето
21
Използвайте за:
Време
(мин)
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1-2
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1-2
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
2-3
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете най-малко два
пъти повече течност, от‐
колкото е оризът, разбърк‐
вайте млечните блюда от
време на време на готве‐
не.
3-4
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4-5
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
4-5
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
6-7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, пелмени, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
7-8
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
-1
Съвети
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. Функцията Power е активи‐
рана.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
22
www.electrolux.com
•
•
•
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте ножове,
стъргалки или подобни
инструменти за почистване
на повърхността от стъкло
или между краищата на
горелките и рамката (ако е
приложимо).
•
7.3 Почистване на плочата
•
•
Измийте с вода елементите от
неръждаема стомана и след това
подсушете с мека кърпа.
7.2 Поставки за съдове
Поставките за съдовете не
са устойчиви на миене в
съдомиялна машина. Те
трябва да се измиват на
ръка.
1. За по-лесно почистване на
плочата можете да отстраните
поставките за съдове.
Когато подменяте
поставките за съдове,
внимавайте да не
допуснете повреди на
горната част на
плочата.
2. Емайлираното покритие понякога
може да има груби ръбове, затова
внимавайте, когато миете и
подсушавате поставките за съдове
ръчно. Ако е необходимо,
премахнете упоритите петна, като
използвате кремообразен
почистващ препарат.
3. След като почистите поставките за
съдове, уверете се, че те са в
точната позиция.
4. За да може горелката да работи
правилно, се уверете, че рамената
на поставките за съдове се
намират в центъра на горелката.
•
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
За да почистите емайлираните
части, короните и горелките,
измийте ги с топла сапунена вода и
ги подсушете внимателно преди да
ги поставите обратно.
7.4 Почистване на свещите за
запалване
Тази функция се получава чрез
керамична запалителна свещ с
метален електрод. Поддържайте тези
компоненти добре почистени, за да
избегнете трудности при запалването,
и проверявайте дали не са запушени
отворите на короните на горелките.
7.5 Периодична поддръжка
Периодично искайте от местния
оторизиран сервизен център да
проверява състоянието на
газоснабдителната тръба и на
регулатора на налягането, ако такъв е
поставен.
БЪЛГАРСКИ
23
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или работите с плочата. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Включете плочата отново
и задайте степента на
нагряване в рамките на
10 секунди.
Доконали сте 2 или пове‐ Докосвайте само по едно
че сензорни полета едно‐ сензорно поле.
временно.
функцията STOP+GO ра‐ Вж. глава "Всекидневна
боти.
употреба".
Върху командното табло Почистете командното
има вода или е покрито с табло.
пръски мазнина.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира прозвучава звуков
сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да бъде гореща, се
свържете със сервизния
център.
24
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Функцията "автоматично
нагряване" не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да из‐
стине достатъчно.
Зададена е най-високата Най-високата степен на
степен на нагряване.
нагряване има същата
мощност като функцията.
Настройката за топлина
превключва между две
нива.
Режим на управление на
захранването.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
светва.
Активирано е автоматич‐
но изключване.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
светва.
Активирана е функцията Вж. глава "Всекидневна
за заключване на бутони‐ употреба".
те или устройството за
безопасност на децата.
светва.
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
и число светва.
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери.
Вж. глава "Техническа
информация".
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изклю‐
чете предпазителя на до‐
машната електрическа
инсталация. Свържете го
отново. Ако
светне от‐
ново, обадете се в отори‐
зирания сервизен цен‐
тър.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
светва.
Няма искра, когато опи‐
тате да активирате гене‐
ратора за искри.
25
Възможна причина
Отстраняване
Има проблем с котлона,
защото водата или теч‐
ността в съда за готвене
е извряла напълно. Ра‐
ботят автоматично из‐
ключване и защита про‐
тив прегряване на зони‐
те.
Деактивирайте плочата.
Свалете горещия готвар‐
ски съд. След приблизи‐
телно 30 секунди включе‐
те отново зоната за го‐
твене. Ако проблемът е
бил в готварския съд, съ‐
общението за грешка из‐
чезва. Индикаторът за
остатъчна топлина може
да остане включен. Оста‐
вете готварския съд да
изстине достатъчно. Про‐
верете дали съдът ви е
съвместим с плочата.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
Плочата не е свързана
Проверете дали плочата
към електрозахранването е свързана правилно към
или е свързана непра‐
електрозахранването.
вилно.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Капачката и короната на
горелката са поставени
неправилно.
Поставете капачката и
короната на горелката
правилно.
Пламъкът изгасва ведна‐ Термодвойката не се е
га след запалване.
подгряла достатъчно.
След запалване на пла‐
мъка задръжте ключа на‐
тиснат за точно или помалко от 10 секунди.
Пръстенът от пламък е
неравномерен.
Проверете дали дюзата
не е запушена и дали ко‐
роната на горелката е чи‐
ста.
Короната на горелката е
запушена с остатъци от
храна.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Също така,
съобщете и съобщението за грешка,
което се появява.Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
26
www.electrolux.com
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
8.3 Предоставени етикети с
чантата с принадлежности
Прикрепете залепващите етикети,
както е указано по-долу:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го върху гаранционната
карта и изпратете тази част (ако е
приложимо).
B. Залепете го върху гаранционната
карта и запазете тази част (ако е
приложимо).
C. Залепете го върху книжката с
инструкциите.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Размери на плочата
Ширина
590 мм
Дълбочина
520 мм
БЪЛГАРСКИ
27
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
Режим на по‐
мощност (при вишена мощ‐
максимална
ност [W]
топлинна на‐
стройка) [W]
Режим на по‐
вишена мощ‐
ност макси‐
мална про‐
дължител‐
ност [мин]
Диаметър на
готварски съд
[мм]
Предна лява
2300
3300
10
180 - 210
Задна лява
1400
2500
4
125 - 140
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
9.3 Диаметри на байпаса
ГОРЕЛКА
Ø БАЙПАС 1/100 мм
Бърза
52
Среднонагряваща
32
9.4 Други технически данни
Първонача‐
G20 (2H) 20 mbar
лен газ:
ОБЩА МОЩ‐
НОСТ:
4,6 kW
Смяна на
газ:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 334 g/h
G20 (2H) 13 mbar
5,0 kW (само за Ру‐
сия)
Електриче‐
ски зони:
3,7 kW
Електрозах‐
ранване:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категория на
уреда:
II2H3B/P
Свързване
към източник
на газ:
G 1/2"
Клас на уре‐
да:
3
28
www.electrolux.com
9.5 Газови горелки за ПРИРОДЕН ГАЗ G20 20 милибар
ГОРЕЛКА
НОРМАЛНА МОЩ‐
НОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЩНОСТ kW
ИНЖЕКТОРНО
ОБОЗНАЧЕНИЕ
Бърза
2,7
0,75
115
Среднонагря‐
ваща
1,9
0,45
96
9.6 Газови горелки за втечнен газ пропан G30/G31 30/30
милибар
ГОРЕЛКА
НОРМАЛНА
МОЩНОСТ
kW
МИНИМАЛ‐
НА МОЩ‐
НОСТ kW
ИНЖЕКТОР‐ НОМИНАЛЕН ГА‐
НО ОБОЗНА‐ ЗОВ ПОТОК г/ч
ЧЕНИЕ
Бърза
2,7
0,75
86
196
Среднонагря‐ 1,9
ваща
0,45
71
138
9.7 Газови горелки за ПРИРОДЕН ГАЗ G20 13 мбара - само за
Русия
ГОРЕЛКА
НОРМАЛНА
МОЩНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЩНОСТ kW
ИНЖЕКТОРНО
ОБОЗНАЧЕНИЕ
Бърза
3,0
0,75
149
Среднонагряваща 2,0
0,45
111
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта според ЕС 66/2014
Идентификация на модела
EGD6576NOK
Тип котлон
Вградена плоча
Брой електрически зони за готве‐
не
2
Топлинна технология на електри‐
ческа зона за готвене
Индукция
Диаметър на кръгли, електриче‐
ски зони за готвене (Ø)
Задна лява
14,0 см
Предна лява
21,0 см
Енергийна консумация на зона
за готвене (EC electric cooking)
Задна лява
185,8 Wh / kg
Предна лява
187,2 Wh / kg
Брой газови горелки
2
БЪЛГАРСКИ
Енергийна ефективност на газо‐
ва горелка
(EE gas burner)
Задна дясна - Бързона‐
гряваща
53.8%
Предна дясна - Средно‐
нагряваща
56.6%
Енергийна ефективност на газов
котлон
(EE gas hob)
55.2%
Енергийна консумация на котло‐
нът (EC electric hob)
186,5 Wh / kg
29
EN 30-2-1: Битови готварски уреди работещи на газ - Част 2-1: Рационална
експлоатация на енергия - Основно
EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
10.2 Икономия на енергия
•
•
•
•
•
•
•
Преди употреба, уверете се, че горелките и подставките на тигана са
сглобени правилно.
Използвайте само готварски съдове с диаметър, подходящ за размера на
горелките.
Централизирайте пота върху горелката.
Когато загрявате вода използвайте само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте капак на готварските съдове.
Когато течността заври, загасете пламъка, за да оставите течността да ври на
тих огън.
Ако е възможно използвайте тенджера под налягане. Вижте ръководството и
за употреба.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
30
www.electrolux.com
БЪЛГАРСКИ
31
867334549-C-022019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising